Page 1

#1 1. årgang April 2014

News from the Danish Seamen’s Mission

Sejlende sømandshjem Sailing Seamen’s Home

07

Fællesskab og hjem Community and home

Sandra navigerer sømænd Sandra navigates sailors

13

08 1


Waves Nr. 1, april 2014, 1. årgang Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Published by: The Danish Seamen’s Mission and The Danish Maritime Brotherhood. Ansvh. redaktør Executive Editor: Frede Ruby Østergård Redaktør Editor: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk Oplag Print run: 3400 Årsabonnement Yearly subscription: 200 Dkr. Layout og tryk Layout and print: Jørgen Thomsen Elbo A/S Forsidebillede: Sandra Malik underviser på Svendborg Søfartsskole. Cover photo: Sandra Malik teaching at Svendborg Sea Traning School. (foto: Hanne Baltzer)

Velkommen til Waves Welcome to Waves Velkommen til et nyt blad til fiskere, søfolk og venner af arbejdet. Waves udkommer fremover fem gange årligt med historier om livet mellem himmel og hav, sømandsmissionærernes møde med mennesker, søfolks beretninger fra havnen og kristendommens betydning midt i en travl hverdag ombord. Waves betyder bølge – og bølger bevæger sig. Det vil vi også gerne have, at bladet skal. Bevæge dig som læser. At du må få stof til eftertanke. Noget der skaber værdi ind i dit liv.

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1, 7100 Vejle Tlf. 0045 – 3393 2543 Fax 0045 – 3393 2541 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Facebook: Indenlandsk Sømandsmission Kontorets medarbejdere træffes mandag – fredag k. 9.15 – 15.00 Sømandsmissionens gavekonto: Giro 8003300 Bank 9541 8003300

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk The Danish Maritime Brotherhood www.broderkredsen.dk Broderkredsens gavekonto: 7737 1303379

2

I Guds verden er der ikke forskel på nationalitet, profession og køn, for det enkelte menneske har unik værdi. Og det er det udgangspunkt, vi har i Sømandsmissionen. Har du ideer til bladet, da kontakt redaktør Hanne Baltzer, tlf. 22884496 eller mail hab@somandsmissionen.dk.

Welcome to a new magazine for fishermen and sailors. Waves will be published five times annually and contains stories from the life that takes place between heaven and ocean, The Seamen’s missionaries encounter with people, stories told by sailors, and the importance of the Christian message in the midst of the busy life onboard. As we all know waves are constantly moving, and we wish for this magazine to do the same thing; to move you, the reader. We wish to give you something to reflect on; something that brings value into you life. In God’s world there is no focus on nationality, profession or gender, because here everyone has unique value. This is the starting-point of the Danish Seamen’s Mission. If you have ideas for the magazine, please contact the editor Hanne Baltzer, Phone: 0045 2288 4496 or send an e-mail to hab@somandsmissionen.dk


Dialog Dialogue

Tiden står stille, mens vi snakker Time stands still when we talk Tekst/foto: Hanne Baltzer

Sømandsmissionær Jørgen Knudsen kender danske havne næsten lige så godt som den Bibel, han altid har med. Han går ombord på skibene og snakker med mandskabet. Seamen’s missionary Jørgen Knudsen knows many of Denmark’s harbors almost as well as he knows the Bible, which he always brings to work. He boards the ships and talks to the sailors.

Jørgen Knudsen snakker med sømænd. Jørgen Knudsen talks to the sailors.

Her på Fredericia Havn hersker travlhed denne almindelige onsdag formiddag. Som feederhavn til større nordeuropæiske havne i fx Hamburg og Bremerhaven, hober containerne sig snart op, mens en af de store mobilkraner lodser løs. Så snart skibet er tømt eller lodset, skal det videre til næste havn. Korte stop er lig med effektivitet. Og sømænd ved, hvordan man knokler effektivt i måneder, hvad enten skibene sejler med salt, soja eller måske træpiller. De ved, at hver containers placering betyder noget, når de lodser og laster – nogen gange i flere terminaler i den samme havn.

App er arbejdsredskab Sømandsmissionær Jørgen Knudsen har endnu en dag ”på kontoret”. Rutineret tager han den gule sikkerhedsvest på, sætter den hvide hjelm med Sømandsmissionens logo på hovedet og hanker op i rygsækken fyldt med telefonkort, russiske nyheder, Biblen og mobilen. Inden han kørte hjemmefra, tjekkede han en uundværlig app på sin telefon – den viser hvilke skibe,der ligger fx i Fredericia i dag. Og så er han klar til at møde den enkelte sømand face to face.

”Det er meget forskelligt, om besætningen på skibet har tid til at snakke. Jeg vil meget gerne fortælle om, hvorfor jeg tror på Jesus Kristus, og hvad han kan gøre ind i ethvert menneskes liv. Det lykkes engang i mellem”, smiler Jørgen Knudsen, der elsker sit arbejde. Han elsker smalltalken med sømændene.

