Page 1

Årbog 2013

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

1


2


Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Indhold Indenlandsk Sømandsmission

4

Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag

8

Feriehjemmet Aggershøj

9

Bethel og Duen

10

International Seamens Club

12

Sømandscaféen 13 Kalundborg Sømandsmission

14

Esbjerg Sømandsmission – Arken

15

Grønland 16 Nuuk 17 Sisimiut 18 Aasiaat 19 Qaqortoq 20 Sømandshjem i Danmark

21

Sømandshjemmet Bethel

22

Hotel Frederikshavn Sømandshjem

23

Hanstholm Sømandshjem

24

Hotel Aalborg

25

Fredericia Sømandshjem

26

Svendborg Søfartsskole

27

Færøsk Sømandsmission

28

Hotel Klaksvik

29

Hotel Ørkin

30

Broderkredsen på Havet

31

Økonomi 2012

32

Hovedbestyrelsen 35

Hovedkontoret 36 Sømandsmissionærer og cafémedarbejder

37

Pensionerede medarbejdere

38

Fritidsmedarbejdere 39 3


Indenlandsk Sømandsmission

Mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk

Hermed udsendes 16. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste.

Gaver til Indenlandsk Sømandsmission Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med at gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag – at bringe evangeliet til søfolk og fiskere.

Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag, idet vi indberetter til SKAT.

4

Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til 14.500 kr.

Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år.

Testamenter Du kan tegne testamente til Sømandsmissionens arbejde. Vi takker for enhver testamentarisk gave, som vi vil bruge til at dele evangeliet ud i det maritime miljø. Fordelen ved testamentariske gaver er, at de er fritaget for arvegift – derfor går pengene ubeskåret til arbejdet. Sømandsmissionen er behjælpelig med at oprette dit testamente, og du er velkommen til at kontakte generalsekretær Frede Ruby Østergård for yderligere information og vejledning. Kontakt Frede Ruby Østergård på tlf. 33 93 25 43 eller fro@somandsmissionen.dk

Vejle, 2013


Årsberetning

Formand Hans Peter Kristensen

Generalsekretær Frede Ruby Østergård

”For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle”. 1. Timotheus 2,5-6b Den gamle dame har fået endnu et år på bagen, men når vi nu skal gøre status over det forløbne år, kan vi ikke mærke, at hun er et godt stykke over 100 år – hun er fuld af liv og gode ideer. Vi mærker konstant, at verden drejer rundt, og derfor er vores opgave at tilpasse arbejdet, så vi fortsat når vores mission på den bedste måde – Evangeliet til søfolk og fiskere. ”Den éne vej” er en af de helt grundlæggende sandheder i Paulus’ breve, og det er en sandhed enhver døbt skal leve efter og forkynde med sit liv i ord og gerninger. Grunden til, at vores mission er blevet så gammel, ligger i, at den følger den sandhed. Uanset om vi sidder klar til samtale på Bethel, forkynder i en sognegård, tager imod en gæst på sømandshjemmet, laver regnskaber, kreerer julegaver og vi kunne blive ved, så peger det hen på, at der kun er én vej til Gud – gennem Jesus Kristus. Det er desværre en sandhed, som vi konstant bliver udfordret på; fx af tanken om, at det er den samme Gud i alle religioner eller tanken om, at du skal gøre det på denne måde, for at Gud vil være sammen med dig. Begge dele er falsk kristendom i forhold til det Bibelen fortæller os. I Sømandsmissionen ved vi, • at der kun er én vej for et menneske til samvær med Gud – gennem Jesus • at der kun er ét sted vi kan få vejledning og fokus i de store spørgsmål – Guds ord

• at der kun er én person der skal have æren, når arbejdet lykkes – Gud Fader, Søn og Helligånd • at der kun er én plads vi kan sætte os på, når arbejdet og vi selv mislykkes – Gud Faders skød Det er det fokus der må styre vores beslutninger og handlinger fra bestyrelse til frivillig, og derfor kan det fx være svært at balancere mellem reelle markedsøkonomiske facts, åndeligt overblik og hedt hjerteblod.

Nye vedtægter Som noget nyt har ”Årsberetningen” erstattet ”Formandens hilsen” og ”Generalsekretærens årsberetning” som en følge af de reviderede vedtægter fra sidste år. Blandt andet var der behov for at tydeliggøre, hvordan vores venner egentlig var tilknyttet foreningen, og det har resulteret i, at vi nu afholder et decideret årsmøde, hvor formanden aflægger en beretning assisteret af generalsekretæren. Det er også blevet præciseret, at enhver kan blive medlem af Sømandsmissionens Venner og derved medlem af Sømandsmissionen, ved enten at abonnere på Sømandsmissionens blad eller ved at give et bidrag på min. 200 kr. De tidligere vedtægter var fra 1996 og trængte til at blive gennemgået af hovedbestyrelsen.

Sømandsmissionærer Sømandsmissionærernes arbejdsår kan generelt opdeles i to – sommerhalvåret og resten af året. For sømandsmissionærerne begynder sommerhalvåret i maj, hvor de tager på togt med de sejlende kaffestuer. Her kan vi opleve, at søfolk, fiskere og andre kommer på besøg hos os til forskel fra resten af året, hvor vi primært må opsøge dem på deres

5


hjemmebane. Vi møder primært søfolk og fiskere på skibene i 2013. Under denne overskrift vil vi også gerne nævne, at vi har nogle ulønnede i denne tjeneste også – i Kalundborg og Esbjerg. Vi siger tak for jeres store engagement i arbejdet, og håber det må være til velsignelse for jer også. Vi vil meget gerne komme på besøg i jeres sømandskreds, sogn, kreds eller invitere jer på besøg på Bethelskibet eller Duen, når de er i nærheden af jer – så kontakt os endeligt, så vi kan få en aftale. Jørgen B. Knudsen har andetsteds i årbogen skrevet om livet som sømandsmissionær.

40 år i Sømandsmissionen 15. juni 2013 fejrede Jørgen Erik Larsen 40-års-jubilæum i Sømandsmissionen. Anny og Jørgen Erik begyndte som bestyrerpar i Sisimiut/Holsteinsborg og efter seks år i Grønland kom de til Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor de var bestyrerpar i hen ved 10 år. Herefter blev Jørgen Erik Larsen sømandsmissionær med bopæl i Sorø, hvor parret stadig holder til. Sømandsmissionen er meget taknemmelig for den store indsats de begge har ydet i tjenesten, og det er skønt, at Jørgen Erik stadig lægger et stort engagement i arbejdet.

Bethel og Duen For anden gang stævnede Duen ud på sommertogt – det var Bethels syvende sommertogt. Vi oplever fortsat Guds velsignelse over arbejdet. Vi oplever, at Gud møder mennesker med evangeliet på skibene, og heldigvis oplever vi også at flere frivillige arbejder med – og det er der brug for. Her i beretningen har vi behov for at sige tak til de frivillige, som bruger tid på skibene. Vi ved, at skibene ikke ville være åbent så mange dage om året uden jeres hjælp! Tak også for forsyninger af kage, kartofler mv., som matroserne får – det er uvurderligt for arbejdet. Se også stykket om skibene andetsteds i Årbogen.

Ferieholdene og Aggershøj Livet på Aggershøj har været noget anderledes det sidste år, da det ikke kun har været rammen for ferieholdene som sædvanligt. Fra sidste efterår og til udgangen af juni havde Margit og Simon en stor flok HF-søfartselever på værelserne – skønt, at de kunne møde Sømandsmissionen allerede under uddannelsen. Som noget andet nyt havde vi i foråret et nyt tilbud på menuen – forårshøjskole på Aalborg Sømandshjem. Tilbuddet var tænkt som et tilbud til enkerne, så vi kunne være med dem udenfor sommerperio-

6

den, og samtidigt indbød vi bredt, så andre kunne være med i arrangementet. Det blev en succes, som vi vil arbejde videre på. På Aggershøj er vi også afhængige af flere hænder i arbejdet, og vi har oplevet, at flere har sagt ”kan I bruge mig” – skønt, at det er lykkedes at få flere frivillige engageret i arbejdet. Tak for en uvurderlig hjælp. Se også stykket om Aggershøj andetsteds i Årbogen.

Ny sømandscafé Vi har talt længe om udfordringerne ved at drive sømandshjem, og derfor er det skønt at kunne sige velkommen til et nyt stykke arbejde i Sømandsmissionen. Under afviklingen af sømandshjemmet i Hvide Sande arbejdede bestyrelsen for sømandshjemmet på salget og en ny gruppe gik i gang med at se på, hvilket arbejde der var grundlag for at lave i Hvide Sande – de skulle tænke indhold frem for selve lokalerne. De skulle ”overtage” de formålsbestemte opgaver. Afgørende for virkeliggørelsen var de lokale kræfter – fx støtter de lokale genbrugsfolk fra Kirken Korshær økonomisk og kommunen fortsætter sin støtte til gengæld for en lignende ydelse som tidligere. I første omgang fik det navnet ”Det lille Sømandshjem”, men er endt med at hedde ”Sømandscaféen”. I forsommeren begyndte Ruth Brik Christensen som leder af caféen, og vi glæder os over, at de er kommet godt i gang. Selve formen for arbejdet er ikke ukendt i Sømandsmissionen, da Århus Sømandshjem for en del år siden blev til en sømandscafé. Og i Strandby har man skabt ”Det bette Sømandshjem” udelukkende drevet af ulønnede medarbejdere.

Sommertur med Felix Rejser For første gang har vi arrangeret en sommertur til Grønland med Felix Rejser, og den blev fuldtegnet. Det blev en fantastisk tur til Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq, hvor deltagerne mødte Grønland set med Sømandsmissionens øjne. Der er mange ting at komme i brand for, når man møder Grønland, og det var også meningen. Jørgen Erik Larsen var sammen med Frede Ruby Østergård rejseleder på turen.

Sømandshjemmene Vi arbejder på, at vi må have velholdte og veldrevne sømandshjem i Grønland, så vi fortsat kan være til stede med kirkens dagligstue i det grønlandske samfund. På HB-mødet i juni 2013 blev det besluttet at bevillige penge til renovering i Sisimiut og tilbygning i Aasiaat.


