Page 1

Å rs b e r ä t t e l s e

201 4

Mariehamns Elnät Ab 2014

1


I n n e h å ll s f ö r t ec k ni n g Verställande direktörens översikt............................ 3 Styrelsens verksamhetsberättelse Affärsverksamhetens utveckling.......................... 5 Ekonomi.......................................................... 5 Framtiden och risker......................................... 6 Miljömål.......................................................... 9 Personal.......................................................... 9 Investeringar.................................................. 10 Strömavbrottsstatistik....................................... 11 Nyckeltal....................................................... 11 Bolagets aktie och ägande.............................. 12 Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel... 12 Resultaträkning.................................................. 13 Balansräkning.................................................... 14 Finansieringsanalys............................................ 16 Principer och metoder......................................... 17 Noter till resultaträkningen.................................. 18 Noter till balansräkningen................................... 19 Säkerheter och ansvarsförbindelser...................... 14 Resultaträkning – Balansräkning –

Särredovisning i enlighet med ellagen.... 22

Särredovisning i enlighet med ellagen..... 23

Datering och underskrifter................................... 25 Revisionsberättelse............................................. 26

2

Mariehamns Elnät Ab 2014


Ve rkställande dir ektö r ens ö v er sikt Mariehamns Elnät Ab och dess personal kan blicka tillbaka mot ett år fyllt av utmaningar. År 2014 var det första hela året som aktiebolag. Tveklöst har det varit arbetsamt. Steget från kommunalt affärsverk till aktiebolag är stort och påverkar hela verksamheten. Tre saker har under året varit viktigast: skötseln av personal, ekonomi och förvaltning. Personalen har flyttats över från Mariehamns Stad till Mariehamns Elnät Ab. Arbetet med ekonomisystemet har dominerat första kvartalet och systemet kan nu hantera de komplexa processer som modern elhandel kräver. Arbetet med att fortsätta effektivisera bolaget pågår ständigt. Mariehamns Elnäts hemsida var en mycket lyckad satsning. Där har www.elnat.ax haft 6171 enskilda besökare under år 2014. Tack vare hemsidan kan varje enskild kund följa sin förbrukning och med hjälp av tydliga siffror och grafer anpassa och minimera sin elförbrukning. I samband med de avbrott som den så kallade ö-driften innebar på senhösten användes hemsidan aktivt för att sprida information om läget. Med dimensioneringsverktyget X-Power kan Mariehamns Elnät föra in mätarvärden timme för timme och få reella värden på strömmar i vårt elnät. Det kommer i framtiden att hjälpa Mariehamns Elnät att förutspå och ge möjligheter till förebyggande underhåll på ett tillförlitligare sätt än hittills. Antal kunder har ökat i och med utbyggnaden av Lotsgatan och Horelliområdet. Jag vill avslutningsvis tacka alla inblandade för gott samarbete under detta första år; personal, styrelse, ägarrepresentanter och våra kunder.

Per Eriksson Vd

Mariehamns Elnät Ab 2014

3


Mariehamns Elnät täcker Mariehamns stad, hela Järsöområdet och delar av södra Jomala.

4

Mariehamns Elnät Ab 2014


STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

A f f ä r s v er k s a mhete ns utv ec k l i ng Mariehamns Elnät har två affärsverksamheter. Den ena delen är elhandeln där Mariehamns Elnät Ab konkurrerar på en fri marknad. Mariehamns Elnät köper in el via återförsäljare och säljer vidare till våra kunder till ett konkurrenskraftigt pris. Den andra delen är nätverksamheten, som utgörs av ett elnät som levererar elenergi till våra kunder så kostnadseffektivt och säkert som möjligt. Området som hör till Mariehamns Elnät täcker Mariehamns stad och hela Järsöområdet samt delar av södra Jomala. Inom nätverksamheten har stor energi lagts på reservkraft. Under det gångna året var Mariehamns Elnät Ab som kund till Kraftnät Åland Ab involverat i diskussionerna kring reservkraften på Åland. I och med Finlandskabelprojektet kommer förhoppningsvis reservkraftproblematiken att minimeras i framtiden.