Jeg tror også Vel ombord på containerskibet Conmar Island, der har hjemhavn i Limassol på Cypern, byder den ukrainske andenstyrmand velkommen, og beder ham skrive sit navn og firma i logbogen, før han bliver vist ind i messen. Seamens Mission klinger velkendt, og et kort øjeblik går, før kokken Michael spørger, om han vil have kaffe. På Jørgens ja tak kommer kokken kvikt med kaffen. Han har tid til en snak, inden han skal servere frokost for de andre 12 på skibet, og snart er samtalen i gang. Hver dag laver Michael to versioner af maden – en ret til europæerne og en til filippinerne. Selv er han fra Filippinerne. Han har hyre i 11 måneder, inden turen går hjem, og der er ikke > meget fritid, men det er okay, siger han.

3


Dialog Dialogue

”Jeg vil også gerne fortælle dig om min tro, jeg er kristen”, siger Jørgen. ”Det ved jeg godt, hvad betyder. Jeg tror også. Jeg er katolik, og når jeg er hjemme, kommer jeg i kirke et par gange om måneden. Men jeg er jo også en synder, smiler han. Da snakken falder på, om han skyper med familien og har børn, siger han: ”Jeg har ikke børn endnu, men måske næste gang, jeg er hjemme! Og ja, Skype er godt.”

Menneske til menneske Kaptajnen kommer forbi og hilser gæstfrit, mens han ser glad ud, da Jørgen komplimenterer det velindrettede skib. Det er fra 2008, og kaptajnen har stået på broen de sidste fire år. Tre måneder på job, tre måneder hjemme i Polen. Dette er bare et mindre containerskib chartret af rederiet Unifeeder, det har plads til 907 20-fods containere, og det sejler mest i og omkring Baltikum og de nordiske lande. Om en time skal skibet videre ned i Europa via Kielerkanalen. Jørgen når at hilse på endnu en medarbejder på vejen ud. En ny havn venter for Conmar Island – et nyt skib venter sømandsmissionæren. Gud går heldigvis med begge steder. •

Here at Fredericia harbor on a regular Wednesday afternoon everything is bustling with activity. As one of the feeder harbors for the larger North European harbors in cities such as Hamburg and Bremerhaven the containers start to mount up as one of the large mobile cranes constantly unloads. As soon as the ship is unloaded it continues on to the next harbor. Short stops equals efficiency, and sailors know how to work efficiently for months regardless if the ships carry salt, soy or timber. They know that the exact placing of each container is crucial both when loading and unloading the

4

På vej ombord. Boarding the ship.

ships, in that this is often done in more terminals in the same harbor.

App as work tool It is “another day at the office” for Seamen’s Missionary Jørgen Knudsen. Following his routine he puts on his yellow safety vest, places the white helmet with the Seamen’s Mission’s logo on his head, and grabs the backpack filled with phone cards, Russian news, the Bible and his mobile phone. Before he left home he checked an indispensible application on his phone – it shows what ships are docking in for instance Fred-

ericia today. Having checked it he is ready to meet the individual sailors face to face. “It varies a lot how much time the crew can set aside in order to talk to me. I really want to tell them why I believe in Jesus Christ, and what he can do in any man’s life. Sometimes I get the opportunity”, says Jørgen Knudsen with a smile on his face; Jørgen loves his job. He enjoys the small talks with the sailors.

I also believe After boarding the container ship Conmar Island, which has its port of registry in Li-


Conmar Island

God snak mellem Jørgen og Michael. Time stands still - Jørgen and Michael.

massol at Cyprus, the Ukrainian second officer welcomes Jørgen on board and asks him to enter his name and the company name in the logbook before he is shown to the mess room. The Seamen’s Mission is a familiar name, and it is only a short moment before the chef Michael offers him a cup of coffee. Jørgen gladly accepts and in a second the coffee is served. Michael has time for a talk before he has to serve lunch for the other twelve crewmembers on the ship, and soon the conversation is rolling. Everyday Michael prepares two editions of the meals – one for the Europeans and one for the Filipinos. He himself is from the Philippines and is hired for eleven months after which he is going back home; there is not lot of spare time, but Michael says it is okay. “I would like to tell you a bit about my faith as well, I am a Christian”, says Jørgen. “I know what that means. I also believe. I am a Catholic and when I am home I go to church a couple of times every month. But of course I am still a sinner”, he says and smiles. When the question comes up as to whether he finds time to speak to his family on Skype and whether he has any kids, Michael says: “I don’t have any kids yet, but maybe when I get back home! And yes, Skype is very useful”.

