Page 1

1

การใชช้งานโมดดูล

ขข่าว, บทความ, ผลงานทางววิชาการ, Best Praticle และ KM เวว็บไซตต์ สพม.เขต 35 | www.secondary35.go.th ****************** โมดดูล ขข่าว, บทความ, ผลงานทางววิชาการ, Best Praticle และ KM พพัฒนาโดยใชช้หลพักการ เดดียวกพัน การสข่งขช้อมดูลขขขึ้นเวว็บไซตต์ในโมดดูลดพังกลข่าว จขงมดีววิธดีการคลช้ายกพัน ตข่างกพันเพดียงการเลลือกหมวด หมดูข่ในครพัขึ้งแรก และหมดูข่รอง คดูข่มลือฉบพับนดีขึ้จะยกตพัวอยข่างโดยใชช้โมดดูล บทความ (Article)

1.

เปปิดไปยพังเวว็บไซตต์ทดีที่ทข่านมดีสวิทธวิธิ์ในการสข่งขช้อมดูลขขขึ้นเวว็บไซตต์ www.secondary35.go.th/xxxx/

2. เขช้าระบบ

โดยนายสรวง ศรรีแกก้วททุม ศศึกษานนิเทศกก์ สพม.เขต 35


2

3. เลลืที่อนเมช้าสต์ไปทดีที่ โมดดูล 4. คลวิกโมดดูลทดีที่จะสข่งขช้อมดูลขขขึ้นเวว็บไซตต์

5. คลวิกทดีที่ปปปุ่ม เขดียนเรลืที่องใหมข่

6. 7. 8. 9.

พวิมพต์หพัวขช้อ ขข่าว หรลือบทความ หรลืออลืที่นๆ ควรสพัขึ้น กระชพับ คคาสคาคพัญของขข่าว หรลือบทความ หรลืออลืที่นๆ ควรสพัขึ้น กระชพับ (สคาหรพับการคช้นหา) คคาอธวิบาย หรลือสข่วนขยายของหพัวขช้อ ควรสพัขึ้น กระชพับ ใสข่รดูปภาพประจคาหพัวขช้อ ขข่าว หรลือบทความ หรลืออลืที่นๆ อาจเปป็นภาพหนขที่งภาพใดทดีที่จะใชช้ประกอบ การสข่งขช้อมดูลในครพัขึ้งนพันขึ้ ๆ กว็ไดช้ ขนาดทดีที่เหมาะสมคลือ 300X 300 พวิกเซล 10. เลลือกหมวดหมดูข่ใหช้เหมาะสม ซขที่งจะมดีผลตข่อการแสดงหนช้าเวว็บไซตต์

โดยนายสรวง ศรรีแกก้วททุม ศศึกษานนิเทศกก์ สพม.เขต 35


3

11. พวิมพต์เนลืขึ้อหาสาระ (ยพังไมข่ตช้องใสข่รดูปภาพประกอบ ภาพประกอบอยดูข่ขพัขึ้นตอนทดีที่ 14 เปป็นตช้นไป) 12. ถช้าไมข่ตอช้ งการใหช้มดีการแสดงความควิดเหว็น ใหช้เลลือก ปปิดการแสดงความควิดเหว็น (สมาชวิกเทข่านพันขึ้ ทดีที่สามารถแสดงความควิดเหว็นไดช้) 13. คลวิกทดีที่ปปปุ่ม บพันทขก

14. คลวิกทดีที่อพัปโหลด (ไอคข่อนรดูปลดูกศรชดีขึ้ขขขึ้น) เพลืที่อไปเพวิที่มรดูปภาพประกอบ

15. คลวิกทดีที่ปปปุ่ม Choose Files

16. เลลือกรดูปภาพทดีจที่ ะใชช้ประกอบ (การแสดงรดูปภาพ ในขข่าว/บทความฯ จะแสดงแถวละ 5 ภาพ เพลือที่ ความสวยงามจขงควรนคารดูปภาพขขขึ้นจคานวน 5,10 หรลือ 15 รดูปภาพ) 17. คลวิกทดีที่ปปปุ่ม Open

โดยนายสรวง ศรรีแกก้วททุม ศศึกษานนิเทศกก์ สพม.เขต 35


4

18. รอจนกวข่าระบบจะอพัปขขขึ้นเวว็บไซตต์หมกทปกภาพ

สพังเกตรดูปภาพทดีที่ถดูกนคาขขนขึ้ แลช้ว

*** สามารถลบรดูปภาพทดีที่นคาขขขึ้นผวิดไดช้โดยคลวิกไอคข่อนรดูปถพังขยะ (ดช้านบน มปมขวาของภาพนพันขึ้ ๆ) 19. ถช้าจะเพวิมที่ รดูปภาพอดีก ใหช้คลวิกทดีที่ Choose Files หรลือจะไปยพังสข่วนอลืที่นๆ กว็ไดช้ถช้าจคานวนรดูปภาพ เพดียงพอแลช้ว

โดยนายสรวง ศรรีแกก้วททุม ศศึกษานนิเทศกก์ สพม.เขต 35


5

การแกช้ไขหรรือลบขข่าว/บทความ หรรืออรือื่นๆ 1.

เปปิดไปยพังเวว็บไซตต์ทดีที่ทข่านมดีสวิทธวิธิ์ในการสข่งขช้อมดูลขขขึ้นเวว็บไซตต์ www.secondary35.go.th/xxxx/

2. เขช้าระบบ

3. เลลืที่อนเมช้าสต์ไปทดีที่ โมดดูล 4. คลวิกโมดดูลทดีที่จะแกช้ไขหรลือลบ 5. ถช้าจะแกช้ไข ใหช้คลวิกทดีที่ไอคข่อน รดูปดวินสอ แกช้ไขแลช้วคลวิก ทดีที่ปปปุ่ม บพันทขก ถช้าจะลบ ใหช้คลวิกทดีที่ไอคข่อน รดูปถพังขยะ แลช้วคลวิกทดีที่ปปปุ่ม OK เพลืที่อยลืนยพันการลบ

โดยนายสรวง ศรรีแกก้วททุม ศศึกษานนิเทศกก์ สพม.เขต 35

คู่มือการส่งข่าว บทความฯ เว็บไซต์ www.secondary35.go.th  

โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you