Page 1

Redningsbåden & Duen Nr. 6 - august 2013 - 110. årgang

3 Vi har vundet 4 40 år i tjenesten BRODERKREDSEN

6 På rejse med sang og evangeliet 8 Sommerstævne i Svendborg 14 På trods af 1


Redningsbåden & Duen Nr. 6 · august 2013 · 110. årg.

Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Redaktør: Frede Ruby Østergård (ansvh.) Redaktionssekretær: Finn Løvlund Pedersen 20 73 38 06 flp@somandsmissionen.dk Redaktion i øvrigt: John Aaen, Kristen Broe, Anette Ingemansen Deadline: Den 15. i forudgående måned Månedligt oplag: 3.400 Årsabonnement: 188,- kr. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Forsidebillede: Skibet Bethel i Nyhavn, København Foto side 3 : ©stockxchnge.com

Sømandsmissionens hovedkontor: Havnepladsen 1 · 7100 Vejle Tlf 33 93 25 43 (omstilling) Fax 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Kontorets medarbejdere træffes: Mandag-fredag 09.15-15.00 Sømandsmissionens gavekonti: Giro 8003300 · Bank 9541 8003300 Formand: Hans Peter Kristensen 97 31 12 67 / hp@hssb.dk Generalsekretær: Frede Ruby Østergård 29 72 59 94 / fro@somandsmissionen.dk Administrationschef: Jens Vindum 61 33 83 92 / jv@somandsmissionen.dk

BRODERKREDSEN

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk Formand: John Aaen 35 13 51 14 / 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk Forretningsfører: Christian Langer 97 83 45 51 /21 29 75 51 i.c.langer@mail.tele.dk Broderkredsens kontingent- og gavekonto: Bank 7737 1303379

We have won By General Secretary and Pastor Frede Ruby Østergård During spring and summer different bicycle races have filled the TV. It is impressive, when the cyclists hold a great speed on a flat road. It is admirable, when the cyclists go on, even though they meet a 20 km steep rise after they have been cycling 220 km in a great speed on a flat road. There is one thing that a cyclist must have, more than anything else – that is endurance. If the cyclist can’t endure the pain on the way, he doesn’t complete one single stage. Fortunately you can practice endurance, so when they practice and prepare well, they can reach the goal and even win. You can say, that every one of us are participates in a race, where crises comes, difficulty challenges, illness etc. And we have to achieve the goal too. As Christians, our goal is to come home to our Heavenly Father. The attitude and effort of the cyclists can tell us about the endurance, which life requires before we reach the goal. After all there is a big difference for those who believe in Jesus. I have already won, although I still cycle! The race is over, when Jesus returns or we die – but we have won before that. While we participate in the race of life, we have “the living hope” to keep to – as Peter writes in First Peter chapter 1 verse 3: “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead” We don’t have to practice endurance, so that we can go home to God. We have to practice endurance because we encounter so many things in our lives, that will take us away from the living hope. The living hope means, that we can be persevering and through crises find the way to the goal.

2


Andagt

Vi har vundet

"Hvis ikke rytteren kan udholde smerten xxxxxxxxxxxxxxxx undervejs, så gennemfører han ikke én eneste etape"

Af generalsekretær og sømandspræst Frede Ruby Østergård Hen over forår og sommer har forskellige cykelløb fyldt TV skærmen. Det er imponerende, når cykelrytterne holder stor fart på flad vej. Det er beundringsværdigt, når rytterne fortsætter, selvom de møder en 20 km stejl stigning efter, at de har cyklet 220 km i høj fart på rimelig flad vej. Der er én ting, som en cykelrytter skal have, mere end noget andet - det er udholdenhed. Hvis ikke rytteren kan udholde smerten undervejs, så gennemfører han ikke én eneste etape. Heldigvis kan udholdenhed trænes, så når de træner og forbereder sig godt, kan de nå målet og endda gå hen og vinde. Man kan sige, at hver eneste af os deltager i et løb, hvor der kommer kriser, uoverstigelige udfordringer og sygdomme og lignende. Vi skal også gerne nå målet. Som kristne er målet at komme hjem til vores himmelske far. Cykelrytternes holdning og indsats kan fortælle os om den udholdenhed, som livet kræver inden vi når målet. Der er dog en stor forskel for den, der tror på Jesus. Jeg har allerede vundet, selvom jeg stadig cykler! Løbet slutter, når Jesus kommer igen eller vi dør – men vi har vundet inden. Mens vi deltager i livets løb, har vi ”det levende håb” at holde os til – som Peter skriver i Første Petersbrev kapitel 1 vers 3: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde” Vi skal ikke træne udholdenhed, for at vi selv kan nå hjem til Gud. Vi skal træne udholdenhed, fordi vi kommer ud for så mange ting i vores liv, som vil få os væk fra det levende håb. Det levende håb gør, at vi kan være udholdende og igennem kriser, finde vejen mod målet.