Face to face The Captain passes by with a friendly gesture; he looks happy as Jørgen compliments the well-appointed ship. It is from 2008, and the Captain has been on the bridge for the last four years. Three months of work and then three months back home in Poland. The ship is a rather small container ship chartered by the shipping company Unifeeder. It can hold 907 20-foot containers and sails mainly in and around The Baltic States and Scandinavia. In just an hour the ship journeys on down through Europe via the Kiel Canal. Jørgen finds time to greet another crew member on his way out. A new harbor awaits Conmar Island – a new ship awaits the missionary. Thankfully God follows along on both paths. •

5


Indsjæl Passion

Engageret ildsjæl Complete dedication Tekst/foto: Hanne Baltzer

Ellen Margrethe Lomholt brænder for Sømandsmissionen. Hun blev tændt i 1952 At the core of the Seamen’s Mission you find a range of fiery souls. Ellen Margrethe Lomholt is one of them Ellen Margrethe Lomholt finder inspiration til Sømandsmissionens arbejde. Ellen Margrethe Lomholt finds inspiration to the work of the Seamen’s Mission. The title of the book is Wanderlust and Homesickness.

Det var årets fest for 7-årige Ellen Margrethe i Vejle Missionshus – ikke mindst fordi fiskerne fra Esbjerg var på besøg. De sang kristne sømandssange og fortalte om livet på havet. Om hvordan bølgerne pludselig havde slugt nogle af kammeraterne, og hvad det betød for de overlevende. Om en ung sømand, der, lige inden han forsvandt i havets bølger, sagde: ” Nu går jeg hjem til Jesus.” Da var det, den lille pige tænkte: Tænk, hvis der er nogen, der ikke kender Jesus, så går de fortabt. Mange bølger er skyllet i land siden, og i dag har Ellen Margrethe Lomholt været aktiv i Sømandsmissionen i masser af år, bl.a. i hovedbestyrelsen med særlig interesse for sømandskredse samt sømandshjem på Grønland og som formand for Gårslev Sømandskreds. Her mødes de en

6

gang om måneden og folder deres hænder for at bede for bl.a. søfolk og fiskere. De har hjerte for at være med til at fortælle om den kristne tro, og de finder på indtægtsgivende aktiviteter, hvor alt overskud går til Sømandsmissionen.

Teamwork ”Derhjemme på det lille husmandssted kom der mange vejfarende, og jeg så, hvordan min far behandlede dem gæstfrit og godt. Søndag morgen kom de ind til morgenmad ved den hvide dug og fik både kaffe, brød og en morgenandagt med som start på en ny dag. Jeg lærte, at hvert menneske er noget særligt, og sådan er det også med sømænd og fiskere”, siger Ellen Margrethe Lomholt med et stort smil.

Som voksen blev hun uddannet pædagog og fandt ud af, at hun var god til at snakke med mennesker og til at sætte ting i gang. Hun vil fortsat gerne bruges: ”Fællesskabet betyder meget. I kredsene er vi med til at bære arbejdet, og det er vi stolte af. Mange har været trofaste givere i årevis, og for mig at se har mange stadig Sømandsmissionen helt inde i hjertet. Vil du også være med?” •

In the local Bethel in the town of Vejle this was the celebration of the year, at least it was for the 7-year-old Ellen Margrethe, for today the fishermen from the southern town of Esbjerg were visiting. They would sing Christian sailor-songs and tell tales of


their life at sea; of how they had lost friends in the waves, and how it felt to be the ones who made it back. One told of a young sailor who just before he disappeared into the waves said, ”now I’m going home to Jesus’. This was what the little girl thought: Imagine if someone dies without knowing Jesus, then they will be lost. Many waves have come ashore since, and today Ellen Margrethe Lomholt has been active in the Seamen’s Mission for many years; as part of the executive committee where she has focused her work on the local fellowships of sailors as well as the seamen’s homes in Greenland. She is an active part of the Seamen’s fellowship in the small town of Gårslev, where her group meets ones a month to pray for both sailors and fishermen. They are passionate about sharing their faith, and they arrange fundraisers that help support the work conducted by the Seamen’s Mission.

Besøg de sejlende sømandshjem i Danmark Visit the sailing Seamen’s Homes in Denmark Sejlplan (Schedule) 2014

Bethel

Bethel 19/5

Hvide Sande

20/5 – 23/5

Lemvig

24/5 – 27/5

Struer

28/5 – 31/5

Thisted

1/6 – 9/6

Aalborg

10/6 – 14/6

Gilleleje

15/6 – 22/6

Nyhavn

23/6 – 28/6

Tejn

29/6 – 4/7

Nexø

5/7 – 11/7

Køge

12/7 – 18/7

Helsingør

19/7 – 3/8

Kalundborg

Teamwork

4/8 – 8/8

Fredericia

”At home at my parent’s smallholding many people came by when I was a kid, and I remember seeing how my dad treated them with kindness and hospitality. On Sunday mornings they were invited in for breakfast by the white tablecloth. They were offered coffee, bread and a word from the Bible as a good way to start off the day. I learned that every individual is unique, and of course that also goes for sailors and fishermen”, says Ellen Margrethe Lomholt with a smile.

