Page 1

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

1


Indenlandsk Sømandsmission

E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk

Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste.

Gaver til ISM Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med at gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag – at bringe evangeliet til søfolk og fiskere.

Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission

og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer: Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til 14.500 kr. Man kan give gaver til forskellige organisationer, men gaven skal være løbet op på mindst 500 kr. til hver enkelt organisation for at måtte medregnes. De første 500 kr. du giver i gaver er ikke fradragsberettiget, og derfor skal der gives 15.000 kr. for at opnå de 14.500 kr. i fradrag.

Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år.

Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. Vejle, 2011

2


Formandens hilsen

Formand Hans Peter Kristensen

”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt tilrette for os at vandre i.” Dette motto bliver fremhævet igen og igen op gennem Sømandsmissionens historie. Sømandsmissionærer, generaler, Sømandsmissionens venner, formænd, medarbejdere på sømandshjemmene, præster og andet godtfolk har understreget rigtigheden af dette vers fra Bibelen. Var det måske lettere at finde vej før i tiden end det er i dag? Ved et kig i historiens skatkammer og ved samtaler med nogle af de gamle iblandt os – ja så er der ikke meget, der tyder på at problemerne var mindre dengang. Der var store beslutninger og opgaver at tumle med – alt fra økonomi, krig og nødvendige forandringer fordi skibene og behovene ændrede sig. Man fulgte med det bedste man kunne og det er forklaringen på, at vi kan fejre endnu et år i gerningen for søfolk og fiskere. Turde dem, der gik forud for os tro på de forud beredte gerninger, hvem er da vi, om vi tvivler! Sidste år kom formandshilsenen fra Ole Dahl, som nu er stoppet i hovedbestyrelsen efter 3 ½ år på posten. Ole ydede en rigtig god indsats, der gør det lettere for os andre at komme videre med arbejdet. IM har i stedet udpeget Anette Ingemansen til Sømandsmissionens bestyrelse. Vor grønlandske bestyrelsesmedlem er præst Oline Berthelsen, der har afløst præst Aviaja R. Pedersen. Alfred Wejse, Jørgen Erik Larsen og Jytte Kusk er udtrådt af bestyrelsen. Det er tre personer, som har erfaring på stort set alle niveauer i organisationen og det siger sig selv, at det er en udfordring at erstatte sådanne kapaciteter. Sømandsmissionær og skipper på Bethel, Keld Øster-

gaard og direktør, Carsten Wengel er nyvalgte. Keld er ny næstformand og Carsten er ny kasserer. På kontoret i Vejle er der også sket ændringer i personalet, herunder at Jens Vindum er tiltrådt som administrationschef og er kommet godt i gang med arbejdet. Jens kender også vores organisation fra tiden som forstander for Svendborg Søfartsskole. På regnskabskontoret er Finn Juul Nielsen fratrådt og årsagen til, at jeg tillader mig at fremhæve Finns indsats, er på grund af et godt samarbejde gennem de år, hvor jeg fik lov til at være kasserer i Sømandsmissionen. I januar i år blev Frede Ruby Østergård ordineret i Haderslev Domkirke. Godt igen at have en ordineret præst i vores ledelse. Endvidere ser jeg den daglige ledelse med generalsekretær og administrationschefen sammen med de ansatte i regnskabsafdelingen og sekretariatet som et godt hold. I indeværende år er der også sket forandringer i missionærflokken, idet Simon Ambrosen med familie er flyttet fra jobbet i Aalborg til feriehjemmet Aggershøj, for at virke der. Til erstatning for Simon er Troels Rauff Larsen startet med udgangspunkt fra Aalborg Sømandshjem. I årets løb er der arbejdet med at styrke nutidens læsestue, som vi i dag antager at være formidling via internettet og facebook. Endvidere er der lagt mange kræfter i at få formuleret Sømandsmissionens visioner for de kommende år. Der er stillet mange hvorfor og hvordan spørgsmål, analyseret og forundersøgt og nu ligger der en plan for i hvilken retning vi ønsker at gå med organisationen. Arbejdet er udført i tæt samarbejde mellem hovedbestyrelse, general og missionærer og dækker såvel Grønland som Danmark. 3


Danmarksudvalget har ligeledes arbejdet på at finde passende indsatsområder for at hjælpe de danske sømandshjem. Der er afholdt temadag ”Fremtidens sømandshjem” med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og bestyrere fra de danske sømandshjem. Her i sommer fik jeg mulighed for at besøge de grønlandske sømandshjem. Der blev mulighed for at besøge kirken, kommunen og ministeriet, hvilket gør det lettere at danne overblik over nødvendige tiltag og investeringer. Ikke mindst at besøge vores mange medarbejdere på hjemmene gjorde dybt indtryk, idet det gav forståelse for de udfordringer og problemer, som er forbundet med at drive et moderne sømandshjem i nord. Fremadrettet vil vi tilpasse organisationsstrukturen til opgaven, der skal udføres. Diakonien i bredeste forstand skal være i centrum, støttet af hovedbestyrelsen, vennerne og forretningsdelen. Vi vil bestræbe os på at understøtte de danske sømandshjem, der tjener formålet og anses for at kun-

4

ne drives økonomisk forsvarligt. Ligeledes vil vi arbejde på at fastholde kontakten til Østdanmark. I Grønland skal ansættes en sømandsmissionær med base på et sømandshjem. Vi vil fastholde og gerne udbygge samarbejdet med vore venner, herunder vores søskendeorganisationer, som vi i forvejen løser opgaver sammen med. Skal ovennævnte lykkedes bør vi lytte til hvad Peter skriver i sit første brev, kap. 4 vers 7-11. ”Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder!” HPK 2011


Generalsekretærens årsberetning

Generalsekretær Frede Ruby Østergård

I Sømandsmissionen er der gennem årenes løb tegnet mange huse, og de huse og deres indhold er lagt i Herrens hænder. Jeg tror, at de huse og deres indhold har betydet, at mange mennesker har opdaget, at de er skabt i Guds billede, ja, vi er ligefrem tegnet i hans hånd. Det minder mig om tre ting. For det første har vi hver især stor værdi for Gud – du og jeg og hele menneskeheden er skabt i hans billede. Han har set, hvordan vi skulle skabes, og han så, at det var godt! Alle de fiskere og søfolk Sømandsmissionen møder til daglig har selvfølgelig samme værdi som du og jeg, og det ønsker Gud, at de og vi skal vide. For det andet er vi tegnet i hans hænder, og det minder mig om, at Jesus fik gennemboret sine hænder for at redde dig og mig. Hullet er den tegning, der kan minde os om den ufattelige værdi vi har. Han ville gå i døden for os, så vi kunne få et håb at leve på – og et håb at række videre. For det tredje minder det mig om, at selvom mange af Sømandsmissionens stenhuse ikke bliver brugt som sømandshjem mere, så er der kommet mange levende sten i Guds hus ud af det – altså mennesker som har fået et levende forhold til Gud, ved at finde Jesus gennem Sømandsmissionens huse. Jeg ønsker og beder for, at Guds kærlighed kommer til at fylde os og dem, som vi møder med budskabet tegningen i Jesu hænder. Jeg håber også, at vi kan glæde os over fordums gode historie uden at spærre for fremtidens nye muligheder for at lede andre hen til Guds hænder - med eller uden stenhuse.

Evangeliet til søfolk og fiskere bliver til fire visioner Sømandsmissionens missionsstatement blev præsenteret sidste år sammen med de fire visioner. Det sidste år har hovedbestyrelsen haft fokus på at udarbejde strategier til de to første visioner, og det vil jeg løfte lidt af sløret for her. Visionerne er sat til at løbe fra 2011-2013.

»(Herren siger): Se, i mine hænder har jeg tegnet dig.« Esajas’ Bog kapitel 49 vers 16a

Vision 1: Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede på alle betydende danske havne med tilbud om en snak om menneskelivet og formidling af evangeliet. Det betyder, at når vi står ved udgangen af 2013 skal Sømandsmissionen have 10 faste baser (Sømandshjem, caféer mv.) og 2 mobile baser (Bethel og Duen). Vi skal forsat drive enkehold. Vi har opdateret vores hjemmeside, så der også ud fra den vil blive drevet målrettet arbejde for søfolk og fiskere. Og endelig vil vi ved udgangen af 2013 have taget stilling til, om/ hvordan vi kan være nærværende på offshore-delen i den blå branche i Danmark. Vision 2: Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede i Grønland, så evangeliet bliver fastholdt og udbredt til flere. Uden gode relationer mellem indbyggerne i Grønland og Sømandsmissionens medarbejdere, når vi ikke vores mål med arbejdet i Grønland. Og derfor handler visionen overordnet om, at bestyrere og andre medarbejdere bliver længere i tjenesten – forhåbentligt tre år i første kontrakt… Og så tager de tre år mere, fordi de ikke kan lade være! Derfor vil vi have fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og selvfølgelig fokus på ”diakoni” (diakoni forstået som både mission og omsorg/velfærd). Konkret betyder det, at vi snart skal have ansat en ny medarbejder i Nuuk, som både kan gå på havnen og inspirere bestyrere og assistenter til deres arbejde i den diakonale del af arbejdet. Og vi har fire velholdte og veldrevne Sømandshjem. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan verden ser ud om næsten tre år, men det er det vi i udgangspunktet går efter!

Bethel og Duen Skipper Keld Østergaard skriver et stykke om Bethel andetsteds i Årbogen, men jeg vil her sige, at det er utroligt positivt at høre de ofte livbekræftende beretninger fra skibet. Ikke alle kommer helt frivilligt om 5


bord, men det er som om, at de ’skal’, og når snakken så er kommet i gang, så løsner stemningen sig ofte, og vi kommer ind til de vigtige ting i livet. Jeg vil også sige tak til de frivillige, som bruger mange timer på skibet – vi kan ikke holde åbent så mange dage om året uden jeres hjælp! Også alle de forsyninger af kage, jordbær, kartofler mv., som ’let’matroserne får, er vi taknemmelige for – det viser en tydelig opbakning til både den lønnede og ulønnede besætning på skibet. Og så er det jo fantastisk, at vi allerede har et nyt skib på banen – det gik lidt hurtigere end forventet. Skibet skal dog først i aktion for Sømandsmissionen til foråret. Inden skal det først på værft og Fulton Stiftelsen skal bruge det i vinterhalvåret. Ikke nok med at det er skønt, at vi kan konvertere penge fra salg af sømandshjem til så klart et sømandsmissionsarbejde, men det er også smukt, at vi samtidigt får mulighed for at kunne lægge skib til et nyt projekt til gavn for unge og deres familier i Fultons regi. Vi håber, at det bliver et godt samarbejde med dem, og samtidigt håber vi, at vi får udvidet samarbejdet med Broderkredsen og SMUK på en gang med skibet.

Sømandsmissionærer Som konsekvens af, at søfolk og fiskere ikke har så meget tid til at komme fra borde, og når de er fra borde, så er de på vej hjem, så er der endnu mere brug for det opsøgende arbejde, som missionærerne udfører på skibene. Desværre er vores bygninger mere synlige i gadebilledet end 6 sømandsmissionærer, og det betyder, at vi måske skal være bedre til at få fortalt, hvad de oplever på skibene. Vi vil meget gerne komme på besøg i jeres sømandskreds, sognearrangement, kreds eller invitere jer på besøg på Bethelskibet, når det er i nærheden af jer – så kontakt os endeligt, så vi kan få en aftale. Da Simon Amrosen flyttede til Ærø, kom vi til at mangle en i Aalborgområdet. Jeg er glad for, at Troels Rauff Larsen sagde ja til denne opgave. Troels var ikke ubekendt med at møde mennesker med evangeliet, men skulle selvfølgelig vænne sig til at gøre det på deres arbejdsplads – skibene. Troels er gift med Anne, og de har en søn på godt 1 år. Herunder skal også nævnes, at Heri Elttør har været ansat som sømandsmissionær på Bethel i 1½ måned i foråret 2011. Det har været godt og inspirerende, at have dig med om bord. Heri er til daglig missionær i Indre Mission.