I løbet af foråret blev der indført fælles bookingsystem for de fire grønlandske sømandshjem, som gerne skulle tage nogle byrder fra medarbejderne. Systemet er også indført på 3 af de danske sømandshjem, og dermed kan der ske et samarbejde mellem de danske og grønlandske sømandshjem. Markedsføring er en vigtig post på to-do-sedlen, og i foråret fik de grønlandske sømandshjem ny hjemmeside – det var både tiltrængt og godt for markedsføringen. For første gang – så vidt vi ved – afholdte vi et fælles konvent for medarbejderne i Danmark og Grønland. Det var en god oplevelse at mødes med alle Sømandsmissionens ansatte og lederne af de danske sømandshjem i nogle dage. I efteråret 2013 får hvert sømandshjem i Grønland besøg af en sømandsmissionær i 14 dage, og vi håber, at det både kan være med til at nå længere ud med evangeliet og være med til at give en åndelig optankning til vores udsendte medarbejdere på sømandshjemmene. Det er første gang vi prøver det, og vi håber på, at det kommer til at give god mening efterfølgende. Ansættelsesmæssigt er der kommet nyt bestyrerpar i Sisimiut. Nanna og Erik Ramballe Hansen rejste fra Danmark i november 2012, for at bestyre sømandshjemmet i Sisimiut. De seneste par år har vi oplevet en større interesse for assistentstillingerne i Grønland. Det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Det er dejligt at flere og flere opdager muligheden og får lyst til et arbejde i Sømandsmissionen. Juli er den måned, hvor der bliver skiftet mest ud, og vi oplevede at skulle sige nej til yderst kvalificerede unge. Det er selvfølgelig ikke rart, men vi kunne så henvise til, at vi har ledige pladser til januar 2014. Som antydet ovenfor, så er antallet af Sømandshjem i Danmark faldet det sidste år. Både Hvide Sande Sømandshjem og Hanstholm Sømandshjem er blevet solgt, og der er dermed 4 sømandshjem. Det var ikke lette beslutninger for bestyrelserne, men de har trods alt kunne se tilbage på sømandshjemmenes mange års tjeneste i Guds riges arbejde – det må vi glæde os over, og så handle på de nye muligheder. Vi vil gerne sige tak for den store opgave, som bestyrelser, bestyrere og assistenter har haft i det forløbne år. VI takker også de personer/par, som har givet en hånd med som afløsere i kortere eller længere tid – et sømandshjem kan ikke stå tomt! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Kaja og Arne Jensen, Jørgen Skovsgaard Pedersen, Kristina og Morten Michaelsen samt Connie og Michael Jensen.

Sømandskredse Sømandskredsene skal have en stor tak for medleven i form af forbøn, gaver til søfolk med videre. Vi kan mærke, at I lever med i arbejdet. I den første uge af august fik vi endnu et postkort, som siger tak for gave – et forsinket tak. Søfolkene bider mærke i jule-markeringen, og vi mener, at det fortsat er vigtigt at sørge for julehilsnerne. Derfor vil vi også sige tak for, at der stadig bliver sørget for pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok – tak for indsatsen.

Samarbejde med Broderkredsen Nu har vi i 2½ år lavet blad sammen med Broderkredsen på Havet, og det har været et godt samarbejde. Vi er glade for samarbejdet med Broderkredsen, hvorfra der også er en del frivillige på fx skibene – en uundværlig hjælp. Tak for samarbejdet og lad os udbygge det i fremtiden.

Ansatte Det seneste år har været et meget stabilt år på medarbejderfronten – både blandt missionærer og kontorpersonalet. Dog er der kommet en enkel mere til, da Henrik Søgaard Jørgensen fra Videbæk er ansat som sømandsmissionær i sommermånederne på Bethel og Duen. Vi oplever et godt arbejdsfællesskab, som holder fokus på formålet med arbejdet. Vi vil gerne sige tak for indsatsen i det forløbne år – vi glæder os til det nye!

Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. I år er der en enkelt, som vi må mindes i årsberetningen. Den 5. januar 2013 døde Henning Thalund, 83 år gammel. Henning Thalund blev i 1976 ansat som forstander på Svendborg Søfartsskole. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære hans minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem ham gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være hans minde.

Bed og arbejd Gentagelse er godt, når det er vigtigt – og det er denne underoverskrift! Så derfor vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at Sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet – at bringe evangeliet til søfolk og fiskere.

7


En sømandsmissionærs hverdag

Sømandsmissionær Jørgen Knudsen Arbejdet i Guds Rige kræver tid og tålmodighed. Det gælder også for en sømandsmissionær. I det år som er gået siden jeg begyndte som sømandsmissionær, har jeg lært, at det ikke handler om hvor meget jeg når og hvor mange jeg får snakket med, men at jeg har TID til at lytte til og tale med, de mennesker som Gud sender på min vej, for at jeg skal møde dem. Efeserbrevet 2,10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Igen og igen har jeg fået lov til at erfare sandheden i disse ord i mit daglige arbejde. Jeg har oplevet at Gud i den grad har lagt det tilrette for mig, som jeg skal gøre. Særligt tænker jeg på et besøg på en ”Bulker” i Fredericia havn, men det kræver mere plads at fortælle om det, end jeg har her. Den oplevelse blev et kæmpe stort vidnesbyrd for mig om, at Gud nogle gange sætter os til opgaver og giver os muligheder, som er helt utænkelige for os. Arbejdsdagene er meget forskellige. Jeg prøver at planlægge min dagligdag så godt som muligt. Fx forsøger jeg at få møder tilrettelagt, så de ikke ligger for meget oven i hinanden. I efteråret, vinter og foråret går det meste af tiden med havnebesøg og møder, og om sommeren gælder det Bethel og Duen. Og som noget nyt til efteråret skal jeg 14 dage til Sisimiut som sømandsmissionær. Jeg forsøger at nå Aarhus og Fredericia havne 1 gang om ugen. Begge steder er der sømandshjem og jeg har et fantastisk godt samarbejde med begge hjem. I Aarhus tager jeg sømandshjemmets bus og kører på skibsbesøg kl. 13, for at besøge de skibe som ligger i havnen. Kl. 19 kører jeg så igen rundt for at hente dem som gerne vil besøge sømandshjemmet. Aftenen går så med at søfolkene skyper med familien eller hygger sig med hinanden, snakker og spiller billard. Og pludselig er der også tid til en snak hen over disken om, hvem Jesus er. Sidst på aftenen kører jeg hjem igen med sømændene og på sådan en tur kan man faktisk godt nå, at få snakket lidt! 8

I Aarhus får jeg rigtig god støtte, vejledning og oplæring af bestyrer Paw Ankjær. Vi har brugt meget tid på at snakke i årets løb. For mig giver det god mening, at jeg også kan bruge tid på mine kollegaer både missionærerne, medarbejderne på sømandshjemmene og dem på kontoret i Vejle. I Fredericia er jeg altid lige inde på sømandshjemmet for at få en kop kaffe og printe nogle nyheder til sømændene på deres eget sprog. Og så kører jeg rundt på havnen og besøger skibene. Et besøg kan tage fra 2 minutter til 2 timer, alt efter hvad besætningen har tid til. Her skal jeg have tid. Mange gange bliver jeg budt en kop kaffe eller et måltid mad. De spiser godt! En sømand fra Fiji øerne sagde til mig en dag: ”Hvor er det godt at snakke med én som er interesseret i os som mennesker, og ikke kun taler med os om praktiske ting.” Så er der en række mindre havne i mit område, havne som jeg desværre ikke når oftere end ca. 1 gang om måneden. På disse havne besøger jeg skibe og snakker med folk som er på havnen. Og så besøger jeg nogle skure hvor havnenes folk mødes for at snakke, drikke kaffe og få én øl eller en sodavand! Jeg bliver rigtig godt modtaget i disse skure. Det at jeg kommer fra Sømandsmissionen er en fantastisk døråbner og de vil gerne have bladene liggende. Det er svært at få en personlig snak i skuret, men så sker det at jeg møder en af dem, et andet sted på havnen. Så kan vi snakke. Mit arbejde er også at møde alle jer som støtter Sømandsmissionen med forbøn, julegaver og penge. Det at komme rundt i sømandskredse, missionshuse og kirker nyder jeg rigtig meget. Både fordi jeg møder mange dejlige mennesker, fordi jeg får lov til at tale om Jesus og fordi jeg kan fortælle om mit arbejde. Arbejdet indeholder også noget udvalgsarbejde fx planlægning af årsmødet. Ja, og så er der medarbejderkonvet og skibene. Bethel og Duen er utrolig vigtige, for her er der TID. TID til at møde mennesker, tid til snak, tid til at være blandt folk på havnen. Tak for jeres forbøn! Sømandsmissionær Jørgen Knudsen


Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen 50 5960 Marstal Tlf. 62 53 13 49 Fax 62 53 13 41

Bestyrerpar Margit og Simon Ambrosen Margit f. 02-04-1983 Simon f. 03-05-1983 g. 10-09-2005 Længst mod øst på Ærø, ligger der det skønneste sted i byen Marstal. Det er naturligvis Sømandsmissionens feriehjem Aggershøj. Vi har nu boet på Aggershøj i 2 år, og vi og børnene føler os mere og mere hjemme hernede. Valentin på 4½ år står for at flytte børnehave i løbet af sommeren til øens naturbørnehave. Lilje på 2½ år går i dagpleje, hvor hun elsker at være sammen med ”min Heidi”, som hun siger. Siden sidste år, er vi også blevet velsignet med en søn mere. Han hedder Joash og er for det meste en glad og smilende dreng. Sommerens travlhed er hos os rigtig godt i gang. De første sømands- og fiskerenker er taget hjem fra et dejligt ferieophold på Ærø, og endnu flere står for tur. Vi ønsker gennem ferieopholdene, at nå vores piger med Guds ord og at Gud vil virke gennem det og røre dem. Hver dag startes med flaghejsning, morgenkaffe og andagt; en dejlig start på en ny dag givet af Gud. Dagen er til pigernes egen disposition, men vi har ofte forslag til ture og aktiviteter, som vi tilbyder dem at komme med på, gerne med en kaffekurv i hånden. Ellers nyder vi den dejlige atmosfære her på stedet, gerne i havestolene der er placeret mange steder rundt omkring i den store have. Efter aftensmaden er der tid til aftensang i kirken, gåture eller hygge og strik i den gamle stue, indtil aftenskaffen bliver serveret. Efter kaffen holder Simon en lidt længere andagt og vi synger en masse sange sammen, til vores piger skal ”hjem og i seng” som de siger. Det sidste halve års tid, har vi haft lejet vores værelser ud til HF-søfartselever. Det har været et spændende møde med disse unge mennesker og dejligt

allerede at kunne præsentere Sømandsmissionens arbejde for dem, før de er begyndt at sejle. Vi har haft inviteret de unge studerende over til lagkagebanko, julehygge og anden hygge i løbet af den tid de har været hos os. Vi arbejder nu videre på, hvordan vi kan gøre og være mere for disse unge kommende sømænd i løbet af den næste tid. I skrivende stund er vores børneklub gået på sommerferie. Vi takker for det nu 1½ år, børnene trofast er kommet hos os og hygget, sunget og hørt bibelhistorier. Vi står for meget gerne at ville have en juniorklub op at køre også, men er i stor ledermangel… Bed gerne Gud om at dette må lykkes. Vi har i løbet af det sidste år afholdt Kristendomskursus.dk. Det har været nogle meget givende samlinger, hvor vi har kunnet mødes en 10-12 stykker. Vi har efterfølgende kunnet oprette en lille bibelkreds, hvilket betyder rigtig meget for os. En stor tak skal lyde til alle jer frivillige der har hjulpet os i arbejdet på Aggershøj! Fra den mindste småkage der er bagt, til store fældede træer, maling, rengøring, madlavning, havearbejde og meget meget mere. I er virkelig ”Aggershøjs Venner”! Vi glæder os til besøg af jer sømandskredse og andre der allerede har planlagt en tur ned til os i løbet af efteråret og foråret. Der er stadig ledige weekender hernede, hvis nogen skulle have lyst til et ophold. Med venlig hilsen Valentin, Lilje, Joash, Simon og Margit 9


