MZ Maasstadter Personeelsmagazine 05

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 5 - maart 2017

KWALITEIT & VEILIGHEID nieuwe JCI-standaarden PAGINA 8

MOOI VERHAAL!

OPGELEID IN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS RECOVERYVERPLEEGKUNDIGE

Goede combinatie van techniek en sociaal contact met patiënten PAGINA 28


Voorwoord

Beste collega’s

H

et voorjaar betekent groeien, de natuur

Wetenschap is een andere belangrijke ziekenhuispijler.

kleurt groen en hopelijk zijn er zonnige

Lees het verhaal over Evidence Based Practice waarbij

dagen en kunnen we ons van binnen

een verpleegkundige vragen uit de praktijk toetst aan

naar buiten richten. In deze voorjaars­

wetenschappelijk bewijs om zo de kwaliteit van

editie van de Maasstadter is er aandacht

zorgverlening te kunnen verbeteren.

voor groei van medewerkers, zoals nieuw gediplomeerd

Bij alle ontwikkelingen die voortkomen uit het

recoveryverpleegkundige Jack Koelewijn. Groeien kun

Strategisch Medisch Beleidsplan hoort natuurlijk

je ook als mens. Fysiotherapeut Heleen Klein van de

continue aandacht voor kwaliteit en veiligheid, o.a. door

oncologische revalidatie organiseerde een

JCI-normen te handhaven en een Spoed Interventie

haardonatie actie omdat ze weet hoe het verliezen

Team, dat je kunt bellen op het nieuwe nummer: 6666.

van hun haardos voor patiënten met kanker zo’n

Aandacht voor jullie als medewerkers vinden wij als

schrijnend en tastbaar bewijs van hun ziekte is. Een

raad van bestuur net zo belangrijk. In de komende

haarwerk van echt haar kan de emotionele pijn

editie van de Maasstadter gaan we daarom dieper in

verzachten. En het mooie voor degenen die

op Aandacht voor aandacht – ook voor de mede­

doneerden, is dat het haar weer kan aangroeien.

werkers – want samen maken we onze ambities waar!

Extra persoonlijke aandacht voor onze patiënten is er met verwenzorg waarvoor al een aantal mooie

Peter Langenbach,

initiatieven in huis zijn ontwikkeld.

namens de raad van betuur

Wij zoeken de samenwerking. Dat is een pijler uit het Strategisch Medisch Beleidsplan en zie je onder meer bij HiX, waarbij we met vier ziekenhuizen samen­werken aan één regionaal elektronisch patiëntendossier. Om topklinische zorg thuis te verlenen aan onze nierpatiënten is er de samenwerking met Erasmus MC. Intern zoeken we elkaar steeds meer op, zoals blijkt uit het combinatiespreekuur van de ziekenhuis­ apotheker en de internist om het medicatiegebruik van onze oudere patiënten onder de loep te nemen en een gericht medicatieadvies te geven.

Peter Langenbach en Johan Dorresteijn


4 HET ZIEKENHUIS VERBETERT Op de poliklinieken van het Maasstad Ziekenhuis komen veel oudere patiënten die vaak meerdere soorten medicatie krijgen voorgeschreven. Bovendien gebruiken veel mensen naast de voorgeschreven medicijnen nog middelen van de drogist of alternatieve geneesmiddelen. De ziekenhuisapothekers Tessa Bosch en Lieke Mitrov houden samen met internist Arjan van Alphen een combinatiespreekuur polyfarmacie. Hier krijgen de oudere patiënten een gericht medicatieadvies.

7 Relatiemanager huisartsen stelt zich voor 10 HiX – één regionaal EPD 12 Ziekenhuis verbetert – SIT 14 Wetenschappelijk onderzoek 16 Arbeidsomstandigheden – geslaagde terugkomdag ergotherapeuten 17 Topklinische zorg – nierteams aan huis 18 Verwenzorg 20 Onderzoek Santeon onder huisartsen 21 Wetenschapslunches

8

23 Mijn kernwaarde, mijn drijfveer

KWALITEIT & VEILIGHEID

24 Afdeling uitgelicht –

JCI her-accreditatie voor de deur

Revalidatie­geneeskunde 26 CT Nieuwe Werkplek: nieuwe pc’s, workstations en monitoren

22 MAASSTAD APOTHEEK Apotheek start arbeidsmarktcampagne

31 Ondernemingsraad

apothekersassistenten

32 Gastgerichtheid

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Redactie: Marije de Coole, Dorien Kinds, Tanja Schollen en Monique Snoeij E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl Telefoon: (010) 291 34 65

15

Fotografie: Paul Douw van der Krap, Tanja Schollen

HAARDONATIE ACTIE WERELDKANKERDAG

Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk

Wat bewoog medewerkers hun haar te doneren?

OPGELEID IN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS Recovery verpleegkundige

28


HET ZIEKENHUIS VERBETERT

Internist Arjan van Alphen en ziekenhuisapotheker Tessa Bosch

OUDERE PATIËNTEN KRIJGEN MEDICATIE­ADVIES BIJ SPREEKUUR POLYFARMACIE Ziekenhuisapotheker en internist houden combinatiespreekuur Op de poliklinieken van het Maasstad Ziekenhuis komen veel oudere patiënten. Vanwege hun gezondheids­situatie worden ze vaak gezien door zowel hun huis­arts als verschillende medisch specialisten. Het komt daarom frequent voor dat deze patiënten meerdere soorten medicatie krijgen voorgeschreven.

4 MAASSTADTER

Bovendien gebruiken veel mensen naast de voorgeschreven medicijnen nog middelen van de drogist of alternatieve geneesmiddelen. Wanneer patiënten vijf of meer medicijnen gebruiken, dan vinden we dat veel en spreken we van polyfarmacie. Om een goed beeld te krijgen van hun totale medicijngebruik en

gericht advies daarover te geven, is de polikliniek Interne Geneeskunde samen met de ziekenhuis­apotheek eind vorig jaar gestart met het houden van een spreekuur polyfarmacie op de vrijdagen. De patiënt gaat binnen een uur de deur uit met een goed medicatieadvies. Het Maasstad Ziekenhuis is een van de


“Soms nemen patiënten medicatie in tegen bijwerkingen van een medicijn terwijl ze dat medicijn al lang niet meer gebruiken …”

Hoe gaat patiënt om met medicatie?

signaleert, antwoordt Tessa resoluut

Tessa vertelt dat het belangrijk is te

zogenoemde medicatiereview doen

beoordelen hoe de patiënt met

zoals zij die doet en waarbij voor alle

medicatie omgaat. Ze belicht de

medicatie naar de indicaties wordt

achterliggende vragen: “Gebruikt hij

gekeken. Bovendien beoordeel je

alle medicatie die bij ons bekend is of

daarbij of bijwerkingen niet met een

nog meer? Heeft hij moeite om de

nieuw geneesmiddel worden

medicatie in te nemen of vergeet hij

behandeld.

die gewoon? Dat maak ik bespreekbaar

eerste ziekenhuizen die een spreek­uur polyfarmacie zijn gestart. Zowel huisartsen als specialisten in het ziekenhuis kunnen patiënten naar deze polikliniek verwijzen.

nee. Hiervoor moet je een

bij mijn deel van het spreekuur, dat

Baxterrol

ongeveer 20 minuten duurt.“

Er volgen meer praktijkvoorbeelden.

Als ziekenhuisapotheker bereidt ze zich

Zo gebeurt het dat patiënten

voor door middel van het doornemen

inhalatiemedicatie niet goed

van het medisch dossier. Zo betrekt zij

toepassen; anderen hebben niet door

de laboratoriumwaarden van de

wanneer zij hun medicatie moeten

lever- en nierfunctie bij haar advies.

innemen. “In zo’n geval stel ik een

Voorafgaand aan het spreekuur heeft

baxterrol voor. Daarbij zijn alle

ze een check bij de openbare

medicijnen in een rol met plastic zakjes

apotheek gedaan. Ze let op de

verpakt met daarop per zakje de juiste

dosering en controleert of er voor elke

datum en tijd van inname geprint.”

medicatie (nog) een indicatie bestaat,

Op dit combinatiespreekuur – dat in totaal een uur per patiënt duurt – bezoeken patiënten van 70 jaar en ouder eerst ziekenhuis­ apotheker Tessa Bosch of Lieke Mitrov. Aansluitend gaan ze een kamer verder naar internist Arjan van Alphen. Laatstgenoemde geeft op basis van het advies van de zieken­huisapotheker en zijn eigen bevin­dingen het definitieve medicatie­advies aan de patiënt en de medisch specialist of huisarts die heeft doorverwezen. Arjan en Tessa: “Tot nu toe hebben we aan elke patiënt advies kunnen geven ter verbetering van het medicatie­ gebruik.”

of er een achterliggende ziekte is

Een bijkomend voordeel van dit

waarvoor het geneesmiddel wordt

speciale spreekuur vindt ze dat de

gebruikt. “Het kan goed zijn dat

patiënten meestal in gezelschap

iemand vroeger een middel

komen van een partner, familielid of

voorgeschreven heeft gekregen en nu

andere naaste. Diegene ziet en hoort

nog gebruikt terwijl de noodzaak er

namelijk ook wat er thuis mis gaat en

helemaal niet meer is”, weet ze uit

kan mee helpen dit te verbeteren.

ervaring. Ter illustratie noemt ze patiënten die tabletten voor

Meer tijd voor patiënt

maagbescherming innemen omdat ze

Arjan van Alphen vertelt dat hij als

ooit prednisolon gebruikten – dat het

internist op het spreekuur wat dieper

risico op maagbloedingen met zich

op de casus kan ingaan omdat er daar

meebrengt. Die prednisolon gebruiken

meer tijd is ingeruimd dan de reguliere

ze al lang niet meer, dan kunnen ze

tien minuten voor een controle

natuurlijk ook met de

polikliniekbezoek. Voor polyfarmacie,

maagbescherming stoppen.

let hij op de bevindingen die Tessa of

Op de vraag of de openbare apotheek

Lieke in Ezis heeft genoteerd.

dit soort zaken niet via het systeem

5


HET ZIEKENHUIS VERBETERT

Vanwege hun gezond­heidssituatie worden oudere patiënten vaak door hun huisarts en verschillende medisch specialisten gezien. Ze krijgen daarom vaak meerdere soorten medicatie voorgeschreven.

