Page 1

Redningsbåden & Duen Nr. 1 - februar 2012 - 109. årgang

3 Troens gave og fred 4 Et lift til byen eller ej? BRODERKREDSEN

6 Juleaften på Sømandshjemmet i Qaqortoq 14 Det bette Sømandshjem 16 Frivillighedsfest 1


Redningsbåden & Duen Nr. 1 · februar 2012 · 109. årg.

Udgives af: Indenlandsk Sømandsmission og Den Danske Broderkreds på Havet Redaktør: Frede Ruby Østergård (ansvh.) Redaktionssekretær: Finn Løvlund Pedersen 75 15 38 06 / 20 73 38 06 flp@somandsmissionen.dk Redaktion i øvrigt: John Aaen, Kristen Broe, Anette Ingemansen Deadline: Den 15. i forudgående måned Månedligt oplag: 5.000 Årsabonnement: 178,- kr. Layout: Graphic Care Tryk: Øko-Tryk Forsidebillede: Jul på Sømandshjemmet i Qaqortoq.

Sømandsmissionens hovedkontor: Havnepladsen 1 · 7100 Vejle Tlf 33 93 25 43 (omstilling) Fax 33 93 25 41 info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Kontorets medarbejdere træffes: Mandag-fredag 09.15-15.00 Sømandsmissionens gavekonti: Giro 8003300 · Bank 9541 8003300 Formand: Hans Peter Kristensen 97 31 12 67 / hp@hssb.dk Generalsekretær: Frede Ruby Østergård 29 72 59 94 / fro@somandsmissionen.dk Administrationschef: Jens Vindum 61 33 83 92 / jv@somandsmissionen.dk

BRODERKREDSEN

Den Danske Broderkreds på Havet www.broderkredsen.dk Formand: John Aaen 35 13 51 14 / 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk Forretningsfører: Christian Langer 97 83 45 51 /21 29 75 51 i.c.langer@mail.tele.dk Broderkredsens gavekonto: Bank 7737 1303379

The gift and peace of faith By Priest Johannes Christoffersen, Læsø These days we are experiencing a very gentle winter. The sun is shining outside my window. It is the middle of January, the days start to grow longer, and small flower buds are peeping out from the earth. Light and life returns and the expectation of the spring and summer that is closing in, starts to fill up my mind. But suddenly I look back and begin to wonder; Where did this and all the past years flee so fast? It makes me remember, that I have to embrace life here and now. The days that pass do not return, and therefore there is something that we can not postpone till tomorrow. This something is our daily resting-place in which we read the word of God, our daily bread. In the story ”At the outer sea” by H.C. Andersen it is told that the youngest crew member on a ship, which was anchored close to the coast of the North Pole, had with him from home his most precious treasure, that which Grandmother gave him before he left, namely the Bible. Everyday he read a small extract from it, and in his bed he often remembered the comforting words: ”If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast.” (David’s psalm 139, verse 9) These words from God tell us about hope and love. In psalm 46,2 David says: ”God is our refuge and strength, an ever present help in trouble”. This is an everlasting promise, because the word of God tells us that we are loved by him. God himself confirmed that, when he sacrificed his own son Jesus Christ on the cross, in order to redeem us from our sins. In Jesus we have the light and the life. When we believe in Jesus we can say as a captain once said: “I go to bed, believing that God is with me, and should I not wake up again, then I am with God. That is the gift and peace of fait.

2


Andagt

Troens gave og fred

”The days that pass do not return, and therefore there is something that we can not postpone till tomorrow. This something is our daily resting-place in which we read the word of God, our daily bread.”

