Page 1

6 | 2013

OBČASNÍK

december 20 13

Noviny projektu ročník IV.

nepredajné

SPOTs

www.spots.sk

Foto: Katarína Hudačinová

SUVENÍRY Z KOŠÍC Pavilón November, alebo ako ho voláme v projekte SPOTs „Mestský výmenník“, bol niekoľko minút pred ver‑ nisážou plný mladých dizajnérov do posledného miesta na státie. Fakulta umení Katedra dizajnu TUKE a dizajnéri ideoci prezentovali výtvory pod spoločným názvom Suve‑ níry z Košíc a naozaj sa bolo na čo pozerať.

Viac na strane 3.

KRAJINA NEPOKOSENÝCH LÚK

STRETNUTIE V BRLOHU

Diváci sa počas predstavenia pohrúžili do minulosti, ale i prítomnosti slovenského národa. Hlavní protago‑ nisti zaviedli Slovákov do netradičných polôh – vodcov národov či hrbáčov, ktorí sa zbavujú svojich chrbtových bolestí. Obrovská ríša, čo mala ovládnuť celý svet, bola vybudovaná na šiestom poschodí paneláku.

Sobota v rámci Záverečného ceremoniálu EHMK patrila vďaka projektu SPOTs aj deťom. V poradí druhý Vedecký brloh vo Výmenníku Obrody hostil RNDr. Martina Vavru, PhD. z Ústavu experi‑ mentálnej fyziky SAV. Témou bolo „Veselé maľovanie neviditeľnými farbami“ a veru sa bolo na čo pozerať.

Viac na strane 4.

Viac na strane 7.


2

PULZ

6 | 2013

Chapci hrajú futbal. Foto: Magdaléna Haľková

PROJEKT SPOTs MENÍ ŽIVOT NA SÍDLISKÁCH Sídlisko Terasa ožilo v stredu večer vďaka jeho aktívnym obyvateľom, tímu projektu SPOTs, zástupcom MČ Košice­ ‑Západ a holandským partnerom z projektu CAL­‑XL. Spoločné stretnutie malo okrem hodnotiacej časti štvorročného pôsobenia projektu SPOTs na sídlisku Terasa aj ďalšie poslanie. Spoločnými silami určiť smerovanie aktivít na sídlisku do ďalších rokov.

Najprv sme prezentovali výsledky dlhodobého výskumu pripraveného s holandskými partnermi a následne sme sa sústredili na dopad rôznych typov aktivít na MČ Západ. Diskusia odhalila slabiny, ale aj silné miesta Terasy a v príspevkoch od obyvateľov sme sa dostali až k začiatkom pôsobenia VSŽ, prešli sme chýbajúcimi ihriskami pre deti a zakončili tým, že existujúcu dieru kultúrneho dopytu aspoň čias‑ točne saturujú tri výmenníky so svojim rozmanitým programom. „Počet návštevníkov našich akcií za posledných 5 rokov je viac ako 50.000,“ hovorí manažérka pro‑ jektu Blanka Berkyová a veľmi spokojne dodáva, „mám rada toto číslo, pretože je to počet veľkého síd‑ liska ako napríklad Terasa.“ Stretnutie pokračovalo hrou v štyroch samostat‑ ných skupinách, ktoré sa obmieňali pri stanovištiach a snažili sa identifikovať možnosti zlepšenia spoťác‑ kych aktivít a priniesť potrebný nový pohľad na fungovanie. Zaznelo tu mnoho dobrých nápadov, ktoré sa budeme snažiť v priebehu ďalších rokov reali‑ zovať s lokálnymi aktívnymi obyvateľmi a umelcami.

3

www.spots.sk

Dizajn svietidiel od študentov FUTU. Foto: Katarína Hudačinová

SUVENÍRY VYCHYTALI AKO PRVÍ DOMÁCI

„Sme radi, že sme sa mali možnosť vyjadriť. Cez spomienky sme zistili, aký máme k projektu osobný vzťah, ako nás to poznačilo,“ povedala bez zveličova‑ nia Andrea Fecíková z RTVS. Večer sme všetci spoločne zakončili malým punčovým predvianočným prípitkom s priateľskými a družnými rozhovormi a stali sa tak vzájomnou inšpi‑ ráciou do ďalšej kreatívnej no náročnej práce.