Bethel og Duen Tlf. 30 30 56 84 Mail: ko@somandsmissionen.dk

Endnu et år hvor vi er kommet rundt med skibene Bethel og Duen i de danske havne. Det har været godt at møde jer der følger os og lever med i arbejdet. Tak for jeres trofaste medleven. Tak for økonomisk støtte og ikke mindst tak for forbøn. I er uundværlige i arbejdet med at møde mennesker i det maritime miljø med evangeliet. Vi er blevet rigtig godt modtaget af havnens folk, i de forskellige havne vi har besøgt. Vi forsøger at opbygge et godt forhold til dem, fordi det er meget vigtigt for at få et godt ophold i den enkelte havn, at have et godt samspil med dem. En del af havnene beder os om at komme igen, hvilket vi glæder os meget over. En anden vigtig forudsætning for et godt togt er, at besætningen har et godt samarbejde om bord, hvilket vi oplever. Vi er forskellige, men netop det er en styrke. Vi har en fælles opgave og et glædeligt budskab, som skal gives videre. Den største styrke er, at vi ikke går i egen kraft, men i Guds. Igen i år har vi ansat en ekstra mand til at være med på skibene. Vi er glade for at Henrik Jørgensen, Videbæk har sagt ja til denne opgave. 10

Besætningerne består ikke kun af lønnede, men også af ulønnede medarbejdere. Mange tak til jer der bruger tid og kræfter på at flytte skibene fra havn til havn, og til at være med om bord. Tak for samarbejdet. I er uundværlige i dette arbejde. Vi arbejder løbende på at forbedre forholdene om bord på Bethel og Duen til glæde for vore gæster. Vi har planer om at videreføre arbejdet med møderummet på Bethel, på dækket. Det skal isoleres, og centralvarmen om bord skal udvides til rummet. Gulvet bliver gjort plant, fordelt i to sektioner og borde og stole bliver fæstet til gulvet. Det giver os mulighed for på sigt at udvide sejlsæsonen. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, Romerbrevet kapitel 8 vers 1. Derfor forkynder vi Kristus. Alle som vil, skal høre det. Det er vores kald. Vi takker Gud for at vi også dette år, har fået lov til at forkynde det og se at det bærer frugt.


Sæsonmedarbejder på skibene Henrik Søgaard Jørgensen Hølletvej 12 6920 Videbæk Mobil 29 43 41 33 Mail: hnrk@privat.dk Ansat som sømandsmissionær fra maj 2013 – oktober 2013

Frivillige medarbejdere på skibene: Konrad Ruby Iversen Vesterhavsvej 33, Agger 7770 Vestervig Tlf. 21 19 01 91

Jørgen Nielsen Langelandsgade 53 6950 Ringkøbing Tlf. 20 44 46 59

Bent Krogh Vesterhavsgade 156 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 22 29

Claus Korsholm Spangen 5, Harridslev 8930 Randers NØ Tlf. 40 45 23 74

Kristen Broe Furvej 3 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 17 27

11


International Seamens Club Sverigesgade 1 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 15 99 Mail: seamensclub.aarhus@mail.dk

Bestyrer Paw Ankjær

Formand Aage Christensen Tlf. 40 44 15 99 Mail: aage-christensen@privat.dk

Sømandshjemmet har i det forgangne år besøgt ca. 1800 skibe på havnen, hvor besætningerne primært har været filippinske, russiske, ukrainske og polske. Foruden vort normale servicearbejde med skibsbesøg og aflevering af lokale nyheder samt transport til og fra vor klub, har vi, i indeværende år, arrangeret ture til Den Gamle By og Aros. Vi har arrangeret dags ture til indkøbscentre. Vi har forestået indkøb af speciel mad til filippinere og indonesere. Vi har forestået køb af elektronik samt andre små fornødenheder til søfolk. Vi har været på sygebesøg hos en skadekommen sømand.

12

Vi har byttet bøger for danske rederier. Både danske, russiske, engelske og polske bøger. Ca. 3000 søfolk besøger vor klub på et år. Dvs. vi transporterer 3000 personer frem og tilbage mellem skib, sømandsklub og byen i løbet af et år. Vi har været meget heldige med have en frivillig stab, som har været meget stabile. Sidste tilgang til ”frivillig teamet” er sømandsmissionær Jørgen Knudsen, som vi har opbygget et rigtig godt forhold til og samabejede med. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde en missionær til vores serivce på Aarhus Havn.


Sømandscaféen Bredgade 5 6960 Hvide Sande

Bestyrer Ruth Brik Christensen

Hvide Sande Sømandshjem er solgt - Sømandscaféen er åbnet I 80 år har der været et samlingssted på Sømandshjemmet i Hvide Sande, hvor fiskere og byens befolkning har kunnet mødes. Det vil der fortsat være. Vi er glade for, at det har været muligt at leje de nuværende lokaliteter i cafeteriet til Sømandscaféen. Sømandshjemmet er solgt og en tid med et sømandshjem der tilbød et måltid mad, en overnatning og mulighed for at holde familiefester og andre arrangementer er slut. Det har haft stor betydning for byen igennem tiden. Der er grund til at sige en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til, at Sømandshjemmet har været det samlingssted, det har været. Tak til bestyrere, medarbejdere og de mange frivillige hænder i bestyrelsen og i det daglige arbejde på sømandshjemmet med servering og meget andet.

Sømandsmissionen er fortsat i Hvide Sande, hvor vi ønsker at møde mennesker med evangeliet, samvær og hjælp til selvhjælp. Fremover vil Sømandscaféen være et samlingssted, hvor fiskere og alle kan mødes i café og nyde kaffe, the og vand med forskelligt tilbehør. Der vil blive arrangeret forskellige hygge- og temaaftner. Til at lede Sømandscaféen har vi ansat Ruth Brik Christensen, som sammen med styregruppen og andre frivillige vil arbejde på at gøre det til et samlingssted, som kan være til glæde for mange i Hvide Sande. Det er vort ønske at det skal være et fristed, hvor man kan komme som man er. Finn Løvlund

13


Kalundborg Sømandsmission Solbakken 9 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 Mail: jseeberg@post3.tele.dk

Editha og Jens Chr. Seeberg Editha f. 15-01-1958 Jens Chr. f. 29-10-1949

Siden sidste sommer har Kalundborg Havn igen været igennem en aktiv og delvis dramatisk udvikling. Den planlagte hurtigfærge fik en så langsom sagsbehandling hos myndighederne, at hele projektet kuldsejlede. Ærgerligt for alle parter. Til gengæld er der kommet godt gang i containertrafikken, så samlet set kan havnen stadig i en krisetid se fremgang i aktiviteter og økonomi. Og aarhusfærgen blev i stedet til en stor langsomtsejlende ” Slowboat to Aarhus”. Sømandsmissionen her har også oplevet nye og spændende ting, idet vi har fået ekstra nærkontakt med et stort tankskib V8 Stealth. Skibet opererer ud fra Kalundborg og vi har løbende kontakt med kaptajn og besætning. Det startede egentlig med uddeling af julegaver til den 24 mands store besætning, der alle kommer fra Indien. Den venlige kaptajn ombord tilhører den etniske Seikh gruppe – der har sit hellige tempel i Nordindien. Og i januar kom den nye kaptajn – der tilhører den meget interessante Thomas kirke i Indien. Vi fik hurtigt et meget tæt og positivt samarbejde med George Shahjan, hvis familie har været medlem af denne urkirke mange generationer tilbage. Som navnet antyder er kirken direkte startet af apostlen Thomas ca. år 52. Det er blevet til mange gode samtaler om denne kirkes betydning – undertiden mens vi spiste dejlig stærk indisk mad sammen ombord.

Og Thomas fortsatte sin missionsgerning fra Indien og formåede at sende nye missionærer både til Indonesien og Kina. Venskabet med kaptajn George er meget inspirerende – vi har meget at drøfte når han vender tilbage efter sin ferie. I mellemtiden har en 3. kaptajn taget over – også en meget venlig Seikh, som vi har fået rigtig god kontakt til. Hans familiehistorie er krydret med personer der har kæmpet i den engelske hær som officerer. Både under Boxeropstanden i Kina – og under 2. Verdenskrig i Burma mod japanerne. Har man ører og øjne åbne under skibsbesøg, kan et enkelt skibs besætning rumme indhold til mange gode samtaler. Vel at mærke samtaler hvor vi kan tale dybsindig om de vigtige emner i livet. Det er gennem disse samtaler Kristus bringes videre i gerning og ånd.

Kaptajn George Shahjan M/T V8 Stealth og Jens Chr. Seeberg taler om kirkehistorie. Bemærk de flotte strikkede tophuer– leveret af Jørgen Erik Larsen– strikket på Sjælland. Foto: Editha Seeberg 14


Esbjerg Sømandsmission – Arken

Strandbygade 40 6700 Esbjerg Tlf. 76 10 09 10 Mail: seemannsmission.esbjerg@post.tele.dk

Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen f. 06-10-1960 Tlf. 20 73 38 06

Frivillig Svend-Aage Smidt f. 10-04-1947

En sømand er kommet for at købe et kort med et bibelord printet på, som han vil sende til en ven. Han er kommet ind på Arken, fordi han ved at der er et fristed for sømænd og at der er en boghandel med kristen litteratur. Brevet skriver han imens han er på Arken og jeg får en samtale med ham. Det er et eksempel på, hvad Arken tilbyder og bliver brugt til af sømænd, der kommer på Esbjerg havn. Kontakten til familie og venner betyder meget for sømanden, der er på langfart på søen i flere måneder ad gangen. Computeren med mulighed for at tale gratis i telefon via Skype eller ved en opdatering på Facebook giver den mulighed, så afsavnet ved sømandslivet mindskes. Behovet for at servicere sømændene med velfærdsydelser er mindre end tidligere, da de på mange skibe har så gode forhold, at de får dækket dette behov på skibet. Men på trods af dette og de forbedrede muligheder for at have løbende kontakt med familien er der en ting, der stadig er behov for. Det er samtale og fællesskab med andre. Derfor har vi på Arken, når vi besøger besætningerne på de anløbne skibe og når de besøger os, fokus på at der skal være god tid til samtale og til bare at lytte til den/dem vi møder. Det er stadig et ensomt liv at være sømand, og så kan det være godt at dele sorger og glæder med en anden end en fra besætningen.

I skrivende stund er vi i gang med at finde mere kristent litteratur på engelsk til uddeling. Det er vi fordi vi ønsker at give evangeliet om Jesus Kristus videre til dem vi møder på havnen. Sømandsmissionens vigtigste opgave har altid været og vil altid være, at forkynde det glædelige budskab om frelse med håb om evigt liv. Mange af dem vi møder på skibene i Esbjerg kommer fra andre nationaliteter og forstår ikke dansk, men de fleste forstår engelsk. Derfor ønsker vi at have mere litteratur på engelsk, som vi kan give til besætningerne.