"... xxxxxxxxxxxxxxxxx"

"If the cyclist can’t endure the pain on the xxxxxxxxxxxxxxxxx way, he doesn’t complete one single stage" 3


40 år i tjenesten

Jubilar Jørgen Erik Larsen skærer for på kagemanden. Af Finn Løvlund

var kommet for at fejre dagen sammen med Jørgen Erik. Det blev en både morsom og rørende begivenhed, som blev indledt med velkomst af generalsekretær Frede Ruby Østergård, hvorefter der blev budt på kaffe og kagemand. Senere til frokost, var tagselvbordet dækket med mange lækre ting, som alle kunne nyde.

Lørdag d. 15. juni var det 40 år siden, Jørgen Erik Larsen drog til Sisimiut i Grønland sammen med sin kone Anny, for at være bestyrerpar på Sømandshjemmet der. Det blev til 6 år i Grønland, inden de tog tilbage til Danmark, for at være bestyrerpar på Sømandshjemmet Bethel i København. Her virkede de i 11 år, hvorefter Jørgen Erik blev ansat som sømandsmissionær, hvilket han har virket som siden. I alt 40 år i tjeneste for Gud og for mennesker.

Tak ”Du er med til at skubbe til vi andre med dit engagement og dine holdninger i Sømandsmissionens arbejde. Når vi har drøftet sager og ikke er enige, har du samtidig en evne til også at se tingene fra en anden side”, sagde generalsekretær Frede Ruby Østergård, som indledte rækken af flere, som ville lykønske og takke Jørgen Erik for sin indsats. Ellen Margrethe Lomholt takkede Anny for sin indsats, for som hun udtrykte

Reception i Vejle Fredag d. 14. juni blev der i den anledning afholdt en reception på Sømandsmissionens hovedkontor. Der var stillet et telt op i gården i dagens anledning til de godt 100 personer, som

4


40 år i tjenesten

Mere end 100 personer mødte op til reception for at fejre Jørgen Erik Larsen det: ”Man kan ikke tale om Jørgen Erik uden også at tale om Anny. Du har stået ved Jørgen Eriks side og det skal du have tak for”, fortsatte hun og overrakte en buket blomster til hende. Bent Muff takkede på Svendborg Søfartsskoles vegne for hans arbejde, som medlem af bestyrelsen der i en årrække, og overrakte som en synlig tak et billede fra Søfartsskolen og Broderkredsen. Sømandsmissionens formand Hans Peter Kristensen takkede for Jørgen Eriks store indsats igennem tiden. ”Jeg oplever at du er blevet brugt af Gud, som en ankerbøje i arbejdet”, sagde han. ”En ankerbøje på et skib er en bøje, som sidder mellem skibet og ankeret. Meningen med den bøje er, at den når ankeret er sat, for at holde skibet fast i stormvejr, fungerer som en slags fjeder for at afbøde skader på skibet”,

forklarede H. P. ”Sådan har din tjeneste blandt andet været. Du har været med til at tage skraldet, når det skulle til og du har samtidig haft en forsonende rolle, når det var nødvendigt i samspil med parter”. Sømandsmissionær Keld Østergaard takkede på kollegaernes vegne for samarbejdet, og fremhævede hans arbejde for at bevare den ånd, som altid har kendetegnet Sømandsmissionen. Derudover var der flere indslag, som ikke er refereret her. Til sidst takkede Jørgen Erik for deltagernes tilstedeværelse og de mange gaver, hvoraf en del efter hans eget ønske gik til forbedringer på skibet Bethel. Han takkede også for de mange taler og sluttede med at takke Gud for den tjeneste han havde fået i Sømandsmissionen.

5


På rejse med sang og evangeliet Af Andreas Andreasen

Vi havde andagter og bibeltime på sømandshjemmet. Der var godt fremmødt til bibeltimen, hvor vi bagefter fik kaffe, kager og en god snak om Guds riges arbejde, og om hvor Jesus er i mit daglige liv. Vi hjalp til med nogle praktiske opgaver og besøgte besætninger om bord på skibene.

Igen i år har en gruppe på 6 personer fra Kirkjuliga Heimamissionen, Færøerne, besøgt Nuuk. Det er fjerde år at en gruppe fra Færøerne er i Nuuk, og det var pragtfuldt at være tilbage i det dejlige land, Grønland, og forkynde evangeliet. Vi tog af sted fra Færøerne fredag den 31. maj til Reykjavík, Island, hvor vi boede på sømandshjemmet Ørkin. Her havde vi også arrangeret et møde om aftenen kl. 19.00. Der lå 4 skibe i havn, hvor besætningen delvis bestod af færinger. Her mødte 24 personer frem til et vellykket møde, hvor vi fortalte om vores besøg i Grønland tidligere år med ord og i billeder. Lørdag den 1. juni rejste vi til Nuuk og ankom kl. 19.00, hvor vi fik en varm modtagelse af bestyrerparret på sømandshjemmet.