E k o no mi Omsättningen år 2014 var 9,37 miljoner euro, vilket är en minskning med ca 3,1 procent jämfört med föregående år (9,63 miljoner euro, affärsverk). De minskade intäkterna kan i huvudsak härledas till det varma vädret. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt sjönk med 6,8 procent till 0,88 miljoner euro jämfört med föregående år (0,95 miljoner euro, affärsverk). Att jämföra föregående års siffor ger inte en rättvisande bild eftersom Mariehamns Elnät numera är ett aktiebolag och inte ett affärsverk. 2014 har präglats av ekonomisk försiktighet där Mariehamns Elnät Ab har vinnlagt sig om att skapa en grund för framtiden.

Mariehamns Elnät Ab 2014

5


Fr a mti d en o c h r i s ker Effekttoppen ökar långsiktigt vilket kan pressa upp överföringspriset. De senaste årens varma vintrar har dock gjort att effekttoppen inte stigit lika mycket som tidigare. Finlandskabeln medför höjda kostnader för Mariehamns Elnäts elabonnenter de närmaste åren. Tack vare de tidigare stora renoveringarna i mellan­ spänningsnätet har de strömavbrott som Mariehamns Elnät kunnat påverka minskat inne i Mariehamns stad. Dock finns ett renoveringsbehov inom lågspänningsnätet. Mariehamns Elnät är väl positionerat för framtiden när det gäller elhandeln. Bolaget har aktivt arbetat med inköpspolicy och -strategi. Mariehamns Elnät hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elhandelsinstrument enligt en av styrelsen fastställd handelspolicy. Avsikten är att minska prisfluktuationerna på elmarknaden. Handel med elhandelsinstrument sker enbart i skyddssyfte.

6

Mariehamns Elnät Ab 2014


Total över förd elener gi 120

0,0 1,0

100

GWh

80

3,0 4,0

60

5,0

40

°C (inverterad)

2,0

6,0 20

7,0 8,0

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Energi (GWh)

Bioproduktion (GWh)

Medeltemperatur (°C)

Effekttopp −30

30 28 26

MW Medeltemperatur °C m/s

22 −20

20 18 16

−15

14 12

−10

10 8 6

Minimitemperatur °C (inverterad)

−25

24

−5

4 2 0

−0 2000

2001

2002

Effekttopp (MW)

2003

2004

2005

2006

Medeltemperatur (°C)

2007

2008

2009

2010

2011

Max. vindhastighet (m/s)

2012

2013

2014

Minimitemperatur (°C)

Mariehamns Elnät Ab 2014

7


Historisk förbrukning de senaste fem åren.

Förbrukning i realtid hjälper till att spåra onödig energiförbrukning.

8

Mariehamns Elnät Ab 2014


M ilj ö mål Mariehamns stad har formulerat ett miljömål som stadgar att Mariehamns Elnät ska bidra till energieffektivisering och minskad användning av el­energi samt till utveckling av miljövänlig energiproduktion och distribution. Miljömålen har hanterats med hjälp av en ny hemsida där kunderna kan följa sin egen förbrukning, såväl historiskt som i realtid. Responsen från våra kunder på hemsidan har varit positiv. Till exempel när elförbrukare upptäcker hur mycket energi som används för golvvärme genom att slå på och av och kontrollera förbrukningen ”just nu”. Mariehamns Elnät har under år 2014 förberett mikroproduktionstariffen och tagit fram tekniska dokument som vi från och med årsskiftet erbjuder våra kunder. Mariehamns Elnät säljer miljövänlig el.