15


Grønland

Sømandsmissionen driver fire sømandshjem i Grønland. Det gør vi, fordi ”Evangeliet til Søfolk og Fiskere” ikke kun gælder for danskere, men også for Grønlændere – og naturligvis for alle andre, som Sømandsmissionen kommer i kontakt med – søfolk eller ej. Sømandshjemmene kan bidrage i lokalsamfundet med at være et sted, som ikke kun er alkoholfrit, men også et sted, hvor man kan møde medmenneskelig omsorg og varme. Det sker, når man som gæst på sømandshjemmet møder medarbejdere, som har tid til en snak, og som viser ægte interesse midt i deres travle arbejdsdag. Det er enkelt at have en sådan målsætning, og nemt at skrive, men i praksis er det en stor udfordring og en vanskelig ting at virkeliggøre, for arbejdsdagen er netop travl og lang på et sømandshjem. Sømandshjemmene kan bidrage med et kristent miljø, hvor mennesker ved, at de er velkomne, og hvor de ved, at der er mulighed for en snak om Gud og tro, når sådanne spørgsmål trænger sig på. Sømandshjemmene arbejder på at udbygge deres synlighed i lokalsamfundene. Det sker bl.a. ved invitationer til arrangementer på sømandshjemmene og ved at være en del af havnemiljøet m.m. Vi er dybt taknemmelige for, at vi har gode og initiativrige bestyrere på vores sømandshjem, mennesker, som giver en kortere eller længere periode af deres liv for Grønland og Sømandsmissionen. Det er også med stor glæde at vi modtager ansøgninger fra unge mennesker, som har lyst til at give et halvt eller helt år som assistenter i Grønland. Det er vores håb, at deres ophold vil være med til at give dem kærlighed 16

til Grønland og til Sømandsmissionen. Her i denne sommer begynder 8 unge mennesker deres ophold som assistenter. Størsteparten af sømandshjemmenes medarbejdere er lokale grønlændere, som også i høj grad er med til at skabe det rette miljø, og som kan være med til at vise danskerne til rette i en grønlandsk kultur. Økonomisk set har 2012 været et tilfredsstillende år for sømandshjemmene, og i mindre grad også 2011. Der har været en opgangsperiode for olie- og mineraleftersøgninger, men det er som om, de store virksomheder i 2012 er mere tilbageholdende med deres investeringer, og det mærkes straks på en lavere omsætning. Vi er dog optimistiske og tror på, at det vil vende igen i løbet af de kommende år. Det tales og skrives der meget om i de grønlandske medier, og der er meget, som skal tages stilling til – miljøhensyn og -risici, etik vedr. udvinding af uran, Grønlands afhængighed af andre lande og multinationale virksomheder og meget andet. Vi har store investeringer i renovering af bygninger foran os. Det er nødvendigt for at bevare sømandshjemmene som attraktive spise- og overnatningssteder for gæsterne. Vores medarbejdere på sømandshjemmene har brug for meget forbøn. De står i en vanskelig opgave, hvor tid og kræfter ikke altid står mål med de gode ønsker og visioner, som bestyrere og assistenter så klart viser, at de har. Bed om, at de må se det meningsfyldte og finde glæde i det daglige arbejde. Bed om, at de må få, hvad de har brug for hver eneste dag af kræfter, lyst, frimodighed og evner.


Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Postbox 1021 3900 Nuuk Tlf. 00 299 32 10 29 Fax 00 299 32 21 04 Mail: nuuk@soemandshjem.gl www.soemandshjem.gl

Bestyrerpar Vera og Jesper Kjeldmann

Det seneste år er gået uden de store vedligeholdelsesopgaver. Det har givet os god tid til at være “til stede” for vores rigtig mange gæster. Både boende og kursister. Her må vi også takke vores gode og stabile personale for en super indsats. Uden en god medarbejderflok, ville det være svært, at få en travl hverdag til at hænge sammen. Også Kristian Tidemand, skal takkes for de andagter og bibeltimer, han har holdt i årets løb. Når folk fra Sømandsmissionen og andre med interesse for sømandshjemmet kommer forbi, får vi et friskt åndeligt pust. Det er dejligt at høre andre fortælle om livet med Jesus. Uden disse besøg, kunne vi godt gå hen og blive lidt åndeligt “fattige”. Fra Sømandsmissionen har vi haft besøg af Jens Vindum for budgetlægning samt velfærdsbesøg. Frede har været forbi, for at præsentere Anette Ingemansen og hendes mand Bjarne. Alle friske folk med en god historie i baglommen.

I maj måned var Heimamissionen fra Færøerne på besøg i 10 dage. Fire mænd og to damer, fyldte sømandshjemmet med sang, musik og andagter. Det var fjerde år i træk de var på besøg. Vi håber på deres årlige besøg fremover. Missionærerne fra Heimamissionen er meget vellidt her i Nuuk, og alle vil gerne have et besøg af dem. Inclusive skibene i havnen. Vi siger stor tak for missionærernes, altid gode humør og hjertevarme væremåde. Vera har haft to ture til Rigshospitalet med to kompliserede operationer i hovedet. Der har været nogle alvorlige bivirkninger af hendes sygdomsforløb. Hun er i skrivende stund, ved at være helt på toppen igen og livsglæden er vendt tilbage. Vi takker for forbøn under hendes sygdomsfoløb. Glæder os stadig over at være i Grønland. Kærlig hilsen og Guds fred. Vera & Jesper Kjeldmann, Nuuk Sømandshjem.

17


Sømandshjemmet Sisimiut/Holsteinborg Postbox 1015 3911 Sisimiut Tlf. 00 299 86 41 50 Fax 00 299 86 57 91 Mail: sisimiut@soemandshjem.gl www.soemandshjem.gl

Bestyrerpar Nanna og Erik Hansen

For tiden ser vi med fascination at naturen grønnes – og for os, der kun kender Sisimiut som snelandskab, er det der sker ligesom et under! Vi blev godt modtaget da vi landede i november. Personalet havde været igennem en omskiftelig tid med gode afløsere men vi fornemmede hurtigt, at her var en medarbejderflok, der ville stedet! Det som overordnet optager os her på Sømandshjemmet i Sisimiut, er at skabe relationer, sprede gode historier, oplevelser og evangelium både lokalt i byen og til vores gæster. Vi forsøger derfor jævnligt at afholde forskellige arrangementer på Sømandshjemmet og vi oplever, at det giver positive dønninger i byen. Banko er altid et hit, og det blev det også, da vi inviterede til adventshygge, juleaften og påskeklip. Vi har netop fået 10.000 kr. af Lions til at holde juleaften for her i 2013, hvilket vi tager som en anerkendelse for vores arbejde. Mindst en gang i ugen går vi på havnen og deler kaffe ud, tager på skibsbesøg, og får en snak med dem vi møder. Vore røde jakker er efterhånden kendt dernede.

18

Vore assistenter besøger jævnligt plejehjem og børnehjem – de vil gerne gøre en forskel, så det er godt at mærke deres iver. Nanna synger ugentligt med nogle af de indsatte i fængselet, så positive ringe spredes også her– dog bag låste døre… Vi er begyndt at sælge hundeslædeture, hvilket både lokale og vores gæster på Sømandshjemmet har glæde af, ligeledes tilbyder vi cykeludlejning, vandre- og sejlture. Meget er heldigvis også ved det gamle. Der serveres mad både i og nogle dage ud af huset, – der bliver stadig rakt massevis af spejlæg over disken hver dag, verdensbegivenhederne bliver drøftet af stamgæsterne og der drikkes kandevis af kaffe! I privaten går det godt. Vore børn Andrea og Maria nyder Sisimiut - Maria snakker grønlandsk og lugter af tørfisk når kun kommer fra vuggestue, og Andrea elsker at klatre i fjeldene. Vi forbereder os på en tiltrængt renovering af cafeteria, reception og indgangsparti. Dette skal gøre Sømandshjemmet mere tidsvarende, så vi også i fremtiden har et sted at sprede gode historier, oplevelser og evangelium fra.


Sømandshjemmet Aasiaat/Egedesminde

Postbox 216 3950 Aasiaat Tlf. 00 299 89 27 11 Fax 00 299 89 29 10 Mail: aasiaat@soemandshjem.gl www.soemandshjem.gl

Bestyrerpar Mia og Johannes Jensen

Vinteren var igen i år meget hård, og temperaturer nede på minus 30 grader gjorde, at havet frøs til helt til Canada, og det har medvirket til, at sommeren var længe undervejs. Vintermørket, hvor solen slet ikke kommer frem, varer ca. 1 ½ måned, og denne tid kan godt være lidt sej at komme igennem. Netop derfor fejrer man også, at solen igen vender tilbage. Dette gøres ved, at alle børn i byen samles på et højt punkt og sammen synger ”I østen stiger solen op”. Lige nu viser Aasiaat sig fra sin smukkeste side. Havnen lige foran sømandshjemmet er fyldt med store isfjelde, hvilket ellers ikke er så normalt. Pukkelhvalerne har igen gjort deres entré, og midnatssolen gør sit til, at naturen virker helt fortryllende smuk. I det forgangne år er dagligstuen blevet totalrenoveret og fungerer nu som mødelokale og dagligstue. Mange gæster nyder det nye lokale, som også bliver værdsat i forbindelse med konferencer. Værelserne i annekset har også fået en overhaling. Der er kommet nye gulvtæpper, blevet malet, og generelt blevet moderniseret, så de lever op til tidens krav. Det store olie- og mineeventyr lader stadig vente på sig, men byens erhvervsfolk gør sig mange tanker og forberedelser, så byen er klar, hvis de store selska-

ber vælger at bruge Aasiaat som udgangspunkt for deres efterforskning. Hvordan det kommer til at gå, og hvilken påvirkning det vil få for sømandshjemmet, er uvist. Der kommer stadig mange gæster og spiser i cafeteriet, og der er stadig mange stamgæster, for hvem sømandshjemmet er blevet deres andet hjem. Vores lille datter bliver ofte passet af gæsterne i cafeteriet, hvilket giver en god atmosfære og gør stedet meget hjemligt. I det forgangne år er der blevet søsat nogle tiltag ud fra sømandshjemmet. Nogle assistenter tager hver uge en tur til anstalten og holder kor med de indsatte. Derudover er der fredagscafé i dagligstuen for gymnasieeleverne, gudstjeneste om søndagen, og der har også været afholdt julebanko, julearrangement og Sankt Hans. Vi ser med stor forventning og glæde frem til endnu et år. Noomi, Mia & Johannes

19


Sømandshjemmet Qaqortoq/Julianehåb Postbox 330 3920 Qaqortoq Tlf. 00 299 64 22 39 Fax 00 299 64 26 78 Mail: qaqortoq@soemandshjem.gl www.soemandshjem.gl

Bestyrer Aksel Lynge Nielsen

Qaqortoq er fortsat præget af stagnation, og sukker fortsat efter opstart af nye aktiviteter, til at sætte hjulene i gang i Sydgrønland. Sidste år gik vi i hi. Vi nedjusterede vore udbud og åbningstider i cafeteriaet, så vi kunne spare på lønomkostningerne. Dette har ført til et bedre økonomisk resultat. Med den reducerede bemanding, 3 deltidsansatte, er det svært at klare de udsving i arbejdsmængden der forekommer. Eksempelvis skulle vi i juni bespise godt 70 fodboldspillere i 3 dage oven i den almindelige drift. Vi har i perioder udlejet alle værelser og må sige nej til flere reservationer. Omvendt er der andre perioder med meget lav belægning. Vender vi blikket lidt fremad, ser vi mulighed for øget omsætning inden for konference området. Vore bygninger slides og trænger til renovering. Der er ikke brugt penge til istandsættelse i meget lang tid. Selvom vi nok er det mindste Sømandshjem med de færreste muligheder for at tjene penge, har vi store udfordringer på grund af kæmpe sociale problemer i samfundet.