Der var ikke mange skibe i havn, men vi fik den glæde at besøge samtlige skibe, og om bord på 2 af dem havde vi andagt.

Café Manna åbnet Vi kunne glæde os over, at en af vore venner har åbnet en Café i år – Café Manna, hedder den. En café hvor mennesker kan komme i rolige omgivelser med åndelig musik, samt mulighed for samtale og forbøn. Vi arrangerede en aften med sang og vidnesbyrd. Her var der godt fremmøde. Ligeså arrangerede vi en aften med mulighed for at møde færinger der bor i Nuuk, men desværre var fremmødet ikke stort.

Tikillurarit – Velkommen Vi er glade og vores venner i Nuuk er glade for, at vi igen i år kan stå på grønlandsk jord. Det er af Guds nåde og ja, vi hilses velkommen - Tikillurarit. Opgaven i Nuuk er at synge og forkynde evangeliet om Jesus, samt at være nærværende og møde mennesker, hvor de er og som de er. Gruppen boede på sømandshjemmet. Der mødte vi, som altid, stor gæstfrihed, venlighed og velvilje. Medarbejderne som kendte os sagde venligt: “Velkommen tilbage!” og de nye ansatte havde hørt om færingerne som kom med glæde, smil, sang og evangeliet. Denne varme modtagelse gav frimodighed og glæde til opgaverne der lå forude.

Frelsens Hær Foruden caféen, er Frelsens Hær også etableret i Nuuk det sidste års tid. Også her fik vi en varm modtagelse og vi fik den glæde, at deltage med sang og vidnesbyrd til natgudstjeneste. Desuden var vi også på besøg en eftermiddag, hvor vi sang færøske, danske og grønlandske sange sammen med de lokale mennesker, som gør brug af tilbuddet fra Frelsens Hær.

6


På rejse med sang og evangeliet

Andagt på fiskertrawler dagt på sømandshjemmet, oplevede vi, at dagene var travle og der var rigeligt at udføre for Guds rige, og vi fik lov til at synge og dele Guds ord over alt. Vi sang og vidnede på plejehjem, hospitalet Sana, cafe, pensionister, skibe, fængslet og mange andre steder.

Blå Kors Atter i år var vi inviteret til at deltage med Blå Kors foreningen i Nuuk og repræsentanter fra landsforeningen. Vi deltog med sang og fortalte om Blå Kors arbejdet på Færøerne det sidste års tid. Igen i år var en god middag serveret med kaffe/te og kager til dessert. De fortalte også om grønlandsk Blå Kors arbejdet og deres ønske for landsmødet, med henblik på fornyelse og at blive mere synlige.

Vi vil gerne bruges til Guds riges arbejde og mennesker til frelse og velsignelse. Dog kan vi hverken arrangere eller udøve vækkelse eller velsignelse over folk i Nuuk eller andre steder. Derfor er det nødvendigt at være i bøn, at bede for mennesker og have samtaler. Vi kan stadfæste, at Gud velsigner og åbenbarer sin kærlighed for os og for dem vi møder på vore veje. Det er alene Gud, der ved sin ånd og ord, skaber vækkelse og skænker velsignelse.

Fået gode venner Vi har efterhånden fået flere gode venner i Nuuk. Venner vi får lov til at besøge, og som er sammen med gruppen til flere af opgaverne. Til trods for at vi ingen aftale havde andet end bibeltime og an-

Skibet Bethel – Det Sejlende Sømandshjem På hjemrejsen fik vi den store glæde, at deltage med sang og andagt om bord på Det Sejlende Sømandshjem “Bethel“ der lå i Nyhavn - en god afslutning på en travl og givende rejse med evangeliet på Island, Grønland og i Danmark. Gud velsigne jer alle og tak for en varm og god modtagelse.

7


Sommerstævne i Svendborg

Af Finn Løvlund

Fællesskabet i centrum

Hvert år i juni mødes Broderkredsmedlemmer til sommerstævne på Svendborg Søfartsskole. I år var ingen undtagelse, da omkring 60 deltagere var samlet til stævne den 31. maj – 2. juni med sjov og alvor. Broderkredsen er bagland for Søfartsskolen, og sommerstævnet giver en rigtig god anledning til at høre om skolens arbejde. Det er en anledning til at møde og tale med forstanderen og inspektøren og andre ansatte på skolen. Samtidig giver det en lille fornemmelse af, hvordan det er at være søfartselev på skolen, gennem det at bo på skolen et par dage.

Forstander Jens Frederiksen tog imod og bød velkommen på sin sædvanlige lune facon. Fællesskabet med god tid til samtale og fælles oplevelser er i centrum, ligesom det ord, der binder os sammen, binder stævnet sammen, gennem andagt, vidnesbyrd og gudstjeneste. Således var lørdag formiddag uden fastlagt program, hvilket gav mulighed for nogle til at tage på shopping i Svendborgs butikker. Andre benyttede lejligheden til at tage en tur med en af skolens motorbåde over Svendborg Sund, til en efterhånden obligatorisk is på Vindebyøre camping på Tåsinge.