Vervolgens neemt hij met de patiënt

apotheek. Zo belde de ziekenhuis­

door wat de indicatie was voor het

apotheker deze onlangs omdat tijdens

gebruik van zijn huidige genees­

het spreekuur mogelijk overgebruik van

middelen. “Vaak was het heel logisch

slaapmiddelen was ontdekt. Met deze

dat de patiënt toen hij 60 was met een

waarschuwing kan de openbare

bepaalde combinatie van bloeddruk­

apotheek hier extra op letten.

medicijnen is gestart, maar zou een andere combinatie nu de patiënt 80 jaar is misschien beter zijn. Bij oudere patiënten spelen nogal eens meerdere

POLYFARMACIE

problemen: medische problemen, maar

Polyfarmacie betekent het

ook sociale, functionele of cognitieve

gebruik van 5 of meer

problemen. Die multi­problematiek van

geneesmiddelen. Polyfarmacie

oudere patienten heeft consequenties

komt veel voor bij ouderen die

voor het medicatiegebruik. Zo kan het

meerdere aandoeningen

zijn dat het behandeldoel verandert: op

hebben en dus meerdere

60 jarige leeftijd kan preventie van hart

geneesmiddelen tegelijk nodig

en vaatziekte het hoofddoel zijn

hebben. Doordat er zoveel

geweest, terwijl op 80-jarige leeftijd - in

middelen tegelijk gebruikt

de context van een dementie - het

worden, is de kans op

voorkomen van bijwerkingen van de

interacties en bijwerkingen

medicatie veel belangrijker is

groter.

geworden”, belicht Arjan. Op basis van het advies van Tessa en zijn eigen bevindingen en onderzoek krijgt de patiënt direct het definitieve medicatieadvies op papier mee. De

PATIËNTEN INSTUREN

verwijzer en huisarts ontvangen een

Medisch specialisten en

brief met de verandering van de

huisartsen kunnen patiënten

medicatie en de onderbouwing

insturen naar het spreekuur

daarvoor.

polyfarmacie. Ze kunnen hiervoor de polikliniek Interne

6 MAASSTADTER

In sommige gevallen is er ook nog een

Geneeskunde bellen.

vervolgactie richting de openbare

Telefoonnummer: (291) 22 20.


Relatiemanager huisartsen Astrid Nolet-Noordhuizen stelt zich voor Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Sinds september 2016 ben ik in het Maasstad Ziekenhuis werkzaam als relatiemanager eerstelijnszorg. Mijn hoofdtaak is het onderhouden van de contacten met onze verwijzers uit de eerste lijn, waarvan het grootste gedeelte bestaat uit de huisartsen. Daarnaast richt ik mij op projecten op het gebied van ‘anderhalve lijn’ oftewel: welke zorg zou verplaatst kunnen worden van de tweede naar de eerste lijn?

Mijn achtergrond is tweeledig: na

In april organiseer ik het

een aantal jaren werkzaam te zijn

BeterEvenement, een jaarlijkse,

Ik ben aanwezig op maandag,

geweest in commerciële functies in

informele avond waarbij medisch

dinsdag, donderdag en vrijdag

de automatisering, heb ik in 2001 de

specialisten van ons ziekenhuis

en te bereiken via e-mail:

beslissing genomen om de opleiding

bijeenkomen met huisartsen om van

Noleta@maasstadziekenhuis.nl

tot HBO Verpleegkundige te gaan

gedachten te wisselen over een

of telefonisch via toestel 3376

volgen. Deze heb ik gevolgd in het

bepaald thema.

of mobiel: 06 - 51 04 56 93.

HagaZiekenhuis in Den Haag.

In mijn functie is het heel belangrijk

De afgelopen acht jaar heb ik als

dat ik op de hoogte ben van de zaken

teamleider en reizigers­verpleeg­

die er spelen, zowel intern, in het

kundige gewerkt bij de Travel Clinic

ziekenhuis, als extern. Zijn er

van het Havenziekenhuis.

ontwikkelingen die interessant kunnen

Als relatiemanager ben ik onder

zijn, gaat iets niet goed in de

meer betrokken bij de maandelijkse

samenwerking of de communicatie

nascholing voor huisartsen, de gang

tussen het ziekenhuis en een

van zaken rond ZorgDomein, de

huisarts(enpraktijk), heb je ideeën voor

huisartsennieuwsbrief, het

projecten op het gebied van ‘ander­

zorgverlenersportaal en diverse

halve lijn’ of kan er iets verbeterd

netwerken buiten het ziekenhuis.

worden, dan pak ik dit graag op!

7


KWALITEIT & VEILIGHEID

JCI her-accreditatie voor de deur:

“Blijf scherp op kwaliteit & veiligheid” In juni 2015 was het feest in het Maasstad Ziekenhuis. We sleepten het Joint Commission International Accreditation (JCI) keurmerk in de wacht. En wat waren we trots dat we hadden aangetoond dit befaamde keurmerk waardig te zijn. Een bevestiging van het harde werken van de medewerkers en een enorme stap voorwaarts op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Werken volgens de JCI-standaarden betekent werken volgens de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid om de zorg richting onze patiënten te verbeteren. Het geeft ook verplichtingen. Feit is dat JCI om de drie jaar toetst of het ziekenhuis zich houdt aan de actuele JCI standaarden. Voor het Maasstad Ziekenhuis betekent dit dat de tweede accreditatie survey plaatsvindt in juni 2018. Ben jij er klaar voor?

Nieuwe JCI standaarden

veel gemaakte beleidsafspraken

Jeanet van der Stel, adviseur kwaliteit

ingeburgerd zoals informed consent,

en veiligheid, is samen met haar

patiëntidentificatie, reanimatie en

collega’s van het team Kwaliteit en

veiligheid gevaarlijke stoffen. Toch is

Veiligheid verantwoordelijk voor de

het noodzakelijk om een aantal zaken

begeleiding van de JCI her-

weer op te frissen en blijvend

accreditatie.

aandacht te vragen voor bijvoorbeeld

“Eind dit jaar wordt er een

het toepassen van voldoende

proefaccreditatie uitgevoerd door

handhygiëne!

auditoren van JCI om te kijken hoe ons

Tegelijkertijd vraagt het Zizo

ziekenhuis ervoor staat. Daar werken

programma aandacht van de

de veiligheid van

we nu eerst naar toe. We bekijken of

medewerkers. We doen er alles aan

onze patiënten.”

het beleid dat we hebben gemaakt

om het een op het ander te laten

nog wel past en of het voldoet aan de

aansluiten. Het doel is om straks op

standaarden. De JCI standaarden

een goede manier in HiX te werken en

worden namelijk elke drie jaar

daarbij te voldoen aan de JCI

geactualiseerd. De nieuwe, 6e editie

standaarden.”

“We doen dit voor onze veiligheid en

van de JCI standaarden is in januari

8 MAASSTADTER

2017 verschenen en wordt effectief

“Signaleer en meld!”

per 1 juli 2017. Dat betekent dat wij in

Jeanet benadrukt: “Bij het project

juni 2018 worden getoetst op deze

rondom de JCI accreditatie zijn alle

nieuwe standaarden. Daardoor komt

medewerkers van ons ziekenhuis

er veel werk op ons af. Natuurlijk zijn

betrokken. Het Maasstad Ziekenhuis


werkt volgens de JCI standaarden en

Jeanet doet ook een verzoek aan

dat is een keiharde afspraak waaraan

al haar collega’s: “Signaleer als je

alle medewerkers zich dienen te

niet meer werkt volgens de gemaakte

houden. Dit is een werkwijze die past

JCI afspraken. Ga dit weer doen

bij ons ziekenhuis. Ik ben ervan

en spreek ook je collega’s daar op

overtuigd dat collega’s die elke dag

aan. Of meld dit via email:

zorg verlenen aan onze patiënten dit

KwaliteitAccred@maasstadziekenhuis.nl

doen met de beste intentie, namelijk veilige en goede zorg verlenen. Dat

Vertrouwen

we het met elkaar kunnen, hebben we

Het team Kwaliteit & Veiligheid heeft

in 2015 al bewezen. Nu is het een

vertrouwen in het behalen van de JCI

kwestie van opfrissen en bijwerken

her-accreditatie. “Wij kunnen dit.

zodat we succesvol de JCI her-

Tenslotte doen we dit voor onze

accreditatie behalen. Om dit te

veiligheid en de veiligheid van onze

realiseren, blijven we audits uitvoeren

patiënten”, besluit Jeanet.

Jeanet van der Stel, adviseur kwaliteit en veiligheid

en zijn tevens dertien proceseige­naren aangewezen. Dit zijn (zorg)managers die verantwoordelijk zijn voor een onderdeel van de organisatie (ICT, Facility, HR, zorg voor patiënten, etc.). Een bewuste keuze. Zij zijn intern het eerste aanspreekpunt voor de collega’s met betrekking tot vragen over JCI.”

9


HiX

Wil je meer weten over de invoering van HiX? Lees de informatie op iNTRANET! Zie Zizo button HOMEPAGE.