Pe r so nal Mariehamns Elnät har under året haft 16 ordinarie anställda (15 under år 2013, affärsverk) samt en sommaranställd som arbetat i fält. Inga pensionsavgångar har skett. All driftpersonal har genomgått utbildning i ESA, säkerhet vid elarbeten. Utöver det har stor koncentration legat på att utbilda den administrativa personalen inom det nya ekonomisystemet. Som en följd av bolagiseringen har personalen bytt kollektivavtal och gått över till Energibranschens kollektivavtal. Under år 2015 är avsikten att anpassa och utveckla friskvården för företagets personal. Dessutom genomförs satsningar på ytterligare utbildningar inom X-Power så att Mariehamns Elnät kan förutspå vilka ledningar som kan bli överbelastade i framtiden. Detta medför att förebyggande underhåll lättare kan planeras.

Mariehamns Elnät Ab 2014

9


I nv e s t e rin ga r Mariehamns Elnät har förnyat 2 667 meter lågspänning i marken 10 kV Ledningar /meter

2014

2013

H ä n g ka b e l Koppar

1 814

1 814

S j ö ka b e l Aluminium

Antal stationer

2014

2013

Stolpstation

12

12

Kiosk

84

84

Byggnad

8

8

Industrihus

2

2

Källare

15

15

To t a l t

121

121

Ökning

0

0

2014

2013

30

1

1

50

7

7

100

13

13

200

14

14

300

11

11

315

11

11

5 926

5 926

471

471

68 593

68 593

6 876

6 876

To t a l t

83 680

83 680

Ökning

0

0

2014

2013

41 668

41 668

500

41

41

Aluminium

2 321

2 321

800

22

22

Koppar

2 616

2 616

1000

3

3

1250

1

1 124

J o r d ka b e l Koppar Aluminium Fri l e d n i n g Aluminium

0, 4 kV Ledningar /meter H ä n g ka b e l Stålaluminium S j ö ka b e l

J o r d ka b e l

Antal t r a ns f o r m a t o r e r kVA

Aluminium

127 389

125 757

To t a l t

124

Koppar

160 441

159 640

Ökning

0

To t a l t

334 435

332 002

Ökning

2 667

På grund av de omfattande renoveringarna som gjordes 1981–2010 har Mariehamns Elnät inte behövt investera i mellanspännings­nätet. Utöver det har Mariehamns Elnät bytt ut en transformator­station.

10

Mariehamns MariehamnsElnät ElnätAb Ab2014 2014


S t r ömav b ro t t s s t a t is t ik Följande strömavbrott och orsaker har noterats under 2014 S t ö r n i n g a r i M a ri e h a m ns E l n ä t s n ä t 2 014 Anta l

Antal drabbade förbrukningsplatser

Total tid (h)

Medeltid (h) per förbrukningsplats

15

89 717

57 006,75

0,6

Planderade avbrott

7

139

82,23

0,56

Grävskador entreprenörer

1

5

21,94

4,39

23

89 861

57 110,92

5,55

O rs a k Avbrott i överliggande nät

To t a l t Antal nätstationer

121

Totalt antal fasta förbrukningsplatser

8 552

Medeltal av störningar i eget nät Medeltal av alla störningar

(7 st avbrott 139 berörda kunder) Antal störningar per station och år

0,06

Antal störningar per station och år

0,19

Störningar per berörd kund (h)

0,56

Störningstid per berörd kund (h)

0,64

Antal störningar per kund och år (ggr)

0,05

Antal störningar per kund och år (ggr)

Total störningstid per kund (h)

0,59

Total störningstid per kund (h)

Total störningstid per kund per störning

0,085

0,0027 6,68

Total störningstid per kund per störning

0,0004

Ny c k e lt a l Tus e n e u r o

2014

2013

Omsättning

9377

0

Rörelseresultat

1046

Rörelsemarginal % Räkenskapsperiodens vinst Vinstmarginal % Avskrivningar enligt plan Eget kapital

11

0

142

0

2

ROE Resultat före bokslutsdispositioner och skatter Genomsnittligt justerat eget kapital