Lørdag eftermiddags tilbud Lørdag eftermiddag bød på tilbud i form af en tur i legeland, en dyst på en minigolfbane eller på en bowlingbane med efterfølgende fælles kaffebord i det fri på Christiansminde camping.

Kabyspersonalet kræsede for deltagerne På et todages ophold bliver der en del anledninger til at opleve kabyspersonalets formåen, og lad det være sagt ligeud: De forstår virkelig at kræse for deltagerne. Der blev disket op med mange lækre ting, som kun havde en eneste

8


Sommerstævme i Svendborg

Sejltur på Svendborgsund ulempe, den at vægten øgedes, hvis ikke man var virkelig standhaftig og holdt igen på spisningen.

vi alle i. Som en forsmag på det store festmåltid var der dækket op ved nadverbordet med det brød og vin, som er fællesskab om Jesus Kristus og Hans legeme og blod, der blev ofret for at betale for adgangsbilletten til Paradiset, så der er fri adgang for den som vil. Det var trætte, men berigede deltagere, som tog hjem fra sommerstævnet.

Åndelig føde Den åndelige føde blev givet gennem morgen og aftenandagter, gudstjeneste søndag formiddag og personlige vidnesbyrd. Ikke mindst vidnesbyrdene blev en berigende del af fællesskabet og opholdet. At dele personlige oplevelser og glæder i troen på Gud med hinanden, og synge om Jesu gerninger for os, giver en uforklarlig samhørighed og samtidig opbygger det troen i ens eget liv. Det samme gjorde sig gældende ved gudstjenesten søndag formiddag i Vor Frue kirke. Prædikenen denne søndag handlede om, at vi alle sammen er indbudt til et stort festmåltid hos Gud. Vi har alle fået en invitation i evangeliet, til at få del i det evige liv i Paradis. Spørgsmålet er, om vi tager imod invitationen. Det valg står

9


første møde med såvel selve skolen som med den maritime verden. Helt fra starten blev I pumpet med informationer af praktisk og sikkerhedsmæssig art, hvilket meget godt ligner virkeligheden, når man mønstrer på et nyt skib. Der er mange udfordringer på en kostskole, hvor man bor tæt sammen. Til tider kan det være svært at få lov til at være alene. Til gengæld behøver man aldrig at føle sig alene. Der vil altid være én eller flere kollegaer, som er indenfor rækkevidde. Ganske vist har alle, eller næsten alle enekammer på nutidens skibe, men alligevel undgår man bestemt ikke at være meget sammen med og tæt på de andre besætningsmedlemmer under udmønstringen. Det er vigtigt at have de sociale kompetencer, som gør, at man kan være tæt på andre. Som nogle af de få på et uddannelsessted i Danmark er I også blevet vurderet på jeres personlighed med hensyn til opførsel, orden, flid og samarbejde. Alle 4 karakterer er yderst vigtige for rederne, som skal ansætte jer og det er ofte disse karakterer, der spørges til, før de faglige karakterer vækker interesse. Regeringen har et særligt indsatsområde der hedder ”Bedre kvalitet i uddannelserne”. Kvalitet er mange ting. Kvalitet kan hænge sammen med, om skolen udnytter timerne på skemaet maksimalt. Ved ét af mine møder med ministeriet gik det op for mig, at skibsassistentuddannelsen – udover at være den korteste videregående uddannelse i Danmark - også er den uddannelse, som har de fleste timer på skemaet om ugen, nemlig 36. Man må sige, at uddannelsen også på dette område indeholder kvalitet. Danmark har gennem århundreder været en nation, for hvilken søfart og søfartserhvervet har spillet en afgørende rolle, og sådan skulle det gerne forblive med at være. Som tingene ser ud i øjeblikket, ligger vi på en 19. plads, når vi taler om de største flagstater i verden. Der er ansat ca. 80.000 personer direkte og yderligere 35.000 personer, som indirekte beskæftiger sig med opgaver inden for søfart. Umiddelbart lyder dette måske ikke im-