Aggershøj Inden jeg henviser til stykket om Aggershøj andetsteds i Årbogen, vil jeg gerne nævne, at det er skønt, at vi igen har et par, som kan være de gennemgå-

6

ende figurer på Aggershøj. Tak til Margit og Simon Ambrosen for den gejst, som I har taget med, og pt. håber jeg, at det nye mandehold, hvor vi inviterer mandlige søfolk, fiskere og andre med tilknytning til Sømandsmissionen, bliver en succes. En fælles opfordring er dog, at vi gerne vil have flere frivillige med i arbejdet på Aggershøj.

Sømandshjemmene Der er stadig kul på kedlerne på Sømandshjemmene. I Danmark har det igen været et hårdt år konkurrencemæssigt, og i Grønland har vi på trods af lederskift på tre ud af fire hjem fået et bedre resultat end de to foregående år. De Danske Sømandshjem har præget hovedbestyrelsens dagsorden i det forgangne år, både fordi man fra sømandshjemmenes side har ønsket at styrke samarbejdet, og fordi nogle hjem har haft brug for hjælp på det økonomiske plan. Vi har haft nedsat et udvalg, som fokuserede på fremtidens sømandshjem, og de arrangerede en temadag om det i marts. Specielt de økonomiske udfordringer har gjort, at hovedbestyrelsen har drøftet, under hvilke forudsætninger vi vil anbefale et sømandshjem at forsætte arbejdet eller lukke. Det har ikke været let, for sømandshjemmene er hjerteblod, og dog må vi alle huske, at formålet med hjemmene selvfølgelig er vigtigere end det enkelte hjems eksistens – i tidernes morgen opbyggede man ikke et hjem for hjemmets skyld, men for at tjene søfolk og fiskere. Derfor vil hovedbestyrelsen i fremtiden se på to parametre, når en anbefaling om et sømandshjems fremtid skal gives – formål og økonomi. De sømandshjem, som stadig har direkte missions- og velfærdsopgaver, og som kan drives økonomisk forsvarligt, vil vi anbefale drives videre. Hvis et hjem primært giver overskud er det også godt, da overskuddet i så fald kan udloddes til formålsbestemt arbejde. Det betyder også at eventuelle midler, som Sømandsmissionen vil blive betroet af de lukkede hjems bestyrelser, vil blive brugt til at forfølge målet på de danske havne. Den nye tilgang til fremtidens sømandshjem har i det forgangne år betydet, at to bestyrelser har sat deres sømandshjem til salg, Hanstholm og Skagen. I Skagen gik salget ret hurtigt. I det forløbne år er der også sket ledelsesmæssige ændringer på flere sømandshjem. I Fredericia og Frederikshavn har man valgt at gå over til en leder i stedet for et bestyrerpar. Eva Haahr blev som konstitueret leder afløst af Egon Madsen, som blev nyansat i Fredericia i foråret. Tina og Lars Risagers delte ledelse gives til Lars i Frederikshavn. I København satser man fortsat på at have bestyrepar, når Hannah og Jón stopper til november. I Hvide Sande blev


Birgit og Anders Boye ansat for ½ år, mens man er i gang med at lægge fremtidens puslespil også med hensyn til ledelsen efter at Henriette og Martin Faldt stoppede. Som omtalt under vores visioner, så er vi i gang med at gøre arbejdet på sømandshjemmene i Grønland bedre for medarbejderne, og samtidigt håber vi, at det styrker den formålsbestemte del af arbejdet. På Grønland kom der nyt bestyrerpar i Qaqortoq i efteråret da Maria Stoiberg og Aksel Lynge Nielsen blev ansat – de havde tidligere været afløsere. I Aasiaat er der vagtskifte lige nu, da Maria og Johannes Jensen er ved at blive sat ind i hjemmets rutiner af bestyrer Jan Hummelshøj og souschef Anne-Marie Skovsgaard. Medarbejdermæssigt har vi oplevet, at vi allerede den 1. april havde 8 assistenter parat til sommervagtskiftet på hjemmene, og at vi fik en håndfuld gode ansøgninger til tjenesten som bestyrerpar i Aasiaat – det er meget glædeligt og lover godt for fremtiden. Jeg vil gerne sige tak for den tørn, som alle bestyrere og assistenter har taget i det forløbne år. I har gjort det godt under svære forhold. Jeg vil også gerne sende en særlig tak for arbejdet til jer, der er stoppet i tjenesten og et varmt velkommen til alle nye. Også tak til de personer/par, som har givet en hånd med som afløsere i kortere eller længere tid – et sømandshjem kan ikke stå tom! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Else og Visti Nygaard, Åse og Henning Kraglund, Kirsten og John Aaen, Mie og Mads Andersen og Estrid og Bent Olesen.

Sømandskredse Det er også på sin plads, at jeg siger tak for den glæde og forbøn fra jer i sømandskredsene. Vi ansatte kan mærke, at der bliver levet med i arbejdet. Markeringen omkring jul bliver der stadig lagt positivt mærke til, og det er derfor godt, at der stadig bliver sørget for pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok – tak for indsatsen.

Samarbejde med Broderkredsen 1. februar 2011 så vores nye fælles blad med Broderkredsen dagens lys, og vi i Sømandsmissionen synes, at det er blevet godt. Det er skønt, at vi kan have samarbejde med Broderkredsen, og vi håber, at vi på sigt kan få mere glæde af hinanden også i det direkte formålsbestemte arbejde – evangeliet til søfolk og fiskere. Jeg vil gerne takke for samarbejdet og beder til, at det må fortsætte i fremtiden.

Ansatte På hovedkontoret i Vejle er vi ved at være faldet til, selvom vi sidst på året skulle finde en erstatning for Finn Juhl Nielsen og Lis Christensen. Heldigvis har vi haft glæde af Lis i foråret, mens Miriam Vibe Vibjerg, som nyansat i den fælles regnskabsafdeling for De Grønlandske Sømandshjem, er kommet ind i arbejdet. Finn har været på mange besøg siden Karin og han begyndte på Vordingborg Soldaterhjem, og vi er taknemmelige for, at deres hjerte banker for Sømandsmissionen. Mange af Finns opgaver ligger nu trygt hos Kristian Mikkelsen, som er blevet ansat som bogholder. Den første ændring i løbet af det seneste år var da Jens Vindum blev ansat i den nyoprettede stilling som administrationschef. Nu har han ansvaret for forretningen i Grønland, økonomien og for ledelsen af hovedkontoret, og han er blevet min stedfortræder. Opgaverne omkring Grønland kommer fra den nedlagte grønlandssekretærstilling, som Jørgen Møller havde beklædt i godt 20 år, og de øvrige opgaver kommer dels fra den nedlagte regnskabschefstilling og fra generalsekretæren. Der er kommet mange nye i det forløbne år, og det betyder, at ikke alt lige kører som efter en snor, og derfor skal vi holde alle sanser åbne hele tiden – men det er gået godt, og derfor vil jeg gerne og fuldt berettiget sige tak for indsatsen i det forløbne år!

Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. Den 14. oktober 2010 døde Inga Jørgensen, 93 år gammel. Inga var enke efter landssekretær Ingemann Jørgensen og sammen har de også været bestyrerpar på Aalborg Sømandshjem. Den 28. oktober 2010 døde Maren Nielsen, 102 år gammel. Maren har været med i Sømandskredsen i Mogenstrup siden dens opstart i 1958 og fra 1960 har hun været formand indtil kræfterne ikke længere strakte i 1994. Den 20. november 2010 døde Niels Kjær Lassen, 67 år gammel. Niels var i mange år sømandshjemsbestyrer i Grimsby i England, Aabenraa og Fredericia. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være deres minde.

Bed og arbejd Gentagelse er godt, når det er vigtigt – og det er denne underoverskrift! Så derfor vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at Sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet – at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. 7


En sømandsmissionærs hverdag

Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen

En sømandsmissionærs arbejde er et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Evangeliet til søfolk og fiskere får krop og handling på mange forskellige måder i arbejdet som sømandsmissionær. Forkyndelsen er naturligt en helt central del. Man kommer rundt i landet til møder i Indre Mission, i Y-mens klubber, i menighedsfællesskaber, i sømandskredse og på Sømandshjemmene. Andagter på Sømandshjem, ved bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, vagter i Arken, ombord på Det sejlende Sømandshjem og flere andre steder giver også en god mulighed for at forkynde evangeliet. Det giver mig rigtig mange lejligheder til at forkynde Jesus og fortælle vidnesbyrd fra hverdagen. Det er en af de store velsignelser ved arbejdet, at jeg får lov til at opleve at Gud går foran og baner vejen, så jeg får hjælp til at forkynde Kristus. Vi kan heller ikke selv – jeg kan ikke selv. Er der noget man bliver klar over som sømandsmissionær, er det at man er helt afhængig af at Gud selv virker – at Han går foran og går med. Uden det går det ikke. En af privilegierne er samtidig, at man ved, at der er mange der bærer med i forbøn – tak for det. Som jeg fortalte er hverdagen meget alsidig. Den ene dag går måske på Arken i Esbjerg med skibsbesøg, forberedelse, til sømandskreds og vagt på Arken. Skibsbesøgene giver mange oplevelser som f. eks. en dag jeg kom med julegaver til besætningen på et forsyningsskib. Det blev til en samtale med en af besætningsmedlemmerne og efterfølgende en samtale sluttende med andagt i kaptajnskahytten sammen med kaptajnen som også er en kristen. Da jeg efter nytår besøger dem igen får jeg stukket en kuvert i hånden af kaptajnen. Kuverten indeholder en pæn pengegave som er samlet ind juleaften fra besætningen til Sømandsmissionen som tak. Det er en af de oplevelser der varmer og giver glæde i hverdagen. En anden måske i Hvide Sande med andagt på Sømandshjemmet, besøg på havnen, besøg af syge el8

ler andre. Om aftenen afholde sømandshjemsaften eller som formand lede et bestyrelsesmøde på Sømandshjemmet. En tredje går måske med forberedelse og gennemførelse af udsendelse af Redningsbåden & Duen. Det er spændende at få enderne til at hænge sammen, når man skal samle materiale til Redningsbåden & Duen. Få det klar til deadline hos layouteren. Ikke mindst når der må laves om på planen fordi en artikel ikke nåede frem til tiden eller slet ikke kom. Efterfølgende få læst korrektur, så bladet kan sendes ud, uden stavefejl eller det, der er værre. Det er svært at beskrive, men måske kan man fornemme at intensiteten er høj lige inden det går i trykken. Glæden kommer når man ser resultatet og får tilkendegivelser om, at det er et flot og rigtig godt blad. En fjerde dag går måske med at skrive til Årbogen – tale i telefonen, - hente en pakke på posthuset, - besøge en på sygehuset, – tage i banken med pengegave fra et møde. Forberedelse af forkyndelse og om aftenen til møde for at forkynde. En femte dag går måske på Det sejlende Sømandshjem Bethel med rundvisning og samtaler med gæster. Det bliver til mange gode samtaler, lige fra formålet med skibet til en samtale om Ham der kan give liv og glæde og frelse. Indimellem skal støvsugeren og gulvskrubberen frem så skibet bliver ved med at være indbydende. Til aften skal der laves millionbøf eller frikadeller med kartofler til inden der gøres klar til de gæster der måske kommer fra en sømandskreds for at besøge os. En sjette dag går måske med at slå græsset hjemme eller vaske bilen, på kontoret, gøre rent, besøge venner og familie. En syvende med at gå til gudstjeneste, få gæster, være gæst, lave mad og holde konen i hånden. Det er ikke kedeligt. Ej heller problemfrit, men man bliver velsignet på så mange måder gennem tjenesten som sømandsmissionær.


Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen 50 5960 Marstal Tlf. 62 53 13 49 Fax 62 53 13 41

Bestyrerpar Margit og Simon Ambrosen Margit f. 02-04-1983 Simon f. 03-05-1983 g. 10-09-2005

Igen i år er mange sømands-/fiskerenker inviteret til et 7-10 dages ophold på sømandsmissionens feriehjem Aggershøj, der ligger i Marstal på Ærø. Og igen i år har mange enker taget imod invitationen. Også enker/enlige der har arbejdet i eller har tilknytning til Sømandsmissionen er velkomne. Efter der sidste år ikke var noget bestyrerpar på Aggershøj, har vi valgt at sige ja til opgaven på feriehjemmet på Ærø. Det har betydet at vi i maj måned pakkede vores hus sammen i Aalborg og flyttede permanent til Ærø med vores to børn, Valentin 2 ½ år og Lilje ½ år. Vi glæder os til at komme helt på plads og få en hverdag til at fungere i vores nye hjem. Margit er ansat hele sommeren til at ”hygge” om pigerne. Hun laver mad, bager, ordner blomster, sørger for huset og får den praktiske hverdag til at fungere. Simon er ansat i en ny stilling, hvor han virker som sømandsmissionær for pigerne, når de er på ophold, og resten af året virker som sømandsmissionær på havnene på Ærø og det sydfynske, samtidig med at han skal stå for en del renovering af Aggershøj. Vi fornemmer at pigerne er rigtig glade for at være på ferieophold her. Vi starter morgenen med morgenvækning til søde morgentoner fra Simon, der går en

runde hos pigerne. Flaget hejses og der spises morgenmad. Vi holder hver morgen en morgenandagt og synger lidt sammen. I løbet af dagen arrangerer vi ture eller hygger herhjemme, alt efter hvad vejret og helbredet tillader. Til aften har vi en lille hyggelig stund, hvor vi synger og holder andagt sammen. Det bliver også tit til en dejlig snak om livet og hvad der rører sig i os mennesker. Vores store ønske og bøn er, at pigerne må møde Gud og se ham som deres frelser. Når sommeren er ovre skal vi til at tænke i muligheder. Hvad kan Aggershøj bruges til nu, hvor vi bor her permanent? Vi ønsker at bruge stedet noget mere og være et hjem for sømænd der ligger til ved vore havne. Stedet kan drives da vi modtager støtte fra forskellige rederier, foreninger, kommuner, fonde osv. Efter at beløbet faldt sidste år, vil vi igen prøve at søge flere steder, for at få tilskud til Aggershøj. Også en tak om I vil være med til at støtte op om arbejdet på Aggershøj. Tak for støtte i året der er gået; for forbøn, økonomi, frivillig hjælp og venlige ord. 9


Det sejlende sømandshjem Bethel Tlf. 30 30 56 84 E-mail: ko@somandsmissionen.dk

Frivillige medarbejdere på skibet: Konrad Ruby Iversen Vesterhavsvej 33, Agger 7770 Vestervig Tlf. 21 19 01 91

Kristen Broe Furvej 3 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 17 27

Bent Krogh Vesterhavsgade 156 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 22 29

Jørgen Nielsen Langelandsgade 53 6950 Ringkøbing Tlf. 20 44 46 59

Bethelskibet Igen i år fik vi lov at stævne ud fra Hvide Sande med Bethelskibet. Der er ikke sket de store synlige ændringer i vinterens løb, men Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri har forestået en større gennemgang af alle de ”usynlige ting”. Brændstoftanke og ballasttanke er tømt, renset og fyldt igen. Alle søventiler er skilt ad, smurt og monteret igen. Alt sikkerheds-, brand- og redningsudstyr gennemgået og afprøvet. 10

Filtre er skiftet og ventiler justeret og hele skibet er toptrimmet til årets sejlads. Skibet har været på bedding og fået skiftet zinkklodser og blevet bundmalet. Forrige års sandblæsning og metallisering har gjort at der ikke var behov for det store arbejde over vandlinien. Årets togt begyndte fra Hvide Sande den 13. maj sent om aftenen og vi anløb Lemvig Havn den 14. tidligt om morgenen.


Jeg er før blevet spurgt hvorfor vi ofte sejler om natten, og svaret er ganske enkelt: Det er der, hvor der er færrest gæster ombord! Desuden er det en fin anledning til som besætning at være sammen alene, få drøftet dagenes indtryk, få ro i tankerne og i det hele taget mulighed for fælles opbyggelse i arbejdet og i troen på Jesus som den himmelske lods. Fra Lemvig gik turen videre gennem Limfjorden med besøg i yderligere fire havne, og derfra over Hundested til Bornholm. Den sidste uge på Bornholm havde vi vores general Frede Ruby Østergaard ombord. Tak til dig Frede for disse dage. Fra Bornholm gik turen tilbage til Køge, København og Kalundborg. I august var vi tilbage i Jylland hvor turen gik fra Åbenrå og op langs østkysten, rundt om Skagen og er nu på vej ned langs vestkysten. Turen i år bliver på ca. 1.300 sømil, og vi besøger 21 havne, inden vi igen anløber Hvide Sande. Det er nu femte togt, og det er en stor oplevelse, at møde mennesker rundt i havnene som kender os, og venter at vi kommer. Det gælder både de der færdes på havnene, og de havnekontorer vi kommer i kontakt med. Tak for en god modtagelse rundt i landet. Opgaverne er mange og forskellige ombord på et sejlende sømandshjem. At holde skibet pænt og i orden er også en del af, at de der besøger os, føler at det er et godt sted at være. Vi møder rigtig mange som giver udtryk for, at det er godt vi kommer netop til deres havn. Vi har ofte den fordel, at de ikke på forhånd kender os, og vi kender ikke dem.

Dermed er der ikke indbyrdes forhold, der begrænser samtalerne. Som nævnt er der mange forskellige opgaver ombord. En aften anløb en coaster en havn hvor vi lå med Bethel. Vi så, at en ambulance holdt klar på kajen, og vi gik ombord på coasteren med det samme. Det viste sig at et besætningsmedlem var syg og blev kørt på hospitalet. I den situation var der en russisk besætning, som havde brug for, at vi hjalp dem med det praktiske i forbindelse med dette. De var ombord hos os og fik ringet og sendt mail til mandens familie. De besøgte os meget af tiden de næste dage og lykkeligvis var deres mand klar til at påmønstre igen efter 3 dage. Sømandsmissionens arbejde er altid, og må altid være, at bringe evangeliet til søens folk både med gerning og ord. I dyb taknemlighed over tjenesten vil vi fra Bethelskibet takke alle, der er med til, på hver sin måde, at støtte dette arbejde i Sømandsmissionen. Tak for samarbejdet med havnemyndigheder og Tak til alle jer rundt i landet, der følger os med forbøn og økonomisk støtte. Tak til hovedkontoret for et værdifuldt samarbejde i det daglige og for oplevelsen af at vi alle tjener samme sag.

Hilsen Jørgen Erik og Keld

11


Grønland

De fire sømandshjem, som vi har i Grønland er en betydningsfuld del af Sømandsmissionens aktiviteter. Ikke kun fordi det er en forretning, som er med til at skabe økonomisk grundlag for Sømandsmissionens mange aktiviteter, både i Grønland og Danmark, men også fordi der er et stort behov for kristne miljøer i Grønland. Sømandsmissionen har været i Grønland i mange år, og vi er kendt og respekteret for det arbejde, vi udfører. Grundlæggende er vi overbevist om, at der fortsat er behov for en ”Kirkens dagligstue” hvor evangeliet forkyndes, og hvor mennesker møder opmærksomhed og omsorg. Alligevel skal vi være opmærksomme på de nye muligheder, der dukker op i takt med forandringen i det Grønlandske samfund. Vi må spørge os selv, hvad vi kan bidrage med, og hvordan vi gør sømandshjemmene mere synlige på havnen, skibene og i lokalområdet i øvrigt? Vores opgave er også at have 4 velholdte og veldrevne sømandshjem i Grønland. For at have det, er der mange områder, der skal være fokus på – service, personalepleje, bygningsvedligeholdelse, økonomi, markedsføring m.m. Det er et ansvarsfuldt og omfattende arbejde, og heldigvis har vi alle fire steder bestyrere og medarbejdere, som arbejder målrettet på optimering af disse områder. 12

Vores sømandshjem er stort set velholdte, men på det bygningsmæssige område er der plads til forbedringer, og der skal renoveres for store beløb i kommende år, hvis hjemmene skal vedblive med at være i nuværende stand, og der skal også ske bygningsmæssige forbedringer, hvis vi ønsker at være på forkant med udviklingen. Der er et stort udviklingspotentiale indenfor olie- og minedrift i Grønland, også i de områder, hvor vi driver sømandshjem. Derfor er det også relevant at vurdere, om der skal ske udvidelse nogle steder, og i denne forbindelse har vi været i kontakt med mange forskellige instanser og personer i Grønland, for at høre ”sidste nyt”. Det er dog en kompleks problemstilling, hvor vi skal fare med forsigtighed, inden der tages store og økonomisk set kostbare beslutninger. Vi er taknemmelige for, at der er mennesker, som ser en opgave i at være bestyrere eller assistenter på vores grønlandske sømandshjem. De er grundforudsætningen for hele driften, og derfor vil vi være opmærksomme på den uddannelse, og de arbejdsbetingelser, vi giver dem. Det er vigtigt med forbøn for medarbejderne. Tak til alle, som bærer med på denne måde.


Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb

Postbox 1021 3900 Nuuk Tlf. 00 299 32 10 29 Fax 00 299 32 21 04 E-mail: nuuk@soemandshjem.gl

Bestyrerpar Vera & Jesper Kjeldmann

Endnu et dejligt år er gået her på vores hjem i Nuuk. Det har været et rigtigt godt år for os. Vi kunne nævne mange oplevelser i vores dagligdag. Men her er nogle, der har været rigtig gode. Vi har haft besøg fra Danmark flere gange. Frede Ruby, Jens Vindum og Jørgen Erik. Et festligt trekløver, der fyldte meget på sømandshjemmet, men på en rigtig god måde. Vi skulle præsenteres for Jens, det har været meget positivt. Frede fik kontakt med en teologistuderende fra Århus; Elon, har boet her på sømandshjemmet i tre uger, hvor han skrev sin bachelor om mission i Grønland. Han har været meget inspirerende for os og tog del i dagligdagen. Han arrangerede ekstra bibeltimer nogle aftener, og nåede selv at få en bred kontakt til den grønlandske befolkning. Han har efterfølgende sendt os sin færdige opgave, og han har fået topkarakter, det er fortjent, tak Elon. Også tak til Frede for ideen. Vi er åbne for at få denne mulighed igen. Konventet i Aalborg var godt tilrettelagt. Vi fik mange input, bl.a. ved kursus af Bent Jakobsen. Det er godt at vende hjem med noget nyt i kufferten. Det er også rart, at få sat ansigt på nye folk i sømandsmissionen. Her tænker vi på de unge missionærer som vi mødte ved konventet. Vores sidste besøg har været af vores nye formand HP + Birgitte og Jens Vindum. De fik en gennem

gang af vores sømandshjem, selvom tiden var knap. Vi værdsætter deres besøg meget højt. Her på hjemmet kører det i et godt tempo. Vi har haft et travlt år. Det ser ud til at olieeventyret også kommer til Nuuk. Det håber vi at få glæde af. Men når de ringer og spørger efter 70 værelser i nat, fordi de ikke kan komme til boreplatformen pga. tåge, er det ikke rart at sige desværre. Men når det kun er sofaen i dagligstuen der er ledig, er der ikke nogen mulighed. De chartrer så fly til Kangerlussuaq, det er alternativet. Vi har et godt personaleteam for tiden. Det gør arbejdet meget lettere for os alle. Her til sommer må vi sige farvel til Jakob og Johannes, vores to danske assistenter. Vi har været rigtig glade for de to unge mænd, som bliver afløst af to unge piger. Både Johannes og Jakob tager til Danmark for at studere. Vi ønsker det bedste for dem. Ja, nu nærmer tiden sig også, hvor vi skal undvære Ann Katrine et år. Hun begynder på Ollerup Musikskole til august, hun glæder sig meget. Mere end hendes forældre, men vi håber det bliver et rigtigt godt år for hende. God vind i Sømandsmissionen – Guds Fred Vera & Jesper

13


Sømandshjemmet Sisimiut/Holsteinborg

Postbox 1015 3911 Sisimiut Tlf. 00 299 86 41 50 Fax 00 299 86 57 91 E-mail: sisimiut@soemandshjem.gl

