Page 1

CAI-CAI Online ง่าย ฟรี มีประสิทธิภาพ

ด้วยโปรแกรม

CourseLab

สรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศกก สสานักงานเขตพพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


คสานสา เมม่อก่อน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สสาหรับครูโดยทั่วไปนับเป็น เรม่องยากอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะจะต้องมีความรู้พม้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเขียนโปรแกรม แต่ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตโปรแกรมเพม่อ อสานวยความสะสดวกในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นจสานวนมาก ซซ่ง โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเกมอบทั้งหมดจะเป็นโปรแกรมที่ต้องจัดซม้อในราคาแพงมาก สส า หรั บ โปรแกรม CourseLab เป็ น โปรแกรมที่ ใ ช้ ง านง่ า ย ผลิ ต บทเรี ย นได้ ทั้ ง แบบ ออนไลน์ (On Line) และแบบออฟไลน์ (Of Line) โปรแกรมมี 2 ชุ ด คม อ ชุ ด เต็ ม ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ผู้ ใ ช้ จ ะต้ อ งจั ด ซม้ อ และชุ ด ที่ เ ป็ น แชร์ แ วร์ (Share Ware) คม อ มี ข้อจสา กัดในบางส่วน แต่ ทั้งนี้ประสิท ธิภาพของโปรแกรมก็ยังเพี ย งพอต่ อการผลิ ต บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี คู่ มม อ การใช้ โ ปรแกรม CourseLab ฉบั บ นี้ จั ด ทส า ขซ้ น เพม่ อ ประกอบการอบรม ประกอบไปด้ว ย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เริ่ม ต้น กับโปรแกรม ตอนที่ 2 กสาหนดค่า พม้นฐานให้กับบทเรียน และตอนที่ 3 แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน ซซ่งมีสาระครบถ้วน ในการใช้โปรแกรมเพม่อสร้างบทเรียนออนไลน์ หรมอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตลอดจนการทสาสม่อนสาเสนองานอม่นๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศซกษา ตามสมควร สรวง ศรีแก้วทุม


สารบัญ เรพ่อง

หน้า

ตอนที่ 1 เริ่มต้นกับโปรแกรม -รูจ้ ักโปรแกรม

2

-การได้มาซซ่งโปรแกรม

3

-การติดตั้งโปรแกรม

6

-การเปิดและการลงทะเบียน

10

-การปิดโปรแกรม

13

-การถอนโปรแกรม

13

ตอนที่ 2 กสาหนดค่าพพน้ ฐานให้กบั บทเรียน -เริ่มการสร้างบทเรียนหรมอ Course

16

-แนะนสาส่วนประกอบโปรแกรม

20

-การกสาหนดค่าพม้นฐานให้กับบทเรียนหรมอ Course

21

-การปรับแต่ง Title การเพิ่มรูปภาพ ข้อความ

22

-การเพิ่มข้อความ

23

-การกสาหนดค่าหรมอแก้ไข Title Master

24

-เปิดบทเรียนเพมอ่ การปรับปรุงแก้ไข

25

ตอนที่ 3 เพิม่ เนพอ้ หาในบทเรียน -แจ้งวัตถุประสงค์บทเรียน

27

-แนะนสาการใช้บทเรียน -เนม้อหาบทเรียน การเพิ่มเสียง การเพิ่ม Video

28 29


เรพ่อง

หน้า

ตอนที่ 4 แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน -Frame (เฟรม)

32

-การใส่สคริปต์ให้กับปุ่ม

33

-กสาหนดที่เก็บคะแนน

35

-แบบทดสอบก่อนเรียน

37

-แบบทดสอบหลังเรียน

42


1

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

ตอนท 1 เรร่มต้นกับโปรแกรม

CourseLab -รร้ จักโปรแกรม -การได้ มาซซ งโปรแกรม -การตดตั้ งโปรแกรม -การเปดและการลงทะเบยน -การปดโปรแกรม -การถอนโปรแกรม

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


2

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... รร้จกั โปรแกรม CourseLab CourseLab ได้ รั บ รางวั ล Best of Elearning! Awards 2007 เป็ น โปรแกรมทท่ ส ามารถนนา มา ใช้ได้ฟรท 100% ไมมจนากัดเวลาใช้งาน ใช้สร้างงาน e - learning interactive ได้งมายมทเครร่องมรอการสร้าง บทเรทยนทท่เป็นระบบ WYSIWYG (ระหวมางการสร้างหรรอแก้ไข และเมร่อแก้ไขเสร็จแล้วมทหน้าตาและ รูปแบบเดทยวกัน) ผลงานเมร่อเสร็จแล้วสามารถเผยแพรม บนอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงหรรอจะใช้รม วมกับ Learning Management Systems (LMS) นอกจากนันนยังเผยแพรม ผมาน CD-ROM และอุปกรณ์อร่นได้อทก ด้วย เว็บไซต์ของโปรแกรม CourseLab ครอ http://www.courselab.com

