__MAIN_TEXT__

Page 1

Kort historikk om speidergruppene i SKIEN AVDELING


FORORD I forbindelse med redigeringen av Skien KFUK og KFUMs 125 års historie i starten av 2012 hadde jeg med en kort historikk om de speidergrupper som gjennom årene hadde hatt sin tilknytning til foreningen. Denne historikk vil jeg gjerne supplere med historien til de andre gruppene i Skien avdeling. Jeg har også tatt med en oversikt over avdelingens utvikling i forskjellige tider basert på opplysninger i Speiderhistorisk leksikon og i gamle utgaver av bladet Speidern fra 1920-og 30 årene. Skien avdeling har en lang historie - faktisk helt tilbake til starten av 3. Skien i 1914. I en periode var vi 11 aktive grupper med over 500 medlemmer. Norsk Speidergutt-Forbund fjernet avdelingene som et organisasjonsledd i 1971 men i Skien fortsatte vi likevel som før. Den eneste forandring vi foretok var at formanns-og sekretærstilling ble satt på en rulleringsliste. Vi fortsatte også med enkelte felles arrangementer som St. Georgs Dag, deltakelse i Folketoget 17. mai, en fotballcup og parkeringsansvar i forbindelse med Telemark Fylkes handelsstevne. I 2009 ble det gjort en forandring. Speidergruppene i Skien, Gjerpen og Solum gjorde felles sak og ble til Skiens speiderne. Av den gamle Skien avdeling var det nå bare de aktuelle «parkeringsgruppene» igjen og disse gruppene fortsatte sideordnet den nye sammenslutning med eget årsmøte og fordeling av parkeringsinntektene. Da handelsstevnet la ned sin virksomhet i 2011 opphørte også restene av den gamle avdeling å fungere. Dessverre har antallet grupper i dag skrumpet inn, men det er heldigvis ennå noen grupper igjen. Vi får håper at disse fortsatt er "liv laga" ennå i mange år til beste for byens barn og unge. I heftet har jeg også valgt å ta med utdrag av ledertreningen, våre merker og distingsjoner gjennom tidene samt hedersbevisninger gitt ledere i Skien. Mange flere opplysninger kunne sikkert vært tatt med, og det mangler nok en god del for å gjøre historien komplett, men personer som sikkert kunne bidratt er nå gått bort. Det aller meste har jeg hentet fram fra mine vel 65 år i Skien avdeling. Jeg tror likevel at heftet gir en noenlunde korrekt framstilling av aktiviteten gjennom årene. Skien høsten 2012.

Arvid Hellstrøm (8. Skien gruppe av NSF)


1. Skien speidergruppe (1916-2008) 1. Skien ble stiftet 6. desember 1916 med lektor John Heidenstrøm som leder. Da Heidenstrøm innbød til det første møte i Ynglingeforenings lokaler var 25 gutter samlet. I 1917 ble troppen innmeldt og registrert i Norsk Speidergutt-Forbund. Utover høsten ble tilgangen så stor at det ble vedtatt å dele troppen i to. Den første troppsleder i 1. Skien var Hans Th. Gulset med Reidar Braaten som assistent. 1. Skien drev et meget aktivt speiderarbeide i mange år og det er registrert et omfattende tur-og leirliv, spesielt i årene fram til speiderarbeidet ble forbudt av okkupasjonsmakten i 1941. En av troppens ledere, Sverre Ingebrethsen, startet i 1943 opp Skien Røde Kors Hjelpekorps, en organisasjon som er aktiv like til i dag. Etter oppstarten i 1945 ble det etter hvert ledermangel og i 1953 ble arbeidet midlertidig nedlagt. I 1958 klarte så Trygve J. Solgaard og Sverre Ingebrethsen å få arbeidet i gang igjen. Patruljemøtene ble holdt i en hule i Solgaards hjem. Etter byggingen av Ungdomshuset kom 1. Skien tilbake til stedet hvor starten fant sted i 1916. Internasjonalt deltok speidere fra 1. Skien på flere verdensjamboreer, i 1920, 1937 og 1947. Fra 1974 fikk gruppen en ny generasjon ledere med blant andre Per Fredrik Gustavsen som gruppeleder. I 1977 ble roverlaget Bjønn startet med Jan Thore Øvrum som roverleder og Tor Hylland ny gruppeleder. Troppen deltok på kretsens fellesleire på Tyri ved Lunde i 1978 og 1983. Videre deltok gruppen i landsleirene på Åsnes i 1981 og Notodden i 1985, hvor både speidere og rovere ble satt på prøve da store deler av leirområdene på Tuven ved Heddalsvannet ble satt under vann. På grunn av denne storflommen måtte deler av leirprogrammet endres. Et improvisert olabil løp ble vunnet av 1. Skien Speidertropp, som dermed fikk det ærefulle verv å stille som Norges speiderforbunds representant i det store årlige olabil løpet i Cleethorpes i England sommeren etter. Speiderne ble vant med sølete leire, og landsleiren på Skaugum i 1989 var ikke noe unntak. Utenom kretsleirer og landsleirer arrangerte troppen egne leirer i Danmark i årene1977, 1982 og 1988. Spesielt aktive ledere gjennom mange år var Sverre Ingebrethsen, Johnny Bergersen, Per F. Gustavsen, Jan Thore Øvrum, Thor Hylland og Erling Svalbjørg. Ulveflokken ble godt ledet gjennom 1980 og 1990 tallet med bl. annet Hilde West, Gry Forsberg, Kirsten Aale og Gitte Beck som ulveledere. Dette bidro til en flott rekruttering til speidertroppen i hele denne perioden. I samme periode ble speidertroppen ledet av flere av roverlaget Bjønns medlemmer. Troppen gjennomførte mange spennende projektoppgaver på slutten av 1980 tallet som en følge av at flere av gruppens ledere gjennomførte Gilwell-treningen til Norges speiderforbund. Gruppen feiret sitt 75 års jubileum med en stor jubileumsfest i Ungdomshuset tirsdag 22. oktober 1991 og en mimrekveld med "gamlekara" på Geiteryggen Kafe lørdag 7. desember. På slutten av 1990 tallet ble det vanskeligere å rekruttere ledere og medlemmer til gruppen. Det ble også tyngere for gruppen å drifte speiderhytten Lundseter ved Heivannet. Denne ble derfor solgt til 8. Skien speidergruppe i 1996. De siste årene sto Erling Svalbjørg som gruppeleder inntil Tor Haugerud overtok i 2005. 1. Skien speidergruppe ble nedlagt i 2008.


2. Skien speidergruppe (1917-1971) Som nevnt i omtalen av 1. Skien speidergruppe ble denne gruppen delt i 1917 og 2. Skien var dermed et faktum. Stiftelsesdatoen var 17. september 1917 og den første troppsleder var Sverre Andresen. Allerede det første året var det 52 aktive speidere. Andresen flyttet kort tid etter starten fra byen og han overlot ledelsen til Erling Hauger. Hauger overlot senere ledelsen til John Heidenstrøm. Alle disse tre ledere har markert seg sterkt i norsk speiding. Sverre Andresen flyttet til Trondheim hvor han arbeidet som banksjef. I perioden 1952-1962 var han president i Forbundsrådet i Norsk Speidergutt-Forbund. Han var også aktiv i gilde-bevegelsen og var med å stiftet St. Georgs Gildet i Trondheim. Deltok også i stiftelsen av St. Georgs-gildenes verdensorganisasjon. Sverre Andresen ble i 1960 tildelt Sølvulven for sin innsats for norsk speiding. Erling Hauger var en sentral forfatter innen speiderlitteraturen. I 1936 skrev han jubileumsboken til Norsk Speidergutt-Forbunds 25 års jubileum. Han var videre Speiderns redaktør i årene 1923-1941. To lokale speiderledere, Bjarne Kortner og Bjarne Andersen stilte seg også til disposisjon for troppen når det var behov for det. Bjarne Andersen ble i 1926 tildelt Norsk SpeiderguttForbunds hederstegn Svastika (forløperen til Den Hvite Hederslilje). 2. Skien hadde i en lang periode en driftig Mødreklubb til stor hjelp og støtte for lederne. I 1947 ble 2. Skien ulveflokk stiftet og i 1960 kom roverlaget "Odin" til. 2. Skien var da en fullt utbygget gruppe. Gruppen har vært aktive leirdeltakere i lokale og internasjonale leirer. Speidere fra 2. Skien har vært med til tre verdensjamboreer, 1937, 1947 og 1957. Markante ledere i 2. Skien i årene etter krigen har vært Finn Wahlberg, Alfhild Wahlberg, Kåre Høst Jensen, Harald Dahlgren, Walter Storhaug Beier, Hans Jørgen Haukelien, Vera Reierson, Elin Myhre og Vigleik Kleven. 2. Skien speidergruppe ble nedlagt i 1971 etter 54 års drift.

3. Skien speidergruppe (14.04.1914Den eldste av speidergruppene i Skien er 3. Skien. Allerede 14. april 1914 slo to patruljer, en fra Bakken og en fra Duestien seg sammen under ledelse av Karl Thunes. I 1915 ble gruppen tatt opp i Norsk Speiderguttforbund. I 1918 var speiderforbundets sekretær i Skien og han anbefalte at troppen gikk inn i Skien Ynglingeforening. Nå var det allerede to tropper i foreningen og dermed fikk den eldste troppen betegnelsen 3. tropp. 3. Skien har i alle år vært en aktiv speidergruppe noe hele to jubileumsbøker kan berette om. Mange kjente Skiensborgere har vært ledere i kortere eller lengre tid i gruppen. Et navn som går igjen i flere år var Omar Salomonsen. 1. mars 1949 ble 3. Skien ulveflokk stiftet med Astrid Nikolaisen (Pedersen) som den første Akela. Året etter overlot hun stafettpinnen til Berit Gundersen. Berit ledet flokken i 15 år. I dag er det Berit og Pers datter, Inger Lunden, som leder flokken. Flokken har vært i kontinuerlig drift i alle år siden starten. Roverlaget "Troll" kom til 7. desember 1950 med Erik Røed som den første lagleder. Laget kan se tilbake på over 60 års regelmessig drift. Ledere kommer og går, noen for kortere periode - andre for lengre. 3. Skiens første gruppeleder for en fullt utbygget gruppe var Erik Røed. I syv år var han gruppens øverste leder. Erik gjorde en stor innsats i sin gruppe men blir like mye husket for arbeidet med gjenreisningen av speiderhytta ved Heivannet. Alt fra første stund var Erik en drivende kraft i dugnadsarbeidet. Ofte gikk turen direkte fra nattskift på jernbanen opp til Heivannet. Han sparte aldri på kreftene for at hytta skulle bli ferdig snarest mulig slik at speiderne igjen kunne legge sine turer til hytta. Gruppelederstillingen ble i 1957 overtatt av Per Gundersen. Per hadde vært leder i 3. Skien helt fra 1950. I 43 år ledet han "3. Skien-skuta" og drev gruppen frem til en av de beste i avdeling og krets. Ved sin avgang i 2000 ble han hedret med Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats for speidersaken og 3. Skien i


særdeleshet. En annen markant leder i gruppen var Magne Kortner. Spesielt innen roversektoren gjorde han en stor innsats både i roverlaget "Troll" og i Grenland krets. Han ble i 1998 tildelt Kongens fortjenestemedalje og i 2004 Skien kommunes kulturpris for sitt allsidige virke innen kulturlivet i Skien. 3. Skien har gjennom alle år markert seg som aktive leirdeltakere. Norsk Speidergutt-Forbunds arrangerte sin 4. landsleir i 1924 og siden den gang har troppen alltid deltatt i landleirene. Til sammen har det over årene blitt 20 leirer. Ingen kretsleirer har heller vært arrangert uten deltakere fra 3. Skien. Flere ganger har også speidere fra 3. Skien deltatt i verdensjamboreer i ulike deler av verden. Allerede i 1947 tok 3. Skien opp kontakt med danske speidere og forbindelsen med 1. Gjentofte ble holdt ved like i mange år med besøk i Danmark og gjenvisitter av danske speidere her. Nye krefter har etter hvert overtatt og 3. Skien går trøstig videre på vei mot sitt 100 års jubileum med bl.a. Reidulf Tangen Jan Terje Olsen, Inger Lunden og Hanne Birte Hulløen som ledere.

3. Skien speidergruppe

4. Skien speidergruppe (1919-1969) 4. Skien speidertropp ble stiftet 9. mars 1919. Det har dessverre ikke vært mulig å ha stoff tilgjengelig som kan fortelle noen om gruppens drift. 4. Skien var en av de tropper som hadde sitt tilhold i Skien KFUMs lokaler gjennom alle år og som også flyttet inn i kjelleren i Kirkegaten i 1957. Gruppen beholdt fortsatt sitt rom etter at Ungdomshuset var ferdig i 1963. Ledere i 4. Skien var bl.a. Reidar Bjørbæk, Hroar Anthonisen, Leif K., Brynhildsen, Remond Gjone og Lars Knive. 4. Skien ble nedlagt i 1969.


5. Skien MS speidergruppe (16.09.1924Guttetroppen var den første enheten i 5. Skien MS, og den ble stiftet 16. sept. 1924, med Arnt Haraldsen som troppsleder (senere ordfører i Skien) og skomakermester Edw. Dahle som troppsassistent. Troppen ble stiftet med 4 patruljer: ”Svalen” med patruljefører Conrad Wærstad, ”Panter” med Håkon Nilsen, ”Bjørn” med Leif Brynhildsen og ”Lerke” med Edw. Dahle. Betegnelsen MS i gruppenavnet står for Metodistkirkens Speiderkorps, og speidergruppa har alltid vært en viktig del av barne- og ungdomsarbeidet til Metodist menigheten i Skien. Da speidertroppen ble stiftet var det en direkte fortsettelse av et guttearbeid som kirken drev, og som ble kalt ”Væbner”-arbeidet, ledet av Edw. Dahle. Troppen vokste raskt til over 40 gutter, og allerede i 1925 ble det startet et eget musikkorps, Speidermusikken, som var en del av troppen på turer og leirer. 8. september 1945 ble det så stiftet en piketropp i kirken, med navnet Skien 5. På guttesiden ble det startet ulveflokk den 15. januar 1946 med Ingebjørg ”Nuss” Gundersen (f. Pettersen) som flokkleder og med assistentene Hanna Larsen og Anne Aarak. Utenlandsturer har det ikke vært så mange av opp gjennom årene. Det vi med sikkerhet vet er at guttetroppen var med på en leir i Sverige i 1956 og at troppen var med på leir i England i 1990-årene med etterfølgende Home Hospitality. Speidergruppa har nå sin tredje speiderhytte gjennom tidene. Den første, ”Hyggelia” på Maihaugen på Gulset ble kjøpt på 2. halvdel av 1930-tallet. Vi vet at den ble rekvirert av tyskerne under krigen. I 1969 ble ”Hyggelia regulert vekk og revet. Det er nå blokkbebyggelse der hytta lå. Samme år ble ny hytte kjøpt: ”Maristua” under Kikutkollen. Den tredje kom som resultat av at Betaniensøstrene (diakonissene ved Betanien Hospital) gjennom mange ti-år hadde eid ”Gråkallen” i Fjelldalen. «Nye» Gråkallen ble innviet høsten 1992 etter omfattende restaureringsarbeider. Ledere i gruppa fra starten i 1925 har vært mange. En rask gjennomgåelse i 2012 av tilgjengelige rapportskjemaer og kilder ellers viser nedenstående oversikt, men vi er klar over at noen kan ha falt ut. Derfor vil arbeidet med en mest mulig komplett lederoversikt fortsette. I troppens jubileumsskrift fra 1934 er følgende nevnt som troppens ledere: Arnt Haraldsen, Edw. Dahle, Hans Larsen, Eigil Karlsen, Åge Thorsen, Richard Andersen, Johnny Thorsen, Torgeir Flåten, John Johnsen, Johs. Bratsberg, Thor Johnsen, Karl Olsen, Arne Ellingsen og Aksel Henriksen. I tillegg til ovennevnte kan nevnes: Guttespeiderne / roverlaget: Sigurd Moen, Arne Bjørnstad, Carl Nilsen, Per Rasmussen, Hans Johan Ødesneltvedt, Svein Tore Pedersen, Tøger Urdahl Åsen, Arild Brækken, Jan Rasmussen, Jan Wølner Andersen, Jan Rossvang, Bjørn Bjørnstad, Trond Bjørnstad, Jan Johnsen, Tom Johnsen, Arild Johnsen, Ole Geir Pedersen, Morten Hansen, Svein Erik Hansen, Tor Eivind Godal, Arne Helgesen, Rolf Eikland, Tor Inge Tønnessen, Gaute Grimsby, Ole Petter Thormodsrød, Kåre Hagebø, Oddvar Hansen, Ragnhild Thormodsrød. Ulveflokken: Ingebjørg ”Nuss” Gundersen (f. Pettersen), Hanna Larsen, Anne Aarak, Edith Sivertsen, Grete Jenssen, Grete Rasmussen, Kari Rørvik, Åse Bjørnstad, Arnhild Kjørbek, Frøydis Odden, Toril Odden, Wenche Hansen(gift Omdal), Lisbeth Naur og Arild Pedersen. Etter sammenslåingen av gruppene i 1978 har følgende fungert som ledere: Ingebjørg Gundersen, Turid Rossvang, Jan Rossvang. Liv Inger Sønsteby, Marit Tveit, Ragnhild Thormodsrød, Inger Thormodsrød, Trond Bjørnstad, Anne Berit Bjørnstad, Siv Helene Bjørnstad, Frøydis Tveranger, Anne Tveit, Gaute Grimsby, Liv Nossek Johnsen, Hildegunn Haukenæs, Elin Haukenæs, Eystein M. Andersen. Dagens ledere (høsten 2012) er : Trond Bjørnstad (gruppeleder) Siv Helene Bjørnstad, Eystein M. Andersen, Anne Tveit, Frøydis Tverranger, og Anne-Berit Bjørnstad.

5. Skien Speidermusikkorps I 1924 ble det stiftet speidertropp i Metodistkirken i Skien. Med utgangspunkt i speidertroppen ble det allerede året etter, den 2. november 1925 stiftet et musikkorps, som helt til nylig hadde navnet 5. Skien Speidermusikkorps, men som nå offisielt heter SPEIDERMUSIKKEN. Rundt 1890 ble det dannet et hornorkester i Metodistkirken, men det ble lagt ned etter få år. En del av medlemmene fra dette orkesteret


ble grunnstammen da Musikkforeningen Suoni ble stiftet i 1895. Instrumentene ble imidlertid tatt vare på, og ble overlatt Speidermusikken ved oppstarten for den svimlende sum av kr. 1.600,-, et beløp som måtte lånes. Ved hjelp av basarer m.m. var musikken gjeldfri i 1930. Skomakermester Edw. Dahle, en av lederne speidertroppen, var også en av initiativtagerne til musikkorpset. Allerede sommeren 1926 deltok musikken på Metodistspeidernes korpsleir på Nesbyen i Hallingdal, Det første stykket korpset øvde inn var ”Jesus alene mitt hjerte skal eie”. I alle år har religiøs musikk vært en stor del av korpsets program. I de senere årene er mye av Frelsesarmeens musikk tatt i bruk. I tillegg spilles marsjer, musikaler, norsk musikk / folkemusikk, og noe nyere moderne musikk. Korpset har i alle år hatt god kontakt med speiderbevegelsen. I de senere årene har kontakten spesielt vært på kretsplan. I 1996 deltok imidlertid korpset ved en storsamling i Oslo rådhus i anledning WOSM’s (World Organization of the Scout Movement) verdenskonferanse. En rekke speiderleire har korpset også vært med på. Ett av høydepunktene knyttet til speiderbevegelsen var Englandsturen i 1953, da korpset var Norsk Speidergutt-Forbunds offisielle representanter ved Dronning Elisabeth II’s kroning. En uforglemmelig tur for de som var med, og det er fortsatt noen av guttene fra den gang som er med og spiller i korpset. Innen Metodistkirken har korpset besøkt mange menigheter, og deltatt ved flere av kirkens årskonferanser. Også her har korpset fått anledning til å delta ved en verdenskonferanse, nemlig Metodistkirkens verdenskonferanse i Oslo i 1961. Njårdhallen var fullsatt da vi spilte der til stor applaus, og det fortelles at ingen av musikkantene etter møtet gikk mindre enn 10 ganger ut og inn for å bli takket og trykket i hendene av begeistrede tilhørere fra store deler av verden. Reisevirksomheten har tatt seg opp de siste ti-årene. Det har blitt en ny tur til England, Amerikatur, flere Tysklandsturer, til Tsjekkia, Sverige, og sist til Estland i 2007 der vi representerte Metodistkirken i Norge ved den Estlandske Metodistkirkens 100-års jubileum. Korpsets første dirigent var Lars A. Larsen, som dirigerte fram til 1942. Kristian Rørvik overtok i 1945 og ledet korpset fram til 1979 da han ba om avløsning. I 1979 overtok Helge Grøtvik dirigentpinnen, med Ole Geir Pedersen som visedirigent. I 1983 overtok Ole Geir som fast dirigent for korpset, og har vært det siden. Kristian Rørvik har arrangerte og komponerte en rekke stykker for Speidermusikken, bl.a. de to marsjene Speiderparaden og Skjønne Telemark som fortsatt spilles med stor glede. Ole Geir Pedersen har også arrangert en rekke stykker for korpset. Får vi spørsmål om å akkompagnere til en sang vi ikke finner arrangement på, arrangerer Ole Geir det til neste øvelse. Speidermusikken har også et ”indre liv” som ikke bestandig kommer med i den offisielle historikken. Det har bestandig vært et godt kameratskap i korpset, og en fri tone hvor alle er like og kan være seg selv.

Speidermusikken i dag Speidermusikken i dag er en gruppe mennesker som har det felles at de er glad i korpsmusikk. Vi er ca 30 aktive medlemmer i alder fra 30 til 80 år. Besetningen er en ren messingbesetning, og musikkvalget er meget variert fra kirkemusikk til musicals og marsjer. Vi har også en dyktig og engasjert dirigent. Vi er aktivt med i byens musikkliv med deltagelse i alle aktiviteter 17.mai, gjennom foajekonserter i Ibsenhuset, faste oppdrag på Vealøskapellet og Solmyrås Kapell, samt andre spilleoppdrag i og utenfor byen.


6. Skien speidergruppe (1928-1993) 6. Skien speidergruppe ble stiftet 12. mars 1928. Initiativet til starten ble tatt av forstander H. A. Kristiansen i Skien Baptistmenighet. Anker Jacobsen var den første leder i de nystartede tropp. Baptistkirken i Hesselberggaten var nybygget og speidertroppen fikk tildelt to rom i underetasjen. Arbeidet skjøt etter hvert fart og i 1932 var det 32 speidere i troppen. Fire ledere hadde i perioden fram til speiderarbeidet ble nedlagt i 1941 ledelsen av troppen. Organisasjonsmessig skjedde en endring i 1937. Troppen meldte seg da ut av Baptistkirken og meldte seg året etter inn i Skien KFUM. I en overgangsperiode fikk de beholde sine lokaler i Baptistkirken. Selv om speiderarbeidet ble nedlagt under krigen ble det startet en roverpatrulje i 1941 med Johnny Bergersen som leder. Etter mindre tilslutning de første årene etter krigen tok arbeidet seg sterkt opp i 1960 og 70 årene. I 1959 ble det startet ulveflokk. I et forsøk på å ta fatt på andre aktiviteter ble det startet et "sjøroverlag" i 1961 "Draug". Fra 1963 var sjøspeiding blitt hovedsaken for alt arbeide i 6. Skien. I 1966 ble nok et roverlag "Balder" stiftet. 1970 årene var en spesiell aktiv periode. i 1971 var det ca. 100 medlemmer fordelt på tre ulveflokker, to speidertropper og 2 roverlag. I 1978 feiret gruppen sitt 50 års jubileum med en stor tilstelning i Festiviteten. Gruppen har gjennom årene vært en aktiv deltaker på krets-og landsleirer. I 1973 fikk gruppen egen hytte "Ola-Bu" ved Olaugtjern bak Skrehelle da 2. Skien ble nedlagt.. I 1968 var gruppen ansvarlig for arrangement av Norsk Speidergutt- Forbunds sjøspeiderkonferanse. I 1968 inngikk gruppen en samarbeidsavtale med Skien II KFUK gruppe. Dette førte til flere fellesarrangementer og felles leir i 1969. Foreldreforening ble startet i 1971. Gruppen var meget aktiv i start av speiderarbeide i Skiens nye bydel, Klyve-byen. Møtene ble holdt i den nye Klyve-kirken. I 1963 flyttet gruppen inn i eget rom i det utvidede Ungdomshuset ved Skien kirke. Ledere i 6. Skien var i de senere år var bl.a..Ingar Holmberg, . Etter at Ingar Holmberg hadde sluttet ble Johnny Bergersen troppsleder, men han sluttet brått etter en stund. Sverre Ingebrethsen overtok og reddet troppen inntil Halvor Juul kom tilbake etter endt militærtjeneste. Halvor var med i gruppa i mange år. Etter Han kom Per Horn Hansen. Senere fulgte Hans Jørgen Hansen, Arne Chr. Throndsen, Børre Baardseth, Håkon Brekke, Else Raastad og Dorothy Ulsnæs Arbeidet i 6. Skien ble nedlagt i 1993 etter 65 års drift.


7. Skien Ved gjennomgåelse av gamle styrkelister for Norsk Speidergutt-Fobund er det i listen for 1936 og 1937/38 oppført 1936 - 7. Skien med Reidar Bjørbæk som leder og 12 medlemmer 1937/38 - 7. Skien med Ingvar Grønnerød som leder og 26 medlemmer. Begge ledere var i sin tid medlem av Skien KFUM så dermed gikk vel troppen inn i denne forening som medlemmer på linje med 1., 2., 3., og 4. Skien.

Skien FA speidergruppe (tid. 7. Skien FA) - (1924Speiderarbeidet i Frelsesarmeen startet 3. mai 1924 som F.A. tropp nr. 14. med Jens Christiansen som troppsleder. Gruppens 75 års beretning har en fyldig liste over mange som var med ved den første innvielsen. Det aktive leirliv startet opp allerede året etter starten. Siden den gang har troppen deltatt i mange leirer på ulike plan både i korps-og forbundssammenheng. Da speiderarbeidet ble forbudt i 1941 fortsatte arbeidet med en gutteklubb, drevet som en speidertropp, men uten uniformer. Klubben fortsatte til frigjøringen i 1945 og tok da opp igjen vanlig speiderarbeide. I 1947 ble Livredningsspeiderne tatt opp som eget korps i Norsk Speidergutt-Forbund og fikk da registreringsnummer som 7. Skien FA. I noen år etter 1945 hadde troppen sitt eget hornmusikkorps. Troppen drev brukbart fram til 1960. Ledermangel stoppet da videre drift. I 1965 ble arbeidet reorganisert men bare for en to års periode. Mange kjente innen norsk speiding har trådd sine guttesko i 7. Skien, bl.a. Jens Døvik som i mange år var Norges speiderforbunds generalsekretær. Arbeide for yngre gutter var drevet som solvargene men i 1945 ble navnet forandret til ulvunger. I 1951 ble det startet opp et gamlekarlag. Laget første leder var Ingolf Høgli. Laget fungerte til 1969. For sin lange innsats for gruppen ble Jens Christiansen i 1951 utnevnt til æresspeider. Piketroppen startet opp i 1932 og ringen, solstrålene i 1939. Pikearbeidet ble senere en del av Norsk speiderpike-Forbund (blåspeiderne). I de senere år - fra 1991 - har Jan Gerhard Abrahamsen vært gruppen- og troppens leder og Ågot Abrahamsen har i de samme årene hatt ansvaret som flokkleder.

8. Skien speidergruppe (01.09.19458. Skien speidergruppe ble stiftet 1. september 1945 av Erik Kullerud og Thorbjørn Mathiassen (Haugedal). I utgangspunktet ble troppen stiftet som en KFUM-tropp tilhørende det nystiftede forbund, Norges KFUM speidere. På grunn av uoverensstemmelsene mellom KFUM-forbundet og Norsk Speidergutt.-Forbund opplevde den nye tropp en tøff start. Forholdene ble normalisert i 1947 da KFUM-speiderne ble opptatt som et korps i NSF. Troppen ble da akseptert og sidestilt med de øvrige tropper i Skien avdeling og Grenland krets. I 1949-1952 ble troppen ledet av Josef Gundersen da Arvid Hellstrøm overtok. Fra tid til annen var det stor ledermangel i gruppen noe som ikke minst hadde bakgrunn i kravet til et personlig kristent standpunkt for alle ledere i KFUM korpset. Arvid Hellstrøm ble i 1955 godkjent som gruppeleder. Gruppen fikk i noen år innvilget en dispensasjon for assistenter i enhetene. Da denne uten forvarsel ble trukket tilbake av korpset så gruppen ingen annen mulighet enn å melde seg ut av Norges KFUM speidere i 1967. Gruppen kom da på linje med de øvrige grupper i Ungdomshuset. Utmeldelsen skjedde i full overenstemmelse med Skien KFUM. 8. Skien ulveflokk ble stiftet av Ragnhild Hellstrøm 12. september 1955 og roverlaget "Mjølner" 6. august 1960. Begge enheter har vært i kontinuerlig drift i alle år etter stiftelsen. I en periode hadde gruppens hele tre ulveflokker og to roverlag. I 1957 ble gruppens Mødreforening stiftet. I mange år var foreningen til stor hjelp, ikke minst økonomisk for gruppen. I slutten av 80-årene ble foreningen dessverre nedlagt.


I 1971 forlot et større "kull" med rovere gruppen. Majoriteten dro til Oslo for studier ved universitetet. Etter forslag av Ragnhild Hellstrøm tok Tor K. Gardåsen iniativet til å samle roverne i Oslo og til start av lagets "Oslo-filial". Møtelokaler skiftet litt,men de aller fleste årene holdt de til i Frogner menighetshus hvor en av roverne, Torbjørn Køhn, var "tårnengel". I slutten av 1970 årene hadde alle avsluttet sine studier og ble dermed spredt for alle vinder. I 1979 ble laget nedlagt. Laget hadde gjennomsnittlig 20 medlemmer i de årene det var i drift. Ved gruppens 50 års jubileum i 1995 kom boken "Speiding er toppen". Boken kom i byminne-serien til Selskapet for Skien Bys Vel. Gruppen har hatt en aktiv leirdeltakelse gjennom alle år. Utlandet har også lokket ved flere anledninger og ni ganger har troppen deltatt i Essex Jamboreen i England. I 1972 ble Englandsturen kombinert med en ukes busstur gjennom Vest-Europa. Til denne leiren hadde Arvid tegnet leirens merke. På grunn av den tette kontakt med Essex distriktet ble Arvid i 1976 utnevnt til Honorary Commissioner of Essex. I 1995 i forbindelse med gruppens 50 års jubileum ble det arrangert en 14 dagers busstur gjennom Europa med Kandersteg og den internasjonale speiderhytta som mål. I 1996 fikk gruppen kjøpt hytta, Lundseter ved Heivannet, av 1. Skien speidergruppe, som på den tid nærmest hadde lagt ned sin drift. I de senere år er det foretatt en større opprusting av området her oppe. Det er bygget en stor gapahuk med plass til vel 20 speidere. "Stallen" har fått en ansiktsløfting og tjener som møtelokale for roverlaget. Med den nære beliggenhet til Heivannet er det i tilknytning til stallen bygget et kanohus. I 2011 er en flott brygge kommet på plass. Arbeidet har vært ledet av gruppens driftige hyttemester, Terje Pihl, godt assistert av ledere i roverlag og tropp, Jon Pihl, Olav Odberg, Knut Olav Vasbø og Espen Johannessen. Gruppen har en sjelden stabil lederstab. Arvid Hellstrøm var gruppens leder i 42 år og Ragnhild Hellstrøm har vært leder i gruppen i forskjellige lederstillinger siden hun startet som flokkleder i 1955. Begge ble ved gruppens 50 års jubileum i 1995 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for speidersaken. I 1992 ble de samme tildelt Skien kommunes kulturpris. Både Arvid og Ragnhild Hellstrøm er tildelt norsk speidings høyeste utmerkelse, Sølvulven.. Dagens leder av gruppen, Sissel Pihl, har vært leder i gruppen i ca. 40 år.

8.Skien gruppe 2011


9. Skien Sjø I 1952-1953 ble det gjort et forsøk på start av en sjøspeidertropp, 9. Skien sjø. Det ble liten tilslutning til arbeidet og det ble nedlagt etter ganske kort tid. Det var Sverre Ingebretsen og Johnny Bergersen som var initativtakere og ledere for troppen. Troppen skaffet seg en livbåt, gave fra Borgestad rederiet, som de drev rotrening med på Hjellevannet. Det foreligger ingen dokumentasjon fra troppens drift.

r/b «Havørn» på Hjellevannet med Sverre og Johnny sittende ved roret.

9. Skien

Ved kaffebordet: Fra venstre Kaj Jensen. Dag Aasland, Erik Jensen, Arne Jacob Asland, Vetle Hvidsten, Poul Jensen og Tor Arild Danielsen Midt i 1950-årene startet Arne J. Aasland opp 9. Skien tropp på Gimsøy.Med seg som ledere hadde han Harald Straand og Erik Jensen. Senere ble det startet ulveflokk med Anne Marie Aasland som flokkleder. Berit Jensen tok etter hvert over flokken. Det foreligger ingen ytterligere dokumentasjon fra gruppens drift.


10. Skien BSK (05.06.194810. Skien BSK har en fyldig 50 års beretning fra 1998 ført i pennen av Aage R. Andresen. Fra beretningen har jeg så plukket litt fra gruppens historie: Det må kunne sies at arbeidet hadde en trang start. Det var motstand i Skien Baptistmenighet for å starte en uniformert arbeide ettersom juniorarbeidet under andre verdenskrig hadde hatt gode arbeidsforhold og stor oppslutning. På landsmøtet i 1946 besluttet Norsk Baptistungdom likevel å uniformere sitt juniorarbeide. 5. juni 1948 var det innvielse av juniortroppen i Skien. Wolfe Henriksen var avdelingsleder, Ingar Holmberg troppsleder for guttene og Alice Sandell Hansen for jentene. Ellen Skifjeld Fyrong hadde ansvar for spirene. Forløperen til menighetens speiderarbeide er referert under omtale av 6. Skien speidergruppe. I 1961 ble troppene tilsluttet N.S.F. og N.S.P.F. og det ble da en gruppeleder for guttene og en for pikene, henholdsvis Aage R. Andresen og Adina Sandell. Senere var Ronald Brynhildsen og Inge Taranger gutteledere. Rut Brynhildsen, Grethe Moen og Astri Holst pikeledere. På landsbasis var Astri Holst visekorpsjef i tre år, før hun i årene 1982 til 1989 var korpssjef. Etter sammenslåingen av forbundene i 1978 hadde speiderne en gruppeleder, den første var Inge Taranger. Senere har Ivar Langerud, Signe Jensen, Ingrid Eidberg Eikland, Anette Brynhildsen Kløverød og Trond R. Andresen hatt samme stilling. Fram til byggingen av den nye baptistkirken i Schweigaardsgate hadde gruppen sitt tilhold i kirken i Hesselberggaten. Gruppen hadde i mange år en hytte, dessverre nær skytebanen på Kreppamyr. Hytta ble solgt i 1968. I 1970 fikk gruppens så leie den nedlagte gården Godal i Luksefjell. Gruppen har gjennom årene vært en ivrig leirdeltaker i inn- og utland. I gode perioder har gruppen hatt tre enheter, flokk - tropp og roverlag. I de senere har har arbeidet dessverre vært på nedgående men det drives i dag en mindre speidertropp med Geir Håkon Eikeland som leder.

11. Skien MSK (1940-2012) Forhistorien: Ungdomsforbundet i Det norsk Misjonsforbund ble stiftet i 1912. Gjennom årene utviklet dette forbund seg til å bli den største frikirkelige barne-og ungdomsorganisasjon i Norge. NmU var også det første kristelige forbund som samlet gutter og jenter i samme forening. Fra 1940 ble dette arbeidet drevet under navnet Fakkelgutter og Fakkeljenter. Fra 1968 har navnet vært NmU-speiderne og arbeidsprogrammet ble mer i tråd med speiderforbundenes. Fra 1978 har NmU speiderne vært et korps i Norges speiderforbund. Utviklingen i Skien: I Betania, Skien, startet Fakkelarbeidet opp 17. april 1943. Arbeidet skulle fylle et "tomrom" mellom søndagsskolearbeidet og juniorforeningen - et arbeidet for barn i alderen 9-13 år. Ledere for jentene var Inger Gundersson og Edith Simonsen. For guttene var Karl S. Kittilsen. Georg Hegland, Arne Knutsen og Alf Andersen ledere. Starten var med 18 jenter og 15 gutter. Guttene og jentene var med på sine første landsleirer henholdvis i 1943 og 1944. Speiderarbeidet i Betania hadde en stillstand i årene 1945-48. Etter rehabiliteringen i 1948 var Ragnar Fink, Arvid Ottersen og Rolf Ruud ledere for guttene. Etter hvert overtok Tormod Knutsen, Kjell Bjørge og Gunnar Fjeld ledelsen. I 1962 ble navnet forandret til Betania fakkelspeidere og Robert Gundersen ble ny hovedleder. Senere kom Jan Bjerk og Kjell Olsen inn som ledere. I 1973 gikk fakkelspeiderne på guttesiden inn som et korps i Norsk Speidergutt-Forbund. Jentearbeidet ble også rehabilitert i 1948 med Bjørg Skifjeld som leder. Hun ble etterfulgt av Solveig Fjellet, Anne Marie Eriksrød og Wenche Løberg inntil Mia Gundersen overtok i 1964. I 1972 tok også jentene speidernavnet i bruk og i 1974 ble de medlemmer av Norsk Speiderpike-Forbund. I 1978 var Bjørn Ask leder for guttene og Mia Gundersen for jentene.


Gjennom årene har ca. 100 ledere og 1000 barn og unge vært innom speiderarbeidet i Betania. I 1993 talte gruppen 150 medlemmer og var menighetens største aktivitetsgruppe. Speiderne arrangerte flere utlandsturer bl.a. til Danmark. Friluftslivet har vært et viktig aktivitetsområde og menighetens leirsted, Haukenesodden, ved Norsjø har vært et viktig samlingssted for uteaktivitetene. I 1990 fikk speiderpatruljene en egen hytte på Haukenesodden. I 1980 startet gruppen en foreldreforening. 11. Skien roverlag ble stiftet 14.02.1976 av Jon Åsmund Åmås, Vidar Thommessen, Jan Åge Åmås og Trond Gundersen. I 1993 var Inge Bjørn Haukenæs lagts leder. Roverlaget har fulgt speiderforbundets program. I 1978 ble laget åpnet for jenter. Etter korpstinget i 2010 endret Misjonsforbundets speiderkorps navnet på sine speidergrupper fra NMU til MSK grupper. Dette innebærer at 11. Skien NMU endret navn til 11. Skien MSK. Medlemsutviklingen har i de senere år dessverre vært nedadgående. Etter de siste opplysninger vil gruppen gå i dvale pgra ledermangel. Om og når det vil starte opp igjen er foreløpig usikkert. Gruppeledere for fellesgruppen 11. Skien NMU - nå MSK har vært Jon Åsmund Åmås og Øystein Harry Johannessen.


LEDERE I SKIENSGRUPPENE SOM HAR HATT TILLITSHVERV I GRENLAND KRETS ETTER 1945: SKIEN AVDELING: Arne Lundar, kretsleder 1951-1953 1 .SKIEN: Thor Hylland: kretsstyremedlem 2. SKIEN: Finn Wahlberg: ulveombudsmann,, kretsstyremedlem og kretssekretær. 3. SKIEN: Erik Røed: kretsstyremedlem, Per Gundersen: intendanturkomitee flere kretsleirer Magne Kortner: roverombudsmann, Finn Arne Jørgensen: roverombudsmann, Inger Lunden: medlem ulveombudet Reidulf Tangen: leirsjef kretsleir 2011 Hanne Birte Hulløen: speiderstyremedlem, kretsleder 2007-2013. 4. SKIEN Arthur Narum, kretstyremedlem 5. SKIEN: Ingebjørg Gundersen: medlem ulveombudet, ulveombudsmann, Åse Bjørnstad: ulveombudsmann Jan Rossvang: kretsleder 1988-1990. Siv-Helene Bjørnstad: kretsstyremedlem. 6. SKIEN: Dorothy Ulsnæs: kretsstyremedlem 8. SKIEN: Arvid Hellstrøm: kretsstyremedlem, kretssekretær, ombudsmann ledertrening, kursleder, viseleirsjef kretsleir 1962 og 1987, visekretsleder, kretsleder 1984-1988. Ragnhild Hellstrøm: medlem ulveombudet. ulveombudsmann, kursleder. Jøran Eriksen: roverombudmann Sonja Husby: visekretsleder, leirsjef kretsleir 1987, medlem ulveombudet, ulveombudsmann. Inger Kirsten Thorstensen (Ramsli): medlem roverombudet, visekretsleder, kursleder, speiderstyret Inger Årset: medlem roverombudet. 9. SKIEN: Berit Jensen: medlem ulveombudet, ulveombudsmann. Arne J. Aasland, ombudsmann særstilte speidere 10. SKIEN: Grethe Moen: ulveombudsmann Ronald Brynhildsen, kretsstyremedlem, korpsrepresentant 11. SKIEN: Mia Gundersen: kretsstyremedlem Brita Gonsholt


TALLMESSIG OVERSIKT SKIEN AVDELING 1918-1937/38 Tallmaterialet er hentet fra Norsk Speidergutt-Forbunds rapporter gjengitt i Speidern og NSF 10 års beretning:

Skien avdeling 1918: 1. Skien Y.F. - Hans Th. Gulset 2. Skien Y.F. - Erling Hauger 3. Skien Y.F. - Herman Finsen Sum 1918:

62 medlemmer 62 " 40 " 164 medlemmer

Skien avdeling 1921: 1. Skien - Sigurd Eek 2. Skien - Bjarne Andersen 3. Skien - Herman Timm 4. Skien - T. Johansen Sum 1921

41 medlemmer 30 medlemmer 41 medlemmer 37 medlemmer 149 medlemmer

Skien avdeling 1922: 1. Skien - Thoralf Fjeld 2. Skien - Bjarne Andersen 3. Skien - Gustav Andersen 4. Skien - Jonas -Fjeld Sum 1922:

52 medlemmer 56 " 41 " 41 "_____ 190 medlemmer

Skien avdeling 1926: 1. Skien - Thoralf Fjeld 2. Skien - Birger Bjørnsen 3. Skien - Sigurd Høiseth 4. Skien - Einar Helgesen 5. Skien - Arnt Haraldsen Sum 1926:

38 medlemmer 31 " 40 " 28 " 62 "______ 199 medlemmer

Skien avdeling 1929: 1. Skien - Andreas Flood Mortensen 2. Skien - Bjarne Kortner 3. Skien - Einar Brynhildsen 4. Skien - Alf Brynhildsen 5. Skien - Arnt Haraldsen 6. Skien - Anker Jacobsen Sum 1927:

43 medlemmer 38 " 37 " 36 " 61 " 15 "_____ 230 medlemmer

Skien avdeling 1932: 1. Skien - Gunnar Meen 2. Skien - Rolf Gulliksen 3. Skien - Finn L. A. Karlsen 4. Skien - Hroar Anthonisen 5. Skien - Arnt Haraldsen 6. Skien - pt. troppsassistenten Sum 1932:

38 medlemmer 28 " 31 " 39 " 83 " 28_____"_____ 247 medlemmer

Skien avdeling 1936: 1. Skien - Sverre Ingebretsen 2. Skien - Arne Kjærmann 3. Skien - Omar Salomonsen 4. Skien - Hroar Anthonisen 5. Skien - Arnt Haraldsen 6. Skien - Sverre Isaksen 7. Skien - Reidar Bjørbæk Sum 1936:

48 medlemmer 27 " 23 " 47 " 85 " 20 " 12 "_____ 262 medlemmer


Skien avdeling 1937/38: 1. Skien - Sverre Ingebretsen 2. Skien - Finn G. Halvorsen 3. Skien - Omar Salomonsen 4. Skien - Marcus O. Møller 5. Skien - Arnt Haraldsen 6. Skien - Ingar R. Holmberg 7. Skien - Ingvar Grønnerød Sum 1937/38:

34 medlemmer 34 " 27 " 38 " 78 " 10 " 26 "____ 250 medlemmer

Skien avdeling 1951: 1. Skien - Bjørn E. Lie 2. Skien - Kåre Høst Jensen 3. Skien - Erik Røed 4. Skien - Reidar Bjørbæk 5. Skien MS - Hans Larsen 6. Skien - Ingar R. Holmberg 7. Skien FA - Arne H. Andersen 8. Skien - Josef Gundersen 9. Skien - Sverre Ingebrethsen

Skien avdeling 2012: 3. Skien- Reidulf Tangen 5. Skien- Trond Bjørnstad 8. Skien – Sissel Pihl 10. Skien BSK – Geir H. Eikeland Skien FA – Jan Gerhard Abrahamsen

Speidern refererte i hvert eneste nummer ledergodkjennelser. Nedenstående er hva jeg har funnet for Skiens-troppene: År 1915 1917 " 1919 1922 " 1923 " 1924 " 1915 " 1926 1928 " 1929 1940 " " " " " 1941 " " " "

Speidern nr. 9 10 " 6 4 " 1 10 4 " 5 " 10 4 5 6 3 " " " " 3 " " " 4

Leder Herman Timm H. Gulset Erling Hauger Trygve Johansen Th. Fjeld J. Fjeld Gustav Andersen Sigbjørn Ording Olav H. Olsen Erling Høiseth Haakon W. Hansen (lektor) Sigurd Høiseth Bjarne Kortner Anders Flood Mortensen Anders Jacobsen Alf Brynhildsen Arne I. Bergersen Hans Larssen Hans Kr. Seip Sigurd Hansen Hroar W. Anthonisen Arne W. Andersen Bjørn Rohde Einar Berg Reidar Ramberg jr, Bernt Holmberg Sverre Ingebrethsen

Tropp 3. Skien 1. Skien 2. Skien 4. Skien 1. Skien 4. Skien 3. Skien 3. Skien 2. Skien 4. Skien 2. Skien 3. Skien 2. Skien 1. Skien 6. Skien 4. Skien 6. Skien 5. Skien 3. Skien 3. Skien 4. Skien 6. Skien 1. Skien 2. Skien 3. Skien 4. Skien Skien avdeling (Avd.l)

Som kjent ble speiderarbeidet forbudt av okkupasjonsmakten i september 1941. Til tross for krigen utkom Speidern med 7 nummer i 1941. Nr. 3 var over mange sider viet Lord Baden-Powell og hans liv. B-P døde jo 8. januar 1941.


Distingsjoner og merker


Lederdistingsjoner Norsk Speidergutt-Forbund

Assistent alle enheter

Enhetsleder

Visekretsleder

Gruppeleder

Kretsleder

Vise avd.leder

Speiderstyremedlem/ans.

Avdelingsleder

Speidersjef

Lederdistingsjoner Norges speiderforbund

Alle ledere

Nye lederdistingsjoner Norges speiderforbund

Assistent alle enheter

Enhetsleder

Gruppeassistent

Gruppeleder

Visekl./kretsombm.-kretsleder-speiderstyret som i Norsk Speidergutt-Forbund

Liljer med esprit til speiderhatt eller lue

Hattemerke ulveledere

Hattemerke speiderledere (ass.)

Hattemerke roverledere

Speidersjefens esprit gul/grønn/rød (som lederdistingsjonen)


Verdensmerkene

WOSM

WAGGGS

Forbundsmerker Norsk Speidergutt-Forbund

Speidere

Pf.er

Ulvunger

Rovere

Speidere

Ledere

Rovere Ledere fra gr.ass ďƒ°

Norges speiderforbund

Samme merke alle medlemmer

Roverklaffer Norsk Speidergutt-Forbund

Roverklaffer Norges speiderforbund


Genser - jakkemerker

Norsk Speidergutt-Forbund

Norges speiderforbund

Gradsmerker Norsk Speidergutt-Forbund

2. grad

1. grad

Gradsmerker Norsk Speidergutt-Forbund

3. grad

2. grad

1. grad

Gradsmerker Norges speiderforbund

3. grad

3. grad

2. grad

2. grad

1. grad

1. grad


Patruljemerker Norsk Speiderguttforbund

Patruljesløyfe Sløyfen ble festet under venstre skulderklaff på skjorta. Det var 35 kombinasjoner i en eller to farger

Patruljemerker Norges speiderforbund

Bjørn

Tiur

Diverse merker Norges bånd

To utførelser av båndene

Kretsmerker


Gruppemerker

Korpsmerker

Baptistkirken

Frelsesarmeen

Metodistkirken

Misjonsforbundet

Dyktighetsmerker Norsk Speidergutt-Forbund

Øverste rekke fra venstre: Førstehjelp - Leir - Brannmann Nederste rekke fra venstre: Vask - Verdensbrorskap - Stifinner

Fløytesnorer Norsk Speidergutt-Forbund

Fløytesnorer hadde fire farger: rød - grønn - blå og hvit. Rød snor ble brukt av vanlig speidere. Grønn snor ble brukt av patruljefør-ere. Patruljeassistenter brukte grønn snor med rød armlilje. Patruljeførere hadde grønn snor og grønn armlilje. Rovere hadde blå snor og blå armlilje. Alle ledere fra assistenter til speidersjefen hadde hvit snor og hvit arm-lilje.

Hederstegn


Norsk Speidergutt-Forbund

Svastika Dette hederstegn ble i 1936 erstattet av Den hvite Hederslilje

Den hvite Hederslilje

Sølvulven

Hederstegn Norges speiderforbund

NSF's hederstegn

Sølvulven

Ordensbånd Norsk Speidergutt-Forbund og Norges speiderforbund

Den hvite Hederslilje

Sølvulven (begge forbund)

Norgs speiderforbunds hederstegn

Norges KFUM speideres Hederstegn-sølv

Andre hedersbevisninger

H.M. Kongens fortjenstemedalje

Skien kommunes kulturpris

Norges KFUM speidere Hederstegn i sølv

Honorary commissioner of Essex


Ledertreningen - Norsk Gilwell

Trekløver - Gilwell


LEDERTRENINGEN TREKLØVER-GILWELL 3. SKIEN Hanne Birte Hulløen Cato Knudsen

8. SKIEN Inger Kirsten Thorstensen


The Scout Association Gilwell Park

CERTIFICATE ARVID HELLSTRØM County Commissioner of Grenland, Norway

has attended to

Trainers’ Advanced Course Giwell Park, 22nd August 1986.

Derek Twine (s.) Course Director


Hederstegn tildelt Skiens-ledere i Norsk Speidergutt-Forbund

og Norges speiderforbund


Hederstegn tildelt ledere i Skien Avdeling

H .M. Kongens fortjenestemedalje 3. Skien: 2001 Per Gundersen 2004 Magne Kortner 8. Skien: 1995 Ragnhild Hellstrøm 1995 Arvid Hellstrøm

Skien kommunes kulturpris 3. Skien: 2004 Magne Kortner 8. Skien: 1992 Ragnhild Hellstrøm 1992 Arvid Hellstrøm

Sølvulven Norsk Speidergutt-Forbund 1974 - Arvid Hellstrøm, 8. Skien (nr. 63)

Norges speiderforbund 2000 - Ragnhild Hellstrøm, 8. Skien (nr. 89)


Norsk Speidergutt-Forbund Svastika * og Den hvite Hederslilje Skien avdeling 1924 - Bjarne Andersen - Svastika

1. Skien 1919 - John Heidenstrøm - Svastika 1966 -Trygve Solgaard Denne Svastika tilhørte Bj. Andersen

2. Skien 1928 - Erling Hauger – Svastika 1964 - Harald Dahlgren

3. Skien 1964 - Per Gundersen

4. Skien 1960 - Leif K. Brynhildsen

5. Skien 1933 - Arnt Haraldsen - Svastika 1939 - Edward Dahle 1966 - Ingebjørg Gundersen

6. SKIEN 1977 Børre Baardseth

8. Skien 1960 - Arvid Hellstrøm 1970 - Ragnhild Hellstrøm 1978 - Sonja Husby

9. Skien 1960 - Arne J. Aasland

*Svastika ble i 1937 erstattet med Den Hvite Hederslilje


Norges speiderforbunds hederstegn 3. Skien Per Gundersen Berit Gundersen Inger Lunden Hanne Birte Hulløen

8. Skien Arvid Hellstrøm Ragnhild Hellstrøm Sonja Husby Sissel Pihl Jan Alfsen Terje Pihl Inger K. Thorstensen

Norges speiderforbunds hederskniv 3. Skien Per Gundersen Erik Røed Reidulf Tangen Bent Kvelland Hanne Birte Hulløen

8. Skien Espen Johannessen Jon Pihl Olav Odberg Ragnhild Pihl


The Scout Association Scout Council of Essex Arvid Hellstrøm was appointed

Honorary Commissioner of Essex Belchamps 30th July 1976

Profile for Speidermuseet

Historien om Skien avdeling av Norsk Speidergutt-Forbund  

Oversikt over avdelings historie og grupper av Arvid Hellstroem

Historien om Skien avdeling av Norsk Speidergutt-Forbund  

Oversikt over avdelings historie og grupper av Arvid Hellstroem

Advertisement