Ga stap voor stap mee naar het nieuwe EPD! Vrijdag 6 oktober 2017 is het zover, dan stappen de vier ziekenhuizen (Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis) over op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Om de overstap naar dit nieuwe EPD, HiX van ChipSoft goed te laten verlo­pen is het belangrijk dat alle mede­ WIL JE AANSLUITEN BIJ HET PROCESTEAM? werkers van ons ziekenhuis weten Het HiX implementatieteam is nog op zoek naar: wat dit betekent voor hun Vacant, Vertegenwoordiging Verpleging werkzaamheden. Interesse? Mail: hix@maasstadziekenhuis.nl

10 MAASSTADTER


Zizo procesteam Maasstad Ziekenhuis stelt zich voor… Het aantal Maasstadcollega’s dat actief is binnen het Zizo project breidt zich uit. Ruim 200 collega’s nemen al deel in de werkgroepen en naast de implementatie­managers Jasper Douma en Karin Mens is er inmiddels een gloednieuw procesteam opgericht. Jaco Hoekman, teamleider Chirurgie, Daniëlle Willems, teamleider polikliniek Dermatologie, Marieke Holtrop, teamleider polikliniek Reumatologie, Petra Bos teamleider verpleegafdeling Longziekten en Nicole Michielsen teamleider Nefrologie en Reumatologie zijn de nieuwste leden van het Zizo procesteam in het Maasstad Ziekenhuis waarin - tot op heden - in totaal negen collega’s deelnemen. Wij spraken een aantal leden van dit team voor de Maasstadter.

Wat houdt het Zizo procesteam in?

de drie procesteamleden regelmatig even in op de

Alle medewerkers binnen het procesteam bekijken welk

E-learning module van HiX op hun afdeling. “Ik merk dat

effect de genomen besluiten van het Zizo project hebben op

collega’s dan snel meekijken en geïnteresseerd zijn in de

de werkprocessen in het Maasstad Ziekenhuis. Daniëlle: “De

nieuwe werkomgeving. De overstap naar HiX leg ik meestal

resultaten van de Zizo reviewdagen die betrekking hebben

als volgt uit”, vertelt Daniëlle. “Je hebt een Android telefoon

op bijvoorbeeld de polikliniek/kliniek komen bij ons terug.

of een Apple. Ze dienen hetzelfde doel maar zien er qua

Wij doen een soort check. Is aan alles gedacht? En we zetten

vormgeving en toetsen anders uit. Het is daarom even

de besluiten om in acties binnen ons ziekenhuis. Wij hebben natuurlijk te maken met verschillende poliklinieken. Neem nu de afspraakcodes in het elektronisch patiëntendossier. Het is de bedoeling dat we allemaal gebruik gaan maken van dezelfde codes. Bekend is ‘NP’, dit staat voor ‘nieuwe patiënt’ maar er komen ook nieuwe codes zoals ‘C’ voor herhaalpatiënt. In HiX is het straks bijvoorbeeld niet meer mogelijk om ongelimiteerd codes aan te maken. Marieke vult aan: “Daarnaast controleren we of er gedacht is aan de noodprocedures voor livegang op 6 oktober. Als het nodig is, moeten de noodprocedures een update krijgen. Ook moet je denken aan uitdraaien van spreekuren als back-up.”

Aandacht voor ons nieuwe EPD Jaco: “Ik zie mezelf als een soort spreekbuis tussen de kliniek van het Maasstad Ziekenhuis en de medewerkers van de werkgroepen binnen het Zizo project. Wij zijn het eerste

Foto: v.l.n.r. Marieke Holtrop, Jaco Hoekman en Daniëlle Willems.

aanspreekpunt voor vragen van collega’s op de werkvloer. Wat er leeft bij de collega’s over de overstap naar HiX

wennen straks met de overstap.” “Ja, een andere weg naar

nemen wij mee richting ChipSoft.” Tot nog toe zijn er niet

Rome”, benadrukt Jaco. “Er zullen wat functionaliteiten bij

veel vragen. “Mogelijk komt dit omdat de overstap naar het

komen of gemist worden. De ene keer is het negatief en de

nieuwe EPD voor een aantal collega’s nog weinig actueel is.

andere keer positief maar over het algemeen ben ik

Ik zie bijvoorbeeld op mijn afdeling dat de collega’s druk

enthousiast over het nieuwe HiX”, gaat Danielle verder. “Een

zijn met de dagelijkse werkzaamheden. Op dit moment

mooi systeem”, vult Jaco aan. “Ik sluit me daarbij aan”, gaat

gaat de aandacht uit naar bijvoorbeeld mevrouw Jansen op

Marieke verder. Voor de collega’s hebben de

kamer twee. Aandacht voor het Zizo project ontstaat pas als

procesteamleden nog een belangrijke tip: “Probeer aan te

je actief op zoek gaat naar informatie hierover of als je

haken bij het project, ga actief op zoek naar informatie, lees

deelneemt in een Zizo werkgroep.”

de Zizo informatie op ons iNTRANET en/of stel vragen aan je teamleider/manager.”

Toch is het juist nu al belangrijk om je goed te laten

“Ik vind het prettig om als teamleider op de hoogte te zijn

informeren over de komende veranderingen. Om de

van de veranderingen die gaan plaatsvinden zodat ik mijn

collega’s nu al bewust te maken van het nieuwe EPD, loggen

medewerkers kan ondersteunen.”, besluit Daniëlle.

11


ZIEKENHUIS VERBETERT

Foto v.l.r.: Lennart Visser, IC verpleeg­kundige, Martin Gardien, intensivistcardioloog en medisch manager IC ad interim en Dineke Boerman, IC verpleeg­kundige

6666 NIEUW telefoonnummer Nut en noodzaak van het Spoed Interventie Team (SIT)

reanimatiesetting terecht kwamen, met name in

24 Uur per dag zijn ze oproepbaar, de

duidelijk signalen te vinden waren dat het niet

medewerkers van het Spoed Interventie Team. Ze

goed ging met de patiënt. Deze signalen hadden

komen in actie wanneer ze opgeroepen worden

vaak niet geleid tot aanvullend (medisch)

door de collega zorgverleners als er sprake is van

handelen of verandering in beleid.

het verpleegkundig dossier, al uren van tevoren

een vitaal bedreigde patiënt (volg de ABCDE methodiek) op de verpleegafdeling. “De

Dineke: “Blijf alert op veranderingen van de

aanwezigheid van het SIT team mag nog meer

patiënt. Herken de symptomen zodat je ons in kan

gaan leven onder de collega’s”, benadrukt

schakelen als het nodig is.” “De procedure is

IC- verpleegkundige Lennart Visser. Samen met

eenvoudig “, gaat Lennart verder. “Alle

collega Dineke Boerman, coördineert hij de

zorgverleners van de verpleegafdelingen

werkzaamheden van het SIT team binnen ons

identificeren de vitaal bedreigde patiënt met

ziekenhuis.

behulp van een Early Warning Scorekaart (ABCDE

SIT vangnet voor plotseling ernstig zieke patiënt

methodiek). Met behulp van een puntensysteem worden punten toegekend aan diverse parameters, waaronder hartslag, ademhaling en

Het inschakelen van een Spoed Interventie Team

bloeddruk. Bij een score van 3 of hoger moet de

heeft zijn nut inmiddels bewezen. Uit diverse

behandelend arts binnen 30 minuten een

onderzoeken blijkt dat het team de

behandelplan hebben opgesteld.

overlevingskansen van de patiënt positief

Na 60 minuten wordt dit behandelplan

beïnvloedt.

geëvalueerd. Werkt dit behandelplan niet of

Uit onderzoeken bleek verder dat bij veruit de

onvoldoende dan wordt het SIT alsnog

meeste patiënten die uiteindelijk in een

ingeschakeld (dus ook als de MEWS score 3 blijft).”

12 MAASSTADTER


HET SIT IS VANAF NU TE BEREIKEN OP EEN GLOEDNIEUW TELEFOONNUMMER: 6666. Uit een interne analyse bleek dat veel zorgverleners het oude telefoonnummer lastig konden onthouden. Het nieuwe nummer is makkelijk te onthouden via het ezelsbruggetje: 6666 en voorkom BLS (Basic Life Support).

Spoed Interventie Team (SIT) Bij een score van 5 of hoger moet de arts en/of verpleegkundige direct het SIT bellen. Dineke: “Voor de verpleegkundige is het ook een

“Volg de ABCDE methodiek en bel het SIT team bij een score van 3 of hoger!”

veilig idee altijd een vangnet te hebben als de dokter niet direct aanwezig kan zijn omdat hij

meegaat naar de IC. We geven in enkele gevallen

bijvoorbeeld op de OK staat. Tijdens een van mijn

ook alleen advies met betrekking tot het

vorige banen als verpleegkundige in het Gelre

behandelplan. In 2016 hebben we 107 meldingen

ziekenhuis in Apeldoorn heb ik goede ervaringen

gehad. Voor de grootte van ons ziekenhuis zou je

opgedaan met het Spoed Interventie Team. Dit

minstens 200 – 250 meldingen op jaarbasis

heeft er mede toe geleid dat ik lid ben geworden

verwachten. We zien de afgelopen periode wel

van het coördinatieteam in het Maasstad

een lichte stijging. Dit is een goed teken en geeft

Ziekenhuis om dit team te ondersteunen.”

aan dat de zorgcollega’s ons steeds beter weten

Binnen 10 minuten ter plaatse

te vinden”, besluit Lennart.

Het SIT bestaat uit een arts assistent IC en een IC verpleegkundige en is binnen 10 minuten ter plaatse. “Afhankelijk van de situatie van de patiënt biedt ook de intensivist ondersteuning aan het SIT team”, vertelt Dineke. “Alle IC verpleegkundigen maken deel uit van het team. Dit betekent dat degene die is ingedeeld in het team - tijdens zijn dienst- oproepbaar is. Een SIT melding is altijd goed als er sprake is van een score van 3 of hoger. Het betekent niet dat een patiënt altijd met ons

13


WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Evidence Based Practice slaat brug tussen wetenschap en praktijk! EBP: Start ermee! Tekst: Gona Aziz

Saby Spigt werkt als verpleegkundige op het Brandwondencentrum (BWC) en deed mee aan de eerste Evience Based Practice (EBP) pilot. In oktober werd de pilot afgerond. Zij presenteerde tijdens een klinische les op het BWC over het resultaat van haar projecten en het Wetenschapsbureau gaf een klinische les over EBP. Daarna werd een discussie geopend met alle aanwezige verpleegkun­digen over de verbetering van de wondzorg. Dit succes werd gevierd met de Maasstad Academie. Een mooi voorbeeld van een leuke samenwerking tussen diverse disciplines in een ziekenhuis met het doel de zorg voor de patiënt te verbeteren. Saby beantwoordt hieronder een aantal vragen over haar ervaringen met Evidence Based Practice werken.