9/8 – 15/8

Aabenraa

16/8 – 22/8

Sønderborg

23/8 – 29/8

Marstal

30/8 – 8/9

Esbjerg

9/9 – 16/9

Limfjorden Rundt

As an adult she became an educator and discovered her talent for talking to people and get events rolling. And she wants to continue doing this today: ”The companionship means a lot. In the fellowships we carry the workload together, and we are proud of this. Many have been loyal contributors for many years, and I am convinced that most of these people still carry the Seamen’s Mission close to their hearts. Do you want to join us?”. •

Duen (The Dove)

Velkommen ombord! Der er altid kaffe på kanden, telefonkort samt læsestof som aviser og tidsskrifter. Hos os er dialogen hen over en kop dampende kaffe munter og ligefrem. Og for den, der har brug for en samtale om livets udfordringer, har medarbejderne tiden og roen til at snakke. Til at dele liv. Med dig. •

Welcome onboard! We always have fresh brewed coffee, phone cards, and stuff for you to read such as newspapers and periodicals. Onboard our ships the conversation is cheerful and plain, and always accompanied by a warm cup of coffee. And if you could use a talk about the more fundamental challenges in life, our friendly employees always have the time to talk and share their lives with you. •

Duen 19/5

Hvide Sande

20/5 – 25/5

Thyborøn

26/5 – 31/5

Hanstholm

1/6 – 14/6

Hirtshals

15/6 – 30/6

Skagen

1/7-12/7

Frederikshavn

13/7 – 19/7

Strandby

20/7 – 26/7

Østerby

27/7 – 2/8

Randers

3/8 – 9/8

Bønnerup

10/8 – 16/8

Grenå

17/8 – 23/8

Århus

24/8 – 30/8

Horsens

31/8 – 7/9

Vejle

7


Sømandshjem Seamen’s Home

Hjemlig hygge og himmelsk natur Homelike atmosphere and heavenly nature

Sømandshjemmet i Aasiaat, Grønland. The Seamen’s Home in Aasiaat, Greenland.

Tekst: Hanne Baltzer Foto: Mia og Johannes Jensen

Mia og Johannes Jensen arbejder i Grønland med udsigt til hvaler og isbjerge Mia and Johannes passionately run the Seamen’s Home in Greenland with its amazing view of both whales and icebergs. 8

Solen har døgnvagt eller også er det helt mørkt. Aasiaat - nord for Polarcirklen - ligger i verdens største kommune målt på areal, og her bor Mia og Johannes Jensen sammen med deres to små børn. Med en baggrund som hhv. sygeplejerske og Falckredder – Johannes kørte ambulance - har de mødt mennesker i mange livssituationer, og den erfaring bruger de som bestyrere på det velbesøgte, trestjernede sømandshjem.

Overskud til mission Sømandshjemmet i Aasiaat er et moderne familiehotel med 36 velindrettede værelser. Her er 16 ansatte, som får det hele til at fungere topprofessionelt samtidig med, at der skal være hyggeligt og hjemligt. I cafeteriet møder den noble direktør i jak-

kesæt og slips den lokale fanger i imponerende isbjørnebukser. De spiser ved samme bord og er med til den samme morgenandagt, hvor budskabet om Jesus Kristus er livets pointe. Andagten foregår i dagligstuen og er et tilbud til gæsterne. Ofte er det kun personalet, som deltager, men sommetider er gæsterne også med. Hver søndag kan man også deltage i en gudstjeneste.

Oplevelser som team Mange af tiltagene på sømandshjemmet sker ved hjælp fra assistenterne, der sammen med bestyrerparret udgør et godt team. Assistenterne præger det gode miljø på sømandshjemmet, og de har et godt fællesskab med unge grønlændere fra byen. Det er fx også assistenterne,


som har stået for fangekor og besøg i fængslet.

Familien Mia, Johannes, Noomi og Lydia Jensen. Lige nu er Mia på barsel.

På spørgsmålet om, hvorfor det unge par arbejder så langt hjemmefra, svarer Johannes: ”Det giver rigtig god mening at være her, hvor vi er lige nu. Vi kan lide at give gæsterne en god oplevelse og synes jobbet er meget selvstændigt. Vi har alle muligheder for at præge stedet og gøre det til en endnu bedre forretning. Samtidig ved vi, at jo større overskud vi skaber, jo flere sømandsmissionærer kan arbejde, og jo mere bliver det kristne evangelium forkyndt.”

The Family; Mia, Johannes, Noomi and Lydia Jensen. At the moment Mia is on maternity leave.

Vifte af opgaver Som ægtepar kender de stærke og svage sider ved hinanden, og de har skruet arbejdsopgaverne sammen, så de bruger styrkerne. Mia, der for tiden er på barsel, står vanligt for personaleledelse, køkken og indkøb. Johannes står for administration, markedsføring og besøg på skibe og i fængslet. Sådan fungerer det fint, og de skal hele tiden have et godt overblik, da der fx går halvanden måned, fra Mia bestiller en palle kyllinger, til den ankommer. Arbejdsdagene er lange, og efter to et halvt år i jobbet ved de, at de skal huske at holde fri som familie – bare engang imellem. Nu nyder de at bo i et lille hus væk fra jobbet. Byen er så lille, at alle kender hinanden, og ofte render folk til kaffemik hist og pist. Det betyder også, at mange af de lokale grønlændere kommer hjemligt på sømandshjemmet, der er et lokalt samlingspunkt.