Fra Svendborg Søfartsskole

"Det blå Danmark" Fra Svendborg Søfartsskole Translokation for skibsassistenter foråret 2013 Torsdag d. 6/6 2013 kl. 10.00 Af forstander Jens Frederiksen Kære dimittender, kære gæster. Velkommen her til afslutningshøjtideligheden for forårsholdet 2013. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange for at fejre dagen. For dagen i dag er jo virkelig en festdag, som ikke kan fejres nok. Godt nok findes der nogle, som mener, at eksamen er selve festdagen, hvor den enkle elev endelig får mulighed for at vise alt det, som han eller hun har lært. Men mon ikke, at de fleste af jer vil give mig ret i, at dagen i dag er langt mere behagelig, end da I for få dage siden sad udenfor eksamenslokalet og ventede på, at det skulle blive jeres tur til at træde ind til den grønne dug. Normalt plejer vi at holde vores afslutninger i skolens messe - spisesalen for dem, som ikke taler ”maritimsk”, men i år har vi været nødt til at dele afslutningen op i to og samtidigt flytte den til et større lokale. Umiddelbart er det lidt ærgerligt, at vi ikke kan sidde i den hyggelige messe som tidligere, men samtidigt er vi her på skolen utroligt glade for, at vi på dette hold har så mange afsluttende elever, at pladsen er blevet for lille, for det er vigtigt, at vi får sendt mange nye unge til søs. Det vil jeg også vende tilbage til senere. For 5 måneder siden mødte I op på Svendborg Søfartsskole. Nogle af jer havde allerede været på et kort besøg forinden, for at se nærmere på skolen og de fysiske forhold. Men for de fleste af jer, var mødet med Svendborg Søfartsskole i januar det

10


Fra Svendborg Søfartsskole

Skibsassistenter forår 2013 Vi har snart i længere tid været i en økonomisk krise, som gudskelov ser ud til at løsne sig lidt op. Rederiforeningen meddelte således i torsdags, at de har haft en rekordstor valutaindsejling på 200 mia. kr. Også de mindre rederier melder om fremgang i coasterindtjeningen. Selv om vi på samme måde som i land har kunnet mærke, at det har taget længere tid for vores elever at finde hyre, er det dog vores fornemmelse, at alle som vil ud at sejle også kommer det. Det er kun et spørgsmål om, at I som elever er aktive, vedholdende og tålmodige nok. Rederiernes behov for mandskab ændrer sig hele tiden, alt efter årstid, godsmængde og andre faktorer. Som jeg sagde før, er det vigtigt at I er de opsøgende og ikke passivt i sofaen venter på, at rederen henvender sig til jer, for det sker kun sjældent, at hyren fås på denne måde. Vi er rigtig glade for, at flere rederier har indset, at udenlandske skibsassistenter efterhånden skal have lønninger svarende til de danske, og at de derfor i højere grad end før vælger dansk arbejdskraft. Vi støtter Søfartens Lederes ønske om at oprette en maritim kompetencefond. Hvor det i dag kun er ganske få danske rederier, som sørger for at fødekilden til det maritime uddannelsessystem holdes ved lige, vil det være ønskeligt at en kompetencefond for alvor øger optaget af nye elever, når vi allerede nu ved, at behovet for kompetent og kvalificeret maritim arbejdskraft er stigende.

ponerende, men når man så finder ud af, at disse personer står for 10 % af den samlede produktion i landet, begynder det at vække opsigt. Søfart er et utroligt vigtigt erhverv for landet. Nogle gange forholder det sig desværre sådan, at man bliver dårligere til noget, når man ved, at man er rigtig god til det. I én af mine morgenandagter har jeg fortalt jer om citatet: "Otium est pulvinar diabolis” der er latin og som betyder ”Lediggang er djævlens hovedpude” eller som vi snarere siger ”Lediggang er roden til alt ondt”. Måske er det sådan, at vi har haft det i Danmark nogle år tilbage, måske har vi ikke været fokuseret nok på udenlandske søfarende og deres uddannelsesniveau, som har gjort, at vi er røget ned ad ranglisten overfor de største og bedst kvalificerede søfartsnationer. Som reaktion på dette lancerede regeringen i slutningen af sidste år en maritim vækstplan, som stræber mod at gøre Danmark til Europas maritime centrum. En vækstplan, som fokuserer på områder som shipping, supply, offshore og maskinuddannelserne i særdeleshed. For maskinmesteruddannelsen tales der i øjeblikket om at øge indtaget af studerende, for at kunne levere det nødvendige antal færdiguddannede til erhvervet. Der er ingen tvivl om, at dem af jer, som får lyst til at videreuddanne og specialisere jer indenfor disse områder, vil gå en meget spændende fremtid i møde, hvor tingene kommer til at gå stærkt.

11


Fra Svendborg Søfartsskole < Formand for Broderkredsen, John Aaen overrækker en flidspræmie fra Broderkredsen.

Bibelske rejser

– med dansktalende guider

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til de censorer, som har stillet deres tid og viden til rådighed. Ligeledes en tak til de gæster, som har taget turen her til skolen i dag for at være med til at gøre dagen til en festdag. En tak til alle medarbejderne her på skolen, uden hvis hjælp det ikke var muligt at drive en skole som denne. Vi har gennem det sidste år været igennem mange forandringer, en udvikling, som vil og skal fortsætte fremover. Men kære elever, uden jer var ingen af os jo her. I er det, ”Det blå Danmark” skal bygge sin fremtid på. I jeres uddannelse her på Svendborg Søfartsskole har vi forsøgt at give jer en solid faglig viden og kunnen, så I står godt rustede til fremtiden til søs. Men vi har også forsøgt at bibringe jer en åndelig ballast, som gerne skulle hjælpe jer med at kunne håndtere og klare nogle af livets mange udfordringer, I måske vil blive stillet overfor på jeres vej i livet. Til allersidst hjertelig tillykke med en vel overstået eksamen og god vind fremover. Falder jeres vej forbi skolen på et senere tidspunkt, så kik ind og fortæl om jeres oplevelser og erfaringer.

