Studenta 56 Květen

Page 1

MAGAZÍN PORTÁLU WWW.STUDENTA.CZ 56. ČÍSLO / KVĚTEN 2017 / ZDARMA

BUBLINA JMÉNEM MILLENNIALS:

CO SE O NÁS POVÍDÁ?EDITORIAL

obsah TÉMA

10 My, nevděční Millennials 18 Na volné noze s Robertem Vlachem 24 Letošní průzkum Universum

KARIÉRA

31 Studium v zahraničí 53 Back to the future 60 Když se auta řídí sama

LIFESTYLE

66 Jak nevypustit duši 70 Čarokrásný Flores 82 22 otázek pro našeho Míšu

M

illennials jsou nezodpovědní a líní. Mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Jsou výjimeční. Jednorožci. Nevím jak vás, ale mě osobně tahle tvr­ zení dost urážejí. V životě jsem nikdy nedostala nic, co bych si sama nevydřela. Kdybych byla nezodpovědná, žádná Studenta by nikdy ne­ vyšla, a kdybych byla líná, vyšla by půlka stran prázdných. Občas si ale vážně připadám, jako že mi nikdo nerozumí. Třeba když už pomi­ lionté stejnému člověku vysvětluju, proč jsou v našich designech trojúhelníky, nebo když se předřu, aby něco klaplo jen proto, aby to na­ konec vůbec nikdo neocenil. A jsem výjimečná. Vy taky. Všichni jsme. To není pocit, to je rea­ lita, dva identičtí lidé prostě neexistují. A na tom, že si to někdo uvědomuje, přece není nic špatného. A není nic špatného ani na tom, když někdo chce práci, co by ho bavila, a chce za to být i adekvátně zaplacen. A rozhodně není nic špatného na tom, mít jiné priority než ostatní. Jsem proto hluboce proti škatulkování všech Millennials jako líných, sebestředných a vůbec v praxi nepoužitelných lidí. A jsem naopak pro to, aby se víc mluvilo o stinné stránce všech těchhle označení. Aby se řešilo, proč se na nás kladou extrémně vysoké nároky za extrémně

editorial nízkou cenu, proč míváme pocit viny z toho, že „já už ve tvém věku měla tři děti, dům a dvě auta“ a my v pronájmu nemáme ani na výlet do Krkonoš. Proč se nemluví o našich depresích, vyhořeních a neustále se vracejících pocitech, že nejsme dost dobří. Protože mnoho z nás je má a to, že se o nás píše, jak jsme nevděční a nepoužitelní, tomu taky moc nepomáhá. Realita přitom vůbec není tak strašná. Většina z nás pracuje už při škole, je v dlouholetých vztazích, považuje za největší štěstí mít kolem sebe rodinu a začala si své sny plnit v podstatě hned, co to šlo. To není líné. A rozhodně to není nezodpovědné. Je to ale výjimečné, odvážné a možná pro starší generace na první pohled zvláštní. Jediné, co jsme ale udělali, je to, že jsme se poučili z jejich chyb a zkoušíme to udělat jinak a lépe. A pokrok přece nikdy není špatný. Elektřina taky nebyla lepší nebo horší než oheň nebo pára, byla jiná. Tak co kdybyste tak nahlí­ želi i na nás? Nejsme lepší než vy ani horší. Jsme jiní. A třeba vás nakonec taky příjemně překva­ píme. Stačí nám jen dát šanci. Příjemné čtení,

PARTNEŘI STUDENTY: FACEBOOK.COM/STUDENTA.CZ TWITTER.COM/STUDENTACZ

Květen 2017 STUDENTA 3


ZE ZÁKULISÍ

ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY

Začátky jsou skvělé. Někdy můžou být nejisté nebo neočekávané, ale vždycky jsou vzrušující a mají takovou tu lákavou příchuť nového dobrodružství. Třeba takového, které nás – redakci Studenty – čeká už teď o prázdninách.

O

d dob Stipu a nejistých začátků v provizorní kanceláři na kolej­ ním pokoji jsme se za těch krás­ ných jedenáct let naší existence vyvinuli v největší celostátní magazín pro univerzitní studenty v Česku. Zažili jsme výzvy, boje, vítězství a všechny ty zážitky, které by vydaly na tisíce článků. Byli jsme jich tak plní, až nám jednoho dne prostě naše kanceláře v Anglické ulici v Praze pře­ staly stačit. A bylo načase jít dál. Od příštího vydání tak už Studenta nebude vycházet pod hlavičkou společnosti

4 STUDENTA Květen 2017

Studenta Media. Nebude se už – zcela zá­ měrně neúspěšně :) – snažit vypadat jako Tomášův oblíbený Zeit Campus a nebude se v pátek večer posílat do tisku za Adamova remcání, že tohle nebo tamto by udělal jinak. Bude vycházet v rámci mediálního domu Economia s daleko větším potenci­ álem, než by pod hlavičkou našeho mini­ aturního vydavatelství vůbec kdy mohla. Hrdě se zařadí mezi celostátní tituly a pro­ jekty, jako jsou DVTV, Hospodářské noviny, Respekt nebo Ekonom, a všichni pevně věříme, že jim neudělá ostudu.

Přibudou nové možnosti, nové projekty a nové zajímavé výzvy, kterých se nemů­ žeme dočkat. Tak už to dál nezdržujme, poděkujme našim zakladatelům Adamovi a Tomášovi za to, že jsme tu od začátku mohli být s nimi, že jsme se mohli podílet na tom, jak Studenta rostla a dospívala, a že ji teď můžeme jako spokojení rodiče vyvést do velkého světa prestižních médií. Protože víme, že to zvládne. Protože je skvělá. Protože je naše. Takže díky, kluci. A na budoucnost! Markéta, Radka & týmTÉMA

CVVM NEJPRESTIŽNĚJŠÍ POVOLÁNÍ

RUKU NA SRDCE:

JSME ZAMĚSTNATELNÍ?

Evropská unie si vzdělání a zaměstnanost mladých lidí dala jako jeden z cílů své strategie Evropa 2020. Existují desítky projektů, které mají mladým pomoci se získáním kvalifikace a prvního zaměstnání. Jaká je realita?

J

e to začarovaný kruh. Chybí nám praxe, protože nás nikde nechtějí vzít, a nikde nás nechtějí vzít, protože nemáme praxi. A pokud praxi máme, potenciální zaměst­ navatel požaduje minimálně dvakrát delší. Ale… platí to ještě? Před nějakými pěti deseti lety jsme ze všech stran slýchali na absolventy a mladé uchazeče o zaměstnání spíš stížnosti. Co byl největší problém? Zaměstnavatelé si 6 STUDENTA Květen 2017

Text: Ella Mahdalová stěžovali, že když přijmou absolventa, musí si ho vychovat. Místo pořádné praxe mají v ži­ votopise letní brigády absolutně mimo obor. Mladý člověk ve svém prvním „dospělém“ zaměstnání je hozen do vody a po chvíli zjiš­ ťuje, že se mu to vlastně nelíbí a nebaví ho to. Většina personalistů pak anonymně přiznáva­ la, že absolventy jako uchazeče o zaměstnání jednoduše odmítají anebo na jejich zaslané životopisy nereagují. Nic moc vyhlídky, co?

1. Lékař 2. Vědec 3. Zdravotní sestra 4. Učitel na VŠ 5. Učitel na ZŠ 6. Soukromý zemědělec 7. Konstruktér, projektant 8. Programátor 9. Policista 10. Majitel malého obchodu 11. Účetní 12. Manažer, obchodník 13. Voják z povolání 14. Profesionální sportovec 15. Bankovní úředník 16. Novinář 17. Sekretářka 18. - 19. Kněz, duchovní, ministr 20. Uklízečka


OBRAT O 180°

Být před deseti lety mladým člověkem po škole bez pracovních zkušeností, bylo na mašli. Mohla za to celosvětová ekono­ mická krize. Do roku 2008 nebyla situace absolventů nijak hrozivá – s nástupem ekonomické krize se stali prakticky neza­ městnatelnými, pokud výrazně neslevili ze svých nároků a požadavků. Současná situace je ale diametrálně odlišná. O absolventy bez praxe se zaměstnavatelé přetahují. Neváhají je přeplácet, zahrnují je be­ nefity, vycházejí jim maximálně vstříc v jejich přání pracovat z domova a večer. Proč? Je to následek dvou faktorů, které nám dobře nahrá­ ly do karet: 1) na trh práce jsme masivně začali nastupovat my, tzv. millennials (generace Y), a naše preference a obecně představa o kariéře se od předchozích generací výrazně liší – důle­ žitá je pro nás work-life balance, přátelské pra­ covní prostředí, flexibilní pracovní doba, sloužit dobré věci apod. a třeba plat jako takový nebo standardní benefity, které zaměstnavatelé dosud nabízeli, zase tolik neřešíme a 2) druhým aspektem je demografický vývoj, protože už jsme za zenitem baby boomers a ze škol vy­ chází každoročně méně a méně absolventů, což vede k převisu nabídek práce nad poptávkou po nich. Výsledkem je rekordní zaměstnanost, kdy společnosti fakticky nemají jinou možnost než se o kandidáty přetahovat. A nejde jenom o absolventy, firmy svoje za­ městnance loví už v průběhu jejich studia. Čím dál častěji pak studentům nabízejí placenou brigádu, místo dříve tradičních a velmi popu­ lárních neplacených stáží s nejasným přísli­ bem budoucí spolupráce.

FACEBOOK POTŘEBUJE HUMÁČE

Aby bylo jasno, nemluvíme jen o studentech a absolventech technických oborů, jak by se možná mohlo zdát. Samozřejmě že ajťáci a inženýři mají stále daleko lepší postave­ ní v žebříčku zaměstnatelnosti absolventů, zkrátka ale při současném honu za kvalifiko­ vanou pracovní silou nepřijdou ani humanitně zaměření lidé. Roste hlad po sociolozích, psycholozích… velké technologické firmy jako Facebook nebo Twitter, ale třeba i nadnárodní giganty z oblasti bankovnictví nebo automobilového průmys­ lu zjistily, že vlastně moc nerozumějí chování svých zákazníků. Nemůžeme jim to mít za zlé – v dnešním uspěchaném, globalizovaném, propojeném a informačně přehlceném světě už na lidi nefungují triky ze staré školy.

Velké společnosti pochopily, že jednou z mála cest, jak zaujmout lidi a donutit je zaplatit za jejich produkt nebo službu, je proniknout do nových vzorců jejich chování. Kapitolou sama o sobě jsou společnos­ ti stojící a padající s mezilidskými vztahy a sociál­ními vazbami. Jako o závod loví ty, kteří lidskému chování a uvažování rozumějí. Podle průzkumu z roku 2015, který proved­ lo Středisko vzdělávací politiky, jež funguje při Pedagogické fakultě pražské Univerzity Karlovy, byla průměrná míra nezaměst­ nanosti absolventů humanitních fakult 6,6 procent. Nezaměstnaných absolventů elektrotechniky nebo IT oborů bylo 2,5 pro­ centa. Nezaměstnanost absolventů ostat­ ních technických fakult se pohybovala kolem 6,4 procent.

LOAJÁLNÍ SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

Nezaměstnanost vyjádřená v procentech je jedna věc. Viděno touto optikou jsou na tom mladí lidé opravdu dobře, je o ně rvačka a nemusí si příliš lámat hlavu s tím, kde se po škole uplatní. Je ale třeba říct, že zatímco ajťák si měsíčně přijde klidně na čtyřicet tisíc (ti méně šikovní na pětatřicet), humanitně vzdělaní absolventi si vydělají lehce přes polovinu jeho platu. Už jsme zmínili, že za výhodnou starto­ vací pozicí mladých je obecný nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu. Není to ale jediný důvod. Firmy zase po několika hubených letech vydělávají tolik, aby mohly utrácet i za svoje zaměstnance. Pod tlakem nejrůznějších doporučení a trendů se snaží měnit svoje pracovní prostředí. Zaměstnavatelé si spočítali, že se jim vy­ platí mít spokojené a loajální zaměstnance. Dosáhnout se toho dá i prostou výchovou „od plenek“. Jinak bude pracovat pětadvace­ tiletý člověk, když bude vědět, že o něj firma do budoucna stojí, a když bude pod tlakem, že se na jeho místo dere pět dalších. Firmy do svých mladých zaměstnanců investují, cvičí si je a vkládají v ně důvěru, že nabízené štědrosti nezneužijí a nepůjdou o dům dál.

POTŘEBUJEME VYSOKOU?

Kapitolou, která se v současnosti otevírá, je otázka potřebné kvalifikace. Opravdu je potřeba na každou pozici magistr nebo inže­ nýr? Tituly začínají vyvažovat pověstné soft skills, ochota, zručnost a přiměřená neohro­ ženost. Věci, které se na vysoké škole neučí.

PREFERUJETE BÝT SAMI SOBĚ ŠÉFEM, NEBO MÁTE RADŠI, KDYŽ ZA VÁS ROZHODUJE NĚKDO JINÝ?

40 %

?

60 %

sám sobě šéfem – 60 % radši ať rozhodně někdo jiný – 40 % Všechny grafy použité v hlavním tématu tohoto vydání vycházejí z výsledků průzkumu „Generace Y: Jací doopravdy jsme?“, kterého se letos v dubnu zúčastnila přes tisícovka z vás. Všem respondentům ještě jednou moc děkujeme!

Pro čím dál tím více oborů zkrátka není titul tak důležitý jako před lety, kdy to bylo jedno ze sít, které mělo zúžit výběr při pracovním pohovoru. Na druhou stranu, absenci titulu je oprav­ du potřeba vyvážit něčím stejně hodnotným. S hláškami typu „Bill Gates taky odešel ze školy, a kam to dotáhl!“ opatrně. Jak praví lidová moudrost, Gates seknul s Harvardem, ne se studiem cestovního ruchu… V tenhle moment je ale fér přiznat, že v první pětce nejprestižnějších povolání jsou pouze ty profese, k jejichž výkonu vysokou školu potřebujete. Průzkum pravidelně pro­ vádí Centrum pro výzkum veřejného mínění. Nejrespektovanějším povoláním je lékař, za ním následuje vědec, zdravotní sestra a vysokoškolští a základoškolští učitelé. Na opačném konci jsou pak novináři, sekretářky, duchovní, ministři a uklízečky. Mimochodem, víte, koho lidé v našich kon­ činách respektovali nejvíce v roce 1967? Na prvním místě byli… ministři. Za nimi násle­ dovali ředitelé průmyslových podniků, lékaři, vědci a profesoři. Květen 2017 STUDENTA 7


TÉMA

CO HRÁLO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROLI PŘI VÝBĚRU VAŠEHO OBORU?

VŽDYCKY MĚ TENHLE OBO R BAVIL

65 %

SE PODLE TOHO, ROZHODOVAL/A JSEM PO ŠKOLE JAKÉ UPLATNĚNÍ NAJDU

24 %

KDYŽ TO NAPOPRVÉ NEVYJDE... Žijeme v době takřka neomezených možností. Vysoké školy umožňují studium nepřeberného množství oborů a my někdy ani netušíme, co si pod jejich názvy představit. Přesto je často tráva jinde zelenější, a tak měníme.

N

áš Mireček bude doktor, po tatín­ kovi a dědečkovi. Znáte to? Nebo jste to dokonce slyšeli sami od svých příbuzných? S rodinným dědictvím je ale dnes kříž. Mireček totiž dost možná chce být programátorem nebo se zajímá o francouzskou literaturu. Ale protože jsou rodiče a prarodiče neúprosní, nedá se svítit, přihláška putuje na lékařskou fakultu. I v dnešní době se povolání dědí z genera­ ce na generaci (podívejte se třeba na zástup českých rodinných firem) a rodiče často na studiu určité školy trvají urputněji než kdy dřív. Třeba z obavy, aby mělo studium a bu­ doucnost jejich potomka smysl. O to krutější 8 STUDENTA Květen 2017

Text: Ella Mahdalová je pak realita. Jakou má asi motivaci ke studiu a dokončení školy student, který dělá něco, co nechce – s vidinou, že tímto stylem utváří celou svou budoucnost…

ZMĚNA JE ŽIVOT

Let’s talk numbers. Podle průzkumu, který před časem provedl studijní web Primat.cz, změní obor studia polovina vysokoškolá­ ků. Děje se tak nejčastěji, logicky, v prvních dvou letech bakalářského studia. Důvodů pro změnu je několik. Tím nejčastějším je ne­ perspektivní uplatnění absolventů původně zvoleného oboru. 44 procent vysokoškoláků mění obor právě kvůli tomu. Více než patnáct

NEJENOM STUDIEM JE ČLOVĚK ŽIV Občas se hodí i nějaká ta praxe. Sbírat ji můžete třeba prostřednictvím Registru praxí, který vám nejen najde tu úplně nejvhodnější, ale taky eviduje dovednosti, které jste zatím získali a co jste všechno dokázali. A teď s ním můžete navíc i vyhrát, a to rovnou 50 tisíc korun. Nedávno totiž začala soutěž Praktikant roku 2017. K vítězství stačí přihlásit se do Registru praxí a sbírat kredity. Ten, kdo za rok 2017 získá kreditů nejvíc, vyhrává. Ale i kdyby se vám zvítězit nepovedlo – čím víc praxí, tím vyšší cenu na trhu práce máte, a to vůbec není k zahození. Zaujala vás soutěž? Zjistěte víc na www.studentske-praxe.cz.


MÁTE ZA SEBOU DELŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOST? JAK DLOUHO JSTE NEJDÉLE V TÉTO PRÁCI VYDRŽELI?

8 %

6 % 5 %

17 %

9 %

25 %

10 %

11 %

UŽ JSTE Z PRÁCE ODCHÁZELI? CO BYL VÁŠ HLAVNÍ DŮVOD PRO ODCHOD?

18 %

?

10 %

50 %

12 %

19 % ještě jsem z práce neodcházel/a – 50 %

nemám takovou zkušenost – 25 %

tři roky – 10 %

nestíhal/a jsem to při škole – 19 %

rok – 18 %

3 měsíce a méně – 8 %

nebavilo mě to – 12 %

dva roky – 17 %

pět a více let – 6 %

neplatili mi dost – 10 %

kolem půl roku – 11 %

čtyři roky – 5 %

nesedli mi kolegové/nadřízený – 9 %

procent studentů pak obor mění kvůli přílišné náročnosti. Nejčastěji (téměř ve čtvrtině pří­ padů) obory mění studenti přírodovědeckých a ekonomických fakult. Obor mění necelých 18 procent studentů humanitních oborů. Kromě lepšího uplatnění, které zajímá vý­ razný počet měničů oboru, je důvodem pro nový start jinde i praktické zaměření školy, fakulty nebo oboru. Původní obor je zkrátka někdy na vkus studenta přehnaně teoretický. Jako důvod změny teoretičnost studia označi­ lo téměř 30 procent respondentů. Ve více než dvaadvaceti procentech případů pak záleží na doporučení kamarádů, kteří se dušují, že jejich tráva je opravdu zelenější. Nezanedbatelnou roli hrají při výběru nového oboru i přijímací zkoušky. Náročnost testů či celého přijíma­ cího procesu zohledňuje při výběru nového oboru více než patnáct procent studentů.

NAPODRUHÉ TO VYJDE

Když už se někdo rozhodne obor změnit kvůli budoucímu uplatnění, obvykle zamíří tvrdě prakticky na obory točící se kolem výpočetní techniky, anebo kolem marke­ tingu a médií (i když všichni můžou až do

ochraptění opakovat, že tady se na školu a tituly moc nehraje). Ta měnící polovina možná leckoho překva­ pí. Když se ale na problematiku podíváme zblízka, zas o takové překvapení nejde. Na vysokou školu míří v drtivé většině studenti gymnázií. Zlí jazykové tvrdí, že gymply, zvláš­ tě pak ty všeobecné, jsou školy k ničemu, které člověka v rozhodování o jeho budouc­ nosti neposunou ani o píď. První „specializace“ v životě gymnazisty tak přichází až s vysokou školou. A snadno se pak stane, že obor, který se napoprvé zdál být skvělou volbou, zas tak úžasný, zajímavý a perspektivní není. Do vysokého čísla se dále určitě promítli i čekatelé na svůj vysněný obor – typicky na psychologii, práva, medicínu, architekturu, divadelní vědu. Obory, kde je obrovský převis uchazečů a úspěch může přijít až napodruhé nebo napotřetí. A určitě se všichni shodne­ me, že je lepší rok studovat, byť něco, co nás úplně nebere, než se bezprizorně poflakovat.

NEJSEM MÁSLO!

Je otázkou, kolik lidí z té poloviny, která obor nezmění, je se zvoleným oborem spokojených.

Dokončení školy takříkajíc „na první dobrou“ může být otázka osobní cti. Student zkrátka zatne zuby a za sveřepého opakování mantry Nejsem máslo! si dojde pro nějaká ta písmen­ ka před jméno a pak hurá pryč. Škola je pro něj jenom překážka na cestě za vlastním snem a je celkem jedno, o jaký sen jde. Může se pak stát, že v týmu kreativců v reklamní agentuře obje­ víte právníka nebo vystudovaného ekonoma, překladatele dělá vystudovaný historik. Někdo jiný pak zvolený obor i za cenu obrov­ ské nechuti dokončí, protože neví, co se sebou. Jediné, co ví, je to, že studuje školu, kterou stu­ dovat nechce – kam jinam ale netuší a seknout se studiem by přece jenom bylo příliš radikální, a ne zrovna dvakrát moudré řešení. Určení směru, kterým se bude jeho budoucnost ubírat, tak odsunuje o pár let. Při podobném přístupu je nicméně třeba dát si pozor na jedno velké nebezpečí. Bez vidiny lepší budoucnosti, kdy konečně budu dělat to, co mě baví (a ne to, co jsem vystu­ doval), člověk snadno sklouzne do depre­ sí, v pravém i přeneseném smyslu slova. Studovat jen kvůli výše zmíněnému je totiž nejvíc ze všeho demotivující. Květen 2017 STUDENTA 9


TÉMA

NEVDĚČNÍ MILENIÁLOVÉ:

CO TAHLE GENERACE VLASTNĚ CHCE? Fenoménem posledních let jsou rozbory generace současných mladých lidí, která začíná dominovat trhu práce a od svých předků se dost liší. Co o nich už víme? Text: Mojmír Sedláček

K

oho vlastně máme na mysli, když mluvíme o mileniálech? Jedná se o lidi narozené zhruba od začát­ ku 80. let do poloviny 90. let. Tyhle charakteristiky se ale dost liší, každý výzkum má totiž trochu jiný přístup. Každopádně jim je zhruba mezi 20 a 35 lety a momentálně tak do značné míry určují trendy v pracovním i společenském životě. Za několik let budou nejpočetnější světovou skupinou z hlediska pracovní síly, a tak je pro každého zaměstna­ vatele nezbytné, aby je bral na vědomí. Nejčastěji bývají mileniálové, jinak ozna­ čovaní také jako generace Y, srovnáváni se svými předchůdci, tedy generací X. Ta se u nás 10 STUDENTA Květen 2017

projevila především takzvanými Husákovými dětmi, tedy kohortou narozenou v první po­ lovině 70. let v rámci populačního růstu. V zá­ padních zemích je však do generace X řazeno mnohem širší spektrum lidí narozených od 60. až do 80. let (různé přístupy tak částečně překrývají zahájení generace X a generace Y). Hlavní rozdíly mezi mileniály a jejich předchůdci jsou patrné především v žebříčku hodnot.

BYLO DŘÍV LÉPE?

Pro starší generace, vyrůstající v neklidném období studené války, byly klíčové bezpečí a ekonomické jistoty, neboť právě těch se jim v jadernými hrozbami prosyceném věku

nedostávalo. Stálá práce a zázemí, umožňující uživit rodinu a postarat se o blízké, byly na hodnotovém žebříčku nejvýše. Jenže mileniá­ lové tohle už řešit příliš nemusejí. Přestože se to tak nemusí na první pohled zdát, současná doba je vlastně tou nejbezpečnější v lidské historii a přelom 20. a 21. století i přes neu­ stálá varování ze strany médií patří k obdobím s nejmenším množstvím válek a konfliktů, jež by zahrnovaly celou společnost. Bezpečnost a společenské jistoty jsou tak pro mileniály vlastně samozřejmostí. Což pochopitelně vyvolává konflikty. Starší generace nechápou, že si mladí součas­ né situace neváží, vždyť co by oni sami za


9 % JAK SE STAVÍTE K TOMU, KDYŽ NĚKDO O VAŠÍ GENERACI MLUVÍ JAKO O LÍNÉ, NEZODPOVĚDNÉ, NARCISTNÍ A PŘESVĚDČENÉ O TOM, ŽE JE LEPŠÍ NEŽ TY PŘEDCHOZÍ?

13 %

každá generace je jiná a strefovat se jen do millennials mi přijde trochu nuda – 58 % štve mě to, lidé by se občas měli zkusit

20 %

dospívání v takovém klidu dali! Jenže mile­ niálové jsou stejně nespokojení. Chtějí toho okusit co nejvíc, jak po pracovní, tak i osobní stránce, a všechno se jim zdá málo. Digitální rozmach, k němuž se ještě dostaneme, umož­ nil, že možností, jak se svým životem naložit, je ve srovnání s minulostí nesrovnatelně více. A když se lidé o všech těch variantách dozvě­ dí, přirozeně jich chtějí využít maximum. Jenže to není tak jednoduché… A tak jsou nebozí mileniálové nešťastní. Příchod sociálních sítí jejich neštěstí ještě zvýraznil. Až na některé patologické výjimky se totiž všichni na sociálních médiích snaží prezentovat v co nejlepším světle – zveřej­ ňují své pracovní i osobní úspěchy, fyzickou krásu, pohledné partnery i zábavné informace svědčící o jejich rozhledu a na zážitky bohatém životě. Jenže realita všedního dne je obvykle mnohem jednodušší a obraz vytvořený sociál­ ními sítěmi by člověk neměl brát zas tak vážně. Mileniálové to ovšem často dělají, a pak jsou frustrovaní, jelikož ze srovnání se svými doko­ nalými vrstevníky nevycházejí moc dobře.

NEKOMPROMISNÍ PRACANTI?

Srovnejme si ještě mileniály s předchozími generacemi z hlediska pracovní doby a od­ hodlání. Dva roky starý průzkum od Ernst & Young zkoumal, jaké změny přinášejí

s někým z nás pobavit, ne jen soudit – 20 % chápu to, zvenčí musíme občas vypadat

58 %

zvláštně – 13 % ostatní/volné odpovědi – 9 %

mileniálové na pracovní trh. Vzhledem k jejich stále rostoucí důležitosti na trhu práce je totiž nutné, aby tyhle novinky zaměstnavatelé do­ kázali pochopit a využít. O mileniálech se občas tvrdí, že jsou líní. Údajně totiž pracují o poznání méně než jejich předchůdci. To ovšem není tak úplně pravda, spíše se proměnila struktura práce. Odsedět si denně osm hodin v kanceláři a na konci týdne tak mít na píchačkách zaznamena­ nou poctivou čtyřicítku už dnes prostě není v kurzu. Mileniálové totiž díky své náklonnosti k technologiím dokážou pracovat obdobně efektivně i z domova nebo třeba kavárny, takže v kanceláři je uvidíte mnohem méně. V součtu však jsou schopni pracovat mnohem víc než jejich předci. Podle výše zmíněného průzkumu doba strávená prací u mileniálů vý­ razně vzrostla jen za posledních pět let. Navíc jsou i ochotni za prací jezdit, služební cesty obvykle nepředstavují problém. Obětovat smysluplné práci trochu toho volného času nikdy nebylo tak samozřejmé. I proto tahle skupina vyžaduje rychlejší postup v kariéře, nežli tomu bylo dřív. Mileniály od práce neodradí ani založení rodiny. Ještě před pár dekádami bylo standar­ dem, že po narození dítěte si jeden z rodičů (samozřejmě obvykle matka) udělal dočasnou kariérní pauzu. To se netýká jen mateřské

dovolené, ale i nějaké doby po ní. Mileniálové, nejspíše vyděšení z představy, že by jim ujel vlak, však nejsou zdaleka tak ochotní za­ nechat práce a věnovat se nějaký čas jen dítěti. Vliv jistě hraje i to, že možnosti práce z domova a na částečné úvazky jsou dnes mnohem rozšířenější než dříve, takže i když mají mladí rodiče s přírůstkem do rodiny plné ruce práce, dokážou si alespoň snížený kon­ takt s pracovní sférou udržet.

ZÁZRAK TECHNIKY

Doménou epochy mileniálů jsou také digitální technologie. Ty začaly do společnosti výrazněji pronikat během 90. let, poslední dvě dekády jsou tak ve znamení prorůstání on-line techno­ logií do každodenního života. Takový pokrok je v mnoha ohledech příjemný a lze ho považovat za zlepšení kvality života. Vybírá si ovšem také tvrdou daň, a to zejména na těch mileniálech, kteří jsou s ním úzce spojeni. Tou daní je totiž netrpělivost. Mladí lidé, aktivně využívající technologie, si mohou dovolit být netrpěliví, protože všechny po­ třeby dokážou uspokojit hned. Filmy, seriály a hudbu konzumují na počítačích a telefonech, nemusejí čekat na televizi, kino či rádio. Na nákup jakéhokoli zboží dnes stačí párkrát kliknout, fronty jsou přežitek. Díky seznamo­ vacím aplikacím se nechodí kolem horké kaše Květen 2017 STUDENTA 11


TÉMA

SETKÁVÁTE SE S TÍM, ŽE STARŠÍ GENERACE NECHÁPOU VÁS STYL ŽIVOTA?

8 %

11 %

CO JE HLAVNÍ DŮVOD, PROČ SI O NÁS STARŠÍ GENERACE MYSLÍ, ŽE JSME LÍNÍ?

8 %

?

44 % 37 %

10 %

46 %

9 %

12 %

15 %

žijeme on-line, což vypadá, že jen sedíme u počítače – 46 % spíše ne – 44 %

nebereme každou práci jen kvůli penězům – 15 %

spíše ano – 37 %

nepracujeme tolik manuálně jako předchozí generace – 12 %

ano, často – 11 %

hodně utrácíme za cestování a zážitky, namísto za věci – 9 %

ne, vůbec – 8 %

nespěcháme na zakládání rodin – 8 % ostatní/volné odpovědi – 10 %

ani v oblasti vztahů. A přitom ty nejdůležitější věci v životě právě trpělivost vyžadují – bu­ dování lásky, přátelství, souboru dovedností či kariéry totiž chce čas a pokoru, což je něco úplně jiného, než na čem jsou technologický pokrok a jeho výdobytky postaveny…

NEPROBÁDANÁ PŮDA

Přestože se sociologové samozřejmě velmi činí, aby mileniály dokázali uchopit, bádání tímhle směrem přinášejí dost nejednoznačné výsledky. Jednou se tak můžete dočíst, že mi­ leniály peníze vůbec nezajímají, jindy zase že jsou pro ně peníze velmi důležité, aby si mohli plnit všechny sny. Jednou slyšíte, že mileniá­ lové jsou líní, ale jak jsme si ukázali, je to spíše naopak. Jak je to všechno možné? Problém bude hlavně v tom, že popisovat aktuálně pro­ bíhající a stále ještě neuzavřené fenomény je i pro moderní vědu velmi komplikovaný úkol. Tu a tam se však badatelé shodnou. Například na tom, že mileniálové rozhodně nechtějí kopírovat kariéru svých rodičů, tedy dlouhé roky dřít v jedné společnosti a doufat ve šplhání po žebříčku firemní hierarchie. Počítají totiž s tím, že budou pracovat ještě mnoho let a důchod je v nedohlednu, nechtějí se proto vyčerpat příliš brzy. Práce ve vlnách

12 STUDENTA Květen 2017

a se střídáním různých činností je dobrou obranou, jak nevyhořet. Strávit několik málo let na jednom místě, pak si dopřát třeba ces­ tovatelskou pauzu a následně vyzkoušet něco nového, to se mileniálům zdá jako rozumný přístup k práci. V ní hraje obecně prim flexibilita a neustálá kreativita. Nejde o jistotu pracovního místa, ale o neustálý vývoj dovedností a možnost podílet se na projektech, za kterými si lidé mohou stát. Práce už není pouze trpěným zlem. Mileniálové si nechtějí odkroutit osmič­ ku ve fabrice a jít s čistou hlavou domů. Chtějí pracovat i po nocích a víkendech, pokud se budou moci stále učit něco nového.

CO JE ŠTĚSTÍ?

Jak jsme už nakousli, mileniálové jsou v prů­ měru docela nešťastní. Jak je to vlastně možné? Vždyť mají všechno, o čem předchozí generace mohly jen snít. Co víc by od života ještě chtěli? Jenže v tom je právě ten pro­ blém. Oni totiž chtějí všechno. Nikdy v historii nebyly možnosti tak neomezené jako nyní a většina mileniálů vyrostla v přesvědčení, že jsou úžasní, jedineční a dosáhnou čehokoli, co si zamanou. Jenže tahle očekávání nemohou dopadnout jinak než tvrdou srážkou s realitou.