810 5132

4990

ROI

Avkastning på eget kapital (ROE) %

15

Avkastning på investerat kapital (ROI) %

11

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader)

Soliditet %

59

(Balansomslutning – Räntefria skulder)

Amortering på ägarlån Balansomslutning Investeringar Anslutningsavgifter

1000 12596

12861

583 1788

1720

SOLIDITET Justerat eget kapital (Balansomslutning – Erhållna förskott)

Antal anställda Kvinnor Män

2,7 12,8

Mariehamns Elnät Ab 2014

11


Bol agets ak ti e o c h ä g a n de Mariehamns Elnät ägs till 100 procent av Mariehamns stad. Bolagets aktiekapital är 1 000 000 euro som fördelas på 10 000 aktier vilka är alla lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inte kapitallån.

S tyr elsens fö rsl ag ti l l dispo sit io n a v v i n stm ed el De utdelningsbara medlen är 141 757,53 euro, varav 142 288,67 euro är periodens resultat. Räkenskapsperiodens vinst uppgår till 142 288,67 euro. Styrelsen föreslår att som dividend utbetalas 136 173 euro (13,6173 euro per aktie) av räkenskapsperiodens vinst och att resten 6 115,67 euro överförs till kontot för balanserad vinst och förlust. Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter utgången av räkenskapsperioden. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet. Vinstutdelningen hindrar heller inte bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar.

12

Mariehamns Elnät Ab 2014


R E S U LTAT R Ä K N I N G

OMSÄTTNING

Not

01.01–31.12.2014

1

9 377 121,51

Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter

466 562,40 2

Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

8 107,34

–3 709 149,64 26 657,23 –2 862 152,12 –6 544 644,53

3

–729 144,03

–810 634,24 –810 634,24 4

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

–565 351,96

–531,14

1 046 057,62

–531,14

Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt

–182 356,17 –2 046,39 –162 030,76

VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

884 026,86

164,34 22 207,46

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt

5

Inkomstskatter Skatter för räkenskapsperioden Inkomstskatter totalt

6

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

–92 949,92 92 949,92

–122 725,32 –33 233,55 –885 102,90

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader

20.06–31.12.2013

–531,14

–706 300,00 –706 300,00

–35 438,19 –35 438,19 142 288,67

–531,14

Mariehamns Elnät Ab 2014

13


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2014

31.12.2013

221 377,63 221 377,63

195 058,00 195 058,00

11 900,93 8 577 467,55 156 511,62 83 566,90 8 829 447,00

12 035,00 8 915 120,00 155 991,00 9 083 146,00

75,69 75,69

75,69 75,69

9 050 900,32

9 278 279,69

119 607,15 119 607,15

92 949,92 92 949,92

1 633 408,24 221 458,36 693,62 2 519,46 1 858 079,68

2 447 358,12 38 185,72 2 204,34 2 487 748,18

Kassa och bank

1 567 047,90

1 001 967,68

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

3 544 734,73

3 582 665,78

12 595 635,05

12 860 945,47

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar totalt

7

Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Ägda Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

7

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt

8

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

AKTIVA TOTALT

14

Mariehamns Elnät Ab 2014

9


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2014

31.12.2013

1 000 000,00

1 000 000,00

3 990 730,40 3 990 730,40 –531,14 142 288,67

3 990 730,40 3 990 730,40

5 132 487,93

4 990 199,26

PASSIVA EGET KAPITAL

10

Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) EGET KAPITAL TOTALT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

–531,14

11 706 300,00 706 300,00

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till företag inom samma koncern Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristigt främmande kapital Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT PASSIVA TOTALT