Israel – klassisk rundrejse – mens jøderne fejrer deres nytår. Hør om kristne palæstinenseres vilkår i Jeriko. Rejseledere: Esther & Orla Villekjær, Sdr. Felding Dato: 4. - 13. september

Italien – Rom & Assisi Oplev fortiden i nutiden. Rejsen byder på både natur, kultur og kirker. Rejseledere: Irene & Niels Peder Nielsen, Silkeborg Dato: 14. - 22. september

Tyrkiet – et bibelsk land Det første kristne centrum uden for Israel. Rejseledere: Ingrid & Laurits Bjerre, Haderslev Dato: 16. - 25. september

Grækenland – i Paulus’ fodspor Følg Paulus fra Makedonien i nord til Korinth i syd og i Athen. Rejseledere: Helga & Bent Oluf Damm, Løgumkloster Dato: 3. - 12. oktober

7592 2022 fxr@felixrejser.dk

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg

Find flere rejser på:

Tlf. 62210484 - www.svesoef.dk

12


Generalforsamling på årsmødet

Sømandsmissionen indkalder hermed til generalforsamling på årsmødet den 31. august 2013 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen eller medlemmer 5. Orientering om valg af formand 6. Orientering om hovedbestyrelsesmedlemmer 7. Eventuelt

Mærkedage

80 år d. 13. august Gunnar Nielsen, Søstjernen 18, 6710 Esbjerg V 70 år d. 14. august Karen Grønkjær, Åstien 11, 7700 Thisted 70 år d. 22. august Osvald Thomsen, Digetsvej 14, 9970 Strandby 70 år d. 25. august Poul F. Hvas, Rolighedsvej 2 A, 7673 Harboøre 60 år d. 31. august Egon Madsen, Husoddebakken 67, 8700 Horsens 80 år d. 31. august Egon Olesen, Ellevej 12, Sorthat-Muleby, 3700 Rønne Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen og Guds rige velsignelse over fremtiden.

Årsmøde i Broderkredsen 25-27. oktober i Thyborøn og Harboøre Program følger i næste nummer

Sejlplan for Bethel og Duen

Bethel                                           Fra

Til

(Ret til ændringer forbeholdes)

Duen

Havn

Fra

Til

Havn

Samsø - Kolby Kås

3/8

10/8

Østerby

28/7

3/8

4/8

11/8

Aabenraa

11/8

16/8

Kolding

16/8

28/8

Vejle

2/9

8/9

8/9

14/9

Skagen Limfjorden rundt

13 13


Kære alle

Ved sommerstævnet i Svendborg, Søfartsskolens bestyrelse, Broderkredsens bestyrelse, alle der glædede mig på dagen i Vejle, Hovedbestyrelsen, kontoret og alle jer kollegaer. En stor og hjertelig tak til jer alle for indsats og gaver, men ikke mindst for alle de ord, der blev sagt. Først og sidst lader jeg takken gå opad. Det var Ham der kaldte og holdt mig fast i tjenesten. Et stort og hjerteligt tak til Gud og til jer alle med henvisning til Efeserbrevet kapitel 2 vers 10. Jeres hengivne Jørgen Erik

På trods af Af Danial Christiansen, Kolding “Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast” Esajas kapitel 41 vers10. For snart mange år siden var jeg med en fiskerbåd på Flemmish Cap i New Foundland. Vi var af sted i 6 måneder og fik derfor post tilsendt hjemmefra med en af de andre både, der kom over for at fiske. Fremgangsmåden var så at vi sejlede langsomt op imod den anden båds agterstavn, hvorefter vi skød en “fragt line” imellem dem og os. Vejret var ikke det allerbedste til det her, men posten ville vi bare have. Når nu bådene nærmer sig hinanden sker der det, at vi kommer for tæt på den anden båd. Han rider på toppen af en bølge og vi rider på bunden. Da vi er på vej op, er han på vej ned og vores stævn støder op under hans agterende/bund og glider hele vejen op og begge både får store flænger. Jeg stod fremme på stævnen og ser den her store båd komme ned imod mig og tænker: Det her går galt - jeg bliver nødt til at tage fat i noget der står fast. Det, der var lige ved hånden var en fortøjningspullert. I samme øjeblik jeg tager fat i pullerten støder bådene sammen og jeg bliver slynget op i luften og mine hænder tager fat i ingenting. Hvem holdt mig fast, så jeg ikke blev slynget overbord? Var der en hånd der sørgede for at der ikke skete mig noget? Jeg tror at Guds løfter holder os fast. På trods af at jeg fejler, på trods af at jeg svigter, på trods af at jeg bryder hans bud og på trods af at jeg finder mine egne pullerter at holde fast i. Det er godt at vide at jeg ikke behøver at frygte eller fortvivle, men trygt kan lægge mig i hans sejrrige hånd, der holder mig fast i livets mange forskelligartede storme. Guds fred.