Pohleďme pravdě do očí, většina z nás není nadprůměrně inteligentní, krásná či schopná, to prostě už z podstaty statistického průměru není možné. Když ale všichni chtějí to nejlepší, je logické, že na vrchol se nakonec dopachtí jen někteří, a to pouhé minimum z těch, kteří takové ambice mají. Většina skončí s poklid­ nou prací v kanceláři (v lepším případě i s ně­ jakou možností kreativního vyžití), příjemným vztahem a zajištěnou budoucností. Kdykoli dříve by to byl ideální život. Dnes pouze nena­ plněný potenciál. Alespoň v očích mileniálů. Tímhle tématem se před čtyřmi lety za­ býval Tim Urban a prezentoval jednoduchou rovnici, která dává děsivý smysl: štěstí se rovná realita minus očekávání. Kdo má pře­ hnaná očekávání, nemůže být šťastný, ať je realita sebelepší. A naopak s minimálními nároky, jak by měl život vypadat, si člověk dokáže užívat realitu skutečně naplno, a to ať je téměř jakákoli. Zní to až podezřele jedno­ duše, ale ne všechno musí být komplikova­ né. Schválně se zamyslete nad tím, jaká jsou vaše očekávání ve srovnání s reálným stavem věcí. Nechcete toho od sebe zbytečně moc? Nemáte se nakonec lépe, než si připouštíte? Změna přístupu je to, s čím mají mileniálové velké problémy. Patříte mezi ně?


RADĚJI BEREME PRON HYPOTÉKU

25 %

SE KTERÝMI Z TĚCHTO VÝROKŮ O VAŠÍ GENERACI SOUHLASÍTE? INFORMACE ČERP ÁME HLAVNĚ Z INTERNETU

94 %

ÁJEM NEŽ

EVNÉ R OT I P JSME P NÍ DOBĚ V P RACO

36 %

T Ý ŽIVO ŽÍT CEL Ě E M E C T ÍS N EC H NOM M NA JED

44 %

SI MYSLÍME, ŽE MAJÍ DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM AVĚJŠÍ ŽIVOTY LIDÉ KOLEM NÁS ZAJÍM

70 %

E N T UJ E M PREZE E E M S S J H E Á LU H SÍTÍC IÁLNÍC VĚJŠÍ, NEŽ V R NA SOC A ÍM A ZAJ HEZČÍ

59 %

RODINY CHCEME ZAKLÁDAT AŽ PO TŘICÍTCE

50 %

DEN NETRÁVÍME ANI JEDINÝ BEZ FACEBOOKU

52 %

inzerce

Můj Erasmus+ aneb Zažijte svět v centru Prahy! Na jeden den pro Vás vytvoříme unikátní prostor, ve kterém se nejen seznámíte se samotným programem Erasmus+, ale budete se moci zapojit do workshopů a jarmarku odborných škol, zasoutěžit si, ochutnat jídla z celého světa, která si pro vás připraví zahraniční studenti, nebo jen tak relaxovat na mezinárodním pikniku.

18. 5. 2017

Park Kampa 10:00 – 15:00 hod.

více na

mujerasmus.cz


TÉMA

SE KTERÝMI Z TĚCHTO VÝROKŮ O VAŠÍ GENERACI SOUHLASÍTE?

A NER

Í E PĚLIV NETR IV ČEKÁM E M S L J O K O AC ADI N

52 %

ŽE JSME JSME FRUSTROVANÍ, DRUHÝ LI DÁVNO NEVYMYSLE OFT OS CR MI APPLE NEBO

40 %

RODIČE N ÁM Ř VÝJIMEČN ÍKALI, ŽE JSME Í A DOKÁŽ E M E, CO S I U S M YSLÍME

13 %

14 STUDENTA Květen 2017

SVĚT NEPŘEDĚLÁTE DEAL WITH IT

Nejste unikátní jednorožci. Je nám to líto. Šance, že objevíte nový penicilin nebo vymyslíte nový Facebook, je mizivá. A čekat, až to přijde, je jako čekat na Godota. Vítejte v reálném světě. Text: Ella Mahdalová

M

rzí nás to, ale jsme jen a pouze upřímní. Dočtěte ale tenhle článek až do konce, prosím, není to totiž vůbec taková negativa, jak byste čekali. Je to prostě jen trochu jiný pohled na věc. A možná s ním naopak budete dost souhlasit. V posledních letech nás ze všech stran za­ plavují motivační články. Mileniálům radí, jak být úspěšní, draví, nepřemožitelní, v titulku mají většinou číslo. Žijeme ve start-upové bublině. Silicon Valley téměř doslova zaplavili vysokoškolští odpadlíci vybavení jedním bato­ hem, poloprázdnou peněženkou a nápadem, na kterém chtěli vystavět velký byznys. A sny

o předělání světa jsou přece jedním z pozná­ vacích znaků mileniálů, neboli generace Y.

MARK, ELON, OPRAH A VY

Mileniálové si kolikrát myslí, že udělají díru do světa a stanou se z nich druzí Billové Gatesové, Elonové Muskové nebo Markové Zuckerbergové. Ani oni přece na začátku svého dnes mnohamiliardového byznysu neměli jen o málo víc než nápad. Mnoho z boháčů, kteří své jmění získali v divoké době začátků dneš­ ního internetu, navíc odešlo ze školy, aby se mohli věnovat své začínající firmě. Některé z nejvlivnějších celebrit dneška, například Oprah Winfrey, taky odešly ze školy.


Jenže. Dovedete si vůbec představit, kolika jiným lidem se to nepovedlo? Na jednoho Elona jich bude pár stovek, ne-li tisíců. Uspět v dnešním světě, zvláště v jeho internetových a start-upových končinách, je pekelně těžké. Vymyslet nového jednorožce (ne, neděláme si legraci, megaúspěšným start-upům se oprav­ du říká „jednorožci“) je vážně takřka nemožné. Mimochodem, známé statistiky praví, že více než devadesát procent start-upů neuspěje… Není tedy místo toho lepší zaměřit se na něco, co vám sice nevydělá miliony, ale z čeho budete mít alespoň dobrý pocit?

MÁTE POCIT, ŽE SE NA VÁS KLADOU VYSOKÉ NÁROKY?

4 %

25 %

45 %

NEŠŤASTNÍ DRAVÍ MILENIÁLOVÉ

V předchozím článku jsme už tohle téma na­ kousli. Mileniálové jsou vlastně dost nešťast­ ní lidé, když to vezmeme kolem a kolem. Draví mileniálové si kolem sebe často budují duho­ vou aureolu výjimečnosti. Jsou mladí, neklidní, kreativní, proaktivní a bůh ví, jací ještě. Jenže jejich pocit jedinečnosti, úžasnosti, často až nadřazenosti nad ostatními se nesetkává s pochopením, a hlavně se nepotkává s reali­ tou. Kromě toho totiž musejí neustále bojovat s pocitem, že svou kreativitu a proaktivitu musejí svému okolí, ať už kamarádům, nebo kolegům a nadřízeným, dokazovat. Je to tak trochu začarovaný kruh – na základě stokrát omílaného „Generaci Y se nechce pracovat v korporátu, při práci chce volnost a chce za to brát velké peníze“ se i ti, na které tato ge­ neralizace neplatí, nakonec radši přizpůsobí očekávanému obrazu, než aby proti němu bo­ jovala, protože je to tak pohodlnější.

VŠICHNI STEJNĚ JINAK

Dalším rozměrem popsaného problému gene­ race Y je její potřeba vymezit se proti generaci X a tak vůbec proti všemu. Mileniálové chtějí být jedineční. Chtějí bourat zažité představy a principy, třeba neotřelými nápady na sociální síť, sdílené ubytování, technickou vychytávku. Chtějí být jiní, žít jinak, myslet jinak. Ale jak to dopadá? Třeba tak, že se najednou všude vyrojí kluci v kostkovaných košilích, plátěných kalho­ tách s kšandami, plnovousem a starou taškou na rameni. Hipsteři. Každý jednotlivý hipster se potřeboval vymezit proti dnešnímu světu, jeho ordinérnosti a stádnosti a dopadlo to tak, že se z nich stala nová sociální skupina s unifikova­ ným oděvem a miliony členů. Stejně tak dopadne většina snah mileniálů nějak se odlišit od minulého. Výsledkem pak není nic jiného než velké zklamání, deziluze a deprese. A přitom to tak vůbec být nemusí!

26 %

spíše ano – 45 % ano – 26 % spíše ne – 25 % ne – 4 %

PROČ BÝT UNIKÁTNÍ?

Vraťme se na začátek. Opravdu jsou úspěš­ ní jen ti, kterým se podaří rozjet byznys na vlastním nápadu? Nejsou! Životní úspěch je přece o něčem úplně jiném. Pro někoho to může být založení rodiny, pro někoho ovce na dvorku, pro dalšího křeslo na balkoně s vý­ hledem na park. Nemá přece smysl čekat na něco, v čem budeme unikátní, protože to dost možná vůbec nepřijde. A navíc, unikátní je svým způsobem třeba i vidlička ve skupině lžic – jenže polévku s ní sotva sníte… Není proto lepší dosáhnout spokojenosti jinak než se hnát za nějakou pofidérní unikát­ ností? Prvním krokem může být třeba přestat vidět svět tak černobíle. I v korporátu se může mileniálovi vést dobře. A naopak volná pra­ covní doba může nakonec vést třeba k vyho­ ření. Pocit, že musíme být neustále na příjmu a pracovat (i proto, abychom našemu okolí dokázali, že nejsme líní a jsme kreativní a pro­ aktivní), nás přivede do depresivní záhuby. A pokud i přesto potřebujete být unikát­ ní, co být jedineční tím, že se nezhroutíte a budete dělat něco, co vás baví, i když to nebude vydělávání milionů na Bali?

NEZASLOUŽENÝ ÚSPĚCH

Aby to ale nebylo tak jednoduché. Na mi­ leniály (a nejenom na ně) číhá ještě jedno

nebezpečí – takzvaný syndrom nezaslouže­ ného úspěchu (v angličtině impostor syndro­ me nebo obecněji fraud syndrome). Lidé trpící syndromem nezaslouženého úspěchu mají pocit, že právě jejich úspěch je jenom otázkou štěstí, případně enormní snahy. Nepřipouštějí si možnost, že může být výsledkem jejich schopností, a bojí se, že v blízké budoucnos­ ti o všechno přijdou, protože to štěstí se už opakovat nebude. Rychlá pomoc bohužel není. Odborníci sice pár rad, jak z toho ven, mají, ale všech­ ny jsou během na dlouhou trať. Nejprve je třeba najít si čas na sebe a nebát se odpo­ jit od sítě. Nepostradatelnost, kreativita a proaktivita se dají vyjádřit jinak, než že sebou při každém přijatém e-mailu nebo esemesce škubnete. Co se týče výše popsa­ ného syndromu nezaslouženého úspěchu – tady je třeba uvědomit si, co je realita a co skutečnost. Zaměstnavatel si vás těžko drží kvůli vašim krásným očím. Kdyby to bylo jenom o štěstí, skončíte při prvním větším úkolu, protože nebudete vědět, jak dál. Chce to prostě zdravé sebevědomí. Nebát se říct si, že jste schopní a do určité míry i unikátní. Zároveň si ale dát pozor, aby se z vašeho života nestala honba za unikátností. Úplně přece stačí, když za jednorožce půjdete na Halloween… Květen 2017 STUDENTA 15


TÉMA

KDYŽ NENÍ DŮVOD SE SMÁT…

Studium na vysoké je jedno z nejkrásnějších období života. Jenomže ne vždycky je všechno zalité sluncem a ne vždycky je důvod se smát. A moc se o tom nemluví. Frustrace, zklamání, syndromy vyhoření, deprese, úzkosti a jiné problémy, kterým čelí i mladí lidé, jsou z nějakého důvodu pořád tak trochu tabu. A to je škoda. Přiznat si, že existují, je totiž prvním krokem k tomu, jak s nimi bojovat. Text: Kristýna Dolejšová

P

roblémů, se kterými se můžeme během našeho studia potýkat, je opravdu mnoho. „Studenti se na nás obracejí s pochybností o správnosti volby studia. Přivádí je neúspěch při zkouškách, ztráta motivace studovat nebo nenaplněná očekávání. Další skupina studentů zažívá konflikty s rodiči, spolužáky nebo se svými partnery, které jsou doprovázené pocity nejistoty, zmaru či tísně. Třetí skupinu pak tvoří studenti se závažnějšími a déletrvajícími psychickými obtížemi, k nimž patří depresívní či úzkostné stavy, nápadné osobnostní rysy nebo psychotická onemocnění,“ říká psycholožka Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D z Poradenského centra Univerzity Hradec Králové. 16 STUDENTA Květen 2017

Je těžké přiznat si, že máme nějaký problém. Bez tohohle prvního kroku ho ale bohužel nevyřešíme. „Uvědomění si problému je východiskem na cestě k jeho řešení. Další nejbližší krok představuje hledání pomoci. Setkávám se s mnoha studenty, kteří se při první návštěvě omlouvají, že obtěžují s problémem, který podle nich není tak závažný. Snažím se vždy naopak ocenit jejich odvahu a ochotu začít se svým problémem něco dělat,“ vysvětluje paní doktorka.

PŘÍBĚHY, KTERÉ Z HLAVY JEN TAK NEDOSTANETE

Je jednoduché dívat se na něco zvenčí a říkat si, jaké to asi je. Daleko přínosnější ovšem je nechat promluvit ty, kteří o těchto věcem vědí

své. Zeptali jsme se proto přímo studentů, kteří si něčím takovým procházejí nebo si tím prošli. Chtěli jsme, aby nám sami povyprávěli o tom, jaké to je potýkat se s takovými situa­ cemi a třeba občas i marně vysvětlovat okolí, co se děje. Jejich ochota se do článku zapojit nás moc potěšila. „Rád se s vámi podělím o svou zkušenost, možná někomu pomůže dřív, než své problémy přestane sám zvládat. Vím, že je hodně studentů, kteří si podobnou situací procházejí. V dnešním světě plném honby za úspěchem a velkým tlakem od společnosti není občas úplně lehké fungovat,“ řekl nám třeba Tomáš, který se během studia potýkal se syndromem vyhoře­ ní. A nebyl sám.


JAK SE VYROVNÁVÁTE SE ZKLAMÁNÍM?

5 %

16 %

32 %

SOCIÁLNÍ FOBIE „Sociální fobii bych popsal jako psychické onemocnění, kdy člověk prožívá nadměrný strach a úzkost z mezilidské interakce, má nízké sebevědomí a sebehodnocení. U mě se začala objevovat na základní škole. Nedokázal jsem se například představit, zahájit konverzaci, sdělit svůj názor nebo dělat nějaké činnosti před ostatními. Doprovázely ji tělesné projevy jako červenání, bušení srdce nebo klepání rukou a nohou. I když jsem věděl, co je se mnou špatně, nebyl jsem to zpočátku schopen řešit. Překonávání sociál­ ní fobie bylo proto velmi pozvolné. Nejdřív jsem si na internetovém fóru psal s dalšími lidmi se stejným problémem. Následně jsem využil program jedné neziskovky, v rámci kterého jsem se scházel s dobrovolníkem, a přes tuto organizaci jsem se pak dostal i k psy­ chologické pomoci. I když se mi podařilo během pár let sociální fobii překonat, těžko doháním některé sociální dovednosti, které si člověk běžně osvojuje v dospívání. Předtím jsem totiž nebyl schopný partnerského vztahu, studium na vysoké škole pro mě bylo sociálně náročné, takže jsem nedostudoval, a dlouho jsem byl nezaměstnaný. Na druhou stranu jsem se naučil na sobě tvrdě pracovat a neustále se zlepšovat.“

47 %

spíše špatně – 47 % spíše dobře – 32 % špatně, dlouho mě to trápí – 16 % dobře, brzo mě to přechází – 5 %

Martin, 29 let

SYNDROM VYHOŘENÍ

ÚZKOSTNÁ PORUCHA

„Celý život jsem byl zvyklý na úspěchy, které jsem začal brát jako po­ vinnost. Upletl jsem si tak na sebe bič, protože jsem od sebe očekával vždy jen ty nejlepší výsledky. První rok na vysoké škole ale nebyl kvůli tomuhle přesvědčení a dalším okolnostem vůbec jednoduchý. Špatně jsem si zvykal na Prahu i na poměrně těžké studium na vysoké škole, na koleji jsem neměl klid. O víkendech jsem jezdil domů, protože mě rodina, přítelkyně a kamarádi chtěli vidět co nejvíc, když jsem byl přes týden pryč. Do toho jsem měl spoustu dalších aktivit. Nakládal jsem si toho na sebe zkrátka strašně moc a zároveň jsem se vše snažil zvládat, jak nejlíp to šlo. Bál jsem se neúspěchu. Začala mě sice přepadávat nechuť, ale myslel jsem si, že časem sama odezní. Po druhém zkouškovém jsem ovšem začal cítit zvláštní pocit vyčerpání. Měl jsem se radovat z úspěšně zvládnutých zkoušek, ale cítil jsem se hrozně. Poprvé za život jsem poznal, co to je, když člověk nemůže jíst a spát. Byl jsem úplně mimo a během dvou týdnů jsem zhubl osm kilo. V tu chvíli mi byli velkou oporou rodiče. Pomohli mi najít psy­ chologa a jiné druhy pomoci jako např. kineziologii. Po letních prázd­ ninách jsem zkoušel pokračovat ve studiu, ale v polovině semestru jsem školu přerušil a navštívil psychiatra. Začala léčba medikací, která mi pomohla. Antidepresiva beru dodnes, ale v nejbližší době se je chystám vysadit. Vím i od doktorů, že nejsem zdaleka jediný, koho tohle potkalo a potká. Je nás poslední dobou vážně mraky. Možná se najde i někdo, kdo se v těchto řádcích určitým způsobem pozná. Takovým lidem bych chtěl vzkázat, že je důležité najít si člověka, kterému se můžete svěřit. Nebojte se problém řešit a neutíkejte před ním. Studium si kvůli syndromu vyhoření prodloužím, ale to vůbec neřeším. Jakmile totiž člověk přestane brát život a školu tak vážně, jde to mnohdy snadněji, než když tlačí na pilu.“

„Nepochopitelné prázdno, tíha, beznaděj a závažný problém, který vás může zaskočit v nejvíc nečekanou chvíli a ovlivnit celé vaše fungování. To je úzkostná porucha. Spouštěčem u mě byly nečekané problémy spojené se školou, jejichž průběh jsem nemohla ovlivnit. Psychické problémy ale nastaly až poté, co se situace se školou vyřešila. Úzkost jsem poprvé pocítila na pohodové procházce v parku. Z ničeho nic jsem najednou měla obrovskou tíhu na hrudníku, pocit, že už nikdy nebude nic dobrý, a cítila jsem se příšerně prázdná. A ta prázdnota navíc začala hrozně bolet. Fyzicky i psychicky. Úzkosti jsem od té chvíle měla téměř každý den a nikdy jsem nevěděla, kdy přesně udeří. Svěřila jsem se svým nejbližším a začala chodit na psychiatrii, kde jsem dostala nenávyková antidepresiva, která začala poměrně rychle zabírat. Pak se mi ale začaly úzkostné stavy zcela nečekaně vracet a byly mnohem horší než ty předešlé. Do toho jsem začala rapidně přibírat na váze a během čtvrt roku jsem měla nahoře deset kilo. Doktorka mi dala tzv. SOS prášky, které jsem měla brát, když mi bude nejhůř, a poslala mě na dietologii. Nikdy jsem si ten prášek nevzala a nikam jinam taky nešla. Naučila jsem se prostě s těmi stavy bojovat po svém. Pochopila jsem, že nejdůležitější je mít činnost, odlákat své myšlenky a zaměstnat hlavu, aby neměla čas topit se ve vlastní temnotě. A jak jsem na tom teď? Už rok a půl jsem neměla jediný úzkostný stav a prášky už neberu.“

Tomáš, 22 let

Kristýna, 23 let

!

Zajímá vás tohle téma a rádi byste se jím zabývali do větší hloubky? Sledujte náš web www.studenta.cz – máme pro vás v zásobě ještě pár obdivuhodných příběhů, co rozhodně stojí za přečtení. Květen 2017 STUDENTA 17


18 STUDENTA Květen 2017


ROZHOVOR

STRACH JE PRÍTEL

PRO FREELANCERA ZEJMÉNA

Ve škole nás vždycky strašili, že v práci nám pozdní příchody procházet nebudou a že tam si těch osm hodin zkrátka budeme muset odsedět bez pardonu. To ale vyprávějte freelancerům – podnikatelům na volné noze – ti jsou totiž pány svého času. Taky proto tahle kariéra tolik z nás tak láká. Co je na ní skvělé a co zase tolik ne, o tom jsme si povídali s jedním z nejúspěšnějších freelance podnikatelů Robertem Vlachem. Text: Richard Valoušek Foto: Jindra Kodíček

Květen 2017 STUDENTA 19


N

ení úplně běžné, aby se vysokoškolák vzdal studií a vydal se nablind do cizí země. Vy jste se ale prosadil. Jak jste se objevil na konci 90. let ve Španělsku? Vedla mě touha posouvat se vpřed. Tehdy jsem měl silný pocit, že k tomu mi studium na eko­ nomce nepomůže. Co vám na to řekli rodiče? Ti mě dlouhodobě podporovali v mých rozhod­ nutích, věřili mi. Myslím, že jsem byl celkem přesvědčivý. Na vysokou jsem šel z velmi kva­ litní obchodní akademie. A když jsem viděl, že další studium mě dál neposune, odjel jsem. Měl jste jasno, čím se budete na jihu Evropy živit? Vůbec, jel jsem tam sehnat brigádu na léto. Byla to dobrodružná cesta, užíval jsem si to. Brigádu jsme nakonec nesehnali, ale využil jsem svých znalostí programování a uchytil se ve firmě, která se chtěla pustit do internetové­ ho byznysu. Internetový byznys začínal, vy jste uměl s počítačem, byla to hodně vzácná kombinace na tamním trhu? Musím říct, že znalostmi jsem byl dál než vět­ šina mladých Španělů. Vtipné bylo, že jsem neuměl jazyk. Navíc stránky, které jsme adap­ tovali pro místní trh, byly ve francouzštině. Naštěstí v technických věcech bylo možné se nějak domluvit. Dá se říct, že jste byl ve správnou chvíli na správném místě? Vkročil jsem do internetového podnikání v pravý okamžik, ještě před prasknutím dot­ -com bubliny v roce 2001. K tomu jsem zažil Barcelonu v době, kdy tam ještě nejezdilo tolik turistů jako dnes, bylo to krásné období. Proč skončilo? Asi protože jsem až moc ambiciózní ve všem, co dělám. Nerad dělám věci napůl. Pracovní kultura byla ve Španělsku příliš pomalá. Španělé vyzdvihují pohodu, neradi se dřou. Chyběla mi pracovní dynamika. Tak jste se rozhodl vrátit? Vyhořel jsem, protože jsem ten projekt táhl sám. V jednu chvíli jsem se zastavil a řekl si, že už to stačilo. Párkrát jsem se tam ještě vrátil jim pomoci, ale jen krátkodobě. Pojďme se vrátit ještě ke studiu na Slezské univerzitě. V čem podle vás tehdejší obchodně podnikatelská fakulta zaostávala? Nebyla to špatná škola, ale na můj vkus se málo věnovala moderním trendům jak v ekonomii, tak v podnikání. Místo start-upů a podnikání globálního střihu jsme dostali pořádnou porci Samuelsona. Ve dvaceti jsem měl prostě chuť na jiný obchodně-podnikatelský jídelníček. 20 STUDENTA Květen 2017

Dalo se to nějak ovlivnit, mluvili jste o tom s profesory? Nemyslím si, nebyla to jejich chyba, prostě jsem si nevybral dobře školu a odejít byla jediná rozumná volba. Spolužáci, kteří na škole zůstali, získali velice slušnou průpravu do korporátu a řada z nich tam dnes pracu­ je, na ne zrovna nízkých pozicích. Čili špatná škola to nebyla, jen prostě z mého pohledu neměla ten správný podnikatelský spirit. Univerzitu jste nedostudoval a teď jste se vrátil po letech do Čech. Jak náročný to byl návrat? Potřeboval jsem změnu a být na čas daleko od počítačů. Nechal jsem se na rok zaměstnat ve vinařství Valtické školy, abych si vyčistil hlavu manuální prací. Poprvé a naposled jsem byl zaměstnaný. Tomu říkám změna. Byla to skvělá změna a hodně mi to pomoh­ lo. Měl jsem dost času přemýšlet a uvědomil jsem si, že se chci vrátit na volnou nohu, ale už ne jako kontraktor pro jednoho klienta. Rozhodl jsem se pro plnohodnotné podnikání, mít více klientů i svobody. Měl jste strach? Myslím, že jsem měl obavy a vnímal to riziko, ale nejednalo se o strach, který by mě para­ lyzoval. Dobře jsem věděl, že podnikání není 100% jistota. Tušil jsem možnosti úspěchu i neúspěchu. Mé tehdejší dovednosti mě však stavěly do výhodné pozice. Jste freelancer, úspěšný freelancer. Jak vypadá váš pracovní den? Každý můj den je jiný, tahle svoboda mi přijde na freelancerství nejlepší. Pracuji na projektové bázi. Nejvýznamnějším projek­ tem loňského roku byla má kniha Na volné noze. Dělal jsem na ní sedm dní v týdnu od rána do večera. Teď vyšla u Melvilu a mám zase jiný režim.

Můžete si dovolit pořádně se prospat? Asi můžu, ale nedělám to často. Ráno vstanu v šest, dopoledne udělám něco z domu, ne­ daleké kavárny, kanceláře nebo coworkingu — mám čtyři oblíbená místa, kde mohu praco­ vat. Ta podle chuti střídám. A část roku trávím v zahraničí, tam mám zase jiný režim. Na čem pracujete po dokončení knihy? Na její propagaci. Dále mám vlastní projek­ ty a působím i jako konzultant, zaměřuji se na podnikatelské strategie. Řeším problémy jiných a napomáhám k rozvoji jejich podnikání. Máte převážně dlouhodobé klienty? Dostal jsem se do pozice, kdy pracuji na dlouho­ letých konceptech a strategiích pro dobře situo­ vané profesionály a firmy. Pomáhám firmám, které rostou, majitelům analyzovat situaci, radím, jak vést byznys správným směrem. Co když klient chce radu za hranicemi vašich zkušeností či znalostí? Pak se zachovám jako profesionál a doporu­ čím vhodného kolegu jako experta na danou problematiku. Tak se bohužel nechovají všichni poradci. Někteří jsou klientovi schopni z obavy, aby o něj nepřišli anebo získali další byznys, radit i tam, kde nejsou kompetentní. Je to největší problém konzultanství? Jeden z největších. Kvalitní konzultant je pro­ pojený s dalšími kolegy, kteří dokážou navázat tam, kde leží hranice jeho odbornosti. V opač­ ném případně může klientovi poradit špatně, uvést jej v omyl nebo reálně poškodit. To je silně neprofesionální. Řada konzultantů radí klientům tak, jak se jim to hodí, tedy že jsou určitá rozhodnutí k jejich prospěchu. Setkáváte se s tím? To je nešvar číslo 2. Profesionální poradce musí být nezávislý a poctivý, nesmí doporučovat něco, z čeho pak sám skrytě profituje. Nejčastější je to u tzv. finančních poradců, kteří mají skryté provi­ ze z doporučených či uzavřených obchodů.

ROBERT VLACH Robert působí jako podnikatel a podnikatelský poradce se zkušenostmi z desítek projektů a více než tří set poradenských případů. Od roku 2005 se v Česku jako vůbec první publicista, konzultant a lektor věnuje systematické podpoře a popularizaci osobního podnikání (tzv. freelancing) prostřednictvím internetového portálu www.navolnenoze.cz. Je autorem knihy Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové (Jan Melvil Publishing, 2017), držitelem ocenění Živnostník roku v Moravskoslezském kraji a zakladatelem prvního evropského think-tanku pro nezávislé profesionály.


ROZHOVOR Vy sám investujete. Máte své vlastní konzultanty? Pokud jde o investice, držím se toho, čemu rozumím, proto investiční poradenství nena­ kupuji. V desítkách jiných věcí si ale poradit ne­ chávám a poradenství nakupuji. V čem například? Samozřejmě účetnictví, daně a právo. A třeba také IT. I když se v tomto oboru pohybuji, mám svého IT poradce. Asi bych mohl strávit dva dny výběrem nového notebooku, který je nejlepší podle aktuálních testů a recenzí, ale raději si na to najmu experta, kterému sepíšu své potřeby a on mi pošle dva tři tutové tipy, ze kterých si vyberu. Nakupuji poradenství všude tam, kde mi to výrazně šetří čas nebo snižuje rizika. Jak silná je rivalita mezi konzultanty? Pokud se nebavíme o prodejcích, kteří se za poradce jen vydávají, aby posílili zdání své ob­ jektivity a nezávislosti, pak ve světě kvalitních nezávislých poradců panuje spíše kolegialita. Zkušený konzultant ví, že nemůže odborně radit ve všem, a čím více prověřených kolegů dokáže doporučit a zapojit do poradenského projektu, tím lépe pro něj. Přesto, narazil jste už na rivalitu? Jistěže ano, nějaké animozity vznikají i mezi poradci, třeba historicky z nějaké nepovedené spolupráce, ale to je lidské a stejně běžné jako kdekoli jinde. Převažuje však atmosféra důvěry a spolupráce, pro kvalitní poradce jsou osobní vazby nesmířně důležité. Víte, co budete dělat za pět let? Často nevím, co bude za pár měsíců. (smích) Pracuji v oblasti, kde se vše rychle vyvíjí. Například jsem nedokázal vůbec odhadnout, jak velký ohlas bude mít má kniha Na volné noze, a teď to podle prvních signálů vypadá, že by to mohl být žánrový bestseller. Pokud se bude dobře prodávat i nadále, zvážíme pře­ klad do angličtiny a to by mě zas nasměrovalo jinam. Čili předvídat je těžké. Dohlédnete i dál? Jako podnikatel vždy plánuji pro horší časy, které mohou a nemusejí přijít. To je filozofie, ze které vycházím. Jinak jsem ale optimista. (smích) Jste čerstvým otcem, jak se cítíte v rodinné roli? Musím říct, že si to nesmírně užívám, a když se nám malý Riki narodil, začal jsem si vážit sou­ kromí a času s mou skvělou rodinou ještě víc. Můj pohled na podnikání to ale nezměnilo nijak. Byznys je pro mě pragmatická, racionální čin­ nost, která vede k větší prosperitě mé a mých klientů či kolegů, na tom se narozením prvního potomka nic nemění. Květen 2017 STUDENTA 21


ROZHOVOR

NA VOLNÉ NOZE Kniha těží ze zkušeností stovek profesionálů z desítek oborů a nabízí osvědčené know-how pro podnikání na volné noze – základy pro prvo­ podnikatele, nejlepší praktiky a kariérní strategie, ale také pokročilé nástroje, které ocení i profíci s desetiletou praxí. Kniha tak pokrývá celé dlouhé období rozvoje podnikání, od zkusmých krůčků a začátečnických chyb přes náročné první roky až po plně zavedený osobní byznys postavený na odbornosti a dobrém jméně. Na jaký popud kniha vznikla? Dlouhodobě se specializuji na podporu a vzdě­ lávání freelancerů, školím je čtyřikrát ročně. Ne všichni si však mohou školení dovolit, ať už časově, nebo finančně, a má kapacita je ome­ zená na 150 lidí ročně. I proto jsem chtěl knihou oslovit širší skupinu lidí, kteří se chtějí na volnou nohu vydat a mají mezery v podnikatelské abe­ cedě, nebo ji vůbec neznají. Kniha jako taková je ale psána se zvláštním ohledem na pokročilejší freelancery. Dodává kniha budoucím freelancerům odvahu do toho jít? Určitě by měla vést k tomu, aby si každý uvědo­ mil možná rizika i příležitosti či výhody s podni­ káním spojená. Za ta léta vím, co tyto lidí trápí nebo čeho se bojí a co jim poradit, aby se vyhnuli největším rizikům a chybám. Je strach jejich největším nepřítelem? Strach je dobrý, je to přítel. Díky němu si uvě­ domujeme, že podnikání není jistá volba a že riziko neúspěchu zde vždy nějaké je. To je dobrá prevence bláhovosti a silná motivace pro lepší přípravu. Díky strachu zůstanou špatné nápady v šuplíku, aby z nich nebyl průšvih, rozházený ro­ dinný majetek, nebo dokonce osobní bankrot. Stalo se vám, že jste někomu řekl: Ne, ty do toho nechoď, ty na to nemáš? Typologicky ne, tzv. podnikatelský typ je spíš mýtus. Pro každý typ osobnosti se dá najít pod­ nikání nebo obor, ve kterém může vyniknout. Co posuzuji nejčastěji já, jsou vlastnosti a předpo­ klady člověka pro konkrétní podnikatelský záměr. A zde musím bohužel říci, že těch špatných, ne­ dotažených a nereálných je většina. Na tomto základě, nebo při nevhodných osobních předpo­ kladech, mohu pak někomu doporučit od záměru ustoupit, to ano.