Fællesskab og hjem Som noget nyt er antallet af konferencegæster vokset meget, og sømandshjemmet bruges af alle samfundslag fra landsstyreformanden og topchefer til manden i fleksjob. Skibene kommer i stimer til den store rejefabrik i byen, og besætningen vender ofte forbi sømandshjemmet.

Af og til arrangerer sømandshjemmet fx fredagscafé for byens gymnasieelever, banko eller underholdning for gæsterne. Jo, parret føler bestemt en stolthed ved at få ting til at ske, og de glæder sig over gode medarbejdere til at hjælpe sig. ”Det er vigtigt for os, at gæster og medarbejdere føler sig hjemme her. Vi går ikke i uniformer, men derfor kan vi godt være et strømlinet hotel og et hjem. Mange gæster kommer og trykker hånd, når de siger farvel, fordi de har sat pris på at være her, og det er gode opmuntringer.” Mia er god til at lytte, og det får mange til at betro sig til hende og fortælle om livet, når det er sværest. Hun synes, det er et privilegium at kunne hjælpe, og i Grønland er bestyrerparret langt mere end arbejdsgivere for de ansatte. Kulturen er anderledes, og grønlænderne har en forventning om, at bestyrerparret også interesserer sig for deres familier. Det tager tid. ”Vi driver sømandshjemmet, som om det var vores eget, og vi har et ejerskab for stedet. Derfor håber vi også, at gæsterne kan mærke den gode ånd her. Med det vi evner, vil vi gerne pege hen på Jesus.” •

Sømandsmissionen har været i Grønland siden 1969. Gennem menneskelig omsorg, en kop kaffe, et måltid mad eller en god seng prøver vi at skabe varm, åben og god atmosfære i alkoholfrie rammer. Se mere på www.soemandshjem.gl The Seamen’s Mission has been present in Greenland since 1969. Through human compassion, a cup of coffee, a meal, or a warm bed we try to create a friendly and open atmosphere in an alcohol-free setting. Learn more at www.soemandshjem.gl

At times the days never end, and at times they never begin. Aasiaat, a town located north of the Polar Circle and within the largest municipality in the world, is the home of Mia and Johannes Jensen and their two children. With former careers as nurse and ambulance man respectively, Johannes drove the ambulance, the couple has known each other through many different situations. They now use this experience in their job as managers of the well-visited, three-star Seamen’s Home.

Energy for mission The Seamen’s Home in Aasiaat is a modern family hotel with 36 well-appointed

9

>


Sømandshjem Seamen’s Home

rooms. The hotel counts 16 employees who have succeeded in providing a professional experience while maintaining the homelike and cozy atmosphere. In the Cafeteria the distinguished manager in his suit meets the local sealer in his impressive bearskin-pants. They dine at the same table and take part in the same time of prayer where the Gospel of Jesus is at the center of life. The prayer time takes place in the living room and all guests are invited to join. Often it is only the staff that participates, but now and then the guests join in. Every Sunday an open sermon is held at the Seamen’s Home.

Experiences as a team Many of the events that take place at the Seamen’s Home are run by the assistants who along with the managers make up a great team. The assistants influence the friendly environment at the Seamen’s Home, and they have a good connection to the younger locals. For instance it is the assistants who lead the prison choir and visit the prison. To the question of why the young couple has chosen to work so far away from home, Johannes says: ”It makes a lot of sense for us to be here at this moment in our lives. We enjoy giving the visitors a good experience and enjoy the independent nature of the job. We have a lot of freedom to influence the place and improve it as a business. At the same time we know, that the more profit we make, the more Seamen’s Missionaries can get to work, which means that

10

the Gospel will be preached even further.”

A wide range of tasks As a married couple they know each other’s strengths and weaknesses, and they have distributed the daily tasks in a way that takes advantage of the strengths. Mia is in charge of personnel management as well as the kitchen and the daily purchases. Johannes is in charge of administration, marketing, and visiting the ships and the prison. This is a good arrangement, and when it takes six weeks from the ordering of a pallet of chicken till its arrival, a solid overview is required. The workdays are long and after two and a half years in the job they know that taking

time off as a family is crucial – just ones in a while. At the moment they enjoy spending some time in their small house away from the job. The town is so small that everyone knows each other, and often people stop by for coffee around town. This means that many of the locals have a familiar and homely relation to the Seamen’s Home. It is a local rallying point.

Community and home In recent years the number of conference guests has been increasing rapidly, and the Seamen’s Home is used by a broad range of people reaching from the Home Government President and top managers to the local workers. The ships come in rows to


“Det giver rigtig god mening at være her, hvor vi er lige nu” "It makes a lot of sense for us to be here at this moment in our lives"

Himlen er næsten altid et smukt syn, når solen står op og går ned. I Aasiaat er der halvanden måned med midnatssol om sommeren og halvanden måned med mørke om vinteren. The sky is almost always a magnificent sight when the sun sets or rises. Aasiaat gets six weeks of midnight sun during the summer and six weeks of darkness during the winter.

the town’s large shrimp factory, and the crews often come by the Seamen’s Home. Now and then the Seamen’s Home arranges Friday-cafés for the local high-school students, bingo games or other forms of entertainment for the guests. Yes, the couple is definitely proud when they make something happen, and they are grateful for their skilled and competent assistants. ”It is important to us that both guests and employees feel at home here. We don´t

wear uniforms, but that doesn´t mean we can’t be a streamlined hotel and a home. Many visitors come by to shake hands and say goodbye before they leave, and that is a great encouragement.” Mia is a great listener, and this makes many people confine their thoughts and feelings to her and talk to her about the difficult things in life. She sees it as a privilege to be able to help, and in Greenland the managing couple is much more to the employees then just employers. The

culture in Greenland is different and the locals expect for the couple to also take interest in their families. This requires a lot of time. ”We run the Seamen’s Home as if we owned it, and we feel ownership in relation to the place. Therefore we hope that our visitors can sense the positive atmosphere. We want to use our gifts and talents to point toward Jesus.” •

11


Notitser notes

At overlade kontrollen To hand over the control Af Jonas Muff Kofoed

Maskinchef Jonas Muff Kofoed sejler på et tankskib for Mærsk tankers. Chief engineer Jonas Muff Kofoed sails on a tanker owned by Maersk Tankers.

Da jeg begyndte på uddannelsen til maskinmester i 1997, havde jeg kun oplevet færger, der sejlede på vandet i godt vejr - en færge bliver i havn, hvis det blæser for meget. Jeg havde opfattelsen af, at det nok også var tilfældet med containerskibe. Men nej - den store forskel er, at containere ikke bliver søsyge! På mit første skib som aspirant kom vi ud i et stormvejr ved Korea. Jeg husker lyden af gasflasker, der lå og trillede rundt i værkstedet lige under mit kammer. Det var en meget spændende nat. Når jeg hører mine børn tale om skibet og mit arbejde, er det bedste, jeg ved, når de siger, at englene passer på far. Det kan ikke beskrives, hvor fantastisk det er at vide, at uanset hvad vi bliver udsat for: når stormen kaster skibet rundt, og alt vælter, eller når man sejler gennem Adenbugten, hvor piraterne ligger og venter på skibet - da er det godt at lægge alt over i Guds hænder og vide, at han sender engle, som passer på os.

Hold da helt ferie Vacation time Sommerferie for sømandskonen med børn i uge 30. Sømandsmissionens feriehjem Aggershøj på Ærø åbner dørene for nogle dejlige dage med spændende aktiviteter for børnene og mulighed for hygge og afslapning for din kone sammen med andre i samme situation. Se dagsprogram og læs mere på www.aggershoj.dk Summer vacation for the sailors’ wife, and the kids, in week 30. The Seamen’s Mission’s summerhouse Aggershøj, at the island of Ærø, opens its doors and invites your wife and kids to take part in a relaxed and cozy week of retreat. There will be a range of exiting activities for the kids, giving you time to relax. See a detailed schedule and read more at www.aggershoj.dk

De sørger for, at vi kan komme hjem til dem, vi elsker og holder af. •

When I started my education in 1997 I had only experienced ferries that left harbor in good weather. I was of the conviction that this rule properly applied to container ships as well. But no - and the main reason for this is that containers don’t get seasick! Working on my first ship as an aspirant we ran into a storm in Korea. I remember the sound of gas cylinders rolling around in the room beneath mine. It was a very intense night. The thing that I most enjoy when I hear my kids talk about the ship and my job is when they say: "The Angles look out for daddy". It is impossible to describe how great it is to know, that this is true no matter what happens: when the storm tosses the ship around, when everything is chaos - it is good to be able to place it all in God’s hands and know that he sends angles who protect us. They make sure that we can return to the ones we love. •

12

34-årige Moses Sloth er ansat som sømandsmissionær fra 1. juni. 34-year-old Moses Sloth has been taken on as Seaman’s Missionary from June 1.


På job At the job

Sandra følger lysten til at navigere Sandra pursues her passion for navigation

Instruktion inden øvelsen. Instruction prior to the exercise.

