Page 1

การจดทาผงมโนทศน ดวยโปรแกรม

Edraw Mind Map

จัดทำโดย นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) suangsr@gmail.com

จดท จดท โดยน โดยน ยสรวง ยสรวง ศรแกวทม ศรแกวทม ครช ครช นน ญก ญก รพเศษ รพเศษ โรงเรยนแมเม โรงเรยนแมเม ะวทย ะวทย สพม.35 สพม.35 suangsr@gmail.com suangsr@gmail.com


คานา Edraw Mind Map เป6นโปรแกรมส หรบจดท ผงมโนทศน: หร;อ แผนท= ค ว มคด หร;อ ไมด:แม? ป (Mind Map) โปรแกรม Edraw Mind Map มตวอย ง และแมแบบตลอดจนมวตถ (Object) ในลกษณะต งๆ ท=จะใชในก ร จ ด ผ ง ม โ น ท ศ น: ท= ห ล ก ห ล ย เ ป6 น จ น ว น ม ก ก ร ใ ช ง น โ ป ร แ ก ร ม ม ค ว ม ง ย ผ ล ง น ท= ไ ด จM ง มคว มสวยง ม นอกจ กนN น ผลง นเม;= อ จดท เสร? จ แลวยงส ม รถน ออกไปเพ;= อ ใชง นไดหล กหล ย รปแบบครอบคลมก รท ง นในปOจจบนไดเป6นอย งด

สรวง ศรแกวทม 15 กนยายน 2554


สารบญ เรอง แหลงทมาของโปรแกรม การตดต"งโปรแกรม สวนประกอบของโปรแกรม แนะน%าเคร(องม(อทนาสนใจ การจดท%าผงมโนทศน,ดวยโปรแกรม Edraw Mind Map การเปลยนส Shapes การใสเสนเช(อมโยง การเปลยนสของเสน การน%าออกผลงาน (Export)

หนา 1 1 4 5 8 10 11 11 12


1

โปรแกรม Edraw Mind Map แหลงทมาของโปรแกรม http://www.edrawsoft.com/freemind.php

Edraw Mind Map Edraw Mind Map เปนโปรแกรมส!"หร$บจ$ดท!"ผ$งมโนท$ศน, หร.อ แผนท01คว"มค4ด หร.อ ไมด,แม6ป (Mind Map) โปรแกรม Edraw Mind Map ม0ต$วอย;"ง และแม;แบบตลอดจนม0ว$ตถ? (Object) ในล$กษณะ ต;"งๆ ท0จ1 ะใชHในก"รจ$ดผ$งมโนท$ศน,ท01หล"กหล"ย เปนจ!"นวนม"ก ก"รใชHง"นโปรแกรมม0คว"มง;"ย ผลง"นท01ไดH จIงม0คว"มสวยง"ม นอกจ"กน$Jนผลง"นเม.1อจ$ดท!"เสร6จแลHวย$งส"ม"รถน!"ออกไปเพ.1อใชHง"นไดHหล"กหล"ย รLปแบบครอบคล?มก"รท!"ง"นในปMจจ?บ$นไดHเปนอย;"งด0

การตดตงโปรแกรม Edraw Mind Map 1.

2.

ก;อนอ.1นตHองด"วน,โหลดโปรแกรมม"ก;อน หล$งจ"กไดHโปรแกรมแลHวใหHปฏ4บ$ต4ดง$ น0J ด$บเบ4ลคล4กท01ไฟล, EdrawMindMap.exe

เม.1อปร"กฏหนH"ต;"ง Setup -Edraw Mind Map เม.1อปร"กฎหนH"ต;"ง Setup -Edraw Mind Map ปร"กฎขIJนม"ใหHคล4กท01ป?Wม Next


2

3.

คล4กท01 I accept the agreement และ คล4กท01ป?Wม Next

4.

คล4กท01ป?Wม Next

5.

คล4กท01ป?Wม Next


3

6.

ห"กตHอ งก"รใหH ม0 Icon หร. อ Shortcut ของโปรแกรมปร"กฎท01หนH"จอใหHคล4กท01 กรอบหนH"ขHอคว"ม Create a desktop icon จ"กน$JนใหHคล4กท01ป?Wม Next

7.

คล4กท01ป?Wม Install

8.