Hoe heb je het ervaren/hoe vond je het om te doen? De pilot heb ik als leerzaam ervaren en ik vond het ook leuk om te doen. Vooral de samenwerking met de betrokkenen bij dit project heb ik als positief ervaren. Je leert meerdere mensen in het zieken­huis kennen, elk in een andere functie, die je kunnen ondersteunen in je vraag. Bovendien kun je ervaringen, vragen en onzekerheden met elkaar delen en bespreken.

Wat betekent EBP voor jou als zorgprofessional?

Waarom heb je mee­ gedaan aan de pilot?

EBP betekent voor mij als

Ik heb meegedaan aan de pilot om

Ik heb mezelf meer kunnen bekwamen

zorgprofessional dat je je vragen uit de

te onderzoeken of EBP in het Brand­

in het zoeken naar wetenschappelijke

praktijk als verpleegkundige toetst aan

wonden­centrum haalbaar en toepas­

literatuur in de daarvoor beschikbare

wetenschap­pelijk bewijs om zo de

baar is. Er wordt nog veel gevaren

databases, het beoordelen van

kwaliteit van je zorgverlening te kunnen

op best practice en ik wilde weten

weten­­schappelijke publicaties via

verbeteren.

of het mogelijk is om de ervaringen

formulieren voor het beoordelen van

die men heeft ook weten­schappelijk

de studiekwaliteit en het schrijven en

onderbouwd kunnen worden.

presenteren van een CAT (Critically

Wat heb je er van geleerd?

Appraised Topic). Daarbij was de brug tussen weten­schappelijke theorie en de praktijk heel leerzaam. Hoe vertaal ik theorie naar praktijk en is dat wel van toepassing op de praktijk op mijn afdeling? Dat leer je ook in dit traject.

Verpleegkundigen van het Brand­ wondencentrum gingen de discussie aan over de verbetering van wond­ zorg aan de hand van evidence based practice. Het Wetenschapsbureau van de Maasstad Academie gaf hierover een klinische les.

Heb je vragen over de invoering Verpleegkundige Saby Spigt van het Brandwonden­ centrum deed mee aan een pilot Evidence Based Practice

14 MAASSTADTER

of mogelijkheden van EBP? Email: azizg@maasstadziekenhuis.nl


HAARDONATIE

Haardonatie actie voor WereldKankerdag

Wat bewoog medewerkers hun haren te doneren? Maar liefst 95 vrouwen, mannen en kinderen

pruik. Het is voor mij een kleine moeite en hiermee

doneerden donderdag 2 februari 2017 vrijwillig

kan ik iemand anders erg blij maken.”

hun haar in de Maasstadzaal van het Maasstad Ziekenhuis. Dit gebeurde in het kader van

Ook Gera Goudeketting, doktersassistent op de

WereldKankerdag, die dit jaar werd gehouden op

poli Reumatologie, hoefde niet lang na te denken.

zaterdag 4 februari. De actie trok veel aandacht

“Mijn buurvrouw had kanker en is hieraan

van de media, bijvoorbeeld van Hart van

overleden. Ik heb haar ziekteproces van dichtbij

Nederland, RTV Rijnmond en de tot tijdelijke

meegemaakt, dus ook de fase waarin ze haar haar

kapsalon omgetoverde Maasstadzaal stond op de

verloor. Zij heeft daarin geen keuze gehad, haar

voorpagina van het landelijke AD.

haar viel uit. Punt. En daarom koos ze voor een pruik. Ik heb echter wel de keuze om mijn haar

Heleen Klein, fysiotherapeute en één van de

vrijwillig af staan en die kans heb ik dan ook benut.

organisatoren van de haardonatie actie, was

Met mijn gedoneerde haar hoop ik iemand als

deelnemer en liet zelf haar haar ook op 2 februari

mijn buurvrouw te kunnen helpen met een

afknippen. “Het besluit om mijn haar te doneren is

haarwerk van echt haar.”

ongeveer twee jaar geleden ontstaan. Ik zat naar vakantiefoto’s te kijken waar ik heel lang haar had. Ik was die lengte helemaal beu en besloot het af te knippen. Achteraf had ik spijt dat ik niks met die afgeknipte haren had gedaan. Hier ontstond het plan om het weer te laten groeien en het in de toekomst te doneren.” Heleen is fysiotherapeut van de oncologische revalidatie; hierdoor werkt ze voornamelijk met kankerpatiënten. “Ik zie patiënten vlak voor de eerste chemotherapie. Hier hebben ze vaak nog hun eigen haar: lang, kort, krullend en stijl haar, noem maar op. Als ze dan hun eerste kuur hebben ondergaan, zie je dat ze op een gegeven moment hun lokken kwijtraken. Dat veroorzaakt vaak veel stress en verdriet. Daardoor was het voor mij een extra motivatie om mijn haar te doneren voor een

Fysiotherapeute Heleen Klein was één van de organisatoren van de haardonatie actie en liet zelf ook haar lange lokken afknippen

15


ARBO

GESLAAGDE TERUGKOMDAG ERGOCOACHES Op donderdag 23 februari was er een terugkom­bijeenkomst voor de ergocoaches binnen het Maasstad Ziekenhuis. Locatie voor de bijeenkomst was het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. De organisatie van deze middag lag in handen van de afdelingen HR en Maasstad Academie, in samenwer­king met de afdeling Revalidatie.

Een demonstratie waarbij de ergocoaches konden oefenen met glijzeilen

Binnen het ziekenhuis zijn veel ergocoaches actief.

ondersteunende functie kregen van Bonnie Schoovers en Hilda

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken

Aanen van de afdeling Revalidatie uitleg over het instellen van

een extra taak op zich hebben genomen voor de preventie en

een werkplek, waarbij aandacht was voor dynamisch zitten en

vermindering van fysieke belasting van onze medewerkers.

een juiste lichaamshouding. Met deze kennis op zak kunnen de

Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen of transfers,

ergocoaches collega’s informeren en adviseren. De andere

maar ook naar fysieke belasting in bredere zin, zoals het juist

groep ergocoaches kon oefenen met glijzeilen (een middel om

instellen van werkplekken.

een patiënt van bed naar bed of naar tillift over te hevelen).

Ervaringen delen

Leverancier ArjoHuntleigh was hiervoor met een bed en materiaal aanwezig. Consultant Fred Dingemans gaf een

Na het welkomstwoord door Monique Blumers en Jamie Schuit

demonstratie waarbij de ergocoaches konden oefenen met

namens HR, konden de deelnemers onder het genot van een

glijzeilen voor verschillende transfers, zodat deze handelingen

high tea met elkaar kennis­maken en kennis uitwisselen.

en werkzaamheden minder belastend kunnen worden gemaakt.

Hierna volgde een plenaire sessie waarbij twee ergocoaches hun ervaringen konden delen. Sonja Smits (ergocoach op de

Rol ergocoach

CSA) vertelde dat zij al enige successen had behaald in het

De laatste workshop werd gegeven door Marion van de Merwe

terugdringen van fysieke belasting. Zo zijn er hoog-laag tafels

en Angelique Janssens van de Maasstad Academie en was voor alle ergocoaches. De workshop ging dieper in op de rol die je

“De techniek en het sociale contact met de patiënten maken het werk boeiend!”

als ergocoach hebt. Vragen waar op ingegaan werd, waren: hoe krijg je zaken voor elkaar? Hoe kun je doorzetten en waar heb je behoefte aan? Met elkaar werden ideeën uitgewisseld en doelen voor de toekomst gesteld.

op de afdeling geko­men en staan haar collega’s open voor

In de plenaire afsluiting werd dit delen met elkaar als erg

advies over een goede werk­houding. Diana Brandon

waardevol gezien. De wens onder de ergocoaches is om met

(ergocoach op de verpleeg­afdeling Oncologie) vulde aan dat

enige regelmaat bij elkaar te komen, zodat er meer

steun van de leidinggevende hierbij belangrijk is. Zo heeft zij

samengewerkt kan worden. De afdelingen HR en Maasstad

aangegeven dat zij wel wat hulp kan gebruiken. “Met z’n

Academie gaan deze ideeën verder uitwerken in samenwerking

tweeën houd je elkaar scherp en blijf je gemotiveerd.

met de Stuurgroep Fysieke Belasting zodat de ergocoaches de

Bovendien kun je dan meer voor elkaar krijgen.”

aandacht voor fysieke belasting warm kunnen houden.

Instellen werkplek en glijzeilen Vervolgens konden de ergocoaches in twee workshopsrondes aan de slag. De ergocoaches met een (medisch)

16 MAASSTADTER

INTERESSE OM OOK ERGOCOACH TE WORDEN? In mei starten er nieuwe opleidingen, houd hiervoor het iNTRANET in de gaten.


TOPKLINISCHE ZORG

NIERTEAMS AAN HUIS: voorlichting aan naasten voor meer betrokkenheid én transplantaties Het Maasstad Ziekenhuis neemt – samen met het Erasmus MC – sinds begin dit jaar deel aan het vervolg van voorlichtingsproject ‘Nierteams aan Huis’. Hierbij gaat een team van speciaal getrainde experts op bezoek bij patiënten met een nierziekte. Het doel is voorlichting geven aan familie, vrienden en kennissen van deze patiënten over de behandeling van een nierziekte en de impact daarvan op het dagelijks leven.

Landelijk project

een levende donor – werden geteld

levensduur toenemen. Verder kunnen

Aan het project doen – verdeeld over

onder patiëntengroepen die een

ziekteverzuim en zorgkosten worden

vier regio’s in Nederland – een aantal

voorlichtingsbijeenkomst hadden gehad.

bespaard doordat dialysebehan­de­lingen

algemene en academische ziekenhuizen

Dit biedt meer kansen, een beter

worden voorkomen. In dat kader wordt

mee. In de algemene ziekenhuizen,

perspectief, voor nierpatiënten. Alle

met zorgverzekeraars gesproken en

waaronder het Maasstad Ziekenhuis, zijn

reden dus om als ziekenhuis deel te

gekeken of de voor­lichtingen van

de medisch maatschappelijk werkers

willen nemen aan dit project.”