20

Til trods for de materielle og menneskelige udfordringer ved driften af Sømandshjemmet, er der fortsat et stort behov for hjælp til mennesker i lokalsamfundet, der ikke har meget at gøre godt med. Således kom der 24 børn og 25 voksne ud af 79 inviterede til vort juleaftens arrangement på Sømandshjemmet den 24/12-2012. Vi har også etableret et samarbejde med Kommunens socialkontor og nogle færinger, der har bygget en lejrskole for børn her, i en fjord uden for Qaqortoq, om at aflaste de hårdest ramte børnefamilier med et lejrophold i slutningen af august 2013. Opholdet søges gennemført ved hjælp af frivillighed, mad fra Sømandshjemmet og økonomiske midler fra Lions Club i Qaqortoq. Færingerne har også etableret en børnebibelklub, der har arrangementer på Sømandshjemmet hver søndag eftermiddag.

Vi ønsker alle et godt årsmøde. Sømandshjemmet i Qaqortoq


Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission

Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange kunne tro, kun for søfolk og fiskere, men samlet set er det et sted, hvor der hviler en særlig ånd over medarbejdere og gæster. En ånd som kommer fra det kristne livs- og menneskesyn, og som gerne skulle smitte af på alle, der kommer i berøring med stedet. Stedet bliver selvfølgelig drevet med økonomisk sans, men der er også tid til at slå ørerne ud og møde gæsten – om det så er en stamgæst eller ikke. Som det fremgår af de næste sider, er sømandshjemmene også hoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekendtur, fætter-kusine-ophold eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende.

Hjemmene bliver i stigende grad brugt som kursussted eller det sted, hvor man kan mødes for at holde møde i firmaet eller organisationen. Flere af vore sømandshjem arrangerer fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Så overvej næste gang, om ikke I skulle benytte et Sømandshjem til jeres ferie eller weekendophold!

21


Sømandshjemmet Bethel Nyhavn 22 1051 København K Tlf. 33 13 03 70 Fax 33 15 85 70 Giro 100 38 36 Mail: info@hotel-bethel.dk www.hotel-bethel.dk

Bestyrerpar Dorte og Poul Jensen Formand Ejgil Bank Olesen Tlf. 33 15 42 45 Mail: ebol@km.dk

Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn har i det forgangne år været besøgt af mange forskellige kundegrupper. Vi er fortsat meget glade for at kunne være et sted, hvor søfolk og andre fra den maritime verden kan finde et ”helle” midt i deres travle hverdag. Vi har også haft mange turister fra hele verden på hotellet, som godt kan lide at bo på et hotel der ikke er helt som de andre, og med en mere hjemlig følelse, og som interesserer sig for husets historie. Vi har afholdt gudstjenester i vores sømandskirke i vinter halvåret, og har haft nogle dejlige søndage, hvor frivillige præster sørger for gudstjenesten, og fortæller små hyggelige historier over kaffen bagefter. Vi har en fast skare af kirkegængere, som støtter godt op om disse dage. Nyhavn er et skønt sted både sommer og vinter med levende musik, kulturelle attraktioner, specialbutikker samt kanalrundfarter. 22

Vores ønsker for det næste år er at fasholde den gode service og ånd vi har på stedet, men også fortsat at opdatere vores lokaler, som vi er kommet godt i gang med i år. På gensyn til vore gamle kunder og velkommen til de nye.


Hotel Frederikshavn Sømandshjem Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 09 77 Mail: salg@fshotel.dk www.fshotel.dk

Bestyrer Lars Risager Formand Søren Mejlvang Tlf. 98 48 08 88 Mail: mejlvang.soren@gmail.com

Året der er gået på Hotel Frederikshavn Sømandshjem har igen været præget af både udvikling og konstante tilpasninger. Som det ses i overskriften er ordet HOTEL rykket frem i logoet. Det er en af de forandringer, som skal styrke vores virksomhedsprofil fremover. Medarbejderne knokler for at sikre en høj kvalitet i serviceniveauet og standarden på konference og hotel delen. Vores gæster er glade og udtrykker stor glæde og tilfredshed med ophold her hos os. Vi har haft store arrangementer i konferencefaciliteterne, hvor organisationer og virksomheder har afholdt årsmøder, konferencer og foredrag. Sømandshjemmet er fortsat hjem for mange udenlandske søfolk, som bruger vores stuer i aftentimerne. Vores receptionister har en rigtig god evne til at imødekomme sømændenes ønske om en snak og hjælp til praktiske gøremål. Vi har et godt samarbejde med sømandsmissionær, Troels Rauff Larsen fra Aalborg og missionær Mogens Aaen fra Strandby. Troels besøger skibene på havnen og deltager i andagter og samtaler på

Sømandshjemmet. Vi nyder alle at få besøg af Sømandsmissionens venner. I driften forsøger vi fortsat at navigere, så udgifterne ikke overstiger indtjeningen. Det er en konstant udfordring at tilpasse aktiviteterne. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige Sømandshjem og danner netværk både internt og eksternt. Herigennem iværksætter vi nye tiltag, som nedbringer udgifterne og på samme tid styrker sammenhængskraften mellem Sømandshjemmene. Vi nyder samarbejdet med de øvrige sømandshjem og Sømandsmissionen. Lige nu er vi ved at forberede os til en dejlig travl sommer, hvor huset kommer til at summe af sportsglade unge mennesker og familier på ferie. Vi takker for baglandets opbakning, som vi modtager gennem besøg, forbøn og gaver til sømændene. Vi opfordrer fortsat alle til at besøge vores hjemmeside www.fshotel.dk, hvor I kan læse meget mere om Hotel Frederikshavn Sømandshjem. Venlig hilsen Lars Risager

23


Hanstholm Sømandshjem Kaj Lindbergs Gade 71 7730 Hanstholm Tlf. 97 96 11 45 Fax 97 96 27 80 E-mail: info@hshh.dk

Formand Niels Aage Hansen Tlf. 51 24 38 45 Mail: nabh@stofanet.dk

Hanstholm Sømandshjem blev bygget for over 40 år siden. For 40 år siden var der brug for et sømandshjem i Hanstholm. Et hjem hvor søfolk, fiskere og andet godtfolk kunne komme ind og føle sig hjemme. Et sted hvor man kunne købe en seng at sove i, hvis man skulle med færgen tidligt næste morgen. Sømandshjemmet var godt besøgt, det tjente sit formål. Siden da må vi sande, at tiderne har ændret sig. Sø-

24

folk og fiskere har ikke den samme behov, og færger er der ikke mange tilbage af i Hanstholm. Sømandshjemmet blev sat til salg for tre år siden, og er netop blevet solgt nu. Vi skylder en stor tak til de mange, der i årenes løb har virket i kortere eller længere tid, lønnet og ulønnet, på Hanstholm Sømandshjem. Ikke mindst må vi huske at sige tak til Gud, for det han har givet mennesker igennem Hanstholm Sømandshjem.


Hotel Aalborg

Østerbro 27 9000 Aalborg Tlf. 98 12 19 00 Fax 98 11 76 97 Mail: info@hotel-aalborg.com www.hotel-aalborg.com

Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Formand Carsten Wengel Tlf. 40 62 08 66 Mail: carsten@wengel.eu Hotel Aalborg og Seaman Aalborg – hvad skal det nu til for? Aalborg Sømandshjem har igennem mange år markedsført sig under navnet ”Hotel Aalborg Sømandshjem”. Det har igennem tiden ført til mange spørgsmål. Er I et hotel? Skal man selv have sengelinned med? Skal man være sømand for at må bo her? Det har ført til, at vi i Aalborg har valgt at få en skarpere profil på vores hotelaktiviteter. Bestyrelsen besluttede allerede i efteråret sidste år, at vi skulle stryge sømandshjem, så der kun var Hotel Aalborg tilbage. Efterfølgende er der blevet lavet vedtægtsændring og den er blevet godkendt i hovedbestyrelsen. I skrivende stund er vedtægtsændringen til godkendelse ved civilstyrelsen, og vi håber snart at få den endelige godkendelse heraf. Vi har brugt Hotel Aalborg som navn siden januar. Samtidigt startede vi op med et nyt koncept på velfærdsarbejde. Aalborg har haft en selvstændig velfærdstjeneste ved navn Aalborg/Nørresundby Søfartsservice i over 60 år, men på grund af besparelser ved Aalborg Kommune måtte den gamle institution dreje nøglen om. Behovet for velfærd og service for søfolk i havnen var dog stadig det samme, og med mere end 2000 skibsanløb til Aalborg om året, er der mange søfolk, der skal besøges og

serviceres. Handelsflådens Velfærdsråd, som var en af de gamle støtter til velfærdstjenesten i Aalborg, kontaktede Sømandsmissionen for at høre, om ikke de kunne være interesseret i at overtage opgaven. Efter et par møder endte det med, at der blev nedsat en styregruppe bestående af Sømandsmissionen, Handelsflådens Velfærdsråd, Aalborg Havn og Aalborg Sømandshjem, som i fællesskab skulle køre opgaven videre. Sømandshjemmet står for den daglige drift, men for ikke at mikse de 2 vidt forskellige aktiviteter (velfærdsarbejde og hoteldrift) har vi valgt at kalde velfærdsarbejdet ”Seaman Aalborg”. Vi har søgt penge til arbejdet ved fonde og virksomheder med maritim tilknytning, og det er lykkedes at få finansieret det første års drift. Alle skibe i Aalborg havn får besøg fra vores velfærdsmand Jens Schulz eller af sømandsmissionær Troels Larsen. Søfolkene får tilbudt billig telefoni, internet, dugfriske aviser fra deres hjemland, bogbytning og kørsel fra havnen til byen. Velfærdsarbejdet passer som fod i hose til Aalborg Sømandshjems formålsparagraf, og det udføres i en kristen ånd. Vi er rigtig glade for den nye aktivitet, som er med til at bringe os tilbage på landkortet i Aalborg, som et hotel der gerne vil gøre godt for en særlig gruppe. Vores hotel er flyttet gennem de seneste år. Fra et dårligt kvarter ved siden af det gamle kulfyrede kraftvarmeværk på den gamle havn i Aalborg til Aalborgs kulturelle centrum. I dag er vi naboer til kulturhuset Nordkraft med rigtig mange forskellige aktiviteter og til Musikkens hus i Nordjylland som åbner til foråret i 2014. Vores havnefront har gennemgået en gennemgribende renovering. Der bliver bygget nyt på hele havnefronten. I løbet af få år forventer vi, at byggerierne omkring hotellet er færdigt. Det glæder vi os til, da det giver væsentligt bedre grundlag for at drive hotel på adressen Østerbro 27.