Tekst/foto: Hanne Baltzer

33-årige Sandra Malik underviser på Svendborg Søfartsskole 33-year-old Sandra Malik teaches at Svendborg Sea Training School

Egentlig troede Sandra Malik fra Silkeborg, at hun skulle arbejde i forretning, men havet trak, og hun valgte at give det en chance og blev skibsfører. Som elev på skoleskibet Danmark tilbage i 2002 sejlede hun seks måneder, og de lagde til kaj sidste gang ud for A.P. Møller Maersk på Esplanaden i København. Her blev eleverne helt ekstraordinært tilbudt optagelsesprøver og derefter en uddannelsesaftale med rederiet, og det tog Sandra imod. Efter mange timer ombord og uddannelsen som styrmand kan hun lide at navigere skibene i al slags vejr: ”Det er fantastisk at sejle, og livet til søs er spændende. Jeg har nydt solopgange og solnedgange, delfiner og naturfænomener. På havet føler man naturkræfterne, og de kan både være

smukke og skræmmende, men med en grundig uddannelse klarer man lidt af hvert.”

Unikke elever Nu underviser hun engageret. Hver elev, sin baggrund – en kan ikke tal, en anden har svært ved at læse, en tredje hader synet af en bog, og en fjerde elsker søfartsteorien. Hun underviser differentieret, mens hun udfordrer eleverne. Efter eget udsagn kan hun være hamrende hård og stålsat, men også blød: ”Jeg er ikke pædagog, men jeg er villig til at gå langt for at se glimtet i øjnene hos eleverne. At rykke dem og give dem den viden, de har brug for. Til min overraskelse er jeg meget mere glad for at undervise, end jeg forventede”, siger en glad Sandra Malik.

13

>


Lysten driver livet På skibene er der mandehørm i rigelige mængder, men de mange mandlige kolleger er god hverdag for Sandra, og i dag er hun glad for, at hun realiserede sin drøm om blev styrmand: ”Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor jeg arbejder med søfart i stedet for at finde et mere traditionelt job, og det enkle svar er, at jeg gør det, jeg har lyst til. Lige nu er det så at undervise. Allerede da jeg besluttede at ”gå til sømand”, trodsede jeg mange forventninger fra familie og venner. Men jeg har siden mødt fuld opbakning og har fundet min rette ”blå” hylde. Særligt i overgangen fra ”sø til land”-job har jeg mødt stor opbakning; særligt fra min kæreste”.

Adgangsbillet til søs En karriere til søs kan starte på Svendborg Søfartsskole med grunduddannelsen. Det gør den for Sandras elever, der denne lidt kølige forårsdag skal bestå flådeøvelsen. Iført redningsdragter skal eleverne bl.a. komme op på den oppustelige redningsflåde ved egen hjælp, vende den og svømme et stykke i det fem grader kolde vand. De skal gennemføre, hvis de vil have beviset. Netop grunduddannelsen, der tager 20 uger, kan være en adgangsbillet til den første hyre på et skib. Og det går de fleste af dem efter.

Navigerer orange mænd Efter en kort instruktion fra bl.a. Sandra Malik som navigatør hopper de første otte fyre i de orange redningsdragter, mens de andre kigger på og grinende kommenterer det nye look. Nogle ser skeptiske ud, andre joker med, hvor fedt det bliver at prøve kræfter med redningsflåden og det våde element. Stemningen er god. Nu sker det. De første hopper i vandet, kæmper og består. De næste hopper i – og sådan går det til alle er igennem. Nu er eleverne allerede lidt længere i at kunne udmønstre som ubefaren skibsassistent med arbejde på dæk og i maskine. Og snart kender de alle fagudtryk som fender, dørk, fribord, gire og propelplacering. De har fx styr på skibsteknik, søvejsregler, redningsmidler og praktisk sømandskab og kan sætte kursen mod en fremtid til søs. Navigeret af Sandra Malik og hendes kolleger på Svendborg Søfartsskole. •

At first Sandra Malik thought that she 14

Flådeøvelsen kræver kræfter. The raft exercise demands strength.

wanted to work in a shop, but the sea kept appealing to her, and she chose to give it a shot and become a shipmaster. As a student at the Danish Training Ship, Skoleskibet Danmark, back in the year 2002 she sailed for six months. After they docked for the last time outside the Maersk esplanade in Copenhagen the students were offered the extraordinary opportunity of taking an entrance examination in order to be accepted into an educational program with the shipping company. Sandra accepted the offer. After finishing the education, having spent many hours at he sea, Sandra began to focus on the field of navigation. ”Sailing is amazing, and life at sea is interesting. I have enjoyed sunrises, sunsets, dolphins, and many other natural phenomena. On the ocean you feel the forces of nature and they can be both beautiful and intimidating, but with a

good education you learn to handle all situations.

Unique experiences Now Sandra is a passionate teacher. Every student is different; one does not like numbers, another one finds it hard to read, a third student resents the sight of a book, and a fourth just loves maritime theory. She teaches with differentiation, but challenges every student. In her own opinion Sandra can be firm and decisive, but also soft: ”I have no educational background but I am willing to go far in order to see the spark in the students’ eyes; to move them and give them the knowledge they need. To my surprise I enjoy teaching much more than I had expected”, says a happy Sandra Malik.