22 STUDENTA Květen 2017


UDĚLEJ DALŠÍ KROK VYSTUP Z DAVU S BAKALÁŘSKÝM TITULEM Z UNYP

Získej americký titul ze State University of New York, Empire State College nebo bakalářský titul z UNYP akreditovaný MŠMT. Bakalářské programy: Obchodní administrativa | Psychologie Mezinárodní a ekonomické vztahy | Marketing Finance | Komunikace a masová média Anglický jazyk a literatura | IT Management

ACCREDITED INDEPENDENT HIGHER EDUCATION INSTITUTION

www.unyp.cz


TÉMA

ČEŠTÍ MILLENNIALS CHTĚJÍ WORK-LIFE BALANCE

A O TISÍC KORUN VÍC NEŽ LONI Už jste přemýšleli, o jaký si řeknete nástupní plat, abyste se oproti svým vrstevníkům nepřecenili, nebo naopak nepodcenili? Nebo o tom, co je pro vás při výběru zaměstnavatele nejdůležitější? Porovnejte očekávání s dalšími studenty a s kolegy, kteří studují obdobné obory jako vy. Výsledky každoročního průzkumu Universum, jehož se účastnilo 14 280 českých vysokoškoláků, jsou tady! Text: Markéta Henzlová

14 280

ZAPOJENÝCH STUDENTŮ

107

RŮZNÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ

58

UNIVERZIT A VYSOKÝCH ŠKOL

1,4 MILIONU RESPONDENTŮ CELOSVĚTOVĚ

Průzkum Universum Talent Survey u nás probíhal od listopadu 2016 do března 2017

N

ástupní plat bez odměn a bonusů, který studenti v prvním full-ti­ me zaměstnání očekávají, letos stoupl na částku 26 653 Kč. To je bezmála o tisíc korun více než loni, kdy se studenti spokojili s 25 661 Kč.

24 STUDENTA Květen 2017

Nejmenší očekávání mají stejně jako v loňském roce studenti humanitních oborů, jejichž před­ stava činí jen 23 817 Kč. To studenti IT si před­ stavují finanční ohodnocení ve výši 31 506 Kč, čímž i letos ve srovnání s dalšími obory vedou. Od minulého roku ale přece jen došlo k jedné

zásadní změně. Zatímco loni byl rozdíl mezi pla­ tovým očekáváním ajťáků kluků a holek největ­ ší, studentky IT jako by letos získaly sebevědomí a jejich očekávání se významně zvedla. Největší rozdíly mezi dívkami a chlapci panují u ekonomů a u studentů přírodních věd.


PRŮMĚRNÝ OČEKÁVANÝ MĚSÍČNÍ PLAT

(*hrubého bez odměn a bonusů) EKONOMICKÉ OBORY:

25 822

29 693

26 995 KČ

TECHNICKÉ OBORY:

26 685

29 513

28 909 KČ IT:

31 101

32 250

NEJMENŠÍ ROZDÍLY JSOU U PRÁVNÍKŮ, NEJVĚTŠÍ U EKONOMŮ O PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ PŘÍLIŠ NESTOJÍ JEN PRÁVNÍCI Stejně jako loni, u studentů napříč obory vede při výběru zaměstnavatele přátelské pro­ středí. Až na jednu výjimku. Právníky mnohem více zajímá vysoká budoucí mzda nebo prestiž. Přátelské prostředí řadí až na 4. místo. Vysokou mzdu zase neřeší studenti hu­ manitních oborů. Rozdíly v preferencích nejsou jen mezi pohlavími, ale také mezi obory. Například úspěch zaměstnavatele na trhu je pro studenty a studentky ekonomických a technických oborů druhý nejdůležitější atribut, kdežto u studentů humanitních, práv­ nických a zdravotnických oborů téměř nehraje roli.

31506 KČ PŘÍRODNÍ VĚDY:

24 595

28 032

25 571 KČ

HUMANITNÍ VĚDY:

23 280

PŘÁTELSKÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ CHTĚJÍ VŠICHNI KROMĚ PRÁVNÍKŮ, PRO TY JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

VIDINA VYSOKÉ BUDOUCÍ MZDY

EKONOMOVÉ A TECHNICI SI VYBÍRAJÍ ZAMĚSTNAVATELE TAKÉ

PODLE JEHO ÚSPĚCHU NA TRHU

25 591

23 817 KČ

PRÁVNICKÉ OBORY:

24 852

27 641

26 238 KČ

ATRAKTIVNÍ A ZAJÍMAVÉ SLUŽBY A VÝROBKY

JSOU KLÍČOVÉ HLAVNĚ PRO STUDENTY IT A TECHNIKY

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

ZAJÍMAJÍ HLAVNĚ STUDENTY IT

ZDRAVOTNICKÉ OBORY:

24 813

27 221

25 952 KČ

Květen 2017 STUDENTA 25


TÉMA

CO SE SKRÝVÁ POD POJMEM WORK-LIFE BALANCE? Work-life balance považují studenti za ab­ solutně nejdůležitější kariérní cíl už několik let. A jinak tomu není ani letos. Co si ale pod abstraktním pojmem work-life balance před­ stavit? Z našeho výzkumu vyplývá, že jsou to třeba flexibilní pracovní podmínky, čas na osobní zájmy nebo to, zda firma nabízí přá­ telské pracovní prostředí. A právě přátelské pracovní prostředí uvádí jako důležité krité­ rium při výběru zaměstnavatele 66 % českých studentů a studentek.

A nejde jen o prostředí. Firmy se obecně tomu, co mladí lidé chtějí, přizpůsobují. „Pracujeme s nejmodernějšími technologiemi, navštěvujeme světové konference, organizujeme a podporujeme místní IT meetupy, hackathony, soutěže, rozjíždíme stáže na open source projektech, učíme se z chyb... a učíme se často,“ vyjmenovává například Jan Bleha, Community Manager Kiwi.com, jak se jejich společnost snaží mladé talen­ ty oslovit.

PODLE ČEHO SI VYBÍRÁME ZAMĚSTNÁNÍ?

1. WORK-LIFE BALANCE

(DOSÁHNOUT ROVNOVÁHY MEZI PRACOVNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTEM)

2. MÍT ZAUJETÍ A ODHODLÁNÍ

PRO DANOU VĚC NEBO MÍT POCIT, ŽE VYKONÁVÁM SPOLEČENSKY PROSPĚŠNOU PRÁCI

3. MÍT JISTOTU

STÁLÉ NEBO STABILNÍ PRÁCE

4. BÝT PODNIKATELSKÝ NEBO TVŮRČÍ/INOVATIVNÍ 5. BÝT AUTONOMNÍ A NEZÁVISLÝ

26 STUDENTA Květen 2017

GENERACE X VS. GENERACE Y Work-life balance dlouhodobě vede nejen v Česku, ale i ve většině zkoumaných zemí. Je to jen trend napříč generací Millennials? Jsou očekávání a preference generace Y skutečně odlišné od mileniálů, neboli ge­ nerace X? Nebo se nositelé genu X začnou chovat podobně jako jejich starší kolegové, až zestárnou a získají zkušenosti v prá­ ci? Citujme Forbes: „Mileniálové chtějí účel, nikoliv výplaty.“ I když to může být pravda, jedna z Universum globálních kampaní nazvaná Generations series 2017 ukazuje, že něco jako work-life balance hledají obě generace. Co se týče potřeby identifikovat se s podnikovou kulturou a hodnotami, neexistuje tedy mezi generacemi viditelný rozdíl. Společný však je také všudypřítom­ ný strach, že nedostanou práci, která by odpovídala jejich osobnosti. Strach pociťují jak ti, kteří ještě na trh práce ani nena­ stoupili, tak ti, kteří už jsou uprostřed své kariéry. Na druhou stranu, pokud jde o to, zda mají optimistický, nebo pesimistický pohled na věc, existuje jasné generační rozdělení. Generace X vyčítá mileniálům, že stále zůstávají dětmi, a nazývá je ge­ nerací Petra Pana. Naopak mileniálům se nelíbí, jak nihilističtí a pohrdaví umějí pří­ slušníci starší generace být.

CO PO ŠKOLE? Víc studentů má zkušenosti s prací na částečný úvazek mimo svůj studijní obor než v rámci něj. Což sice může být škoda, ale nejsme v tomto směru ve světě žád­ nou výjimkou. „Češi se o sebe musí umět postarat už během studií. 88 % studentů někdy pracovalo nebo pracuje na brigádě, 53 % na částečný úvazek mimo studijní obor a 36 % v rámci svého oboru. Oproti zahraničním vrstevníkům jsou tato čísla velmi nadprůměrná. To nás odlišuje například od Německa nebo Francie, kde místní studenti častěji absolvují stáže, které u nás tak časté nejsou a zkušenosti s nimi má jen čtvrtina vysokoškoláků,“ komentuje country koordinátorka průzkumu pro ČR Irena Rákosová. Kdo ovšem mírně vybočuje, to jsou stu­ denti IT. Snad proto, že nemají problém


takovou brigádu sehnat, zkušenosti v oboru jich získá už během studia 45 %. Zajímavé je také srovnání českých studentů se zahra­ ničními. Například Češi chtějí po absolvování školy pokračovat ve studiích daleko více než jejich němečtí nebo angličtí kolegové. Co se ale týče start-upů, tak se světem držíme krok. Ba dokonce do start-upů chce ve srov­ nání s jinými zeměmi poměrně velký počet mladých. Velký zájem o tuto pracovní zku­ šenost mají studenti IT, konkrétně 7 % z nich, a to třeba i díky tomu, jak vysoce si oproti studentům jiných oborů cení flexibilních pracovních podmínek. Zájem ale postupně vzrůstá také u studentů ostatních oborů, nejvíce těch ekonomických.

CO BY STUDENTI CHTĚLI NEJVÍCE DĚLAT PO DOKONČENÍ STUDIA? PRACOVAT PRO MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST/ORGANIZACI

25 %

POKRAČOVAT VE STUDIÍCH

23 %

PRACOVAT PRO SOUKROMOU NÁRODNÍ SPOLEČNOST/ORGANIZACI

18 %

ZALOŽIT VLASTNÍ PODNIKÁNÍ

12 %

PRACOVAT PRO STÁTNÍ SPOLEČNOST/ORGANIZACI

NOVÁČCI ROKU

SKOKANI ROKU

NEJVÝŠE UMÍSTĚNÉ FIRMY NOMINOVANÉ STUDENTY

FIRMY, KTERÉ U STUDENTŮ NEJVÍCE POSKOČILY:

Studenti ekonomie AMAZON

Studenti ekonomie LIDL

Studenti techniky AIRCRAFT INDUSTRIES

Studenti techniky FAURECIA

Studenti IT KIWI.COM

Studenti přírodních věd TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE

Studenti přírodních věd NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Studenti práva DENTONS EUROPE CS Studenti IT ROCKAWAY

12 %

PRACOVAT PRO START-UP

3 %

PRACOVAT PRO VLÁDU

3 %

ČEŠI SE O SEBE MUSÍ UMĚT POSTARAT UŽ BĚHEM STUDIÍ

PRŮZKUM KARIÉRNÍCH PREFERENCÍ JE SOUČÁSTÍ NEJVĚTŠÍ MEZINÁRODNÍ KARIÉRNÍ STUDIE NA SVĚTĚ – UNIVERSUM – KTERÉ SE LETOS ZÚČASTNILO 1,4 MILIONU VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ. JEN V ČESKU TO BYLO 14 280 RESPONDENTŮ. PRŮZKUM PŘINÁŠÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY O GENERACI MILLENNIALS, ALE POPISUJE TAKÉ TRENDY MEZI STUDENTY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ A ZAMĚŘUJE SE NA GENDEROVÉ ROZDÍLY VE VÝSLEDCÍCH. Květen 2017 STUDENTA 27


TÉMA

CZECH REPUBLIC’S MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS 2017 Průzkum Universum představuje nejrozsáhlejší kariérní studii v České republice, ale i ve světě. Na jeho základě se dozvídáme mimo jiné i nejžádanější zaměstnavatele pro české vysokoškoláky. Žebříčky jsou rozděleny podle studijních oborů: ekonomie, technika, IT, přírodní vědy a práva. Více informací o průzkumu najdete na www.universumczech.com. BUSINESS/COMMERCE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Google Škoda Auto Česká národní banka Letiště Praha Microsoft L'Oréal Group Red Bull Ministerstvo financí Ministerstvo zahraničních věcí Česká televize KPMG

12.

Ministerstvo vnitra (vč. Policie ČR)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

IKEA Kofola Deloitte Student Agency Coca-Cola Nestlé Seznam.cz Orgány EU EY (Ernst & Young) Amazon ČEZ IBM ČSOB (KBC) Kiwi.com PwC Lego Česká spořitelna (Erste Bank) Plzeňský Prazdroj Samsung Komerční banka (Société Générale) Člověk v tísni Procter & Gamble (P&G) Armáda ČR J&T BANKA Air Bank HEINEKEN Alza.cz Penta Investments McKinsey & Company Socialbakers Johnson & Johnson Ogilvy Unilever PPF Lidl Česká pojišťovna

49.

Toyota Peugeot Citroen Automobile

50. Raiffeisenbank 28 STUDENTA Květen 2017

ENGINEERING 51. The Boston Consulting Group (BCG) 52. Všeobecná zdravotní pojišťovna 53.

MONETA Money Bank

54. UniCredit Bank 55. Hyundai 56. Bezpečnostní informační služba 57. Mondelēz International 58. Hewlett Packard Enterprise 59. Greenpeace 60. Honeywell 61. Philip Morris International 62. Economia 63. Siemens 64. Fio banka 65. České dráhy 66. AGROFERT 67. Zentiva (sanofi-aventis) 68. Akademie věd České republiky 69. SAP 70. O2 Czech Republic 71. Lasvit 72. DHL 73. LEO Express 74. Pivovary Staropramen 75. T-Mobile 76. Barclays 77. Vodafone 78. Mafra 79. Allianz 80. E.ON Česká republika 81. Partners Financial Services 82. Rockaway 83. Karlovarské minerální vody 84. British American Tobacco 85. TPA Česká republika 86. mBank 87. Accenture 88. Philips 89. Energetický a průmyslový holding 90. Kaufland 91. ArcelorMittal 92. ING Group 93. Kooperativa 94. innogy 95. 3M Česko 96. ABB 97. Walmark 98. Jan Becher - Pernod Ricard 99. Správa železniční dopravní cesty 100. HP Inc Czech Republic

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Škoda Auto Siemens Bosch Honeywell Google ČEZ Metrostav Škoda Transportation Skanska Letiště Praha ABB TATRA TRUCKS IKEA Akademie věd České republiky Microsoft Lego GE Aviation IBM Toyota Peugeot Citroen Automobile Strabag Hyundai AERO Vodochody Aircraft Industries České dráhy Eurovia FEI Plzeňský Prazdroj Automotive Lighting E.ON Česká republika Continental (incl. Barum) Bezpečnostní informační služba ZF Engineering Plzeň Vítkovice machinery group ČEPS Správa železniční dopravní cesty Energetický a průmyslový holding JABLOTRON Alza.cz Seznam.cz ArcelorMittal Třinecké železárny NBÚ AGROFERT Zentiva (sanofi-aventis) Valeo HELLA CZ HEINEKEN Nestlé MBtech Bohemia Doosan


UNIVERSUM TALENT SURVEY 2017 (LISTOPAD 2016 – BŘEZEN 2017) 58 UNIVERZIT A VYSOKÝCH ŠKOL, 14 280 STUDENTŮ

IT 51. Dell 52. Red Hat 53. VEOLIA 54. Procter & Gamble (P&G) 55. Kofola 56. Coca-Cola 57. Linet 58. Faurecia 59. TÜV SÜD Group 60. Hewlett Packard Enterprise 61. Kiwi.com 62. Saint-Gobain 63. Avast Software 64. Pivovary Staropramen 65. ESET software 66. Johnson Controls 67. AVG Technologies CZ 68. Unilever 69. BASF 70. DHL 71. Deloitte 72. Unipetrol (PKN Orlen) 73. Denso 74. MITAS 75. innogy 76. T-Mobile 77. KPMG 78. Česká spořitelna (Erste Bank) 79. FOXCONN CZ 80. O2 Czech Republic 81. Komerční banka (Société Générale) 82. Česká pojišťovna 83. Philip Morris International 84. Teva 85. PwC 86. Cisco Systems 87. Walmark 88. Wikov 89. AT&T 90. CGI 91. Oracle 92. Mondelēz International 93. NET4GAS 94. ČSOB (KBC) 95. Novartis 96. Tieto 97. Unicorn 98. CA Technologies 99. Tipsport 100. Socialbakers

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Google Microsoft IBM Seznam.cz Oracle Red Hat ESET software Avast Software Cisco Systems Škoda Auto Alza.cz Tieto Dell Kiwi.com Honeywell Lego AVG Technologies CZ NBÚ AT&T Hewlett Packard Enterprise Siemens Bezpečnostní informační služba ČEZ STRV O2 Czech Republic Akademie věd České republiky Letiště Praha Unicorn SAP T-Mobile IKEA Socialbakers Plzeňský Prazdroj HP Inc Czech Republic Kofola J&T BANKA Nestlé UPC Deloitte Česká spořitelna (Erste Bank) ČSOB (KBC) Škoda Transportation OKIN GROUP Komerční banka (Société Générale) JABLOTRON Coca-Cola EmbedIT Y Soft Corporation HEINEKEN České dráhy

51. CGI 52. Tipsport 53. Vodafone 54. Fortuna 55. Accenture 56. Česká pojišťovna 57. ADASTRA 58. PwC 59. Rockaway 60. KPMG 61. EY (Ernst & Young) 62. Etnetera 63. Bosch 64. Barclays 65. Hyundai 66. McKinsey & Company 67. TATRA TRUCKS 68. FEI 69. Automotive Lighting 70. FOXCONN CZ 71. Toyota Peugeot Citroen Automobile 72. AGROFERT 73. CA Technologies 74. Procter & Gamble (P&G) 75. ICZ 76. Continental (incl. Barum) 77. Atos IT Solutions and Services 78. ABB 79. innogy 80. Sazka 81. Valeo 82. Správa železniční dopravní cesty 83. UniCredit Business Integrated Solutions 84. Economia 85. Ness 86. AERO Vodochody 87. Aircraft Industries 88. ZF Engineering Plzeň 89. Unilever 90. DHL 91. MSD 92. Philip Morris International 93. Pivovary Staropramen 94. ArcelorMittal 95. HELLA CZ 96. Třinecké železárny 97. MBtech Bohemia 98. TÜV SÜD Group 99. Metrostav 100. Faurecia Květen 2017 STUDENTA 29


TÉMA

STÁTNÍ SPRÁVA BODUJE HLAVNĚ U PRÁVNÍKŮ. LÁKÁ JE NA NÍ PRAXE A REFERENCE PRO BUDOUCÍ KARIÉRU NEBO PRESTIŽ.

NATURAL SCIENCES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Akademie věd České republiky Zentiva (sanofi-aventis) Google Nestlé Kofola Plzeňský Prazdroj ČEZ Škoda Auto Microsoft AGROFERT Teva Pivovary Staropramen Letiště Praha Coca-Cola Walmark HEINEKEN Procter & Gamble (P&G) Danone IBM IKEA Novartis Lego Seznam.cz Bosch Mondelēz International ČSOB (KBC) Česká spořitelna (Erste Bank) Honeywell FEI Unilever Siemens VEOLIA Česká pojišťovna BASF Komerční banka (Société Générale) Bezpečnostní informační služba Deloitte Unipetrol (PKN Orlen) NBÚ) Kiwi.com Energetický a průmyslový holding České dráhy Dell Správa železniční dopravní cesty Škoda Transportation Toyota Peugeot Citroen Automobile GSK (GlaxoSmithKline) Hyundai EY (Ernst & Young) E.ON Česká republika

30 STUDENTA Květen 2017

LAW 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

The Boston Consulting Group (BCG) McKinsey & Company Red Hat PwC KPMG ArcelorMittal Oracle Alza.cz Johnson Controls ESET software Tipsport TATRA TRUCKS Metrostav Avast Software Continental (incl. Barum) J&T BANKA Economia Aircraft Industries O2 Czech Republic GE Aviation Sazka AERO Vodochody JABLOTRON Vodafone Unicorn HP Inc Czech Republic Philip Morris International MSD Fortuna Skanska Tieto Třinecké železárny DHL T-Mobile Faurecia AVG Technologies CZ

87. UniCredit Business Integrated Solutions

88. HELLA CZ 89. Eurovia 90. Barclays 91. Hewlett Packard Enterprise 92. Cisco Systems 93. Rockaway 94. Vítkovice machinery group 95. Strabag 96. Saint-Gobain 97. ABB 98. FOXCONN CZ 99. SAP 100. Doosan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Soudy Státní zastupitelství Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra (vč. Policie ČR) Ministerstvo zahraničních věcí Orgány EU Havel, Holásek & Partners Allen & Overy Bezpečnostní informační služba

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Armáda ČR White & Case Člověk v tísni Ministerstvo financí Škoda Auto Deloitte EY (Ernst & Young) Císař, Češka, Smutný a spol. ČEZ Akademie věd České republiky BBH, advokátní kancelář Baker & McKenzie PwC KPMG Česká spořitelna (Erste Bank) PPF Clifford Chance Prague LLP Komerční banka (Société Générale) ČSOB (KBC) Dentons Europe CS Advokátní kancelář Jansta, Kostka HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI Advokáti WEIL, GOTSHAL & MANGES Penta Investments Greenpeace Wilson & Partners PRK Partners Kinstellar Mališ Nevrkla Legal O2 Czech Republic Giese & Partner bnt attorneys-at-law Glatzová & Co. T-Mobile Randl partners Siemens Kocián Šolc Balaštík MONETA Money Bank Schönherr Vodafone

10. Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák


SPECIÁL

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

PARTNEŘI SPECIÁLU:


SPECIÁL

CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY

Je vám malé Brno i Praha, chcete se naučit vyprat si i bez pomoci rodičů, nezvládli jste si našetřit na letenku na Bali a nechcete sedět doma nebo prostě se jen chcete nechat okouzlit sličnou cizinkou? Důvod pro zahraniční pobyt v rámci studia může mít každý jiný, ale pro všechny platí, že si domů přivezete jedinečné zážitky, cenné zkušenosti a užitečné kontakty. Text: Bára Baštová

S

nad všechny během studia napadne, že by si mohli zpestřit vysokoškolská léta a vyšperkovat životopis nějakou tou zahraniční zkušeností. A ačkoliv se nabídka možností stále rozšiřuje a rok od roku vycestuje více studentů, pořád si mnoho z nich myslí, že právě pro ně tato zkušenost není. Mezi nejčastější obavy ze studia v zahraničí patří

strach z cizího prostředí a jazyka, z nedostatku financí nebo z náročného dohánění zameška­ ných semestrů na domovské fakultě. Mnoho studentů boj také rovnou vzdá z důvodu velké konkurence na fakultě, kvůli které je o místa na zahraničních pobytech rvačka. Ani jeden z důvodů vás ale nemusí připoutat na vaši vy­ hřátou židličku do konce studia!

Každá fakulta má nějaké možnosti zahranič­ ních pobytů, ať už studijních, či pracovních. Někde je nabídka jednoduchá a zahrnuje jen pár vybraných zemí v rámci největšího pro­ jektu Erasmus+. Jinde jsou možnosti opravdu pestré a může být složité se v nich zoriento­ vat. Stojí to však za to, protože některé školy mají uzavřené velmi zajímavé zahraniční


prostředí s cizím jazykem se obvykle rozply­ nou brzy po příjezdu, nejpozději však po první mezinárodní party, kde zjistíte, že podobně „ztracených“ studentů je kolem spousta. Pro ty, kteří si chtějí jazyk před cestou procvičit, není nic jednoduššího než se přihlásit na pří­ pravný kurz. A co po návratu se zameškaným studiem? Možností, jak se s tím vypořádat, je mnoho. Někdo zvládne studium dohnat v dalších semestrech, jiný si dobu studia bez­ platně prodlouží, další si třeba nastaví pod­ mínky zahraničního pobytu tak, aby mu byly vystudované předměty uznány do studijního plánu, a nemusel tak dohánět nic. Existuje do­ konce i možnost si některé předměty zároveň vystudovat na domovské fakultě „na dálku“, a ušetřit si tak práci po návratu.

PRACOVAT, STUDOVAT, NEBO OBOJÍ?

Kromě široké nabídky různých zemí je možné volit také druh stáže. Nejčastěji studenti vy­ rážejí na tzv. studijní stáž, kde stráví nějaký čas na partnerské fakultě studiem totožného či příbuzného oboru. Existuje však možnost vyrazit i na pracovní stáž, kde se otvírají ob­ rovské možnosti, čemu se v zahraničí věno­ vat. Práce na takové stáži samozřejmě musí být v oboru vašeho studia, je možné ale po­ pustit uzdu své fantazii a najít si job snů ales­ poň na těch pár měsíců. Také tyto stáže jsou totiž podporovány finančním grantem, takže můžete pracovat v podstatě bez výplaty. Když ale budete mít štěstí na zaměstnavatele, můžete si v zahraniční ke grantu přijít ještě na zajímavé přilepšení. Neobvyklou variantou pracovní stáže může být práce na zahraniční univerzitě, kdy zůstanete v univerzitním pro­ středí, ale vyzkoušíte si obor i z druhé strany.

KAM TEDY VYRAZIT? dohody nebo se zapojují do různých mezi­ národních programů, díky kterým je možné navštívit i velmi exotické a atraktivní destina­ ce. V různých programech se také liší vstupní pravidla, výše finanční podpory, délka pobytu a další podmínky. Díky této rozmanitosti je možné najít i takové programy, u nichž jsou jednodušší vstupní podmínky, případně se o nich moc neví, a proto není tak velká kon­ kurence. Z finančního hlediska mohou být některé zahraniční programy velmi náročné, ale minimálně přes program Erasmus+ si může dovolit při troše skromnosti vycesto­ vat každý, i ten, kdo se místo letní brigády opaloval na zahradě. Obavy o pobyt v cizím

Při volbě místa, kde strávíte dalších pár měsíců, je nejdůležitější samozřejmě jazyk. Čím více jich ovládáte, tím se rozšiřuje na­ bídka. Anglicky mluvící studenti se ale roz­ hodně nemusí omezovat pouze na anglicky mluvící země. Ve většině států je možné studovat právě v angličtině. I studenti ovlá­ dající další rozšířené jazyky, jako je třeba francouzština nebo španělština, mohou lovit v pestřejší nabídce. Důležité je také za­ myslet se nad tím, do jakého města vyrazí­ te, a něco si o něm předem přečíst. Ten, kdo chce trávit večery v zahraničí v hospůdkách, by asi neměl cestovat tam, kde platí prohi­ bice. Ten, kdo má rád méně lidí, by měl zase volit menší města.

CO (NE)DĚLAT V ZAHRANIČÍ

Závěrem je dobré si připomenout nějaká doporučení na cestu. Co na stáži dělat se můžete dočíst všude – na oficiálních stránkách zahraničního programu, na za­ hraničním oddělení univerzity, v každém druhém článku v časopise. Čemu se ale vyhnout? Rozhodně zapomeňte na to, trávit všechen čas ve škole. Ochudíte se tak o výlety, pro­ cházky městem a poznávání místní kultury. Tyhle zážitky si totiž budete pa­ matovat určitě lépe než hodiny strávené v knihovně.

1

Nebuďte jen v prostředí zahraničních studentů. Podívejte se i mezi „domorodce“. Poznáte tak lépe jejich domovinu a zároveň si kvalitněji procvičíte jazyk.

2

Neutrácejte jako zběsilí. Na za­ čátku pobytu vám přijde finanční grant, se kterým je nutné vy­ stačit po celou dobu stáže. Dejte si proto pozor, abyste v zápalu radosti z nového prostředí neutratili první měsíc půlku grantu v Primarku a poslední měsíc pak nemuseli jíst jen suché těstoviny.

3

Nezapomínejte na lidi. Až se vrátíte domů, určitě budete mít hodně práce s návratem do sta­ rých kolejí a doháněním restů. Možná si na hodně lidí, které jste v zahraničí potkali, ani nevzpomenete. To je ale chyba. Mnohdy můžete na stáži získat kontakty cenné pro vaše studium nebo práci a nebo navázat milá kamarádství.

4

Nedělejte trapasy. Víte, že ve Francii je velmi nevhodné mluvit o penězích a v Norsku vás může překvapit naháč? Nastudujte si předem pravidla chování v zemi, kam jedete, ať se vyhnete zbytečným nepříjemnostem.

5

A hlavně nezapomeňte, že na takovou cestu, kterou můžete díky možnostem studia na vaší fakultě podniknout, budete vzpomínat ještě dlouho!

Květen 2017 STUDENTA 33


SPECIÁL

ERASMUS SLAVÍ 30 LET! Pokud jste během studia řešili cestování do zahraničí, o Erasmu jste prostě museli slyšet. Možná ale nevíte, že tenhle program letos slaví velké výročí. Jak vznikal a v čem jsou jeho aktuální přednosti? Text: Mojmír Sedláček

V

červnu 1987 vznikl program, který je pro mnoho mladých lidí zákla­ dem jejich studia dodnes. Program Evropské unie se zaměřil na mo­ bilitu studentů, která měla překonat dosa­ vadní výměnné pobyty omezené především na Velkou Británii, Francii a Německo. Hned zpočátku se do programu totiž přihlásila jedenáctka zemí a další brzy následova­ ly. Konkrétně naše země se přidala roku 34 STUDENTA Květen 2017

1997 a nedlouho poté vyrazili první studenti a učitelé do zahraničí. Erasmus rychle zís­ kával na popularitě a dnes je suverénně nej­ známějším a nejpopulárnějším programem, který Evropská unie v oblasti vzdělávání realizuje. V polovině devadesátých let se připo­ jil program Socrates a vedle zahraničních pobytů byly nově umožněny i podobné možnosti cestování pro učitele. Mezinárodní

spolupráce se nadále rozšiřovala. V roce 2007 se ze Socrata stal Program celoživot­ ního učení (LLP Erasmus), jenž se před třemi roky změnil v Erasmus+.

ERASMUS+

Erasmus+ byl Evropskou komisí schvá­ len v roce 2014 a má probíhat až do roku 2020. Klíčovými body programu jsou vzdělá­ vání, odborná příprava a mládež. Týká se tak


nejen studentů a učitelů, nýbrž i vedoucích mládeže, učňů a dalších. Finančně podporuje rozličné organizace a zahrnovat může prak­ ticky celý svět. K projektu se nám vyjádřila Yvona Vyhnánková, která je do něj zapojena již od jeho začátku v České republice. Od roku 1998 pak v Olomouci plní funkci institucio­ nální koordinátorky. Podle ní se postupem let zvýšila administrativní zátěž, obecně se však program mění k lepšímu. „Jednoznačně pozitivní změnou je to, že studenti mají možnost více pobytů během studia, mají možnost kromě studijního pobytu absolvovat i praktickou stáž a také se jim rozšířily možnosti cílových destinací prakticky do celého světa díky mezinárodní kreditové mobilitě.“ Německo, Španělsko a Francie se drží na špici zemí, kam nejčastěji vyrážíme. A záro­ veň odtud jezdí nejvíce cizinců k nám (společ­ ně ještě s Turky). Prim samozřejmě hrají tři největší univerzity, tedy pražská Univerzita

5 SEKTORŮ ERASMU+ Školní vzdělávání se zaměřuje na učitele a nabízí jim možnost vyzkoušet si učení v zahraničí. Odborné vzdělávání umožňuje studentům i absolventům zapojení do mezinárodních projektů. Nejlepší prostor pro zavádění inovativních postupů! Vysokoškolské vzdělávání máme s Erasmem spojené nejvíce. Studenti i učitelé se jezdí vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti na zahraniční univerzity. Vzdělávání dospělých nabízí zaměstnancům jazykových škol, knihoven a podobných organizací, aby mimo republiku absolvovali kurzy či školení, jimiž mohou následně obohatit své domovské prostředí. Mládež – v rámci Evropské dobrovolné služby se mohou mladí lidé bez ohledu na studium zapojit do dobrovolnických projektů v rámci Evropské unie i mimo ni. Jejich součástí můžete být už od sedmnácti let. Víc informací na www.naerasmusplus.cz

Karlova, brněnská Masarykova univerzita a olomoucká Univerzita Palackého. Za nimi jsou nejaktivnější Vysoké učení technické z Brna a pražská Vysoká škola ekonomická.

ZAPOJILO SE UŽ VÍC NEŽ 9 MILIONŮ ÚČASTNÍKŮ MÁ TO SMYSL!