Nierteams aan Huis in de toekomst in het

degenen die genoemde voorlichting

standaard zorgverze­keringspakket

aan huis geven. In de academische

kunnen worden opgenomen.

ziekenhuizen doen de transplantatie­ coördinatoren en psychologen dit. De

Meer weten?

dagelijkse coördinator van het project

Om (potentiële) donoren goed te

in ons ziekenhuis is internist René van

informeren lanceerden de Nierstichting,

den Dorpel.

de Nierpatiënten Vereniging Nederland

Motivatie deelname Maasstad Ziekenhuis Een niertransplantatie – in een vroeg stadium van de ziekte – is de beste oplossing voor chronische nierpatiënten.

Medisch maatschappelijk werkers van het Maasstad Ziekenhuis geven patiënten met een nierziekte en de familie, vrienden en kennissen van deze patiënten informatie over de behandeling van een nierziekte en de impact daarvan op het dagelijks leven

en de Stichting Anonieme Donoren: nierdonatiebijleven.nl, dat informatie biedt over nierdonatie en -transplantatie, ervaringsverhalen en direct contact met ervaringsdeskundigen.

WIST JE DAT?

niet dat een nier ook door levende

#trots: idee medisch maatschappelijk werkers Maasstad Ziekenhuis

donoren kan worden gegeven. Je kunt

Het idee van thuisvoorlichting over een

transplantaties worden uitgevoerd?

prima leven met één nier. ‘Nierdonatie

nierziekte is in 2008 – door de medisch

Hiervoor werken we samen met

bij leven’ is dan ook één van de

maatschappelijk werkers van het

het Erasmus MC.

onderwerpen die worden besproken

Maasstad Ziekenhuis – ontwikkeld en

door de experts van Nierteams aan Huis.

wordt sinds 2011 door het Erasmus MC

En met concrete resultaten, zo is

meegenomen in relevante

EEN AANTAL FEITEN

gebleken. René van den Dorpel: “Het

wetenschappelijke onderzoeken.

In Nederland zijn 6.500 mensen

Er is helaas een groot tekort aan nieren in Nederland. Veel mensen weten echter

Maasstad Ziekenhuis doet mee aan dit

Wist je dat in ons ziekenhuis geen

– vanwege chronisch nierfalen –

omdat uit twee eerdere wetenschappe­

Nader onderzoek naar positieve resultaten

lijke onderzoeken van het Erasmus MC

De bevindingen van het nieuwe

gebeuren. Dit heeft enorme

bleek dat dit soort voorlichting positieve

onderzoek, dat drie jaar loopt, moeten

gevolgen voor hun kwaliteit van

resultaten opleverde. Niet alleen was de

uitwijzen of Nierteams aan Huis ook in

leven en levensduur. Naast fysieke

kennis en betrokkenheid van familieleden,

een bredere context – landelijk – kan

klachten en ongemakken voelen

vrienden en andere naasten toegeno­

bijdragen aan een toename van het aantal

nierpatiënten zich vaak onzeker

men. Er ontstonden ook gesprekken

nierdonaties bij leven. Als dat zo is, zal de

over de toekomst. Bijvoorbeeld

over wat de beste behandeling voor hún

wachtlijst voor donornieren in Nederland

over hun werk, opleiding en

dierbare met een nierziekte was. Het

afnemen, net als de periode waarin

sociale leven; hun deelname aan

meest opvallende was dat er vier keer

nierpatiënten moeten dialyseren (in

de maatschappij.

meer transplantaties – met een nier van

afwachting van een donornier) en zal hun

drie jaar durende vervolgonderzoek

afhankelijk van dialysebehan­ delingen die om de dag moeten

17


VERWENZORG

VERWENZORG in het Maasstad Ziekenhuis Volgens de Dikke van Dale is verwenzorg patiëntenzorg die met name verleend wordt aan chronisch zieken. Deze zorg is niet alleen gericht op adequate medische zorg maar juist op verbetering van de kwaliteit van hun leven. Dit gebeurt onder meer door het schenken van extra persoonlijke aandacht. Dit thema past dus precies bij de visie van het Maasstad Ziekenhuis: het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze patiënten en bij een belangrijk thema uit het Strategisch Medisch Beleidsplan: Aandacht voor aandacht.

Bij zijn komst naar het Maasstad

kleine bedragen – van tientjes tot een

Ziekenhuis bracht voorzitter van de

paar honderd Euro –die niet uit het

raad van bestuur Peter Langenbach

reguliere ziekenhuis­budget kunnen

een potje geld mee voor verwenzorg.

worden gehaald. Het is een mooi

“Dat geld heb ik gekregen bij mijn

initiatief dat de raad van bestuur en

afscheidsreceptie van het Jeroen

het medisch stafbestuur toejuichen.”

Bosch Ziekenhuis van collega’s, Euro 7,5 duizend voor het Jeroen

Waar komt verwenzorg vandaan?

Bosch Ziekenhuis en Euro 7,5 duizend

Verwenzorg komt niet uit de lucht

voor het Maasstad Ziekenhuis

vallen. Jan Bastiaanse was tot zijn

bestemd. Bij verwenzorg gaat het om

overlijden directeur van het Landelijk

vrienden en familie. Daarvan is

18 MAASSTADTER


Veronique, moeder van Ziva, ontving de eerste thermometer uit handen van één van de initiatiefneemsters, Desiree Verduijn (verpleegkundige). Op Valentijnsdag beviel zij met een geplande keizersnede van haar dochter in Geboortehuis Maas.

Wat doen en deden onze medewerkers en vrijwilligers aan verwenzorg? • Dansen met MS-patiënten • Thermometers geven aan ‘new-born’ ouders die er thuis geen hebben • Zorgen voor een hondje van een opgenomen patiënt • Een persoonlijke videoboodschap van Armin van Buuren voor een langdurig opgenomen patiënt regelen • Spelletjes doen met ouderen op o.a. de afdeling Chirurgie

Centrum Verpleging en Verzorging.

thuiskomst. De verpleegkundigen

Verwenweek

Hij droeg met verve de verwentheorie

dienden een voorstel in en hebben dit

Om onze patiënten in het zonnetje

uit. Na zijn dood heeft Joke Zwanikken-

toegelicht bij Peter Langenbach.

te zetten, houdt ons ziekenhuis in

Leenders de fakkel overgenomen en

Obstetrieverpleegkundige Desiree

de week van 10 april een speciale

de theorie concreet handen en voeten

Verduijn vertelt: “Hij was direct

verwenweek. Alle medewerkers

gegeven. Ooit nam zij als leerling-

enthousiast en gaf ons akkoord voor

worden opgeroepen om op

verpleegkundige een doosje kersen

het bestellen van de thermometers.

persoon­lijke wijze extra aandacht

mee naar ‘haar’ patiënten om ze te

Het is een fijn en veilig idee dat we

aan onze patiënten.

verwennen; daarom is de kers symbool

onze patiënten nu tijdelijk een

geworden voor de verwenzorg.

Geboortehuis Maas thermometer naar

Thermometers voor ‘new born’ ouders

huis kunnen meegeven. Door mensen te vragen of ze al een thermometer thuis hebben, proberen we degenen

In het kader van verwenzorg leek het

die een thermometer nodig hebben,

verpleegkundigen van Geboortehuis

te selecteren.”

de afdeling Verloskunde, Geboorte­

Heb jij een mooi verhaal over verwenzorg?

hotel Maasstad en de verloskundigen­

Laat het de redactie van de

praktijken uit de regio Rijnmond-Zuid)

Maasstadter weten!

een goed idee om aan ‘new born’

Stuur een e-mail naar

ouders die het goed kunnen

maasstadter@maasstadziekenhuis.nl

gebruiken, een thermometer uit te

De redactie neemt dan contact

delen, zodat zij de temperatuur van de

met je op.

Maas (een samenwerkingsverband van

baby zelf kunnen blijven meten bij

19


STRATEGIE

Maasstad Ziekenhuis goed op weg naar volwaardig lidmaatschap Santeon

O

ns ziekenhuis is op 1 oktober vorig jaar benoemd tot kandidaat-lid van de Santeon groep. Het kandidaat-lidmaatschap - voor de duur van een jaar - is om de overgang naar de groep geleidelijk te laten verlopen en te gaan voldoen aan de verplichtingen van het definitieve lidmaatschap.

We liggen goed op koers en daar zijn we blij mee. Zo wordt de necrologiecommissie verder geprofessionaliseerd en werkt Kwaliteit & Veiligheid aan verbeteringen van het calamiteiten­onderzoek. Voor de farmacie starten er werkgroepen die de therapierichtlijnen opstellen en actualiseren en onze HR experts en businesspartners nemen deel aan zes Santeon-werkgroepen. Ook voor onderzoek, verpleegkunde, ICT, inkoop en marketing & communicatie en de andere programma’s en projecten zijn we aangesloten. Per 1 juni start Ellen Parent bij ons ziekenhuis als projectleider Value Based Healthcare, namens het Maasstad Ziekenhuis sluit zij aan bij de Santeon projecten die op dit gebied lopen. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur:

Consumenten

“Wij vinden het belangrijk om volwaardig lid te worden van de Santeon groep. Door

• Alle Santeon ziekenhuizen hebben

het delen van kennis en samen te werken, kunnen wij onze patiënten de best

binnen het eigen verzorgingsgebied

mogelijke medische zorg en behandelingen bieden.”

een zeer goede bekendheid (90% of hoger).