รอจนกว;"จะเสร6จ

9.

ก"รต4ดต$Jงโปรแกรมเสร6จแลHว ใหHคล4กท01ป?Wม Finish


4

โปรแกรม Edraw Mind Map จะถLกเปfดขIJนม"

สวนประกอบของโปรแกรม โปรแกรม Edraw Mind Map เปนโปรแกรมท01 ม0 ส41 ง ต;" งท01 จ ะเอ.J อ ต; อ ก"รจ$ ด ท! " ผ$ ง มโนท$ ศ น, ใ หH ไ ดH ท$J ง คว"มสวยง"ม หล"กหล"ยรLป แบบ ด$ ง น$J น จI ง ม0 ส; ว นประกอบตลอดจนเคร.1 อ งม. อ ต; " งๆ จ! " นวนม"ก แต;ผLHศIกษ"ในระด$บเบ.JองตHนไม;จ!"เปนตHองเร0ยนรLทH ?กอย;"ง เมนLและ แถบเคร.1องม.อ ขHอแนะน!" หร.อส;วนก"รช;วย เหล.อจ"กโปรแกรม

แถบว$ตถ?ต"; งๆ (จะปร"กฎ เม.1อเร41มสรH"งง"น)

รLปแบบท0โ1 ปรแกรมม0ใหH เบ.JองตHน


5

แนะน&าเคร)องม)อทนาสนใจ Edraw Mind Map เปนโปรแกรมท01ม0เคร.1องม.อจ!"นวนม"กท$Jงน0Jเพ.1อก"รจ$ดท!"ผลง"นผ$งมโนท$ศน, ใหHไดHค?ณภ"พและสวยง"มน$1นเอง เน.1องจ"กคL;ม.อฉบ$บน0JไดHจ$ดท!"อย;"งรวบร$ด ห"กผLHสนใจศIกษ"เคร.อ1 งม.อต;"งๆ ท01ม0จะท!"ใหHส"ม"รถพ$ฒน"ง"นใหHม0คว"มซ$บซHอนย41งๆ ขIJน กล,มเคร)องม)อ Home เปนกล?;มเคร.1องม.อพ.Jนฐ"นของโปรแกรมท$1วไป และเคร.1องม.อพ.Jนฐ"นของโปรแกรม Edraw Mind Ma

1. 2. 3. 4. 5.

File เปนกล?;มเคร.1องม.อพ.นJ ฐ"นของโปรแกรมท$1วไป เช;น New, Open, Save เปนตHน Font เปนกล?;มเคร.1องม.อเก01ยวก$บก"รจ$ดก"รต$วอ$กษร Basic Tools ปนกล?;มเคร.1องม.อพ.นJ ฐ"นของโปรแกรม Edraw Mind Ma Arrange เปนกล?;มเคร.1องม.อจ$ดเร0ยงส41งต;"งๆ ในผ$งมโนท$ศน,ใหHเปนระเบ0ยบ Styles เปนกล?;มเคร.1องม.อปร$บเปล01ยนค?ณสมบ$ต4ของส41งต;"งๆ เช;น เปล01ยนรLปแบบ , เปล01ยนส0, เปล01ยนล$กษณะของเสHน เปนตHน

กล,มเคร)องม)อ Insert เปนกล?;มเคร.1องม.อท0ใ1 ชHส!"หร$บก"รแทรกส41งต;"งๆ

1. 2. 3. 4. 5.

Blank Pages ใชHส!"หร$บแทรกหนH"ว;"งเพ.1อท!"ผ$งมโนท$ศน,แผ;นหร.อหนH"ต;อไป Table ใชHส!"หร$บแทรกต"ร"ง Illustrations ใชHส!"หร$บแทรกภ"พจ"ก Libraries, จ"กแหล;งอ.น1 ๆ และแทรกขHอคว"ม Objects ใชHส!"หร$บแทรกว$ตถ?ต;"งๆ Links (ก"รเช.1อมโยง) ใชHส!"หร$บเช.1อมโยงห"ไฟล,หร.อเช.1อมโยงห"เว6บไซต,ก6ไดH


6

กล,มเคร)องม)อ Page Layout เปนกล?;มเคร.1องม.อส!"หร$บก!"หนดค;"และปร$บแต;งผ$งมโนท$ศน,ใหHม0คว"มสวยง"ม

1. 2. 3.

Page Setup ใชHส!"หร$บก!"หนดค;"พ.Jนฐ"นใหHก$บผ$งมโนท$ศน, เช;น หน;วยว$ด แนวก"รว"ง กระด"ษ ขน"ดกระด"ษ เปนตHน Themes ใชHส!"หร$บปร$บเปล01ยนส0ใหHก$บผ$งมโนท$ศน,ท$JงหนH"หร.อท$Jงแผ;นง"น Page Background ใชHส!"หร$บเพ41มล"ยนJ!" (Watermark) และปร$บเปล01ยนส0พน.J หล$ง

กล,มเคร)องม)อ Libraries เปนกล?;มเคร.1องม.อส!"หร$บคล$งรLปร;"ง/รLปทรง, รLปภ"พ, และส$ญล$กษณ, (Symbol)

1. 2. 3.

Libraries ใชHส!"หร$บเพ41ม/ลบกล?;มส$ญล$กษณ,ในแถบ Libraries Drawing Tools ใชHส!"หร$บสรH"งส$ญล$กษณ,เพ41มในผ$งมโนท$ศน, Symbol Tools ใชHส!"หร$บจ$ดก"รส$ญล$กษณ,ท01สรH"งขIJน

กล,มเคร)องม)อ View เปนกล?;มเคร.1องม.อส!"หร$บปร$บเปล01ยนม?มมองก"รแสดงผลในขณะจ$ดท!"ผ$งมโนท$ศน,

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Panels ใชHส!"หร$บแสดงหร.อซ;อนแถบเคร.1องม.อ Document Views ใชHส!"หร$บแสดงในม?มมองปกต4หร.อม?มมองพ.Jนหล$ง Show/Hide ใชHส!"หร$บแสดงหร.อซ;อนไมHบรรท$ด เสHนไกด, Zoom ใชHส!"หร$บแสดงผ$งมโนท$ศน,ในขน"ดต;"งๆ Window ใชHส!"หร$บสล$บไปย$งผ$งมโนท$ศน,อ.1นๆ ท01ก!"ล$งเปfดอยL; Options ใชHส!"หร$บก!"หนดค;"ต;"งๆ ของโปรแกรมใหHเหม"ะก$บก"รท!"ง"น


7

กล,มเคร)องม)อ Shape Format เปนกล?;มเคร.1องม.อส!"หร$บปร$บเปล01ยนค?ณสมบ$ตใ4 หHก$บรLปทรง (Shape)

1. 2. 3. 4. 5.

Styles ใชHส!"หร$บก!"หนดรLปแบบใหHก$บรLปทรงต;"งๆ Shadow ใชHส!"หร$บก!"หนดเง"ใหHก$บรLปทรง Arrange ใชHส!"หร$บจ$ดเร0ยงรLปทรงใหHเปนระเบ0ยบเร0ยบรHอย Protect ใชHส!"หร$บปzองก$นรLปทรงไม;ใหHเคล.1อนยH"ย Property ใชHส!"หร$บปร$บเปล01ยนหร.อก!"หนดร"ยละเอ0ยดใหHก$บรLปทรง

กล,มเคร)องม)อ Libraries เปนกล?;มเคร.1องม.อส!"หร$บจ$ดก"รคล$งว$ตถ? , ส$ญล$กษณ, , รLปทรง, รLปภ"พต;"งๆ ใหHสะดวก ต;อก"รน!"ม"ใชHขณะจ$ดท!"ผ$งมโนท$ศน, วธเพมกล,มวตถ,ใน Libraries 1. คล4กท01ไอค;อนของ Libraries 2. เล.อกกล?;ม (Clip Art, General, หร.อ Mind Map) 3. คล4กเล.อกร"ยก"รต"มตHองก"ร หมายเหต, ห"กตHองก"รหล"ยร"ยก"รใหHท!"ซJ!"ข$Jนตอนท01 1-3


8

การจดท&าผงมโนทศนDดEวยโปรแกรม Edraw Mind Map 1.

คล4กท01ขHอคว"ม Mind Mapping Diagram

หมายเหต, ในเบ.JองตHนอ"จขH"มข$Jนตอนท01 2-6 ก6ไดH 2.