12

3 600 000,00

4 600 000,00

178 160,94 1 609 679,13 5 387 840,07

178 160,94 1 541 687,09 6 319 848,03

338 920,47 495 918,45 314 699,57 219 468,56 1 369 007,05

663 373,85 522 005,63 205 783,59 159 735,11 1 550 898,18

6 756 847,12

7 870 746,21

12 595 635,05

12 860 945,47

13

Mariehamns Elnät Ab 2014

15


F I N A N S I E R I N G S A N A LY S

Affärsverksamheten Erhållna betalningar för försäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från affärsverksamheten Kassaflöde före extraordinära poster Affärsverksamhetens kassaflöde (A) Investeringarna Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringarnas kassaflöde (B) Finansieringen Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda räntor och betalningar av finansiella kostnader Finansieringens kassaflöde (C)

31.12.2013

10 142 024,34 6 482,74 –7 907 757,87 2 240 749,21

–2 307 977,60

–184 402,56 22 371,08 2 078 718,45 2 078 718,45

–583 254,87 1 624,60 –581 630,27

1 277 646,54 –1 030 331,06

–1 030 331,06 –1 030 331,06

–9 278 204,00 –9 278 279,69

67 992,04 –1 000 000,00

6 319 848,03

–932 007,96

11 310 578,43

Förändring av likvida medel (A+B+C)

565 080,22

1 001 967,68

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

1 001 967,68

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

16

31.12.2014

Mariehamns Elnät Ab 2014

1 567 047,90

1 001 967,68


PRINCIPER OCH METODER

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder som följts vid upprättande av bokslutet Anskaffningsutgiften 31.12.2013 är en värdering av de tillgångar som ingick i överlåtelsen vid bolagiseringen av Mariehamns stads Elverk till Mariehamns Elnät Ab 31.12.2013. Från 01.01.2014 upptas anläggningstillgångarna till anskaffningsutgiften med avdrag för planenliga avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga och fasta utgifter för anskaffningen och tillverkningen. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt utgående från tillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningstiderna är: Övriga utgifter med lång verkningstid.................................................. 3–5 Byggnader och konstruktioner...............................................................20 Distributionsnät............................................................................. 10–30 Maskiner och inventarier.................................................................... 3–7

år år år år

Placeringarna har upptagits till anskaffningsutgiften. Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med FIFO-principen till anskaffningsutgiften eller till återanskaffningspriset, ifall det senare är lägre.

Jämförbarheten av informationen för föregående räkenskapsperiod Föregående räkenskapsperiod innefattar enbart grundande av bolaget 20.06.2013 samt förberedelser inför överlåtelsen och bolagiseringen av Mariehamns stads Elverk. Överlåtelsen genomfördes på räkenskapsperiodens sista dag 31.12.2013. Under 2013 fanns ingen elhandelsverksamhet i Mariehamns Elnät, elhandelns verksamhet för räkenskapsperioden 01.01–31.12.2013 har redovisats i bok­ slutet för Mariehamns stad, Elverket.

Poster i främmande valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omvandlats till euro enligt bokslutsdagens kurs. Alla belopp visas i euro.

Särredovisning I enlighet med ellagen i landskapet Åland redovisas elhandelns resultat- och balansräkning separat, de poster som direkt kan hänföras har bokförts direkt till respektive räkning, övriga poster har i första hand förts enligt orsaksprincip tillhörig verksamhet.

Mariehamns Elnät Ab 2014

17


N O T E R T I L L R E S U LTAT R Ä K N I N G E N

31.12.2014

Not 1 Fördelning av omsättningen Elförsäljning Nätförsäljning Övrigt Totalt

3 926 822,00 5 297 636,57 152 662,94 9 377 121,51

Not 2 Övriga rörelseintäkter Försäljningsvinst anläggningstillgång Övrigt Totalt

1 624,60 6 482,74 8 107,34

Not 3 Det genomsnittsliga antalet anställda och personalkostnader Montörer Teknisk personal VD och administration Genomsnittliga antalet anställda Ledningens löner och arvoden Styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