Před čtyřmi lety vznikla studie zkoumají­ cí palčivou otázku, zdali je tento program vlastně přínosný. Účastnilo se jí na 80 tisíc studentů a výsledky byly překvapivě jedno­ značné. Výměnný program skutečně zlepšuje zaměstnatelnost studentů po škole a jejich šanci uchytit se i v zahraničí. Přes 90 % za­ městnavatelů totiž hledá pracovníky právě s takovými vlastnostmi, které jsou na účast v Erasmu navázány – totiž tolerance, zvěda­ vost, rozhodnost či sebedůvěra. Už jen pokud se na zahraniční pobyt hlásíte, tak jsou vám nejspíše tyto vlastnosti bližší než vašim do­ máčtějším spolužákům. I Yvona Vyhnánková vnímá, že „studenti se ze zahraničí vracejí samostatnější a zároveň otevřenější a tolerantnější. Také většina z nich po návratu více oceňuje podmínky v ČR a na Univerzitě Palackého, více si váží toho, co mají doma. To jim ale nebrání vyrazit do zahraničí znovu, naopak se o to většina z nich snaží.“ Ti, kteří Erasmem prošli, si z 93 % dokážou představit, že by v jiné zemi pracovali, zatímco stejný přístup zastává pouze 73 % studentů bez zkušenosti s Erasmem. Také dvojnáso­ bek Erasmáků se do cizí země přestěhoval či v ní pracoval ve srovnání s těmi, kteří zůstali doma. Nemluvě o tom, že nezaměstnanost absolventů se zahraničními zkušenostmi je o 23 % nižší a z hlediska dlouhodobé neza­ městnanosti jsou výsledky ještě lepší. Prostě kdo byl venku, uživí se lépe! „Co považuju za nesmírně důležité je, že Erasmus je pro většinu studentů samozřejmou součástí jejich studia, ať už sami vycestují, nebo se ‚jen‘ potkávají se zahraničními studenty a vyučujícími. Ta masovost, nebo řekněme dostupnost, to je jeden z největších přínosů programu,“ dodává Vyhnánková.

www.mujerasmus.cz, a hned vám to bude jasné. Můžete se dočíst příběhy absolventů programu a samozřejmě přidat i svůj vlastní. Detaily chystaných akcí k oslavě tam pocho­ pitelně objevíte taky. A to není vše. Během jubilejního roku 2017 bude postupně vyslá­ no do světa třicet panenek, jejichž cestu lze sledovat na sociálních sítích. Tyhle panenky v souladu s heslem „Nesedávej v koutě“ pro­ cestují rozličné destinace a dostanou se na spoustu míst, kde budou šířit slávu tohoto důležitého programu. Schválně se mrkněte na hashtag #mujerasmus a prostřednictvím Facebooku, Instagramu či Twitteru sledujte jejich pouť také! Vedle toho se 18. května na pražské Kampě odehraje open-air akce, jež vám odpoví na všechny otázky ohledně aktuálního Erasmu+. Přítomna bude samozřejmě spousta studen­ tů, kteří vám představí své schopnosti v rámci

JEN ZA ČESKO SE ZÚČASTNILO VÍC NEŽ 280 000 LIDÍ prezentace odborných dovedností. Ti aktiv­ nější z vás si budou moci i leccos vyzkoušet. Představeni budou i účastníci z jiných zemí i sektorů, to vše v neformální atmosféře. Pokud o studijním pobytu za hranicemi uva­ žujete, kroužkujte si třetí květnový čtvrtek v kalendáři! Na závěr naposled zmiňme povzbudivá slova paní Vyhnánkové: „Nejvíc mě baví sledovat vliv programu na prostředí a atmosféru vysoké školy, to, jak ovlivňuje nejen ty studenty a zaměstnance, kteří vyjedou do zahraničí, ale prakticky každého na univerzitě. A také osobní příběhy účastníků programu, to, jak je zahraniční zkušenost mění osobnostně i profesionálně.“ Potřebujete snad slyšet víc?

OSLAVY V PLNÉM PROUDU

A jak se zmíněné třicáté výročí vlastně slaví? Podívejte se na speciálně zřízený web Květen 2017 STUDENTA 35


SPECIÁL

CHCI NA ERASMUS

JAK TO ZAPLATÍM? Jak zaplatit pobyt v zahraničí? S touhle otázkou si láme hlavu každý, kdo má v plánu někam vyrazit, a nemá zrovna našetřené miliony. Řešení přitom nemusí být vůbec složité, stačí se jen porozhlédnout kolem. Možnosti, které nabízí například Komerční banka, vás třeba zatím ani nenapadly. A přitom by vám zrovna ty mohly hodně pomoct. Text: Mojmír Sedláček

J

ak se můžete dočíst na stránkách okolo, Erasmus je rozhodně velmi přínosnou investicí. A nejde jen o peníze, nýbrž o cel­ kový rozvoj osobnosti i budoucí kariéry. Každý však před odjezdem musí řešit hlavně 36 STUDENTA Květen 2017

financování, v němž sice může pomoci stipen­ dium, je ale nutné myslet i na zadní vrátka. Podívejte se na trio šikovných produktů od Komerční banky, které vám chmury ohledně finančních otázek pomůže zahnat.

VOLBU ÚČTU NEPODCEŇUJTE

Speciální studentský účet od Komerčky je šitý na míru studentům a jejich potřebám. Především je jeho zřízení zcela zdarma. A vlastně na něm ještě vyděláte – jakmile se


na konci měsíce nad horentními sumami za absurdní poplatky určitě děsit nebudete. Platby pomocí on-line bankovnictví roz­ hodně oceníte, stejně jako fakt, že mobilní aplikace podporuje moderní funkce jako při­ hlašování pomocí otisku prstu či fungování

VŠECHNO SPLATÍTE AŽ PO KONCI STUDIA v chytrých hodinkách Apple Watch. A pokud chcete využívat opravdovou technologii bu­ doucnosti, máte příležitost – telefonem totiž můžete i zaplatit. Zároveň však aplikace dbá na bezpečnost, takže se pyšní prvotřídním systémem Trusteer, vyvinutým odborníky z IBM. O své úspory se tak ani při hojném využívání internetového bankovnictví bát nemusíte.

S BALÍČKEM BEZ OBAV

VEDENÍ I VÝBĚRY ZADARMO A K TOMU 350 KČ DO ZAČÁTKU totiž prokážete platnou ISIC kartou, dosta­ nete 350 Kč jako bonus do začátku. Navíc za jeho vedení až do pětadvaceti let nic nepla­ títe. Všechny běžné operace jako přijímání či odesílání plateb jsou také zadarmo, takže se

Balíček s názvem Erasmus už podle názvu dává najevo, že pomůže studentům s finan­ cováním jejich zahraniční cesty. Nabízí vedení účtu jak v korunách, tak v eurech, čili pokryje veškeré platební potřeby dle aktuálních poža­ davků. Výběry z tuzemských bankomatů jsou zdarma a bez poplatků můžete jednou měsíč­ ně o nějaké ty prašule stáhnout i bankomat v zahraničí, což se sakra hodí. „Na sestavení balíčku Eramus jsme pracovali spolu se stu­ denty. Také jsme se ptali na Facebooku, aby nám uživatelé řekli, jaké služby by při studiu v zahraničí nejvíce ocenili,“ vysvětluje Jana Kyselová z Komerční banky. Embosovanou kartu, s níž můžete jít i do minusu, si zamilujete taky. Proč? I když už vám na ní aktuálně nezbudou žádné prostřed­ ky, budete aspoň styloví – můžete si ji totiž nechat potisknout vlastním designem. Ale zpět k balíčku. Pokud si přes interneto­ vé bankovnictví sjednáte cestovní pojištění, což je velmi jednoduché, dostanete na něj slevu. Navíc dostanete dvě karty – jednu pro účet v korunách a druhou pro ten v eurech. Tam bude uložené i vaše stipendium. Všechny tyhle výhody nejlépe domluvíte na poboč­ ce. Od sjednání balíčku Erasmus je možné jeho výhod využívat jeden rok, pak se lze

dohodnout na dalším plánu. Možnostem se ale meze nekladou.

FÉROVÝ ÚVĚR

Jestliže si stále nejste jisti, zdali vám finan­ ce na Erasmus vystačí, zamyslete se nad úvěrem s názvem Gaudeamus, a to i pokud nejste fanoušky úvěrů obecně. Tenhle se vám totiž dost vyplatí. Je omezen třiceti lety věku, nabízí ale několik nezanedbatelných výhod, kterými je především nízký úrok, jenž po celou dobu splácení zůstává stejný. A také možnost splatit vše až v době, kdy si to budete moci dovolit – tedy po dokončení školy a nástupu do práce. „Studenti často nemají peněz nazbyt a splácet úvěr ještě za studia může být hodně náročné. Proto se jim snažíme jejich život ulehčit a mohou si tak splátky odložit až na dobu po ukončení studia,“ říká Jana. To vše si můžete domluvit zadarmo, bez dalších poplatků, a ty nebudete platit ani v případě, že se hecnete a splatíte úvěr před­ časně. Celkově to vypadá na hodně výhodnou nabídku, která studentům nabídne příjemný a finančními otázkami nezatížený start karié­ ry. A je už jen na vás, jestli těmito penězi za­ platíte své výdaje doma, nebo si přispějete na zahraniční pobyt. Pokud jste se doteď báli, jak Erasmus finančně zvládnete, teď už očividně ne­ musíte. Produkty od Komerčky jsou šité studentům na míru a je to na nich znát. Své finance budete mít pod kontrolou, a to při zachování maxima flexibility a stylu. Co byste chtěli víc?

JAK NA CHYTRÉ FINANCOVÁNÍ ERASMU? Studentský účet – žádné poplatky, on-line správa a 350 Kč bonus do začátku Erasmus balíček – účet v korunách i eurech, výběry zdarma, designová karta a zajímavé slevy Úvěr Gaudeamus – nízký úrok, žádné poplatky a možnost splatit ho až po škole Víc informací na www.kb.cz

Květen 2017 STUDENTA 37


SPECIÁL

OKOUZLENÁ ASIÍ

Tereza Dusíková právě studuje bakaláře na University of New York in Prague (UNYP). Kromě toho, že přemýšlí nad tématem bakalářky a připravuje se na státnice, se ale taky v posledních letech naprosto zamilovala do Asie a rozhodla se ji celou procestovat. Za sebou má už několik výletů na východ, a to jak na vlastní pěst, tak i s pomocí své alma mater. UNYP má totiž partnerství skoro se třemi desítkami univerzit po celém světě. Tereza tak díky tomu mohla například strávit semestr na Taylor’s University v Malajsii. Text: Kristýna Dolejšová Foto: Jindra Kodíček

T

erezo, věděla jsi už od začátku svého studia, že chceš vyjet na studijní pobyt do zahraničí? Věděla. Důvodů, proč vyrazit na pár měsíců do ciziny, je totiž opravdu hodně. Chtěla jsem si například vyzkoušet jiný systém vzdělávání. Těšila jsem se, že potkám nové lidi a poznám jejich kulturu. Na studijní pobyt mimo Českou republiku jsem ale také chtěla vyrazit kvůli mož­ nosti cestovat, protože ráda pozná­ vám nová místa.

skloubit cestování se školou, a toho by byla chyba nevyužít. Pomáhal ti někdo ze školy s vyplněním přihlášky a s dalšími záležitostmi? Ve škole mi pomohli se vším. O studenty, kteří chtějí vyjet na studijní pobyt do zahra­ ničí, se stará paní Halková. Poradí jim například už i při samotném výběru univerzity v cizině a následně studentům pomůže i s veškerými admini­ strativními náležitostmi – od prvotního kontaktu s partner­ skou univerzitou přes výběr vhodného studijního oboru až po vízum – takže přihlásit se není vůbec složité.

UNYP umožňuje svým studentům vyjet na spoustu univerzit po celém světě. Využívají studenti tuhle možnost, nebo jsi spíš výjimkou? U studentů naší univerzity jsou studijní pobyty v zahraničí velmi oblíbené a rádi jich využívají. Z mého okolí byl například brácha na Panenských ostrovech, přítel vyrazil na studijní pobyt do Thajska. Kamarádka pojede na podzim do Nizozemí, další dvě zase zamíří do Argentiny. Z kolika zemí si vlastně můžete vybírat? Zemí na výběr je opravdu hodně. Kromě těch, které jsem už zmínila, jsem mohla vyrazit třeba do Mexika, Kanady, Peru, Francie, Německa, Turecka, Řecka, Malajsie, Jižní Koreje, Albánie, na Filipíny nebo na další místa ve Spojených státech. V mnoha z těchto zemí jsem si navíc mohla vybrat z ně­ kolika univerzit. Proč jsi nakonec vyrazila do Malajsie? Přemýšlela jsem i o studijním pobytu 38 STUDENTA Květen 2017

v Argentině nebo ve Spojených státech, ale nakonec jsem se rozhodla právě pro Malajsii. V Asii jsem totiž byla už několikrát, takže jsem věděla, že zde žijí hrozně příjemní lidé. Není tam draho, což je dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí stejně jako já cestovat. A rozhodující pro mě bylo také počasí. V Malajsii je totiž krásně teplo. Asie je veliká a chtěla bych ji jednou procestovat celou. UNYP mi ale dala možnost

Jaký obor jsi na Taylor’s University v Malajsii studovala? Na UNYP studuju Komunikaci a masová média a chtěla jsem zůstat víceméně v oboru. Z nabídky Taylor’s University jsem si proto vybrala Event management & Public Relations, protože jsem se chtěla dozvědět víc o téhle specifikaci. Během studij­ ního pobytu jsem si navíc mohla pořádá­ ní akce přímo zkusit, což byla zkušenost k nezaplacení. Setkala ses v Malajsii s něčím, co tě překvapilo? Malajsie je muslimský stát, takže jsem už při balení hodně přemýšlela, co přesně si mám vzít s sebou. Nevěděla jsem, jak se tam budu


moct oblékat, tak jsem si radši zabalila i kalho­ ty a trička s dlouhým rukávem. Lidé v Malajsii jsou ale hodně tolerantní a nevadilo jim ani to, že nakonec chodím v kraťasech a tričku na ramínka. Jaký je vůbec rozdíl mezi mentalitou Malajsijců a tou naší? Malajsijci jsou hrozně usměvaví lidé a rádi pomáhají cizincům. Nechci je ale srovnávat s Čechy a říkat, že u nás takoví lidé nejsou. To úplně nejde. Odvezla sis zpátky do Čech nějaký zážitek, na který nikdy nezapomeneš? Celý výměnný pobyt byl pro mě jeden velký zážitek. Poznala jsem totiž, jak funguje vzdě­ lávací systém jinde, potkala jsem hodně lidí a podnikla jsem spoustu výletů. Které místo tě při cestování po Malajsii a jejím okolí okouzlilo natolik, že bys nám ho doporučila navštívit? Nejvíc se mi líbilo na Cameron Highlands, což jsou čajové plantáže vysoko v horách. Člověk tam může vyrazit na nějakou túru a celou dobu chůze být obklopen krásnou přírodou. A když už máte hor dost, můžete jet k moři. Doporučila bych například ostrovy Perhentian Islands nebo Langkawi, kde jsou krásné pláže a můžete se tam i potápět. Pokud vás zajímá víc, můžete se podívat třeba na můj blog teranacestach.cz.

UNYP Tereza studuje třetí ročník bakalářského programu Komunikace a masová média. University of New York in Prague ovšem nabízí celou řadu bakalářských, magisterských, doktorských i MBA programů se zaměřením od financí a marketingu přes IT až po psychologii. Studenty tu v anglickém jazyce učí odborníci z celého světa a absolventi končí školu s dvojím diplomem – českým/evropským i americkým, otevřené dveře tak mají jak k uplatnění doma, tak i v zahraničí.

Jedním z důvodů, proč jsi chtěla na tento studijní pobyt vyrazit, bylo potkat se s novými lidmi. Jsi v kontaktu se studenty, které jsi v Malajsii poznala? Studentů, kteří vyrazili na studijní pobyt na Taylor’s University, bylo opravdu hodně. Všechny jsem určitě za tu dobu nepoznala. Asi s pětadvaceti studenty jsem se ale znala a jez­ dili jsme spolu na různé výlety. Věřím, že se s nimi někdy znovu potkám. Pokud například pojedou do Prahy, určitě se mi ozvou. Uznala ti UNYP předměty, které jsi studovala na Taylor’s University, nebo budeš muset studium prodlužovat? Před odjezdem jsem si opravdu dala pozor na to – a studijní oddělení to se mnou také podrobně probralo – abych si vybrala takové předměty, které mi budou následně uznány. Nechtěla jsem jet do Malajsie jen tak pro zábavu a po návratu zjistit, že budu muset o jeden semestr prodlužovat, takže ano, v tomto směru mám vše vyřešeno. Studuješ na americké univerzitě v Praze, takže ani doma vlastně nejsi o zahraniční zkušenosti ochuzená. Máš pravdu. UNYP jsem se rozhodla jít studo­ vat z několika důvodů. Líbilo se mi, že zde mám možnost získat double degree, tedy evropský diplom z University of New York in Prague a americký diplom z Empire State College. Všichni tady pak mluvíme anglicky, což je pro mě důležité a získané jazykové dovednosti ve svém životě určitě využiju. Zaujalo mě taky, že tady nestudují pouze čeští studenti, ale lidé z celého světa. V multikulturním prostředí tak má člověk možnost poslechnout si různé názory a naučit se respektovat odlišné kultury. Sama jsi zmínila, že UNYP nabízí možnost získání dvojího diplomu, což studentům otevírá cestu do zahraničí. Uvažuješ o práci nebo studiu v zahraničí, až tady své studium dokončíš? Určitě bych chtěla tuto příležitost využít. Nerozhodla jsem se ještě, zda půjdu rovnou pracovat, nebo ještě studovat, ale rozhodně chci vyjet do ciziny. Nejspíš zase vyrazím do Asie, ráda bych se podívala třeba do Singapuru nebo na Tchaj-wan.

Víc informací na www.unyp.cz

Květen 2017 STUDENTA 39


BUĎME „POŠKOLÁKY“ :)

KOMERČNÍ PREZENTACE

TŘEBA V IT!

JAVA CLEVER AKADEMIE Máte základy v objektovém programování a chcete se naučit Javu? Tak vyrazte na pražskou Java Clever akademii vedenou zkušenými vývojáři a získejte znalosti a praxi na reálných projektech už během studia. Čekají vás workshopy z těchto oblastí: Java Analýza Architektura Project management Testing Akademie je úplně zdarma a ti nejúspěšnější z vás mohou dokonce na konci získat odměnu 4–10 tisíc korun a nabídku práce na plný nebo částečný úvazek. Stačí jen napsat, co se chcete naučit, a k tomu poslat svoje CV na viera.bohonkova@cleverlance.com, a můžete se na to vrhnout. Tak do toho! 40 STUDENTA Květen 2017

Ve škole strávíme zhruba osmnáct let života. V různých fázích školní docházky se těšíme na konec povinného šplhu, konec logaritmů, případně konec každodenního šprtání na děják. A nakonec i na konec školy jako takový. Jenomže jak to tak většinou chodí – nakonec se nám začne stýskat. Text: Ella Mahdalová

K

olikrát nám škola leze i ušima a pří­ saháme, že se do ní po zisku vydře­ ných písmenek už nikdy nevrátíme. Ignorujeme rady starších a zkuše­ nějších, kteří nám říkají, že nějaké to učení nás ještě nemine, ale že je to často docela zábava. Protože samozřejmě my víme nejlé­ pe, že ano… No, jenomže nevíme. Po zapojení do pracovního procesu totiž musíme starším dát za pravdu. Znalosti nabyté dříve ve škole se zkrátka musí neu­ stále rozvíjet, jinak zakrní. A tu a tam si je taky třeba doplnit odborné znalosti o no­ vinkách v oboru nebo jen tak ze zvědavosti zabrousit do oborů vedlejších, protože to se při práci vlastně taky může hodit. Nesmí

se zapomenout ani na cizí jazyky, proto­ že se středoškolskou angličtinou si prostě do smrti nevystačíme a o španělštině, na kterou jsme chodili jeden semestr, ani ne­ mluvě. A nejvíc nám budou chybět přednáš­ ky o něčem úplně novém.

VEČERNÍ ŠKOLA

Jednou z možností, jak si rozšířit pracovní obzory, jsou třeba večerní školení. Dost za­ jímavé nabízí třeba společnost Cleverlance, která poskytuje konzultace a komplexní soft­ warové služby zejména v oblastech financí, pojišťovnictví a telekomunikací. „Zhruba před dvěma lety jsme přišli s konceptem večerních školení, která jsou jak pro


KARIÉRA naše zaměstnance, tak jsou zároveň většinou otevřená veřejnosti. Lidé během nich mají možnost rozšířit si své odborné znalosti a čerpat zkušenosti i od ostatních účastníků kurzu. Jsouli přítomni i účastníci z jiných firem, výměna tipů, postupů a ‚best practices‘ pak bývá hodně pestrá a zajímavá,“ říká k tomu Martin Paták z Cleverlance. „Za minulý rok na naše externí školení přišlo i 140 účastníků z ostatních firem, a díky evaluačním dotazníkům víme, že naše témata vítají, zaujala je, uplatní je při své práci a jsou to zřejmě oni, kdo nás doporučují dále – to je motor, který nás utvrzuje v tom, že tento program má smysl, i když se nejedná o sofistikovaná certifikační školení,“ dodává.

ZAMĚŘENO NA NOVÁČKY

Kromě večerních programů pořádá

společnost i speciální intenzivní školení, aby co nejvíce pomohla nově nastupujícím za­ městnancům. „Před čtyřmi lety jsme spustili první Java Clever Akademii. Dnes to zní ohraně, ale když jsme začínali, jednalo se o poměrně nový koncept, který se opíral o reálné potřeby začínajících Java vývojářů. Ze školy si přinesli skvělé teoretické znalosti, ale nebyli připraveni na reálné projekty, takže jsme hledali způsob, jak jim pomoci. Tento program postupně vylepšujeme a zdokonalujeme, a pokud víte o někom, kdo by se chtěl naučit skutečně dobře programovat v Javě, nebo jste to právě vy, neváhejte se nám ozvat,“ láká Paták s úsměvem. Cleverlance každoročně pořádá i bootcam­ py pro mobilní vývojáře. Před dvěma lety také přišla s Testing Akademiemi, které přivádějí do světa IT lidi nezasažené programátorským

vzděláním, a umožňují jim tak jednoduchým, zajímavým a efektivním způsobem změnit kariéru, což se vždycky hodí. „Oblíbenou třešničkou na dortu je nabídka práce, kterou od nás úspěšní absolventi akademií nakonec dostanou. My pak máme radost, když vidíme jejich profesní růst,“ dodává Martin Paták. „Z našich akademií tak vzejde pětasedmdesát nových odborníků ročně.“

NA VLASTNÍ KŮŽI: JANA IT analytička, která kouzlí s modelovacím jazykem UML. Vedle toho, že některá školení tý­ kající se právě UML vede, je také ráda navštěvuje. Velmi uvítala, když jsme školení přesunuli z pracovních hodin na podvečer: „Většinou jsem hodně vytížená na projektech a dvě hodiny ve večerních hodinách obvykle na zajímavé školení najdu – v běžném pracovním čase bych se ale těžko uvolnila. Sice je to něco za něco, ve dvou hodinách se téma dá probrat jen zběžně, ale lepší něco než nic – alespoň si tak udržuji přehled v oboru časově efektivní formou.“ Navíc velmi oceňuje, že široký záběr Cleverlance v IT oblasti se zrcadlí i v tématech školení. Ta jsou bohatá jak co do business domén, tak co do technologií a činností v IT (pro­ jektové řízení, analýza, vývoj, testy…), díky tomu může získat přehled i v ob­ lastech, se kterými se na projektech nesetkává nebo jen okrajově. A ško­ lení pro ni plní také sociální aspekt: „Potkám osobně kolegy z jiných projektů, se kterými se jinak nesetkávám, můžeme si vzájemně vyměnit zkušenosti, vznikají zajímavé diskuze.“

ZUZKA Zuzka se věnuje business analýze a projektovému řízení. Neustálý osobní rozvoj je pro ni jednou z nejdůle­ žitějších součástí oboru. Bez toho se v silně kon­ kurenčním prostředí dá uspět jen těžko. A proto často využívá možnost vzdělávání, které jí firma nabízí: „Mám zde možnost rozšířit si obzory v různých oblastech, a to jak soft skills (např. koučování), tak hard skills (např. enterprise architektura). Zároveň se na školeních dozvídám o problémech, které kolegové museli překonat, či jejich přístupu k řešení návrhu systému. Zajímavý je pro mne také pohled kolegů na projekty, kteří jsou v jiné roli než já. V pozici analytika tak získávám ucelenější představu o tom, co je pro koho z hlediska návrhu řešení důležité.“

TOMÁŠ Tomáš je projekťák tělem i duší. Vedle náročných projektů pro Cleverlance řídí také svou velkou rodinu. Proto se na školení dostane málokdy, naposledy se podíval na interní seminář o světle ve fotografii: „Dozvěděl jsem se spoustu nového, ale především toto školení pro mne určitě bylo inspirativní v tom, že i při práci a rodině se dá zvládnout taková spousta věcí. Navíc, vzhledem k tomu, že jsem pořád na projektech, to pro mne byla vítaná příležitost se potkat s kolegy, co mají stejné zájmy.“

Květen 2017 STUDENTA 41


KARIÉRA

STÁŽISTI ZE ŠKODOVKY (ZLEVA: JOSEF, ONDŘEJ F., ŠARLOTA, ALENA, ONDŘEJ Ž. A MARTIN)

TALENTOVANÉ STUDENTY SI VE ŠKODOVCE HÝČKAJÍ

„Studentů si u nás opravdu vážíme.“ Běžná věta většiny personálních oddělení. Ve ŠKODA AUTO se rozhodli představit důkaz místo slibů a otevírají nový studentský rozvojový program – Student Talent Pool.

J

edná se o program, do kterého jsou vybíráni talentovaní studenti, kteří jsou ve ŠKODA AUTO na praxi. „Ti pak získávají možnost rozšiřovat své schopnosti na specializovaných školeních a rozvojových kurzech, mohou se účastnit setkání s manažery, využívat bezplatného ubytování a jsou odměněni vyšší mzdou,“ říká Jitka Veselá, koordinátorka HR marketingu ve ŠKODA AUTO. „Na pravidelných setkáních se budou studenti také navzájem seznamovat s ostatními odděleními společnosti, díky čemuž získají znalosti o celé automobilce a plně načerpají „Simply Clever“ myšlenky, na kterých se ve Škodovce staví,“ doplňuje. Jak se mohou studenti do programu dostat? Odvádějí-li dobrou práci, vedoucí jejich praxí je do programu nominují. Podmínkou pro přijetí je minimálně tříměsíč­ ní zkušenost na praxi ve Škodovce a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Co si o nově vzniklém programu myslí a jaké je jejich pracovní zapojení v největší tuzem­ ské automobilce, na to jsme se zeptali přímo účastníků programu. 42 STUDENTA Květen 2017

ALENA NAZARENKOVÁ 21 LET TUL, pracuje v oddělení nákupu Jaké důvody tě vedly do Škodovky? Nehledě na to, že je ŠKODA AUTO obecně známá svou atraktivitou v roli zaměstnavatele, dalším důvodem, proč jsem si ji zvolila, byla zejména časová flexibilita při studiu. V návaznosti na to i získání zkušeností v oblas­ ti, která mě baví a nadále bych se jí chtěla věnovat i ve svém budoucím zaměstnání. Jaká je tvá práce v oddělení nákupu? Co tě na ní baví? Má role spočívá v podpoře celého chodu Nákupní akademie. Práce mě baví zejména proto, že je různo­ rodá – a to od plánování vzdělávacích opatření pro zaměstnance až po projekty, jako je image oddělení nákupu a Work Life Balance. Na téma vzdělávání za­ městnanců v oblasti nákupu jsem zpracovávala i svou bakalářskou práci. Ráda se účastním takových čin­ ností, u kterých je vidět, že mají smysl. Proto razím heslo, že alfou a omegou úspěchu či neúspěchu pod­ niku jsou lidé. Vzdělávání je proto pro každou firmu důležitým nástrojem, který může rozhodovat i o kon­ kurenční schopnosti podniku.


ONDŘEJ ŽÁČEK

ONDŘEJ FIDRA

24 LET UPOL, pracuje v oddělení komunikace

21 LET ČVUT, pracuje v oddělení vývoje celého vozu – stavba karoserie

Nedávno ses dostal do programu Student Talent Pool. Co pro tebe znamená být součástí této užší talentované skupiny studentů? Talent Pool si představuji jako ucelenou komunikační platformu pro na­ vázání užší spolupráce a předání vzájemných zkušeností. Rád bych také pracoval na vylepšení pobytu stážistů ve společnosti tak, aby byl sku­ tečně efektivní průpravou k budoucímu povolání. Být součástí Talent Poolu je pro mne současně znakem toho, že svou práci odvádím sku­ tečně dobře, firma to dokáže ocenit a do budoucna se mnou počítá. V současnosti působíš v oddělení Komunikace. Co je obsahem tvé práce a jak tě to baví? Oddělení komunikace podniku koordinuje mediální aktivity značky nejen u nás, ale i v zahraničí. Komplexní péče o tisk a tvorba našeho mediálního obrazu zahrnuje širokou škálu aktivit, stereotyp zde opravdu nikdo nena­ jde. Mezi základní kameny úspěchu patří kvalitní příprava tiskových zpráv a organizace tematických tiskových eventů. V rámci této činnosti jsem měl možnost doprovázet nejvyšší vládní představitele České republiky či natá­ čet reportáže s Autosalonem. Díky stážím ve ŠKODA AUTO mám možnost vést projekty, které jsou opravdu rozmanité a nesmírně zajímavé.

ŠARLOTA VLKOVÁ 21 LET TUL, pracuje v oddělení výroby dílů převodovky MQ 200 Proč ses rozhodla pro praxi ve ŠKODA AUTO? Hlavním důvodem byla skutečnost, že se jedná o úspěšnou meziná­ rodní společnost, kterou jsem chtěla poznat. Zajímalo mě například, jak probíhá komunikace mezi jednotlivými odděleními v rámci firmy. Samozřejmě jsem si vědoma také toho, že praxe ve Škodovce mi dokáže zajistit atraktivitu mého životopisu. Jaké jsou tvé pracovní plány do budoucna? Chtěla by ses jednou stát součástí velké firmy, jako je právě Škodovka? Rozhodně bych zde chtěla pokračovat na praxi i během navazujícího studia. V budoucnosti bych například ráda působila v oddělení, které spolupracuje se zahraničím. Láká mě oddělení mezinárodního prodeje nebo mezinárodního marketingu. Jsem určitě spíše nakloněna práci ve větší firmě, která tento zahraniční přesah nabízí.

JOSEF HORÁK

22 LET VUT, pracuje v oddělení výroby komponentů Proč sis jako student vybral pro získávání pracovních zkušeností právě ŠKODA AUTO? Protože auta vždy byla a pořád jsou mojí vášní. Také jsem chtěl získat cenné zkušenosti v automobilovém průmyslu, protože mým vysněným oborem je vývoj spalovacích motorů. Co považuješ za své nejsilnější stránky, které tě dostaly do samotného Student Talent Poolu? V první řadě si myslím, že je to logické myšlení. To mě celý život posouvá vpřed a i nyní mi hodně pomohlo. Také snaha se vždy ukázat v co nejlep­ ším světle a pracovní nasazení na 150 % ve chvílích, kdy je to potřeba.

Co tě lákalo na praxi ve firmě, jako je Škodovka? Na střední odborné škole ŠKODA AUTO a. s., jsem vypracovával maturitní práci, která byla tak úspěšná, že se o ni začalo zajímat vedení školy i společnost ŠKODA AUTO, která se mnou chtěla udržet kontakt. Po roční zkušenosti na vysoké škole jsme se tedy domluvili na tom, že ve firmě nadále zůstanu prostřednic­ tvím praxe. Nastoupil jsem minulý rok v dubnu a zatím vše pře­ konalo mé předchozí představy. Nedávno ses dostal do programu Student Talent Pool. Co to pro tebe znamená? Především otevření dalších dveří, protože se má práce ve Škodovce nebude zabývat jako doposud čistě jen technikou, ale i mezilidskými vztahy a různými manažerskými problémy. Myslím, že takovou zkušenost je velmi důležité získat pro další profesní, ale i osobní růst. Také budu mít větší zodpovědnost za své jednání a budu se muset naučit správně a rychle rozhodovat a věřit svým názorům.

MARTIN BEŇAČKA

25 LET UTB, pracuje v oddělení IT Služby Stal ses jedním z účastníků programu Student Talent Pool. Co od programu očekáváš? Zejména jsem vděčný za příležitost být součástí tohoto pro­ gramu. Rád bych dál rozvíjel své dovednosti v rámci nabízených školení zaměřených například na prezentování či vyjednává­ ní. Také je to možnost poznat další oddělení ve ŠKODA AUTO a získat pohled na firmu zase z jiné perspektivy. V neposlední řadě se chci s ostatními praktikanty podělit o zkušenosti, které jsem za dva roky získal. Ve Škodovce působíš v oblasti IT. Co je obsahem tvojí práce a co tě na ní baví? Konkrétně pracuji v oddělení IT služby, které je jedno z největ­ ších IT subjektů v ČR. Tomu odpovídá i velikost rozpočtu, který je nutné spravovat. Mým dlouhodobým úkolem je optimalizace reportingu financí. To znamená, že hledám možnosti, jak vyka­ zování zdokonalovat, zjednodušit a racionalizovat. Podílím se na návrhu a následném testování nových reportů. Práce mě baví, není monotónní a vidím konkrétní výsledky. Nová řešení přináší kolegům informace, které mohou využít ke svému rozhodování.

ZAUJAL VÁS PROGRAM STUDENT TALENT POOL? NAVŠTIVTE STRÁNKY WWW.SKODA-KARIERA.CZ A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ ŠKODA AUTO!

Květen 2017 STUDENTA 43


UNICHANCE: ROZHODNI SE ŽÍT JINAK

Studiem se připravujeme na kariéru, která má po absolvování vysoké školy začít. Po jejím dokončení a často bez praxe se snažíme zorientovat na pracovním trhu, tápeme a divíme se, proč je realita nakonec jiná. Zjišťujeme, že oboru, který jsme vystudovali, se nadále vůbec věnovat nechceme, a tak začínáme od začátku. Co vlastně chceme? Pojďme to zjistit společně s Unichance.