ภาพจาก http://www.courselab.com สภาพแวดล้ อมขั้ นตตาในการสร้ างบทเรยนด้ วยโปรแกรม CourseLab ▪ Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista หรรอสูงกวมา • Microsoft Internet Explorer 6.0 หรรอสูงกวมา • พรนนททข่ องฮาร์ดิสก์ 50 MB

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


3

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... สภาพแวดล้ อมขั้ นตตาสตา หรั บการดร บทเรยนทสร้ างด้ วยโปรแกรม CourseLab ใช้ได้ทน ังในระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux • Microsoft ® Windows • Internet Explorer • Mozilla Firefox • Google Chrome • Opera • Safari (รุมน Windows) • โปรแกรมค้นเว็บทุกโปรแกรมทท่จะใช้ต้องรองรับ JavaScript

การได้มาซซงโปรแกรม CourseLab โปรแกรม CourseLab มทให้ดาวน์โหลดทท่ http://www.courselab.com/ เมร่อเปิดเว็บไซต์แล้วให้ ดนาเนินการ ดังนทน

1. คลิกทท่ปุมม DOWNLOAD NOW! 2. เลร่อนหน้าเว็บขขนน แล้วคลิกทท่ปุมม DOWNLOAD CourseLab

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


4

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 3. คลิกทท่ Save

4. จะปรากฏหน้าตม าง Save As เพร่อให้กาน หนดทท่เก็บไฟล์โปรแกรม CourceLab ทท่กาน ลังจะ ดาวน์โหลด จากตัวอยมางนทนจะเก็บไฟล์ดังกลมาวไว้ทท่หน้าจอหรรอ Desktop ดังนันนจขงคลิกทท่ Desktop 5. คลิกทท่ปุมม Save

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


5

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 6. รอจนกวมาการดาวน์โหลดจะเสร็จ (สังเกตได้จากแถบสทเขทยวจะยาวจนสุดและปุมม Open และปุมม Open Folder จะสามารถคลิดได้) ในการดาวน์โหลดอาจใช้เวลาเร็วหรรอช้าขขนนอยูกม บั ความเร็ว อินเทอร์เน็ตทท่ใช้ในขณะดาวน์โหลด หลังจากดาวน์โหลดเสร็จให้คลิกทท่ปุมม Close

ตรวจสอบทท่เก็บไฟล์หลังจากดาวน์โหลดจะพบไฟล์ของโปรแกรม CourseLab ดังภาพ

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


6

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... การตดตั้งโปรแกรม CourseLab การติ ด ตัน ง โปรแกรม CourseLab จะแบม ง ออกเป็ น 2 ตอน ทัน งนทน เพราะไฟล์ โ ปรแกรม CourseLab ทท่ได้จากการดาวน์โหลดจะอยูใม นรูปของไฟล์ทท่ถูกบทดอัด หรรอไฟล์ Zip กมอนติดตันงจะต้อง คลายการซิปออกกมอน ซข่งจะนนาเสนอเป็นตอนทท่ 1 สม วนตอนทท่ 2 จขงจะเป็นการติดตันง ตอนท 1 การคลายไฟล์ ซป 1. คลิกขวาทท่ไอคมอนของโปรแกรม CourseLab (จากตัวอยมางนทนไฟล์ดังกลมาวอยูบม นหน้าจอ) 2. คลิกทท่ Extract All...

3. หน้าตมางนทนจะเป็นการระบุวาม จะนนาไฟล์ทท่คลายจากซิฟไปเก็บไว้ทท่ใด จากตัวอยมางนทนจะเก็บ ไว้ทท่หน้าจอ ดังนันนจขงคลิกทท่ปุมม Extract จากนันนให้รอจนกวมาจะเสร็จ (ไมมเกิน 1 นาททโดยประมาณ)

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


7

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... เมร่อคลายไฟล์จากการบทบอัดเสร็จจะปรากฏหน้าตมางและไฟล์ CourseLab_2_installer ดังภาพ ด้านลมางนทน (เลข 2 ครอเวอร์ชนั่ หรรอรุมนของโปรแกรม)

ตอนท 2 การตดตั้ งโปรแกรม CourseLab 1. เปิดโฟลเดอร์ courselab_2_installer ทท่อยูมบนหน้า จอขขนน จากนันนให้ดับ เบิ ลคลิกทท่ไฟล์ CourseLab_2_installer

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


8

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

2. คลิกทท่ปุมม Run

3. คลิกทท่ปุมม Next

4. คลิกทท่ปุมม Install

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


9

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

5. หากปรากฏหน้าตมาง User Account Control ให้คลิกทท่ปุมม Yes แล้วให้รอจนกวมาการติดตันง จะเสร็จ จากนันนให้คลิกทท่ปุมม Finish เมร่อติดตันงเสร็จจะปรากฏไอคมอน CourseLab 2.4 อยูทม ท่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนทน

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


10

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... การเปดและการลงทะเบยนโปรแกรม CourseLab การเปิดโปรแกรม CourseLab ก็เหมรอนการเปิดโปรแกรมโดยทัว่ ๆ ไป แตมการเปิดโปรแกรม ในครันงแรกจะต้องมทการลงทะเบทยนโปรแกรมกมอน เพร่อรับรหัสหรรอ Code ดังนันนจขงจะนนาเสนอเป็น 2 สม วนครอ • การเปิดโปรแกรม • การลงทะเบทยนโปรแกรม การเปดโปรแกรม 1. ดับเบิลคลิกไอคมอน CourseLab 2.4 ทท่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรรอ คลิกทท่ Start 2. คลิกทท่ All Program

3. คลิกทท่ CourseLab 2.4 4. คลิกทท่ CourseLab จากนันนโปรแกรมก็จะถูกเปิดขขนนมา

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


11

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... การลงทะเบยนโปรแกรม เมร่อโปรแกรม CourseLab ถูกเปิดในครันงแรกหลังการติดตัน ง จะปรากฎหน้าตมางสนา หรับลง ทะเบทยน ผู้ติดตันงจะต้องเชร่อมตมออินเทอร์เน็ตและมทอทเมล์ทท่ใช้งานได้จริง แตมถ้าไมมสะดวกด้วยประการ ใดก็ตามสามารถลงทะเบทยนโปรแกรมโดยใช้รายละเอทยดทท่ได้เตรทยมใว้ให้ในสดมภ์ ข้ อมร ลชั วคราว หากโอกาสตม อไปมทความพร้อมทันงการเชร่อมตม ออินเทอร์เน็ตและมทอทเมล์ทท่ใช้งานได้จริง ก็ขอให้ลง ทะเบทยนให้ถูกต้อง อยมางน้อยก็เป็นกนาลังใจให้กบั ผู้พัฒนาโปรแกรม วธการลงทะเบยน 1. ให้กรอกและกนาหนดข้อมูลในชมองตมางๆ ดังนทน ชช อชองตางๆ

คตา แนะนตา

ข้ อมร ลชั วคราว

Fist Name:

ให้พิมพ์ชอร่ ของผู้ลงทะเบทยน

Suang

Last Name:

ให้พิมพ์นามสกุลของผู้ลงทะเบทยน

Srikaewthoom

Country / Location:

คลิกเลรอก Thailand

Thailand

Company:

ให้พิมพ์ชอร่ บริษัท หรรอโรงเรทยน เป็นต้น

SESA35

My E-Mail Address:

ให้พิมพ์อทเมล์ของผู้ลงทะเบทยน

suangsr@gmail.com

2. คลิกทท่ปุมม Next

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


12

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

3. เปิดอทเมล์ (จะไมมกลมาวโดยละเอทยด) ทท่ใช้ลง ทะเบทยนจะได้รหัสหรรอ Code

4. พิมพ์ Code ทท่ได้จากอทเมล์ ให้ถูกต้องและเหมรอนทุกประการ ทันงตัว พิมพ์ใหญม/พิมพ์เล็ก (หากเป็นการลง ทะเบทยนโดยใช้ข้อมูลตามตัวอยมางให้ใช้ Code : 8B3B) 5. คลิกทท่ปุมม Next เพร่อเปิด โปรแกรม

โปรแกรม CourseLab ถูกเปิดโดยสมบูรณ์และพร้อมจะให้สร้างบทเรทยนแล้ว

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


13

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... การปดโปรแกรม CourseLab การปิดโปรแกรม CourseLab ก็เหมรอนการปิดโปรแกรมโดยทัว่ ไป อาจคลิกทท่ปุมม Close หรรอ คลิกทท่ File แล้วคลิกทท่ Exit

การถอนโปรแกรม CourseLab หากไมมต้องการให้มทโปรแกรม CourseLab อยูมในเครร่องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถถอนออกได้ ซข่งมทวธิ ทการ ดังนทน 1. คลิกทท่ Start 2. คลิกทท่ Control Panel

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


14

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 3. คลิกทท่ CourseLab 2.4 4. คลิกทท่ Unistall

5. คลิกทท่ปุมม Yes รอสักครูโปรแกรมก็จะถูกถอนออกจากระบบ

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


15

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

ตอนท 2 กกำหนดค่ำพพ้นฐำนให้กับบทเรียนหรพอ Course -เรมการสร้ างบทเรยนหรื อ Course -แนะนนา สวนประกอบโปรแกรม -การกนา หนดคาพื้ นฐานให้ กับบทเรยนหรื อ Course -การปรั บแตง Master -เปดบทเรยนเพื อการแก้ ไข

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


16

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

เรร่มการสร้างบทเรียนหรือ Course โปรแกรม CourseLab จะมี ห ลั ก การที่ แ ตกตต า งจากหลายๆ โปรแกรมที่ คค้ น เคย เมม่ อ เปิ ด โปรแกรมจะยังสร้างบทเรียนไมตได้ จะต้องกกาหนดคตาพมพนฐานตตางๆ กตอน ดังนัพนกตอนที่จะลงมมอสร้าง บทเรียน ผผ้สร้างจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนที่จะสร้างบ้าง เชตน ชม่อวิชา ชม่อหนตวยหรมอชม่อเรม่อง เป็นต้น ขั้ นตอนการสร้ างบทเรยน 1. เปิดโปรแกรม CourseLab 2. คลิกที่ Create a New Course... 3. คลิกที่ปคตม Next