7,8 5,0 2,7 15,5

82 723,50

Not 4 Revisorns arvoden KPMG Oy Ab Revisonsarvoden Övriga arvoden

1 940,00 9 631,90

Not 5 Bokslutsdispositioner Differens mellan avskrivningar enligt plan och skattemässiga avskrivningar

706 300,00

Not 6 Inkomstskatt Inkomstskatt på den egentliga verksamheten

18

Mariehamns Elnät Ab 2014

35 438,19

31.12.2013


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 7 Immateriella och materiella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid

Anskaffningsutgift 01.01.2014 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2014 Ackumulerade avskrivningar 01.01.2014 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2014 Bokföringsvärde 31.12.2014

Byggnader

Distributionsnät

Maskiner och inventarier

Totalt

195 058,00 79 894,72

12 035,00 481,40

8 915 120,00 357 971,16

155 991,00 9 278 204,00 65 625,64 503 972,92 4 537,00 4 537,00 217 079,64 9 777 639,92

274 952,72

12 516,40

9 273 091,16

53 575,09 53 575,09

615,47 615,47

695 623,61 695 623,61

252,05 60 820,07 60 568,02

252,05 810 634,24 810 382,19

221 377,63

11 900,93

8 577 467,55

156 511,62

8 967 257,73

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Anskaffningsutgift 01.01.2014 Ökningar Anskaffningsutgift 31.12.2014

0 83 566,90 83 566,90

Mariehamns Elnät Ab 2014

19


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

31.12.2014

31.12.2013

75,69

75,69

221 458,27

38 185,72

1 000 000,00

0,00 2 500,00 997 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Not 8 Placeringar Ålands Telefon

Not 9 Fordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Kundfordringar

Not 10 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 01.01 Inbetalt aktiekapital Ökning av aktiekapital apportegendom Aktiekapital 31.12 Bundet eget kapital totalt Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital 01.01 Ökning apportegendom Fonden för fritt eget kapital 31.12 Balanserad förlust 01.01 Balanserad förlust 31.12 Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

1 000 000,00 1 000 000,00

3 990 730,40 3 990 730,40 –531,14 –531,14 142 288,67

–531,14

Fritt eget kapital totalt

4 132 487,93

3 990 199,26

Eget kapital totalt

5 132 487,93

4 990 199,26

–531,14 142 288,67 141 757,53

–531,14

Utdelningsbara medel 31.12 Balanserad förlust Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Utdelningsbara medel totalt 31.12

Not 11 Latenta skatteskulder Från bokslutsdispositioner

20

0,00 3 990 730,40 3 990 730,40

Mariehamns Elnät Ab 2014

141 260,00


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 12 Långfristigt främmande kapital Skulder som förfaller senare än om fem år Skuld till ägaren Totalt

3 600 000,00 3 600 000,00

4 600 000,00 4 600 000,00

Kortfristigt främmande kapital Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder Totalt

495 918,45 495 918,45

522 005,63 522 005,63

Resultatregleringar Personalrelaterade resultatregleringar Övriga resultatregleringar Totalt

184 030,37 35 438,19 219 468,56

142 784,17 16 950,94 159 735,11

Not 13

Not 14 Koncerninformation Mariehamns Elnät Ab ingår i Mariehamns stads koncern, som ett helägt dotterbolag. Mariehamns stad, Fo-nr 0205071-4, hemort Mariehamn. En kopia av koncernbokslutet finns vid stadskansliet i Mariehamns stad.