UKÁŽKA Z ČÍSEL O PROJEKTE SPOTS: V roku 2009 začal projekt SPOTs bez zrekonštruva‑ ných výmenníkov a pripravil 9 akcií s účasťou 250 ľudí. V toku 2013 máme k dispozícií osem výmenní‑ kov, absolvovaných 676 akcií, ktorých sa zúčastnilo viac ako 15.000 návštevníkov a divákov a úzky tím desiatich ľudí, ktorí sú oddaní práci a odkazu projektu SPOTs: Meníme život na sídliskách!  Text: Ján Hološ

 Pavilón November, alebo ako ho voláme v projekte SPOTs „Mestský výmenník“, bol niekoľko minút pred vernisážou plný mladých dizajnérov do posledného miesta na státie. Fakulta umení Katedra dizajnu TUKE a dizajnéri ideoci prezentovali výtvory pod spoločným názvom Suveníry z Košíc a naozaj sa bolo na čo pozerať. Nápadné kúsky vznikali teda dvojakým spôsobom. Jedna časť vznikla pod vedením ideoci počas workshopov práve v Mestskom výmenníku a bola teda výsledkom takmer štvormesačného snaženia. Druhá časť výstavy vznikla ako suvenírové zadanie pre študentov na hodinách dizajnu. Na slávnostné otvorenie sa podujal programový manažér SPOTs Christian Potiron úsmevom a slovami: „Plný výmenník na otvorení znamená, že o dizajn je v Košiciach veľký záujem.“ A mal pravdu, pretože ešte stále prichádzali ďalší zvedaví diváci. Za

skupinu ideoci Martin Marton zhrnul základné posolstvo, ktoré mali všetci na pamäti pri tvorbe suvenírov: „Chceli sme spojiť tradície s dizajnom a to hneď takým spôsobom, ktorý by bol konku‑ rencieschopný komerčným výrobkom.“ Posledné slovo dostal vedúci Katedry dizajnu doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., ktorý neskrýval radosť z toho, že na katedre aj pod jeho vedením vznikajú zaujímavé a vyzreté diela. Večer pokračoval v rozhovoroch o dizajne, suveníroch a výmenník bol plný aj hodinu po skončení vernisáže. To najpodstatnejšie je však zachytené prostredníctvom fotografií od Katky Hudačinovej. Príjemné pozeranie.  Text: Ján Hološ


4

PULZ

6 | 2013

5

www.spots.sk

Foto: Michal Gedeon

Počas predstavenia Divadla Pôtoň. Foto: Dávid Hanko

NAJVÄČŠÍ ZBOR NA SVETE MERIA 22 METROV

KRAJINA NEPOKOSENÝCH LÚK Inscenácia Divadla Pôtoň nadväzuje na trojicu komunitných projektov na košic‑ kom sídlisku Terasa, ktoré sa realizovali vďaka podpore projektu SPOTs. Úplne nové dielo, ktoré reflektuje Slovensko a Slovákov, malo svoju predpremiéru v Tabačke/Kulturfabrik a bolo oboha‑ tením Záverečného ceremoniálu EHMK Košice 2013.

Netradičný výber jazykových prostriedkov odkazoval na formovanie slovenského národa počas viacerých rokov, kedy sa na našom území vystriedali viaceré etniká. Budovanie vlastnej identity, vzťah k pôde a majetku, k domovu a tradíciám boli aj o našom vykročení z priemernosti. Pripomenul i nespočetné migračné vlny smerom na Západ. Diváci sa počas predstavenia pohrúžili do minulosti, ale i prítomnosti sloven‑ ského národa. Hlavní protagonisti zaviedli Slovákov do netradičných polôh – vodcov národov či hrbáčov, ktorí sa zbavujú svojich chrbtových bolestí. Obrovská ríša, čo mala ovládnuť celý svet, bola vybudo‑ vaná na šiestom poschodí paneláku.

„Napriek tomu, že v hre odznievajú veľmi vážne témy, práca s textom bola pre nás veľkou výzvou a hrou,“ ozrejmuje umelecká šéfka divadla Pôtoň Iveta Ditte Jurčová. „Máme po premiére a čaká nás fáza hodnotenia a analýzy toho, čo všetko sme urobili. Práca sa pre nás nekončí. Hru chceme prezentovať aj naďalej. Všetky projekty, ktoré sme organizovali v spolupráci so SPOTs, mali niečo do seba. Vždy sme si odskúšali niečo iné. Práca s komunitou mala rôzne obmeny a občas bola aj stresová. Ale uvedomila som si, akú úžasnú slobodu nám tieto projekty ponúkajú.“    Autor: Lukáš Mano

Lotyšská Riga získa spolu so švédskou Umeou od januára titul Európske hlavné mesto kultúry 2014. Na vernisáži výstavy vo Výmenníku Brigádnická Najväčší zbor na svete z Lotyšska sa zúčastnil aj veľvyslanec Lotyšskej republiky Jeho excelencia Edgars Skuja. Prvý sa však o slovo prihlásil primá‑ tor mesta Košice Richard Raši: „Budem štandardne hovoriť 40 minút,“ začal s humorom jemu vlastným a pokračo‑ val v príhovore. „Stretávame sa na pôde výmenníkov, a teda projektu SPOTs. Pro‑ jekt síce nie je najnápadnejším, no nielen mestom, ale aj Európskou komisiou naj‑ viac oceňovaným. Som rád, že ešte pred oficiálnym odovzdaním titulu EHMK na pódiu na Hlavnej ulici počas Záverečného

ceremoniálu môžeme odovzdať štafetu aj takto neoficiálne v týchto priestoroch.“ Prvá radkyňa veľvyslanca Daiga Krieva, aj prorektor Lotyšskej akadémie umenia prof. Kristop Zarins hovorili o Lotyšoch ako o mierumilovnom národe, ktorý má rád spev a tanec. „Oslavy Národného sviatku lotyšských piesní a tancov sa zúčastňuje 40 000 ľudí, ktorí spievajú. Preto je aj táto maľba taká dlhá,“ popisuje K. Zarins výstavu, ktorá má 22 metrov a pozostáva z dvanástich obrazov, ktoré maľovali študenti akadémie umenia. Výstavu si môžete prezrieť každý utorok a štvrtok do konca januára medzi 16:00 a 18:00 hod. vo Výmenníku Brigádnická.  Autor: Magdaléna Haľková


6

PULZ

6 | 2013

Návštevníci počas výstavy. Foto: Katarína Hudačinová

20 ROKOV SLOVENSKO­ ‑NEMECKÝCH VZŤAHOV Výstava fotografií o impresiách partnerstva Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko je retrospektívnym pohľadom na 20 rokov spolupráce oboch krajín. Vernisáž výstavy sa udiala 25. novembra vo Výmenníku Wuppertálska za osobnej účasti veľvyslanca SRN na Slovensku Michaela Schmunka a primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

Fotodokumentárna výstava „20 rokov nemecko­‑slovenských vzťahov“ nám zre‑ teľnou formou prezentuje mnohorakosť vzťahov a stretnutí medzi Slovenskom a Nemeckom. Hoci tento proces nikdy nebude a ani nemôže byť ukončený, toto jubileum nám ponúka možnosť obzrieť sa späť. Výstava pozýva mladých i starých preniesť sa vo svojich osobných spomien‑ kach do minulosti a premýšľať o nich. Slovenská republika oslávila 1. januára tohto roku 20. výročie svojho vzniku, čím patrí k „najmladším“ členom európskej rodiny štátov. Spolková repub‑ lika Nemecko a Slovenská republika

nadviazali diplomatické styky a začali so vzájomnou výmenou veľvyslancov hneď v deň vzniku republiky 1. januára 1993. Z tohto dôvodu si v tomto roku môžme pripomenúť 20 rokov nemecko­ ‑slovenských vzťahov, ktoré sa po celý tento čas neustále zintenzívňovali, a to nielen na úrovni politickej, hospodárskej a kultúrnej, ale v neposlednom rade i na úrovni ľudskej. V súčasnosti pôsobí na Slovensku takmer 400 nemeckých podnikov, ktoré ponúkajú prácu cca 100.000 ľuďom. Ťažiskovými sú pritom oblasti automo‑ bilového priemyslu a strojárenstva. Už

viac ako 800 rokov je aj nemecký jazyk dôležitým spojovacím článkom našich krajín. Práve podpore jazyka a výmene v oblasti kultúry sa venujú na Slovensku nemecké inštitúcie ako Goetheho­‑Inštitút a Nemecká škola v Bratislave, založená v roku 2005. Bilaterálne vzťahy našich krajín sa vyznačujú vzájomnou dôverou a priateľskou spoluprácou v tej najvyššej miere, čo sa aktuálne odráža i v úzkej spolupráci pri vysporiadavaní sa s európ‑ skou dlhovou krízou.  Autor: Ján Hološ

7

www.spots.sk

Praktické experimenty deti veľmi bavia. Foto: Katarína Hudačinová

V BRLOHU SA OPÄŤ STRETLI MLADÍ VEDÁTORI Sobota v rámci Záverečného ceremoniálu EHMK patrila vďaka projektu SPOTs aj deťom. V poradí druhý Vedecký brloh vo Výmenníku Obrody hostil RNDr. Martina Vavru, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Témou bolo „Veselé maľovanie neviditeľnými farbami“ a veru sa bolo na čo pozerať.

„Bola to sranda! Nakreslil som si obrázok a nevidel som ho, a keď som ho držal nad tým ohrievačom, tak sa mi ukázal,“ pove‑ dal nadšene malý aktívny návštevník Alex, ktorý bol aj na predchádzajúcom brlohu. V skratke vystihol podstatu toho, čo zvedavé deti robili počas celej interak‑ tívnej prednášky. Hrali sa, zabávali a fyzik Martin Vavra sa snažil deťom sprostred‑ kovať, na akom princípe neviditeľné texty fungujú.

To, že majú Vedecké brlohy úspech, sme sa presvedčili už pri prvom stretnutí detí a vedy, kedy preplnený výmenník ledva stačil malým vedátorom. Vedecké brlohy sú populárnou odnožou Vedec‑ kých kaviarní pre dospelých, ktoré sme začali pripravovať od októbra tohto roku. Spriaznenou dušou projektu SPOTs pri tvorbe ich obsahu je RNDr. Mária Zent‑ ková, CSc. Z ÚEF SAV, ktorá sa úspešne venovala už viacerým zaujímavým pro‑ jektom pre deti.  Autor: Ján Hološ


8

PULZ

6 | 2013

ÚJPALOTA JE SÍDLISKO V POHYBE V sobotu predstavili vo Výmenníku Štítová výstavu Budapešť XV – sídlisko v pohybe. Išlo hlavne o mestskú časť Újpalotu, ktorá prešla v posledných rokoch veľkými zmenami.

Výstavu otvorila generálna konzulka Maďar‑ skej republiky Cimbalmos Molnár Éva, po ktorej sa ujal slova starosta pätnásteho obvodu Budapešti László Tamás. Začal maďarským príslovím, ktoré hovorí, že nápad nie je kultúra, pretože samotný nápad bez jeho realizácie nemá zmysel. Új palota znamená v maďarčine nový palác a László Tamás hovoril so zanietením archi‑ tekta o viacerých projektoch, ktoré by mali poslúžiť prosperite tejto mestskej časti. Moderná nemocnica pre približne 20 000 pacientov, komunitné záhrady, nové detské ihriská či rekonštrukcia tržnice. To všetko sú už postavené alebo naplánované stavebné projekty tohto takmer 40 tisícového sídliska.

Ambicióznym projektom je aj Špirálový dom, ktorý sa má stať z obchodného centra soci‑ álnym. Pôsobiť by tu mala dobrovoľnícka organizácia, centrum pre pomoc rodinám či centrum pre pomoc mladým nezamestnaným, pretože miera nezamestnanosti tejto skupiny je v Maďarsku až 20 percent. Vernisáž výstavy oživila folklórna skupina Szilás, ktorá po vianočnej kolede priniesla s obrovským elánom aj ukážku maďarského ľudového tanca. Výstavu si môžete pozrieť vo Výmenníku Štítová do 15. januára každý utorok a štvrtok medzi 16:00 až 18:00 (okrem sviatkov).  Text: Magdaléna Haľková Rozhovor: Ján Hološ

PULZ

Noviny projektu SPOTs

vydáva: Košice 2013, n.  o ., Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO 35 583 461; periodicita: občasník; kontakt: 055 / 685 24 99, spots13@kosice2013.sk, www.spots.sk, www.kosice2013.sk; zodpovedný redaktor: Mgr. Ján Hološ; redakčná rada: Ing. Blanka Berkyová; grafika: Mgr. art. Samuel Čarnoký, Matej Vojtuš; registrácia: Ministerstvo kultúry SR – EV 4164/10; tlač: Petit Press, a.s.; Nepredajné! Pre d m e t n é p ro j e k t y s ú i m p l e m e n t o va n é v rá m c i o p a t re n i a 7. 1 p r i o r i t n e j o s i „ E u ró p s ke h l av n é m e s t o k u lt ú r y K o š i c e 2 0 1 3 “ Re g i o n á l n e h o o p e ra č n é h o p ro g ra m u a s ú s p o l u f i n a n c o va n é E u ró p s ko u ú n i o u v o v ý š ke 8 5 % z E u ró p s ke h o f o n d u re g i o n á l n e h o roz v o j a a v o v ý š ke 1 0 % zo š t á t n e h o roz p o č t u S l o v e n s k e j re p u b l i k y. V i a c i n f o r m á c i í n á j d e t e n a w w w. ro p k a . s k , w w w. m p s r. s k a t i e ž n a w w w. c u l t u re . g o v. s k , ERD F : I n v e s t í c i a d o va š e j b u d ú c n o s t i .

Foto: Katarína Hudačinová

Pulz 06 2013