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


17

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 4. พิมพ์ชม่อวิชาที่ชตอง Name 5. พิมพ์ชม่อโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมผลบทเรียนที่ชตอง Folder 6. คลิกปคตมท้ายชตอง Location เพม่อกกาหนดที่จะสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บข้อมผลบทเรียน

7. ระบคที่จะสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บข้อมผลบทเรียน (ตามต้องการ) จากตัวอยตางนีพจะเก็บไว้ที่หน้าจอ จึงคลิกที่ Desktop 8. คลิกที่ปคตม Ok

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


18

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 9. คลิกที่ปคตม Next

10. ที่ชตอง Name ให้พิมพ์ชม่อเรม่อง (ถ้าจะสร้างบทเรียนเพียงเรม่องเดียว) พิมพ์ชม่อหนตวย (ถ้าจะสร้าง บทเรียนโดยมีเนมพอหาทัพงหนตวย) 11. คลิกที่ My templates จากนัพนเลมอกรผปแบบ สีสรรของบทเรียนตามต้องการ 12. คลิกเลมอกสีของ Templates ตามต้องการ 13. คลิกที่ปคตม Next

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


19

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 14. คลิกที่ปคตม Finish

โฟลเดอร์จะถผกสร้างขึพนและโปรแกรม CourseLab ก็พร้อมที่จะให้ผผ้สร้างบทเรียนได้เพิ่มเติม เนมพอหาหรมอสิ่งตตางๆ เพม่อให้เป็นบทเรียนที่สมบผรณ์

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


20

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

แนะนนาส่วนประกอบของโปรแกรม CourseLab จะแนะนกาสต วนประกอบของโปรแกรมที่จกาเป็นต้องทราบในเบมพองต้นเทตานัพน สต วนเครม่องมมอ อมน่ ๆ จะแนะนกาอีกครัพงเมม่อจกาเป็นต้องใช้

1. 2. 3. 4. 5.

เมนผ จะคล้ายกับโปรแกรมโดยทัว่ ไป เมนผของการปรับคตาวัตถคตตางๆ (Object) รายละเอียดบทเรียน ได้แกต ชม่อบทเรียน ชมอ่ หนตวยหรมอเรม่อง สไลด์ ของสต วน Title Master และ Normal (สัมพันธ์กบั ข้อ 5) Title Master และ Normal →Title →Master →Normal 6. สต วนเนมพอหา 7. แถบวัตถคตตางๆ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถคจกานวนมากแบตงเป็นหมวดหมผต รายละเอียดตตางๆ เมม่อปฏิบัติการสร้างบทเรียน จะทราบไปโดยปริยาย

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


21

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

กนาหนดค่าพื้นฐานให้กับบทเรียนหรือ Course กต อ นลงมม อ สร้ า งบทเรี ย นเราอาจต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นบางอยต า งเพม่ อ ให้ มี ผ ลการใช้ ง าน ทัพงบทเรียน เชตน กกาหนดสี ขนาด รผปแบบ ข้อความเริ่มต้น เป็นต้น 1. คลิกที่ Module บนแถบเมนผด้านบน 2. คลิกที่ Design Setting... หรมอกดแป้นพิมพ์ Alt+F7 จะปรากฏหน้าตตาง Module Setting มีแถบให้ปรับคตา 4 แถ็บ ในเบมพองต้นที่แนะนกาคมอการปรับ คคณสมบัติของตัวอักษรที่จะแสดงผลในเบมพองต้นทัพงบทเรียนนีพ 3. คลิกที่แถ็บ Font 4. กกาหนดคตาตตางๆ ตามต้องการ 5. คลิกที่ปคตม OK

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


22

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

การแก้ไข Title ในสต วนนีพ นอกจากจะได้ เ รียนรผ้ การแก้ไขหน้า Title แล้ว ยังจะได้ เ รียนรผ้ การเพิ่มรผปภาพ การเพิ่มและแก้ไขข้อความด้วย 1. คลิกที่ View และ Title ที่เมนผด้านบน 2. ลบภาพและข้อความที่ไมตต้องการออก ***ยกเว้นปคตม Start Madule*** โดยคลิกที่ ภาพ แล้วกดปคตม Delete ที่แป้นพิมพ์ หมายเหตต *** ปคตม Start Madule มีไว้สกาหรับคลิกเข้าสผตบทเรียน ถ้าลบออก สามารถนกามาใสต ใหมตได้ ซึ่งอยผใต น Object Library > Title > Start Madule ***

การเพมรร ปภาพ 1. คลิกที่ไอคตอน Insert Picture Form File 2. ไปยังที่เก็บรผปภาพ 3. คลิกรผปภาพที่ต้องการ 4. คลิกที่ปคตม Open