Af sognepræst Johannes Christoffersen, Læsø Det er i skrivende stund en ualmindelig mild vinter. Solen skinner udenfor mit vindue. Små blomsterknopper titter frem af jorden her midt i januar, alt imens dagene længes. Lyset og livet vender tilbage. Det begynder at boble i sindet af forventning til det forår og den sommer som nærmer sig. Men pludselig kommer jeg til at se mig tilbage. Sig mig, hvor blev året af, ja årene? De hastigt iler hen. Det får mig til at tænke på, at jeg skal huske at leve her og nu. Dagene kommer ikke tilbage. Derfor er der noget, vi ikke kan udsætte til i morgen. Det er den daglige ”rasteplads”, hvor vi læser af Guds ord, som dagligt brød. I fortællingen: ”Ved det yderste hav” af H.C. Andersen fortælles det, at yngste manden på fartøjet, som lå oppe ved nordpolen ”havde med sin bedste og rigeste skat hjemmefra, den bedstemor før afrejsen gav ham, det var bibelen. Hver dag læste han et stykke, og på sit leje kom ham tit trøstende ord i tanken, de hellige ord: ”ville jeg tage morgenrødens vinger, ville jeg bo ved det yderste hav: så skulle også der din hånd føre mig, og din højre hånd holde mig fast”.” (Davids salme 139 vers 9 – gl. oversættelse). Ordene fra Gud fortæller os om håb og kærlighed. I salme 46,2 siger David: ”Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde i trængsler”. Det er et løfte, som altid står fast, fordi Guds ord fortæller os, at vi er elsket af Gud. Det bekræftede Gud selv, da han lod sin Søn, Jesus Kristus dø på korset som soning for vore synder. I Jesus har vi lyset og livet. I troen på Jesus som vor frelser, kan vi sige som en skipper sagde: Jeg går i seng i den tro, at Gud er hos mig, og vågner jeg ikke, så er jeg hos Gud.

”Dagene kommer ikke tilbage. Derfor er der noget, vi ikke kan udsætte til i morgen. Det er den daglige ”rasteplads”, hvor vi læser af Guds ord, som daglig brød.”

Det er troens gave og fred.

3


Et lift til byen eller ej? Af sømandsmissionær Troels Rauff Larsen

I en helt konkret episode blev jeg spurgt af en irsk besætning, om jeg ville køre dem til byen. Vi fik ikke snakket sammen ellers. Egentlig tænkte jeg, at det ikke passede så godt med, hvad jeg ellers havde for den aften, men alligevel sagde jeg ja og hentede dem ved 19-tiden. Det blev ikke til så meget snak i bilen, og jeg satte dem af ved sømandshjemmet. Vi aftalte, at jeg skulle hente dem igen ved 22.30-tiden for at bringe dem tilbage til deres skib.

Aalborg havn er spredt over flere kilometer. Gennem flere år har Aalborg gennemgået en større havnefornyelse, og bl.a. af denne grund bliver en del af skibstrafikken i større grad dirigeret 8-10 km ud til den såkaldte Østhavn. Flere skibe har i forvejen kort tid i havn, inden de skal videre. Disse omstændigheder betyder, at skibets besætning sjældent har mulighed for at komme ind til Aalborg by, til sømandshjemmet for at hente telefonkort og souvenirs, eller bare at komme væk fra skibet efter, for nogles vedkommende, mange måneder ombord. Derfor bliver en stor del af den støtte, jeg kan give til disse søfolk, også at kunne give dem hjælp på selve skibet. Fra gang til anden bliver jeg spurgt om, om jeg kan give kørelejlighed ind til byen og gerne tilbage igen. Det er ikke altid sammenfaldende med andre aktiviteter i løbet af min aften. Derfor er hver enkelt gang en skønssag.

De satte stor pris på, at jeg ville køre dem, og jeg blev faktisk lidt flov, for jeg havde egentligt ikke lyst, og det passede ikke ind i mit eget program. På turen tilbage faldt samtalen naturligt på, hvem Jesus var og er – og det, som jeg i første omgang tænkte, ville blive til en utidig taxikørsel, blev i stedet til en befriende snak om den vigtigste person i historien, Jesus. I forbindelse med denne oplevelse kom jeg til at tænke på noget: Hvis det var så vigtigt for Gud at frelse os, at han måtte sætte et så ualminde-

4


Et lift til byen eller ej?

”Det koster og vil altid koste noget at hjælpe andre mennesker.”

blive et kort blink i overgangen til evigt liv sammen med Ham.

ligt stort kunstværk af en frelsesplan i værk, må det også have konsekvenser for os, når vi giver budskabet videre. Vi må væk fra det med gerne at ville hjælpe, så længe det kun kræver en minimal indsats. Selvom jeg var lykkelig over, at køreturen til skibet endte med en dejlig snak, burde jeg uanset hvad have den indstilling, at jeg ville hjælpe disse mennesker, fordi jeg selv er blevet mødt med hjælp. Vi må, som Paulus, gøre os til alles tjener for at vinde så mange som muligt (1. kor. 9,19).

