Page 1

ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 14

ความหมายของคอมพพิวเตอรร์กราฟฟิก กราฟฟิก หมายถถึง ศดิลปะแขนงหนถึนึ่งซซนึ่งสซนึ่อความหมายดด้วย เสด้น สทัญลทักษณร รรูปวาด ภาพถตาย กราฟ แผนภรูมดิ ขนาดและสทัดสต วน การใชด้สสี เปป็นตด้น เพซนึ่อเนด้น เพซนึ่อดถึงดรูดความสนใจ ตลอดจนการสซนึ่อความหมาย ของขด้อมรูลไดด้ถรูกตด้องตรงตามทสีนึ่ผรูด้สตงสารตด้องการ คอมพพิวเตอรร์กราฟฟิกสร์ หรซอในศทัพทรบทัญญทัตดิวตา เรขภาพคอมพดิวเตอรร เรสียกยตอ ๆ วตา ซสีจสี (CG) คซอ การประมวลผลขด้อมรูล ตทัวเลข ตทัวอทักษร หรซอสทัญญานตตางๆ เสด้น สทัญลทักษณร รรูปวาด ภาพถตาย กราฟ แผนภรูมดิ ขนาดและสทั ด สต ว น แสงและเงา (rendering) รรู ป ทรง สสี สทั น ลวดลาย หรซ อ รวมถถึ ง การททา ตกแตต ง ภาพ ดด้วยคอมพดิวเตอรร ประเภทของงานกราฟฟิกคอมพพิวเตอรร์ แบตงเปป็น 2 ประเภท คซอ กราฟดิก 2 มดิตดิ และกราฟดิก 3 มดิตดิ กราฟดิ ก 2 มดิ ตดิ เปป็ น ภาพทสีนึ่ พ บเหป็ น โดยททั นึ่ว ไป เชต น ภาพถต า ย รรู ป วาด สทั ญ ลทั ก ษณร การร ตรู น ตต า งๆ แสดงเพสียงความกวด้างและความสรูง กราฟดิก 3 มดิตดิ เปป็นภาพกราฟดิกทสีนึ่ทสีสามารถแสดงความกวด้าง ความสรูง และความหนา ของภาพททาใหด้ ไดด้ภาพทสีนึ่มสีสสีและแสงเงาเหมซอนจรดิง ประเภทของงานกราฟฟิกคอมพพิวเตอรร์ กราฟดิ ค คอมพดิ ว เตอรร แบต ง ออกไดด้ เ ปป็ น สองประเภทคซ อ แบบบดิ ต แมป (bitmap) และแบบ เวกเตอรร(vector) แตตละประเภทมสีคคุณสมบทัตดิทสีนึ่แตกตตางกทัน Bitmap Graphic ภาพแบบบดิตแมป หรซอแบบราสเตอรร (raster) จะใชด้ กรดิดของตารางเลป็กๆ ทสีนึ่เรารรูด้จทักกทันดสี ในชซนึ่ อ “พดิกเซล” (pixel) สทา หรทับแสดงภาพ แตตละพดิกเซลกป็จะมสีคตาของตทา แหนต งและคตาสสีของตทัวเอง เมซนึ่อททา งาน กทับภาพแบบมดิตแมป จถึงเปป็น การททา งานกทับพดิกเซล ทสีนึ่ประกอบกทันขถึขนมาเปป็นภาพ ไมตใชต วทัตถคุหรซอรรูปทรง ทสีนึ่เหป็น ภาพแบบบดิตแมปเปป็นภาพทสีนึ่ขข ถึ นอยรูตกบทั ความละเอสียด (resolution) นทันนึ่ คซอ มสีจทานวนพดิกเซลทสีนึ่แนต นอน ในการแสดงภาพ เมซนึ่อภาพถรูกขยาย หรซอพดิมพรดด้วยความละเอสียดไมตมากพอภาพจะสรูญเสสียรายละเอสียด และ ปรากฏเปป็นรอยหยทักอยตางชทัดเจน Vector Graphic ภาพแบบเวกเตอรรจะตตางจากภาพแบบบดิตแมป ซถึนึ่งภาพแบบเวกเตอรรประกอบดด้วยเสด้นทสีนึ่สรด้างขถึข น จากการคทา นวณทางคณดิตศาสตรรข องลทั กษณะทางเรขาคณดิ ตเพซนึ่ อสรด้า งรรูปทรงตต า งๆ ภาพแบบเวกเตอรร มสีขด้อเดตนเหนซอกวตาภาพแบบบดิตแมป คซอสามารถเคลซนึ่อนยด้าย ปรทับขนาด เปลสีนึ่ยนสสี รรูปทรง โดยไมตสรูญเสสีย คคุณภาพของภาพ ดทังนทัขนภาพแบบเวกเตอรรจถึงเหมาะกทับภาพลายเสด้นตตางๆ เชตน ตทัวอทักษร โลโกด้ เปป็นตด้น โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 15