25


Fredericia Sømandshjem Gothersgade 40 7000 Fredericia Tlf. 75 92 01 99 Fax 75 93 25 90 Mail: fsh@fsh.dk www.fsh.dk

Bestyrer Egon Madsen Formand Jens Vindum Tlf. 61 33 83 92 Mail: jv@somandsmissionen.dk

Vi kipper med flaget på Sømandshjemmet i Fredericia. Året 2012 blev et vendepunkt på mange måder. Økonomisk kommer vi ud af året med balance mellem indtægter og udgifter (et lille overskud) efter nogle år med massive underskud. På trods af at vi ikke længere opsøger skibene i havn, får vi stadig besøg af mange søfolk. I 2012 er vores skøn, at ca. 1000 søfolk, primært af fremmed herkomst, besøgte vores hus i Fredericia. De har tydeligvis brug for et værested, og det stiller vi os gerne til rådighed for, men de har ikke brug for et hotel. En stor glæde var det, at sømandsmissionær Jørgen Knudsen i 4. kvartal 2012 og fremadrettet, blev en del af Sømandshjemmet i Fredericia. Hermed fik vi igen ressourcer til at besøge skibene. Denne kobling mellem opsøgende virksomhed og et værested for søfolkene i de få timer de kan være i land, er den rigtige metode - både i forhold til diakoni og mission. Året 2012 (og ikke mindst 2013) blev også et vendepunkt i forhold til at holde arrangementer. Et målrettet, opsøgende og vedholdende salgsarbejde giver resultater. Gennem de sidste 1½ år har vi fået et støt stigende antal humanitære og kirkelige organisationer, der holder store og små arrangementer/kurser/ 26

møder/seminarer hos os. En faktor der har haft stor indflydelse på vores økonomiske position. Det glædelige er, at vore gæster kommer igen. Det spiller en uvurderlig rolle for det miljø og den atmosfære vi gerne vil være kendt for, at der kommer gæster der bl.a. bruger vores sangbøger/salmebøger. Speciel for efteråret 2013 ligger der mange gode arrangementer i ordrebøgerne. Vi er også blevet ramt af en stor sorg. En af vore gode medarbejdere, Egon Cevin, blev kræftramt og sygemeldt i oktober måned 2012 og er desværre afgået ved døden i slutningen af juni måned 2013. Egon var en god og fleksibel kollega. Han var en medarbejder med fin blik for god service og havde et forbilledlig blik for den personlige kontakt, hvor han mødte ethvert menneske i øjenhøjde og med respekt. Sømandshjemmet i Fredericia har de sidste 2 år været til salg og har hen over perioden været udbudt til salg hos 3 forskellige mæglere - uden held. Med udgangspunkt i 2012 regnskabet er vi naturligvis blevet mere interessante for investorer, men indtil videre ser vi fremad og fortsætter driften af vores velbeliggende Sømandshjem. At se fremad med fortrøstning er et privilegium vi har i troen på Jesus Kristus - Guds Søn. Blandt andet er det ord, som Gud har talt til Jeremias (Jer. 29.11) også en personlig hilsen til dig og mig: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb”. Alt godt og venlig hilsen Egon Madsen


Svendborg Søfartsskole Overgade 6 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84 Mail: info@svesoef.dk www.svesoef.dk

Forstander Jens Frederiksen f. 27-03-1966

Af ren og skær nysgerrighed kikkede jeg i mine notater for det sidste år. Hvad mon der skete for ét år siden, som var interessant nok til at blive skrevet ned og husket? Skiftet af ministerium og spekulationen over, hvad dette mon vil indebære fylder en hel del? Her et år efter er det måske på sin plads at besvare spørgsmålet, eller i hvert fald at reflektere over så store dele af svaret, som er blevet blotlagt indtil nu. Som jeg ser det, er der ingen tvivl om, at skiftet af ministerium til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har været mærkbart. I starten blev de maritime uddannelser mødt med nysgerrighed og budt velkommen i en verden af videregående uddannelser, hvor det akademiske sprog var lige så svært at forstå for en sømand, som ”maritimsk” er det for en akademiker. På trods af disse ”sprogvanskeligheder” er der dog ingen tvivl om, at interessen var ægte. Ministeriet var imponeret over vores maritime uddannelsessystem, som i modsætning til universitetsuddannelserne konstant veksler mellem teoretiske og praktiske moduler, en ting, som har optaget ministeren så meget, at han har fundet det relevant at fremhæve de maritime uddannelser ved flere lejligheder. Ofte er det sådan, at nye folk medfører nye skikke. Skiftet af ministerium er et godt eksempel på dette. Gennem det sidste år har vi konstant mærket, hvordan tingene pludselig skulle gøres på en ny og anderledes måde. 2012 skulle blive året med den største omsætning for skolen nogensinde. På såvel skibsassistent som

HF- Søfartsområdet fik vi fyldt vores kvoter op til det maksimale, samtidigt med at kursusafdelingen også havde den største omsætning. Som noget nyt er der kommet hygiejneundervisning for vores elever, hvilket er relevant, idet mange af vores elever senere kommer til at stå for madlavningen om bord på de små coastere. Vores køkkenleder står for disse kurser, som vi også langsomt er begyndt at udbyde udenfor huset. Det nye havneanlæg blev flittigt brugt, men har også ligget stille i en periode pga. en garantisag på fritfaldsbåden. Vi har måttet sande, at kvaliteten i Kina ikke nødvendigvis er den bedste og at garantisager godt kan trække ud rent tidsmæssigt. Renoveringen af skolen fortsætter efter en fastlagt plan. 2012 blev et forsigtigt år, hvor renoveringen af elevkamrene på 2. sal blev færdiggjort. I 2013 er vi startet på en totalrenovering af kamrene på 1. sal, samtidigt med at alle vinduerne i hovedbygningen skiftes. Allerede nu er vi i gang med at lave forberedelserne til et meget stort renoveringsprojekt i efteråret 2014, hvor skolens kabys skal bygges op helt fra bunden. Som jeg ser det et af de mest udfordrende projekter nogensinde, ikke mindst fordi skolen skal køre videre med elever i en god del af tiden. Intet tyder på, at 2013 bliver et mindre travlt år end 2012. Vores brandskole er allerede booket kraftigt op og vi har venteliste til vores skibsassistentuddannelse. Der tales i øjeblikket om at oprette en kompetencefond, en fond, hvor rederne indbetaler midler, som skal gå til praktikpladser ombord på skibene. I dag er det kun meget få redere, som uddanner til resten af Handelsflåden. Vi ser frem til denne kompetencefond og de fordele som vores elever også vil få af denne. Manglen på personel indenfor offshore, shipping og især maskinmesteruddannelserne er ved at vise sig. Dem af vores elever, som vælger at videreuddanne sig indenfor disse områder vil gå en spændende fremtid i møde. Jeg vil gerne slutte med at sende mine bedste ønsker for Sømandsmissionen. Må Guds lys skinne på jeres videre vej frem i livet. Jens Frederiksen Forstander

27


Færøsk Sømandsmission Nesvik 8 FO-437 Nesvik, Færøerne Tlf. 00 298 47 00 00 Mail: hm@mission.fo www.mission.fo

Sømandsmissionær Torleif Johannesen Nesvegur 93 FO-655 Nes Færøerne Tlf. 00 298 44 90 24 Mail: torleif@mission.fo f. 22-06-1960 g. 14-08-1999 med Kristianna f. 03-08-1964 Sømandsmissionær 1990 Nu hvor årbog-hilsenen igen skal skrives, er det med tak og undren vi ser tilbage på året der gik. Gud var og er trofast. Han velsigner og gør sine børn til velsignelse for andre. At vi er Guds vidner og medarbejdere er stort. Moses siger det sådan i Salme 90,17: - Herren vor Guds livsalighed være over os! Og frem vore hænders værk for os, ja, frem vore hænders værk! - gl.overs. I Jesu navn og kraft gør vi Guds værk – og han vort værk. Den Færøske Sømandsmission er virksom både til lands og til vands. Til lands er der sømandskredse der beder for arbejdet og for medarbejderne, bærer økonomisk og laver julepakker til søfolk og fiskere. Missionæren taler til møder, gudstjenester, m.m. Til vands får søfolk og fiskere besøg af missionæren, som deler kristne aviser, bøger, hæfter og dvder med kristen sang og musik ud. Andagter og møder har der også været ombord på flere skibe. Et af møderne blev filmet og vist i færøsk tv en søndag eftermiddag. Desværre er Jógvan Højgaard holdt som deltids sømandsmissionær, så vi nu igen kun har en missionær. Der er udarbejdet en strategi for arbejdet de kommende år og ny landsledelse er ved at blive valgt. 28

Sømandsmissionen vil fremdeles satse på at gøre de kristne søfolk mere bevidste om deres kald og “vidnetjeneste” ombord – også blandt udenlandske søfolk. Vil Gud at de skal være søfolk, så har han en større plan med dem, end at de “bare” skal være “almindelige” søfolk. De skal samtidig være Jesusvidner der hvor de er. For at styrke dem i troen på Kristus og i vidnetjenesten ombord, blev der arrangeret et endags kursus, hvor der blev undervist i kristenlivet og i “teltmagermission/job-mission”, hvor 19 søfolk var med. Sømandsmissionen forsøger også at styrke den lokale ledelse i sømandskredsene. I september sidste år samledes ledelsen en lørdag, hvor der var god mad, vedkommende forkyndelse/undervisning med efterfølgende samtale og spørgsmål. Kvinderne var meget opmuntrede og inspirerede, og ønskede at gentage inspirationsdagen i år. Igen har et team fra Sømandsmissionen/Heimamissionen været på besøg i Nuuk på Grønland. Det blev en “missionsuge” på 10 dage med sang, vidnesbyrd og undervisning på forskellige steder, i forskellige sammenhænge og også ombord på flere skibe. Der er nok at se til, så Gud hjælpe os at gå i de forudberedte gerninger. Tak for samarbejdet, med ønske om Guds velsignelse.


Hotel Klaksvik

Postbox 59 FO-700 Klaksvik Tlf. 00 298 45 53 33 Fax 00 298 45 72 33 Mail: hotelklaksvik@hotelklaksvik.fo www.hotelklaksvik.fo

Bestyrerpar Ann og Jógvan Petersen Ann f. 04-10-1964 Jógvan f. 18-05-1962 g. 06-07-1985

Da det allerede er tid for at skrive en ny hilsen til årbogen, minder det os om, at tiden går, og at påmindelsen fra Moses, er aktuel som aldrig før: “Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet” Salme 90,12. Visdom er, at tro på Kristus, leve med ham, bruge de forudbestemte dage til Guds ære og vore medmennesker til velsignelse. Klaksvík Sømandshjem eller “Hotel Klaksvík”, som vi kalder det nu, ligger fortsat godt placeret i Færøernes næststørste by – “fiskerihovedstaden” Klaksvík. Klaksvík er hjemsted for mange skibe og kuttere. Der losses, repareres m.m. og mange har sit daglige arbejde i fiskeriindustrien. Alt lokalsamfundet er mærket af fiskeindustrien. Det mærkes også på sømandshjemmet, der har god udsigt over havn og skibe. På sømandshjemmet er der gæster fra ind- og udland. Gæster i forskellige størrelser, med forskellige sprog, interesser m.m. Søfolk og fiskere besøger os også. Ofte har vi en god snak om fiskeri og livet på havet, og ind imellem også en snak om Jesus, om liv, død og det evige liv.