S Ä K E R H E T E R O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

31.12.2014

31.12.2013

Skulder för vilka företagsteckningar står som säkerhet

Not 15 Skulder till kreditinstitut Outnyttjad checkräkningskredit Företagsinteckningar

500 000,00 750 000,00

Övriga ansvarsförbindelser

Not 16 Elhandelsinstrument Nominellt värde Gängse värde

5 727 714,83 4 719 374,03

Mariehamns Elnät Ab 2014

21


R E S U L T A T R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

OMSÄTTNING

Elhandel 01.01–31.12.2014

Nätverksamhet 01.01–31.12.2014

3 926 822,00

5 450 299,51

Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter

466 562,40 2 389,75

5 717,59

–3 384 531,15

–3 384 531,15

–324 618,49 26 657,23 –2 862 152,12 –3 160 113,38

–13 773,07

–715 370,96

–3 768,86 –1 029,05 –18 570,98

–118 956,46 –32 204,50 –866 531,92

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt

–8 624,28 –8 624,28

–802 009,96 –802 009,96

Övriga rörelsekostnader

–40 614,22

–524 737,74

476 871,12

569 186,50

6,93

164,34 22 200,53

–2,61 4,32

–182 356,17 –2 043,78 –162 035,08

476 875,44

407 151,42

Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övrIga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt

22

–706 300,00 –706 300,00

Inkomstskatter Skatter för räkenskapsperioden Inkomstskatter totalt

–95 375,08 –95 375,08

59 936,89 59 936,89

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

381 500,36

–239 211,69

Mariehamns Elnät Ab 2014


Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland –

BALANSRÄKNING

Elhandel 31.12.2014

Nätverksamhet 31.12.2014

34 497,19 34 497,19

186 880,44 186 880,44

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar totalt Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Ägda Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

11 900,93 8 577 467,55 156 511,62 83 566,90 8 829 447,00

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

75,69 75,69 34 497,19

9 016 403,13

RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt

119 607,15 119 607,15

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

670 619,62

1 047 375,63 136 871,35 693,62 2 519,46 1 187 460,06

Kassa och bank

273 401,77

1 293 646,13

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

944 021,39

2 600 713,34

AKTIVA TOTALT

978 518,58

11 617 116,47

586 032,61 84 587,01

Mariehamns Elnät Ab 2014

23


B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

Elhandel 31.12.2014

Nätverksamhet 31.12.2014

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) EGET KAPITAL TOTALT

1 000 000,00 3 990 730,40 3 990 730,40

381 500,36

–531,14 –239 211,69

381 500,36

4 750 987,57

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

706 300,00 706 300,00

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till företag inom samma koncern Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga

3 600 000,00 178 160,94 1 609 679,13

Långfristigt främmande kapital totalt

24

5 387 840,07

Kortfristigt främmande kapital Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt

13 520,48 473 695,19 14 427,47 95 375,08 597 018,22

325 399,99 22 223,26 300 272,10 124 093,48 771 988,83

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

597 018,22

6 159 828,90

PASSIVA TOTALT

978 518,58

11 617 116,47

Mariehamns Elnät Ab 2014


REVISIONSBERÄTTELSE

Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter

Revi si o n san tec k n i n g Över utförd revision har idag avgetts berättelse

Mariehamns Elnät Ab 2014

25


UNDERSKRIFTER

R E V I S I ONSBERÄT TEL SE Till Mariehamns Elnät Ab:s bolagsstämma Vi har reviderat Mariehamns Elnät Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2014. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande. Utlåtande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

26

Mariehamns Elnät Ab 2014


Mariehamns Elnäts styrelse och vd på besök till Kraftnät Ålands och den nya Finlandskabelns omriktarstation i Ytterby. Från vänster: Harry Karlsson, Erica Sjöström, Jörgen Pettersson (styrelseordförande), Per Eriksson (VD), Annelie Karlberg (viceordförande) och Roger H Eriksson.

Mariehamns Elnät Ab 2014

27


Mariehamns Elnät Elverksgatan 1 AX-22100 Mariehamn Telefon: 5310 E-post: elinfo@elnat.ax FO-nummer: 2556355-5 28

Mariehamns Elnät Ab 2014

Profile for Strax Kommunikation

Mariehamns Elnät – Årsredovisning 2014  

Mariehamns Elnät – Årsredovisning 2014

Mariehamns Elnät – Årsredovisning 2014  

Mariehamns Elnät – Årsredovisning 2014

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded