Page 1

/

:

*i

Itt

/',

7,

t /.

l7u 't,

t, Ir

,

»å 4 u»l.

ll*4 l-,


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND ÅRSRAPPoRT FoR 195 c (sKlEMA

FOR SPETDERTsIO PP)

/-iruu Rapporten utfylles

tropp, stiftet den

i to eksemplarer.

i

beholdes

troppsarkivet og ett sendes

til

kretsen ved følgende adr.:

"- /<'fu Ledernes navn og adresse:

Tr.l.:

/

Tr.ass.:

-r

.\,

Samlet antall (ledere og aspiranter regnes med):

4 4

Ø

Antall patruljer: Fordeling av troppens medl. etter speidergradene

Forandringer

i

troppens medlems tall

i løpet av året:

Samlet antall ved årets begynnels e den L. januar

Antall innmeldte i løpet av året Antall utmeldte i løpet av året

Fordeling av troppens medlemmer etter alder:

:

o o .

Meiser: ...........

.

.

.

o .

o

ooaaaaa.aaaaaooo.aa

Antall overflyttet til andre tropper Samlet antall ved årets slutt den 31. desember . (Husk at lederne skal alltid regnes med i denne

Hvis troppen hører inn under

o o o .

en gruppe,

tu_

'f -

,,f oppgaven).

oppgi antall meiser, rangere og Old Guicles:

Rangere:

Old

Guides: Vend !


Cpptysninger om troppens virksomhet mange i

Adressen

til

har deltatt i

innen- eller

troppslot^t r,....../-{.kx4*.rr!ri4Å2..{..#..frA,{.U[l

(fur.il{*;A

HvaslagslokaIe",;;,W:;;";;;;"i;;,...d: Troppsmøte hordes: :r.fL.il {..,(Åo*/.*-? d .qy4/y.tan{,uz Har troppen mødrefor/ioglro.aareråd?

Hva slags hjelpetjenester er blitt

, §5 0

utført?

l-,,{',

/f^ .

(oppei dag og tid).

rdJ/, /^.

Har troppen vætt med på fellesarrangement som f. eks. felles turer, leirer, tilstelninger?

(Oppgi fullt navn).

I(orrespondanse med speidere

i

utlandet:

BE (Abonnernent på ,,Speiderpiken"

STILLIN G S S E D D E L

p,å ,,Speiderpiken", ,,Leilerblail", ,,Council Fire'o : er betalt ved forbundskontingenten. Alle troppens medlemmer får derfor et nummer

Hvor mange F-r berettiget til søskenmoderasjon: . {L<zL;

Enkeltabonnement sendes til:

gr

hvey'.

r1n

U/t


qY/ø

rYaq

b^/ .LYw)/

rry

ryl

-(Wvwf/(W s*y{(

*ry4fy0

r)t'1trcl/ lr{

r,f

å',ryrrl//"ffi

ArW wf ol /'fmrltutl rrl f/ {r4 'nyl.tr,r4'[/?4 rr/ rwy "y 4 ,ilW' W , , / KT{o(t/Y/Yutut'r w/M,(o{r%'L',,1 qw rywr

/?''rw/lMnlW q'@ /*,/.& /-' '/"1 a ryWrywoffi wru ryo/rwtw L

ryM W (U Wyurylru-

-,»rw qTrT y ry 0,//,1,/ry fy ry e/v/ ry.fyV r[/,

WW

ru,{W,W M W u{ ru,Wfr,ry,T'r rM %f ry,,kil W tt

bl -W,h, ryTr,,

)

/)r/ ,frf.h ryry,rø{ ryElil

ry

*r( AW%

/

WMW -ry%ruMry, /

%/f M

ry',W {

'øru,"tM

/wt4rf'W'ryr4,vr)

u

ilrfr t/

[) /

ru f ry

aY4/-'v4/

,gb/

u/r],wy


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND ÅRSRAPPoRT (sKfEMA FOR

Rapporten utfylles

i to

eksemplarer. Ett beholdes

i

FoR 1es

SPETDERTROPP)

troppsarkivet og ett sendes

til

kretsen ved følgende adr.:

-"'-'--:-

4{ h

Samlet antall (ledere og aspiranter regnes med):

Antall patruljer: Fordeling av troppens medlemmer etter alder:

10-11

2r :Zl',";*,,t..^f.......

7.graden,}..§l.#.

Forandringer

i

år: b.$ 3

L4 år:

troppens medlemstall

i

løpet av året:

Samlet antall ved årets begynnelse den 1.

/

januar

Antall innmeldte i løpet av året . . Antall utmeldte i løpet av året

(Husk at lederne skal alltid regnes med

Hvis troppen hører inn under Meiser:

...........

en

T

--'tr

.................l;/-.-----..,

...............*4.'..,.-i1",1

i

denne oppgaven).

gruppe, oppgi antall meiser, rangere og Old Guides: Rangere:

Old Guides: Vend !


Opplysninger om troppens virksomhet

i

195

Hvor mange i troppen har deltatt i kurs, leirer og treninger innen- eller

Antall: Antall:

Hvor: Hvor:

----..... ... .......

........... ----..-.-

Har troppen mødreforeningiforeldreråd

Har troppen vært med på fellesarrangement som f. eks.'felles turer, leirer, tilstelninger?

BE

STILLIN G S S E D D E L

på ,,Speiihrpiken",

,,Led.erblad,oo,

,,Council Fire" :

(Abonneurent på ,,Speiderpiken" er betalt ved forbundskontingenten. Alle troppens medlemmer får derfor et nummer hvey'.

Hvor

*TT''::::::

::

.,:::T"":;:ll

t, t^,

""; "

ff

lt

\

v lt


Tronurr€iar, osll i i. nJvenLgr

ÅJsBr

199 r .

e J enny.

J=",:i&i'1't'o i'ct'L,tiiiu:ji(oi:Lcr€t i'åtr, .,eiuiIt.. Ji[ *L åIl !^cri;lf bpr:...*i,L'-i;r-^tI'c, i'r jK...1 U.:.-(, Pt'uem, {jr uI}iaLL !oilt .l&I'uI'irUie pa irin(lc'rtun. f'if i r.rUr.trl'.rIiu:,Otrl l/ifetEgr Or, KfeLL;je1'en C.ref riuii ir".I .r!'0,-ir,eL ilr:i'j.,rJl'g€ l.tt iVet aL ri.-iri .t-I' ilcrtL Vr:;r"ris trJ,.^ iiJe.Lp c"V riclln€. :iun il(.l' rlLLc. lL .jtf:fc O$t I'c ri3iii.u-; i .1 . t L.i-iilr'r-;c ril=r. ipe-iuet'€ i 'if' ji1trc..*g.r 3.--. Jert i;.,al Opp.ri l"t llunne tiitt Ii<.!iI J5 .ruI'.;55€. l,.rI1Lr-,: . ptij.uq!'r!uuI'€ LI'OK=I- å V;.f b O€i:CU I'-ink, LatrC nåt LrtL , j,-, -r.lt' .UI'.rr{'Lir}(u tirtg, Og, s;,fl.p=.:f iSoilir I ;4 Jtt. rtåptf' slir-u ifln.iie f Ji'.- t f of' l''a'f g i j':f Li..- ir,.';;,r riL-u ittnrlrj r C l, .iaii -['å no,s.,C i ilJCrp uv .ltllne. ,Li.i . iir; r:.r-p. LyrtX; Uef ;ris.- L.u ili.: Orir iiJ ui=* .rfJ'iil^6j I iit..

S OtJ

a

.

I

\

\

f

i I


7 I I

I

'i

F t' -tl,'

rJ

..

Ji

J

-^

r (r

Pl'octll

t'cnqrielic, ucn i ) , noverrlel' i95 i .

r

1 ,-)IIr",, r: r' L Un ,

dji*.;l'ui. Kj,trt',

r,p'-.r-\-r-

I .,ib L€[' .

Jeu rldr fra fru fiagul K§iur, 6Jennoo forbunosront,oret i'Att ri.;L(iUri.-ru cIIl ui L,e 1',.:f ilt,crli oppnciuel'Lt:rr i te-rtUs. Lt'L virut) viur.. i,-ir.u -ri, J.l L i kcnt - i'orblitc*-se neo trop'pen 1 S:-lluLr ob s'v., 1'1, sJ'ri'nt C6,Lå I'er;L"..il ctr 1(I',;'LbLn. 'lf Opp:ne r"io! )lr;: C'f ,.4 -.Jf eu L, Så o;L .,:I' OQ;:vgI'i u i.i",,, .i.1 cj.'Le vl /cail ;f e:'i'cs, i{,in CÅet eI' nor"si)rou å tr'eiI'u sppi'ui'bigtf'r c5r.å i.'I o .^OLlle Å'..IlLef . j. I'.,pirun I a[;jrilu- rli-tf l-evit t J,:p vet vii,rt l:crrså rt,:;i-iaL pa å;t'Ullri ev it.tofl5c:- pii tua,*-e1 ill]O Jeu.tå!:tI'', tiLgv;iiien, oi, \ u ssaf.Ur YÅJ. rtl' o€O. tropp§+r.uui' ril' ali'f'U t;a ia ' l\/l LinGsibr lll=r. iii=r- \rEUl. Jenriy v!qvrvåEltt Le vi. t/V aI rryys4lrulgr iOf 9lrluvi-§i :,lktiert rlubeL I'ar §u Le /run Lor tt,te ttre veu stasJonsb'y6,.rrlngen, e;rele på rlub€L -' .t ; i o.u L..r , p ji' pii sLi-iJcri*n, ir'.rpp.rprll,LenL at fr j.iefl In&r'i,, L;t',,'ikr Jo lrun gLfunåen rrJ& rtc;, slII i4t j KJ()plil(aorl sln i4l' kJdpmonn cr*rti i'ir-j. cr I,ritninsen vlr:itrica I'rr-i u,J--vJ.5 u,;-vls pe .l cI i Laf Lar vlt $tficd' i cr+rri .u jl,r:i f :irit'':,I vi; Je.. ucI' ire i'cl'r utrlii]geli inne. Lorvilt, oi, .-iti t,iodJeii I vE(l ef Rr:L(] ul rrijfli*t,rLun, &en.rvls i:rt'ur:,-. I'på L.j-. tfoppr-er".,:rgn ; Lri;3on.Jir1 ,r(,-irlr*i: Le K.:OlitJri rlJllvuItuC D"riu- ti- ,ell ;v uig. a to som Jei, Åidr i IlcVtiL .rv-;nfof . i ;,"rv'ri.<rLL 1 rpu-ueI,u siroi-en, ;,<rv*i.<r ru på 9iio.r-en, ci trcr og,5å vi lisr nor,rn rpu-ue JJc2" J'l'o Le u---r:l u,L Lir,,y t-t 1';r,i".L €Il Cs§i* åf'et1 doe, L i -[elmut*i. Jla, lr,:g.(./I' at' ,*e'1. O'-L l,IUItgf irc:L liiC..i+I' Io-n 11år i,,-:i'i eI' iri*+ ';/r 0r.r På, -/rriJi'.rL J**, rc:i f i:y'c-' å v;^'i'c- 1oaco' ' r J=5 Le vr- iii::r:ikc 1',:"::l:*i:. ,?*r:*i. n':- L*' ,-n i-u[' tt.r- rr, n A a:\ ./t i , :ini: ;?, r ,:. ,,{,,,, 1$, 'o.l:.:1: ,.:'f' ,5jt ,,.ut'glS'i L?*eJ'OU [:iKyalVt';iufi L,i-e3u.tlrl ,Åiii ttit-:;s 9; L,i il.ii' 5, O; 6. I

i

.

.','it at'ifl OsL ti..r-0': Vr.l'B lu.Jil jitu, ii iior'r r+u5§Veifg iÅ,',,, iij*Å,r&1," -jf Cu. r(I . -ulo vciKJdutien .)ft.ir(;;i' J"-L vcir(,Jdl{tien tIi !rillGc-ud .Lrirluc-i1 ,.r\.,r.''.^i . g :r),.,1.!.^-å .,, tr':ii'e Lrs^Ii. Jo, iå ]jno,(iri' J"-i, -util i{, .}ilp,;l Lt v j. j, Lt j.vc;:: iler . .r.1,',.

U

*Tr*Eefl'

LJ

rve 1g Si<evlk.

I

I

|

:'


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND

tg5*

ÅRSRAPPORT FOR

,M

Fra

- troppr stiftet

tir 5on Rapporten

OG O. G. GRUPPE)

(SKJEMA FOR SPEIDERTROPP

Tr-hr

den

krets.

fylles ut i

Ett

to

beholdes

i

ett sendes til

tropp sarltiuet

- Tr.l.

adresse

Tr.ass.

adresse

-/)

kretsen, aed

To Jru

følgende adresse:

.n

--'-

-..,,-

Troppens

_/, for tilsendelse av « Speiderpiken»: Gruppens leder, hvis denne er en annen enn troppslederen:

Adresse

Antall patruljer: Fordeling av troppens medl. etter speidergradene: Aspiranter: C

Fordeling av troppens medl. etter alder: 10 år:

3. graden:

11 år:

2. graden:

1o_ h

A)

12-13

år

:

L4 år:

1. graden:

2

15 år:

L6-I7 a,ntall: /2-

&

år:

18 år og derover: ?,

, Samlet

a--'

Sømlet

anta,ll,

/ 2t,

Sømlet øntall i begge holonner shal oære sømme tall. I sømlet øntall regnes leilere og aspiranter meil. Er gruppeleileren leiler for meiseflokk, røngerløg eller O.G. gruPpe' regnes hun meil i ilen unilerøaileling hun hører til, hois ikke regnes hun meil i troppens øntøll. Haer leiler regnes bare med 6n gang.

Samlet antall ved årets begynnelse if.ølge fjorårets rapport

(1) Antall innmeldt i løpet av året

fi_ o ()

(2) Antall meiser oppfløyet (3) Antall utmeldt i løpet av året

o

(4) Antall oppflyttet til rangerl*g eller O.G. gruppe Hvor mange er berettiget til søskenmoderasjon? Hører troppen

inn under en gruppe? )xlN"i.

r/nq///r


Opplysninger om troppens virksomhet Hvor mange i troppen har deltatt i kurs, leirer

og

i

19 §e,

treninger innen- eller utenlands

_

Antall

I

Hvor:

Antall: Adressen

Hva slags: Hva slags:

o

Hvor:

O

c)

o

troppslokalet:

pr. rnøtez (Oppgi dag og tid).

g q4l"'* Hva slags hjelpetjenester er blitt

utf.ørt?

Har troppen vært med på fellesarrangement som f. eks. felles turer, leirer, tilstelninger?

r-,4/t) beeøkt tropp utenl ands? --/Lå

(Oppgi

]Iirar troppen verrrtskapstropp?

Har troppen Har troppen hatt besøk av utenlandsk tropp? -4h) Hvor mange av troppens medlemmer korresponderer med Troppens eiendommer: Kasse

,

Hus/hytte:

t speidere

i

3

utlandet?

fullt

navn).

ry.

Gjeld:

^,Ar?

Assuransesum:

Spesielle opplysninger:

BESTILLINGSSEDDEL:

Lederbladet:

fua/r

«The Council Fire»:

Ikke medlemmer av forbundet kan tegne enkeltahonnement på pr. år inkl. julenummer.

«Speiderpiken,»».

Det koster for tiden kr.

4.50

Enkeltabonnement:

Troppens medlemmer

får « Speiderpiken,» tilsendt automatisk til oppgitte adresse. Ønsker D navn og adresse her.

noen

sitt eksemplar


&L7).t

\ *Mcq Aqrq, *rL

arurM

M/a/

,b

A// Aru/

ffi


lI

*,,+Yl y, p..W øru^ aftf.r/r/t// qf qyq W^!p '/*7ryy 'cru4.1() .?4-{ ry??7/ rtzØtt^ 'rTWWa q»fLruAf 4/D laLW d,,,rr) re,?ff.,ryy io/^ gtl ?u Lrl.ilrv :r-r*fu ry urw{ty4rryr1vv/n åv ø

ol

7r9 ry( wlrym,

w

/u0

'/

ztra T,rp^ ht'

lrtrrpt'uil 'P'v'nD rywp:'/vil

,

*-/4u ry€:*4 ffi

7ry

Tru .*?://

^%

Y!

.

rym.z **fry T*.*r- ** ry"/*ryru //r?0 7/n D ."tlry4rZ ,vDu-tt Lt /

l,rry

4J"% ur% Z7

/r',^,,ur)

)Z ^ ^,

A,1 Å,^.\^A^

"*"t^rffi ryg' 3ryru

rue


M ffid,,L

,fuM^

,ø/

"/,/

ffi'

t-Æ

t --L,uv r*f t

d'/'4- 4,,t

- /7,f 3

n -{-


-r,4"ry

ry rya*ffir,H"/WT#

Fr' y ryut{'r14/ Vtl/ TfW 'N H4 ry- 'o,',,;r4. iry' 4 lvffryt ',<Frf,fulr' DnarS+/

ruYoo-WWy ruY W {f"7%W W W/" oW tuW7ffi oory

r>/.W

,a+ytf

/"

r/"r't-,/ (y m W"W'Jyy*wr/ "??F "r4/vrur% {4,'*,rrMl &fr* /4rrrr/"}"r fl *fT ryll/ryTT qry -WT777r"ur// { trww w h7rtf W'f./ ,W w % lvw w,,y .r/.r/t/ ulwrrrwu ,-rvfrwf ,fubry tN ( W Ønbu,)e/ww ,ry ryyL/ fM dl ry y/ 7 M rry.rfwvurbwnrvb, cf.l4,b/

-' frr.r, o%/rfr4*M W fryfr,'oq

rp?ryT,ryb

M"ntW, (t/vf ryrffrry *rfntf M'@rfr/ M n/vf Wrfr/ ,n/f4Y' ,nf4v/ @, W I /n [@ b4y7rrf M'rYhr/ ( tr.*, Wfr

'lyTf ( *r1

U

/;,,r?r,rr"rvtA(

,,1

4

o% ,fwryrnOU.hfA/ U.4, q@/;^rrufr

W /w y wo{ Tfu, ry */ *l-d /'r[

4.,,a/ ffirf6 urLrlØ .r1gt+r,/ +tx4/

*%

q'/""?ff»n/

"qat ru %

Æ.Try Wf

o'-lø,

-Mf W

^#ruw%,iq,ffirffi,


'/.

P

frtu,

u 4/-W

il*

'64ru frlblq

,16

t,,/

fuLt

e7,

1


trclluil-*lru, ueo t)o Junl ,)72..

l(j.tI''-.

i,ir,f iu.

1<rr[i( rof L;r':-v. Je6 r-rjirir*.J: ".'i uJ lri.,(.:,.*LLr[i.() L.*i; Ill.,r* j-;'-]t"r t'Iåf i. J ., i r i,å -.rjf.t.: ii ,I.i:, l'f.a L.../! r ;)å [, I'cillii6;sr-C ! r: t Vi*ui V;-.f L V';-t-r5 i'tl,Lrip3 JJI r,td dtlliut L..I iii'-r(-, pd. -;.tl.i-;.ujt,;t. Lu utr-r.,:I1r,t:iI,:, ;ti JvC ,*eI. I I,{e, -irIlu:[i Ldt v-i.r'r-: ;)å r:.rlr'!.ur V--t'r!. Jeo ..;!' a'- L l1J;.,;rj ii*-:*,;I. oe, i.eL r,el' .:1?rt. 1'u-t..1-ia ut. erssd' vLrf i-c.F ii'J- r,» )u .illfl vat .rr:i,ct U€6uil tfgt. Le L L-J-i, ,:.rL>å i {,sr .J. , I , Ji,, :7j. ! I'a t(j.-st,S$::r SiL.: ,..; (,fj L .i-Ir:reil t.;n-, .r. Vlli:jr i j t ,rL u.;.1 d.a:1 f.{-igrJ. .iVtB Lret -iauue ill-*uL §eb fu- -..-jiåi uert.r-iere, :. * ;.råLt,c. v.l. ;u*vi l_.,r-16 tiv6rJjr+ uet vgu ocstu.-.1)i11g, €Vrjili3...-t \r.Ju *3t,-tr,.rr.iiirig;1 iflin nå =r'r-cL Jl Sap..r.ri - l-rfl5 t.--is€r §å r-;rt L-ii, l.i.o.rt,;I,i 1.r.. - ;ur, ..i-..til:u ;--..ii Vi ..qI, i.i,_i:u i.f ti* .1 r';t i.t..w 5J.fil C,rii f uil€r Se 'Lt f': crv ucfl oL'tltlii Vriu:j uCL v,,.f'c u-ri LI'a t§ ,, - - * l g C.rl cr -i (illiu C rsu$iii€ . fnger-.berge -r,-rir. C1, rr!sia ii.rf rriLLii -i,r6t el ue lr(il,ir: r,ji!er -L rle -V _riJiil;;.;( J ., o5iit tir J:o itå.p':I' L€L a r.,:iley ..Vi; init I ul;rtltretL sifil*i.* i;i:lLrc.i fe. ;.i:v,'.;i i.eL-L.-ir. j'-r.§ts vu u j o ixriel iueil kl't-i-;,;I1 r'^u',il^ -':;r1t u tL -uL-L j f-picl]-i.LoiIIt€F, &J r*i i .;(:t*i uiL u,;i, .-L. p r«:.§;5o !j.i uJ :irei' -'li.t crv L'.;r*€lL.-.:r.bt gr i0.lJl.rir-ill;,sI'iirLtrt i'i;I, -crnLis.trJ'Let , . j,fri, Utl dr: V.:.(.e Lb ;.rii.ri,r å. ; i ål;5 UU-rij,:r. i r,,_r. Lr(e fijf iA Li3ii,li,: ricrLO, --t j -e, riui'l t;rfui€ a $cilut' ii;i,.U ,--r-il15. i.iu-Ve pt'Oirl'aijlJrcL._i ,Jrr-O, u-Lia uefl i'7. irGi' j*..iri,r(e- id j.i,;*L }j,,Ju qr'.'-': på, Å:r1 Vir Jrå ve-- f<r i-tii.rii-;r'* u.:L**JiI, nAr **i t'"-= II.iilIIt1., ;:uso J';,i .i'.lnli'tr Lj-- *O:,J11 !a gI' u,:j L 1ridi, IiJ5Cft ;,1.i.;--*-t,- LuLt,r:-.u.itjiiruf.r iJ.u OLl -1r:I' .- 3tL r Bi' qEa crr*gi:Ii5 t-- e JVrI'tIqi't-c pa ,,erri.,ivriiL uL. r .1ien ii.d i r.lrj... -,- .'.r:fl Vs.f € o1r jet trL i'r- *L ue L l:if VC-uiq, i'U.-*L c.-i{.q.f c,.L 1.ol iisl .rvi5 uu ,i.-;l 'f,..+.l s j<.ilu€ l'-r! il J. r^r,r L-ii ;=lV, tI J.f. J _- *" L Vi--r-e V+[".'.; I.;t'riul-'Li5. .du-1.,.1i; riLiLi*-, V- Jl;i-4 O::t- -.r:ioiiicll . -vJI:r.-.:.ft Jg., Ilåt' u:i *flCir. : riJ.ri,.ie t' ti- d I -;j.;;e t ,): i,i,...I l ii( ii,. i:.,t t *dt, ur,O ,-.i_ Bl,a V,j- ;flil.t L3: t,'rt['u re8. Jeg- Viru€ ;rtI'u-..i=*is, c, j'ii'ii.j V-, f t i d!-o ucll ;6. -.Ll;llit I .ii*n jgr" Li'JI' t cL r,.].ir' .ii::.6e t V.l.illKr:ritir ;.a -:;t *.:O:illII .il,lt= eI, v,.si *t j,no Lå.f iiiattCå,r I A,JLI,JVef' CeIl t6. Jo .r.Jsi.-rsr. Li; iJ:io ogl UlCr.g,,;,RcIl \.uO t't . irVt,c.le sdnel'e iii,ift Le;,t::Ot. LU uia **llr.u*i6 ;".tLe .tr..[] Vi fl*tUI-i6vis ou riån f'rI'ii 1,.1 ..iuc, iiG.,gri uii6r,:i i s:-r; fair. :jåri Jilny "Jjro;ivilu ai-e i trop;:en, od, .,1.

L. ,,:

:.;

j-.- .. -

, ,]-

i :, :. 11 .


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND

te s3

ÅRSRAPPORT FOR

(SKJEMA FOR SPEIDERTROPP OG O. G. GRUPPE)

tropp, stirtet

-'.

den %

416-

krets. Rapporten fylles

ut i to

es

eksgmplarer,

i

tropp sa,rkiaet og ett sendes r--

Tr.l.

J

'åfu

'04

for henvendelse fra fcrlugdskontoreJ,)!

dres

Troppenst

for

v

tilsende

Gruppens leder. hvis

«

enne er

e

Fordeling av Aspiranter: :

-

iken,»:

Speid,

annen enn troppslederen:

Antall patruljer:

3. graden

hretsen, aed følgende adresse:

adresse

Tr.ass.

Adresse

til

r

3

*"q ens medl. etter speidergradene:

Fordeling av troppens medl. etter alder: 10 år:

17

11 år:

3

2. graden:

12-13 år:

1. graden:

L4 år: 15 år:

L6-I7 IB

år:

år og derover:

Samlet antall:

Samlet a,rfiall:

i begge kolonner sld cære sømme tall. samlet øntall regnes leilere og øspirønter meil. Er gruppeleileren leiler for meiseflohk, rangerløg eller O.C. gruppe, regnes hun meil i ilen underaaileling hun hører til, hois iklee regnes hun meil i troppens øntøll. Htser leiler regnes bare med 6n gang. Samlet øntøll

I

Samlet antall ved årets begynnelse if.ølge fjorårets rapport

(1) Antall innmeldt

i løpet av året

(2) Antall meiser oppfløyet

i løpet av året (4) Antall oppflyttet til rangerhg eller O.G. gruppe (3) Antall utmeldt

Hvor mange er berettiget til søskenmoderas jon? Hører troppen

/3

inn under en gruppe? Ja/Nei.

0


Opplysninger om troppens virksomhet

i

l9 5 3

Hvor mange i troppen har deltatt i kurs, leirer og treninger innen- eller utenlands Hva slags: Hvor: Antall: -'' Hva slags: Hvor: Antall: __ _i:__ Adressen

IIva

til

troppslokalet:

slags lokale

|4-

er det?

Troppsmøte holdes:

/_

|AL2L 1

/'i <ru, :

Leie pr. møte:

,3r'r1/,

(Oppgi dag og

L

ti

Irar troppen mødref;#G trf*ureråd? "T1rL,U Formannens navn og adressei

6=-

Ho? slags hjelpetjenestel er hlitt utført?

--?-

/ru

,1,

Har troppen vært med på fellesarrangement som f. eks. felles turer, leirer, tilstelninger? Har troppen vennskapstropp? Har troppen besøkt tropp utenlands? Har troppen hatt besøk av utenlandsk tropp? Hvor mange av troppens medlemmer korresponderer med

(Oppgi

speidere

i

fullt

navn).

utlandet?

Troppens eiendommer: Gjeld:

Kasse:

Bank IIus /hytte:

Assuransesum:

Spesielle opplysninger:

BESTILLINGSSEDDEL: Lederbladet:

«The Council Fire,»:

Ikke medlemmer av forbundet kan tegne enkeltabonnement pi pr. år inkl. julenummer.

«Speiilerpiken».

Det koster for tiden kr.

4.50

Enkeltabonnement:

Troppens medlemmer lå,o- «Speiilerpiken»» lilsendt automatisk tilsendt direkteo noteres navn og adresse her.

til oppgitte adresse. Ønsker

noen

sitt eksemplar


,(l v

*y

-{4{)/v

:fu»l dLl ffia d

0,a,

0

f,

Å -r1 Å,.,

r

^

n*4;ffi wa-l

rulrrt(rLbfu

w%

tM

4,{uW

rui,

(/1 ,a?/

utd, ,nNlJv

r

ilriå{LL r1d4 au/r rfr',å å.r

.

i,


{ZyrU4U

ru -h4

yr

^,/t/Lf

w.i flrl/T

%,'

ry WØ lvwl 'W-Mrw\,

f7'rrs"-r^ . ,u.rfWfr

4:?2

'W %r

{/

9,0 'ffiy:ruv- rw h

,

@o '{04h#

.u

c

tw

P{)

vt§

,_t

Ut

fl-W1ry4/'

iØfu,

tu '%

wTntø/^

r,-\'COfi'W

ø4

E

rU


â&#x201A;¬

w*

',T)rM

Mw*n

ry,'

um ??fi o

f,W

(ryil'

Vt/O drO rffi

/ry

lw, ,W

*r'@

-my%rurel71ry/u,

01

ct


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND

ÅRSRAPPORT FOR 19 J7 (SKJEMA FOR SPETDERTROPP

oG o. G. GRUPPE)

tropp? stiftet den

Fra

til

krets.

Ett

Rapporten fylles ut

'/rr*

troppsarkiuet og ett sendes -

åo"r,

{æ l1r-r Whår;

%:Ys til

ltretsen aed følgende adresse:

I I

adresse

SJ=

Tr.ass.

adresse

Troppens adresse

(f:

henvendelse

fra forbundskontoret):

for tilsendelse av Speiderpiken»: Gruppens leder, hvis denne er en annen

Adresse

«

ppslederen

enn

3

Antall patruljer: Fordeling av troppens medl. etter speidergradene: Aspiranter:

Fordeling av troppens medl. etter alder: 10 år: /"

3. graden:

11 år:

2. graden:

12-13 år:

1. graden:

14 år: 15 år:

J3

Samlet antall:

Sømlet antall:

Sømlet antøll i begge kolonner skal oære samme tall. I sømlet øntall regnes leileru og øspirønter meil. Er gruppeleilercn leiler regnes

hun meil

i

ilen unileracileling hun hørq

til,

hois ikke

meiseJlokk, røngerlag eller O.G. gruppe, regnes hun meil i troppens øntall. Haer leder regnes

for

børe med 6n gøng.

Samlet antall ved årets begynnelse if.ølge fjorårets rapport

(1) Antall innmeldt

i løpet av året

(2) Antall meiser oppfløyet

i løpet av året (4) Antall oppflyttet til rangerl"g eller O.G. gruppe (3) Antall utmeldt

Hvor mange er berettiget til søskenmoderas jon? Hører troppen

inn under en gruppe? Ja/I\ei.

-?,3

eÅfr,uv

2


Opplysninger om troppens virksomhet

i

l9

Hvor mange i troppen har deltatt i kurs, leirer og treninger innen- eller utenlands Antall:

Hvor:

Antall:

Hvor:

Adressen

til

Hva slags: Hva slags:

troppslokalet:

I-[va slags lokale er det?

Leie pr. rnøte:

Troppsmøte holdes:

-- lqPrsiiry-

Har troppen mødreforeni Formannens navn og adresse: Hva slags hjelpetjenester er blitt lutført?

-

es

r4I

(Tn/A//

Har troppen vært med på fellesarrangement som f. eks. felles turer, leirer, tilstelninger? Har troppen vennskapstropp? Har troppen besøkt tropp utenlands? Har troppen hatt besøk av utenlandsk tropp? Hvor mange av troppens medlemmer korresponderer med

(Oppgi

speidere

i

fullt

navn).

utlandet?

Troppens eiendommer:

Kasse:

h. I oorq|

Gjeld:

Bank: Assuransesum:

Hus th1,11s '

Spesielle opplysninger:

,l

BESTILLINGSSEDDEL: Lederblødet:

«The Council Fire»:

Ikke medlemmer av forbundet kan tegne enkeltabonnement på «Speiderpiken». Det koster for tiden kr. 4.50 pr. år inkl. julenummer. Enkeltabonnement:

Troppens medlemmer Lån «Speiilerpiken» tilsendt automatisk tilsendt direkte, noteres navn og adresse her.

til oppgitte adresse.

Ønsker noen sitt eksemplar


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND

ÅRSRAPPORT FOR l9s5 (SKJEMA FOR SPETDERTROPP OG O. G. GRUPPE)

D5.-9.-qs

tr.opp, stiftet den Rapporten

fylles ut i to

elesemplører.

Ett

beholdes

i

troppsarkit)et og ett sendes

til

kretsen tail følgenile adresse:

s1. Tr.l.

adresse

Tr.ass.

adresse

Troppens adresse

henvendelse

r&

.

fra forbundskontoret):

for tilsendelse av Speiderpiken»: Gruppens leder, hvi s denne er en annen enn

Adresse

JVtetl^^^n

«

troppslederen

:

Antall patruljer: Fordeling av troppens medl. etter speidergradene: Aspiranter: 1p-3. graden: _l_§

--

2. graden:

I.

graden:

Fordeling av troppens medl. etter alder: 10 år: ,nO ,., 11 år: .{

e

12-13 år:

4

L4 år:

4

15 år:

l-{

L6-17

l4

år:

4

18 år og r.L8

Samlet antall:

derover:

Samlet antall:

A.,

2,9

Sømlet øntall i begge kolonner skal oære sømme ta,ll. I samlet øntøll regnes ledere og øspirønter meil. Er gruppeleileren leiler for meiseflokh, rangerløg eller O.G. gtuppe, regnes hun meil i den unileraxd,eling hun hører til, hois ileke regnes hun nneil i troppens øntøll. Hcer leiler regnes børe meil 6n gøng.

Samlet antall ved årets begynnelse ifølge fjorårets rapport

(1) Antall innmeldt

2,3

*

i løpet av året

(2) Antall meiser oppfløyet

i løpet av året (4) Antall oppflyttet til rangerlrg eller O.G. gruppe

-D

L

(3) Antall utmeldt

Hvor mange er herettiget til søskenmoderasjon? Hører troppen

inn under en gruppe? Ja/I\ei.

-

/


Opplysninger om troppens virksomhet

i

l9

Hvor mange i troppen har deltatt i kurs, leirer og treninger innen- eller utenlands

Adressen

IIva

til troppslokalet: *

slags lokale er det?

Leie pr.

__f,y*g..1,4.,-,- _L_aeO4*.az__

-t-n lq^daq !"Art1r -^"rL--,gd- !e.JdLi-._ mødreforening/foreldreråd?

Troppsmøte holdes:

Ilartroppen

(Oppgi dag

ltq,. b-

Formannens navn og adresse:

Ho" rhgr hi"lp"tj"o"rt""

,, blitt otfr"t? --

m

*.rlrrtorÅf,*rynr'

Har troppen vært med på fellesarrangement som f. eks. felles turer, leirer, tilstelninger? Har troppen Har troppel Har troppen Hvor mange

vennekapstropp?

(oppgi fullt navn).

_

besøkt tropp utenlands?

hatt beeøk av utenlandsk tropp? av troppens medlemmer korresponderer med

speidere

i

utlandet?

Troppens eiendommer:

Kasse: CAr. fluy. tÆlo. -

_

Cjeld

i

'æ-a

Bank: Hus /hytte:

Assuransegum:

Spesielle opplysninger:

BESTILLINGSSEDDEL: Lederblødet:

§^^^

«The Council Fire»:

Ikke medlemmer av forbundet kan tegne enkeltabonnement på «Speiilerpiken». Det koster for tiden kr. 4.50 pr. år inkl. julenummer Enkeltabonnement:

Troppens medlemmer lår «Speiilerpihen»» tilsendt automatisk tilsendt direkte, noteres navn og adresse her.

til oppgitte adresse. Ønsker

noen

sitt eksemplar


ry%rytr%f4 --

P

Ml*%y'.2 %?:

-%

ru

%

't 3'r/

4rury

st-%%


fl et*".* r 4r^^/ t §.-t{-- Ss J,

e*.t"{4' \*, G.q&*, un*.-t åU./- i \.9a, A

\i

W .Å{r^, oåÅ*^lrJ r, tl%6**v . r,..å Sq t,arle, *&r( ta i,t$ tqct- t^oA- t - $Å4 &I r.,,

tc,r"

§&-.,

b\}oxø ?SclÅrd

b,z" ^tossr^ÅI ,lqrrv 8.J.l*rÅ^d.,t Åf.$*^, . &,o.rr

;ef^, &^g d., ft.-., .J, a'J" q[ctÅr,r t*"I-1"[ t X t"rU,.^-.q o ]J d,* *t\F.J" å^q

borrnr

."i.t4. [rl; .

Stcr-l, ue E6,rst

c,y

]q §.,

irnq1^a, .,-å,1- *.rx

$" ;,,,, t* & %.16" t\p;*å.

+fll! t& Ar,t ui, ,'uå-$", t , ',-ke- q.o, dilt 'S da.l& lo,6.^Æ, &,L "X c.^- , Å& ta,

L.^,.

. - $o,rt^, åx4{rde, 9\a/{ ,x, Crlrlt- o} .*, ilaha,'v lr:L,^-, §k oJ" [.'re,o-.qe, #]%\r,re.lar, t"t t^^r., . 'Å"a u- q[or . U; "-Å §{o^}! & q[xe, t^.r*,t t;,."r^$. a,u, d.l, odod! t t tr 3. t^i*t*, o*&e. *., ,{ å,År.,t-r i

L or\d.rcl ydphp, s,T& &."rrn& qg^q r oe e,o, .då +.6"\, U!, W lrti Lt$ tdr& ; ox{xår.l- L*t\, åt""ftsrr .,å.,I oåå %o^r^r*r.r,

qsa*,

Åalq,

. - t- &J*-

\ro.r,

vrå m;-

n^^^r*,ril


' - &åx*" &^^, t"""ta*

?.

r§.,

tq

n^r^^rrl r mr^,

o}

.',',

-t-rst^q {ir" åq,v.r{.v.q fdu(o6" r^å l,^-,te- L^,9& tå.

\x,

d* \r.o{

&.o.

"^t"tf ir"li-

t:h^J.!-, latl,o.ie, f."

&,1'l*',

.-.r,talit^^eE,lvi,,, "

I'tea, Åfiit^xh^t^Ån',

qF^r%

fteXnr*» L

.

,


ÅnsBAppoBT roB MELHus 1.s

pE

TDEBpTKETBopp

sg5|,.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,+++++++++++++ c

årssklftet i fJor skiftet troppen Leder. Troppen startet året necl et festmiite for den gamle Leder fnr Jenny Stavs6yen, hvor hr:n bIe onerrakt en vase rL tlwr med tnllpaner, sou ta}k for den storartedle innsatden' gJewrm 1O år. Frk. Ingrld Iorrrik frasa seg asslstentstillingen på gnurn av bortreige. Senere va? tpoprnen så heldig å få frk. fngJerd Slrtivset som assistent. Bun har hatt oppLeæing l. K.F.U.K.-arbeidet ved bæerskol-en og tatt a1le gradeae" IIwr er således tlI stor hJe1p for pikene i troppen. Tenkectagerr. 22" febr.l b1e feiret ned vanlig troppsmiite. På vårparten hadite pikene i troppea tre m?iter ned helsesiisterao Hrrn unclerrrLste i u FiirstehJelp n, rr Sykepleie i hei:nen o og n Spebarasstell tt. SæI-ig clet siste emnet

Ved

fanget pikene da d.e ti1 slutt selv fikk dlemonsSrere stellet av trspebarnetn. 1?"rnai nei[]-a speiderpiker b]ouster ved bautaen over falne Melhusbrygger under sLste verd.enslarig" Pikeae marsJer+e under flagg og banner tll- Melhus kirke, hvor cte clel-tok i gudstJenesten. Med stor iver arbeidet ptkeae utover våreao De så flen ti1 kfrsleiren på iilsand, hvor troppen d.eLtok med.22 piker. På ilenne vellykte leLren Læte pikene rspo Ingen hailcte æct på leir f6r så begeLstringen var stor. F6r leiren kJ6pte troppen en 96å, åeL utstSrr, som kokekare stekfat og mrgge3. rhi. rrttr Den 25. aug. var troppen 10 år. Dagen bLe ildce feiret d.a pikene lkke var sanlet etter feti.en. I septenber hadde troppen bes6k av r Dokkatr o Av henne l,æte både pikene og vi Leilere en masse. Hr:n inspirerte til å legge flen arbeidet på en l-ett og morsom nåte. Sl-ike besijk sl«r11e vi gjerne hatt flere av! Piker fra troppen gjozde jrrlegodtiirn ved, å bes6ke gamle og syke nmd.t om i. hefunene"

forskjeLlige gode saker 1 som ite hailde medl. Jula-ften deLtok troppen i barneguSstJensten i Melhus kirke. Troppen haclde veil årsskiftet 28 piker fordelt på ftre patmlJer. f Ii5pet av året bLe clet opptatt seks rye aspS-ianter og en pike har sluttet. PatmlJene har m6te hver ukeo LederpabnrlJen har miite en gang hver måned, Likedan troppen. M?jtene bllr holclt på skolen hvor vi har gratis lokaÅe. Kassabehol-dning pr. 1 /l -Sa vår @c fu. 23Or-

De hadcle

laget

små paldrer med

For &Ihus 1.

BcprtStp


Iøk],:Gn Vcrk

4r El

19,56.

Ii.Jærc -BJtrsr

uottl :9år brev frtrl orbundrkontorct on at du er god&Jcnt coa lsdcr for Mrlhua 1r trollpr &evot cr undcrtcanct av Llllan llaugland, rom rnskcr deg velko@en eon lcd,er, og båpor at arbsldct tan bll ttl gtrodo båGc f or åcg sclv og pltcac !. trogpcar Jc6 vll 0gc6. ,nskc drg hJcrtltg vclkomcar lgå hsr ! orbund,et fått lotand ot brrvture f or nyc tropl:eldcrc, aou d.u rlktci vll hn lntcrctac BVo Jeg akal ecnde dct ttl dogr Jcg

Med BpGlderhtlson


NORSK SPE!DERPIKEFORBUND

ÅRSRAPPORT FOR l9 5o(SKJEMA FOR SPEIDERTROPP OG O. G. GRUPPE) Fra

Dtele^^å-L--

til Ropporten, fylles u,t

So'.U$9"t; i to Ett i eksempla,rer.

behåldes

troppr

stiftet

troppsa,rkiuet og ett sendes )

Tr.l.

arf

2S,.-_-?.- H5

den

resse

t14Uf,^^+. lA '\q-,

^-r--

(for henvendelse fra forbundskontoret)

for tilsendelse av « Speiderpikent»: Gruppens leder, hvis denne er en annen enn

:

-\---

Adresse

Fordeling av troppens Aspiranter: 3. graden:

geff^

medr..r.":l::H:H: il

,

1. graden:

.-trl7.-

Fordelirg av troppens medl. etter alder: 10 år: 3

11 år: L4 år:

4o 4 5

15 år:

3

12-13

16-17

år:

år:

5

18 år og derover: Samlet antall:

,b

troppslederen:

l?e

2. graden:

kretsen ued følgende adresse:

§r'§tpr^#

Tr.ass.

Troppens adress6-

til

3A,

?,

32-

Samlet antall:

i begge kolonner skøl oære sømme ta.ll. øntøll regnes ledere og øspirønter meil. Er gruppeleileren leiler for meiseJloltk, røngerløg eller O.G. gruppe, regnes hun meil i ilen unilerør;deling hun hører til, hais ikke regnes hun meil i troppens antall. Hter leder regnes Sømlet øntøll

I

sa,mlet

bare meil

in

gong.

Samlet antall ved årets begynnelse ifølge fjorårets rapport

(1) Antall innmeldt

i løpet av året

(2\ Antall meiser oppfløyet (3) Antall utmeldt i løpet av året (4) Antall oppflyttet til rangerlug eller O.G. gruppe

er berettiget til søskenmoderasjon? Hører troppen inn under en gruppe? Ja/NIei. FIvor mange

2"9 / + 3

?- s"oårte,a^",S4/


Opplysninger om troppens virksomhet Hvor

mange

i

troppen har deltatt

Antall:

Hvor:

Antall:

Hvor:

Adressen

til

i kurs, leirer og treninger

i

19 ' L

innen- eller utenlands

Hva slags: Hva slags:

troppslokalet:

Hva slags lokale er det?_ 3l.o,:».arOla^, Troppsmøte holdes: _t_fmOaaAq_i 9r^y-_Æ

Leie pr.

mødreforening/foreldreråd? I l\e;. Formannen. rravn og adresse: Hva slags hjelpetjenester er blitt utført? €*..'Æ. g{r&,^, ÅQslo Har troppen

Har troppen vært med på fellesarrangement eom f. eks. fellee turer, leirer, tiletelninger?

h;

Har troppen vennskapstropp? Har troppen besøkt tropp utenlands? Har troppen hatt besøk av utenlandsk tropp? Hvor mange av troppens medlemmer korresponderer med

(Oppgi

. speidere

fullt

navn).

i

utlandet?

Troppens eiendommer:

&L*A$ goll,q/, ^&, C[&x,Gjeld: gA: q^r' ht*rr-A^r"ou!.-[q5-aåcflstq^ k*^i"xt^"r Kasse:

Hus/hytte:

Assuransesum:

Spesielle opplysninger:

-

BESTILLINGSSEDDEL: Lederbladet:

. {lteÅl^^^^.

«The Council Fire»:

Ikke medlemmer av forbundet kan tegne enkeltabonnement på «Speiderpiken»». Det koster for tiden kr. 4.50 pr. år inkl. julenummer. Enkeltabonnement:

Troppens medlemmer f.fu «Speiiterpiken» tilsendt automatisk tilsendt direkte, noteres navn og adreese her.

til oppgitte adresse.

Øneker noen sitt eksemplar


ÅnsRAPP0RT tr'oB MEtHIIs 1.spE rDEBprrETBopp

1956.

++++++++++++++++++++++++++*++++++++++++++++++++++.F++++*+++++++++++++++++++++++++++++

++++++++.i++++++++++

Året t956 startet vi ued dlen tradisJonelle Juletrefesten. En får sL dlen var vel,lykket on Llike Ltinnsom. 0versklrddet ble hele 4.9 tjre.

feiret rri raed festli.g troppsniite på skolen. Eneste ianb'dte nar vår ganLe Ieder, fnr Stavsii5ren. På clette ndtet var det amatiirkonlngranse pat,rlJene inellom- rlerkeu gLld< av ned seieren og fil<k diplon. Ti1 slutt var det kalao og Tenlcedegen

bolLer. På vårparten hadde vi troppstur. Da fild< me3.dinger og

vl

Lagt Lnn en konku:manse med sportegn,

lihende.

17.nåJ. nedLa spelderpiker blonster vecl bautaen over falne Melhussgger under giete verdlensH.g. Plkene narsJe6te rrncler fLagg og banner ti1 !{elhus ki.rke, hvor cle

deLtok

i

gudstJene§ten. Senere på d,agen var de eldete i troppen ned og arrangerte idrett og leik for skolebarnao I liipet av solrmeren hadde alle fire patnrlJene hver for seg svernattingstr:r. I september var troppen saml-et for fdrste gang etter soumerferien. Det var I for-

med trspeiclerJobben 19lfl. Ialt f,i}lr troppen irur *. eat hr, Ooo.Hakt( t heL koq 13'sf,ssnr'liugea på Triindortun. Her tltvdes pikene sanmen ued kretsens led'ere. RGnisten kon igJen nå1r var dtres kormentar etter lretesanllo§.Er Noe genere kon l5mlnnsamLlngen for Uagarn. Da sa,mlet vl iaLt kr. 1600196 bare på kort u.d. Plker fra troppen gJorde Juregoeltiinr ved å besiike ganLe og syke mndt on i hei.mene. De hadde laget små palter ned forskJelllge gode saker i som de hadd,e med. Juleaften deltok trop,pen i bar"negudstJenesten i MeLhus kirke. $enere t jula var en deL av troppen på GauleheLnen og r:ncterhoLd.t de gamle ued scngr mrsLldc og prat. De eldste i troppen er konmet over i. reaLskole og glmnas. FiilgelLg er d.et rye som opptar d'en, både Lekser og anclre interesser. De har Smtet on å slutte, men clerure tanl<en kan illke vi andre i troppea b1i fortrol.ige ned. vårt fuderllgste 6nske er at de kan få fortsette son rangere i nange , nange år. Ved årsskiftet hadde troppen 32 piker for"delt på 4 patnrlJer. I f.iipet av året bLe dlet fuurtatt 6 aspiranter og 3 piker har sluttet. PatnrI-Jeae har niite hver uke. tederpatrrrlJen har aiite en gang hver nånedl llkedan troppen. [fdteue btir holdt på skolen hvor \ri har gratis roka].e. bLndeLse

Eassabeholdni.ngen

W. */1

1957 vax b.1ZOr51,

For Meltnrs 1. epeid,erplketropp,


wu?t+A

W urfTf tfffyy

Trw Tf 4 vlrfp y'ntfu rytS

"+14

'nff

"ffY '*brry y.p *fW +4uo1" Y r ry ,^tl!, Wn t^, N W *W?,rfrf / fap yu ry

m

&d

3.Mp ,rv,l, ,bWf, 'q9-'r*fl'e

FÃ&#x2026;f,

To'w

YDW

wfP'ry'


I.FkI(Gn

Verk §1r augrrst

lg,B6r

KJæe -BJrrg.

-a{}.it.frHx,.åt.}r" ed e-* i$"*: # låI"..?,xx*:.1i"1 å#di:nllii orunncn tll at vl lkkc hir beatert ti.dcn ctrnu cr- et dot skal Ttrc orr norlk lad'ercaul t*e p+ Satrletun I Ycrdet f iirt,./ ;it; nca nu vst rl at'?artk Ocnns bllr ltke før t atdtom ar oktobcr. Tror du vl,& aa rrrc dcr Xørdag 5o"_tcDt;.og atndag-l. oktr? Krn du ordnt dcttc rå snart aoa mrffs-cuk"al-vi-Fer-cinci, beakJcd ttl tropllonor Eyla dct bLlr for rcat for skox.oa d v!. ta dct hctgra frr. §å3rer--«Iu hgr dct bars brar pæc arfræ-vii ,i-Lii;r:;-h" rldon dcro cr 1 lcaorlka så lauga" _{cs har rlnst tll dcgr. og*tin-il,rsiutl [r]tJid'at du ?ar I r,aaavt&. Troåde kanrkJc åu tar rclåt ilon HE

dot btla du* fiåpcr & hlro-taart

na a" skoleu or-tceyut.

fra dig

il-,


roR MEtIIus 1.s pE rDERprKETRopp 1g5r. ånsBappoBf +++++++++++.F+++++++++.H++.1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t+++ I

1957 b1e

det il:ke arrangert Juletrefest. Vl shr11e konsentrere arbeidet

store Jublleet

som

fulgte 22. febnrar.

Folkets Hus. KdssJefen kåserte

Da arrangerte

om Baden-PoweL og

om

det

troppen foreldrefeet i

agiterte for

den kommende lands-

leire noe som viste seg å tæe til liten rytte da det deltok kun EE pike fra troppen i landsLeiren på B6moen. Det bLe et lite underskndd av foreldrefesten, nen det rettet vi opp i apriJ. da det bLe arrangert underholdningskveld for barn med sln:,esptIl,

l. IIer b1e netto gang sette penger i balrk. lykkehJul o.

17.mi

overslcudd.

!8. 1&rlr5 og troppen

nedLa speldenre bLomster ved batrtaen over

lornne

for fijrste

falne Melhusbygger under siste

vertlenskrig. Senere på dagen var de eld.ste i troppen ued og a:nrangerte idrett

leik for

og

skolebarrra.

Und.er rspeLd,erJobben 1951n gSdde pikene godt arbeld. Av troppens

{ patnr}Jer flkk

3 . dlpLorn.

Det er også

?c. 7/12

i år meningen å ta

}rax troppen }7t'r;ker

for ganle og syke i bygita. fordeelt på /, patnrlJer. Det er i J,iipet av året juJ.egodtisra

opptatt 16 aspiranter og 11 plker har sluttet. PatnrlJene har niite hver

Ifiitene

bllr

uke.

Led.erpatrulJen har rnijte hver måned, likedan troppen.

hoLdt på skolen hvor

vl har gratLs Iokale.

w. 7/12 19|.7 læ. z5l+&5 f Me1hus Sprebank }e. 200100

f,assabeholdning

For Melhus 1. speiderplketropp

Qpq@


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND

ÅRSRAPPORT FOR I95S (SK'EMA FOR SPEIDERTROPP)

Yr(La§^^* t. SlFr, - Srar^d,Jac}

Fra

til Ropporten fylles

ut i'to

troPP, stiftet

krete.

elssempløer. Ett b'eholihs

i

den ILS . -

8, .

-

H

5

_

troppsørkivet og ett sendes

til

kretsen oeil følgenile ødtesse:

o

9./

Tr.I. Tr.ass.

Troppens adresse

Adr"r*

ffo" henvendelse fra

forbundskontoret):

f.t;k

Gruppens leder, hvis denne

er en annen enn

troppslederen:

Antall patruljer: -+ Fordeliog av troppens medl. etter speidergta{glle:

Fordeling av troppens medl. etter alder:

Aspiranter:

r3

J.l år:

3. graden:

L'{ b

L2 år: 13 år:

2,

L4 år:

2.

graden:

1. graden:

*

r3

15 år:

L6-17

[':]

t

L

år:

18 år og derover:

2"

Samlet antall:

Sømlet øntøll i begge leolonner skøl aæte sarnrne tøll. Leilere og aspirontet regnes meil i ølilerc- og grailsforileling og samlet øntøll. Er gruppeleilerøn leiler for meisellokk, ra.ngeilag eller O.G. gruppe' tegnes hun meil i ilen uniler' øsileling hun hører til, hois ikke regnes hun meil i troppens antall. Hoer leiler rugnes boru meil 6n gang.

Samlet antall ved årets begynnelse ifølge fjorårets rapport (1) Antall innmeldt i løpet av året

(2) Antall meiser oppfløyet (3) Antall utmeldt i løpet av året (4) Antall oppflyttet til rangerlug eller O.G. gruppe Hvor mange er berettiget til søskenmoderasjon? Hører troppen inn under en gruppe? Ja/Nei.

__q -1

8.


Opplysninger om troppens virksomhet

i

19

Hvor mange i troppen har deltatt i kurs, leirer og treninger innen- eller utenlands?

Antall:

Hvor:

Antall:

I{vor:

Hva Hva

slags: slags:

til troppslokalet: Hva slags lokale er det?

Adressen

Troppsmøte

§holrr; __ holdes: l. lrsala4 ,J &^r. m.i^ra___ff

Leie pr.

-. _!hlg

møte: !r"nrr,

__

(Oppgi dag og tid).

Har troppen mødreforening/foreldreråå? lFU, Formannens navn og adresse: Hva slags hjelpetjenester er blitt utført?

W@-pH&

Har troppen vært med på fellesarrangement som f. eks. felles turer, Ieirer. tilstelninger? Har troppen

(Oppgi

vennskapstropp?

fullt

navn):

F

Har troppen hatt besøk av utenlandsk tropp? Hvor mange av troppens medlemmer korresponderer med speidere i utlandet? Troppens eiendomlner:

**t

Kasse:

Bank:

2,9

3,

2,Jg

o, oo

t{to

Hus/hytte:

Cjeld: Assuransesum:

Spesielle opplysninger:

BESTILLINGSSEDDEL: Lederbladet:

<<The

2

r.f,^å,

Council Fire»>:

Ikke medlemmer av forbundet kan tegne enkeltabonnement på <<Speiilerpilten>>. Det koster for ticlen kr. 4.50 pr. år. Enkeltabonnement:

Troppens medlemmer får <<Speiderpiken>> tilsendt automatisk tilsendt direkte, noteres navn og adresse her.

*nq6-r&

til oppgitte adresse.

Ønsker noen

a

sitt eksemplar ha,5,--sa -J--fu&Åto$


NORSK SPEIDERPIKEFORBUND

ÅRSRAPPORT FOR |918 (SKJEMA FOR SPEIDERTROPP OG O. G. GRUPPE)

Fra

troppr stiftet den

ML

til

krets.

-S^s"-S&

Rapporten fytles u,t

&-5-sr^q'.

i to eksemplorrr.l Ett beholdes i

troppsarhiaet og ett sendes

til

^q{5

kretsen aed følgerude adresse:

Tr.l.

W.

Tr.ass.

Troppens adresse

(foi henvendelse fra foibundskontoret)

:

Gruppens leder, hvis denne er en annen enn troppslederen:

Fordeling av troppens Aspiranter:

medr.".r":;:::J;::x:, AJo

Fordeling av troppens medl. etter alder: 10 år: T

:

42,

I1

2. graden:

lo

12-13

1. graden:

3

3. graden

år:

q

år

44, 3

:

L4 år: 15 år:

L6-L7

år:

3

18 år og derover: Samlet antall: Samlet antøll

I

Samlet antall:

3-+

i

31

begge lwlonner sleal oære samme tøll.

antall regnes ledere og aspiranter meil. Er gruppelederen leiler for meiseflokk, rangerløg eller O.G. gruppe, hun med i den unilerøcdeling hun hører til, hr:is ihke regnes hun meil i troppens antall. Huer leiler regnes

samlet

regnes

e,

bare meil 6n gøng,

Samlet antall ved årets begynnelse if.ølge fjorårets rapport

(1) Antall innmeldt

3T,

i løpet av året

(2) Antall meiser oppfløyet

i løpet av året (4) Antall oppflyttet til rangerlug eller 0.G. gruppe (3) Antall utmeldt

Hvor mange

er berettiget

til

søskenmoderasjon?

Hører troppen inn under en gruppe? X/tx"i.

41

to

S(Dshl-+t1o-a/.


Opplysninger om troppens virksomhet

i

l9

Hvor mange i troppen har deltatt i kurs, leirer og treninger innen- eller utenlands Antall:

4

Antall: Adressen

til

Hva slags: Hva slags:

Ifvor: Hvor:

troppslokalet:

(Oppgi da8 oS tid). holdes: a.låy,6o,.s-_L _ &.,*_,o.6.e11,-_!e&-f§!-Har troppen mødreforening/foreldreråd? h Formannens navn og adresse: I tji, Hva slags hjelpetjeneeter er blitt utført? SfrjÅ.r,#tiLa^.r_ fe{4. l*l&gcx!"*r/lny_

Troppsmøte

-

Har troppen vært med på fellesarrangement som f. eks. felles turer, leirer, tilstelninger?

Har troppen vennskapstropp? Har troppen besøkt tropp utenlands? Har troppen hatt besøk av utenlandsk tropp? Hvor mange av troppens medlemmer korresponderer med

---YLL

(Oppgi

Vr\si, V\4^, speidere

fullt

navn).

y1r, i utland"tf V1.f^,

Troppens eiendommer:

Kasse,

** t,St{.

*

Bank: Hus /hytte

,J,§

Cjeld:

-å,.oo. oo Assuransesum:

:

Spesielle opplysninger:

BESTILLINGSSEDDEL: Lederbladet:

t\1,M-

f§b"t «The Council

Fire»»:

Ikke medlemrner av forbundet kan tegne enkeltabonnement på pr. år inkl, julenummer.

«Speiilerpiken».

Det koster for tiden kr.

4.50

Enkeltabonnement:

Troppens medlemmer f.fu «Speid.erpihen»» tilaerrdt automatisk tilsendt direkteo noterbs navn og adresse her.

til oppgitte adresse.

Ønsker noen sitt eksemplar


ABSRAPPOBT J-0_ R_gglEgg o

rr

ra

tret

I

rD

It

A

1958

a-

arr

J,

rE]

startet vi

mect d.en

_1

:

gIgIgg§II§gP§9IT

-1

95§.-

trradLsjonelle baraejuletrefesten. Troppen inndvcle

shr.espilL og dessuten hadd.e hver partuLje sin avcleling i und-erholdillr]genr Festen

var vellgrkket og innbnagte netto

'!æ.81+135. Dette glJrk

t

i-rfatertid fort ut igjen

da

d'et ble innbetaLt kr. 2100 pr. pike tlI hetsen. Tenkedagen fej-ret vi ped, festlig troppsmtite på skolea. BLant annet hadde vi a.matijrkonln:rranse neIloa patrrrlJene. rlærkea gtldr for annen gang av ned seieren. fiL slutt hadde vL kakao og bollere- Eo strålende sdnctag i nars arrangerte troppen skikonktrrraase i Monstubaklen, aen oppdtet var heIIer dårllg. flaggsaLget srkk også dette året bra. A1Le fl,agg bLe soLgtrca. ?00. K1iiverpatm,lJen bl-e dea beste i heLe kretsen og fil*< diploa og pneunie, 17. mai nedLa soa vanlig speiderpiker blonster ved bautaen over falne Dlelhusbyg,rer under siste verdenslrig. Pi.kene narsjerte r:nd.er flagg og banner til Melhus kirke, hvor d,e deltok i gudstjenesten. f septeaber var troppen sar*Iet for ftjrste gang etter soramerferien. Det var t forblndeLse aed spelilerjobben. *Lkene sareLet inn lalt læ. l+A5r-. Fen av troppens sju

patrulJer fili{< iliplon. Fiirst j. november åao hele troppea på sdndagstur i VassfJellet.' IIer oppe kokte vl pdlser og poteter, noe sora malrte fortreffelig i det litt surtrraøret. E11brs foregLklc sporlek og trerdng I konpassgarg. [a].endersalget gildi fH!. og Lnnbnagte ti1 troppen kr.6or-. Julekortsalget derlnot har vi ild<e sversLkten)fenaå. Også i år stel piJ<ene besiike ga*r1e og syke nrndt on i bygda. Tropl»n og delrris pahnrlJene kjiiper inn og lager snå pak&er som de har uecl seg. 0veralt bllr de godt nottattr og ilet hender ik&e sJelden at de blir bedt orn både å lese litt frra bibelen og å strmge noen vers til d,e. k. 1. des. teller troppen /r5 piker (derav to ledere) fordelt på sJu patnrLjer. Qatruf5ene har ntite hver uke. tederpfuulJen har atjte en gang hver måned., Iiked.an troppen. Mijtene b1lr holdt på skolen, hvor vi har gratis lolere. Irassabeholdning Pr 1. des. va,r W. 283rt+6 og bankboka viser kr. 2OOrFor Melhus

1.

speiderpiketropp

E

4l,3.lr**'

Profile for Speidermuseet

Melhus 1 (NSPF) - Korrespondanse med kretsen (1950-1958)  

Fra kretsarkivet til gamle Sør-Trøndelag speiderpikekrets. Inneholder arkivert korrespondanse mellom Melhus 1 og kretsen mellom 1950 og 1958...

Melhus 1 (NSPF) - Korrespondanse med kretsen (1950-1958)  

Fra kretsarkivet til gamle Sør-Trøndelag speiderpikekrets. Inneholder arkivert korrespondanse mellom Melhus 1 og kretsen mellom 1950 og 1958...

Advertisement