Bedeliste • Søfolk og fiskere - om Guds beskyttelse - om at evangeliet må blive modtaget • Bethelskibet og Duen - at dem der har brug for os må komme ombord • Aggershøj - om styrke til bestyrer Margit og Simon Ambrosen - om at deltagerne må blive berigede • Søfartsskolen - om visdom til bestyrelse - om styrke til forstander Jens Frederiksen - at eleverne må lære om søfart og om livet • Årsmødet - om velsignelse over forberedelsen - om at årsmødet må berige deltagerne • Årsmødegaven - at Gud vil velsigne den - takke for gaven

14 14


Kontakt De sejlende kaffestuer ”Bethel” og "Duen"

Sømandsmissionen

bethel@somandsmissionen.dk Skipper Keld Østergaard, 30 30 56 84

Sømandsmissionærer

Jørgen Erik Larsen, 88 17 40 55 / 23 43 05 68 Vedelsgade 33 A, 4180 Sorø jel@somandsmissionen.dk Finn Løvlund Pedersen, 20 73 38 06 Blomsterparken 6, Fovrfeld, 6710 Esbjerg V flp@somandsmissionen.dk Keld Østergaard, 97 94 56 86 / 30 30 56 84 Præstegårdsvænget 4, 7755 Bedsted ko@somandsmissionen.dk Simon S. Ambrosen, 29 82 27 71 Møllevejen 50, 5960 Marstal ssa@somandsmissionen.dk Troels Rauff Larsen, 60 61 11 41 Østergade 30, 9400 Nørresundby trl@somandsmissionen.dk Jørgen B. Knudsen, 28 65 52 77 Præstegårdsvej 54, 8320 Mårslet jbk@somandsmissionen.dk

Esbjerg Sømandsmission – Arken Strandbygade 40, 6700 Esbjerg Tlf 76 10 09 10 Finn Løvlund: 20 73 38 06

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf 62 21 04 84 · Fax 62 22 05 84 info@svesoef.dk Formand: Søren Assenholt Muff 76 11 94 54 / 21 45 34 40 assenholt.muff@mail.dk Forstander:Jens Frederiksen Gaver til Svendborg Søfartsskole bedes sendt til forstander Jens Frederiksen Bank 0815 0000319988

Kontoret

Færøerne

Ane Margrethe Vrist, sekretær amv@somandsmissionen.dk Kristian Mikkelsen, bogholder km@somandsmissionen.dk Dorte Schütt Larsen, regnskabsmedarbejder dsl@somandsmissionen.dk Anita R. Brødsgaard, regnskabsmedarbejder arb@somandsmissionen.dk Miriam Vibe Vibjerg, regnskabsmedarbejder mvv@somandsmissionen.dk

Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik Tlf +298 455333 · Fax +298 45 72 33 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Sømandsmissionær Torleif Johannesen Nesvegur 93, FO-655 Nes · Tlf +298 44 90 24 torleif@mission.fo

Kalundborg Sømandsmission

Island

Jens Chr. og Editha Seeberg Solbakken 9, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 - Fax 59 50 13 32 jseeberg@post3.tele.dk

Sømandshjem Grønland

Aasiaat Sømandshjem Postbox 216, 3950 Aasiaat Tlf +299 892711 · Fax +299 892910 aasiaat@soemandshjem.gl Bestyrer Maria og Johannes Jensen Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf +299 321029 · Fax +299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Bestyrer Vera og Jesper Kjeldmann Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut Tlf +299 864150 · Fax +299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Bestyrer Nanna og Erik Hansen Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq Tlf +299 642239 · Fax +299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Bestyrer Aksel Lynge Nielsen

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS-105 Reykjavík Tlf +354 5680777 · Fax +354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Ingibjørn Eldevig

Danmark

Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn Tlf 98 42 09 77 · Fax 98 43 18 99 info@fshotel.dk · www.fshotel.dk Bestyrer Lars Risager Aalborg Sømandshjem & Hotel Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf 98 12 19 00 · Fax 98 11 76 97 info@hotel-aalborg.com www.hotel-aalborg.com Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Fredericia Sømandshjem Gothersgade 40, 7000 Fredericia Tlf 75 92 01 99 · Fax 75 93 25 90 fsh@fsh.dk · www.fsh.dk Bestyrer Egon Madsen Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf 33 13 03 70 · Fax 33 15 85 70 info@hotel-bethel.dk www.hotel-bethel.dk Bestyrer Dorte og Poul Jensen