Vi har 28 gode og moderne dobbelt og enkelt værelser, hvoraf de 25 har bad og toilet. 10 af værelserne har mulighed for ekstra opredning. Alle værelserne har tv og gratis internet. Morgenmaden spises i cafeteriet fra kl. 7.00 – 11.00, og er indregnet i overnatningen. Vi har ikke varm mad midt på dagen, men middag fra kl. 19.00 – 21.00. Kaffe, the og kager kan købes gennem hele dagen. Hjemmet har gode muligheder til kurser, fester, bryllupper, fødselsdage, m.m. i vores festlokale til 150 personer. Vi har også kursuslokale til 15 personer og opholds- og hyggestue til 30 personer. På hjemmet forsøger vi at skabe en god og kristen atmosfære. Da vi har skåret ned på personalet, er der bare fælles morgenandagt på fredagene. Hver mandag aften kl. 21.00, er der andagt i cafeteriet, hvor alle er velkomne. Velkommen at besøge Hotel Klaksvík, et sted til overnatning, hygge, fest, m.m. i ryge- og alkoholfrie omgivelser.

29


Hotel Ørkin

Brautarholt 29 105 Reykjavik Island Tlf. 00 354 56 80 77 7 Fax 00 354 56 89 74 7 Mail: info@hotelorkin.is www.hotelorkin.is

Bestyrer Ingibjørn Eldevig f. 18-04-1948

Sømandmissionen har i årtier haft virksomhed her i Reykjavik, hvor der har været ”sømandsstue” og en missionær tilknyttet. Denne virksomhed var mest baseret på de færøske søfolk, der besøgte Island, idet der blev fisket en del her ved Island, samt det tætte samarbejde mellem Island og Færøerne. I 1970’erne pågyndte man at bygge det her sømandshjem/hotel, der blev indviet i 1991. Her i huset har vi haft mange søfolk og andre besøgende, i særdeleshed færinger. Efterhånden er mønstret ændret, hvor nye moderne skibe har afløst de gamle. Overnatningsbehovet har også ændret sig, så overnatningsgæsterne er skiftet, men man bibeholder fortsat mødeaktiviteterne og besøgende ombord på skibene, der lægger ind til losning og lastning. Der er ikke så mange færøske skibe i dag, der kommer, men mest grønlandske, hvor flere af besætningerne er færinger. Vi medbringer aviser og blade, som søfolket så har lejlighed at læse. I dag drives sømandshjemmet også som almindeligt hotel, hvor folk fra mange nationer bor. Men vi holder samme stil her på hotellet, og får mange positive

30

tilbagemeldinger for den stil – stille og alkoholfrit hotel. Vi ligger rimelig centralt i byen, 15 – 20 minutter til centrum ad hovedgaden/gågaden og til det meste, folk ønsker at besøge. Vi byder i dag på overnatning med morgenmad, men der er andre aktiviteter, der også benytter sømandshjemmet. I vinterhalvåret er der møde-/kirkeaktiviteter, og kvindekredsen samles her hver 14. dag. Mange færinger besøger jævnligt hotellet og læser aviser og får en hyggesnak, gerne med kaffe og hjemmebagt kage, der bages af de dygtige piger, der arbejder her i huset. Vi har også en sal, der udlejes til flere aktiviteter. Heriblandt holdes mange konfirmations- og fødselsdagsfester her i huset, samt kursusvirksomheder. Der foreligger planer om udbygning af huset, så vi kan få større muligheder, hvilket der er behov for. Denne plan kører fremad, og vi håber, at der indenfor ikke så lang tid tages flere lokaler i brug. Ellers er vi ude med vores hjemmeside: www.hotelorkin.is, hvor man kan følge lidt mere med.


Broderkredsen på Havet

BRODERKREDSEN

Formand John Aaen Strandvej 99 a 9970 Strandby Tlf. 35 13 51 14

Broderkredsen på Havet er en forening af troende, søfolk, fiskere og dem, som har et hjerte, som banker for danske søfolk. Foreningen blev stiftet i Marstal præstegård 1899 af en gruppe troende skibsførere. I dag er vi ca. 300 medlemmer i Danmark og på Færøerne. Broderkredsen på Havet var i 1899 med til at oprette ”Sømandshøjskolen”, som i dag hedder Svendborg Søfartsskole. Den er den ældste søfartsskole i verden. En skole der bygger på et kristent grundlag og værdier. Der bliver holdt morgenandagt og sunget morgensang hver dag på skolen. Det er Broderkredsen der står bag skolen, som er vores hjertebarn. Har du hjerte og kærlighed til danske søfolk, er du velkommen i den Danske Broderkreds. Et medlemskab koster årligt 325 kr. pr. person eller 500 kr. pr. par. Medlemskabet er inkl. medlemsbladet ”Redningsbåden & Duen”, som udkommer 10 gange om året. Ønsker du bladet uden medlemskab koster det 188 kr. om året. Der blev igen først i juni 2013 holdt sommerstævne på Svendborg Søfartsskole, hvor skolens forstander Jens Frederiksen, lærere og kabyssen (køkkenet), gjorde at Broderkredsen og deres familier igen fik

lov til at opleve et fantastisk fællesskab, med troende brødre og søstre og børn som hyggede sig i de skønne omgivelser. Nogle af Broderkredsens medlemmer er også i år medarbejdere på De sejlende kaffestuer Bethel og Duen, som sejler rundt til mange danske havne, hvor mennesker hører om det største, nemlig om vores herre og mester. Kommer du til en havn, hvor et af skibene ligger, er du altid velkommen om bord. Kærlig hilsen Broderkredsen på Havet

31


Økonomi 2012 Driftsregnskab for 1/1 - 31/12

Indtægter:

Forårsgaver Årsmødegaver Julegaver Gaver fra møder og kredse Kollekter og høstoffer Andre gaver og tilskud Indtægt Aggershøj Gaver skibe Genbrugsbutikker og andet salg Testamentariske gaver Redningsbåd abonnement/annonce Tips og Lotto Renter/afkast Ekstraordinær indt. Grønlandske Shj og Havnepladsen, netto

Indtægter I alt

2011 103.086 180.445 47.115 154.165 53.201 1.168.820 95.057 104.300 260.012 30.000 195.751 164.668 136.237 0 3.666.439 6.359.296

2012

Administration Husleje, forsikringer, kontingenter m.m. Kørsel og rejseudgifter Redningsbåden og andre publikationer Årsmøde Uddeling til Aggershøj (incl. Løn) Uddeling til skibe Uddeling til Sømandshjemmene Ekstraordinær udgift - afskrivn.

Udgifter I alt Årets resultat efter uddelinger

32

2.816.051 379.691 707.547 558.384 289.897 97.061 530.103 759.420 365.057 151.541

Aktive

84.120 154.776 19.965 195.891 62.195

Kas

1.151.820 176.383 100.235 131.543 717.821 221.033 135.889 2.813.606 95.834 3.365.711 9.426.822

Agg

Udgifter: Løn

Statu

6.654.752

3.272.123 419.036 622.108 511.713 290.589 75.300 579.487 619.798 182.699 301.541 6.874.394

-295.456

2.552.428

Udl

Div.

Anp

Bet Grø

Aktive Passiv

Kre

Kap

Grø

Passiv

De to v • Stø • Stø

Endvid • Ove • Stø • Stø Agg

Bemæ Udlån

De anf forsyn ved sta


12 12

84.120 84.120 54.776 54.776 19.965 19.965 95.891 95.891 62.195 62.195

51.820 51.820 76.383 76.383 00.235 00.235 31.543 31.543 17.821 17.821 21.033 21.033 35.889 35.889 13.606 13.606 95.834 95.834 65.711 65.711 26.822 26.822

72.123 72.123 19.036 19.036 22.108 22.108 11.713 11.713 90.589 90.589 75.300 75.300 79.487 79.487 19.798 19.798 82.699 82.699 01.541 01.541 74.394 74.394

52.428 52.428

Økonomi 2012

400 400

Status pr. pr. 31/12 31/12 Status

2011 2011

2012 2012

350 350

3.753.932 3.753.932 15.398.611 15.398.611 21.189.332 21.189.332 00 171.868 171.868 1.500.000 1.500.000

10.666.586 10.666.586 17.802.543 17.802.543 14.989.332 14.989.332

300 300

Anpartselsk. Havnepladsen Havnepladsen Anpartselsk. Bethel/Duen Bethel/Duen Grønlandske Sømandshjems Sømandshjems aktiver aktiver Grønlandske

10.898.734 10.898.734 3.234.416 3.234.416 65.818.987 65.818.987 121.965.880 121.965.880

10.740.047 10.740.047 3.082.875 3.082.875 67.272.014 67.272.014 125.903.397 125.903.397

Kreditorer Kreditorer Kapitalkontoen Kapitalkontoen

3.088.065 3.088.065 105.795.761 105.795.761 13.082.054 13.082.054 121.965.880 121.965.880

6.717.212 6.717.212 105.319.176 105.319.176 13.867.009 13.867.009 125.903.397 125.903.397

Aktiver: Aktiver:

Kasse og og bank bank Kasse Værdipapirer Værdipapirer Udlån Udlån

Div. Debitorer Debitorer Div. Aggershøj vurderingsum vurderingsum Aggershøj

Aktiver II alt alt Aktiver Passiver: Passiver:

Grønlandske shj. shj. passiver passiver Grønlandske

Passiver II alt alt Passiver

250 250

200 200

00 1.350.000 1.350.000

150 1500

100 100

50 50

De to to væsentligste væsentligste årsager årsager til til det det gode gode driftsresultat driftsresultat ii 2012 2012 er: er: De Større testamentariske testamentariske gaver. gaver. •• Større •• Større Større afkast afkast på på værdipapirer. værdipapirer. Endvidere kan kan bemærkes bemærkes til til driften: driften: Endvidere •• Overskuddet Overskuddet fra fra de de grønlandske grønlandske sømandshjem sømandshjem er er mindre mindre end end sidste sidste år. år. Større indtægter indtægter fra fra Aggershøj, Aggershøj, pga. pga. udlejning udlejning af af værelser. værelser. •• Større •• Større Større ekstraordinære ekstraordinære udgifter. udgifter. Skyldes Skyldes nedskrivning nedskrivning af af ejendomsværdien ejendomsværdien på på Aggershøj. Aggershøj. Bemærkninger til til aktiver: aktiver: Bemærkninger Udlån er reduceret. Skyldes salg salg af af Skagen Skagen Sømandshjem. Sømandshjem. Udlån er reduceret. Skyldes De anførte anførte tal tal er er et et uddrag uddrag af af den den officielle officielle årsrapport, årsrapport, som som er er revideret revideret og og De forsynet med med revisors revisors påtegning påtegning uden uden bemærkninger bemærkninger udarbejdet udarbejdet af af Deloitte Deloitte forsynet ved statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen. ved statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen.

33


0 50.000

40.047 82.875 72.014 03.397

1500000 1000000

Økonomi 2012 500000 0

17.212 19.176 67.009 03.397

formålsbestemte

Gaver

RB abn

Tips

lotto

Gen brug

Ekstra ordinær

Rente afkast

Test. gaver

Gr. Shj.

Hvad blev pengene brugt til? 3500000 3000000 2500000 2000000

.

1500000

ien på

1000000 500000 0 -500000

g tte

Løn

Kørsel

Adm

Blade m.m.