Bestyrerpar Ruth og Peter Ellegaard

Et år på Sisimiut Sømandshjem er gået og alting går sin vante gang. Kalenderen siger sommer, men der ligger stadig sne på fjeldene. Krydstogtturisterne fylder godt i bybilledet i deres ensfarvede jakker. Huse i alle regnbuens farver ligger badet i solens stråler. Ja, byen summer af liv – både tidligt og sent, men hvem bekymrer sig også om klokken når solen altid skinner? Sømandshjemmet summer også af liv og glade gæster. Et kig i cafeteriet afspejler mangfoldigheden – håndværkere, børnefamilier, unge, gamle, vandrere, krydstogtturister og mange mange flere. Sisimiut er byen, hvor der altid er noget at opleve og noget for enhver smag, både sommer og vinter. Og med Sømandshjemmet beliggende ved den gamle

bydel med kirken på bakketoppen, er det et centralt sted for alle turister. Om sommeren er her rig mulighed for vandreture i fjeldet, sejlture, fisketure, at opleve midnatssolen, beundre de farvestrålende blomster, se hvaler og sæler og opleve en by der aldrig sover. Om vinteren byder byen på nordlys, mulighed for at stå på ski, ræse af sted på snescooter eller nyde landskabet fra hundeslæde, opleve de få timer med dagslys og se hvordan byen dækkes af et hvidt lag sne. Kom og besøg os, og oplev et spændende Grønland! Det forgangne år har budt på mange oplevelser og udfordringer, men vi takker Gud for Hans omsorg for os alle, og stoler på, at Han vil give os kraft til morgendagens opgaver. Ruth & Peter

14


Sømandshjemmet Aasiaat/Egedesminde

Postbox 216 3950 Aasiaat Tlf. 00 299 89 27 11 Fax 00 299 89 29 10 E-mail: aasiaat@soemandshjem.gl

Bestyrer Jan Hummelshøj Souchef Anne-Marie Skovsgaard

Så er endnu et år gået her på sømandshjemmet i Aasiaat med mange spændende udfordringer. Hen over sommeren 2010 oplevede vi lidt af olieeventyret, som der tales meget om her i Grønland. Der kom nye skibe i havn næsten hver dag, der var øget aktivitet i byen, nye arbejdspladser og mange internationale gæster, ikke mindst her på Sømandshjemmet. I efteråret renoverede vi vores køkken og fik et helt nyt køkken, som vi er ved at være meget glade for. I den forbindelse havde vi lukket i cafeteriet, mens hotellet stadig var åbent. Det var noget af en udfordring, da vi havde et lille interimistisk køkken og al servering foregik i dagligstuen på 1. sal. Vi havde i den samme periode, den store glæde at Kateket kursets afsluttende del, blev afholdt her. De skabte liv med sang og musik. Sidst i november fik vi lidt hjælp op fra Danmark. Else og Visti Nygaard kom for at hjælpe os oven på køkkenprojektet, så vi kunne få gang i cafeteriet igen.

Spændende at høre om hvordan her så ud for 30 år siden, og opleve at nogle ting ikke havde forandret sig. Hen over jul og nytår havde vi en stille periode. Vi nød meget at have lidt tid til os selv og vores gæster. Juleaften fejrede vi sammen med nogle lokale fra byen. Her i foråret har vi haft travlt, men også god hjælp af vores 4 assistenter. Det har givet overskud til at få gang i renoveringsprojekter og vedligehold. Vi ser tilbage på et dejligt år med tak til Gud for, at vi fik hjælp, når vi havde brug for det. Personligt ser vi frem mod nye udfordringer, da vi forlader Aasiaat til september. Sømandshjemmet ser frem mod et nyt bestyrerpar, Maria og Johannes Jensen. Vi håber at de må finde arbejdet her, lige så rigt og givende som vi har. Igen i år vil vi gerne sige tak for opbakning og interesse, uden den ville sømandshjemmet ikke kunne være det, det er. Kærlig hilsen Jan og Anne-Marie

15


Sømandshjemmet Qaqortoq/Julianehåb

Postbox 330 3920 Qaqortoq Telefon +299 64 22 39 Telefax +299 64 26 78 Mail: qaqortoq@soemandshjem.gl

Bestyrer Aksel Lynge Nielsen

Fra sømandshjemmet her i Qaqortoq er der udsigt til fjorden hvor man af og til kan se en isskosse, ja faktisk nogen gange et isbjerg komme sejlende forbi. Havnen er ikke stor og antallet af skibe er derfor også minimal. Vor mission på havnen er derfor ikke videre aktuel. Til gengæld er antallet af besøgende på Sømandshjemmet stort og interessen for vort arbejde møder vi tit. Det er derfor vor ambition for fremtiden at udvide missionen til et bredere folkeslag og dermed sætte gang i kristne aktiviteter i Qaqortoq. Dette vil vi gerne bede om forbøn til. Vi har tit den glæde at fungere som patienthotel for patienter på vej til eller fra egen hjembygd til eller fra hospitalet her i Qaqortoq, i Nuuk eller i Danmark. Patienterne er ofte gengangere og derved har vi mulighed for at følge lidt med i deres helbred fra gang til gang de er her. Det er livsbekræftende og det påvirker os rigtig meget at se såvel bedring som forværring af vore gæsters helbred. Hertil får vi lært at

16

udøve næstekærlighed, men vi savner ordets magt til at kunne give trøst til de syge. Her i Qaqortoq savner vi åndelig føde. Vi har ikke mulighed for at gå til dansksprogede gudstjenester. Sidst vi nød godt af en dansksproget gudstjeneste var i midten af december 2010, hvor det var vor egen generalsekretær Frede der velsignede os. Derfor håber vi og tror på at et sådan tilfælde må melde sig igen. Indtil da nøjes vi med vore egne andagter og de grønlandsksprogede gudstjenester, som vi ikke forstår så meget af. Vi vil arbejde hen imod en blivende løsning til gavn for den dansksprogede menighed i Qaqortoq og i den sammenhæng vil vi endnu en gang bede om forbøn. Mange hilsner fra Sydgrønlandske, Assistenterne Dorthe Stenby og Anne Holm samt Bestyrer Aksel Lynge Nielsen


Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission

Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange kunne tro, kun for søfolk og fiskere, men samlet set er det et sted, hvor der hviler en særlig ånd over medarbejdere og gæster. En ånd som kommer fra det kristne livs- og menneskesyn, og som gerne skulle smitte af på alle, der kommer i berøring med stedet. Stedet bliver selvfølgelig drevet med økonomisk sans, men der er også tid til at slå ørene ud og møde gæsten – om det så er en stamgæst eller ikke.

Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Så overvej næste gang, om ikke I skulle benytte et Sømandshjem til jeres ferie eller weekendophold!

Som det fremgår af de næste sider, er sømandshjemmene også hoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekendtur, fætterkusine-ophold eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Hjemmene bliver i stigende grad brugt som kursussted eller det sted, hvor man kan mødes for at holde møde i firmaet eller organisationen. Flere af vore sømandshjem arrangerer fester i forbindelse med livets store højtidsdage.

17


Sømandshjemmet Bethel Nyhavn 22 1051 København K Tlf. 33 13 03 70 Fax 33 15 85 70 Giro 1 00 38 36 E-mail: info@hotel-bethel.dk Hjemmeside: www.hotel-bethel.dk

Bestyrerpar Hanna og Jon Olsen

Ja, så er det tid til at skrive årsberetning igen, hvilket ikke bliver som de andre år, siden det er sidste gang vi skriver herfra. Der skal lyde en stor tak til alle vores venner og bekendte for de snart 22 år vi har været med i familien Sømandshjemmet og Sømandsmissionen. Tanken om ikke at skulle være her, er så overvældende. Men samtidig glæder vi os til at få tid til alle de ting, som vi ikke har nået, og selvfølgelig få mere tid sammen med familien. Det er nu et år siden Sømandsmissionen flyttede til Vejle, som helt sikkert har været et stort savn. Vi har dog oplevet, at vi har kunnet fungere alligevel. Der har været lige så mange gudstjenester som i de foregående år, takket være vores bestyrelse. Morgenandagten bliver stadig holdt klokken 10, selvom et par stole står tomme. Med hensyn til renovering, har vi skiftet tag på kirkebygningen, som var en dyr men nødvendig investering. Vi har desuden istandsat de lokaler hvor Sømandsmissionen havde kontor. Det var sandelig også af stor nødvendighed. Men vi var heldige og fik dem lejet ud med det samme.

18

Vores samarbejde med Københavns Havn har nu varet et år. Vi ser stadig mange lystsejlere komme ind for at betale havneafgift, for at benytte sig af vores badefaciliteter og endda for at spørge om alt fra hvor man kan få repareret sejl, til hvor man kan købe wienerbrød. For at fatte sig i korthed, så er vi blevet lidt af en touristinformation. Hidtil har året gået godt og hvad gæster angår, har det været ok. Familiestemningen er som altid i top og vi glædes over at gæsterne finder sig godt til rette på vores lille hotel og at personalets flid og omgængelighed har været i top. Dette var vores sidste årsberetning herfra. Så er der kun tilbage endnu engang at sige tusind tak til alle venner vi har mødt her og alt vi har haft sammen.

Hilsen Hanna og Jón


Skagen Sømandshjem Østre Strandvej 2 9990 Skagen Tlf. 98 44 25 88 Fax 98 44 28 30 E-mail: info@skagenhjem.dk Hjemmeside: www.skagenhjem.dk

Der har mange gange og af en række forskellige bestyrere været skrevet en årsberetning fra Skagen Sømandshjem. Skrevet om de ting, der er hændt de oplevelser, der har været og den betydning som Sømandshjemmet har haft her i Skagen. For to år siden fejrede vi Sømandshjemmets 100 års jubilæum. Det er som om Sømandshjemmet altid har været her og altid skal blive ved med at være på havnen. Sådan er der også mange her i byen der tænker. Derfor er det meget underligt at skulle skrive, at den 1. oktober i år er det slut – helt slut! Så er navnet pillet af bygningen og de nye ejere vil gå i gang med at omdanne Sømandshjemmet til andet brug. Derfor siger det også sig selv, at det har været meget specielt at være både bestyrer og bestyrelse på Sømandshjemmet i det forløbne år. Der har selvfølgelig været rigtig mange overvejelser, som går forud for beslutningen om salg af Sømandshjemmet. Vi har i flere år kørt med underskud på driften, og den økonomiske situation blev ikke bedre af, at vi så os nødsaget til at købe grunden som Sømandshjemmet ligger på, da havnen besluttede at grunden skulle sælges sammen med flere andre grunde på havnen. Købet af grunden gav så også mulighed for at kunne sælge Sømandshjemmet.

I samarbejde med Sømandsmissionen nåede vi i det tidlige forår så frem til den endelige konklusion, at der ikke var anden realistisk mulighed end at sætte Sømandshjemmet til salg. Det er naturligvis med stort vemod, at vi må sætte dette punktum for Sømandshjemmets virke her i Skagen. Men det er også med stor taknemmelighed over de mere end 100 år, hvor Sømandshjemmet har haft sin store betydning for fiskere og søfolk såvel som for hele byen. Sømandshjemmet har været en god ramme for både menneskelige og åndelige behov. Her er evangeliet blevet forkyndt med både hjerte, mund og hænder – og der har altid været plads til alle typer af mennesker. Derfor vil jeg slutte denne afsked med Skagen Sømandshjem med at udtrykke en tak til de mange, der i årenes løb har virket i kortere eller længere tid på Sømandshjemmet. Men ikke mindst er det med en taknemlighed for Guds velsignelse over Sømandshjemmet i de mange år.

Per Rasmussen Bestyrelsesformand

19


Velkommen på

I foråret har vi gennemført kundeanalyser ! De viser os, at gæsterne værdsætter personalets imødekommenhed, renheden på hotellet og mulighed for ro og afslapning som de højest prioriterede kvaliteter på Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel.

★ ★★★

Tordenskjoldsgade 15b • DK-9900 Frederikshavn Tlf: +45 98 42 09 77 • Fax: +45 98 43 18 99 E-mail: info@fshotel.dk • Web: www.fshotel.dk Oplev alle Events i Vendsyssel, mens du bor på Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel.

Konference: Vi har travlt i vores konferencefaciliteter. De bliver hyppigt anvendt til kurser, møder, konference mv. Se vores udvalg af konferencepakker på www.fshotel.dk og book til dit næste arrangement. Fra efteråret 2011 har vi opstartet samarbejde med uddannelsesinstitutioner, så vi fremover modtager elever. Vi satser på opkvalificering af alle medarbejdere, så vi hele tiden er på forkant med kvaliteten.

Vi holder andagt i vores dagligstue hver formiddag kl. 9.00. Alle er meget velkomne!