5. ปรับขนาดภาพตามต้องการโดยเลม่อนเม้าส์ ไปที่จคดวงกลมข้างภาพ จนสัญลักษณ์เม้าส์ เป็ น รผ ป ลผ ก ศร 2 หั ว จากนัพ น คลิ ก เม้ า ส์ ค้ า ง แล้วลากเข้า หรมอออกตามต้องการ

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


23

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... การเพมข้อความ 1. คลิก Insert ที่เมนผด้านบน 2. คลิกที่ Text Box

3. ดับเบิลคลิกที่ข้อความ Enter text

4. พิมพ์ข้อความ 5. คลคมข้อความในสต วนที่จะปรับเปลี่ยนคตา จากนัพนปรับเปลี่ยนคตาตามต้องการ เชตน Font ขนาด ตัวหนาฯ และสี เป็นต้น 6. คลิกที่ปคตม OK

หมายเหตต การแก้ไขข้อความ ให้ทกาตัพงแตตขพ ันตอนที่ 3 จนถึงขัพนตอนที่ 6

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


24

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

กนาหนดค่าหรือแก้ไข Master Master คมอต้นแบบสไลด์ ในบทเรียนสามารถจัดทกาหลาย Master ได้ ซึ่งสิ่งที่แสดงใน Master จะแสดงในทคกสไลน์ที่ใช้ Master นัพนๆ 1. คลิกที่ View และ Master

2. แก้ไขข้อความบนสคด โดยการดับเบิลคลิกที่ข้อความ 3. แก้ไขข้อความ กกาหนดขนาด สี ฯลฯ 4. คลิกที่ปตมค OK

5. ลบข้อความ Insert Logo ออกแล้วแทรกภาพ Logo ที่จัดเตรียมไว้เข้ามาแทน 6. แกตไข Help โดยคลิกขวาที่ไอคตอน จากนัพนคลิกที่ Properties... 7. คลิกปคตม TE เพม่อแก้ไขข้อความ ชมอ่ หัวเรม่อง 8. คลิกปคตม TE เพม่อแก้ไขข้อความรายละเอียดวิธีใช้ บทเรียน 9. คลิกที่ปคตม OK

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


25

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

การเปิดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงแก้ไข บทเรียนคอมพิวเตอร์ชตวยสอน เป็นงานที่ซับซ้อน อาจใช้เวลาในการผลิตนานหลายชั ว่ โมง หลายวัน หรมอหลายเดมอน จะต้องมีการปรับแตตง แก้ไขอีกนับครัพงไมตถ้วน การเรียนรผ้ที่จะเปิดงานเดิม มาแก้ไข ปรับปรคงจึงเป็นสิ่งจกาเป็น 1. เปิดโปรแกรม CourseLab 2. คลิกที่รายชม่อบทเรียน ถ้าปรากฏในสต วนของ My Learning Course ถ้าไมตปรากฏ ให้คลิกที่ Browse...เพม่อไปยังที่เก็บบทเรียน

3. ไปยังที่เก็บบทเรียน 4. เมม่อพบแล้วให้คลิก 5. คลิกที่ปคตม Open

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


26

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

ตอนท 3 เพพ่มเนน้อหาในบทเรียน

-แจ้ งวั ตถถ ประสงค์ บทเรยน -แนะนนา การใช้ บทเรยน -แบบทดสอบกอนเรยน -เนน้ อหาบทเรยน ข้อความ, ภาพ, เสียง, วีดิทัศนน

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


27

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

เพพ่มเนน้อหาในบทเรียน ในตอนนีนจะเป็นการเพิพมเนนนอหาในบทเรียน ซซพงอาจประกอบไปด้วยข้อความ ภาพ เสียง วีดิ ทัศนน ภาพเคลนพอนไหว (Animation) ตตางๆ ฯลฯ โดยการจจา ลองการสร้างบทเรียนจริง ซซพงจะมีการใช้ เครนพองมนอตตางๆ ตามความจจาเป็น ดังนีน 1. 2. 3. 4.

แจ้งตัวชีนวัดหรนอผลการเรียนรรข้ องบทเรียน แบบทดสอบกตอนเรียน เนนนอหาบทเรียน (ข้อความ, ภาพ, เสียง, วีดิทัศนน, Flash, สคริปเบนนองต้น) แบบทดสอบหลังเรียน

1. แจ้งตัวช้วดั หรนอผลการเรยนรรข้ องบทเรยน 1. คลิกทีพ View และ Normal

2. คลิกขาทีพสไลดน 3. คลิกทีพ Rename เพนพอกจาหนดชนพอให้สไลดน

4. พิมพนชนพอสไลดน เชตน ตัวชีนวัด หรนอผลการเรียนรร้ จากนันนคลิกทีพปปตม OK

ตตอไปจะสร้างข้อความทีพเป็นตัวชีนวัด หรนอผลการเรียนรร้

5. คลิกทีพ Insert และ Text Box

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


28

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 6. ดับเบิลคลิกทีพ Enter text. 7. พิมพนตัวชีนวัดหรนอผลการเรียนรร้ กจา หนดรร ป แบบข้ อ ความ สี ขนาดฯ 8. คลิกทีพปปตม OK