D

e Santeon ziekenhuizen gaan zich vanaf juni nadrukkelijker als ‘een Santeon ziekenhuis’ positioneren. Gezien deze introductie, zowel intern als extern en omdat wij in oktober overstappen naar HiX, het nieuwe elektronisch patiëntendossier van ChipSoft is met Santeon besproken of

het mogelijk is om eerder volwaardig lid te worden. Wij hebben hiervoor een rapportage ingeleverd waarin staat beschreven hoe ons ziekenhuis er nu voor staat

• Consumenten staan zeer positief tegenover samenwerking tussen ziekenhuizen. • 75% vindt het verhaal van Santeon zeer aansprekend. • Consumenten uit ons verzorgings­

qua voorbereiding. Op basis hiervan neemt het bestuur van Santeon in april een

gebied vinden het Maasstad

voorgenomen besluit. Zodra er meer bekend is, laten we dat natuurlijk weten. Houd

Ziekenhuis gastvrij, betrouwbaar en

intranet in de gaten!

dat het ziekenhuis hoge medische kwaliteit biedt en persoonlijke zorg.

Santeon op intranet Wil je meer weten over Santeon, de nieuws­ brieven lezen, zien welke bijeenkomsten er zijn of welke projecten of wie de projectleiders zijn voor Santeon? Kijk dan op intranet bij het kopje Santeon.

Recent heeft Santeon een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het imago van Santeon. Ook het Maasstad Ziekenhuis heeft hieraan deel­genomen. Lees hiernaast de belang­ rijkste resultaten naar aanleiding van dit online onderzoek dat in het najaar van 2016 is uitgevoerd.

Huisartsen in ons verzorgingsgebied • 64% van de huisartsen vindt de omschrijving van Santeon aansprekend. • Een meerderheid van de huisartsen verwacht dat de samenwerking tussen de Santeon ziekenhuizen zal leiden tot verbetering van de zorg. • Over het algemeen zijn de huis­ artsen positief over het Maasstad Ziekenhuis: zij vinden het een kwalitatief goed en betrouw­baar ziekenhuis dat werkt met de nieuwste behandelmethoden.

20 MAASSTADTER


WETENSCHAPSLUNCHES

Wetenschapslunches zijn trefpunt voor onderzoekers Vier keer per jaar zijn er in de Maasstadzaal de zogeheten “Wetenschaps­ lunches”. Een uitwisselings­ platform voor iedereen in het ziekenhuis die zich bezighoudt met onderzoek

In het Maasstad Ziekenhuis wordt veel

Thema

gedaan aan wetenschappelijk

of daarin is geïnteresseerd.

Bij elke Wetenschapslunch staat een

onderzoek, maar niemand houdt zich

breed gedeeld thema centraal.

daar fulltime mee bezig. Terwijl veel

Onderwerpen die reeds aan bod zijn

onderzoekers tegen dezelfde

geweest, zijn: de statistiek paragraaf

problemen oplopen. Daarom

in de studieprotocol (voor veel

organiseert de Maasstad Academie

onderzoekers een worsteling) en

de Wetenschapslunches, waar

‘Recruteren kun je leren’: hoe kun je

onderzoekers elkaar kunnen treffen.

patiënten motiveren mee te doen met

Uiteraard zijn deze bijeenkomsten ook

een onderzoek? Andere behandelde

ruimte voor netwerken en,

voor medewerkers die zijdelings te

thema’s zijn onder andere: bezoek van

maken hebben met onderzoek of erin

de IGZ; evidence based

ook niet onbelangrijk, er zijn

geïnteresseerd zijn. Wetenschap is

zorgvernieuwing en zorgpaden.

Er staat een thema centraal, met een presentatie en gelegenheid voor vragen en discussie, er is volop

prima broodjes.

tenslotte een belangrijk aandachtspunt in ons ziekenhuis.

Belangstelling Het gaat om een inlooplunch: dus iedereen kan binnenlopen (en ook vertrekken als het werk dat vereist). De belangstelling wisselt enorm,

Wetenschapslunches 2017 De Wetenschapslunches vinden plaats in de Maasstad Zaal, van 12.15 – 13.15 uur. Inloop vanaf 12.00 uur. De lunch is gratis voor de deelnemers.

variërend van 80 tot 8 personen. Dat laatste is wel jammer, want niet komen, is een gemiste kans volgens het Wetenschapsbureau en veel deelnemers. Er is steeds een

Datum Thema Donderdag 6 april

Innovatie en onderzoek

Dinsdag 13 juni

Evidenced Based Practice

Dinsdag 12 december

Value Based Healthcare

Ook van belang: op dinsdag 31 oktober is er het Wetenschapssymposium van het Maasstad Ziekenhuis.

interessant onderwerp, je krijgt als het ware informatie op een presenteerblaadje aangeboden. Daarnaast is het een vakgroep- en maatschapoverstijgende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Dus: zet 6 april, 13 juni en 12 december alvast in je agenda en kom ook naar de Wetenschapslunches!

21


APOTHEEK

Maasstad Apotheek start campagne werving apothekersassistenten Als Maasstad Ziekenhuis vinden we medicatieveiligheid

medewerkers. Voor al deze werkzaamheden worden nieuwe

belangrijk. Vanuit de Maasstad Apotheek voeren

collega-apothekersassistenten gezocht. Vandaar dat de

apothekersassistenten daarom iedere dag

Maasstad Apotheek een wervingscampagne is gestart met

medicatieverificatiegesprekken met patiënten om hun

een ludiek filmpje. Kijk op maasstadziekenhuis.nl/

medicijngebruik te controleren. Dit gebeurt bij patiënten

maasstadapotheek. Ken je een geschikte kandidaat?

die worden geopereerd, opgenomen of die met ontslag

Deel de video!

gaan. Ook op de SEH en het Observatorium voeren de apothekersassistenten deze gegevens in met behulp van

Om alle patiënten zo goed mogelijk te helpen, is de

een Computer on Wheels (COW). Daarnaast verzorgen de

apotheek verbouwd en uitgebreid van 6 naar 11 balies en

apothekersassistenten de afwikkeling van recepten voor de

een ruime spreekkamer. De apothekersassistenten werken

patiënten en bezoekers en natuurlijk ook voor onze

in een strakke, nieuwe werkomgeving.

Apothekersassistenten Deborah, Sharita en Mariska zijn de ‘filmsterren’ in de wervingsvideo

WIL JIJ MEESCHRIJVEN AAN DE MAASSTADTER? De redactie van de Maasstadter zoekt collega’s die het leuk vinden om mee te schrijven aan het blad. Heb jij een vlotte pen en vind je het leuk medewerkers van verschillende afdelingen te interviewen en daarover een verhaal te maken? Stuur een e-mail naar maasstadter@maasstadziekenhuis.nl.

22 MAASSTADTER


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

JACQUELINE MALIEPAARD GIPSVERBANDMEESTER In de rubriek ‘Mijn kernwaarde, mijn drijfveer’ laten we medewerkers aan het

de Spoedeisende Hulp ingezet. “Ook

lijkt. Maar als ze daadwerkelijk

hier kunnen we kwaliteit en deskundig­

geholpen worden, is dat gevoel vaak

Deze keer laten we Jacqueline

heid bieden. We werken op de ‘fast

weg. Op dat moment heb je dan toch

Maliepaard aan het woord. Jacqueline

track traumatologie’, waar we samen

iets kunnen betekenen door middel

werkt al 16 jaar in het Maasstad

met een arts-assistent patiënten

van het geven van aandacht, het

behandelen. Als gipsverbandmeester

bieden van de juiste zorg en het

leg ik dan een gipsverband/spalk of

verstrekken van informatie. Het geeft

iets dergelijks aan die een SEH-

me een kick als een patiënt uiteindelijk

verpleegkundige normaal niet geeft.

tevreden naar huis gaat. Of in ieder

Dat kan voor een patiënt tot een

geval weet waar hij of zij aan toe is.

polibezoek minder leiden.”

Als je goede uitleg hebt gegeven,

woord over hun favoriete kernwaarde.

Ziekenhuis. Inmiddels werkt ze bijna 5 jaar als gipsverbandmeester op de gipskamer en de spoedeisende hulp.

Deskundigheid Voor Jacqueline zijn er twee

durven ze ook eerder de telefoon te

kernwaarden die zij het meest kan

pakken om te overleggen als er

waarderen: deskundigheid en gastvrijheid. “Ik ben teamleider geweest en wist van alles wat, maar was nergens in gespecialiseerd. Daar wilde ik verandering in brengen en

“Je bent voor de patiënt echt de deskundige.”

vragen of opmerkingen zijn. Dat is toch een stuk waardering voor het werk dat je gedaan hebt.”

daarom ben ik de opleiding tot gipsverbandmeester gaan doen. Hierin vond ik een mooie mix van creativiteit,

Gastgerichtheid

techniek en kennis. Als gipsverband­

Gastgerichtheid is ook een

meester heb je kort contact met de

kernwaarde die voor Jacqueline

patiënt waarin je van betekenis kunt

belangrijk is. Ze vindt deskundigheid

zijn. Je bent voor de patiënt echt de

en gastgerichtheid dichtbij elkaar

deskundige.”

liggen. “Soms moeten patiënten wat

Naast het werken op de gipskamer,

langer wachten en krijgen we wel eens

worden de gipsverbandmeesters op

de opmerking dat het net een fabriek

23


AFDELING UITGELICHT

De afdeling Revalidatiegeneeskunde In de nieuwe rubriek ‘Afdeling uitgelicht’, nemen we een kijkje in de keuken van een afdeling in ons ziekenhuis. In deze editie van de Maasstadter vertelt Eduard Storm, fysiotherapeut en coördinator DGT (Diagnose Gebonden Teams) neurologie over de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Eduard Storm: “Binnen het specialisme Revalidatiegenees­

polikliniek en klinische afdeling, zodat patiënten onze

kunde worden patiënten met een lichamelijke beperking,

werkwijze en de specialisten kennen als ze na een opname

stoornis of handicap geholpen of behandeld. De

in het ziekenhuis terugkomen in de polikliniek van het

revalidatieartsen zetten de grote lijnen uit en kunnen één of

Revalidatiecentrum. Het voordeel hiervan is dat er meer

meerdere disciplines betrekken bij het behandeltraject.

gespecialiseerde zorg geboden kan worden, dat wordt

Binnen Revalidatiegeneeskunde zijn dat de disciplines

weleens gemist in een particuliere praktijk.”

Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Diëtetiek,

Ook de samenwerking met de vier ziekenhuizen binnen de

Bewegingsagogie, Psychologie, Medisch Maatschappelijk

coöperatie Zorg op Zuid ontbreekt niet. Eduard: “We

Werk en Revalidatie Verpleegkundige. De planners zorgen

behandelen patiënten van het Ikazia ziekenhuis en ander­s­

dat een patiënt meerdere specialisten van die disciplines

om. Onze revalidatieartsen komen ook op de andere

achter elkaar kan zien, zodat het mogelijk is een dag(deel)

locaties en draaien spreekuren in verpleeghuizen. Daarnaast

te revalideren.

behandelen wij patiënten uit het Erasmus Medisch

Samenwerkingsverbanden

Centrum.”

De afdeling werkt veel samen met andere specialismes

Ontwikkelingen/innovaties

binnen het ziekenhuis. Fysiotherapeuten zijn bijvoorbeeld

Eduard: “De afdeling is voortdurend in ontwikkeling. Sinds

niet alleen poliklinisch werkzaam binnen het Revalidatie­

1 januari 2016 zijn we begonnen met het werken in DGT’s.

centrum, maar behandelen ook patiënten op afdelingen.

Meerdere specialisten van de afdeling Revalidatiegenees­

Eduard: “Daar ligt een verschil in werkwijze in vergelijking

kunde werken samen om meer persoonsgebonden zorg te

met andere ziekenhuizen waar ze of poliklinisch of klinisch

kunnen leveren. We hebben allemaal een aandachtsgebied,

werken. De DGT’s stimuleren samenwerking tussen

bij mij is dat bijvoorbeeld neurologie. In de praktijk

24 MAASSTADTER


Eduard Storm, fysiotherapeut en coördinator DGT neurologie over de afdeling Revalidatiegeneeskunde

betekent dit dat ik op elke afdeling inzetbaar ben, maar met

onbegrepen). Het is een erg dynamische en afwisselende

name werkzaam ben op de afdeling Neurologie. Hiermee

functie. Eigenlijk heb ik heel veel baantjes in één. Geen dag

krijgen we meer specialistische zorg omdat de ervarings­

is hetzelfde. Ik heb een agenda maar het loopt altijd anders

deskundige therapeut aan een diagnose gekoppeld wordt.”

dan ik had verwacht en dat maakt het ook zo leuk. Alle disciplines werken nauw met elkaar samen zodat we het

“Verder voorzie ik dat de zorg in de toekomst steeds

beste voor de patiënt kunnen genereren. Daar ben ik het

specialistischer wordt. Dus meer gericht op specifieke

meest trots op en onze kracht ligt in deze verbinding. Niet

kennis en op kwaliteitsverhoging van een bepaald

alleen tussen de verschillende disciplines maar ook met

specialisme. Dat zorgt ervoor dat de patiënt nóg beter en

andere afdelingen in het ziekenhuis. Als je samenwerkt dan

adequater geholpen kan worden.” Eduard plaatst hier een

kom je er, want je hebt elkaar nodig. Als iedereen op z’n

kritische kanttekening bij: “Als je te specifiek bent, voel je

eigen eilandje gaat zitten, dan wordt het lastig. Je zult juist

je minder bekwaam om andere patiëntencategorieën te

de verbinding moeten zoeken ten behoeve van de patiënt.

behandelen. Het is de kunst om balans te vinden tussen

Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van dit

specialisatie en allround inzetbaarheid.”

Revalidatiecentrum en dit ziekenhuis.”

Trots “Als fysiotherapeut begeleid ik opgenomen patiënten en mensen die poliklinisch naar het Revalidatiecentrum zijn gekomen voor bijvoorbeeld neurologische klachten, chronische pijn, en lichamelijke klachten/stoornissen (soms

25


Project Nieuwe Werkplek Marcel Henning, programmamanager Infra Next Level, waar het project Nieuwe Werkplek een onderdeel van is.

26 MAASSTADTER


NIEUWE WERKPLEKKEN

ICT-werkplekken krijgen nieuwe pc’s, workstations en monitoren Omdat de huidige ICT-werkplekken verouderd zijn, is de afdeling IMTS gestart met vernieuwing van de ICT-infrastructuur. Oude werkplekken worden vervangen door nieuwe werkplekken. Dit betekent dat pc’s, workstations en monitoren worden vervangen door nieuwe exemplaren. De deelproject­leiders van de verschillende zogenoemde migratieeenheden zijn vanuit Project Infra Next Level verant­woordelijk voor de invoering. Aan het woord Marcel Henning, programmamanager Infra Next Level, waar het project Nieuwe Werkplek een onderdeel van is.

Pilot

door een gespecialiseerde leverancier.

de lancering van skype for business, een

In de week van 27 februari is gestart

De oude apparatuur wordt opgekocht

tool waarmee je met collega’s vanachter

met een test op de afdelingen Inkoop

door deze leverancier. Zij verwijderen

je werkplek op afstand kunt vergaderen.

en Strategie & Verantwoording.

alle data van computers, daar krijgen

We hebben de nieuwe werkplek

Marcel: “Bij deze test is gekeken of de

we netjes een officieel certificaat van.”

technisch ook geschikt gemaakt voor bring-your-own-device. In de toekomst kunnen medewerkers met hun eigen laptop of tablet via de infrastructuur van

Marcel: “De voornaamste reden om over te stappen op de nieuwe pc’s, is de invoering van Chipsoft HiX, dat niet kan draaien op onze huidige omgeving. Omdat HiX in oktober 2017 live gaat, moet de werkplek­omgeving hierop aangepast worden. Daarnaast is de huidige apparatuur te traag, al vijf jaar oud én biedt de huidige werkplek­omgeving onvoldoende ondersteuning voor de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis. Kortom: het gebruik is de afgelopen jaren toegenomen en de behoefte van de gebruikers is veranderd. Daarom worden thin clients, workstations en monitoren vervangen.”

ons ziekenhuis werken.”

Vragen? Tijdens het traject kun je meer informatie vinden op het intranet in het IMTS-nieuwsoverzicht op de homepage onder het kopje Project Nieuwe Werkplek. Hier kun je ook onder het kopje Planning terugvinden wanneer jouw afdeling aan de beurt is. Op de dag van de omzetting zelf en enkele dagen erna, zijn een aantal medewerkers op je afdeling aanwezig die direct beschikbaar zijn voor

nieuwe werkplek en het hele proces

Voordelen

rondom de overheveling goed

De vernieuwing van de infrastructuur

medewerker bij de servicedesk

werken. Aansluitend komen vanaf de

zorgt voor veel voordelen. “De nieuwe

ingezet. Mocht je meer informatie

week van 6 maart tot en met de week

werkplek is sneller, betrouwbaarder en

willen hebben of specifieke vragen

van 26 juni fasegewijs de andere

stabieler dan de ‘oude’ omgeving. Office

hebben m.b.t. de migratie neem dan

afdelingen van het ziekenhuis aan de

2010 wordt vervangen door office 2013.

contact op met het projectteam via

beurt. We worden hierbij ondersteund

Daarnaast hebben we ons voorbereid op

denieuwewerkplek@maasstadziekenhuis.nl.

vragen. Daarnaast wordt een extra

27


OPGELEID

Jack Koelewijn en Mariska Los: “Wij zijn deskundig in bewaken van de Airway, Breathing, Circulation”

Pas gediplomeerd recoveryverpleegkundige Jack Koelewijn en praktijkopleider/ recoveryverpleegkundige Mariska Los Jack Koelewijn heeft het papiertje nog maar kort in zijn bezit, op 23 maart is zijn diploma aan hem overhandigd. Na een gecombineerde theoretische en praktijk opleiding van 13 maanden aan de zorgacademie van het Erasmus MC en het operatiecomplex van ons ziekenhuis, mag hij zich recoveryverpleegkundige noemen. Een recoveryverpleegkundige werkt zowel op de holding - waar patiënten worden voorbereid op hun operatie – als op de recovery, waar patiënten ‘uitslapen’ en worden bewaakt na de operatie. Samen met zijn praktijkopleider en recoveryverpleegkundige Mariska Los geeft Jack een inkijkje in zijn baan en de opleiding.

28 MAASSTADTER


Kort maar intensief contact met patiënten op holding

A

ls patiënten worden

aan op de monitor. Bovendien geef ik

binnengereden op de

informatie over wat iemand ongeveer

holding zijn ze meestal

kan verwachten op de operatiekamer.

zenuwachtig. Een

Mensen denken bijvoorbeeld dat ze

belangrijke taak is ze

na het inbrengen van het infuus gelijk

gerust te stellen. In korte tijd vertellen

in slaap vallen. Dan leg ik uit dat ze

mensen hun verhaal en delen hun

pas op de operatiekamer gaan slapen.

angsten met je. Een kort maar

Ze hebben geen idee wat er gaat

intensief contact dat veel betekent”,

gebeuren, wanneer en hoe. Goede

starten Jack en Mariska. Of juist dit

voorlichting is daarom belangrijk.” Hij

aspect van hun werk specifieke eisen

legt uit dat op de holding wel

aan ze stelt? “Ja, sowieso”, reageert

locoregionale anesthesie wordt

Mariska. Ze beklemtoont dat je

gegeven zoals de spinale en epidurale

empathisch vermogen moet hebben

anesthesie (ruggenprik) en daarbij

en de rust moet bewaren in een

assisteert hij als recoveryverpleeg­

hectische omgeving als het

kundige de anesthesioloog.

operatiecomplex. Er zijn patiënten die bewust voor een operatie gekozen

Techniek

hebben, zoals de cosmetische

Hij heeft gekozen voor de opleiding

operaties en de gastric-bypasses

omdat het technische deel van het

(maagverkleiningen). Deze groep vindt

beroep hem aanspreekt. Hij noemt

het spannend maar ook ‘leuk’. Aan de

het bewaken van de vitale functies,

andere kant zijn er mensen bij wie

zoals de bloeddruk, ECG’s en

bijvoorbeeld een tumor weggehaald

hartritmes. “Wij observeren volgens

wordt, die onzeker zijn over hun

de ABC-methode: Airway, Breathing,

levensverwachtingen. Op die

Circulation, enzovoort. Wat mij ook

verschillende uitgangssituaties moet

boeit is het sociale contact met de

je natuurlijk anders inspelen.” Jack

patiënten.”

voegt toe dat het naast verschillende operaties ook om mensen van heel

Pittige, leuke opleiding

verschillende leeftijden gaat, van

Vóór deze opleiding, heeft Jack eerst

jonge kinderen tot 80-jarigen.

een half jaar gewerkt op de afdeling Neurologie in het Erasmus MC maar

Hij vertelt levendig: “Op de holding

hij had meer ambities. Hij volgde een

plaats ik een infuus aan, breng de

jaar lang de opleiding tot anesthesie­

plakkers op voor het monitoren van

mede­werker in het Maasstad

het hartritme en sluit de patiënt verder

Ziekenhuis.