It is passion that drives me A ship crew is often very male dominated, but Sandra enjoys having this as her daily


Sandra Malik

Svendborg Søfartsskole er en statsfinansieret, selvejende institution, der drives på et kristent grundlag indenfor folkekirken. Hver dag starter med flaghejsning, morgenandagt og fx morgensalmen ”Se nu stiger solen af havets skød”. Svendborg Sea Training School is a publicly financed, independent institution driven on a Christian basis within the Danish People’s Church. Every day is started off by hoisting the flag, followed by a morning prayer and a hymn.

environment, and looking back she is glad that she persued her dream of becoming a coxswain: ”People often ask why I work in the maritime sphere instead of finding a more traditional job, and the simple answer is, that I do the thing that I feel like doing. At the moment that thing is to teach. Back when I decided to ”join the sailing team” I already knew that it would go against many of the expectations coming from friends and family, but later I have received full support and I have found my right ”blue” shelf. People have especially been supportive in the transition form a ”sea job” to a ”land job”, my boyfriend in particular.”

A ticket to the sea A career at sea can take its first steps through the basic education program at Svendborg Sea Training School. This is what Sandra’s students do. Today they are going out to pass the in-water rescue training.

De tre unge elever tænker over, hvordan det vil være at hoppe i det kolde vand. The three young students consider how getting into the cold water is going to be.

Teamwork før vandgang. Andres (th.) og Niklas. Teamwork before waterline. Andres (right) and Niklas.

Wearing rescue suits the students have to enter a life rant without receiving help, turn it around and swim a specific distance in the 5 °C cold water. They have to succeed in order to get the certificate. The 20 weeks long basic education program is a ticket to the first job on a ship, and this is what most of the students aim for.

Navigating orange men After a short introduction, with Sandra Malik doing the navigation section, the

first eight young men get in the orange rescue suits, while the others follow from the sideline and laugh at their new looks. Some in the first group look skeptic, others laugh along; everyone is excited to challenge the life raft and the cold water. The atmosphere is good. Now it happens. The first group gets in the water, they give all they have and make it through. The next group gets in, and so it continues until they have all been through the test. Another step has been taken and they are all a little closer to signing on under the title of newly educated ship assistants working on deck and in the machinery. And soon they will all know technical terms such as fender, freeboard and yaw. They know their ships technique, sea route regulations, emergency procedures and practical procedures and will be able to move toward a career at sea; a career navigated by Sandra Malik and her collegues at Svendborg Sea Traning School. •

15


Manden verden aldrig glemmer The man who will never be forgotten Af Frede Ruby Østergård

”Den skandaløse Jesus” er trykt på både dansk og engelsk. Spørg efter den på sømandshjemmet eller hos sømandsmissionæren. Du kan få den gratis. ”The Scandal of Jesus” is printed in both Danish and English. Ask for it at the Seamen’s Home or ask the Seamen’s Missionary. It is free of charge.

Midt på eftermiddagen kunne han ikke mere. Han råbte til Gud, bøjede hovedet og udåndede. Ingen, som stod i nærheden af korset på Golgata, var i tvivl – Jesus var død. Den lille bog ”Den skandaløse Jesus” giver bud på, hvorfor netop korset og Jesus betyder så meget for mennesker i dag. I tre år gik Jesus rundt i Israel og fortalte om Gud og mennesker. Han rasede imod enhver form for ondskab, men brugte alligevel al tid sammen med dem, der begik den. Han gik imod den etablerede religiøse elite. Han udførte mirakler og henviste til sig selv som den eneste mulighed for evigt liv. Han blev for meget for magthaverne, og blev dømt til døden på et kors. Derfor var overraskelsen også enorm, da Jesu grav pludselig var tom efter tre dage – og siden har kristne fejret påske for at mindes dette jordens største mirakel. Millioner af mennesker over hele verden er i årenes løb kommet til tro på, at Jesus opstod fra de døde og stadig lever. De 2000 år gamle hændelser har sat præg på verdens historie og ikke mindst på det enkelte menneske. Derfor har vi også generati-

on efter generation spurgt: Hvem er dog denne Jesus? Hvad er det ved ham, som gør, at vi bliver nødt til at forholde os til ham? Jesus bliver mennesker aldrig færdig med. •

Before evening came he had to give up. He cried out to God, bend down his head and expired. None of those who stood by the cross at Calvary was in doubt - Jesus was dead. For that reason the amazement was enormous when three days later the grave of Jesus suddenly was empty, and since that day Christians have been celebrating Easter in remembrance of this great miracle. Through the years millions of people have come to believe in the risen and living Christ. These events that took place 2000 years ago have impacted world history as well as the individual human being. Generation after generation we have kept asking: Who is this Jesus? What is it about him that forces us to confront him? People will never be done with Jesus. •

Find os på facebook: Indenlandsk Sømandsmission eller www.somandsmissionen.dk

16

Waves #1 - april 2014  

Waves indeholder artikler og beretninger om livet mellem himmel og hav. Vi skirver både på dansk og engelsk, da den maritime verden er globa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you