Sydsvenskt Näringsliv 2 2021

Page 12

Smart Start

Traineerna som får en sm Av Sofie Munther

Den 1 mars drog Smart Start – vår regionala satsning inom kompetensförsörjning igång. Trainees på företag runt om i Kalmar, Kronoberg och Blekinge startade sin anställning och fick genomgå en kurs i praktisk projektledning i regi av WSP. Under det kommande året får de genom Smart Start parallellt med sin anställning lära sig mer om allt från hållbarhet och digitalisering till att utveckla sin presentationsteknik och sina ledarskapsförmågor. Vi har pratat med tre nyutexaminerade studenter som nu har startat sina karriärer som trainees.

Mikaela Gustafsson Essén har en

masterexamen i statsvetenskap och är trainee på Region Kalmar län i Kalmar

Mikaela Gustafsson Essén

Vad har du för tjänst och hur ser en ”vanlig” dag ut på jobbet? Jag är trainee på Region Kalmar län, och tillhör just nu Regionstab Hållbarhet och säkerhet. För att lära mig hur Regionen och enheten arbetar deltar jag i en rad olika möten. Parallellt med mötena har jag specifika arbetsuppgifter. Just nu gör jag olika typer av analyser som bland annat avser identifiera vilka aktörer som påverkas av och kan påverka Regionens verksamhet, och identifiera vad aktörerna anser att Regionen bör arbeta med inom området social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hur har dina första veckor varit på Region Kalmar? I och med att jag fått möjlighet att sätta mig in i ämnen som är relevanta för mig som statsvetare har de första veckorna på Region Kalmar län framförallt varit roliga. Det känns som att jag är rätt person på rätt plats. Regionen har mycket mer att erbjuda mig som masteralumn i statsvetenskap än vad jag tidigare trott. Det är också ett väldigt välkomnande klimat på Regionen, vilket bidragit till att de första veckorna känts extra bra.

12

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 2.2021

Vad tycker du är positivt med att starta din karriär som trainee? Det som är mest positivt med att starta min karriär som trainee är att jag får in en fot på en för mig mycket intressant arbetsplats, där jag får möjlighet att undersöka var i organisationen min kompetens passar bäst in. Programmet blir även som en brygga mellan akademin och arbetslivet i och med att jag som trainee via Smart Start-programmet får utbildning inom ett flertal områden som är värdefulla i arbetlivet, som till exempel hur jag leder ett projekt på bästa vis, och hur jag håller ett helt arbetsliv. Det blir en smart introduktion. Vad har du för förväntningar på året och Smart Start-programmet? Mina förväntningar är att jag i slutet av året känner att jag utvecklats på en rad olika vis. Att jag till exempel lärt mig hur jag som statsvetare kan arbeta med analys- och utredningsarbete inom det offentliga, att jag utvecklat min förståelse för vilka arbetssätt och arbetsuppgifter som passar mig och mina kunskaper bäst och att jag lärt mig hur jag leder ett projekt på ett bra sätt. Jag hoppas också ha knutit många professionella kontakter både inom och utom Region Kalmar län.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.