9. กจา หนดขนาดโดยการลากวงกลมทีพอยร ตมปม หรน อข้า งๆ กรอบข้ อความ และจั ด วาง ตจาแหนตงโดยการลาก แล้ววางตามต้องการ

2. แบบทดสอบกอนเรยน แบบทดสอบเป็นเรนพองทีพมีความซับซ้อน จะนจาเสนอในบทถัดไป แตตจะสร้างสไลดนไว้ 1 สไลดนสจาหรับการสร้างแบบทดสอบ

3. เนนอ้ หาบทเรยน บมเรียนโดยทัวพ ไปจะประกอบไปด้วย ข้อความ, ภาพ, เสียง, วีดิทัศนน, Flash, สคริป เบนนองต้น จากทีพผาต นมา ได้นจาเสนอไปแล้ว ได้แกต การเพิพม/แก้ไขข้อความ การเพิพมภาพ ตตอไปจะนจา เสนอการเพิมพ ไฟลน วีดิทัศนนเข้าสรตบทเรียน

การเพมเสยง การเพิพมเสียงในโปรแกรม จะเพิพมได้ต้องมีวัตถป (Object) เชตน รรปภาพ ข้อความ ฯลฯ เสียงจะ แฝงในวัตถปตตางๆ 1. คลิกทีพ Object Library 2. คลิกทีพ Navigation 3. เลนพอนแถบเลนพอนหารรปทีพต้องการ แล้วลากไปวางหน้าบทเรียน 4. คลิกขวาทีพวัตถปทีพจะใสต เสียง

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


29

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 5. คลิกทีพ Format Object

6. คลิกทีพ Sound 7. คลิกไอคตอน ท้ายชตอง File 8. คลิกไปยังทีพเก็บไฟลน 9. คลิกไฟลนเสียงทีพต้องการ 10. คลิกทีปพ ปตม Open

11. กจาหนดวตาจะไมตให้เลตนเสียงโดย อัตโนมัติหรนอไมต 12. คลิกทีพปปตม Apply 13. คลิกทีพปปตม OK

การเพม Video ไฟลน Video มีหลายรรปแบบ ทีพใช้กบั โปรแกรมได้ดี จะเป็นไฟลนทีพมีนามสกปลหรนอสต วนขยาย ไฟลน .avi, .wmv .mpg เป็นต้น 1. กดปปตม Ctrl+M ทีพแป้นพิมพน เพนพอเพิมพ สไลดน อาจเพิมพ เผนพอไว้ 4-5 สไลดนกไ็ ด้ 2. เปลีพยนชนพอสไลดนให้สอดคล้องกับเนนนอหา

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


30

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 3. คลิกทีพ Object Library (แถบเครนพองมนอด้านขวาของหน้าจอ 4. คลิกทีพ Media 5. ลาก Video ไปวางทีพสไลดน

6. ดับเบิลคลิกทีพ Icon Video 7. คลิกเพนพอไปยังไฟลน Video ทีพเตรียมไว้

8. คลิกเพนพอไปยังทีพเก็บไฟลน Video 9. คลิกไฟลน Video 10. คลิกปปมต Opem

11. กจาหนดให้มีแถบควบคปมการเลตน Video เพนพอผร้ เรียนจะได้เปิดดรซน จาๆ ได้ 12. กจาหนดวตาจะให้ Video เลตนอัตโนมัติหรนอไมต 13. คลิกทีพปปตม OK 14. ลากและวางในบริเวณทีพต้องการ

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


31

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

ตอนท 4 สร้างบทเรียนด้วยโปรแกรม

CourseLab -Frame (เฟรม) -การใสสครปต์ ให้ กับปปม -กกา หนดทเก็ บคะแนน -แบบทดสอบกอนเรยน -แบบทดสอบหลั งเรยน

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


32

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

Frame (เฟรม) การจั ด ททา แบบฝึ กหั ด หรือแบบทดสอบในโปรแกรม CourseLab มี ห ลายวิ ธี เชช น จั ด ททา หนึ่งข้อตชอหนึ่งสไลดด, หนึ่งข้อตชอหนึ่งเฟรม,หนึ่งชุด (มีหลายข้อ) ตชอหนึ่งสไลดดหรือตชอหนึ่งเฟรม กกได้ขข ึนอยยชกบั การออกแบบบทเรียน แตชจากตัวอยชางตชอไปนีขจะจัดททา แบบทดสอบเปกนชุดไว้ในหนึ่ง เฟรม ดังนัขนจึงต้อเรียนรย้เรือ่ งของเฟรมกชอน ในมุมองปกติกรอบที่ปรากฏจะเรียกวชาสไลดด ในแตชละสไลดดสามารถแทรกเฟรมได้หลายๆ เฟรม ดังภาพ การแทรกเฟรมและสร้ างปปม 1. คลิกที่สไลดดที่จะททาแบบทดสอบ 2. คลิกที่ View 3. คลิกที่ Frames

4. คลิกขวาที่เฟรม 5. คลิกที่ Advance

6. ในชอง Advance ให้เลือก Wait for action 7. คลิกที่ปุชม OK

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


33

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 8. คลิกรยปลยกศรชีขลง (มุมบนด้านขวามือ) 9. คลิกที่ Autoshapes

10. เลื่อนแถบเลื่อนด้านขวาลง 11. เลื อกรย ป สี่ เ หลี่ ย มมาวางบนปุช ม และจัดขนาดให้พอดี 12. นทาภาพหัวรยปศรมาวางดังภาพ (อยยใช นกลุชม Block Arrows)

การใสสครปต์ ใ ห้ กับปปม ปปมยอนกลั บ (เฟรมกอนหน้ า) 1. คลิกขวาที่รยปลยกศรชีขดา้ นซ้าย 2. คลิกที่ Actions 3.คลิกที่ onclick 4.ดับเบิลคลิกที่ GOTO 5.GOTO[Frame=”,Option=”]

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


34

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 6. กทาหนดคชาให้ชชอง Option เปกน Previous Frame (ย้อนกลับเฟรมกชอนหน้า) 7. คลิกที่ปุชม OK

8. คลิกที่ปุชม OK ปปมตอไป (เฟรมตอไป) 1. ใหัขคลิกขวาที่รยปลยกศรชีขด้านขวา *** ดทาเนินการเหมือนกับการใสช คทาสัง่ ให้ปุชมย้อนกลับเกือบทุกประการ ยกเว้นขัขนตอนที่ 6 ให้ เลือกเปกน Next Frame

การคั ดลอกสไลด์ 1. คลิกขวาที่สไลดด 2. คลิกที่ Copy

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


35

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 3. คลิกขวาข้างสไลดดเดิม 4. คลิกที่ Paste *** วางให้ครบ 3 สไลดด โดยสไลดดที่ 1 เปกนคทาชีขแจง สไลดดที่ 2 เปกนแบบทดสอบ สไลดดที่ 3 แสดงคะแนน

*** เปลี่ยนคทาสั่งให้กบั ปุชมสองปุชม ตชอไปนีข • สไลดดที่ 1 ปุชมย้อนกลับ ให้เปลี่ยนคทาสัง่ (ในขัขนตอนที่ 6 ของวิธกี ารใสช สคริปตดให้กบั ปุชม) เปกน Previous Slide • สไลดดที่ 2 ปุชมหน้าตชอไป ให้เปลี่ยนคทาสัง่ (ในขัขนตอนที่ 6 ของวิธกี ารใสช สคริปตดให้กบั ปุชม) เปกน Next Slide กกา หนดทเก็ บคะแนน ขัข น ตอนนีข เ ปก น ขัข น ตอนที่ สทา คั ญ มาก ในการกทา หนดหรื อ สร้ า งที่ เ กก บ คะแนนจะททา ที เ ดี ย ว ทัขงที่เกกบคะแนนแบบทดสอบกชอนเรียน แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมตชางๆ และที่เกกบคะแนนแบบทดสอบ หลังเรียนในคราวเดียวกันกกได้ หากมีการวางแผนอยชางชัดเจนแล้ว หรือจะททาการสร้างที่ละอันกกได้ แตช จะต้องสร้างกชอนที่จะสร้างแบบทดสอบหรือกิจกรรมนัขนๆ 1. คลิกที่ Module 2. คลิกที่ Runtime Settings

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


36

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 3. คลิกที่ Objectives 4. คลิ ก total แล้ ว คลิ ก ที่ ปุช ม Properties เพื่ อ เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับความต้องการ

5. พิ ม พด ชื่ อ สช วนเกก บ คะแนนในชช อ ง Identifier: ตามต้องการ เชชน คะแนนแบบทดสอบกชอนเรียน 6. กทาหนดคะแนนสยงสุดในชชอง Maximal: 7. คลิกที่ปุชม OK 8. และคลิกที่ปุชม OK ในหน้าตชาง Test

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


37

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... แบบทดสอบกอนเรยน กชอนอื่นให้คลิกสไลดดที่ 1 แล้วพิมคทาชีขแจงเกี่ยวกับแบบทดสอบ จากนัขนให้คลิกที่สไลดดที่ 2 จากนัขนจึงจะเริ่มต้นการจัดททาแบบทดสอบ ตามขัขนตอนดังนีข ขั้ นเตรยมการ 1. 2.

คลิกที่ Insert ที่แถบเครื่องมือด้านบน คลิกที่ Object...

จะปรากฏแถบเครือ่ งมือทางด้านขวามือ ให้คลิกที่ Tests 4. ลาก Test มาวางที่กลางพืขนที่งาน 3.

5. ปรับขนาดให้พอดีกบั พืขนทีข่ องบทเรียน (ดังภาพด้านลชาง) 6. ดับเบิลคลิกในกรอบ Test จะปรากฏหน้าตชาง Test

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


38

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... ตชอไปเปกนการเปลี่ยนข้อความที่จะปรากฏขณะผย้เรียนททาแบบทดสอบให้เปกนภาษาไทย ซึ่งมีอยยช 4 แถกบ ได้แกช Messages, Texts, และ Buttons 7.