Uddeling

Årsmøde

Overskud

Hvor kom pengene fra? 4000000

012

3500000 3000000

.666.586 .802.543 .989.332

2500000 2000000

0 .350.000

1500000 1000000

.740.047 .082.875 .272.014 .903.397

500000 0

.717.212 .319.176 .867.009 .903.397

formålsbestemte

Gaver

RB abn

Tips

lotto

Gen brug

Ekstra ordinær

Rente afkast

Test. gaver

Gr. Shj.

Hvad blev pengene brugt til? 3500000 3000000 2500000 2000000

år.

1500000

rdien på

Gaver 1000000 500000

formålsbestemte

RB abn

Tips lotto

Genbrug

Test. gaver

Rente afkast

Ekstra ordinær

Gr. Shj.

0 -500000

og oitte

Løn

34

Adm

Kørsel

Blade m.m.

Årsmøde

Uddeling

Overskud


Hovedbestyrelsen Hans Peter Kristensen

Mågevej 11 6960 Hvide Sande Tlf. 97 31 12 67 Mail: hp@hssb.dk f. 25-07-1956 g. 24-09-1977 med Birgitte f. 09-11-1957 Indtrådt i HB 2008 Hovedkasserer i HB 2008-2011 Formand 2011

Keld Østergaard

Præstegårdsvænget 4 7755 Bedsted Tlf. 97 94 56 86 Mobil 30 30 56 84 Mail: ko@somandsmissionen.dk f. 11-01-1957 g. 15-10-1977 med Anni f. 11-01-1958 Sømandsmissionær 2006 Indtrådt i HB 2010 Næstformand 2011

Johannes Christoffersen

Oline Berthelsen

Palasip i Den grønlandske Kirke (sognepræst) Postboks 25 3911 Sisimiut Tlf. +299 86 50 53 Mail: olbe@ilagiit.gl f. 08-07-1953 g. 26-12-2008 med Poul f. 11-12-1939 Indtrådt i HB 2011

Thomas Uth

Anette Ingemansen

Journalist Vejlevej 7 7000 Fredericia Mobil 26 30 64 08 Mail: anette.rose.ing@gmail.com f. 16-09-1964 g. 04-08-1990 med Bjarne f. 20-01-1964 Indtrådt i HB 2011

Tousvej 28, st.th. 8230 Åbyhøj Tlf. 22 58 77 19 f. 19-08-1948 g. 28-07-1973 med Birgit f. 26-05-1948 Indtrådt i HB 2000 Næstformand 2002-2011

Lars Risager

Sømandshjemsbestyrer Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 09 77 Fax 98 43 18 99 Mail: info@fshotel.dk f. 04-01-1976 g. 09-04-1998 med Tina f. 26-08-1975 Indtrådt i HB 2009

Sognepræst Rebildparken 99 9220 Aalborg Ø Mobil 23 44 65 67 Mail: thau@km.dk f. 28-10-1969 g. 03-04-1993 med Pia f. 01-09-1969 Indtrådt i HB 2008

Anni Borg

Åglimt 57, Mogenstrup 7800 Skive Tlf. 97 54 41 27 Mobil 30 32 58 97 Mail: aborg@fibermail.dk f. 28-06-1946 g. 16-08-1969 med Anders f. 20-07-1945 Indtrådt i HB 2012

35


Hovedkontoret Hovedkontoret i Vejle Havnepladsen 1 7100 Vejle Tlf. 33 93 25 43 Fax 33 93 25 41 Mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Åbningstid: mandag til fredag kl. 9.15 – 15.00 Bankkonto: 9541 8003300 Girokonto: 8003300

Frede Ruby Østergård Generalsekretær Direkte 33 45 55 21 Mobil 29 72 59 94 Mail: fro@somandsmissionen.dk f. 15-06-1974 g. 27-04-1996 med Mette f. 12-12-1974 Generalsekretær 2009

Regnskabsmedarbejder Direkte 33 45 55 26 Mobil 20 81 08 38 Mail: arb@somandsmissionen.dk f. 28-03-1968 g. 11-04-1992 med Ole f. 11-06-1964 Ansat 2010

Dorte Schütt Larsen

Jens Vindum Administrationschef Direkte 33 45 55 23 Mobil 61 33 83 92 Mail: jv@somandsmissionen.dk f. 21-09-1954 g. 02-06-1984 med Birgitte f. 05-06-1957 Ansat 2010

Kristian Mikkelsen Bogholder Direkte 33 45 55 22 Mail: km@somandsmissionen.dk f. 31-12-1954 g. 20-01-1979 med Herdis f. 24-03-1956 Ansat 2010

Ane Margrethe Vrist Sekretær Direkte 33 45 55 20 Mobil 23 32 66 12 E-mail: amv@somandsmissionen.dk f. 13-08-1986 Ansat 2010

36

Anita Ringgaard Brødsgaard

Regnskabsmedarbejder Direkte 33 45 55 24 Mail: dsl@somandsmissionen.dk f. 30-07-1968 Ansat 2008

Miriam Vibe Vibjerg Regnskabsmedarbejder Direkte 33 45 55 25 Mobil 40 35 36 69 Mail: mvv@somandsmissionen.dk f. 22-05-1972 g. 30-07-1994 med Henrik f. 14-05-1971 Ansat 2011


Sømandsmissionærer Jørgen Erik Larsen Vedelsgade 33A 4180 Sorø Tlf.: 88 17 40 55 Mobil 23 43 05 68 Mail: jel@somandsmissionen.dk f. 16-03-1943 g. 28-05-1966 med Anny f. 12-02-1947 Sømandshjemsbestyrer 1973-1979 Sisimiut Sømandshjemmet Bethel 1979-1990 Sømandsmissionær 1990 Medlem af HB 2002 – 2010

Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf. 75 15 38 06 Mobil 20 73 38 06 Mail: flp@somandsmissionen.dk f. 06-10-1960 g. 09-09-1989 med Susanne f. 09-01-1968 Sømandsmissionær 2006

Keld Østergaard Præstegårdsvænget 4 7755 Bedsted Tlf. 97 94 56 86 Mobil 30 30 56 84 Mail: ko@somandsmissionen.dk f. 11-01-1957 g. 15-10-1977 med Anni f. 11-01-1958 Sømandsmissionær 2006 Indtrådt i HB 2010

Simon Skovgaard Ambrosen Møllevejen 50 5960 Marstal Mobil 29 82 27 71 Mail: ssa@somandsmissionen.dk f. 03-05-1983 g. 10-09-2005 med Margit f. 02-04-1983 Sømandsmissionær 2007

Troels Rauff Larsen Østergade 30 9400 Nørresundby Mobil 60 61 11 41 Mail: trl@somandsmissionen.dk f. 08-06-1983 g. 14-04-2007 med Anne f. 01-11-1982 Sømandsmissionær 2011

Jørgen Bech Knudsen Præstegårdsvej 54 8320 Mårslet Mobil 28 65 52 77 Mail: jbk@somandsmissionen.dk f. 08-11-1963 g. 23-04-1988 med Dorte f. 16-06-1962 Sømandsmissionær 2012

Cafémedarbejder Ruth Brik Christensen Mobil 23 26 22 26 Mail: brikdk@hotmail.com f. 09-08-1952 Ansat 2013

37


Pensionerede medarbejdere Osvald Mouritzen Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf. 39 65 37 99 f. 20-03-1924 g. 28-04-1995 med Helle f. 16-07-1955 Generalsekretær 1977-1994

Lis Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th. 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 31 38 89 f. 20-01-1924 g. 07-10-1950 med Anker f. 14-01-1928 Sømandshjemsbestyrer 1951-1961 Nakskov 1961-1976 Frederikshavn Indsamling og salg af brugte frimærker

Bent Muff Tarphagevej 26 C 6710 Esbjerg V Tlf. 75 15 03 83 Fax 75 15 28 02 Mobil 21 26 29 83 Mail: bm@somandsmissionen.dk f. 06-11-1937 g. 26-03-1959 med Etna f. 26-04-1939 Sømandsmissionær 1970-2007 Medlem af HB 1996-2001

38

Anker Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th. 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 31 38 89 f. 14-01-1928 g. 07-10-1950 med Lis f. 20-01-1924 Sømandshjemsbestyrer 1951-1961 Nakskov 1961-1976 Frederikshavn Hovedkasserer 1976-1993

Klaus Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv. 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 72 01 f. 08-03-1925 g. 06-12-1946 med Tinne f. 23-05-1927 Feriehjemsbestyrer Aggershøj 1980-1986 Sømandsmissionær 1980-1995


Fritidsmedarbejdere Jens Christian Seeberg Solbakken 9 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 Fax 59 50 13 32 Mail: jseeberg@post3.tele.dk f. 29-10-1949 g. 06-01-1996 med Editha f. 15-01-1958

Svend-Aage Smidt Krebseparken 95 6710 Esbjerg V f. 10-04-1947

Editha Seeberg Solbakken 9 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 Fax 59 50 13 32 Mail: jseeberg@post3.tele.dk f. 15-01-1958 g. 06-01-1996 med Jens Chr. f. 29-10-1949

39


åden 25/11/10 11.47 Side 12

el n 44 30 28 enhjem.dk

Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk T: 00299 321029 - F: 00299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Vera & Jesper Kjeldman

og ***Hotel Frederikshavn 43 18 99

Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut T: 00299 864150 - F: 00299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Ruth og Peter Ellegaard

l

11 76 97 otel-aalborg.com

nens familiehotel ia 93 25 90

15 85 70 -bethel.dk

g Hotel

Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq T: 00299 642239 - F: 00299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Maria og Aksel Lynge Nielsen

Færøerne

HAVNEMEDARBEJDERE: Kalundborg: Editha og Jens Chr. Seeberg, Solbakken 9 · 4400 Kalundborg. Tlf. 59 50 13 32 E-mail: jseeberg@post3.tele.dk

»BETHEL« af ØSTERBy DET SEJLENDE SØMANDSHJEM bethel@somandsmissionen.dk Keld: 30 30 56 84 Jørgen Erik: 23 43 05 68

Indenlandsk Sømandsmission 1 7100 Vejle Klaksvik Sømandshjem Tlf. 33 93 25 43 Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik T: 00298 455333 - F: 00298 457233 Fax 33 93 25 41 hotelklak@hotelklak.fo info@somandsmissionen.dk Ann & Jógvan Petersen Hotel Runavik, sømandshjem www.somandsmissionen.dk Sømandsmissionær Torleif Johannesen, Nesvegur 93, FO-655 Nes, Tlf. 00 298 44 90 24 Havnepladsen torleif@mission.fo

31 36 76

Heidavegur 6 FO-620 Runavik Tlf. 00298 77 88 77 www.hotel-runavik.fo

13 16 52

Island

Hotel anstholm 96 27 80

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS- 105 Reykjavík T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Asbjörg og Jóan Karl Högnesen

Broderkredsen på havet John Aaen, formand Strandvej 99, 9970 Strandby T: +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk

53 13 41

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg T: +45 62 21 04 84 - F: +45 62 22 05 84 forstander@svesoef.dk Margit & Kurt Kølle

2910

40

Forsidebillede: Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

Returadresse: Sømandsmissi onen Havnepl adsen 1 7100 Vej le

Årbog 2013  

Sømandsmissionens Årbog 2013. Hvad er der sket i Sømandsmissionen det sidste år, og hvem er hvem rundt i organisationen.

Advertisement