PROGRAM UNICHANCE: 1. 4. – 31. 5. 2017 Přihlašování studentů do programu 1.–16. 4. 2017 Výběr vhodných kandidátů

U

čit se budeš od těch nejlepších. Od profesionálů z Penty, ExxonMobilu a JetBrains získáš nejen kvalitní feedback, ale i efektivní kariérní návyky, které znásobí tvou výkonnost a zvýší profesní úspěch. Neustrneš na jednom místě v jediném pracovním procesu. Projdeš všemi třemi společnostmi, a dostaneš tak možnost najít si systém, který ti bude vyhovovat nejvíc. Odhalíš, co tě skutečně baví a co ti jde, v čem se chceš rozvíjet a kam se chceš posunout. Přihlas se a získej kariérní náskok, který nemá v tvém věku každý.

EXXONMOBIL

Největší mezinárodní společnost v oblasti těžebního průmyslu, která vyniká vysokým počtem integrovaných systémů rafiné­ rií ropné a chemické výroby na světě. Tato korporace se neustále rozrůstá a nyní má 44 STUDENTA Květen 2017

22. 6. 2017 Závěrečné assessment centrum okolo 70 tisíc zaměstnanců po celém světě. Prostřednictvím rozsáhlé sítě Business Support Center operuje na mezinárodní úrovni, a díky tomu sídlí i jedna z poboček společnosti přímo v Praze.

PENTA

Původně středoevropská investiční společnost založená už v roce 1994 se nyní specializuje na dlouhodobé investice především v oblasti finančních služeb, maloobchodu, zdravotnictví, výrobě a realitním developmentu. Ač Penta začínala jako lokální firma, vypracovala se až na úroveň mezinárodní skupiny, která investuje na více než deseti trzích Evropy. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 37 tisíc lidí. Penta vlastní aktiva v celkové hodnotě 7 mi­ liard eur. Vybírá si takové investice, v nichž může uplatnit své zkušenosti a aktivně spolu­ pracovat na jejich řízení.

1. 10. 2017 Nástup prvních stážistů

JETBRAINS

JetBrains je přední tvůrce nástrojů pro profe­ sionální softwarové vývojáře, které jim pomá­ hají při tvorbě pokročilých technologií a také pracovat rychleji, přesněji a ještě efektivně­ ji. Společnost byla založena v Praze v roce 2000 třemi vývojáři jako start-upový pro­ jekt. Dnes je společnost JetBrains s více než 700 zaměstnanci přítomná na globálním trhu. Centrála se nachází v Praze, další pobočky pak v Rusku, Německu. Produktové portfolio JetBrains čítá mnoho oceňovaných nástrojů, jako například IntelliJ IDEA – chytrý nástroj pro vývoj v technologii Java a ReSharper – do­ plněk Visual Studia od Microsoftu. Pro práci si vybralo produkty JetBrains 431 společností z Fortune 500.


KARIÉRA

Květen 2017 STUDENTA 45


KARIÉRA

SDÍLÍM, SDÍLÍŠ, SDÍLÍME…

Nájem místo hypotéky. Nomádství raději než pevná pracovní doba. A sdílení (neboli sharing), hodně a hodně sdílení. Znalostí, nákladů, poznatků, ale také majetku. Zatímco sdílení bytů už funguje delší dobu, teď k nám ze zahraničí přichází nová móda v podobě sdílení aut. A nemyslíme tím spolujízdu, myslíme tzv. peer to peer carsharing, který se stal v posledních letech hitem v zahraničí (hlavně USA) a nyní konečně pronikl i k nám do Česka. Zapojit se může kdokoli z nás. A jak že to celé funguje? Text: Ella Mahdalová

T

akzvaná sdílená ekonomika vstupuje do další fáze, do fáze digitální. A ač se ji mnohé úřady ve většině zemí snaží všemožně omezovat a regulovat, stále se úspěšně rozvíjí. Kromě gaučů, bytů nebo znalostí se tak u nás nově sdílejí třeba i auta – na začátku tohoto roku byl totiž spuš­ těn projekt SmileCar. „Většina majitelů využívá svůj vůz v průměru jednu hodinu denně. Zbylých třiadvacet hodin pak někde parkuje. Místo parkování přitom ale můžete auto efektivně sdílet a nechat ho vydělávat. A pokud naopak žádné auto nevlastníte, ale zrovna ho potřebujete, můžete si ho přes platformu SmileCar půjčit za zlomek ceny klasických půjčoven,“ vysvětluje Jan Charouz, spoluzakla­ datel a výkonný ředitel této nové carsharin­ gové společnosti. Na carsharingu tak profituje jak majitel auta, tak člověk, který se potřebuje někam dostat. A proč je SmileCar levnější než klasická au­ topůjčovna? „Na rozdíl od autopůjčoven nemusíme udržovat a financovat vlastní vozový park. Auta si udržují a předávají jejich majitelé, díky čemuž se můžeme soustředit na růst naší platformy a nabízet uživatelům mnohonásobně větší dostupnost a výběr vozidel. Správné auto byste tak měli najít víceméně za rohem od místa, kde se zrovna nacházíte,“ vysvětluje Jan.

SPOLU A EKOLOGICKY

Před několika lety zažívala boom spolujízda – však si jen vzpomeňte na náš Jízdomat (nyní spadající pod BlaBlaCar) –, dnes ale frčí spíš sdílení celých aut než jen jednotlivých seda­ del. Proč? No, pro začátek můžete jet, kamkoli chcete, a nejen tam, kam vás řidič vezme. Chcete vzít přítelkyni na romantický výlet, partu kamarádů na hory, nebo potřebujete auto ke stěhování? Ke každé příležitosti si můžete si vybrat přesně takový typ vozu, jaký potřebujete. Carsharing je tu hlavně pro lidi, kteří auto potřebují jen občas, a nevyplatí se jim tedy

46 STUDENTA Květen 2017

PŘIDEJTE SE TAKY!

investovat do vlastního. Hlavní idea je jedno­ duchá: Nemáte auto a potřebujete ho? Půjčte si ho! A ne od autopůjčovny, která po vás chce spoustu nesmyslných plnění a stojí zbyteč­ ně moc peněz. Vzrůstající obliba carsharingu navíc jde ruku v ruce se zájmem lidí o ekologii – sdílení může totiž být jednou z odpovědí na ulice metropolí zoufale přeplněné automobily. Velké oblibě se proto těší ve většině velkých měst západní Evropy.

HLAVNĚ S ÚSMĚVEM

Půjčit si auto přes carsharingovou službu je daleko lehčí než v klasické autopůjčovně. Třeba aplikace SmileCar propojuje majitele aut s těmi, kdo auto zrovna potřebují, rychle, efektivně a v reálném čase přes telefony, tablety a počítače. Majitelé v aplikaci během chvíle vytvoří profil svého vozu, stanoví cenu, za kterou ho chtějí pronajímat, a vyberou dny, kdy je k dispozici. Hned potom se vůz zobrazí všem zájemcům, kteří se chtějí vydat na výlet, na větší nákup nebo třeba na dovolenou. „Bezpečnost je u tohoto druhu služby na prvním místě,“ zdůrazňuje Jan. „Také proto chráníme naše uživatele unikátním havarijním pojištěním, povinným ručením a pojištěním odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny. Všechny profily

Hledáte zajímavé uplatnění? Máme pro vás tip: SmileCar roste neuvěřitelným tempem a momentálně hledá hlavně programátory, produktové specialisty a obchodní zástupce. Výhodou práce ve start-upu je možnost být u zrodu miliardového nadnárodního byznysu, zatímco má člověk pořád ještě možnost opravdu aktivně zasahovat do jeho vývoje. Mezi další benefity patří možnost čerpat zkušenosti a potkávat se s lidmi z mateřské firmy LEO Express. A to zní docela lákavě, nemyslíte? Pošlete svoje CV na info@smilecar.com, a uvidíte sami. navíc verifikujeme a uživatelé se prostřednictvím platformy navzájem hodnotí, čímž docílíme toho, že lidé opravdu vědí, komu auto půjčují (nebo naopak od koho si auto půjčují) a v jakém je to auto stavu.“ Projekt SmileCar – možná na první pohled trochu překvapivě – vznikl pod křídly vlakové­ ho a autobusového dopravce LEO Express. Jak ale sám Jan doplňuje, společnost prý již delší dobu investuje i do méně obvyklých způsobů dopravy, jako jsou elektrické koloběžky nebo minibusy, takže SmileCar je vlastně jen dalším logickým krokem v této expanzi. A ambice nemá projekt rozhodně malé: ke konci le­ tošního roku chce vytvořit největší virtuální vozový park v České republice a dále rozvíjet službu i celé po Evropě.


KARIÉRA

ZA ŠPIČKOVÝMI VĚCMI

NEMUSÍTE DO SILICON VALLEY Pirátské stahování Big Bang Theory už je pasé. Pravidla hry změnil zápaďácký Netflix, který nám všem dokázal, že i streamování jde a je vlastně daleko příjemnější, než něco někde pokoutně stahovat. A Netflix není zdaleka sám, mimo jiné třeba i v Česku operuje mezinárodní společnost Showmax a pro jejich služby platí úplně to samé – můžete se dívat na cokoliv chcete, kdykoliv chcete a na čemkoliv chcete (telka, mobil, notebook...).

P

Text: Radka Bartošová

rotože Showmax oproti Netflixu zase tolik z nás nezná, vydali jsme se do jejich pražské kanceláře a vyzpovídali tam technologického ředitele Antonína Krále a Jiřího Brunclíka, který má na starosti technickou infrastrukturu firmy. Pánové, co je Showmax? Antonín: Showmax je internetová televizní služba s rozsáhlým katalogem televizních pořadů a filmů dostupných na vyžádání (tzv. video on demand). Nemusíte ale nutně jen streamovat, máme třeba i funkci stahování, takže si můžete film stáhnout a podívat se na něj třeba ve vlaku. Hlavně působíme v Africe a ve střední a východní Evropě, máme pobočky v Johannesburgu, Nairobi a Lagosu, v Evropě pak v Amsterdamu a ve Varšavě. A tady v Čechách máme hlavní vývojovou centrálu. V Berouně a v Praze, kde působíme, máme zhruba padesát zaměstnanců, ale globálně má firma kolem dvou set šedesáti lidí. Byť nás lze považovat za start-up, jsme součástí spo­ lečnosti Naspers, což je globální internetová skupina a jeden z největších technologických investorů na světě, takže nemusíme řešit fi­ nance a můžeme se plně věnovat vývoji. Plánujete přijmout čtyřicet vývojářů, co jim nabízíte? Jiří: Není to jen o seznamu benefitů, ale hlavně o prostředí, které tu máme nastavené stylem „chceš něco vyzkoušet, dáme ti možnost“. Snažíme se budovat celosvětově významný inženýrský tým a být technologicky opravdu na špičce. Člověk nemusí být přímo v Silicon Valley, aby mohl dělat moderní věci. Dáváme lidem možnost najít a vyzkoušet si pozici, která by pro ně mohla být ideální. Skvěle nám tady funguje i work-life balance, samozřej­ mostí je i flexibilní pracovní doba. Lidé u nás nepracují jen pro firmu, ale firma pracuje i pro ně. Poměrně intenzivně řešíme

ANTONÍN

JIŘÍ

firemní kulturu, snažíme si vzájemně dávat otevřenou zpětnou vazbu na to, co děláme, a na základě toho jsme schopni se dále rozví­ jet. Hodně lidí má zcestnou představu, že když jim je víc než pětadvacet let, tak už se nemo­ hou nic nového naučit. To je naprostý nesmysl. Jaké lidi hledáte? Antonín: Hledáme lidi, kteří jsou otevřeni dynamickému prostředí. Člověk nemusí mít konkrétní zkušenosti a znalosti, ale musí být schopen se učit novým věcem. Snažíme se hlavně u člověka hledat potenciál, ne aktuální znalost. Dáváme každému možnost ovlivňo­ vat projekty, navzájem spolupracovat a reali­ zovat vlastní myšlenky.

Jaké to je, pracovat v mezinárodním kolektivu? Antonín: Dává to další zkušenosti. Zrovna nedáv­ no se kolega vrátil z cesty do Afriky, kde navštívil tamější pobočky. A myslím, že ho to ohromně posunulo, protože si prohlédl reálně prostředí, kde je naše služba k dispozici a měl šanci přímo hovořit s koncovými uživateli Showmaxu. Co vy a Netflix? Jiří: Nechceme být všude a nechceme být vní­ máni pouze jako konkurent Netflixu. Proto se zaměřujeme na relevantní trhy, záměrně si vybíráme technologicky obtížné lokality, jako například Afriku. Naším cílem je řešit složité technické výzvy tak, abychom byli schopni kva­ litní službou získat zákazníka.

CHTĚLI BYSTE PRACOVAT V SHOWMAXU? Tak zbystřete – společnost totiž zrovna hledá mladé talenty na pozice softwarových inženýrů: vývojáře v oblasti Frontend, Backend, mobilní vývojáře (iOS, Android), systémové inženýry (Linux). Rovněž budují tým Quality Assurance, tak se podívejte na blog.showmax.com/careers a dejte o sobě vědět!

Květen 2017 STUDENTA 47


KARIÉRA

JAK SE ŽIJE OBCHODEM

Kolik obchodů byste dokázali uzavřít během 24 hodin? Jakou strategii byste zvolili pro co největší úspěch? A zvládli byste to vůbec? Odpovědi na tyto otázky mohl v dubnu získat ten, kdo se přihlásil do soutěže Zažij obchod. A Studenta byla u toho! Text: Kristýna Dolejšová

P

ředcházely tomu velké přípravy a plá­ nování, nakonec ale 21. a 22. dubna tato v Česku unikátní soutěž více než zdařile proběhla. Připravila ji společ­ nost Modrá pyramida ve spolupráci s organi­ zací Černí koně a výsledky nakonec všechny zúčastněné potěšily. O co šlo? Z přihlášených uchazečů odborná porota vybrala dva (v tomto případě dvě, protože obě finalistky byly slečny :)), kterým bylo umožněno stát se na 24 hodin obchodníky. Jejich úkolem bylo uzavřít co nejvíce obchodů pro dobrou věc – získané peníze znásobené Modrou pyramidou měly pomoci Tomáši Mošničkovi 48 STUDENTA Květen 2017

upravit svůj dům pro bezbariérový přístup. Sympatický sportovec je totiž od úrazu při sidecarcrossových závodech upoután na invalidní vozík. ,,Jsme rádi, že jsme se mohli do soutěže připojit. Jednak proto, že u nás sami obchod zažíváme dnes a denně, a jednak díky tomu, že má celá soutěž charitativní přesah, což my obecně velmi podporujeme,“ řekl nám člen představenstva Modré pyramidy Ladislav Šilha. „Starat se a zodpovědně přistupovat ke svým financím je samozřejmě dobré, ale tahle zodpovědnost nekončí jen u jednotlivce. Potřebné je také starat se o společnost jako takovou. Spolupráci s organizací Černí koně,

která podporuje handicapované sportovce, proto rozvíjíme už čtvrtým rokem a rozhodně v tom hodláme pokračovat.“

ŠAMPIONKY: KRISTÝNA A KARIN

Ale pojďme už k našim finalistkám – Kristýně Jahnové a Karin Gabrielové, jejichž volba nás zejména potěšila, protože je obchodničina obecně považována spíše za mužskou doménu, což je rozhodně škoda. „Důvodů, proč jít do této soutěže, bylo hodně,“ svěřila se nám Kristýna. „Motivovala mě další výzva, které se můžu zúčastnit, protože jsem hodně akční a ráda zkouším nové věci. Za druhé jde o originální soutěž, která mě zaujala.


Líbilo se mi také, že získané peníze půjdou na dobrou věc a člověk přesně ví, komu konkrétně a v čem pomůžou. Dalším důvodem bylo, že jsem chtěla poznat prostředí Modré pyramidy a navázat zde kontakty.“ Karin o svém rozhodnutí zapojit se mluvila podobně: „Do soutěže jsem šla kvůli tomu, že mám ráda výzvy a ráda se učím nové věci. Soutěž Zažij obchod má navíc opravdu unikátní koncept, nic podobného jsem ještě neviděla. Zároveň jsem se chtěla také naučit obchodní dovednosti, umět vyjednávat, prezentovat produkty před zákazníkem a oslovit cizí lidi.“

DVĚ ŽENY, DVĚ STRATEGIE

Soutěž odstartovala v pátek 21. dubna přesně v poledne. Kristýna i Karin vyrazily do ulic, před sebou měly 24 hodin a jeden jediný cíl – uzavřít co nejvíc obchodů. „Zvolila kombinaci hned několika strategií,“ popisuje Kristýna. „Nejprve jsem se obrátila na ty, které jsem znala, protože jsem očekávala, že jim snáze něco prodám. Oslovila jsem proto lidi v Modré pyramidě, svoji rodinu a přes sociální sítě jsem také zkontaktovala své přátele a přátele jejich přátel. Následně jsem vyrazila do ulic, což pro mě byla hodně zajímavá zkušenost. Překvapilo mě, jak dobře prodej fungoval i tam.“ Karin přímým prodejem na ulici začala a pak se soustředila hlavně na on-line svět. „Čekala jsem, že budou lidé na ulici nedůvěřiví a projekt je nebude zajímat, ale stal se přesný opak. Spousta lidí, kterým jsem měla možnost vysvětlit, o co v téhle soutěži jde, přispěla a opravdu si přála Tomášovi pomoci. Druhou rovinou byla on-line kampaň na Facebooku, prostřednictvím které jsem oslovila všechny Tomášovy fanoušky, přátele a známé s tím, zda nemají zájem koupit si věci, které jsme dostaly od Modré pyramidy na prodej, nebo jen přispět. Třetí rovinou byli firemní partneři, což ale nebyla vzhledem k časovému limitu 24 hodin nejlepší strategie,“ podotýká Karin, která pro svou facebookovou kampaň mimo jiné s Tomášem udělala zajímavý rozhovor.

KDYŽ MÁ NĚCO SMYSL

O 24 hodin později, tedy v sobotu v pravé po­ ledne byla soutěž ukončena a začaly se počítat vydělané peníze. Oběma slečnám se dohroma­ dy podařilo vybrat 31 tisíc korun, což byl úcty­ hodný úlovek. Vyhrát ale mohla jen jedna. „Se svým výsledkem jsem spokojená. Mohlo to být samozřejmě i lepší, ale jsem příjemně překvapená. Popravdě jsem nečekala, že se mi podaří vybrat přes 20 tisíc korun,“ řekla

vítězka soutěže Kristýna, na kterou čekalo ještě jedno rozhodnutí. Modrá pyramida podporující mladé obchodníky pro ni totiž připravila tři ceny v hodnotě 50 tisíc korun, ze kterých si mohla jednu vybrat. Kristýna nakonec dala před zapůjčením BMW M4 na víkend a balíčkem pro mladé slečny skládajícího se z kostýmku, bot na podpatku a nové tašky přednost otevřené letence kamkoli po světě, se kterou může vyrazit třeba na několikadenní výlet po Asii. Spokojená s výsledkem soutěže ale nebyla zdaleka jen její vítězka. Společnost Modrá pyramida totiž částku vybranou oběma slečnami zdvojnásobila a přes organizaci Černí koně tak předá Tomáši Mošničkovi 62 tisíc korun, které mu v brzké době dost zásadním způsobem ulehčí život. Za nás přejeme s renovací hodně štěstí! Videa, fotky a ohlasy soutěžících najdete na www.zazijobchod.cz.

PŘÍLEŽITOST I PRO VÁS Soutěž Zažij obchod de facto simulovala práci finančního poradce. Být sám sobě šéfem, umět prodávat a nakonec dosáhnout spokojenosti své i svých klientů. Myslíte si, že by byla tahle práce pro vás jako dělaná? V tom případě pro vás máme dobrou zprávu. Modrá pyramida totiž momentálně hledá nové kolegy, takže jestli si troufáte obchodovat přinejmenším stejně jako Kristýna s Karin, neváhejte a jděte do toho! Pro bližší informace napište na david.stadlik@mpss.cz

Květen 2017 STUDENTA 49


MŮŽU PRACOVAT KDEKOLI NA SVĚTĚ A NENÍ SE ČEHO BÁT

Můj život s WITTE, i tak bychom mohli tenhle článek nazvat. Pavel Schütze totiž v Nejdku nejen chodil na zakládku hned vedle jejich budovy, ale hned na střední tam také začal brigádničit. Než zakotvil na postu vedoucího oddělení Týmu řízení změn, vystřídal celou řadu pozic. A kdo jiný než někdo, kdo u jednoho ze světových technologických lídrů v oblasti zamykacích systémů pro automobilový průmysl strávil třináct let, vám může doopravdy říct, o čem to celé je? Text: Ella Mahdalová

PAVEL SCHÜTZE Pavel nastoupil do WITTE Automotive jako brigádník před třinácti lety. Pracoval jako operátor výroby, jako technik v oddělení zkušebny a s přechodem na vysokou školu změnil zaměření na konstruktéra ve vývoji. Firma ho ve změně zaměření podpořila, a dokonce mu umožnila dálkové studium globálního podnikání a managementu na prestižní škole. Kromě toho má Pavel zkušenosti s působením v Číně a momentálně doma v Nejdku vede oddělení Týmu řízení změn.

P

avle, jste ve WITTE Automotive už třináct let, to je solidní doba. A začínal jste dokonce už na střední. Neměl jste tehdy problém zvládat to se studiem? Na střední jsem se naštěstí nemusel zase tolik učit, tak to nebyl problém. Chodil jsem většinou třikrát v týdnu odpoledne a pak i na sobotní ranní směnu. První roky jsem pracoval ve výrobě na montážní lince a také

na frézce v nástrojárně. Pomohlo mi to si opravdu osahat naše produkty, čehož jsem využil později hlavně jako konstruktér. A u konstruktéra jste nezůstal, vystřídal jste hned několik pozic. Co vás na které bavilo? Ve výrobě jsem mohl poznat všechny druhy výrobků, které vyrábíme, což bylo fajn a pří­ nosné. Mělo to ale samozřejmě i stinnou


KARIÉRA stránku – práce sama o sobě byla poměrně jednotvárná a moc mě nebavila. Postupně jsem si pak brigádně vyzkoušel i pozici kvali­ táře a zkušebního a měrového technika a to byla hodně zajímavá práce, hlavně při zkou­ šení funkce celých sestav. Ve zkušebně jsem zpracovával i dlouhodobou maturitu, kdy jsem vyvíjel přípravek na měření krouticího mo­ mentu zkrutných pružin. Nejvíc mě ale bavila samotná konstrukce zámků. Když totiž člověk vidí v autě svůj výtvor, který bez problémů funguje, je to vážně skvělý pocit. Máte za sebou i profesní působení v zahraničí, konkrétně v Číně. Co vás k němu přivedlo? Vlastní zájem. Jednal jsem s vedoucím úseku rozvoje naší společnosti o tom, že bych rád získal zkušenosti i v zahraničí, a na základě toho mi pak byla nabídnuta pozice ve vývoji v Číně, kam jsem měl za úkol přinést zkuše­ nosti s konstrukcí zámků a působit tam jako advisor a komunikační článek. V dalším roce jsem v Číně působil i jako technický koordiná­ tor mezinárodních vývojových projektů. Vzpomínáte na něco z toho, co jste v Číně zažil, dodnes? Rozhodně. Způsob práce je tam úplně odliš­ ný než u nás. Několik měsíců mi trvalo, než jsem do toho vůbec pronikl, začátky byly dost náročné. Rozhodně je to ale zkušenost k nezaplacení. Přineslo mi to takovou vnitřní svobodu. Vím, že můžu jít pracovat kamkoli na světě, že se není čeho bát. Navíc se v tom městě vytvořila celkem silná komunita expatů

z celého světa a poznávat jiné kultury a myš­ lení lidí mě opravdu hodně baví, takže jsem si to velmi užil. Je u vás ve společnosti běžné, že se zaměstnanci posílají takto na praxi do zahraničí? WITTE je mezinárodní firma a v rámci VAST Alliance jsme přítomní jak v Evropě a Asii, tak i v Jižní a Severní Americe, zahraniční služeb­ ní cesty jsou pro nás tedy samozřejmé. Těch dlouhodobějších třeba na rok je sice méně, ale právě v tuto chvíli jsou čtyři kolegové v Číně, jeden ve Spojených státech a další se tam ještě chystá. Většinou pracují na projektech s místními, a vytvářejí tak synergie, které nám toto mezinárodní prostředí umožňuje. Dnes jste ve funkci vedoucího oddělení Týmu řízení změn. Přiblížíte, čím se vaše oddělení zabývá, těm, kterým jeho název třeba příliš neřekne? Náš tým řídí změny produktů, které jsou v sériové výrobě. Uvedu příklad. Automobilka chce využít produkt, který již nakupuje, i pro jiný model svého vozu. My ho proto musíme změnit tak, aby bylo možné ho montovat do obou. Na takovéto změně se podílí nákup, kvalita, zkušebna, logistika, výroba, industria­ lizace a prodej. Všechna oddělení je nutné ko­ ordinovat tak, aby změna proběhla dle plánu, a to je naše zodpovědnost. Máte mezi kolegy i studenty nebo čerstvé absolventy vysokých škol? V současném týmu sice bohužel ne, ale

WITTE AUTOMOTIVE / WITTE-AUTOMOTIVE.CZ Společnost WITTE Automotive vyvíjí, testuje a vyrábí mechatronické zamykací a ovládací systémy pro automobily. Působí v pěti evropských zemích a v Česku hned na několika místech – má vývojový a výrobní závod v Nejdku, jeden z nejmodernějších závodů na světě v Ostrově, vývojové středisko v Plzni a pobočku v Praze. Od administrátora projektů a produktového specialisty přes vedoucí projektu a zkušební techniky až po průmyslového inženýra, společnost WITTE nabízí i čerstvým absolventům celou řadu možných pracovních

zařazení. A pokud přesně nevíte, co by vás bavilo, přihlaste se do jejich Trainee programu, kde se můžete těšit na pracovní pozici dle vašich preferencí, spoustu odborných stáží, jazykového vzdělávání (pokud si nejste jistí v kramflecích) a samozřejmě i zajímavého finančního ohodnocení a benefitů. Na praxi ani červeném diplomu příliš nezáleží, hlavně pokud jste dostatečně nadšení a chcete se sebezdokonalovat. To nezní špatně, co myslíte? Podívejte se na www.trainee.witte-automotive.cz a zjistěte víc.

v ostatních odděleních je jich u nás mnoho, a to jak studentů, tak absolventů. Čerstvých absolventů si ve firmě ceníme, přinášejí nový pohled, jsou cílevědomí a rychle se dokážou učit. Pokud k vám chce jít takový absolvent pracovat, jaká uplatnění mu nabízíte? V podstatě téměř jakákoli – jen v České re­ publice máme téměř 2500 zaměstnanců a možností uplatnění je skutečně mnoho. Pokud si absolvent třeba není jistý, jaká pozice pro něj bude ta nejlepší, může se také přihlásit do WITTE Trainee programu, v rámci něhož si může vyzkoušet hned několik pozic, a sám se tak podílet na vytváření vlastní cesty odděleními, která ho zajímají. Co musí splňovat vhodný kandidát, aby dobře zapadl do vaší společnosti? Důležitý je cizí jazyk, ale musí hlavně chtít a mít zájem. Kolegové z HR vytvořili adaptační program pro nováčky, a navíc máme dobře propracovaný systém vzdělávání na hard i soft skills. S absolventy a studenty máme bohaté zkušenosti, takže je dokážeme rychle zaškolit a zapracovat, i když třeba nemají tolik předchozích zkušeností. Co máte vy osobně na své práci nejvíc rád? Mám rád kontakt s lidmi, skutečnost, že je více než polovina mé komunikace v cizím jazyce, a také řešení krizových situací. Na našem oddělení je zajímavé i to, že je to v podstatě průřez firmou od vývoje až po konec sériové výroby. Člověk vidí fungování celé firmy a provázanost všech oddělení. Za třináct let působení ve WITTE musíte mít docela dobrý přehled o tom, kam firma směřuje a jak se proměnila. Můžete nám to trochu přiblížit? Chodil jsem na základní školu, která stojí hned vedle firmy, každý rok je tak na naší společné fotce třídy vidět, jak WITTE rostla a rozvíjela se. Co rok přibývala nová budova. Letos firma oslavila pětadvacet let v Česku, jsme druhý největší zaměstnavatel v kraji a vyrostli jsme v dospělou firmu s dobře nastavenými pro­ cesy. Největší krok kupředu vidím já osobně v našich produktech. Jsme lídrem v přínosu inovací v našem oboru, máme velký potenciál ve vlastním vývoji a investujeme obrovské prostředky do dalšího rozvoje. Věřím proto, že i naše budoucnost bude velmi zajímavá.

Květen 2017 STUDENTA 51


KARIÉRA

CENA EMILA ŠKODY:

TITUL, ZKUŠENOST I VÝHRA

Chystáte se psát diplomku z oblasti dopravního strojírenství nebo už jednu takovou máte v šuplíku? Neschovávejte si ji pro strýčka Příhodu! Buďte jako Michal Culek loni, popadněte šanci za pačesy a vyhrajte až 80 tisíc korun. Jak? Přihlaste svou práci do Ceny Emila Škody! Text: Kristýna Dolejšová

N

ěkteří z vás už letos své závěrečné práce odevzdali, jiné to v nejbližší době čeká, a než se nadějete, budete mít před jménem titul. Nespěchejte ale tolik a ještě se na chvíli za­ myslete nad tím, kolik dlouhých hodin a kolik úsilí vás práce stála. Nebyla by škoda uložit ji jen tak někam na dno šuplíku? No my si myslíme! Proto máme dobrou zprávu – společnost Škoda Transportation se ve spolupráci s Nadací ČVUT Media Lab i letos rozhodla ocenit studenty nejlep­ ších diplomových a doktorských prací v republice, a vy klidně můžete být mezi nimi. Stačí se jen přihlásit! Třeba jako Michal Culek, dnes už absolvent Aplikované mechaniky z Fakulty strojní při ČVUT, který Cenu Emila Škody získal loni. „Moje diplomová práce se jmenovala Návrh hrubé stavby skříňové lokomotivy – analýza pevnosti a tuhosti. Zabýval jsem se v ní návrhem nové bočnice pro lokomotivu Škoda a její pevnostní kontrolou dle evropských norem,“ vysvětluje Michal, který věděl, že se chce do soutěže přihlásit, ještě předtím, než práci začal psát. Právě proto si taky téma zvolil z nabídky společnosti Škoda Transportation a při psaní se maximálně snažil o to, aby se jeho práce dala následně využít i v praxi. A odborníci ze Škodovky mu s tvorbou práce rádi pomáhali. „Strávil jsem spoustu hodin prací na výpočetním modelu, tak aby z něj vycházely použitelné výsledky, a taky jsem strávil hodně času nad přípravou modelu pro výpočet a navrhováním konstrukce, se kterým mi pomáhali právě odborníci ze Škodovky,“ vzpomíná Michal na to, jak tvorba práce probíhala. 52 STUDENTA Květen 2017

nejlepší práci, která by mohla navíc následně mít i užitek v průmyslové praxi, což se u většiny prací příliš často nevidí,“ dodává Michal, který – byť si po škole na chvíli odskočil jinam – nyní pracuje právě ve Škodě Transportation, v od­ dělení, které se zabývá konstrukcí hrubých staveb. „Díky zkušenosti jinde jsem zjistil, že chci stejně v životě dělat kolejová vozidla,“ usmívá se Michal. A důvodů k úsměvu má hned ně­ kolik – skvělou zkušenost, prvo­ třídní diplomku, pracovní uplatnění, a k tomu ještě lákavou výhru. Autoři nejlepších diplomových prací totiž získávají i finanční odměnu v hodnotě 20–80 tisíc korun. Michal část z ní utratil za rozšíření řidičáku na motorku, část ještě padne na dovolenou a zbytek mu poslou­ ží jako základ k šetření na auto. Jak byste s ní naložili vy? Zavřete oči, zhluboka se nadechněte, na chvíli se zasněte a pak se rychle přihlaste.