ขั้ นลงมื อจั ดทกา แบบทดสอบ 1. 2.

คลิกที่แถกบ Questions คลิกที่ Add (เครื่องหมายบวก)

เลือกรยปแบบของแบบทดสอบ Question type ซึ่งมี ให้ เ ลื อ ก 6 แบบ จากตั ว อยช า งนีข ให้ เ ลื อ กแบบ Single choice 4. ที่ Question text คลิ ก ที่ ปุช ม TE เพื่ อ พิ ม พด คทา ถาม หรือโจทยด 3.

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


39

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... 5.

พิมพดคทาถามหรือโจทยดตามต้องการ จากนัขนคลิกที่ปุชม OK

*** ในหน้าตชางนีขสามารถกทาหนดรยปแบบข้อความ สี แทรกภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ได้ คลิกที่ Add (เครื่องหมายบวก) เพื่อพิมพดตัวเลือกของข้อสอบข้อที่กาท ลังจัดททา 7. คลิกที่ปุชม TE เพื่อพิมพดรายละเอียดตัวเลือกที่ 1 โดยไมชต้องพิมพด ก. หรือ ข. (กทาหนด ขนาด สี หรืออื่นๆ ได้ตามต้องการ) 8. คลิกที่ปุชม OK 9. หากเปกนข้อถยกให้คลิกที่ Correct answer 10. คลิกที่ปุชม OK จะได้ตัวเลือกที่ 1 *** ให้จัดททาตัวเลือกที่ 2 และ... (ถ้าเปกนตัวเลือกปกติ กกคือข้อ ข. ข้อ ค. ข้อ ง.) ตามขัขนตอนที่ 6-10 6.

11. หากต้ อ งการให้ มี ก ารสุช ม ลทา ดั บ

ข อ ง ตั ว เ ลื อ ก ใ ห้ ค ลิ ก ที่ ก ร อ บ สี่ เ ห ลี่ ย ม หน้ า ข้ อ ความ Shuffle variants on display (ดั ง ภาพ) 12. คลืกที่แถกบ Scoring เพื่อระบุสชวน การเกกบคะแนน

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


40

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ ..........................

13. กทา หนดนทขา หนักคะแนนในชช อง Base

weight of a question/atten 14. คลิกที่ Add (เครื่องหมายบวก)

15. คลิกปุชมท้ายกรอบ Objective

16. คลิก “คะแนนแบบทดสอบกชอนเรียน” 17. คลิกที่ปุชม OK 18. และคลิกที่ปุชม OK

*** เสรกจขัขนตอนการจัดททาแบบทดสอบข้อที่ 1 ในการจัดททาแบบทดสอบข้อตชอๆ ไป มีขข ันตอนเหมือนกัน ของให้เริ่มศึกษาและปฏิบัติตาม ขั้ นลงมื อจั ดทกา แบบทดสอบ จนได้แบบทดสอบครบตามจทานวนที่ต้องการ จากตัวอยชาง ได้สร้างจนครบ 5 ข้อ เมื่อสร้างจนครบแล้วให้คลิกที่ปุชม OK เปกนอันเสรกจการททา แบบทดสอบใน 1 ชุด

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


41

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... ขั้ นตอนการจั ดทกา สวนการแสดงผลคะแนน 1. คลิกเฟรมที่ 3 (ตามที่วางแผนไว้)

2. พิมพดข้อความ “ผลการททาแบบทดสอบกชอนเรียน” 3. ลาก Current Results มาวางใต้ขอความ “ผลการททาแบบทดสอบกชอนเรียน” ดังภาพ 4. ดับเบิลคลิกที่ Current Results

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35


42

CAI-CAI Online งาย ฟร มประสทธภาพ .......................... คลิกปุชม … (ของ Objective) แล้วคลิก “คะแนน แบบทดสอบกชอนเรียน” คลิกปุชม OK 6. คลิกปุชม TE ของ Display current score แก้เปกน คะแนนที่ได้ แล้วคลิกปุชม OK 7. คลิ ก ปุช ม TE ของ Display maximal score แก้ เปกน คะแนนเตกม แล้วคลิกปุชม OK 5.

คลิกสี่เหลี่ยมหน้า Normalize to 100% ออก ทัขงนีขเพราะต้องการให้แสดงผลเปกนคะแนน แตชหากต้องการให้แสดงผลเปกนร้อยละ กกให้คงไว้ 9. คลิกที่ปุชม OK 8.

แบบทดสอบหลังเรยน แบบทดสอบหลังเรียนมีวิธีการททาเหมือนกับการททาแบบทดสอบกชอนเรียนเกือบทุกประการ จะตชางกกเพยีงมีการเฉลยหรือ Feedback ในแตชละตทาถาม ซึ่งอยยชในขัขนตอนที่ 7 ของขัขนตอนการเตรียม การ

-------------------------------------------------------- จัดททำโดยนำยสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ สพม.เขต 35

คู่มือ CourseLab V 2.4  

คู่มือ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม CourseLab V 2.4 โดย นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)