พพิกเซล (Pixel) พดิกเซล เปป็นการผสมผสานของคทาวตา “Picture” และ “Element” คซอหนตวย พซขนฐานของภาพบดิตแมป ทคุกๆ ภาพประกอบขถึข นดด้วยพดิกเซล แตต ละพดิ กเซลจะมสี ลทักษณะ เปป็น รรูป สสีนึ่เ หลสีนึ่ ยมทสีนึ่เ กป็บ ขด้อ มรูลของสสี โดย ถรูกกทาหนดตทาแหนต งไวด้บนเสด้นกรดิดของแกน x และ แกน y ในลทักษณะคลด้ายแผนทสีนึ่ (map) นทันนึ่ จถึงเปป็นทสีนึ่มา ของคทา วตาบดิตแมป เชตน พดิกเซลของ ภาพ 8 บดิต จะเกป็บขด้อมรูลของสสี 8 บดิต ทสีนึ่จอภาพจะใชด้ในการแสดงผล ดทังนทัขนภาพภาพหนถึนึ่งจถึงประกอบดด้วยพดิกเซลเลป็กๆ จทานวนมาก ซถึนึ่งคคุณสามารถมองเหป็นไดด้เมซนึ่อ ขยายภาพใหด้มสี ขนาดใหญตขข ถึน หนตวยของความยาวในภาพจะถรูกเรสียกวตาความละเอสียดของภาพ โดยปกตดิจะวทัดเปป็นพดิกเซล ตตอนดิขว (ppi : pixel per inch) ภาพทสีนึ่มสีความละเอสียดสรูงจะประกอบไปดด้วยพดิกเซลจทานวนมาก ตทัวอยตาง เชตน ภาพขนาด 1 x 1 นดิขว ทสีนึ่ความละเอสียด 72 ppi จะประกอบดด้วยพดิกเซล 5,184 พดิกเซล (ความกวด้าง 72 พดิกเซล x ความยาว 72 พดิกเซล = 5,184) และภาพเดสียวกทันทสีนึ่ความละเอสียด 300 ppi จะประกอบดด้วยพดิกเซล 90,000 พดิกเซลทสีนึ่มสีขนาดของพดิกเซลเลป็กกวตา (300 x 300 = 90,000) ดทังนทัขนภาพทสีนึ่มคสี วามละเอสียดมากกวตากป็จะใชด้พขซนทสีนึ่ ในการจทัดเกป็บมากกวตา กราฟฟิกไฟลร์สสาหรรับอพินเทอรร์เนน็ตและเอกสารดพิจพิทรัล ไฟลรก ราฟดิ ก สรทสีนึ่ ส นทับ สนคุน ระบบอดิ น เทอรร เ นป็ ต และสามารถนทา มาประกอบงานเอกสารดดิ จดิ ททั ล ปทัจจคุบทันมสี 3 ชนดิดหลทักๆ คซอ 1. ไฟลรสกคุล GIF (Graphics Interlace File) 2. ไฟลรสกคุล JPG (Joint Photographer's Experts Group) 3. ไฟลรสกคุล PNG (Portable Network Graphics) ไฟลร์สกกุล GIF ขด้ อ ดสี เปป็น ไฟลร ก ราฟดิ ก มาตรฐานทสีนึ่ ททา งานบนอดิ น เทอรร เ นป็ ต ขนาดของไฟลร เ ลป็ ก จทา นวนสสี แ ละ ความละเอสียดของภาพไมตสรูงมากนทัก ททาพซขนแบบโปรต งใสและททาเปป็นภาพเคลซนึ่อนไหวไดด้ ขด้อดด้อย แสดงสสีไดด้เพสียง 256 สสี ภาพขาดความละเอสียด ไฟลร์สกกุล JPG ขด้อดสี เปป็นไฟลรทสีนึ่มสีความละเอสียดสรูง และใชด้สสีจทานวนมาก ใชด้ก บทั ภาพถตายททัวนึ่ ไป กทาหนดคตาการบสีบ ไฟลรไดด้ตามทสีนึ่ตด้องการ มสีระบบแสดงผลแบบหยาบและคตอยๆ ขยายไปสรูต ละเอสียด มสีโปรแกรมสนทับสนคุน การสรด้างจทานวนมาก ขด้อดด้อย ททาใหด้พขซนของรรูปโปรต งใสไมตไดด้ ไฟลรมสีขนาดใหญต โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 16

ไฟลร์สกกุล PNG ขด้อดสี สนทับสนคุนสสีไดด้จทานวนมาก สามารถกทาหนดคตาการบสีบไฟลรไดด้ตามทสีนึ่ตด้องการ มสีระบบแสดงผล แบบหยาบและคตอยๆ ขยายไปสรูตละเอสียด สามารถททาพซขนโปรต งใสไดด้ ขด้อดด้อย ขนาดไฟลรใหญต โปรแกรม Browser รคุตนเกตาไมตสามารถเปดิดไดด้

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 17

Photoshop เบบบื้องตต้น การกสาหนดเครรรื่องมรอพรพื้นฐาน

ในการแตตงภาพดด้วยโปรแกรม Photoshop เครซนึ่องมซอทสีนึ่ใชด้บตอยจะปรากฎอยรูตทข ทังนสีขเพซนึ่อสะดวกในการ ใชด้ งาน แตต ใ นบางครทัข งอาจเผลอปดิด ไป ททา ใหด้ มสี ปทั ญ หาในการแตต งภาพ การกทา หนดเครซนึ่อ งมซ อ พซข น ฐาน จถึงจทาเปป็นทสีนึ่จะตด้องเรสียนรรูด้

คลดิกทสีนึ่ Windows > Workspace > Default Workspace

การตรัดภาพ

ภาพทสีนึ่ไดด้มาอาจมสีบางสต วนทสีนึ่ไมตตด้องการ จทาเปป็นทสีนึ่จะตด้องตทัดออก มสีหลายวดิธสี แตตจะแนะนทาวดิธสีเดสียว

เทตานทัขน 1. คลดิกทสีนึ่ Crop Tool 2. คลดิกคด้างไวด้ทสีนึ่ภาพ 3. จากนทัขนลากเมาสรไปพอประมาณ โดยลากเฉยสีงขถึขนหรซอลงกป็ไดด้ 4. ขยทับ/ขยายเพซนึ่อกทาหนดบรดิเวณภาพ โดยการคลดิก แลด้วลากจคุดทสีนึ่อยรูต รอบๆ ภาพ (ดทังในวงกลม) จนไดด้ เฉพาะสต วนทสีนึ่ตด้องการ 5. กดปคุตม Enter ทสีนึ่แปด้นพดิมพร หมายเหตกุ การบทันทถึกภาพ สามารถคลดิกทสีนึ่ file > Save หรซอ Save As... ไดด้เลย โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 18

การใชช้งาน History การททา งานในคอมพดิว เตอรรหากททา ผดิดพลาด สามารถยด้อนกลทับ ไดด้งตายๆ สทาหรทับโปรแกรม Photoshop มสีเครซนึ่องมซอทสีนึ่อทานวยความสะดวก ใหด้แลด้ว หากมสีการททา งานหลายขทัข นตอน สามารถเลซอกคลดิกยด้อนขทัข นตอน ตามตด้องการไดด้

การกสาหนดขนาดภาพ

การนทา ภาพไปใชด้ในกรณสีตต า งๆ ควรมสี การกทา หนดขนาด ทสีนึ่เหมาะ หากภาพเลป็กกวตาความตด้องการจะตด้องขยาย ซถึนึ่งจะททา ใหด้ ภาพขาดความชทัดเจน หากภาพใหญตกวตาทสีนึ่ตด้องการ จะตด้องยตอขนาด ลง ซถึนึ่งจะสต งผลททาใหด้การแสดงผลไดด้ชด้า เพราะการยตอขนาดไมตททาใหด้ ขนาดของไฟลรลดลง 1. คลดิกทสีนึ่ Image > Image Size... 2. กทาหนดขนาดความกวด้าง (Width) หรซอความสรูง (Height) อยตางใดอยตางหนถึนึ่ง แตตหากตด้องการ กทาหนด ความกวด้างและความสรูง จะตด้องคลดิกทสีนึ่ Constrain Proportions ไมตใหด้มสีเครซนึ่องหมาย จาก นทัขนจถึงจะสามารถกทาหนดกวด้างและความสรูงไดด้ อดิสระ แตตตด้องระวทังสทัดสต วนของภาพจะผดิดเพสียนไป 3. คลดิกทสีนึ่ปคุตม OK

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 19

การปรรับแตต่งภาพดช้วยเครรอรื่ งมรอกลกุต่ม Image > Adjustments

ชคุดเครซอนึ่ งมซอในการแตตงภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop มสีหลายชคุดในแตตละชคุดมสีหลายเครซอนึ่ ง มซอ ในเรซนึ่องนสีขจะนทาเสนอวดิธใสี ชด้เพซนึ่อเปป็นแนวทางเพสียงเครซนึ่องมซอเดสียวคซอ Levels ซถึนึ่งเหมาะสทาหรทับปรทับใหด้ภาพ มสีสสีสด/อดินึ่ม (เครซนึ่องมซออซนึ่นๆ จะมสีวดิธสีการใชด้คลด้ายๆ กทัน) 1. เปดิดภาพขถึขนมา จากนทัขนคลดิกทสีนึ่ Image > Adjustments Levels...

2. มสีสตวนทสีนึ่สามารถปรทับแตตงในระดทับเบซของตด้น 6 จคุด คซอทสีนึ่ Channel เปป็นการเลซอกคตาสสี หากไมตเนด้นสสี ใดสสีหนถึนึ่งใหด้เลซอก RGB จากนทัขนใหด้ลองเลซนึ่อนจคุด เลซอน (ทสีนึ่ลรูกศรชสีข) และดรูความเปลสีนึ่ยนแปลงของ ภาพไปดด้วย

3. เมซนึ่อไดด้ตามความตด้องการแลด้วคลดิกทสีนึ่ปคุตม OK หมายเหตกุ ลองททากทับเครซนึ่องมซออซนึ่นๆ ดรู ทตานจะไดด้เครซนึ่องมซอทสีนึ่สามารถนทาไปใชด้ไดด้อยตางหลากหลาย

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 20

การปรรับแตต่งภาพดช้วยเครรอรื่ งมรอ Filter นทับเปป็นชคุดเครซนึ่องมซอในการแตต งภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop ทสีนึ่มสีประสดิทธดิภาพอสีกกลคุตม หนถึนึ่ง มสีหลายชคุดในแตต ละชคุดมสีหลายเครซนึ่องมซอ จะนทา เสนอวดิธสีใชด้เพซนึ่อเปป็นแนวทางเพสียงเครซนึ่องมซอเดสียวคซอ Lighting Effects ซถึนึ่งเปป็นการเพดิมนึ่ แสงสสีใหด้กบทั ภาพ (เครซนึ่องมซออซนึ่นๆ จะมสีวธดิ สีการใชด้คลด้ายๆ กทัน)

1. คลดิกทสีนึ่ Filter > Render > Lighting Effects

2. ทดลองคลดิกแลด้วเลซอกในสต วนทสีนึ่เปป็นลรูก ศรชสีข 3. ปรทับแตตงโดยการลากในสต วนทสีเนึ่ ปป็น วงกลม 4. จากนทัขนคลดิกทสีนึ่ปคุตม OK

หมายเหตกุ ลองททากทับเครซนึ่องมซออซนึ่นๆ ดรู ทตานจะไดด้เครซนึ่องมซอทสีนึ่สามารถนทาไปใชด้ไดด้อยตางหลากหลาย

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 21

การจรัดทสาขช้อความ ไปนสีข 1. 2. 3. 4. 5.

ขทัขนตอในการจทัดททาขด้อความสวยๆ ดด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop สรด้างไดด้งตาย ซถึนึ่งมสีขข นทั ตอนตตอ สรด้างไฟลรใหมตหรซอจะเปดิดรรูปภาพขถึขนมาแลด้วพดิมพรขด้อความกป็ไดด้ จทัดททาขด้อความ ตทัดใหด้กระชทับ กทาหนดขนาด บทันทถึก ตตัวอยย่างการจตัดททาขข้อความททที่พนพพื้ โปรย่งใส

1. คลดิกทสีนึ่ File >New 2. กทาหนดหนตวยวทัดเปป็น pixels 3. กทา หนดความกวด้ า งทสีนึ่ ชต อ ง Widht กทา หนดความสรู ง ทสีนึ่ ชต อ ง Height

4. คลดิกทสีนึ่ปคุตม OK

5.

กทาหนดสสีทสีนึ่จะใชด้ ดทังนสีข 5.1 คลดิกทสีนึ่กรอบสสี 5.2 คลดิกทสีนึ่สสีทสีนึ่ตด้องการ 5.3 คลดิกเลซอกความเขด้มของสสี

6.

คลดิกทสีนึ่ OK

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 22

7. คลดิกทสีนึ่ตทัว T 8. คลดิกทสีนึ่พขซนโดยไมตตด้องลาก เมาสร

9. 10.