CENA EMILA ŠKODY

NEJEN TEORIE, HLAVNĚ PRAXE

„Moje práce v sobě zahrnovala v podstatě dvě diplomové práce, konstrukční a návrhovou část i výpočetní část. Hodně času jsem také věnoval tomu, aby byla čitelná a neobsahovala jen strohá fakta, ale i věci z historie a konstrukce lokomotiv. Díky spolupráci s odborníky jsem získal velké znalosti o konstrukci elektrických lokomotiv a jejich navrhování a to jsou zkušenosti, které se neztratí. Obecně si myslím, že Cena Emila Škody motivuje studenty, aby napsali co

Studujete nebo jste studovali technickou univerzitu kdekoliv v Česku? Chystáte se psát, píšete nebo jste napsali diplomovou nebo doktorskou práci? Je vaše práce zaměřená na dopravní strojírenství a kolejovou dopravu? Pokud jste třikrát odpověděli ano, neváhejte a přihlaste se do soutěže o Cenu Emila Škody. Můžete jenom získat – zkušenosti z praxe, pomoc profesionálů z oboru a výhru až 80 tisíc korun. Pro víc informací spěchejte na : www.skoda.cz/cena-emila-skody


SPECIÁL

BACK TO THE FUTURE

PARTNEŘI SPECIÁLU:


SPECIÁL

ROBO-APOKALYPSA? Neustále posloucháme, jak naši práci brzo převezmou roboti. To se týká velkého množství povolání, snad jen ta nejnáročnější a nejkreativnější mohou zůstat v klidu. Jak se k tomu staví ti, kteří tahají za technologické nitky? Text: Mojmír Sedláček

H

rozby neználků, kteří vidí v každé technologické novince problém, ob­ vykle nebereme vážně. To bychom se z těch všech apokalyptických vizí museli zbláznit. Ovšem když se budouc­ nosti začínají obávat i největší mozky naší generace, které samy stojí za technologickým rozmachem posledních dekád, víte, že něco je špatně. Elon Musk, Stephen Hawking i Bill Gates nemají o budoucnosti zrovna růžovou představu… 54 STUDENTA Květen 2017

KAPACITA MÁ RESPEKT

Jeden z nejchytřejších lidí na planetě, fyzik Stephen Hawking, je svými pesimistický­ mi vizemi už proslulý. Naposledy se připojil k výzvě z řad akademiků, která odsuzuje vývoj a použití automatických zbraní jako například vojenských dronů. Taková technologie totiž může být lehce zneužitelná a její progres po­ stupuje velice rychle. Vedle toho však Hawking vidí dlouhodo­ bé narušování struktury společnosti kvůli

rostoucí automatizaci. Sociálně slabší vrstvy už podle něj byly skoro zničeny rozmachem pracovních strojů v továrnách a totéž nejspíš čeká i střední třídu. Nůžky se tak budou roze­ vírat a sociální nerovnosti nadále zvyšovat, jelikož na automatizaci práce zbohatne pouze malá skupina lidí.

KDO BUDE PLATIT?

Ke smrti se vizionáři zatím moc nevyjadřují, ovšem ke druhé životní jistotě dle Benjamina


Franklina, tedy k daním, ano. Konkrétně za­ kladatel Microsoftu a stále vlivná postava na poli technologií Bill Gates se nedávno zamýš­ lel nad tím, že i roboti by měli platit daně. To se týká právě těch profesí, které v budoucnu čeká automatizace. Manuální práce, již zasta­ nou roboti, bude postupem času přibývat, což značí problém hned v několika ohledech. Tím prvním, který se logicky nabízí, je nezaměst­ nanost, ta však také souvisí s neschopností lidí, kteří takto přijdou o práci, platit daně. Gates přichází s návrhem, jak tyto potíže vyřešit zároveň. Daně budou za stroje odvá­ dět jejich „zaměstnavatelé“, tedy velké firmy, jež technický pokrok využijí. Díky těmto pe­ nězům bude mít stát prostředky na to, aby pomohl lidem, jejichž práci stroje převzaly. Ti by se následně mohli angažovat v péči o děti či staré lidi nebo v podobných, pro společnost důležitých aktivitách. Současná legislativa si s tímto stavem tak trochu neví rady. Evropský parlament totiž na jednu stranu probírá řadu zákonů, která se právě robotů a jejich role v blízké budouc­ nosti týká. Daň z práce robotů však prozatím

zamítla, jelikož nechce brzdit technologický pokrok. Přitom právě to by se podle Gatese mělo stát – v opačném případě nás během jedné generace čeká až příliš mnoho změn na trhu práce, na které současná společnost zřejmě není připravena…

I ROBOTI BY MĚLI PLATIT DANĚ, ŘÍKÁ BILL GATES OPATRNÝ VIZIONÁŘ

Jeden z nejvýraznějších inovátorů poslední doby Elon Musk už delší dobu varuje před budoucností umělé inteligence. Je to tak trochu paradox, jelikož právě on stojí za

inteligentními automobily Tesla, které doká­ žou jet bez řidiče a samy posouvají hranice automatizace o významný kus dál. Musk také upozorňuje na to, že kvůli robotům přijde spousta lidí o práci, a jako řešení navrhuje univerzální příjem pro každého člověka, který nebude podmíněný prací. Jednoduše každý dostane určitou nemalou sumu peněz a je jen na něm, jak se zdroji a svým časem naloží. V hrozbě skýtající ztrátu práce je tak ob­ sažena i příležitost. Zatímco naše současná společnost je posedlá výkonností a v množ­ ství práce klade na své členy stále vyšší nároky, Muskova představa blízké budouc­ nosti poskytuje jednotlivci mnohem více vol­ ného času a možností vyžití. Otázka peněz je však, jak už to u idealistů bývá, vedlejší. Slavný sociolog Zygmunt Bauman v jednom rozhovoru vyprávěl vtip, že v továrně budouc­ nosti budou zaměstnány jen dvě živé bytosti – člověk a pes. Člověk bude mít za úkol krmit psa a ten se má postarat o to, aby člověk na nic nesahal. Humor, řeknete si, ovšem kdo ví, zdali naplnění podobných absurdních vizí není jen otázkou času… inzerce

Získej praktické zkušenosti.

Nastartuj svou kariéru u nás!


SPECIÁL

MUŽ JMÉNEM ELON

Zip2, X.com, PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity, Hyperloop. Uf. Za těmito všemi veskrze úspěšnými projekty stojí jeden člověk. Vizionář, miliardář a tak trochu blázen Elon Musk. Text: Ella Mahdalová

V

ětšinu svého života byl ve správnou dobu na správném místě a jeho smělé plány mu vždycky nakonec vyšly. Nějak. Dobrou zprávou pro lid­ stvo je, že se Elon Musk jen tak nevzdává. A jako jeden z mála žijících pozemšťanů má oprav­ dový potenciál, a hlavně šanci posunout lidstvo dál. Možná jen rychlostí blesku z Los Angeles do San Franciska (nebo z Brna do Prahy – to je taky v jednání), možná ale až na Mars.

nebo Chicago Tribune, které oboje k překvapení všech nabídku drzého mladíka přijaly. Na pozdějším pro­ deji Zip2 Musk vydělal své první miliony. Ty investoval do projektu X.com, ze kterého se, opět zjed­ nodušeně řečeno, vyvinul PayPal. Když společnost v roce 2002 koupil E-bay, vydělal Musk další miliony dolarů, konkrétně 165.

SMÍCH PŘEŠEL

JAK PŘEPSAT DĚJINY

Podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes z března letošního roku je Elon Musk osmdesátým nejbohatším člověkem na světě. Podle trochu staršího žebříčku (z prosince 2016) je zároveň i jedenadvacátým nejvlivněj­ ším člověkem na planetě. V poslední době se mluví a píše zejména o jeho spo­ lečnostech Tesla a SpaceX. Společnost Tesla Motors tak trochu přepisuje americké businessové dějiny. První kapitolu firma napsala už svým vznikem v roce 2003, potažmo hlubším zapsáním do povědomí lidí v roce 2008, kdy začala vyrábět svůj první elektromobil Tesla Roadster. Nejnovější ka­ pitolu firma napsala letos v polovině dubna. Tesla Inc. se stala nejhodnotnější automo­ bilkou ve Spojených státech, když předstihla „rodinný klenot“ z Detroitu General Motors. S Teslou to přitom od jejího vzniku bylo pár­ krát dost nahnuté, vlastně jako s většinou Muskových společností. Splátky některých úvěrů banky obdržely doslova v hodině dva­ nácté, jindy zase jedna krachující firma pomá­ hala té druhé, jen aby se udržela nad vodou do doby, než Elon vymyslí, jak získat peníze. Vždycky to nakonec vyšlo, i za cenu 56 STUDENTA Květen 2017

bezprecedentních „obětí“ v podobě vložení téměř všech vlastních peněz (a prodeje vy­ sněného závoďáku McLaren F1) do potápějící se firmy.

PRVNÍ MILIONY

Jak už bylo řečeno, za Muskovým úspěchem stojí zejména jeho nezdolná povaha a taky jeho ego a nekompromisnost. Jeho firmami prošla řada es v oboru (inženýři nebo specia­ listé na raketové motory), která ale dostala po pár měsících padáka, protože s Muskem nesouhlasila. Elonovo ego ho ale také vyneslo na vrchol. Když v roce 1995 se svým bratrem rozjel pro­ jekt Zip2, stručně řečeno něco jako kombi­ naci turistického průvodce a žlutých stránek, oslovil třeba i noviny The New York Times

Teprve teď se mohly začít dít velké věci. Tedy, větší než doposud. Musk si usmyslel, že dostane lidstvo na Mars. A že to vezme od podlahy. Všechny dostupné rakety se mu zdály drahé. Vymyslel tedy vlastní, se záměrem ji použít několikrát, aby ještě více stlačil cenu letů do vesmíru. Povedlo se, přestože se mu většina světa smála. Jeho SpaceX si nyní připisuje jeden úspěch za druhým, i když cesta k nim byla dost trnitá. Elonovy rakety ale už pravidelně létají k ISS a jeho plán dovést lidstvo na Mars a vybudovat tu fungující společnost dostává konkrétní obrysy. A lidé už se nesmějí. Stejně tak se lidé, a zejména konkurenti smáli, když si Elon usmyslel, že naučí lidi jezdit v autech na elektřinu. Smích je přešel a vystří­ dal ho úděs nad úspěchem Tesly a potenciál­ ním ohrožením pozice automobilů jezdících na fosilní paliva (a tak jim nezbylo nic jiného než taky inovovat). Nikdo už se nesměje ani nápadu jménem Hyperloop. Vysokorychlostní transportní systém, který v Muskově hlavě leží už dlouhá léta, ale konkrétní obrysy dostal až v roce 2013, má jako první spojit Los Angeles a San Francisko a cesta má trvat zhruba 35 minut. Elonovi kritici totiž už vědí, že i když nápad zní sebeneproveditelněji a sebeztřeštěněji, on do něj půjde a… nejspíš uspěje. Další na řadě je mimo jiné i trasa z Brna do Prahy, tak stay tuned!


UNI CHANCE unikátní šance pro studenty vysokých škol

Stáž, která otevírá dveře do světa Přihlašování od 1. 5. 2017 www.unichance.cz


SPECIÁL

POHOVORY BUDOUCNOSTI:

CHCETE MĚ!

Bezradně chodíte po pohovorech, tu máte moc málo zkušeností a tady jste zase překvalifikovaní. To byla realita ještě donedávna, teď je ale všechno jinak. Nezaměstnanost je totiž v současnosti až proklatě nízko. A to znamená zejména dvě věci, které dříve rozhodně neplatily: uchazeči si mohou diktovat podmínky a firmy musejí naslouchat, protože prostě lidi potřebují. Text: Ella Mahdalová Mzdy loni

vzrostly

O 4,3 %

Nejvíce rostou mzdy

FINANČNÍM MANAŽERŮM Největší nedostatek zaměstnanců

VE VÝROBĚ A IT

Rozdíl v m

ezi reg zdách m

je

iony můž

AŽ 40 TIS

e bý t

Í C

C

o rok, to procento, od 2,4 po 4,3 %. Řeč je o růstu mezd v posledních třech letech. Je to částečně způso­ beno tím, že po vleklé krizi konečně roste i naše ekonomika, hlavním důvodem je ale něco trochu jiného. „Růst je způsoben především rychlostí, s jakou vznikají nová pracovní místa, a prohlubující se nerovnováhou mezi poptávkou po zaměstnancích a množstvím uchazečů. V letošním roce může být růst až pětiprocentní,“ říká Martin Ježek, obchodní ředitel společnosti Grafton Recruitment. Právě ta na téma současných a budoucích trendů na trhu práce vypracovala rozsáhlý průzkum.

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA, HOMEOFFICE

Vezmeme-li to nejprve z toho delšího konce, tak za ten tahají uchazeči o práci. Na pracovní trh totiž v posledních letech míří záplava tzv. millennials, tedy nás, generace Y, která má ve srovnání s předchozími generacemi dosti 58 STUDENTA Květen 2017

jiné priority. Nehodlá se třeba kvůli práci vzdát svého pohodlí, koníčků nebo volného času. Chce být pánem svého života a sama si určo­ vat, kdy pracovat a kdy odpočívat, nejenom „tradiční“ kreativci, ale třeba i ekonomové, účetní nebo bankéři tak chtějí mít mož­ nost pracovat flexibilně a alespoň částečně z domova, tedy aby jim zaměstnavatel umož­ nil homeoffice. Bez výjimky všichni uchazeči o práci – i když jde zrovna o jejich první „dospělé“ zaměstnání – pak chtějí, aby je jejich zaměst­ navatel adekvátně ohodnotil za jejich schop­ nosti. Požadavek na lepší mzdové ohodnocení tak začínají vznášet třeba i absolventi práv­ nických fakult. „U advokátních koncipientů se setkáváme s očekávanou hrubou nástupní mzdou ve výši až 30 000 Kč měsíčně a při pohovorech se tito kandidáti často dotazují především na množství přesčasů. Během své koncipientské praxe také většinou vystřídají více advokátních kanceláří,“ komentuje výsledky průzkumu Martin Ježek. Poptávka po advokátech (potažmo ab­ solventech práv) je ale v posledních letech víceméně konstantní, vznášené požadav­ ky tak ukazují hlavně na větší sebevědomí absolventů.

pravděpodobně výrazně kratší, než bývalo dosud. Zaměstnavatelé totiž čím dál výrazněji zkracují délku celého náborového procesu, a to zejména proto, aby jim vybraný kandidát neutekl jinam. Boj o kvalifikované pracovníky se tak zkrátka přiostřuje na všech frontách.

ČÍM VÍC JAZYKŮ, TÍM LÉPE

Když pomineme velký prostor pro vyjednává­ ní a uchazeče na koni, pořád ještě jsou pod­ mínky, na kterých zaměstnavatelé trvají, děj se co děj. Po svých zaměstnancích například téměř vždy žádají, aby se dobře adaptovali na nové technologie, což je v podstatě nikdy nekončící proces. Důraz kladou také na jejich jazykovou výbavu, protože jen angličtina už přestává stačit a znalost jakéhokoli jiného jazyka je velkou výhodou. A po kom je dnes největší poptávka? Třeba po zdravotních sestrách a lékařích. Některá zdravotnická zařízení se tak nedo­ statek personálu snaží řešit zaměstnanci z východní Evropy. Poptávka ale roste pa­ radoxně třeba i po dobrých personalistech a HR administrátorech, kteří by zajistili kva­ litní pracovníky. Takže jestli vás zajímá HR, budete pravděpodobně i v budoucnu, co se kariéry týče, „v suchu“.

PRAXE UŽ NENÍ ZAKLÍNADLO

Za kratší konec v současnosti tahají zaměst­ navatelé, kteří se většinou chtě nechtě musejí přizpůsobit výše zmíněným požadav­ kům uchazečů, protože jinak prostě a jedno­ duše neobsadí pozice, které obsadit potřebují. Firmy tak například ustupují – a to je dobrá zpráva pro hodně z nás – co se týče praxe. Jsou tak konečně ochotní nabrat i čerstvé absolventy bez zkušeností, které si kolikrát i raději sami „vychovají“. Výjimkou je třeba stavebnictví, kde nastává naopak útlum v náboru absolventů. Kromě lepších podmínek bude váš náborový proces do budoucna také

GRAFTON RECRUITMENT Grafton je personální agentura, která působí v šesti zemích s pětatřiceti pobočkami a více než pěti sty zaměstnanci. Jsou specialisty ve více než třiceti odvětvích a jen loni pomohli v České republice najít práci téměř 2400 lidem. Kromě toho společnost pravidelně pořádá zajímavé průzkumy preferencí uchazečů o práci a firem, jako třeba ten v tomhle článku. Zajímá vás víc? Podívejte se na www.grafton.czSPECIÁL

AUTO BEZ ŘIDIČE?

MOŽNÁ UŽ DO DESETI LET Nasednete, řeknete autu, kam chcete jet, a zapnete film. Nebo pracujete. Nebo si čtete. To není sci-fi, ale realita možná už za deset let. Autonomní neboli samořiditelná auta jsou totiž už dnes v intenzivním vývoji. Mezi celosvětové lídry v této oblasti patří například společnost Valeo, která má vývojové centrum zaměřené právě na samořiditelná auta hádejte kde? V Praze! Jak takový vývoj chytrých vozidel probíhá a jak budou auta budoucnosti vypadat, o tom jsme se bavili s ředitelem tohoto centra Dr. Ing. Pavlem Pekou. Text: Markéta Paráčková

Pražské v

ývojové ce

ntrum Vale

o

V ROCE VZNIKLO 2 0 0 2

Letos chtějí přijmout dalších

200 INŽENÝRŮ

Studentské tý

my tu projektu

jí např.

OZIDLA ROBOTICKÁ V

P

avle, jak z klasického auta udělám auto autonomní? Základem pro takto „chytrá auta“ je vývoj softwaru asistenčních zaříze­ ní a různých čidel, jimiž vůz „vnímá“ své okolí – jde o ultrazvukové senzory, laserové senzo­ ry, radary a kamery. Myslíte, že budoucnost osobní dopravy tkví právě v autonomních vozidlech? Ano, věřím, že to je cesta, kterou se bude mo­ bilita ubírat, aby auta byla bezpečnější a zá­ roveň zajišťovala řidičům pohodu a pohodlí. Začíná to u systémů, které sledují, zda auto jede v jízdním pruhu, pokračuje přes systémy, které za řidiče zaparkují, či adaptivní tem­ pomaty, které udržují určenou rychlost, ale zároveň v případě potřeby přibrzdí. Nakonec 60 STUDENTA Květen 2017

si řidič bude moci vybrat, jestli chce řídit sám, nebo zda třeba popojíždění v koloně svěří „umělé inteligenci“ a bude se místo řízení vě­ novat práci či spolucestujícím. A myslíte si, že jsme jako společnost na samořiditelná auta připraveni? Tuto otázku bych rozdělil na dvě části. Z tech­ nologického hlediska ano, automotive firmy, které jsou v této oblasti průkopníky – včetně Valeo –, již samořiditelná auta mají. Z hlediska legislativy, zejména v Evropě, určitě ne a toto je dnes hlavní překážkou k rozšíření auto­ nomních aut. Proč? Aktuálně je v Evropě v platnosti vídeňská úmluva, která na konci 60. let minulého století

sjednotila standardy silniční dopravy a sta­ novila, že řidič musí vždy plně ovládat vozidlo. To je v rozporu s úrovněmi 4 a 5 autonomní jízdy v oficiální klasifikaci, kterou vydala me­ zinárodní organizace Society of Automotive Engineering. Tyto úrovně totiž předpokládají, že záložním řešením v případě poruchy sys­ tému není zásah řidiče, ale systém samotný. Byť jsme tedy dnes blízko plně autonomní jízdě z technického hlediska, dokud právní rámec neumožní delegovat zodpovědnost na auto samotné, nemůžeme očekávat širší ko­ merční implementaci autonomních aut. Jak bude takové autonomní auto budoucnosti vypadat? Nasednu, řeknu, kam chci jet, a už se o nic nemusím starat? Auto se musí umět za jakékoliv situace


orientovat v prostoru. Nemyslím jen to, aby vědělo na základě GPS a mapových pod­ kladů, kam má jet. Je třeba, aby dokázalo pochopit, že červená je červená, obrubník je obrubník a chodec je chodec. To musí zkrátka za jakékoli situace umět poznat jen na zá­ kladě svých senzorů a softwaru, a to i v pří­ padě, že není propojeno s dalšími vozidly a silniční infrastrukturou. Časem se zřejmě dostaneme k tomu, že jednotlivé automobil­ ky budou nuceny deklarovat, že jejich auta jsou autonomního řízení schopná a že jsou bezpečná. Jinak nepřilákají zákazníka. To znamená, že budou pojištěná a budou si stát za tím, že jejich systémy dopravní situace zvládnou. Tedy tlak bude na nich a dodavate­ lích technologií, aby měli systémy spolehlivé a otestované. Máte nějaký soukromý odhad, kdy bychom mohli autonomní auta začít zařazovat do běžného provozu? Dobrá otázka. Divil bych se, kdyby to bylo poz­ ději než za deset let, ale je to můj soukromý odhad. Nicméně třeba v Číně nebo v Singapuru už jsou tato auta ve zkušebním provozu. Sice stále ještě teprve někde v kampusu a s řidi­ čem, který na systém dohlíží, přijde ale čas, kdy si systém otestují natolik, že vozidla pustí do města na některá vyhrazená místa. Valeo už také přišlo s prototypem autonomního auta. Můžete nám o něm říct víc? Naše autonomní auto se jmenuje Cruise4U, a už se dokonce může pyšnit několika úspěš­ nými testovacími sériemi jízd kolem Francie, Evropy a USA. Kolegové dokázali s autem překonat v režimu bez zásahu řidiče vzdá­ lenost více než 125 000 km v podmínkách opravdového silničního provozu a vše fungo­ valo výborně v denních i nočních podmínkách, v jakékoli rychlosti až do 130 km/h. Letos jsme také uvedli do sériové výroby systém pro automatické parkování přes chytrý tele­ fon. Řidič z auta vystoupí a přes aplikaci na svém telefonu dá autu pokyn, aby si samo našlo parkovací mezeru a do ní samo zapar­ kovalo a vyparkovalo. Když si představím, že budu auto ovládat mobilem – a hackeři jsou všude – jak je tu řešena bezpečnost? Problematikou kyberbezpečnosti se zabývá naše divize „Connected Car“ a spolupracuje na tom se specializovanými firmami, jakými je například Gemalto. Tento virtuální klíč

nazvaný InBlue, díky kterému mohou řidiči pomocí chytrého telefonu nebo připojených hodinek zamknout, odemknout a nastarto­ vat svůj vůz, je chráněn bezpečnostním ře­ šením Gemalto na stejně vysoké úrovni jako mobilní platební řešení používané bankami po celém světě. Pojďme na moment k vaší společnosti. Předpokládám, že jste se vždycky nezabývali jen vývojem autonomních vozidel, že? Máte pravdu. Vývojové centrum společnosti Valeo vzniklo v Praze už v roce 2002 a jeho hlavním zaměřením byl vývoj klimatizačních jednotek a ovládacích panelů do automobilů. Díky vynikajícím výsledkům ovšem bylo v roce 2013 rozhodnuto, že se právě v Praze nastar­ tuje tato nová aktivita – vývoj automatizova­ ných řídicích systémů do automobilů, zejména tedy parkovacích asistenčních systémů a sys­ témů aktivní bezpečnosti. Dnes tak v Praze zabezpečujeme kompletní vývoj „od A do Z“ – od analýzy zákaznických požadavků přes vývoj softwaru a hardwa­ ru, mechanický design, elektrické testy až po systémové testy na našem testovacím polygonu v Milovicích nebo přímo v reálném provozu. Aktuálně zaměstnáváme více než 600 vývojářů a naše týmy se dále velmi dyna­ micky rozrůstají, v roce 2018 plánujeme mít celkem až 800 inženýrů. Mají šanci i čerství absolventi? Jistěže. Široké uplatnění nabízíme například absolventům oborů spojených s robotikou, elektrotechnikou, informatikou, mechatronikou a mechanickou konstrukcí. Jak jsem již řekl, v pražském vývojovém centru řešíme vše od systémové architektury přes hardware, soft­ ware, mechanický design, testování, aplikační inženýrství a kvalitu až po finance. Oblastí uplatnění je tedy opravdu hodně. Jsou podle vás absolventi na praxi dobře připraveni? Ano, jsou a velmi rychle také stoupá počet absolventů, kteří se snaží získat nějakou praxi už během studia. To je samozřejmě obrov­ ská výhoda jak pro studenta, tak pro firmu, a proto usilujeme o to, abychom studentům umožnili co nejdřívější zapojení ve formě trainee programu nebo spolupráce na čás­ tečný úvazek. Například jeden studentský tým u nás zrovna projektuje a vyrábí robotic­ ké vozidlo, které bude sloužit jako pohyblivá překážka na našem polygonu pro testování

algoritmů na nouzové brzdění. Další studenti pak pracují na kompletní přestavbě sériového auta na testovací auto, na kterém budeme testovat naše nové senzory. O Česku se někdy kriticky říká, že je jen levnou montovnou pro zahraniční koncerny. Co si o tom myslíte? Myslím si, že není špatně, že se tu věci mon­ tují. Je to důležitý základ pro to, aby tu mohla vznikat přidaná hodnota a vyšší stupeň vývoje. Právě to, že tu „montovny“ jsou a stále se rozvíjejí, dokazuje, že jsou tu lidé schopní jak ve výrobě, tak i v organizaci práce, a že doká­ žou odvádět kvalitní práci. Velké firmy by tady neinvestovaly, pokud by už po prvních rocích nevěděly, že jsme schopni pracovat kvalitně a spolehlivě. Navíc i závod, který se zdá jako pouhá montovna, může mít i vývojovou část. Třeba v našem závodě v Žebráku kolegové momentálně pracují na novém typu chladiva pro autoklimatizace, závod v Rakovníku je pro celou skupinu Valeo celosvětově pilotním zá­ vodem pro implementaci výrobních technologií v rámci Průmysl 4.0 aj. Mnoho firem se snaží zakládat jakási malá jádra vývoje, natáhnout k sobě vývojáře a po­ stupně se rozvíjet. I my jsme od roku 2002 šli touto cestou. Z původních 50 vývojových in­ ženýrů jsme se rozrostli za poslední čtyři roky na více než 600. Naše investice do R&D jsou na české poměry unikátní, ale i další firmy in­ tenzivně budují vývojové zázemí, takže ozna­ čení Česka jako levné montovny je dle mého názoru překonané.

VALEO Skupina Valeo navrhuje a vyrábí systémy, které přispívají ke zlepšení výkonu vozidel, ke snižování emisí CO2 a také k vývoji intuitivního řízení automobilů. Mají 155 výrobních závodů (tři v Česku), 58 vývojových center (jedno v Praze) a zaměstnávají 91 800 lidí ve 32 zemích po celém světě. Jen loni činily celkové prodeje skupiny 16,5 miliardy eur a přes 11 % z nich investovala zpátky do výzkumu a vývoje. A teď to nejzajímavější – do konce letošního roku plánují rozšířit tým o 200 inženýrů a šanci mají i mladí talenti, takže žhavte www.valeo.cz

Květen 2017 STUDENTA 61


SPECIÁL

KDO ROZUMÍ DATŮM,

ROZUMÍ SVĚTU

Práce s daty nemusí na první pohled znít tak sexy jako umělá inteligence nebo samořídící auta. Pravdou ale je, že jestli se budoucnost bude kolem něčeho zejména točit, tak rozhodně kolem ní. Dnes a denně totiž vzniká dat tolik, že je nikdo nedokáže spočítat. Vlastně jen tím, že existujeme, tvoříme data. A někdo je sbírá. A někdo jiný je třídí a někdo další kupuje – a taky na nich dost hezky vydělává. Text: Markéta Paráčková

V

ložíte kartu do bankomatu a vytáh­ nete z ní pětistovku. Jednoduchá operace, nic zvláštního. Nakupujete v on-line obchodě, doručení do dru­ hého dne. Dnes už běžná záležitost. Pak čekáte na kurýra, co vám má dovézt zásilku mezi 8–11 a on-line můžete sledovat, kde se přesně nachází. Nezdá se vám to nijak zvláštní ani nijak neobvyklé, ani jedna z těchto operací by ale nebyla možná bez sběru a přenosu dat. „Práce s daty má obrovské přesahy do běžného života, ač to na první pohled nemusí být vidět,“ potvrzuje Michal Tomčányi, CTO původně české a dnes mezinárodní společnosti Javlin, která se právě zpracováním a integrací dat zabývá. „Tradičně je práce s daty silná ve finančním sektoru nebo v logistice, na váze ale získává i v retailu a v celé řadě dalších oborů.“

HISTORIE A BUDOUCNOST

To, jak rychle a výrazně se práce s daty pro­ měňuje, na příkladu skvěle ilustruje Michalův kolega Pavel Najvar: „Vezměte si internetový obchod před deseti lety. Potřebovali jste katalog s fotkou a popisem produktu, to je jeden balík dat. Pak jste potřebovali objednávkový systém, to je další. A celé jste to museli propojit s účetním systémem. Další data. Platby, další data a doručení jsou další. Dnes jsou internetové obchody o milionech položek a už jen neprodávají to, co si zákazník vybere, ale nabízejí mu i další věci, co by se mu mohly líbit. To vědí na základě dat. Vědí, co má daný člověk rád, jaké značky a cenové hladiny preferuje a celou řadu dalších informací. Takže před deseti lety jste věděli jméno, adresu, telefon zákazníka a to, co si objednal. Dnes se ho snažíte na základě dat přimět k tomu, aby produkt koupil, a maximalizovat tak jeho zákaznický potenciál. Dat se proto sbírá stále více a stále častěji také slouží novým aplikacím, třeba umělé inteligenci, algoritmům strojového učení či pokročilé analytice, které umožňují tvořit predikce 62 STUDENTA Květen 2017

například ohledně toho, kolik toho u vás zákazník koupí za rok atp.“ Díky těmto novým a novým implikacím se práce s daty zásadně mění zhruba každé dva roky a do budoucna tomu nebude jinak, stále více proto bude potřeba lidí, kteří se dokážou daty probírat, seskupovat je a prezentovat je ve vhodném formátu, respektive navrho­ vat pro tento proces vhodná automatická řešení. Třeba právě jako společnost Javlin. „Spousta z nás se s podobnou úlohou běžně setkává. Sbíráte nějaká data, zadáváte je do Excelu, posíláte spolužákům v e-mailu, co jste zjistili, a vycházíte z toho třeba při psaní seminárky. Zpracování dat na úrovni velkých byznysů je ale výrazně složitější, těch Excelů mohou být desetitisíce nebo miliony, a proto už není možné probírat se jimi manuálně, je třeba použít jiná úložiště a formáty a celou problematiku práce s nimi musíte zautomatizovat,“ popisuje Michal, čím se zabývá jeho společnost.

GLOBÁLNÍ A NONSTOP PRÁCE

Data nikdy nespí. A většinou nebývají ani jenom lokální, určitě tedy ne pro Javlin, který operuje téměř po celém světě. „Pro naše konzultanty je tohle zejména výzva,“ říká Michal. „Musejí samozřejmě rozumět technické stránce věci, tedy těm matematickým postupům, které se za tou prací skrývají, a dobře se orientovat v technologiích. Zároveň ale musejí také rozumět byznysu a klientům, se kterými se dokážou bavit o konkrétních problémech – v angličtině na různých úrovních – a navrhnout ta správná řešení.“ Konzultanti podle Michala tvoří po­ myslný most mezi klientem a programátorem a to není vždy lehká práce, pokaždé je ale zajímavá. „Člověk, který pracuje jako konzultant, se setká s celou škálou problémů a každý jeho den může být úplně jiný,“ podotýká Pavel Najvar. „Kdykoliv můžete řešit cokoliv, finance, logistiku,

komunikaci s klientem, analýzu a spoustu dalšího, nejen standardní programování, rozhodně se tedy nenudíte.“ Nejdůležitější vlastností mož­ ného kandidáta na pozici konzultanta je proto podle obou pánů přirozená zvědavost. „Škola vás dobře připraví teoreticky, ale dokud se neocitnete v praxi a nezačnete se zabývat reál­nými věcmi, nikdy nemůžete pochopit všechny souvislosti. Když přicházíte k nám, nemusíte mít praxi, my si své lidi sami školíme. Musíte ale být přirozeně zvědaví, musí vás zajímat, co se děje, když vložíte kartu do bankomatu nebo když si objednáte balíček z Hongkongu. A já vám garantuji, že u nás se to dozvíte,“ říká Michal. Nikdo totiž vlastně pořádně nechápe, jak glo­ bální procesy v různých odvětvích fungují do všech svých detailů, dokud neporozumí tomu, jak se tam nakládá s daty. Protože kdo rozumí datům, rozumí světu.

JAVLIN Javlin je původně česká, nyní mezinárodní společnost, s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě, západní Evropě a ve Spojených státech. Zabývá se vývojem softwaru pro integraci, přenos a interpretaci dat. Servisuje klienty z celého světa a ani do budoucna nebude mít o práci nouzi, protože se oblast práce s daty den ode dne rapidně rozvíjí a rozhodně to nevypadá, že by v příštích letech plánovala jakkoli zpomalit. Do svého týmu sympaťáků momentálně Javlin hledá hlavně programátory a konzultanty, ale neztratí se u nich třeba ani obchoďák. Víc info o všem, co vás o nich může zajímat, najdete na www.javlin.eu


Chceš vytvářet mobilitu zítřka? Potom jsi u nás správně!

POJĎ DO NAŠEHO TÝMU UŽ BĚHEM STUDIA: • absolventská praxe, letní brigáda • placená stáž s možností projektové nebo diplomové práce

PO UKONČENÍ ŠKOLY TI NABÍZÍME ATRAKTIVNÍ PRACOVNÍ POZICE A K TOMU: • • • •

program Young engineer / Trainee (1 – 2 letá rozvojová stáž v zahraničí) kreativní práci v mezinárodním týmu motivační finanční ohodnocení možnost profesního rozvoje a kariérního růstu ve více než 170 závodech Lanškroun Svitavy společnosti Schaeffler po celém světě Kysucké Nové Mesto • pružnou pracovní dobu Skalica • bohatý sociální program a lákavé benefity • jazykové kurzy zdarma Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.