ก;อนท01จะด!"เน4นก"รต;อไปควรก!"หนดค;"พ.Jนฐ"นใหHก$บผ$งมโนท$ศน,ท01จะท!"ก;อนโดยก"รกดป?Wม F6 ท01แปzนพ4มพ, จะปร"กฎหนH"ต;"ง Page Setup ขIJนม"ซI1งม0เร.อ1 งท01ผLHสรH"งจะตHองต$ดส4นใจด$งน0J • Seem to the print paper เปนค; " พ.J น ฐ"นท01 โ ปรแกรม ก!"หนด • Preset paper size ห"กตH อ งก"รก! " หนดขน"ดง"น เปนอย;"งอ.น1 โดยม0ห$วขHอใหHเล.อก • Custom size ห"กตHองก"รก!" หนดคว"มกวH" งคว"มย"ว ต"มตH อ งก"ร โดยข$J น แรกใหH ค ล4 ก ท01 Unit เพ.1 อ ก! " หนด หน;วยว$ด จ"กน$JนใหHพ4มพ,คว"มกวH"งคว"มย"วต"มตHองก"ร ท01ชอ; ง Size • Paper Orientation ต$J ง ค; " แนวต$J ง (Portrait) แนวนอน (Landscape) เม.1อก!"หนดค;"ต;"งๆ ครบต"มตHองก"รแลHวใหHคล4กท01ป?Wม Apply และป?Wม OK ต"มล!"ด$บ


9 3.

คล4กท01 Background เพ.1อน!"ภ"พม"จ$ดท!"เปนพ.Jนหล$งของผ$งมโนภ"พ จ"กน$JนใหHล"กพ.Jนหล$ง ท01ตHองก"รม"ว"งในบร4เวณง"น (จ"กภ"พค.อ Drawing 1)

4.

ข$J น ตอนต; อ ไปเปนก"รเพ41 ม กรอบ และส; ว นของห$ ว เร.1 อ ง Borders and Titles ใ หH ค ล4 ก ท01 Borders and Titles แลHวเล.อกรLปแบบของ Borders and Titles โดยก"รคล4ก แลH ว ล"กไปว"งในพ.J น ท01 ก "รสรH " ง ง"น

*** เพ.1 อ ใหH เ ห6 น ผ$ ง มโนท$ ศ น, ท$J ง หมดใหH ค ล4 ก ท01 One Page หร. อ Fit to Shapes 5.

แกHไขขHอคว"มโดยก"รด$บเบ4ลคล4กแลHวพ4มพ,ขHอคว"มใหม;ต"มตHองก"ร


10

คล4 ก ท01 Mind Shapes คล4 ก รL ป แบบ Main Idea ท01 ตH อ งก"รแลH ว ล"กม"ว"ง บร4 เ วณง"น (ลบท4J ง ไดH โ ดยก"รคล4 ก ท01 Mind Shapes Main Idea แลH ว ก ด ป?W ม Delete ท01แปzนพ4มพ,)

6.

7.

แกH ไ ขขH อ คว"ม Main Idea โดยก"รด$ บ เบ4 ล คล4 ก ท01 Main Idea จ"กน$J น ใหH พ4 ม พ, ขH อ คว"มใหม; ต"มตHองก"ร การเปลยนส Shapes ก"รท!"ผ$งมโนท$ศน,ในแต;ละหมวดหมL;ควรใชHส0ท01แตกต;"งก$น ม0วธ4 0ก"รเปล01ยนส0ด$งน0J

1. 2.

3. 4. 5.

คล4กขว"บน Shapes ท01ตอH งก"รเปล01ยนส0 คล4กท01แถบ Shapes Format...