15

Sømandscaféen Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Tlf 23 26 22 26 mail@hssh.dk Ruth Brik Christensen Aarhus Sømandshjem Sverigesgade 1, 8000 Aarhus Tlf 86 12 15 99 · Fax 86 13 16 52 seamensclub.aarhus@mail.dk Bestyrer Paw Ankjær Hanstholm Sømandshjem og Hotel Kaj Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm Tlf 97 96 11 45 · Fax 97 96 27 80 info@hshh.dk · www.hshh.dk Feriehjemmet »Aggershøj« Møllevejen 50, 5960 Marstal Tlf 62 53 13 49 · Fax 62 53 13 41 Bestyrer Margit og Simon Ambrosen


el n 44 30 28 enhjem.dk

Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk T: 00299 321029 - F: 00299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Vera & Jesper Kjeldman

Sejlads med opgave

og ***Hotel Frederikshavn Af 43 18 99

Sisimiut Sømandshjem

Postbox 1015, 3911Finn Sisimiut sømandsmissionær Løvlund T: 00299 864150 - F: 00299 865791

HAVNEMEDARBEJDERE: Kalundborg: Editha og Jens Chr. Seeberg, Solbakken 9 · 4400 Kalundborg. Tlf. 59 50 13 32 E-mail: jseeberg@post3.tele.dk

sisimiut@soemandshjem.gl

og Peter Ellegaard SejladsenRuth med Bethel og Duen Hans omsorg. Det er stort at se, l Sømandshjem er i fuld Qaqortoq gang. Det er med forhvordan Gud selv arbejder igen»BETHEL« af ØSTERBy Postbox 330, 3920 Qaqortoq DET SEJLENDE 11 76 97 ventningT:til hvad vi får til642678 at nem arbejdet på skibene, for at 00299 642239 - F: lov 00299 SØMANDSHJEM otel-aalborg.com qaqortoq@soemandshjem.gl bethel@somandsmissionen.dk blive brugt at viLynge kommer vise sin kærlighed og at menneMariatil, og Aksel Nielsen til Keld: 30 30 56 84 en havn. Havnene er vidt forskelsker er dyrebare for Ham. Vi får nens familiehotel Jørgen Erik: 23 43 05 68 Færøerne ia lige og man kan ikke sige at det lov til at se, hvordan Gud sender 93 25 90 Sømandsmissionær Torleif Johannesen, 93, end FO-655 Tlf. 00 298 44 24 er bedre Nesvegur i en havn enNes, anden. et90menneske, for at vi kan lytte torleif@mission.fo For hvad er succeskriteriet for et til det og fortælle om Ham der Klaksvik Sømandshjem 15 85 70 vellykketPostbox ophold? Er det 38, mange elsker og selv vil lytte til bøn og FO-700 Klaksvik 59, Vikavegur -bethel.dk T: 00298 455333 - F: 00298 457233 besøgende? Er det at have tid til svarer på bøn. Vi får lov til at sige hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen det enkelte menneske, der komtil ham der lever på gaden, at g Hotel Hotel Runavik, sømandshjem mer ombord? Er det at have talt han har stor værdi for Gud og at 31 36 76 Heidavegur 6 FO-620mennesker Runavik med mange eller er Gud ser Ham. Vi deler Guds Ord Tlf. 00298 77 88 77 www.hotel-runavik.fo det at lytte til ét menneske i nød? med en sømand ved at give ham Guds Ord bliver sået ombord. Vi et Ny testamente. Vi ser hvordan 13 16 52 Island har talt Hotel medSömandshjemmet mennesker ogÖRKIN vi Gud kalder på et menneske, og Brautarholti 29,været IS- 105 fiskere Reykjavík har lyttet. Der har åbner dets øjne, så det ser Jesus T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 Hotel www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com til morgenkaffe. Vi har talt med og frelsen i Hans gerning og at anstholm Asbjörg og Jóan Karl Högnesen 96 27 80 sømænd over en kop kaffe og vi det er en gave, som bare skal har besøgt skibe og kuttere modtages. Broderkredsen påfor havet John Aaen, formand at indbyde dem til at besøge os. Sejladsen fortsætter og det er 53 13 41 Strandvej 99, 9970 Strandby T: +45 13 51 14af - M: +45 22 02 Vi har fået en 35 opgave Gud til 41 14spændende at se, hvilke opgajohn.aaen@strandby.dk at sprede Ordet og til at møde ver Gud har lagt til rette ombord Svendborg Søfartsskole mennesker på 6,vores vej med i dagene der kommer. Overgade 5700 Svendborg

2910

Returadresse: Sømandsmissi onen Havnepl adsen 1 7100 Vej le

T: +45 62 21 04 84 - F: +45 62 22 05 84 forstander@svesoef.dk Margit & Kurt Kølle

Forsidebillede: Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

16

Duen

Returadresse:

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle

åden 25/11/10 11.47 Side 12

Redningsbåden & Duen - Juli 2013, nr. 6  
Redningsbåden & Duen - Juli 2013, nr. 6  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet.

Advertisement