Dr. Schaefflera 1, 909 01 Skalica Tel.: 034/6961 201, 325, 513 E-mail: SchaefflerSkalica@schaeffler.com

Dr. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: 041/4205 340, 341, 336 E-mail: personalne.kysuce@schaeffler.com

INA Lanškroun, s.r.o. (nábor i pro závod ve Svitavách) Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun Tel.: +420 465 355 111 (211, 116) E-mail: jobs.cz@schaeffler.com


SPECIÁL

FIREMNÍ DATA JE TŘEBA CHRÁNIT JAKO OKO V HLAVĚ

Kvalitní zabezpečení informačních a datových toků je dnes nesmírně důležité, ať už v osobní, nebo firemní rovině. Když někdo zneužije vaše data, způsobí vám spoustu problémů, když někdo zneužije data nadnárodní společnosti, může to být doslova tragédie. Kyberbezpečnost je proto pro všechny velké společnosti životně důležitá. O to, jak data chrání ve společnosti ŠKODA AUTO, se s námi podělil Pavel Šimek, vedoucí tamní IT Governance, bezpečnosti a řízení služeb. chránit nelze,“ upozorňuje Pavel, „ale snažíme se našim uživatelům činit práci s daty co nejsnazší. Dobrým příkladem je kampaň „IT’s for you“, kde se snažíme ty nejpřínosnější nástroje pro práci s daty a informacemi našim spolupracovníkům přiblížit tak, aby je co nejčastěji využívali.“

DATA POD DOZOREM

U

živatelská data a informace patří k nejcennějším obchodním komo­ ditám. Proto jsou častým cílem hackerských útoků. S rozvojem ko­ nektivity se často tyto informace nacházejí i v mnoha mobilních chytrých zařízeních. Je to efektivní a snadno přístupné, ale zároveň vysoce rizikové. Bezpečnost firemních i osob­ ních dat je proto pro tým IT správy ve Škodovce oprávněně úkolem číslo jedna. „Informace, které bývají použity k nekalým praktikám, jsou v dnešní digitální době mnohem dostupnější a čím více systémů se používá, tím více vzniká informací a dat, které je potřeba chránit,“ upozorňuje Pavel Šimek. Vzhledem k rostoucímu objemu těchto dat je zajiště­ ní stoprocentní ochrany nesmírně složité, a proto je nutné data vhodným způsobem třídit. Ne všechna jsou totiž stejně důležitá, a je tedy nutné rozlišovat, jaký stupeň ochra­ ny u kterých informací zvolit. „Informace u nás ve ŠKODA AUTO proto třídíme na ty, které mohou být veřejně přístupné, na data pro interní potřebu a na ta důvěrná a tajná,“ vysvětluje Pavel. Zmíněným stupňům klasifi­ kace pak musí být přizpůsobena i úroveň jejich ochrany. „Všechna data samozřejmě jako tajná 64 STUDENTA Květen 2017

Přísná pravidla pro ochranu dat a informací jsou ve Škodovce nastavena už dlouhou dobu. „Snažíme se například důsledně filtrovat přístupy na ‚škodlivé‘ internetové stránky, takže se zaměstnanci na spoustu z nich z pracovních zařízení nedostanou,“ doplňuje Pavel Šimek. Je tak zabráněno nahrání škodlivého kódu, který by pak mohl

působit v počítači menší nebo i větší problémy. Pokud by však přece jen k napadení zařízení došlo, udržují ve Škodovce na všech pracovních stanicích také propracovanou a moderní aktivní ochranu prostřednictvím antivirů, malware de­ tection či personálního firewallu. Kvalita ochrany dat a informací je v mlado­ boleslavské automobilce díky centrální správě IT na profesionální úrovni a sám Pavel Šimek nás přesvědčil, že nebezpečí jejich zničení, po­ škození nebo zneužití je opravdu minimální. Je ale nutné si uvědomit, že právě řešení proble­ matiky ochrany a zabezpečení dat a informací je, kromě značných finančních nákladů, samo­ zřejmě velmi náročné i časově.


ZAŽEHNI SVOU BUDOUCNOST VÝVOJ SOFTWARE MODERNÍ TECHNOLOGIE AKTIVITY MIMO PRÁCI SKVĚLÝ KOLEKTIV TEAMBUILDINGY VZDĚLÁVÁNÍ A RŮST

www.cca.cz /kariera


HLAVNE NEVYPUSTIT DUŠI!

Každý čtvrtý člověk na světě se setká s nějakou duševní chorobou, u sebe, ve svém okolí. Na nemoci duše si zaděláváme už jako teenageři a často nevíme, jak to řešit. Holky z Nevypusť duši si řekly, že to tak nemůžou nechat, a naplno se vrhly na osvětu a pomoc. Čtěte!

Text: Ella Mahdalová Foto: Jindra Kodíček


H

olky z Nevypusť duši přišly na rozhovor tři, na bohu­ libém projektu se jich ale podílí daleko víc. Hlavní slovo měla Maruška, kápo a spoluza­ kladatelka. Její příběh vlastně všech­ no odstartoval. Spolu s ní o projektu povídaly i Káča se Zuzkou. Druhou ze zakladatelek od nás dělil Kanál, stu­ duje v Oxfordu.

Jak Nevypusť duši vzniklo? Zakládaly jsme to dvě, já a kolegyně Terka, která teď studuje v Oxfordu. Obě jsme tehdy byly studentky a obě jsme měly vlastní zkušenost s dušev­ ními problémy. Já jsem do toho šla jako neuro­vědec, který má blízko k psy­ chiatrii, a zároveň jako pacient, který v osmnácti skončil v léčebně. Těsně předtím, než jsem nastoupila na vy­ sokou. A Terka, která teď studuje ex­ perimentální psychologii a neurovědy, tak ta se zase přímo na té vysoké hned první rok setkala u sebe s panickou po­ ruchou. Impulzem bylo i to, že jsme ze zahraničí, kde jsme obě studovaly, po­ dobné iniciativy znaly, ale v Čechách nic takového nebylo. Další obligátní otázka: co děláte? Nevypusť Duši je projekt, jehož cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblas­ ti duševního zdraví. V roce 2015 jsme začaly studentskou kampaní na

JAK NEVYPUSTIT DUŠI V PRÁCI Brát ohled na sebe, nepřetěžovat se, říct si o pomoc Stanovit si hranice, které nechci překročit Odměnit se za úsilí, dokončený úkol a podobně Po zátěži si dopřát období klidu Občas odložit elektroniku a mít chvíle, kdy nejsem k dispozici (zejména mimo pracovní dobu) Najít smysl své práce, co mi přináší a co mi bere

YOUR STORY Facebooku, bez jakýchkoli finančních prostředků. Chtěly jsme veřejně ote­ vřít téma duševního zdraví, které je všeobecně zanedbané. Chtěly jsme dát především studentům a mladým lidem vědět, kde můžou hledat pomoc, když jim není dobře, že to není ostuda, a že když mají jakýkoli problém, i malý začínající, tak je dobré to nějak řešit. Jednou z cest je i destigmatizace du­ ševních onemocnění. Postupně jsme zjistily, že nás sleduje daleko širší pu­ blikum, než jen studenti. Na Facebook proto dáváme obecnější informace a články o duševním zdraví a o self­ -help, kde hledat pomoc a podobně. Stále ale chceme pomáhat především studentům, rozjely jsme proto projekt Duševní zdravověda pro teenagery, který se zaměřuje na nejohroženější skupinu, studenty středních škol. Ve zkratce: Využíváme sociální sítě k šíření faktů, boření mýtů a zlepšení prevence. Vytváříme memy a infogra­ fiky s informacemi o duševních choro­ bách a preventivní materiály s radami pro správnou psychohygienu a sdílíme odkazy na zajímavé články a akce z ob­ lasti péče o duševní zdraví. Připravujeme a vedeme workshopy zaměřené na du­ ševní zdraví, psychohygienu a zvládání stresu pro studenty středních škol. Co to přesně obnáší? Jezdíme po středních školách, bavíme se s dětmi, co dělají pro svoje duševní zdraví, zda vůbec vědí, co to je… Jedná se o pětihodinové pásmo, spíš je to ale workshop než výuka. Nakonec se do­ staneme k nějakému příběhu psychiat­ rického pacienta. V té první vlně to byl můj příběh, protože já jsem se začala léčit s depresí ve třinácti, takže jsme jim vlastně přibližovali to, že takový problém může vzniknout už v jejich věku, protože věk, kdy se nejčastěji vyskytují nové diagnózy, je právě od nějakých třinácti do pětadvaceti let, takže proto jezdíme na střední školy. A protože víme, že pro studenty se největší zdroj nějakého stresu zdá být škola. Tak tam máme i nějaké pásmo zdravého učení a bavíme se i o tom, co jim v té škole dělá největší problé­ my, co je nejvíc stresuje a jak s tím můžou pracovat. Takže od nějaké Květen 2017 STUDENTA 67 Květen 2017 STUDENTA 67


destigmatizace přes psychiatrického pacienta se dostaneme ke zdravému učení, k tomu, co oni můžou dělat pro sebe. Probíráme, co je úspěch a neúspěch, jak s tím můžou pracovat, že vlastně neúspěch se ne vždy rovná nějaké pohromě. To ale není všechno, že? Snažíme se propagovat takový manuál pro blízké, jak mohou někomu pomoci. Na Facebooku i při našich workshopech. Od první třídy se děti učí resuscitaci, tak proč ne tohle? Ruku v ruce s tím jde i naše další snaha zapojit do našich workshopů studenty me­ dicíny, pedagogiky, ale hlavně psychologie. Započítává se jim to do praxe. V nejbližších měsících chceme vyškolit další studenty, aby s námi mohli jezdit. Mimochodem, pokud by měl někdo zájem, může se nám ozvat a zapojit se taky!

poznat, že se něco děje. I to děti učíme. Jde nám o to, aby ti, kteří se nikdy s ničím po­ dobným nesetkali, dokázali pomoct a brzy rozpoznat, že něco není v pořádku. S nimi samými i s jejich blízkými.

MILENIÁLOVÉ MAJÍ STRACH, ŽE O NĚCO PŘICHÁZEJÍ, KDYŽ NEJSOU NA PŘÍJMU. PROTO JSOU VLASTNĚ POŘÁD NESPOKOJENÍ

Kolik studentů už vám na workshopech prošlo pod rukama? V pilotním projektu jich bylo asi 120, čtyři až pět tříd, potom jsme pracovaly třeba i se skautskými oddíly, takže myslím, že to do­ hromady bylo takových 200 mladých lidí určitě. Možná to vypadá jako malé číslo, ale dělaly jsme to tehdy všechny při škole, při práci a bylo to docela intenzivní.

Existuje kromě Linky bezpečí i jiná pomoc? Určitě, jsou různé modré linky, při třech psy­ chiatrických nemocnicích fungují nonstop krizové linky, kam se dá zavolat. Kontakty a rady máme na našich stránkách. Dobré jsou i internetové poradny. Poradny mají i psychologické fakulty, na vysokých ško­ lách, a vlastně i na středních, jsou školní psychologové.

Na co se studenti nejčastěji ptají? Jak můžu někomu pomoct, když vidím, že má problém. Od toho, jak mu můžu pomoct já jako člověk, tak kam ho můžu doporučit, k jakým odborníkům a tak. Taky jak ho vůbec přimět k tomu, aby chtěl vyhledat odbor­ nou pomoc. Potom samozřejmě, jak pomoct sobě, když mám nějaký problém. Děláme občas i školení ve firmách a tam se ptají i na work-life balance, povídáme si s dobrovolní­ ky, jak nevyhořet. Děti se pak hodně ptají i na to, jak to vypadá v léčebně.

Pracujete občas i s takzvanými mileniály. Co trápí je? Říká se tomu fear of missing out. Strach, že o něco přicházejí, když nejsou na příjmu. Jsou hodně rozlítaní, nemají čas, jsou ve stresu. Když pracují a studují, nemají čas starat se o sebe. Mají (máme!) před sebou tolik mož­ ností, že se občas můžeme cítit až paralyzo­ vaní a vlastně pořád nespokojení, protože si říkáme, jestli někde není něco lepšího.

Co jim radíte, co se týče vlastních problémů s duší? Dáváme jim pozitivní příklady, které fungují na ostatní. Zaměřujeme se na prevenci. Je to i o tom, být na sebe hodný, když se mi něco nepovede. Připomínáme jim, že pro studenty do šestadvaceti je k dispozici Linka bezpečí a že je potřeba všechno začít řešit včas. Důležitý je i zásah okolí, které by mělo

68 STUDENTA Květen 2017

Mluvily jsme i o zahraničních zkušenostech. Jak to chodí jinde? Třeba v Anglii snad na každé univerzitě fun­ gují centra, kde pracují dobrovolníci z řad studentů i psychologové, kteří nabízejí pomoc těm, kdo o ni stojí. Při zápisu dosta­ nete dotazník týkající se vašeho duševního zdraví. Jde o to, aby univerzita věděla, že by tu mohl být potenciální problém. Během zkouškového období vám pak třeba napí­ šou e-mail, zda je všechno v pohodě, jestli

všechno zvládáte, ptají se, zda nepotře­ bujete víc času na zkoušky. Je to integrál­ ní část tamního školství, bere se to úplně stejně jako fyzické postižení. To u nás chybí. Studenti vědí, že kdyby byl nějaký problém, mají místo, kam se mohou obrátit. U nás se navíc leckdo bojí přiznat, že má problém. Je to stále stigma, mít nemoc duše? Společnost je tím stigmatem promořená! I v té Anglii, kde je daleko větší povědomí o duševních nemocích, to stigma je. U nás je to ale daleko horší. Vnímají to tak mladí, staří, všichni. Jakmile řeším něco takového, jsem blázen a patřím do blázince pod zámek. Je to dané i tím, že současnou generaci vy­ chovávala generace, která zažila komunis­ mus, který tohle stigma neuvěřitelně přiživil. Pak ale stačí třeba osobní setkání s někým, kdo se o svém problému nebojí mluvit, a pohled lidí se hned změní. Naše povídání určitě spoustu lidí zaujalo. Kde vás můžou najít? Pokud by se k nám chtěli přidat, ať se nám ozvou, na stránkách máme formulář. Jsme i na Facebooku. Jo, a sháníme sponzory! A ještě je třeba říct, že když nás olajkují, budeme rádi, když si nás najdou i off-line.

JAK NEVYPUSTIT DUŠI PRI UCENÍ Mít dostatek času na přípravu Rozdělit si přípravu na menší části Poznat svůj styl učení Opatrně s kofeinem Pravidelně relaxovat Odměňovat se za úsilí Nalézt motivaci, proč úkol dělám Nezapomenout, že neúspěch občas zažívá každý a každý výkon nemusí být perfektní


YOUR STORY

MARUŠKA SALOMONOVÁ Vystudovala neurovědy na britské University of Nottingham. Po návratu do Čech se spolu s Terkou rozhodla rozjet kampaň Nevypusť duši a později se postarala o přerod tohoto studentského projektu do neziskové organizace. Zajímá se o inovativní pedagogiku, přírodní vědy a výzkum v medicíně.

KÁCA KOCIÁNOVÁ Studovala molekulární biologii a biochemii organismů na Karlově Univerzitě, nicméně se během bakalářského studia rozhodla, že tím směrem se vydat nechce a začala zkoumat svět na vlastní pěst. Je členkou Junáka a dobrovolnicí ve společnosti, která pomáhá zájemcům o pěstounskou péči.

ZUZKA PACHOLÍKOVÁ Studovala psychologii v Brně a nyní pokračuje v magisterském studiu v Praze. Dříve se věnovala vedení kognitivního tréninku v Psychiatrické nemocnici Brno-Černovice. Ráda se věnuje vzdělávání, a tak už pár let lektoruje a pomáhá studentům, aby se dostali na vysokou školu v ČR.

Květen 2017 STUDENTA 69


ČAROKRÁSNÝ

FLORES:

TAM, KDE JE TĚŽKÝ JEN BATOH

Že to má sama holka na cestách těžké? Ale vůbec ne. Vlastně je to jednodušší než cestovat v partě. Samotnou holku přece nikdo nenechá ve štychu. Chce to jen dobře vybrat cíl cesty, dát na intuici a nesedat na motorku k cizím lidem. I když i to se dá ve zdraví přežít. Text: Markéta Henzlová

P

o cestování v partě a několikatýdenní rutině v pohodovém balijském měs­ tečku Canggu si potřebuju dokázat, že se sama ve světě neztratím. Radím se se zkušenějším kamarádem o cílové destinaci a kupuju letenky na ostrov Flores. Výlet ještě ani nezačal a jsem bez mobilu. Opláchla mi ho vlna. Házím úsměvy na všechny strany a doufám, že mi ho v místní opravně dají do kupy dřív, než od­ letím. Pro svůj iPhone si jedu asi v deset hodin večer, rovnou z nemocnice. Noha naražená ze surfu je nateklá a bolí. Není ale zlomená, takže můžu vyrazit! Je pátek 13., sedím v indonéských aerolinkách a při startu se mi sedadlo posouvá tak daleko, že málem sedím na klíně cestujícímu v řadě za mnou. Tajně doufám, že zbytek letadla je v lepším stavu.

KDYŽ NEVÍŠ, TAK SE ZEPTEJ

Letiště vypadá trochu jako autobusové nádraží na malém městě. A tady mi telefon opět vy­ povídá službu. Tentokrát proto, že na Floresu

70 STUDENTA Květen 2017

nefunguje můj balijský operátor. Wi-Fi tu není. K mému překvapení na mě ale čeká transport organizovaný hostelem. Hostel i nadále pře­ kvapuje. Italští majitelé a stejně tak zaměst­ nanci z řad místních jsou super milí. Radí mi, jak strávit následující dny, a rovnou mi volají prů­ vodkyni, která mi vše pomůže zorganizovat. Za pár minut už u ní sedím na motorce a nechá­ vám se svézt pod kopec do přístavu. Při té pří­ ležitosti si také nechávám doporučit místo, kde se dobře (a levně!) najíst. Yuanita mě vysazuje na rybím tržišti a rovnou mi domlouvá i cenu. Když jdeme později s bandou lidí z hostelu na stejné místo, nikdo kromě mě už se za takové peníze nenají. Hygiena je tu „level -2376“, a tak si tak říkám, že jestli mi po tomhle nebude zle, tak už po ničem. Snad mluví za vše fakt, že jsem tam ten den nebyla naposledy.

samotě. Rukama se snažím dorozumět s míst­ ními a doufám, že mě někdo z nich odveze. Mám s sebou všechny věci (které za něco stojí), a hlavně několik milionů indonéských rupií. Sedím na motorce u postaršího prodavače a jedeme úplně jinudy, než odkud jsem přijela. Navíc je cesta o dost delší. Přemýšlím, jak se­ skočit a nezmrzačit se. Uznávám, že to asi není nejlepší nápad. Takže vyčkávám, co se stane, až (jestli) dojedeme k lesní pěšině vedoucí do mé ubikace. Dlouhou chvíli si krátím učením se in­ donéských slovíček a doufám, že se tak s mým řidičem staneme přáteli. Což by mu podle mého názoru mohlo zabránit okrást mě nebo zabít. Vysazuje mě, strkám mu v přepočtu 40 korun a užívám si opojného pocitu vítězství. Přežila jsem. A postupně zjišťuji, že z lidí na Floresu strach mít opravdu nemusím.

S CIZÍMI LIDMI NIKDY. NEBO?

VARANI VERSUS MANTY

Samozřejmě jsem nedomyslela, jak se do­ stanu zpět do hostelu. Už je tma a bydlím na

Když už na Flores někdo vycestuje, tak většinou proto, aby se z něj rovnou vydal do národního


LIFESTYLE

parku Komodo. Tímhle výletem začínám i já. V pět ráno nastupuji na malou loďku pro zhruba 10–15 lidí. Neplujeme dlouho, plavidlo se nám porouchá vzápětí. Nic naplat, jeden z řidičů na­ sazuje šnorchl, bere nářadí a skáče do vody. My se můžeme potrhat smíchy. Sice stěží, ale pluje­ me dál. Nikoho už tu nepřekvapuje, jakým způ­ sobem chvíli potom doplňujeme nádrž. Jeden chlapec z kanystru přilévá palivo, druhý nad ním stojí a kouří. Bezpečnost nade vše. Myslím, že jsme všichni docela rádi, že zastavujeme na malém ostrůvku, kde nás čeká krátký výšlap. Potom už je na řadě zlatý hřeb dne. Připlouváme do národního parku, abychom viděli vzácné varany komodské. Pro mě ale přichází vrchol plavby až při cestě zpět. Šnorchlování s man­ tami obrovskými, to je teprve zážitek. Jakmile kapitán jednu zahlédne, zavelí, my nasazujeme šnorchly a skáčeme z rozjeté lodi. Máme štěstí a tímhle způsobem jich vidíme několik. Jsou děsivě obrovské.

VAŘÍ NAD OHNIŠTĚM A KAFE PIJÍ PO LITRECH

Národním parkem Komodo pro většinu ná­ vštěvníků Flores končí. I já jsem udělala začá­ tečnickou chybu a koupila si zpáteční letenku. A protože tu přesuny zaberou mnoho hodin, mám čas už jen na jeden větší výlet. Volím osadu Wae Rebo. Čeká mně šestihodinová (ne)cesta autem, tříhodinový výšlap do hor a za odměnu noc strávená v tradiční vesnici. S řidičem je to těžké, protože anglicky téměř

neumí. Kupuju ale trs banánů a snažím se ho uplácet ovocem, když něco potřebuji. Skutečně smůlu mám jen na „nosiče“. Ne že bych se bez něj neobešla, ale jak mi bylo řečeno, potřebuji někoho, kdo mě provede přijímacím rituálem při vstupu do osady. A tenhle upocený chlápek je jediný, kdo mi může pomoci. Anglicky nezná ani jediné slovo. Krosnu (z větší části napl­ něnou lahvemi s pitnou vodou) si do vesnice nesu sama, a ještě na něj musím čekat. K tomu děsně prší a mám nohy plné pijavic. I když jsme v Indonésii, mám trochu obavu, zda jsem se nechytla do turistické pasti. Opak je pravdou. Užíváme si s dalšími třemi baťužkáři vyloženě rodinnou atmosféru. Sedíme spolu s místní ro­ dinou v kuchyni, což je ve skutečnosti ohniště, jíme, povídáme, pijeme kávu ze zdejších kopců (zkuste zabrat po čtyřech hrncích kafe před spaním!), po večeři otevřeme dokonce i pivo, a nakonec spíme všichni společně na zemi v jednom z domků. Je to jeden z mých nejhez­ čích zážitků vůbec.

SAMOTY JSEM SE NEDOČKALA

Odjíždím a personál v hostelu mě objímá. Odvážím si také kus papíru, kde mám se­ psaná základní indonéská slovíčka a fráze. Strávila jsem v Labuan Bajo jen pár nocí, i přesto je to srdceryvné loučení. Doteď dostávám zprávy od průvodců, se kterými jsem se na ostrově potkala, a ostatní ces­ tovatelé mi posílají fotky z výletů. Jako by Flores věděl, jak moc se mi z něj nechce – dozvídám se, že můj let je zrušený. Tvrdnu tedy na letišti, kde není možnost koupit si ani kafe. Čekání mi ale krátí rozhovory s cizími lidmi, kteří se se mnou jen tak dávají do řeči. Když o tom přemýšlím, pokud bych cestovala s někým, nikdy bych nepoznala tolik zajímavých lidí a už vůbec bych neměla dost času, abych se sblížila s místními. Čert vem varany, manty a dechberoucí výhledy na rýžová pole. Takhle cesta byla nezapo­ menutelná právě díky lidem, které jsem na ní potkala. A že jich nebylo málo.

FLORES Flores je jeden z více než tisícovky indonéských ostrovů. Z Bali se na něj dostanete lodí nebo letadlem za necelou hodinu. Na rozdíl od zmíněného Bali je místo nezkažené masovým turismem. Flores je známý hlavně jako výchozí bod do Národního parku Komodo. Krom toho mezi nejznámější atrakce ostrova patří výšlap k tříbarevnému jezeru, výhled na rýžová pole, která připomínají pavoučí sítě, a návštěva tradičních osad okolo měst Bajawa a Ruteng. Většinové obyvatelstvo vyznává křesťanství ve zvláštním spojení s původním animismem, což dělá ostrov bezpečnějším místem, než je třeba populárnější Lombok, kde se hlavně dívky nemusí vždy cítit úplně komfortně. Květen 2017 STUDENTA 71


LIFESTYLE

DEJ SI PAUZU… A DÁL TO ZNÁTE :)

Desítky let oblíbená sladkost, která je ukryta pod ikonicky červeným obalem, přichází v tomto roce s vylepšením. Pojďte si s námi koncem semestru dát pauzu – dát si KitKat, a při této příležitosti si místo učení prostudovat zajímavosti o této celosvětově úspěšné značce a jejich novinkách. Text: Bára Baštová

Z

načka KitKat naše české trhy rozšířila v roce 1993 a už tehdy bylo zřejmé, že nepůjde o jen tak ledajakou sladkost. Nasvědčovat tomu mohla už dlouhole­ tá úspěšná zahraniční produkce. První továrna na výrobu ikonické čtyřdílné čokoládové tyčin­ ky by svým stářím předčila většinu současných babiček a dost možná i prababiček. Sladkost vyráběná v tomto formátu od roku 1935 však nese jméno, jehož původ se dá vystopovat až do druhé poloviny 17. století. Dokonce i kla­ sický slogan „Have a break, have a KitKat“ nás doprovází již od roku 1958. V roce 1999 byl

72 STUDENTA Květen 2017

ve Velké Británii uveden formát Chunky, který okamžitě po uvedení dosáhl obrovského úspě­ chu. Tento výrobek následně rozšířil portfolio i v České republice. Léta dostatečně prověřila značku i recepturu oblíbené sladkosti a její ce­ losvětová obliba se stále drží na vrcholu.

Z HISTORIE DO KULINÁŘSTVÍ

Pojďme však od historie zabrousit také do chemie. Mezi klíčové složky, jež činí KitKat takový, jaký ho máme rádi, patří mléko a kakao. Harmonie těchto přísad, která ty­ činku provází od jejího počátku, pomáhá

vytvářet charakteristickou oblíbenou chuť. Aby však naše pauza byla ještě příjemnější, KitKat přichází s extra dávkou kakaa a mléka, kterou svou tyčinku obohatí. Kromě historie a chemické analýzy se však značce KitKat s pečlivostí sobě vlastní věnuje i mezinárodní marketingový tým. Její typický červený obal a výrazné logo ji od dob druhé světové války doprovázejí bez přestávky. Nový obalový design KitKat proto stále vychází z tradičního formátu. Designéři se však pustili do lehké úpravy loga a celkového zjednodušení vzhledu. Schválně – poznáte, co je nového?


KITKAT JAKO ZNAČKA Za budováním značky KitKat v České a Slovenské republice stojí JAROMÍR URBANEC, který nám pomohl nahlédnout pod pokličku a prozradil zajímavosti o této dobrotě. Co je to hlavní, co KitKat odlišuje od ostatních tyčinek? Jedná se o tyčinku, kterou téměř každý zná a vybaví si její logo a červenou barvu. Slogan Have a break, have a KitKat je známý především mezi mladými lidmi a to je něco, čím se KitKat může odlišovat a v čem chceme pokračovat. Občas je náročné najít si čas „dát si pauzu“, a proto jsem rád, že je tu KitKat, který toto připomíná. KitKat je dost ikonická tyčinka, a to jak tvarem, tak složením, a proto k vylepšení vedla dlouhá cesta. Doufám, že všem KitKat zachutná ještě více.

A JAKÁ BUDE BUDOUCNOST?

Co je však dost možná tou nejzajímavější vědní disciplínou, přes jejíž brýle se dá na značku KitKat podívat, je futurologie. Snad každý by chtěl předvídat budoucnost s co nej­ větší přesností. Nám se to s drobnou pomocí ochotného týmu, který za brandem KitKat stojí, povedlo. Jak už jste mohli odhalit z před­ chozích řádků, KitKat nyní přichází se změna­ mi v receptuře i designu tyčinek. A s novým obalem i jeho vylepšeným složením plným kvalitnějších surovin se můžeme těšit také na zajímavé akce v obchodech i mimo ně. V červnu se můžete těšit na velkou digitální kampaň a soutěže na FB stránce KitKat www.facebook.com/kitkatczsk. V rámci out­ dooru bude značka také aktivní. Po úspěšné účasti na zimní akci JustRide!, kterou pořádal Freeride.cz, bude následovat wakeboardo­ vé turné, kde si budete moci s KitKat dopřát další pauzu – tentokrát v létě napříč celou ČR. A pokud můžeme odhadovat budoucnost ještě dál, mohli bychom možná i u nás časem potěšit naše chuťové pohárky po vzoru Japonska růz­ nými druhy a příchutěmi oblíbené tyčinky. Zakousněte se tedy společně s námi do extra porce mléka a kakaa v novém hávu!

Čím je značka KitKat pro tebe osobně? Je to značka, která se nebojí humoru a odvíjí se od toho i možnosti marketingové komunikace. Proto jsem rád, že ji mohu mít na starost a že se ji snažíme patřičně vylepšovat. Setkávali jsme se několikrát se spotřebiteli přímo v domácnostech, kde jsme si o KitKat povídali, a to nám hodně pomohlo při přípravě digitální kampaně. Cením si úzkého kontaktu se spotřebiteli – spousta lidí nám píše na sociálních sítích různé nápady a to je super. A jaké jsou plány pro letošní rok? Pro KitKat je letošek důležitý rok, už v lednu jsme začali s digitální marketingovou komunikací na Faceboku a YouTube. Víme, že každý tráví pauzu jinak, a proto jsme pomocí KitKat přinášeli zábavná videa pro trávení sportovních, hudebních či gaming pauz. Následně jsme pokračovali již zmíněnou

tour po českých a slovenských zimních střediscích. Potěšilo mě, že z celého eventu máme pouze pozitivní ohlasy, vytiskli jsme spoustu fotek a rozdali opravdu hodně tyčinek KitKat. Nyní pracujeme na digitální kampani, která představí vylepšenou recepturu a pro velký úspěch zimní tour jsme se rozhodli v podobném duchu pokračovat. Během léta bude KitKat team na šesti lokalitách napříč celou ČR, kromě vodních sportů a zábavného programu samozřejmě nebudou chybět ani samotné tyčinky. Rád bych tímto také všechny pozval na letní tour KitKat na akci JustRide!, která bude probíhat v těchto termínech:

sobota 10. 6. Merkur Pasohlávky (Brno) sobota 24. 6. Hradec Králové sobota 8. 7. Stráž pod Ralskem sobota 15. 7. Těrlicko (Havířov) sobota 5. 8. Česká Lípa sobota 12. 8. Hlučín (Ostrava)

Kde na světě je KitKat k mání a odlišují se nějak tyčinky v jednotlivých zemích? Tím, že mluvíme o globálním brandu, je dostupný opravdu napříč celým světem. Tyčinky KitKat vyrábí několik továren, přičemž každá vyrábí jiný formát nebo příchuť. KitKat 4Finger pro náš trh vyrábí továrna v Německu a receptura je totožná s tou, kterou vyrábí pro zbytek Evropy. U bílé varianty KitKat Chunky sdílíme například obal nejen se Slovenskem, ale také s Francií. Mým favoritem je KitKat 4Finger, asi hlavně díky tomu nezaměnitelnému plochému tvaru s možností ji zlomit a podělit se.

Květen 2017 STUDENTA 73


LIFESTYLE

JAKUB & ZDENĚK

KDYŽ NĚMEC UČÍ PRECIZNOST A JAPONEC SUŠI

Jakub je absolvent a Zdeněk ještě student bakalářského studia Marketingových komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zatímco Jakub se zabývá copywritingem, tvorbou strategií a obsahovým marketingem, Zdeněk se věnuje fotografii, internetové reklamě a tvorbě webů. Kromě toho je Zdeněk nadšený lowcost cestovatel a Jakub si rád zahraje na kytaru nebo zazpívá.

Tzv. skill sharing zná lidstvo vlastně už od pravěku. Ten byl lepším lovcem mamutů, ten zase sběračem bobulí a vzájemně si radili, jak na to. No, a pak jeden podivín přišel s ohněm a dál už to všichni známe. Dost možná ale nevíme, že je výměna dovedností dnes zase v módě. Důvodem může být buď čím dál větší ochota lidí si vzájemně pomoct, anebo třeba prostě jen ten banální důvod, že zatímco platy zase tolik nerostou, všechno kolem nás je rok od roku dražší. Ale věřme raději té první verzi, přece jen je taková vřelejší. Text: Markéta Paráčková

T

akže tu máme moderní skill sharing. O co jde? „Téměř každý člověk na světě ovládá něco, co by chtěl umět někdo jiný. No a pak už stačí tyto lidi jen propojit. Zdarma se tak můžete naučit téměř jakoukoli dovednost pouze výměnou za tu, kterou ovládáte vy. Kromě toho se taky můžete snadno seznámit s lidmi, se kterými si díky podobným zájmům máte co říct,“ říká Zdeněk Loziáš, který s ka­ marádem Jakubem Zajíčkem před nějakou dobou založili specifické skill sharingové sku­ piny na Facebooku. Lidé si v nich vyměňují dovednost za dovednost a kluci jdou v tom, aby jim to celé ulehčili a zpříjemnili, ještě dál – vyvíjejí totiž také praktickou mobilní aplikaci – a pozor, Studenta je vůbec první médium, kterému o ní kdy pověděli! :)

ČERNÝ ČAJ A ŽÁDNÝ SPÁNEK

„Jako každý týden jsme spolu jeli klasickou trasu z Břeclavi do Zlína, slovo dalo slovo a z hecu jsme si řekli, že než dorazíme, vymyslíme nějaký podnikatelský záměr. No a než jsme dojeli do 74 STUDENTA Květen 2017

Hodonína, položil Zdeněk zásadní otázku: Jak si můžou lidé vyměňovat dovednosti?,“ popisuje Jakub, jak se nápad vlastně zrodil. „Následovaly dva týdny, kdy jsme skoro nespali, Zdeněk moc nechodil do školy a vycházeli jsme jen na nákup nebo pro pizzu. V tu dobu taky vznikl náš signature nápoj, který nám s tím ne-spánkem pomáhal – Mentea, což je černý čaj louhovaný za studena. Kreslili jsme první prototypy aplikace, promýšleli, jak bude naše appka vydělávat, a taky to, kde na to všechno vezmeme peníze. Za investorem jsme totiž jít nechtěli, protože bychom ztráceli část svobody, kvůli které podnikáme.“ A tak se zrodil Mentee, váš do­ vednostní pomocník.