29


OPGELEID

operatiecomplex kwam de opleiding

Observeren en direct handelen

tot recoveryverpleegkundige in het

Bij de recovery vangt hij de patiënten

vizier. Hij solliciteerde en werd

na hun operatie op. “Mocht de patiënt

“De techniek en het sociale

aangenomen. De theorie volgde hij bij

zuurstof nodig hebben of

contact met de patiënten

de Zorgacademie van Erasmus MC.

ondersteuning bij zijn ademhaling,

De eerste lessen gingen over de BIAZ

dan doe ik dat eerst. Anders begint

(Basis Intensieve Acute Zorg) en

het aansluiten op de monitor voor het

boden kennis over en inzicht in de

controleren van ademhaling en

vitale functies van de respiratie,

bloeddruk. Als alles stabiel is, volgt de

circulatie, het centraal zenuwstelsel en

overdracht door de anesthesioloog of

hun samenhang. Dat was een pittig

anesthesiemedewerker. Daarna houd

deel, weet Jack nog goed: “Ik heb het

ik alles in de gaten, controleer de

Eenmaal werkzaam op het

maken het werk boeiend!”

wonden en registreer de bevindingen in de computer. In acute situaties moet ik direct kunnen handelen. We kunnen en mogen veel zelf volgens protocol en dat vertrouwen krijgen we ook van de anesthesiologen. Dat maakt ons werk boeiend.” Als de patiënten stabiel blijven, mogen ze na de vaststaande tijd naar de verpleegafdeling toe. Het is een hele rij voorwaarden waaraan moet worden voldaan, voordat ‘mevrouw Jansen’ mag worden opgehaald door de verpleegafdeling, blijkt uit de toelichting van beiden. De anesthesioloog is de eindverantwoordelijke. Bij twijfel, vragen ze hem of haar om advies. Bij de overdracht aan de afdeling vertellen ze onder meer hoe de operatie is verlopen, welke pijnmedicatie is gegeven, hoeveel zakken vocht zijn toegediend en of er

WIL JE SOLLICITEREN VOOR DE OPLEIDING RECOVERYVERPLEEGKUNDIGE DIE START IN SEPTEMBER?

idee dat het een testfase is!” Daarna volgden lessen over beademing,

bloed is verloren.

algehele anesthesie, kinderanesthesie,

Hecht team

locoregionale anesthesie,

De holding en recovery vormen echt

pijnbestrijding, steriel werken,

een hecht team met elkaar, ervaart

algemene chirurgie en andere

Jack. Hij voelt zich thuis en weet dat al

Kijk naar de vacature op Intranet

specialismen. De praktijkvaardigheden

zijn collega’s bereid zijn hem uitleg te

via Vacatures > Opleidingen

leerde hij vanaf dag één op het

geven en te helpen. Iedereen heeft

Voor meer informatie kun je ook

OK-complex. Mariska: “We toetsen

bijgedragen aan zijn opleiding. Jack

contact opnemen met Mariska Los,

leerlingen tussentijds en als zij de

concludeert: “Ik kan collega’s in huis

praktijkopleider Recovery/PACU,

toets goed maken, zijn ze bekwaam

de opleiding en het team

telefoon: 1380

voor dat onderdeel. Zo bouwen ze

aanbevelen!”

steeds meer zelfstandigheid op.”

30 MAASSTADTER


NIEUWS VAN OR

Nieuws Het Maasstad Ziekenhuis is een

Iedereen maakt elke dag in de hectiek

betekent dat de OR een belangrijke

groot algemeen ziekenhuis, wat

van de dag mee hoe ingewikkeld het

bron van informatie is voor de raad

onderling goed afstemmen van al deze

van bestuur, naast de informatie die

diensten kan zijn. Elke afdeling heeft

de raad van bestuur bijvoorbeeld via

een budget waarbinnen alles moet

het management krijgt. Via deze weg

worden gerealiseerd. Hierbij moet zij

kan de OR proberen de raad van

rekening houden met zowel interne als

bestuur te helpen bij het nemen van

externe factoren en wensen/eisen van

besluiten die medewerkers en/of

binnen en buiten het Maasstad

organisatieveranderingen betreffen.

Ziekenhuis.

Een voorbeeld hiervan is de

De ondernemingsraad heeft tot taak,

praktische invulling van de drie

als vertegenwoordiger van het

speerpunten van de raad van bestuur

personeel, hierin adviezen te geven,

voor de komende tijd, namelijk

voorstellen te doen en zo nodig te

• werkdruk,

helpen bij het oplossen van problemen.

• leiderschap en

Dit kan gaan over zaken die iedereen

• trots op het Maasstad Ziekenhuis.

met zich meebrengt dat goed leiderschap en samenwerking met elkaar essentieel zijn. Dit geldt zowel voor de directe patiëntenzorg aan het bed, de zorg bij onze poliklinieken als voor allerlei ondersteunende diensten die helpen de patiëntenzorg mogelijk te maken. Denk daarbij aan de apotheek, beveiliging, eten en drinken, huisvesting, laboratorium, logistiek, patiënten begeleiding, linnen en schoonmaak, telefonie en receptie, radiologie, en zeker niet te vergeten onze vrijwilligers.

in het ziekenhuis aangaan, of over ontwikkelingen die per afdeling

De OR kan ook een bemiddelende rol

spelen. Hierbij moet opgemerkt

op zich nemen en partijen met elkaar

worden dat de OR geen rol kan spelen

in gesprek brengen. Om deze taken

in individuele zaken (hoewel ze daar

zo goed mogelijk uit te voeren, is het

wel informeel advies over kan geven).

van groot belang dat de OR zoveel

De OR is bedoeld om belangen van

mogelijk informatie heeft over wat er

groepen medewerkers in het vizier te

speelt in het ziekenhuis, en wat er leeft

houden en daar proactief op in te

onder de medewerkers. Daarbij

spelen indien nodig.

hebben we jullie hulp nodig! De OR zal binnenkort een korte

De ondernemingsraad praat

enquête verspreiden om inzicht te

regelmatig met de raad van bestuur

krijgen in hoe zij beter contact kan

over de gang van zaken en

krijgen met collega’s om op die

ontwikkelingen binnen het ziekenhuis.

manier haar rol beter te kunnen

Doordat de OR leden heeft van

vervullen.

verschillende afdelingen is ze goed op

Wij hopen op veel respons van jullie

de hoogte van wat er speelt. Dit

kant op deze enquête.

31


GASTGERICHTHEID

“We worden altijd begroet met: goedemorgen mevrouw en mijnheer Ollefers… Hoe is het? ” Mevrouw Ollefers Mevrouw Ollefers is als reumapatiënt onder behandeling bij reumatoloog Han. “Sinds 2003 heb ik al reuma. Dokter Han vroeg me in 2009 of ik mee wilde doen aan een experiment met een toen nieuw medicijn. Ik was de eerste patiënt die dit ging uitproberen. Elke vier weken kom ik bij de Dagbehandeling – bij de zogenoemde stoelenkamer en krijg hier via een infuus die medicatie toegediend.” Het infuus wordt aangelegd bij de holding van het operatie­ complex omdat ze moeilijk te prikken is. De apotheek wordt gebeld zodra ze binnen is en gaat dan de medicatie bereiden. Na het aanleggen van het infuus, gaat mevrouw naar de Dagbehandeling. In totaal is ze een dagdeel in het ziekenhuis. “Ik heb veel baat bij deze medicatie. Die stabiliseert de reuma en zorgt dat ik kan functioneren in mijn dagelijks leven. Ik lijd minder pijn en de ontstekingen blijven langer weg”, vertelt ze tevreden. Wat ze belangrijk vindt in een ziekenhuis?

Mevrouw Ollefers werkt fulltime als

uit de ouderraad: succes vandaag en op je

“Dat het mensgericht is, dat ik geen

adjunct-directeur van een basisschool in

bureau staat een presentje in het kader

nummer 16 ben die een prikje komt halen,

Rotterdam en staat nog vaak voor de klas.

van de juffen- en meesterdag. Een klein

dat er aandacht voor me is, dat ik

Ze zit al 41 jaar in het onderwijs. “Met zo’n

gebaar maar het zegt een heleboel …

vriendelijk word ontvangen. Het valt me

pittige baan, die ik nog steeds hartstikke

Daar doe ik het voor. Dat geeft me

hier op dat de medewerkers mijn man en

leuk vind, is het belangrijk dat ik door het

energie. Die houding zie ik ook in het

mij kennen en wij hen. We worden altijd

medicijn weer heerlijk aan het werk kan.”

Maasstad Ziekenhuis.”

begroet met: goedemorgen mevrouw en

Ze legt een link naar de zorg qua

mijnheer Ollefers … Hoe is het?

gastgerichtheid: “De ouders van de

Reumatoloog Han vind ik een fijne arts,

schoolkinderen en de kinderen zijn onze

gelukkig heeft hij zijn pensionering een

cliënten. Ze vinden het - net als patiënten -

jaar uitgesteld. Ook de medewerkers van

belangrijk dat ze welkom zijn en serieus

de balie van de polikliniek Reumatologie

worden genomen. Vandaag kreeg ik een

zijn altijd vriendelijk.”

berichtje met een fotootje van een ouder