คล4กท01 Fill และ คล4กท01 Gradient fill จ"กน$JนใหHก!"หนด Preset color ก!"หนด Type และ Direction ต"มตHองก"ร คล4กท01ป?Wม Close

ในขณะปร$บแต;งใหHดLท01 Shapes ดHวยเพ.1อดLก"รเปล01ยนแปลง


11

การใสเสEนเช)อมโยง เม.1อจ$ดท!"ไดHในระด$บหนI1ง แลHวเร"ส"ม"รถใส;เสHนไดHโดยเล.1อนแถบเล.1อนลงม"จนพบเสHนซI1งม0หล"ย รLปแบบใหHเล.อกใชH คล4กท01ล$กษณะเสHนท01ตHองก"รแลHวล"กม"เช.1อมจ"กอ$นหนI1งไปอ0กอ$นหนI1ง ซI1งส$งเกตไดHว;"ก"รเช.1อมน$Jน สมบLรณ,หร.อไม; ห"กว"งปล"ยเสHนไดHต!"แหน;งจะปร"กฎกรอบส01เหล01ยมส0แดงขIJนด$งภ"พ

*** ลบเสHนท4JงไดHโดยคล4กท01เสHนแลHวกดป?Wม Delete ท01แปzนพ4มพ, การเปลยนสของเสEน ม0ว4ธก0 "รเปล01ยนส0ด$งน0J 1. คล4กขว"บนเสHนท01ตHองก"รเปล01ยนส0

2. 3. 4. 5. 6.

กดป?Wม F3 ท01แปzนพ4มพ,จะปร"กฎหนH"ต;"ง Shapes Format ขIJนม" คล4กท01 Line Color และ Color Solid line ต"มล!"ด$บ ก!"หนดส0ท01ช;อง Color ต"มตHองก"ร คล4กท01ป?Wม Close


12

การน&าออกผลงาน (Export)

เม.1อสรH"งง"นแสร6จแลHว จะตHองน!"ออกเพ.1อน!"ไปใชHในล$กษณะต;"งๆ ซI1 งโปรแกรม Edraw Mind Map ม0ใหHเล.อกก"รน!"ออกไดHหล"ยรLปแบบ ด$งน0J → น!"ออกเปนไฟล,ภ"พ → น!"ออกเปนไฟล,เว6บเพจ (ภ"พ+ เว6บเพจ) → น!"ออกเปนไฟล, PDF → น!"ออกเปนไฟล, SVG ซI1งเปนไฟล,ภ"พชน4ดเว6กเตอร, → น!"ออกเปนไฟล,ของ Microsoft Office ม0ใหHเล.อก 3 แบบ


13

ขนตอนการน&าออก ก"รน!"ออกในรLปแบบ ไฟล,ภ"พ, ไฟล,เว6บเพจ, ไฟล, PDF, ไฟล, SVG จะม0ว4ธ0ก"รคลH"ยๆ ก$นม"ก ส; ว นก"รน! " ออกเปนไฟล, ข อง Microsoft Office ซI1 ง ม0 ใ หH เ ล. อ ก 3 แบบน$J น ก6 จ ะคลH " ยก$ น ค. อ โปรแกรม Microsoft Office จะถL ก เปf ด ขIJ น ม"พรH อ มผ$ ง มโนท$ ศ น, ท01 น! " ออก ด$ ง น$J น จI ง จะน! " เสนอเพ0 ย งว4 ธ0 เ ด0 ย วค. อ ก"รน!"ออกเปนไฟล,ภ"พ

1. 2. 3.

คล4กท01 Main Button เล.1อนเมH"ส,ไปท01 Export ใหHคล4กท01 Graphic format

5.

ก!"หนดค;"ต;"งๆ ด$งน0J 4.1 คล4กท01 เพ.1อก!"หนดท01เก6บไฟล, 4.2 ต$Jงข.1อไฟล,ทจ01 ะน!"ออกในช;อง 4.3 ก! " หนดรL ป แบบไฟล, (Format) หร. อ ส;วนขย"ยไฟล, โดยคล4กท01ช;อง Save as type ต"มตHองก"ร (เล.อกเปน .jpg หร.อ .png ก6ไดH) คล4กท01ป?Wม Save

6.

คล4กท01ป?Wม OK

4.

จ$จ$ดดท!ท!""โดยน"ยสรวง โดยน"ยสรวง ศร0 ศร0แแกHกHววท?ท?มม ครL ครLชช!"!"น"ญก"รพ4 น"ญก"รพ4เเศษ ศษ โรงเร0 โรงเร0ยยนแม; นแม;เเม"ะว4 ม"ะว4ททย" ย" สพม.35 สพม.35 suangsr@gmail.com suangsr@gmail.com

คู่มือการใช้โปรแกรม Edraw Mind Map  

จัดทำโดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you