OD HRY NA KYTARU PO PEČENÍ DORTŮ

Kluci neuvažují jen na úrovni české kotliny. Rádi by projekt viděli překračovat hranice a tak trochu s tím už začali – skupinu založili nedávno i ve Velké Británii a s jejich rozvo­ jem jim tam pomáhají místní ambasadoři. „Vizí našeho projektu je zpříjemnit cestu k nabytí

nových dovedností všem lidem na celém světě bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženského vyznání nebo finančních možností. Naším cílem je to, že se jednoho dne bude moct Čech naučit od Itala, jak nosit oblek, Ital od Němce základy time-managementu a Němec od Japonce, jak připravovat suši,“ vysvětluje Jakub. Zatím si prý přes jejich skupinu dovednosti vyměňují hlavně lidi našeho věku, což je díky naší lásce k moderním technologiím poměr­ ně logické, v budoucnu by se ale mohl zapo­ jit úplně kdokoli a odkudkoli. A co se takhle třeba můžete učit? „Je toho hodně. Od hry na kytaru nebo zpěvu přes výcvik psa a pečení dortů až po základy v Adobe Photoshop nebo rady v oblasti fitness. A to jsme jen ve facebookových skupinách, jen počkejte, až přijde Mentee!“ směje se Jakub. A kdy že to přijde? Už brzy! První verze bude jen na iOS, ale později vyjde i pro Android. A pokud se na ni těšíte tak jako my, mrkněte na www.getmentee.com a nepropá­ sněte její uvedení!


DO KINA

TŘI KVĚTNOVÉ PECKY Letošní květen má prý být podprůměrně studený. To je sice otrava jako blázen, ale taky skrytá příležitost – zahřát se totiž můžete třeba v kině. Strážce Galaxie 2, na které se my v redakci nejvíc těšili, už multiplexy hrají. Co vás ale čeká ve zbytku měsíce? Máme pro vás tři peckové tipy.

1

1 2

LADY MACBETH

Drama odehrávající se na anglickém venkově v době viktoriánské éry je plné nespoutané vášně, ale také scén, u kterých bude mnohým tuhnout krev v žilách. Katherine (Florence Pugh) je svým otcem i s kouskem pozem­ ku prodána Borisovi (Christopher Fairbank), bohatému majiteli dolů, který ji koupil pro svého syna Alexandra (Paul Hilton). Domluvený sňatek se sice uskuteční, ale svatební noc novomanželů zůstane nenaplně­ na. A muž navíc na delší dobu odjíždí. Katherine tak zůstává sama s tvrdým příkazem – neopouštět dům. Zpočátku ho dodržuje a dny tráví v zatuchlých místnostech, nakonec se ale stejně začne po­ tulovat po okolní krajině. Během jednoho takového výletu potká

VETŘELEC: COVENANT

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo navští­ vit jinou planetu? Jak by to na ní asi vypadalo a kdo by ji obýval? Posádka kolonizační lodi Covenant složená ze samých párů na jednu vzdálenou planetu na druhé straně galaxie vyrazila. Chtějí na ní totiž založit nový život. Pokud ale čekáte, že objeví ráj uprostřed ves­ míru, jste na omylu. Nebyla by to totiž kultovní série Vetřelec, kdyby na téhle planetě nečekalo na nové obyvatele pořádané nebezpečí a spousta otázek. Hned po přistání si posádka uvědomuje, že tahle planeta nebyla vždycky opuštěná. Kde tedy jsou její obyvatelé teď? A proč je tu takové ticho? No a dál to znáte, ne? :) V tomhle sci-fi hororu rozhodně nebude nouze o odhalování hrůzu nahánějících tajemství ani o nervy drásající scény plné napětí, pořádné akce, a dokonce několika druhů vetřelce, které nám nedají spát. Cesta do ráje totiž v tomto případě začíná kde? No spíš v pekle. Premiéra: 18. 5.

Sebastiana (Cosmo Jarvis). Nejprve se snaží tomuto sympatickému nádeníkovi odolávat, ale nakonec podlehne. Vznikne mezi nimi váš­ nivý vztah, který ovšem neunikne jejich okolí. A k tomu se vrací Boris, Alexander i jistá Agnes s malým Alexandrovým levobočkem. Jak to celé dopadne? Premiéra: 11. 5.

2

3

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

3

Občas všichni potřebujeme vidět film, který nás donutí vážit si toho, co máme. Přesně takovým snímkem je francouzské drama Z Paříže do Paříže, které bylo natočené podle autobiografic­ ké předlohy Josepha Joffa. Název filmu napovídá, že se v něm bude cestovat, ale romantická cesta kolem světa se opravdu konat nebude. Dva malí bratři Maurice a Joseph jsou totiž židé a z Paříže prchají před nacisty. Bez svých rodičů cestují na jih Francie, což je v tu chvíli jediný způsob, jak si zachránit život. Ale na jak dlouho? Silný příběh dvou statečných chlapců, kteří si i přes životní strasti dokázali uchovat dětství, vás dostane. Premiéra: 1. 6. Květen 2017 STUDENTA 75


LET DŮVODŮ

TŘÍDĚNÍ NA ČESKÝCH FESTIVALECH

ČISTÉ FESTIVALY 2017 Z ámostí J amRock B udišovské Letnice S weetsen Fest V ysmáté léto P řeštěnice Open Air F ingers Up J atka Fest R ock for People B eats for Love V ysočina Fest C olours of Ostrava B enátská! P ovaleč fest S ázavafest C hodrockfest B rod 1995 O n the Road M ariánské léto D očesná

76 STUDENTA Květen 2017

2. 6. – 3. 6. 8. 6. – 11. 6. 16. 6. – 17. 6. 21. 6. – 25. 6. 24. 6. 30. 6. – 1. 7. 30. 6. – 1. 7. 30. 6. – 1. 7. 3. 7. – 6. 7. 5. 7. – 8. 7. 6. 7. – 8. 7. 19. 7. – 22. 7. 27. 7. – 30. 7. 3. 8. – 5. 8. 3. 8. – 5. 8. 11. 8. – 12. 8. 19. 8. 25. 8. – 26. 8. 26. 8. 1. 9. – 2. 9.

Co se dá stihnout za 10 let? Tak třeba vystudovat dvě vysoké školy po sobě. Anebo sedmkrát obejít zeměkouli po rovníku s přestávkami na spánek. A taky třídit odpady na hudebních festivalech. Že nic z toho není možné? V tom případě jste za posledních deset roků nebyli na žádném čistém festivalu.

K

2

1

3

dybyste to náhodou nevěděli: Čisté festivaly jsou ty, na kterých můžete třídit odpady. Každý rok jich je v České republice rovných dvacet. Nechybí mezi nimi největší domácí open-air akce. Celkem je každé léto navštíví přes 300 tisíc lidí a téměř všichni třídí odpady. Proč to dělají? Protože k tomu mají 10 dobrých důvodů!

KOMFORT V PODOBĚ ČISTÝCH FESTIVALOVÝCH AREÁLŮ

To je věc, která před více než deseti lety nebyla tak docela běžná. Projekt Čistý festival to s podporou webu Samosebou.cz změnil. Třídit odpady za odměny je pro návštěvníky tak lákavé, že téměř žádné smetí nekončí na zemi.

JE NEODOLATELNÉ TŘÍDIT ODPADY DO BAREVNÝCH KOŠŮ.

V minulém roce jste jich mohli najit na dvaceti českých festivalech přes 400! Průměrná vzdálenost k jednomu sběrné­ mu místu na třídění odpadů byla pouhých 56 metrů!

VŠECHNY VYTŘÍDĚNÉ ODPADY JSOU RECYKLOVÁNY.

A to je důvod k třídění! Celkem 303 tun odpadu mohlo skončit na skládce. Díky návštěvníkům, kteří třídí, putoval odpad k dotřídění a recyklaci. Vznikly tak napří­ klad nové spacáky, dlaždice, toaletní papíry a další užitečné věci.


LIFESTYLE

4

PLASTOVÉ KELÍMKY MĚNÍME ZA PIVA GRÁTIS!

Máme pro vás jednoduchou rovnici. Za 20 vytříděných plastových kelímků od nás dostanete jedno pivo jako odměnu. Celkem jste za 10 let vytřídili 1 744 000 kelímků. Kolik piv jsme rozdali?

5

ČISTÝ FESTIVAL DOSTAL ZDARMA NA FESTIVALY 2970 Z VÁS!

V soutěžích každý rok hrajete o vstupenky na největší české festivaly! Třeba právě teď, do 7. května, probíhá soutěž o 68 vstupe­ nek na www.cistyfestival.cz. Nestihli jste ji? Zkuste štěstí v jiné soutěži!

SOUTĚŽ POJEĎ NA ČISTÉ FESTIVALY, KTERÉ TŘÍDÍ ODPADY! Pro dva z vás máme připraveny exkluzivní výherní balíčky. V prvním najdete 1 vstupenku na Colours of Ostrava, 1 vstupenku na Sázavafest a voucher v hodnotě 500 korun na jízdné od Českých drah. Druhý balíček obsahuje 1 lístek na Rock for People a Benátskou, k tomu také voucher na 500 korun na cestu vlakem s Českými drahami. Chceš se vydat na Čisté festivaly? Je to jednoduché! ODPOVĚZ NA OTÁZKU Kolik piv rozdal Čistý festival jako odměnu za vytříděné plastové kelímky?

6

ZA TŘÍDĚNÍ ROZDÁVÁME UŽITEČNÉ RECYKLOVANÉ DÁRKY.

POŠLI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ E-mailem na adresu soutez@cistyfestival.cz do 31. května 12.00! Do předmětu e-mailu napiš STUDENTA.

Každý rok pro vás máme na stánku Čistý festival dárky vyrobené výhradně s pří­ sadou recyklovaných materiálů. Vytřiďte na festivalu několik plastů nebo papírů a stavte se pro stylové dárky, třeba brýle, šátky nebo trsátka.

VÝHERCE DVOU CEN oznámíme na začátku června na www.cistyfestival.cz a budeme je informovat e-mailem.

7

TŘÍDĚNÍ VÁS DOSTANE DO LEPŠÍ SPOLEČNOSTI.

Čistý festival podporují ti, které na festivaly jezdíte poslouchat. Wohnout, Vypsaná fixa, Tatabojs, Michal Hrůza, Dan Bárta, Thom Artway, Pekař… a desítky dalších.

8

ČISTÉ FESTIVALY PŘINÁŠEJÍ VÍCE ZÁBAVY!

Najdete na nich totiž unikátní buskingovou scénu REC.stage. V minulém roce na ní pro­ běhlo přes 200 koncertů známých i méně známých interpretů, při kterých se do show přímo na pódiu spontánně zapojovali ná­ vštěvníci festivalů.

9

UŽIJETE SI RECYKLACI V PRAXI.

Ve speciálním festivalovém worksho­ pu si z tříděných odpadů můžete vyrobit hudební nástroj. Pokud budete mít odvahu, můžete s ním vystoupit na REC.stage. Vlastní koncert na Colours of Ostrava nebo Rock for People? Kdo jiný vám to nabídne?

REC.STAGE! ZAHRAJ SI VLASTNÍ KONCERT NA NEJVĚTŠÍCH ČESKÝCH FESTIVALECH

Unikátní buskingová scéna ve stylu newyorské ulice letos opět vyráží na Čisté festivaly! Vystoupit na připravené nástrojové aparatuře může kdokoliv z návštěvníků pod jedinou podmínkou. Ve workshopu sousedícím s REC.stage si vyrobí jednoduchý nástroj z tříděných odpadů a použije jej během show! Máš odvahu si hrát a recyklovat? Tak hledej REC.stage na festivalech:

SWEETSEN FEST 24. 6. – 25. 6. R OCK FOR PEOPLE 3. 7. – 6. 7. COLOURS OF OSTRAVA 19. 7. – 22. 7. BENÁTSKÁ! 20. 7. – 30. 7. S ÁZAVAFEST 3. 8. – 5. 8.

REC.STAGE SCÉNA ČISTÝCH FESTIVALŮ

REC.STAGE

PŘIPOJ SE A HRAJ CELÉ LÉTO O VSTUPENKY NA FESTIVALY: SCÉNA ČISTÝCH FESTIVALŮ

10

TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL KAŽDÝ DEN. NEJEN V LÉTĚ. BEZ DÁRKŮ I BEZ ZÁBAVY.

Květen 2017 STUDENTA 77


NASEDNOUT A VYRAZIT

Jaro definitivně přináší povzbudivé počasí a s tím, jak stoupají průměrné teploty, zvyšuje se i ochota a chuť vyrážet na výlety do přírody. Nejlépe třeba na kole, které rozšíří váš akční rádius a umožní poznávat mnohem více míst než pěšky.

Č

eská republika je vzhledem ke své rozmanité krajině pro cykloturistiku skvělá. Pravda, pokud zrovna ne­ vyrazíte do Polabí nebo podél řeky Dyje, dost pravděpodobně se u toho trochu nadřete, jelikož terén dovede být velmi pro­ měnlivý. Ale tam, kde vás čeká kruté stou­ pání, je to znamení a příslib toho, že přijde odměna ve formě nějakého krásného sjezdu. Za každou zatáčkou, za každým horizontem čeká na cyklisty v Česku něco nového a to je na cestování na kole to krásné. Stačí vhodné vybavení, a můžete vyrazit kamkoli. Cykloturistika má navíc tu výhodu, že trasu snadno přizpůsobíte svým možnostem i své chuti. Nikdo nikoho nenutí jezdit extrém­ ně dlouhé vzdálenosti, vždyť stačí naložit bicykl do vlaku nebo do auta, vyrazit do ne­ známých končin a tam se pouštět třeba jen na krátké projížďky po okolí. Nejraději samozřej­ mě v přírodě, protože dnešní hustý provoz na silnicích cyklistům příliš nepřeje. Pro takové výlety je samozřejmě nejvhodnější pořádné horské kolo, pro spíše poklidnější rekreační jízdu ale postačí i stroje trekové. Kolo je skvělé také v tom, že vás coby cestovatele v podsta­ tě nijak neomezuje. Relativně bezpečně se dá zamknout téměř kdekoli, na cestách můžete přespávat v hotelech a penzionech, kempech, ale klidně i ve volné přírodě, tam, kde je to samozřejmě dovoleno. Stačí s sebou na výlet sbalit vhodnou výbavu, a krátký výlet se může proměnit v neuvěřitelnou výpravu.

KAŽDÉMU DLE CHUTI

Příležitostí, kam v Česku na kole, je opravdu mnoho. Internet i různé aplikace pro chytré telefony jsou plné tipů a tras, po kterých se můžete vydat. Začít se dá ale jednoduše i bez speciálních tras. Stačí si vybrat třeba nějakou památku, kterou byste rádi na­ vštívili, a můžete vyrazit – kus cesty třeba vlakem, zbytek na kole. Pro řadu cyklistů pak bude vhodným pomocníkem chytrý telefon, pomocí kterého se lze nechat navigovat, ale také třeba zaznamenávat trasu. Kdo to ale 78 STUDENTA Květen 2017

Text: Luděk Vokáč s výlety na kole myslí vážně, měl by uvažovat o nákupu speciální cyklonavigace. Zatímco v autech už samostatné navigace trochu ztra­ tily smysl, protože mobil lze v autě snadno nabít, na dlouhých cestách na kole navigace smartphone zbytečně vybíjí a jeho dobíjení nemusí být tak snadné. Cyklonavigace jsou také stavěny na drsnější zacházení a snesou nepřízeň počasí lépe než většina telefonů, a proto stále dávají velký smysl. Nemusejí být přitom ani tak drahé, když se zamyslíte nad jejich poměrem cena–výkon. V internetovém obchodě Alza.cz navíc jako studenti dostane­ te na vybrané cyklonavigace ještě dodateč­ nou slevu. U rekreačních cyklistů, kteří nejsou zvyklí na velkou zátěž, jsou například ob­ líbené výlety v okolí řek, zejména v Polabí nebo v moravských nížinách okolo Dyje a Moravy. Krásným výletem je například cy­ klostezka podél Baťova kanálu, která začíná u Kroměříže a cyklisty po zhruba osmde­ sáti kilometrech dovede až do Hodonína. Podél řek lze samozřejmě vyrazit i na přes­ hraniční výlety, k populárním se řadí trasa podél řeky Ohře, která cyklistu z Bavorska (coby Valdštejnova cyklostezka) dovede až k Ostrovu nad Ohří (nebo samozřejmě naopak). Kdo má rád okružní trasy, může volit výlety například po Křivoklátsku nebo Karlštejnsku. Zkušení cyklisté ovšem vyhledávají větší výzvy, i takových je v Česku víc než dost. Jedna z nich se jmenuje Stezka železné opony a cyklistu provede podél hranic s Německem a Rakouskem od Aše až po Lanžhot. Tahle trasa už vyžaduje zkušenosti a dobré vybave­ ní, rozhodně to není jen obyčejný výlet. Někdo za řídítky kola ovšem nevyhledává jen krás­ nou krajinu a poznávání, touží také po adrena­ linu. Takoví cyklisté mají příležitost se vyřádit na řadě takzvaných singletrail trasách, větši­ nou sjezdech lesním terénem, které opravdu prověří schopnosti jezdce. K nejpopulárněj­ ším u nás patří slavný Singltrek pod Smrkem v Jizerských horách.

MOTIVACE NAVÍC

Někomu ovšem k uspokojení z cyklistických výletů nestačí ani adrenalin, ani samotné krásy krajiny a navštěvování historických míst, hledá ještě další motivaci. Takovou může být populární zábava – geocaching. Lovení takzvaných keší je stále velmi oblíbené a je to prostředek, který pro mnohé zatraktiv­ ňuje jakoukoli turistiku. Na kole se samozřej­ mě můžete vypravit hledat téměř jakoukoli schránku, pokud zrovna není ukryta v opravdu nepřístupném terénu. Ale existují i speciální kešky nebo soubory kešek, které jsou vhodné právě pro cykloturisty. Většinou ovšem nejde o zrovna nejsnazší trasy a jejich zvládnutí vy­ žaduje nejen dobrou fyzickou kondici a dobře připravené kolo, ale také slušné „kačerské“ schopnosti. Začátečníci by si tedy nejdřív lov měli na­ trénovat na běžných geocachích a teprve pak se pouštět do těchto náročnějších úkolů. Jednou z těch největších cyklistických výzev tak může být takzvaná multicache pojmeno­ vaná Rallye Sudety. Ta znamená, že na trase jednoho z prvních českých cyklomaratonů se nachází soubor keší, které cyklista postupně cestou nachází. Není to vůbec jednoduchý úkol, celá trasa má délku přes 120 kilometrů a celkové převý­ šení 3350 metrů, což znamená, že je jednou z vůbec nejtěžších v Česku. Technicky velmi náročné jsou obzvlášť některé sjezdy. A když k tomu ještě připočteme, že musí cyklista na mnohdy velmi náročné trase přemýšlet nad hledáním schránek, je opravdu velmi těžká. Podstatně méně „drsná“ je devadesátiki­ lometrová multicache zvaná Kolo, pot a vůle. Její terén, který vede Podkrkonoším, není rozhodně tak náročný, její obtížnost se ovšem skrývá v hledání. Vlastně už jen vyluštit místo startu totiž vyžaduje určité „kačerské“ zna­ losti a úspěšné nalezení závěrečné schránky je podmíněno bezchybným sběrem všech indicií cestou a správnou orientací na trati, která je tu zásadním klíčem k úspěchu. Tak co, troufáte si?


TECHNICKÉ NOVINKY OD ALZA.CZ VARIANTA

1

LEATHERMAN WAVE BĚŽNÁ CENA: 3989 KČ SLEVA PRO STUDENTY: 7 % Leatherman je legendou mezi multifunkčními nástroji. Tohle není žádný „švýcarský nožík“, je to skutečný odolný a vysoce kvalitní nástroj, který poslouží v řadě mnohdy i nečekaných situací. Model Wave má celkem 17 nástrojů, mezi kterými samozřejmě nechybějí kvalitní ostré nože, silné kleště, sada šroubováků, pilka, nůžky, otvírák konzerv a lahví a mnoho dalších. Robustní nástroj má hmotnost jen 241 gramů, takže jej lze v dodávaném pouzdře snadno nosit na opasku nebo jej mít v batohu, kde nezabírá prakticky žádné místo.

AMULET START 29 BLACK CENA: 12 999 KČ SLEVA PRO STUDENTY: 7 %

VARIANTA

2

Cenově dostupné horské kolo Amulet Star 29 je určeno pro rekreační a sportovní cyklovýlety. Výrobek české značky se chlubí hliníkovým rámem se speciální geometrií, která zaručuje, že se každé šlápnutí do pedálů přemění v maximum energie pro jízdu. Jízdní kolo je osazeno komponenty Shimano, mezi kterými vynikají hydraulické brzdy. Ty zajistí lepší brzdný účinek a zvyšují bezpečnost jízdy. Jízdní komfort pak zvyšuje odpružená přední vidlice. Model Star 29 se vyrábí v celé řadě velikostí rámu, takže vyhoví jezdcům všech postav.

FOCUS WHISTLER CORE 27 MAGICBLACK MATT M/44 CM (2016) BĚŽNÁ CENA: 9999 KČ SLEVA PRO STUDENTY: 7 %

VARIANTA

3

TEASI ONE 3 + POWER BANK TEASI SMART.T 4FIX

Horské kolo Focus Whistler Core 27 patří k cenově dostupným modelům, které jsou ve velikosti M vhodné i pro menší postavy. Kolo má veškerou základní výbavu potřebnou pro bezpečnou a pohodlnou jízdu, je vybaveno přední odpruženou vidlicí a osazeno komponenty Shimano. Opět nechybějí kvalitní kotoučové brzdy, které jsou jedním ze základních bezpečnostních prvků a které jezdec ocení například při dlouhých sjezdech. Whistler Core je vybaven 21 převody, což umožňuje přizpůsobit zátěž prakticky jakémukoli terénu.

VARIANTA

4

BĚŽNÁ CENA: 4999 KČ SLEVA PRO STUDENTY: 7 % Spousta z nás používá pro běžnou navigaci smartphone, ale při delších výletech do přírody to nemusí být ideální řešení. Chytrý telefon chceme používat i k jiným úkolům než k navigaci a po několika hodinách jízdy na kole se může snadno vybít. Řešením je speciální cyklonavigace. Teasi ONE 3 s powerbankou v balení zajistí dlouhou výdrž při navigování (celkem až 1,5 dne), má outdoorové provedení a slibuje doživotní aktualizace map a softwaru zdarma. Navíc poslouží i coby příruční svítilna. Proč tedy plýtvat baterii v telefonu, když to jde lépe.

Květen 2017 STUDENTA 79


ŠKOLY A MY

ZE SVĚTA UNIVERZIT

Taky máte pocit, že s nástupem letního zkouškového nás jako na potvoru čeká pořádná nálož zábavy? Pořadatelé květnových akcí totiž už s léty praxe tuší, že jakmile se oteplí, ochota se učit klesá na nulu. Skvělých open air akcí, které předznamenávají příchod letních festivalů, je hromada, jenomže zkoušek taky. Tak co s tím? Řešení je jednoduché – relaxujme efektivně. :) Text: Radka Bartošová

CO VÁS ČEKÁ

FANDÍME VÁM!

Vyznat se v informacích na internetu není mnohdy jednodu­ ché. Devět nadšených studentů Masarykovy univerzity proto založi­ lo projekt Zvol si info, který pomocí jednoduchého návodu učí mladé lidi, jak rozeznávat dezinformační a po­ chybné články na internetu. Vytvořili i mediální příručku Surfařův průvodce internetem (na kterou určitě koukněte), která má pomoci s ori­ entací v množství zdrojů, médií a článků, kterými je čtenář zahlcen. Informovat chtějí ale i prostřednic­ tvím přednášek pro středoškoláky, na které je kampaň cílena. Projekt běží od podzimu 2016 a nyní míří i na Slovensko. Jen tak dál! Každým rokem skládají na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy imatrikulační slib a promoč­ ní přísahu tisíce studentů. Doposud přísahali na žezlo zapůjčené

z Filozofické fakulty, a to nyní chtějí změnit. Formou hromadného finan­ cování (crowdfundingu) kampaně Přísahejme na vlastní! mají v plánu zhotovit vlastní insignii. Jedná se o aktivitu, kterou chtějí všechny instituty fakulty, studenti i absol­ venti posílit identitu fakulty. Přispět můžete i vy! Po kampani #prsakoule přichází #žiješsrdcem! Nezisková organi­ zace Loono (v čele se zakladatelkou Kateřinou Vackovou) má na svém kontě už jednu úspěšnou kampaň – a to o boji proti rakovině prsu a varlat. Nyní svoje pole působ­ nosti o něco rozšířila o kampaň Žiješ srdcem a učí mladé lidi, jak předcházet kardiovaskulárním one­ mocněním a jak se zachovat, pokud se s mrtvicí nebo infarktem setkají u sebe nebo u někoho blízkého. My kampani fandíme!

Veslařský souboj vysokých škol se blíží! V pátek 2. června se na pražském Rašínově nábřeží opět utkají české vysoké školy o titul v souboji Univerzitních osem. Na startu nebude chybět čtveřice pražských vysokých škol – Českého vysokého učení technického, České zemědělské univerzi­ ty, Vysoké školy ekonomické a Univerzity Karlovy. Těšit se můžete i na další posádky nejen českých, ale i zahraničních vysokých škol. V loňském ročníku se účastnilo závodu re­ kordních 14 osmiveslic z 9 vysokých škol a tří různých zemí. Jste zvědaví, kdo vyhraje letos? Nenechte si ujít 19. ročník legendárního festivalu České zemědělské univerzity MISS AGRO 2017 a zapište si v diáři datum 16. května! Jako každý rok na vás mimo volby královny krásy čeká nášup kapel a akce, na kterou se jen tak nezapomí­ ná. Festival, který se řadí mezi jeden z největších open-air fes­ tivalů, je už po generace organizován studenty a absolventy ČZU, kteří tak prezentují, jak výjimečnými schopnostmi a do­ vednostmi právě studenti této univerzity disponují. Přijďte se odreagovat na studentské koleje! Již 11. ročník studentského hudebního open air festivalu MEZI BLOKY se 17. května rozezní v areálu kolejí ČVUT Podolí. Akce je orga­ nizována studenty a mladými lidmi ze studentského klubu Pod-O-Lee a nese heslo „od studentů pro studenty“. Kromě pořádné dávky hudby na vás čeká bohatý doprovodný program, možnost občerstvit se za studentské ceny nebo si oddychnout v chill out zóně. A pozor, vstup na festival je tradičně zdarma!

Máte tip na akci, úspěšného studenta nebo prostě jen nějaké info z vaší univerzity, které stojí za zveřejnění? Napište nám na redakce@studenta.cz ! 80 STUDENTA Květen 201722 OTÁZEK PRO MICHALA HOLZKNECHTA

MŮJ ŽIVOTNÍ CÍL?

BÝT VESELÝ A SPOKOJENÝ

1

9 10

2 3

4 5

Co považuješ za svůj dosud největší životní úspěch? Minulý rok jsem se oženil s nejlepší ženskou na světě. :) (Když to neřeknu, tak večer nebudu mít teplou večeři.) A co naopak za neúspěch? Z maturitní zkoušky jsem dostal čtyřku.

Jaký máš recept na to, když tě ostatní kritizují? Konstruktivní kritika mě vždy posune dál. Chci vědět, v čem bych se mohl zlepšit, ale když to jsou jen pomluvy, tak ty neřeším vůbec. Už jsi našel svůj životní cíl? Jestli ano, co to je? Můj životní cíl je být veselý a spokojený. Málokdy mám špatnou náladu a určitě to souvisí s tím, že teď jsem spokojený. Další velký cíl je být finančně nezávislý, abych mohl cestovat a mohl si užívat, co mě v tu chvíli zrovna nejvíc baví.

Čím se zaručeně dostaneš ze špatné nálady? Pustím si jakýkoliv film s Jimem Carreym.

11

6

7

Co pro tebe znamená odpočinek? Ležet na gauči a hrát playstation. Co pro tebe znamená studium? Během studia na VŠ jsem zažil spoustu mých „poprvé“. :) Poprvé jsem jel do zahraničí bez rodičů, poprvé jsem

Který člověk zatím ve tvém životě sehrál největší roli a proč? Manželka, rodina a moji nejlepší kamarádi – oni vědí, o koho se jedná.

12 13

Umění – jakými třemi slovy bys ho popsal? Nerozumím, ale respektuji.

15 16 17

Míša je obchoďák z Proudly. Sedí v kanceláři naproti nám a pokaždé, když promluví, ať už na nás, nebo do telefonu s klientem, jeho abnormální míra pozitivismu a obrovské vlídnosti nás nutí věřit v to, že je svět vlastně super místo pro život. :) Kromě toho, že šíří skvělou náladu, kudy chodí, měl taky Míša vždycky sen jednoho dne vyjít ve Studentě. No a kdy jindy bychom mu to měli splnit než právě v tomhle vydání? Takže dámy a pánové – Michal Holzknecht!

Co tě v poslední době nejvíc naštvalo? Celosvětová a lokální politická situace. Co tě v poslední době nejvíc potěšilo? Koupil jsem si nové auto, po šesti letech už to chtělo vyměnit „studentský“ vůz za trochu dospělácký.

14

Pamatuješ si nějaký moment, který ti změnil život? Když jsem viděl prvně manželčinu novou občanku a tam fakt bylo moje příjmení.

8

bydlel a staral se o sebe sám. Pracoval v zahraničí. Super období – až na to zkouškové.

Co je pro tebe v životě vůbec nejdůležitější? Jednoznačně zdraví mé a celé rodiny. Když je toto splněné, tak spokojenost. Chci si užívat života a dělat věci, které mě činí spokojeným.

Jaký byl tvůj dosavadní životní sportovní výkon? Kdybych chtěl, tak jsem mohl být profi fotbalista, naštěstí ale nejsem jako Lavi. Co už bys nikdy v životě nechtěl zažít? Porod, byl to celkem stres. :) Co bys naopak chtěl zažít znovu, ale víš, že už to nikdy nepůjde? Období na gymplu, kdy jsem měl spoustu času na cokoli. Pamatuješ si na chvíli, kdy sis uvědomil, že už víš, co chceš v životě dělat? To se stalo asi tak před rokem.

18

Kdyby ses neživil tím, čím se živíš teď, co bys dělal? Profesionální cestovatel a asi bych to natáčel i na YouTube.

19

Máš rád na cestách i v životě plán, nebo radši jedeš bez něj? Čím jsem starší, tím víc chci mít plán, nemusí být konkrétní, ale tak nějak zhruba.

20

Komu a jaké bys dal vyznamenání, kdyby sis ho mohl úplně vymyslet? Asi rodičům za trpělivost se mnou, byl jsem dost divoký dítě.

21

22

Co nejradši sdílíš se světem? Své úspěchy, ty vždycky ostatní potěší. :D :D Co si naopak necháváš jen sám pro sebe? Finance a rodinné záležitosti. No a samozřejmě kde jsem na obědě či co jsem včera večeřel.

Vydavatel (info@studenta.cz): Studenta Media, s. r. o., Anglická 20, 120 00 Praha 2, IČ 27678148 Redakce (redakce@studenta.cz): Markéta Paráčková (šéfredaktorka), Radka Bartošová (asistentka redakce), Richard Valoušek, Eva Samšuková, Ella Mahdalová, Markéta Henzlová, Luděk Vokáč, Mojmír Sedláček, Kristýna Dolejšová Fotograf: Jindra Kodíček Design: Alena Palečková, Petra Lorse Jazyková korektura: Soňa Čapková, Tereza Ladová Distribuce: Tomáš Hohn Copyright © 2017 Studenta Media s. r. o., Studenta vychází 6krát ročně, tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Uzávěrka: 24. dubna 2017, distribuce: 10. května 2017, příští číslo vyjde: říjen 2017. Registrace MK ČR E 16630 82 STUDENTA Květen 2017


PREM

ŘÍJEN

IÉRA

2017

H U D BA

P U VO D N Í T E X T Y

ALAN MENKEN

G L E N S L AT E R LIBRETO

CHERI STEINKELLNER & BILL STEINKELLNER SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hlavní mediální partner

www.hdk.czIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.