กทาหนดรรูปแบบตทัวอทักษร , ตทัวหนา/เอสียง/ขสีดเสด้น ใตด้, ขนาดตทัวอทักษร พดิมพรขด้อความตามตด้องการ

11. กทาหนดขนาดขด้อความแบบอดิสระโดยคลดิกทสีนึ่ Edit > Free Transform

คลดิกทสีนึ่ปคุตมสสีนึ่เหลสีนึ่ยมเลป็กๆ ดทังใน วงกลม แลด้วลากขยายหรซอหดลง 13. เมซนึ่อไดด้ขนาดตามตด้องการแลด้วใหด้กด ปคุตม Enter ทสีนึ่แปด้นพดิมพร 12.

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 23

14. คลดิกขวาทสีนึ่เลเยอรรขด้อความจากนทัขนใหด้ คลดิกทสีนึ่ Blending Options...

15. กทาหนดคตาตตางๆ โดยคลดิกใหด้มสี เครซนึ่องหมาย  ในชตองตตางๆ เชตน 15.1 Drop Shadow คซอใสต เงาใหด้ขด้อความ 15.2 หากตด้องการปรทับแตตงในแตตละ หทัวขด้อใหด้คลดิกทสีนึ่ขด้อความ ดทัง 15.2 15.3 ปรทับคตาตตางๆ ตามตด้องการ 16. คลดิก OK

หมายเหตต (ทบทวนการใชด้เครซอนึ่ งมซอ History) หากดรูแลด้วไมตถรูกใจใหด้คลดิกทสีนึ่ History จากลตางขถึขนมาทสีนึ่ละขทัขนแลด้วดรูผลการยด้อนกลทับทสีนึ่ภาพ และ สามารถยด้อนขทัขนตอนมาลตาสคุดไดด้เชตนกทัน 17. ตทัดสต วนทสีนึ่เปป็นขด้อความใหด้กระชทับ (หนด้า 4) 18. กทาหนดขนาดขด้อความอสีกครทัขง (หนด้า 5) 19. ลบเลเยอรรลาต ง (Background) เพซนึ่อใหด้ไดด้ขด้อความทสีนึ่พขซนโปรต งใสโดยคลดิก ทสีนึ่เลเยอรร Background 20. คลดิกทสีนึ่ ถทังขยะ จากนทัขนใหด้บนทั ทถึกดทังขทัขนตตอไป (รรูปแบบไฟลรตด้องเปป็น .GIF หรซอ .PNG)

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม


ภาพดดิจดิททัลและการแตตงภาพดด้วยคอมพดิวเตอรร________________________________ 24

การบรันททึกภาพ (Save) การบทันทถึกผลงานแบตงออกเปป็น 2 ลทักษณะ คซอ 1. บทันทถึกเพซนึ่อปรทับปรคุงแกด้ไขครทัขงตตอไปไดด้ 2. บทันทถึกเพซนึ่อการนทาไปใชด้ • การบรันททึกเพรรื่อปรรับปรกุงแกช้ไขในครรัพื้งตต่อไปไดช้ ในการบทันทถึกในรรูปแบบนสีขจะเหมซอนกทับการบทันทถึกไฟลรของโปรแกรมททัวนึ่ ไป 1. 2. 3. 4.

คลดิกทสีนึ่ File >Save As... กทาหนดทสีนึ่เกป็บไฟลร ตทัขงชซนึ่อไฟลรทสีนึ่ชตอง File name สทังเกตคุดรูทสีนึ่ชตอง Format จะเปป็น .PSD หรซอ .PDD 5. คลดิกทสีนึ่ Save

• การบรันททึกเพรรื่อนสาไปใชช้ ในการบทันทถึกเพซนึ่อการนทาไปใชด้สตงทสีนึ่จะตด้องใหด้ความสนใจคซอรรูปแบบไฟลรหรซอ Format 1. คลดิกทสีนึ่ File >Save As... 2. กทาหนดทสีนึ่เกป็บไฟลร 3. ตทัขงชซนึ่อไฟลรทสีนึ่ชตอง File name 4. กทาหนดของไฟลรทสีนึ่ชตอง Format ใหด้ เปป็น .JPG, .GIF, .PNG หรซออซนึ่นๆ ตามตด้องการ 5. คลดิกทสีนึ่ Save 6. คลดิกทสีนึ่ปคุตม OK

โดย นายสรวง ศรสีแกด้วทคุม

Graphic Computer  

โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทสก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you