Vores gæster siger: ...”Super rent og dejlig betjening”… Kurt 5. juni 2011 …”Venligt og imødekommende personale”… Jan 23. maj 2011

Vi sender de kærligste hilsener og takker for forbøn. Tina og Lars Risager

20

…”Godt tilbud for forretningsrejsende”… Steinarr 16. maj 2011 Se mere på booking.com

! NY T! ! ! T NY med å e l l A nt p en e m e u n abon sbåden/D på ing bat Redn 15 % ra ing. får natn over


Det sidste år har på mange måder været spændende og udfordrende for Aalborg Sømandshjem. Vi mærkede også den såkaldte krise, men endte alligevel med et positivt og tilfredsstillende resultat. I slutningen af 2010 påbegyndte vi en større renovering af vores reception, samt 20 dobbeltværelser som nu er helt up to date. Samtidig røg vi med på bølgen af ”røgfrit hotel” – eller i hvert fald på værelserne og de offentlige steder. Vi har dog beholdt vores populære ryge rum.

Hotel Aalborg Sømandshjem Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf: 98121900 - Fax: 98117697 E-mail: info@hotel-aalborg.com

www.hotel-aalborg.com

Vi fik også malet vores fortrappe opgang til værelsesetagen. Alle de renoverede værelser fik nye fladskærms TV. Alt i alt er vi meget tilfredse med resultatet af renoveringen. Nu er vi klar til at tage imod de mange sommerturister, som stadig besøger Aalborg.

Vi har fortsat mange overnatninger til mæglerfirmaer, Nørresundby Shipping samt Maersk Broker. Det er hovedsagelig filippinske søfolk, men også polske samt russiske søfolk. De bor her i forbindelse med hjemsendelse, og når de skal påmønstre igen. Det er dejligt i disse situationer, at blive mindet om vigtigheden af at være SØMANDSHJEM. Vi har også et godt samarbejde med Aalborg og Nørresundby SØFARTS SERVICE, som også henviser til Aalborg Sømandshjem. De kommer herop en gang om måneden, enten bare for at hilse på, eller købe telefonkort til søfolkene. Vores Sømandsmissionær Troels Rauff kommer hver mandag og holder andagt, hvilket vi og vores personale er meget glade for. Troels arbejder her flere gange om ugen – tak for det Troels.

Sømandskreds Vores Sømandskreds er stadig intakt. Ca. 10 -12 damer som mødes 1 gang om måneden og er meget trofaste. Super dejligt, at der er en trofast kreds af støtter, som beder for Aalborg Sømandshjem, personale samt bestyrerpar og ikke mindst ISM. Til slut vil vi gerne sige tak for forbøn for Hotel Aalborg Sømandshjem. Vi ønsker alle Guds fred. Kirsten & Jan Jensen 21


Hanstholm Sømandshjem Kaj Lindbergs Gade 71 7730 Hanstholm Tlf. 97 96 11 45 Fax 97 96 27 80 E-mail: info@hshh.dk

Vi skrev i 2009 i Årbogen at Hanstholm Sømandshjem er det yngste sømandshjem ved Vesterhavet! Det er en mærkelig fornemmelse at skulle berette om arbejdet på et sømandshjem, hvor jeg som bestyrelsesformand har været med til at sætte Sømandshjemmet til salg. Det sker ikke af lyst, men af nød. Underskudene har spist egenkapitalen op, og vi må, som da Hanstholm Sømandshjem blev bygget, leve af hvad gode mennesker giver os!  - Det kan vi ikke blive ved med når vi samtidig har mistet evnen til at udføre det formålet siger vi skal gøre. Men vi vil ikke klage. I de godt fyrre år Sømandshjemmet har lagt på Hanstholm Havn, har den tjent sit formål. Den var ”hjem” for forliste polakker hvis fiskeskib blev smadret i indermolen i havnen. Der er blevet serveret mad, kaffe og bad for masser af fiskere fra andre steder i Danmark. Tyske, franske, belgiske og hol-

22

landske fiskere har brugt Sømandshjemmet. Mange har haft konerne på besøg og det har været fornøjeligt at betjene dem også. Og ugifte hjemmehørende fiskere har haft fast værelse her i årevis, enkelte har været der mere end 25 år. Og sømandsmissionen har også båret frugt! I min tid har jeg oplevet at en ung fisker fandt troen på Jesus. Det er stort. Og en anden fandt tilbage til troen som han kendte hjemme fra. Nej, det er ikke spildte kræfter og penge, at der har været drevet sømandsmission på Hanstholm Sømandshjem. Og hjemmet er jo ikke solgt endnu, så lad det være i Herrens hænder. Herren gav og Herren tog, hans være ÆREN.   Niels Aage Hansen, Formand Hanstholm Sømandshjem. 


Århus Sømandshjem E-mail: seamensclub.aarhus@mail.dk Hjemmeside: www.seamensclubaarhus.dk

Bestyrer Paw Ankjær

Siden 1881 har Århus Sømandshjem stillet sine faciliteter til rådighed for søfolk, der gæster Århus Havn. I 1996 blev Århus Sømandshjem ændret til en sømandsklub – et fristed i en travl tid for søfolk fra alverdens lande. Sømandshjemmet er en oase for sømænd, hvor de i private omgivelser kan få en kop kaffe, spille et spil eller benytte internet, telefon og skype-telefoni, så de kan kommunikere med familien derhjemme.

Ca. 4.000 sømænd gæster Århus Sømandshjem årligt. Foruden at drive Århus Sømandshjem, udøver vi velfærdsarbejde på havnen, hvor vi hver dag besøger samtlige skibe, der ankommer til Århus. Vi tilbyder gratis transport til sømændene til Århus Sømandshjem eller byen. En service som sømændene sætter stor pris på.

23


Hvide Sande Sømandshjem Bredgade 5 6960 Hvide Sande Tlf. 97 31 10 33 Fax 97 31 36 76 E-mail: mail@hssh.dk HJemmeside: www.hssh.dk

Bestyrerpar Birgit og Anders Boye

Et hjem Et fristed Et værested Der kunne sættes en del flere ord på hvad Hvide Sande Sømandshjem er, men en ting er fælles for dem, den at det er et sted hvor alle kan være som man er. Det er stedet hvor fiskere mødes for at tale om dagens fangst og prisen på fisken. Det er stedet hvor de daglige brugere spiser og får en snak med en bestyrer – en medarbejder eller en anden som er på besøg. Det er her, der bliver sat ord på det som fylder et sind lige nu og her og som trænger til et medmenneske, der har tid til at lytte. Det er et sted, hvor sjov og alvor går hånd i hånd, når en vittighed får latteren frem og når et ord fra bibelen ved en morgenandagt giver styrke til dagens arbejde og liv. Det er også et hjem for nogle ved, at det er her de bor. Således har en netop haft 40 års jubilæum som beboer på Sømandshjemmet, hvilket blev fejret på behørig vis. Der foregår meget i huset i løbet af en uge. Juniorer mødes til klubaften. Konfirmander un-

24

dervises af præsten. Alle er indbudt til at lytte til forkyndelse ved eftermiddagsmøder og møder i Indre Mission og ved flere andre arrangementer. Et af højdepunkterne på året er, når godt 300 mennesker mødes til en anderledes gudstjeneste i auktionshallen med Gud i centrum og med fiskekasser som stole og fiskenet og marehalm som udsmykning på alteret. I år var Lis og Per gæstesolister og gav os en rigtig god aften både under gudstjenesten og efter kaffen på Sømandshjemmet med sang og musik. I efterårsferien ligger Sømandsmissionens skib Bethel ved kaj og indbyder til efterårsmøder på Sømandshjemmet. Tilsammen med alt det andet som foregår her, danner det et sted – et hus – et hjem, hvor Gud er en naturlig del af hverdagen og hvor vi ønsker at mennesker netop skal opleve velsignelsen fra Ham gennem fællesskab, gennem omsorg fra medarbejdere og gennem forkyndelsen af det Ord, som kan frelse og give liv. Finn Løvlund


Fredericia Sømandshjem Gothersgade 40 7000 Fredericia Tlf. 75 92 01 99 Fax 75 93 25 90 E-mail: fsh@fsh.dk Hjemmeside: www.fsh.dk

Bestyrer Egon Madsen

Et kærligt tilbageblik fra Fredericia Sømandshjem. En overskrift der er velegnet for enhver status som afsæt for fremtiden. Både som virksomhed og som menneske. Giv dig selv lov til at fokusere på de ting, der bringer taknemmelighed i hjertet. Det påvirker dit sind, det påvirker dit liv med Gud og det kan være stort som småt. Det selvfølgelige er ofte det mest basale – og mest oversete. Tænk på et åndedræt. Det er på samme tid en uagtet automatik og et lille mirakel, der fastholder liv. Fredericia Sømandshjem har haft et langt og godt liv i centrum af Fredericia. De seneste år og ikke mindst de seneste måneder har synliggjort, at kunder kan være en flygtig størrelse, og et passende mix er vigtig. Fredericia Værft – vores nærmeste nabo gennem årtier er lukket og fjernet. Det har reduceret vores værelsesbelægning med over 25 %. Øvrige kunder har været ramt af finanskrisen og det smitter ligeledes af på aktiviteter og overnatninger. Vi har set virkeligheden i øjnene og har været gennem mange forandringer, men oplever stadig, at have en god arbejdsplads, et hyggeligt sømandshjem og en fremragende placering. Vi har nogle fantastiske værelser som alt for få er opmærksomme på. Derfor har vi ændret navn til Hotel Gammel Havn – Fredericia Sømandshjem. Vi har nogle hyggelige gamle møbler og stemningsfulde lokaler som vi nu udnytter til café. Vi vil servere

byens bedste arabica kaffe – økologisk og fair trade – og naturligvis på bedste barista facon med base i en god espresso. Kom og smag. Vi har lukket vores traditionelle varme køkken – og genåbnet med et smalt program af varme retter – til glæde for vore hotelgæster og byens borgere. Vi vil gerne åbne for kursusfaciliteter – lige i centrum og et stenkast fra Gammel Havn (nu lystbådehavn). I tilknytning til kursuslokalerne kan indrettes en reflektionshave, så kursisterne kan bevæge sig ud – uden at forlade læringsmiljøet. Vi skal ikke glemme, at vi mest af alt er Sømandshjem for de sømænd der har brug for et hjem og et sted, hvor de bliver set, hvor de bliver hørt og hvor de får den hjælp de har behov for. Hvordan gør vi det bedst? Det er glædeligt, at vi i Fredericia kan byde indenfor i et miljø, hvor ingen er i tvivl om, at vi ikke bare er et hotel eller et værested men vi har en mission – en holdning. Min bøn er, at det kan mærkes og at det kan åbne døre til en nyopdagelse af den dybe sammenhæng. Ikke for at vi kan bryste os, men for at Gud kan få lov til at virke og sætte fri. Se og læs mere på vores hjemmeside: www.hotelgammelhavn.dk Egon Madsen

25


Bestyrelsesformænd

26

Aalborg Sømandshjem Carsten Wengel Sorthøjvej 46 8700 Horsens Tlf. 40 62 08 66 carsten@wengel.eu

Hanstholm Sømandshjem Niels Aage Hansen Mosebrinken 22 9210 Aalborg SØ Tlf. 51 24 38 45 nabh@stofanet.dk

Århus Sømandshjem Aage Christensen Søndergade 38 9480 Løkken Tlf. 40 44 15 99 aage-christensen@privat.dk

Hvide Sande Sømandshjem Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V Tlf. 75 15 38 06 flp@somandsmissionen.dk

Fredericia Sømandshjem Jes Jessen Helleløkken 2 S 5220 Odense SV Tlf. 20 14 41 77 kontakt@co-pilot.dk

Sømandshjemmet Bethel, København Ejgil Bank Olesen Havnegade 35, 1. 1058 København K Tlf. 33 15 42 45 ebol@km.dk

Frederikshavn Sømandshjem Lis Lundegaard Hybenvej 3, Hørby 9300 Sæby Tlf. 98 46 62 40 lvlundegaard@gmail.com

Skagen Sømandshjem Per Rasmussen Fanøvej 34 9990 Skagen Tlf. 98 44 47 17 pera@km.dk


Svendborg Søfartsskole Overgade 6 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84 Fax 62 22 05 84 www.svesoef.dk E.mail: info@svesoef.dk

Forstander Kurt Kølle f. 07-11-1949 g. 15-05-1976 med Margit Det er jo en stor glæde for mig, at kunne stå her i dag og fortælle at Svendborg Søfartsskole er fyldt op med elever. I år 2010 havde vi 100 skibsassistenter, 60 HF søfartselever og over 800 brand og søsikkerhedskursister. Og tallene for 2011 ser ud til at blive lige så gode. Vi kan i øjeblikket fylde skolen med elever, og derudover har vi en venteliste, som vi overfører til næste år. Vi har igen haft gang i byggeriet. Denne gang er det et nyt tag på den gamle hovedbygning fra 1906. Det er ikke af flothed vi lægger nyt tag på. Det gamle har holdt i 105 år. Det må da vist siges at være flot. Nu bliver der lagt et undertag af træplader og tagpap derefter bliver der lagt røde tagsten på som er af samme type som de gamle. Men det som også på længere sigt forhåbentlig skal give lidt besparelser er, at der nu bliver mulighed for at isolere hele overetagen. Det har igennem mange år kostet mange penge at varme en uisoleret tagetage op. Den igangværende renovering forventes færdig til juli 2011. Derudover færdiggjorde håndværkerne det nye klasseværelse og depot på vestsiden af skolen. Det blev lidt forsinket på grund af den lange vinterperiode. Håndværkeren kunne ikke arbejde med jordarbejdet i frostvejr. Ligeledes kunne de ikke gøre tag og fyldninger færdig. Men i april blev der sået græs og alt stod færdigt. Der er igennem de sidste år brugt mange penge ca. 40. millioner kr. på at forny skolen og inventaret. Men heldigvis har det ikke været nødvendigt at låne til renoverings og nybyggeriet. Vi har også været så privilegeret at få doneret 3,8 millioner kr. af Rederiet Nordens ved Orient fond til indkøb af en redningsbåd af faldtypen samt en fast

rescue boat og en stor 5 tons kran. Derudover har Orient fonden også betalt anlægsudgifterne ved etableringen på havnen. Dette bevirker, at vi når anlægget står færdigt til september har det bedste udstyr i Danmark til afholdelse af søsikkerhedskurser. Og derfor ser vi frem til at kunne udbyde en masse nye sikkerhedskurser fra slutningen af året. Jeg har mange gange sagt at nu skal vi holde en pause med renovering og byggeri, men det er svært, når der er så mange ting som kan blive bedre, og så mange ideer, som man gerne vil afprøve. Men heldigvis er personalet også interesseret i, at vi får bedre forhold på skolen. Så selv om det kræver meget ekstra rengøring som både vor pedel, rengøringsassistent og lærerne skal stå for, så står hele personalet heldigvis bag de beslutninger der bliver taget. Og de tager det heldigvis med godt humør. Det der eventuelt kunne interessere jer og Broderkredses medlemmer er, om vi nu er i gang med at stifte gæld på skolen, som vore efterkommere skal afdrage på. Men det kan jeg forsikre jer om, at vi ikke gør. Jeg er af den opfattelse, at pengene skal ligge i sparekassen før vi igangsætter nye initiativer. Og heldigvis har jeg kunnet overbevise min bestyrelse om det fornuftige i den holdning. Bestyrelsen og jeg, har heldigvis været enige om målet og midlerne. Intet bliver købt før vi kan betale kontant. Og så er det jo dejligt når ens medarbejdere/kollegaer på skolen også vil trække på samme hammel. Så bliver det jo nemmere at nå de mål vi sætter os. Jeg vil slutte med at bringe mine bedste ønsker for Sømandsmissionen og jeres nye domicil i Vejle. Jeg ønsker jer Guds velsignelse over jeres nye hjem og over jeres gerning. Kurt Løve Kølle forstander Svendborg Søfartsskole 27


Kalundborg Sømandsmission

Edithna og Jens Chr. Seeberg Editha f. 15-01-1958 Andreas f. 20-09-2003 Jens Chr. f. 29-10-1949

Et tilbageblik på vores arbejdsår siden sidste sommer viser helt nye udfordringer på Kalundborg Havn. Menneskeligt er der blevet mere fokus på de forfærdelige tilfælde af kidnapning af søfolk i Aden Bugten og i det Indiske Ocean. Kalundborg Havn er hårdt ramt idet et kornskib der lastede her sidste år nu har været piraternes bytte i næsten et år. Den internationale besætning på M/V Dover deler skæbne med den danske sejlerfamilie Quist, der har hus kun 250 meter fra vores adresse i Kalundborg. Sejlerfamilien inkl. 3 børn og to gæstesejlere er blevet holdt som gidsler ombord på M/V Dover. De to grupper af gidsler har næppe haft mulighed for at tale med hinanden ombord i Somalia. Vi har haft meget tæt kontakt med sejlerfamilien Quist Johansen og jeg har været med til at installere en kortbølgeradio i sejlskibet. Der er stor behov for forbøn både for gidslerne fra sejlskibet og besætningen på M/V Dover som nu har ventet på løsladelse meget længe. Det er specielt traumatisk for børnene fra sejlskibet. 28

De mange samtaler med søfolk om piratproblemet har ført til at jeg deltog i et maritimt seminar: A day of Weather and Law i april. Jurasiden af seminaret havde speciel fokus på piratfaren og hvordan den imødegås professionelt. Internationale specialister på området gav alle et langt bedre indsigt i, hvordan vi hver især kan gøre noget for søfolkene. Sømandsmissionen har gennem de mange samtaler og forbøn for søfolk mulighed for at lindre frygten for piratfaren. Og det er der hårdt brug for! Generelt står Kalundborg Havn midt i en økonomisk gyser i øjeblikket. Vil Molslinien lukke? Der er flere parter i gang for at redde den vigtige fragtrute. Usikkerheden samt valget af fremstilling af broelementer på Lolland til den nye tysklandsforbindelse har sat udbygningsplanerne af havnen i Kalundborg i venteposition. Men vi bør huske at netop når kriserne kradser er der mest brug for os!


Esbjerg Sømandsmission – Arken

Strandbygade 40 6700 Esbjerg Tlf. 76 10 09 10 E-mail: seemannsmission.esbjerg@post.tele.dk

Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen f. 06-10-1960 Tlf. 20 73 38 06

To filippinere og en hollænder sidder i Arken og surfer på nettet med deres computer. De har taget imod invitationen til at besøge Arken, som jeg gav dem da jeg var på skibsbesøg tidligere på dagen. Ombord på det hollandske skib havde jeg solgt telefonkort og haft en god samtale med et par filippinske søfolk, som nu sad i Arken. Der var is til kaffen denne aften, og vi fik ordnet verdenssituationen og den kirkelige situation. På Filippinerne er de fleste katolikker og de fortæller at 60-70 % af befolkningen går til messe hver søndag. Det er en del mere end de 3-4 % der går til gudstjeneste om søndagen i Den Danske Folkekirke. Inden de forlader os veksler vi også lige dollar til kroner, så de kan gå på indkøb med dansk valuta. Et glimt fra hverdagen på Arken og på havnen i Esbjerg. Tidligere var havnen præget af fiskeriet og det liv det gav. I dag er det forsyninger til olieplat-

formene og vindmølleudskibning der præger havnen og arbejdet her. For endnu bedre at kunne servicere søfolkene, som kommer til havnen er vi nu to der går på skibsbesøg. Svend-Aage Smidt har sagt ja til at hjælpe med det vigtige arbejde med at nå sømænd og fiskere med evangeliet og er allerede i fuld gang med at gå på skibene. På Arken er der også sket nogle forbedringer, idet toilettet er blevet renoveret og lokalerne er blevet malet i lyse og venlige farver til glæde for de besøgende. Vi vil gerne, at det skal være godt at komme på Arken, og at Guds kærlighed når til sømænd og fiskere igennem Sømandsmissionens arbejde i Esbjerg. Det er det vi ønsker og det er det vi arbejder på, sådan at den kærlighed vi selv har mødt i Jesus Kristus må nå til flere.

29


Færøsk Sømandsmission Nesvik 8 FO-437 Nesvik, Færøerne Tlf. 00 298 47 00 00 E-mail: hm@mission.fo Hjemmeside: www.mission.fo

Sømandsmissionær Torleif Johannesen Nesvegur 93 FO-655 Nes Færøerne Tlf. 00 298 44 90 24 E-mail: torleif@mission.fo f. 22-06-1960 g. 14-08-1999 med Kristianna f. 03-08-1964 Sømandsmissionær 1990

“Syng evangeliet om Jesus, så enkelt og klart du formår” blev en af de tilbagevendende sange, det færøske team sang på besøget i Nuuk sidste år. At synge, forkynde, fortælle og leve evangeliet om Jesus ud i ord og handling blandt søfolk og fiskere, er jo Sømandsmissionens hovedopgave. Derfor må hovedopgaven skinne igennem i de gøremål vi dagligt står i og er optaget af. Dertil hjælpe Gud os. Vi i den færøske sømandsmission er taknemlige for året der gik. Mange søfolk og fiskere fik besøg af missionærerne. Kristne aviser og traktater blev delt ud. Møder og andagter var der ombord på flere skibe og kuttere. DVD med et møde ombord på et af skibene, blev delt ud til alle skibene, sammen med julepakkerne – som blev omkring 1.200 stk. Til Kvindestævnet var der 180 damer, og nogle var med for første gang. Vi havde et godt og givende stævne, hvor kvinderne nød tilværelsen, mens mændene “knoklede” i køkkenet og ved bordene. Fra ISM havde vi besøg af Frede Ruby Østergård. Både på stævnet og i kredsene rundt om på øerne, snakkes og afprøves der anderledes og mere spændende aftener for kredsene, med henblik på at få yngre damer interesseret i arbejdet og for at udvide “horisonten”. 30

Flere kvindekredse oplevede, at nye kvinder kom i kredsen. Dejligt. Samtidig er der kredse hvor få samles og arbejdet kører tungt. Sidste år var et missions-team fra Heimamissionen (færøsk Indremission) 11 dage i Nuuk i Grønland. Vi sang og holdt andagter på skibe, hospitalet, plejehjem, i fængslet, i Hans Egede kirke m.m. og holdt andagter på sømandshjemmet, som var vores base på turen. Det blev en stor oplevelse i Sømandsmissionens sammenhæng. Vi oplevede Guds velsignelse og “tror” vi var til velsignelse. Billeder og referat fra dagene er vist, til stor glæde og inspiration, for sømandskredsene i vinter. Runavik sømandshjem er desværre lukket, og åbner ikke igen som sømandshjem. Sømandshjemmene i Klaksvik og i Reykjavik forsøger på bedste måde at være til glæde og velsignelse for søfolk og andre gæster. For tiden arbejdes der med struktur og planer for sømandsmissionens arbejde for de kommende år. Fremtiden ligger i Guds hånd. Må Gud hjælpe os, så vi går i de forudberedte gerninger – i dagene, månederne som kommer. Tak for fællesskabet i troen på Jesus og i arbejdet blandt søfolk og fiskere.


Klaksvik Sømandshjem

Postbox 59 FO-700 Klaksvik Tlf. 00 298 45 53 33 Fax 00 298 45 72 33 E-mail: hotelklaksvik@hotelklaksvik.fo Hjemmeside: www.hotelklaksvik.fo

Bestyrerpar Ann og Jógvan Petersen Ann f. 04-10-1964 Jógvan f. 18-05-1962 g. 06-07-1985

Igen kan vi se tilbage på et år med gæster fra ind- og udland. Gæster i forskellige størrelser med forskellige sprog, interesser m.m. Søfolk og fiskere besøger os også og ofte får vi en god snak om fiskeri og livet på havet. Indimellem bliver der også snakket om liv og død, om Jesus, det evige liv og om Himlen. Muligheder for en god snak er mange på et sømandshjem. Hjemmet er ikke let at flytte, så vi ligger fortsat meget centralt i Klaksvik, med super udsigt over byen, havnen og skibene. Det er med undren, glæde og taknemlighed både til Gud og mennesker, at vi på Hotel Klaksvik sømandshjem i år kan se tilbage på 50 års arbejde i og udfra hjemmet. Samtidig er det også en glæde at kunne sige, at halvtredsåringen ser bedre ud end nogensinde, da hele bygningen er moderniseret gennem de sidste år. Det giver os også frimodighed til at se fremad. Vi har nu 28 gode og nyrenoverede dobbelt og enkelt værelser, hvoraf de 25 har bad og toilet. 10 af værelserne har mulighed for ekstra opredning.

Alle værelserne har tv og gratis internet. Morgenmaden spises i vores nyrenoverede cafeteria fra kl. 7.00 – 11.00 og er indregnet i overnatningen. Vi har ikke varm mad midt på dagen, men middag fra kl. 19.00 – 21.00. Kaffe, the og kager kan købes gennem hele dagen. Hjemmet har gode muligheder til kurser, fester, bryllupper, fødselsdage m.m. i vores renoverede festlokale til 150 personer. Vi har også kursuslokale til 15 personer og opholds og hyggestue til 30 personer. På hjemmet forsøger vi at skabe en god og kristen atmosfære. Hver morgen er der andagt sammen med personalet, samt andagt mandag aften kl. 21.00 i cafeteriet, hvor alle er velkommen. Velkommen til at besøge Klaksvik og Hotel Klaksvik, som sømandshjemmet også hedder. Et sted til overnatning, hygge, fest m.m i ryge- og alkoholfrie omgivelser.

31


Hotel Ørkin, sømandshjem Brautarholt 29 105 Reykjavik Island Tlf. 00 354 56 80 77 7 Fax 00 354 56 89 74 7 E-mail: info@hotelorkin.is www.hotelorkin.is

Bestyrerpar Sólfríð og Hans Michael í Mittúni Sólfríð f. 25-01-1979 Hans Michael f. 25-03-1978 g. 12-10-2002

Hotel Ørkin, som også er et sømandshjem, ejes og drives af Færøsk Sømandsmission. Ørkin står centralt placeret i Reykjavik men dog i fredelige omgivelser. Der er få minutters gang til gågaden, indkøbscentre, svømmehal med varme potte og til havnen. Reykjavik byder på mange og forskellige seværdigheder så som, kirker, museer, samt det nye og flotte musik- og kulturhus “Harpen”. Ørkin er et moderne hotel med moderne fasciliteter. Der er 20 gode og rummelige værelser der både kan være enkeltværelser, dobbeltværelser, fire- og fempersonersværelser samt familieværelser. Alle værelser har eget bad, toilet, internetforbindelse, fjernsyn og hårtørrer. Der er lyst og hyggeligt i restauranten, hvor morgenmaden serveres fra klokken 07.30 – 10.00. Selvom der kun serveres morgenmad, er gæsterne velkommen til at opholde sig i restauranten eller i fjernsynsstuen. Der er mulighed for at købe kaffe, te og kage gennem hele dagen. Sømandshjemmet har aftale med en god restaurant kun fem minutters gang fra hjemmet, hvor vores gæster kan spise. Ved siden af restauranten er der en sal med plads til 80 mennesker. Den bliver lejet ud til fødselsdage, bryllupper, møder og andre arrangementer. 32

Fra september til maj er der møder eller degnegudstjenester på hjemmet hver søndag kl. 17.00 Sømandshjemmet har en aftale med Færøsk Sømandsmission og Færøsk Sømandskirke, at de skiftesvis hver anden måned i de før nævnte måneder, sender en missionær og en præst til at holde møder og gudstjenester for færinger og andre interesserede. 2. juni blev hjemmet 20 år. Da var der åbent hus med stort kagebord samt kaffe og the. Mange venner og bekendte af hjemmet kiggede indenom for at hilse på og nyde kaffen. I anledningen af tyveårsdagen får alle gæster en fødselsdagsgave, som er rabat på værelserne. Den 1. september har vi været bestyrerpar i et år. Det har været både udfordrende og spændende. Der er meget vi skal sætte os ind i, i et nyt land med dets sprog. Vi oplever arbejdet meningsfyldt og oplever Guds velsignelser og omsorg – midt i livet, hverdagen og i arbejdet. Vi ønsker Guds velsignelse over Sømandsmissionen. På vores hjemmeside www.hotelorkin.is kan du se billeder af hjemmet og se de tilbud vi har. Værelser kan bestilles via hjemmesiden. Du er også velkommen at ringe til os. Vi taler skandinavisk, samt engelsk.


Axeltorv Genbrug Dalegade 61 7000 Fredericia Tlf. 75 91 40 21

Leder Anne Mie Thomasen f. 15-07-1930

Axeltorvs Genbrug, Fredericia, melder: ”Alt vel ombord”. Vi kan igen se tilbage, med tak for et godt år. Lokalemæssigt har vi fået en stor fordel, da det pludselig var mulig at få nabolokalerne, som et tillægs lejemål. Det betød at vi kunne flytte vores lagerafdeling derind. Det er lidt mindre, men da vi har en fælles mellemgang, skal vi ikke ud og over gaden. Samtidig sparer vi ca. 1000 kr. om måneden i leje. Det var et stort arbejde, men som sædvanlig var vores ”personale” klar til at tage et ekstra nap, godt hjulpet af 4 mænd. Desværre har vi måtte sige farvel til flere gode medarbejdere i år, men flere havde været med fra starten for 13 år siden. Vi har fået flere af pladserne besat, men det er ikke helt så let, at få folk til at være bundet af faste vagter som det var tidligere. Til gengæld er ”den gamle garde” villige til at tage en ekstra vagt når det brænder på. Vi har ikke mærket finanskrisen – tværtimod. Vi kom i 2010 over de 550.000 kr.

og hvis året her fortsætter som det ser ud nu, bliver det på ingen måde ringere. Vi har stadig leverancen af bomuldsklude til Shell Rafinaderiet. 50 kg. hver tredje uge og ekstra et par gange årligt når de har specielle opgaver. Derudover har vi stadig den gode forbindelse til Letland, så alt det rene, sorterede tøj vi har i overskud, ca. 20-25 kg. sække om ugen, bliver taget gratis med af en lokal gårdejer der afleverer det til forskellige menigheder. Vores håb for fremtiden må være at folk stadig vil komme med gode varer, og at kvinderne stadig vil være glade for at komme hos os, da de fleste roser os for vore gode varer, og især for alle vore venlige og hjælpsomme medarbejdere. Stor hilsen fra os alle i Axeltorvs Genbrug

Anne-Mie Thomasen

33


Hvide Sande Genbrug Numitsvej 3 6960 Hvide Sande Tlf. 97 31 10 89

Leder Hans Erik Christensen

I Hvide Sande Genbrug går det fint. Forretningen kører godt og omsætningen er lidt bedre i 2010 end den var i 2009. Det første halve år af 2011 har der også været en lille fremgang.

Af medarbejdere er der stort set dem der er brug for med de ca. 35 hjælpere. Venlig hilsen Møbel Genbrug Hvide Sande Hans Erik Christensen

34


Broderkredsen på Havet

Formand John Aaen Strandvej 99 a 9970 Strandby Tlf. 35 13 51 14

Er en forening af troende, søfolk, fiskere og andre mennesker, som har et hjerte, som banker for danske søfolk. Foreningen blev stiftet i Marstal præstegård 1899 af en gruppe troende skibsførere. I dag er vi ca. 325 medlemmer i Danmark og på Færøerne. Broderkredsen på Havet var i 1899 med til at oprette ”Sømandshøjskolen”, som i dag hedder Svendborg Søfartsskole. Den er den ældste søfartsskole i verden. En skole der bygger på et kristent grundlag. Der bliver holdt morgenandagt og sunget morgensang hver dag på skolen. Det er Broderkredsens hjertebarn. Har du hjerte og kærlighed til danske søfolk, er du velkommen i den Danske Broderkreds. Et medlemskab koster 325 kr. For par koster det 500 kr. inkl. medlemsbladet ”REDNINGSBÅDEN & DUEN”, som

BRODERKREDSEN

udkommer 10 gange om året. Du kan også få bladet som koster 178 kr. om året. Skolen har brug for at vi beder for den, og at vi derigennem må give de unge mennesker mere end en faglig uddannelse. Der blev igen først i juni 2011 holdt sommerstævne på Svendborg Søfartsskole med Broderkredsens familier. Her fik vi lov til at opleve et fantastisk fællesskab med troende brødre og søstre, børn som hyggede sig i de skønne omgivelser, og igen se skolen indvie nye lokaler. Nogle af broderkredsens medlemmer er også i år medarbejdere på det sejlende Sømandshjem Bethel. Godt at der ikke er noget der hedder pensionist i Guds riges arbejde, og når vi løfter i flok er vi stærke.

Kærlig hilsen Broderkredsen på Havet

35


Økonomi 2010

ISM Regnskab 2010 Driftregnskab for 1/1 - 31/12

2009

Status pr.

2010

Indtægter:

Aktiver:

Forårsgaver

109.600

97.131

Årsmødegaver

205.999

187.664

Værd

Julegaver

63.529

48.440

Udlå

Gaver fra møder og kredse

150.123

191.840

Vare

Kollekter og høstoffer

71.190

58.524

Div.

Andre gaver og tilskud

601.115

436.604

Agge

Gaver til Aggershøj

137.268

428.381

Ross

Gaver til Bethelskibet

174.595

209.808

Ejend

Genbrugsbutikker og andet salg

261.560

276.403

Inven

Testamentariske gaver

74.634

113.337

Grøn

Redningsbåd abonnement/annonce

172.455

139.310

Aktiver I a

Tips og Lotto

174.309

177.922

Passiver:

3.578.440

2.228.747

Kred

700.000

9.248

Kapi

3.969.868

5.130.581

Grøn

10.444.685

9.733.940

Passiver I

2.152.708

2.796.922

175.367

612.954

Husleje, forsikringer, kontingenter m.m.

280.789

473.765

Kørsel og rejseudgifter

598.044

571.681

Redningsbåden og andre publikationer

253.545

250.332

Årsmøde

140.899

117.957

Uddeling til Aggershøj (incl. Løn)

501.364

377.624

Uddeling til Bethelskibet

354.223

2.467.931

Uddeling til Sømandshjemmene

298.912

345.014

Ekstraordinær udgift/afskrivninger

137.835

389.949

Udgifter I alt

4.893.686

8.404.129

Årets resultat efter uddelinger

5.550.999

1.329.811

Renter/afkast Ekstraordinær indt. Grønlandske Shj netto overskud Indtægter I alt Udgifter: Løn Administration

36

Kass


ISM Regnskab 2010 Status pr. 31/12

0

2009

2010

Aktiver: 97.131

Kasse og bank

15.919.742

6.330.795

187.664

Værdipapirer

13.682.076

15.577.455

48.440

Udlån

11.375.000

11.600.000

191.840

Varebeholdning ISM

58.524

Div. Debitorer

436.604

Aggershøj vurderingsum

428.381

Rossinisvej

209.808

Ejendomsselskabet Havnepladsen

276.403

Inventar

113.337

Grønlandske Sømandshjems aktiver

139.310

Aktiver I alt

177.922

Passiver:

228.747 9.248

5.130.581

733.940

796.922 612.954

473.765 571.681

250.332 117.957

377.624

Kreditorer Kapitalkontoen Grønlandske shj. passiver Passiver I alt

0 70.531

180.741

1.500.000

1.500.000

896.690

600.000 10.872.268

100.680

1.076.903

69.168.085

68.983.800

112.712.804

116.721.962

1.034.148

844.145

101.748.041

104.282.379

9.930.615

11.595.438

112.712.804

116.721.962

Nogle væsentlige forhold, som har indflydelse på regnskabet i forhold til 2009 er faldende renter og afkast på værdipapirer, hvilket også skyldes anvendelse af likviditet til investering i ny domicilejendom via Ejendomsselskabet Havnepladsen 1 Vejle ApS. Vi har fået ekstraordinære indtægter i 2009 fra Næstved Søfartsservice og en stor uddeling til Bethelskibet. De anførte tal er et uddrag af den officielle årsrapport for 2010, som er revideret og forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger af Deloitte, ved statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen.

.467.931

345.014

389.949

404.129

.329.811

37


Økonomi 2010 Hvor kom pengene fra? Hvor kom pengene fra?

6.000.000 6.000.000

5.000.000 5.000.000

4.000.000 4.000.000

3.000.000 3.000.000

2.000.000 2.000.000

1.000.000 1.000.000

0

Gaver

0

Gaver

RB

Tips

bestemte formåls-

formåls-

RB abn

Tipslotto

bestemte

abn

lotto

Genbrug Genbrug

Ekstra

Test.

Rente

gaver Test.

afkast Rente

ordinær Ekstra

Gr. Shj.

Gr.

gaver

afkast

ordinær

Shj.

Hvad blev pengene brugt til? Hvad blev pengene brugt til? 6.000.000 6.000.000

5.000.000 5.000.000

4.000.000 4.000.000

3.000.000 3.000.000

2.000.000 2.000.000

1.000.000 1.000.000

0 0

38

Løn Løn

Adm Adm

Kørsel Kørsel

Blade m.m. Årsmøde Blade m.m. Årsmøde

Uddeling Uddeling

Overskud Overskud


Hovedbestyrelsen Hans Peter Kristensen

Lars Risager

Keld Østergaard

Oline Berthelsen

Mågevej 11 6960 Hvide Sande Tlf. 97 31 12 67 E-mail: hp@hssb.dk f. 25-07-1956 g. 24-09-1977 med Birgitte f. 09-11-1957 Indtrådt i HB 2008 Hovedkasserer i HB 2008-2011 Formand 2011 Præstegårdsvænget 4 7755 Bedsted Tlf. 97 94 56 86 Mobil 30 30 56 84 E-mail: ko@somandsmissionen. dk f. 11-01-1957 g. 15-10-1977 med Anni f. 11-01-1958 Sømandsmissionær 2006 Indtrådt i HB 2010 Næstformand 2011

Sømandshjemsbestyrer Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 09 77 Fax 98 43 18 99 E-mail: info@fshotel.dk f. 04-01-1976 g. 09-04-1998 med Tina f. 26-08-1975 Indtrådt i HB 2009

Palasip i Den grønlandske Kirke (sognepræst) Postboks 25 3911 Sisimiut Tlf. +299 86 50 53 E-mail: palasi.sis@greennet.gl f. 08-07-1953 g. 26-12-2008 med Poul f. 11-12-1939 Indtrådt i HB 2011

Ellen Margrethe Lomholt

Lundbjergvej 3, Gårslev 7080 Børkop Tlf. 75 86 10 30 Mobil 51 41 49 49 E-mail: emlomholt@mail.dk f. 03-12-1945 g. 27-09-1969 med Hans Oluf f. 05-06-1944 Indtrådt i HB 2001

Carsten Wengel

Sorthøjvej 46 8700 Horsens Tlf. 86 84 61 16 Mobil 40 62 08 66 E-mail: carsten@wengel.eu f. 27-08-1966 g. 31-08-1991 med Helle f. 05-08-1966 Indtrådt i HB 2010 Hovedkasserer 2011

Johannes Christoffersen

Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 10 01 E-mail: joch@km.dk f. 19-08-1948 g. 28-07-1973 med Birgit f. 26-05-1948 Indtrådt i HB 2000 Næstformand 2002-2011

Thomas Uth

Sognepræst Rebildparken 99 9220 Aalborg Ø Mobil 23 44 65 67 E-mail: thau@km.dk f. 28-10-1969 g. 03-04-1993 med Pia f. 01-09-1969 Indtrådt i HB 2008

Anette Ingemansen

Journalist Vejlevej 7 7000 Fredericia Mobil 26 30 64 08 E-mail: ai@imt.dk f. 16-09-1964 g. 04-08-1990 med Bjarne f. 20-01-1964 Indtrådt i HB 2011 39


Hovedkontoret Hovedkontoret i Vejle

Kristian Mikkelsen

Havnepladsen 1 7100 Vejle Tlf. 33 93 25 43 Fax 33 93 25 41 E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Åbningstid: mandag til fredag kl. 9.15 – 15.00 Bankkonto: 9541 8003300 Girokonto: 8003300

Bogholder

Frede Ruby Østergård Generalsekretær Rønvangen 14 8382 Hinnerup Mobil 29 72 59 94 E-mail: fro@somandsmissionen.dk f. 15-06-1974 g. 27-04-1996 med Mette f. 12-12-1974 Generalsekretær 2009

Jens Vindum Administrationschef Skovtoften 5 7100 Vejle Mobil 61 33 83 92 E-mail: jv@somandsmissionen.dk f. 21-09-1954 g. 02-06-1984 med Birgitte f. 05-06-1957 Ansat 2010

Ane Margrethe Vrist Sekretær Trepkasgade 10, 3. tv. 8000 Århus C Mobil 23 32 66 12 E-mail: amv@somandsmissionen.dk f. 13-08-1986 Ansat 2010

40

Bethesdavej 61 8200 Århus N Mobil 20 94 68 98 E-mail: km@somandsmissionen.dk f. 31-12-1954 g. 20-01-1979 med Herdis f. 24-03-1956 Ansat 2010

Anita Ringgaard Brødsgaard Regnskabsmedarbejder Mølleparken 8, Kragelund 8723 Løsning Mobil 20 81 08 38 E-mail: arb@somandsmissionen.dk f. 28-03-1968 g. 11-04-1992 med Ole f. 11-06-1964 Ansat 2010

Dorte Schütt Larsen Regnskabsmedarbejder Løget Høj 14 C, 1. 1 7100 Vejle Mobil 23 74 53 38 E-mail: dsl@somandsmissionen.dk f. 30-07-1968 Ansat 2008

Miriam Vibe Vibjerg Regnskabsmedarbejder Østerskovvej 7, Simmersted 6500 Vojens Mobil 40 35 36 69 E-mail: mvv@somandsmissionen.dk f. 22-05-1972 g. 30-07-1994 med Henrik f. 14-05-1971 Ansat 2011


Sømandsmissionærer Jørgen Erik Larsen Udsigten 36 4180 Sorø Tlf.: 88 17 40 55 Mobil 23 43 05 68 E-mail: jel@somandsmissionen.dk f. 16-03-1943 g. 28-05-1966 med Anny f. 12-02-1947 Sømandshjemsbestyrer 1973-1979 Sisimiut Sømandshjemmet Bethel 1979-1990 Sømandsmissionær 1990 Medlem af HB 2002 – 2010

Simon Skovgaard Ambrosen Møllevejen 50 5960 Marstal Tlf. 29 82 27 71 E-mail: ssa@somandsmissionen.dk f. 03-05-1983 g. 10-09-2005 med Margit f. 02-04-1983 Sømandsmissionær 2007

Finn Mikkelsen Høgevej 12 9700 Brønderslev Tlf: 98 95 40 70 Mobil 61 75 70 76 E-mail: fm@somandsmissionen.dk f. 15-11-1963 g. 22-07-1989 med Dorthe f. 08-04-1965 Sømandsmissionær 2009

Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf. 75 15 38 06 Mobil 20 73 38 06 E-mail: flp@somandsmissionen.dk f. 06-10-1960 g. 09-09-1989 med Susanne f. 09-01-1968 Sømandsmissionær 2006

Troels Rauff Larsen Østergade 30 9400 Nørresundby Mobil 60 61 11 41 E-mail: trl@somandsmissionen.dk f. 08-06-1983 g. 14-04-2007 med Anne f. 01-11-1982 Sømandsmissionær 2011

Keld Østergaard Præstegårdsvænget 4 7755 Bedsted Tlf. 97 94 56 86 Mobil 30 30 56 84 E-mail: ko@somandsmissionen.dk f. 11-01-1957 g. 15-10-1977 med Anni f. 11-01-1958 Sømandsmissionær 2006 Indtrådt i HB 2010

Pensionerede medarbejdere Osvald Mouritzen Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf. 39 65 37 99 f. 20-03-1924 g. 28-04-1995 med Helle f. 16-07-1955 Generalsekretær 1977-1994

Anker Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th. 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 31 38 89 f. 14-01-1928 g. 07-10-1950 med Lis f. 20-01-1924 Sømandshjemsbestyrer 1951-1961 Nakskov 1961-1976 Frederikshavn Hovedkasserer 1976-1993 41


Pensionerede medarbejdere (fortsat) Lis Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th. 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 31 38 89 f. 20-01-1924 g. 07-10-1950 med Anker f. 14-01-1928 Sømandshjemsbestyrer 1951-1961 Nakskov 1961-1976 Frederikshavn Indsamling og salg af brugte frimærker

Bent Muff Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf. 75 15 03 83 fax 75 15 28 02 Mobil 21 26 29 83 E-mail: bm@somandsmissionen.dk f. 06-11-1937 g. 26-03-1959 med Etna f. 26-04-1939 Sømandsmissionær 1970-2007 Medlem af HB 1996-2001

Klaus Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv. 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 72 01 f. 08-03-1925 g. 06-12-1946 med Tinne f. 23-05-1927 Feriehjemsbestyrer Aggershøj 1980-1986 Sømandsmissionær 1980-1995

Fritidsmedarbejdere Jens Christian Seeberg Solbakken 9 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 Fax 59 50 13 32 E-mail: jseeberg@post3.tele.dk f. 29-10-1949 g. 06-01-1996 med Editha f. 15-01-1958

Editha Seeberg Solbakken 9 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 Fax 59 50 13 32 E-mail: jseeberg@post3.tele.dk f. 15-01-1958 g. 06-01-1996 med Jens Chr. f. 29-10-1949

Anne Mie Thomasen Danmarksgade 83 7000 Fredricia Tlf. 75 93 10 90 f. 15-07-1930 Sømandshjemsbestyrer 1956-1962 Grimsby 1962-1963 Esbjerg Gl. Havn 1963-1965 Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv’s Genbrug, Fredericia

Rosa Sørensen c/o Arken Strandbygade 40 6700 Esbjerg f. 19-06-1946

Svend-Aage Smidt Krebseparken 95 6710 Esbjerg V f. 10-04-1947

42


43


åden 25/11/10 11.47 Side 12

el n 44 30 28 enhjem.dk

Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk T: 00299 321029 - F: 00299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Vera & Jesper Kjeldman

og ***Hotel Frederikshavn 43 18 99

Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut T: 00299 864150 - F: 00299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Ruth og Peter Ellegaard

l

11 76 97 otel-aalborg.com

nens familiehotel ia 93 25 90

15 85 70 -bethel.dk

g Hotel

Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq T: 00299 642239 - F: 00299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Maria og Aksel Lynge Nielsen

Færøerne

HAVNEMEDARBEJDERE: Kalundborg: Editha og Jens Chr. Seeberg, Solbakken 9 · 4400 Kalundborg. Tlf. 59 50 13 32 E-mail: jseeberg@post3.tele.dk

»BETHEL« af ØSTERBy DET SEJLENDE SØMANDSHJEM bethel@somandsmissionen.dk Keld: 30 30 56 84 Jørgen Erik: 23 43 05 68

Indenlandsk Sømandsmission 1 7100 Vejle Klaksvik Sømandshjem Tlf 3393 2543 Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik T: 00298 455333 - F: 00298 457233 Fax 3393 2541 hotelklak@hotelklak.fo info@somandsmissionen.dk Ann & Jógvan Petersen Hotel Runavik, sømandshjem somandsmissionen.dk Sømandsmissionær Torleif Johannesen, Nesvegur 93, FO-655 Nes, Tlf. 00 298 44 90 24 Havnepladsen torleif@mission.fo

31 36 76

Heidavegur 6 FO-620 Runavik Tlf. 00298 77 88 77 www.hotel-runavik.fo

13 16 52

Island

Hotel anstholm 96 27 80

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS- 105 Reykjavík T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Asbjörg og Jóan Karl Högnesen

Broderkredsen på havet John Aaen, formand Strandvej 99, 9970 Strandby T: +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk

53 13 41

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg T: +45 62 21 04 84 - F: +45 62 22 05 84 forstander@svesoef.dk Margit & Kurt Kølle

2910

44

Forsidebillede: Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

Returadresse: Sømandsmissi onen Havnepl adsen 1 7100 Vej le

Årbog 2011  

Sømandsmissionens Årbog 2011. Hvad er der sket i Sømandsmissionen det sidste år, og hvem er hvem rundt i Danmark og Grønland.

Årbog 2011  

Sømandsmissionens Årbog 2011. Hvad er der sket i Sømandsmissionen det sidste år, og hvem er hvem rundt i Danmark og Grønland.

Advertisement