I Jakobs brev, kapitel 2, forklares sammenhængen mellem vores ord og gerningerne. Jakob advarer imod den gode intention. For hvordan lyder det at sige til en hjemløs, at man håber, han må klæde sig varmt, spise godt og komme godt hjem? Hvis man kender hans omstændigheder, bliver intentionen i stedet en hån - og så er det egentligt ligegyldigt, om man kalder det for gode intentioner, en tro uden gerninger eller et liv uden åndedræt - sådan må vi ikke være.

Det koster og vil altid koste noget at hjælpe andre mennesker. I dette tilfælde var det en ubetydelig omplanlægning af en aftens begivenheder, men i andre tilfælde vil videregivelsen af evangeliet måske få store konsekvenser og betyde omvæltninger for vores liv. F.eks. vil dit ønske om at hjælpe et menneske væk fra et liv på gaden måske betyde, at du skal huse hende, eller det at ville hjælpe en ensom nok højest sandsynligt betyde, at du må være hans ven.

 

 

Det bedste eksempel på dette har vi fra Jesus selv. Han kom ikke ”bare” og fortalte om fred i livet, helbredelse og tilgivelse, men han gav fred, helbredte og tilgav. Han talte ikke bare om nåde og retfærdighed, han handlede nådigt og retfærdigt. Han talte ikke bare om omsorg, men handlede omsorgsfuldt. Endelig konstaterede Jesus ikke bare menneskets utvivlsomme gang mod død og helvede. Han døde på korset i vores sted, så for den der vil holde fast i ham, vil døden ikke være et endegyldigt onde, men





 

 5


Juleaften på Sømandshjemmet i Qaqortoq Af assistent Dorthe Stenby

Da gæsterne ikke kunne klemme mere risalamande ned, gik Anne og jeg i gang med at uddele gaver. Vi havde brugt december måned på at bage store mængder vaniljekranse, jødekager m.m. så alle fik noget guf med hjem til juledagene. Derudover havde vi købt en julegave til alle, og det hele havde vi placeret i hjemmelavede kurve, som vi delte ud. Vi håbede selvfølgelig, at de ville blive glade for kurvene, men vi havde aldrig forestillet os den enorme taknemmelighed, vi blev mødt med, da de fik deres kurve. Det var i sig selv en fantastisk oplevelse at se glæden i deres øjne, da de pakkede gaven op.

Den 24. december vågnede min medassistent Anne og jeg op til en travl, men også spændende dag på Sømandshjemmet. Vores bestyrer Aksel havde fået den idé, at invitere omkring 50 af byens socialt udsatte, til at fejre juleaften sammen med os. Vi var meget spændte på, hvordan det ville komme til at gå, og glædede os samtidig til, forhåbentlig at give dem alle sammen en dejlig aften. Arrangementet startede klokken 18, hvor gæsterne ankom. Der dukkede omkring 25 mennesker op, både børn og voksne. Vi startede med at byde gæsterne velkommen og sang et par sange, inden vi serverede andesteg med det traditionelle tilbehør. Efter andestegen blev der læst juleevangeliet både på grønlandsk og på dansk, så alle kunne være med. Derefter var det tid til risalamande, og traditionen tro var der selvfølgelig mandler i og mandelgaver til vinderne. Der spredte sig en vild begejstring, da den første mandel dukkede op og kort efter kom også den anden mandel frem.

Vi sluttede aftenen af med at gå om juletræet og igen blev der sunget både grønlandske og danske sange. Arrangementet sluttede klokken 21 og alle gik hjem, mætte og glade. Selvom det var en helt anden jul end den Anne og jeg er vant til, ville vi ikke bytte med denne oplevelse. Det var en unik oplevelse at flytte fokus fra sig selv, til en flok mennesker, der måske ikke ville være i stand til at give sig selv en traditionel juleaften. Det er en oplevelse vi sent vil glemme!

6


Fra Svendborg Søfartsskole

Af forstander Kurt Kølle

kunne bevæge sig rundt på havet for at drive handel. I vore dage er havet for de fleste danskere blevet reduceret til en fritidsfornøjelse. Danskerne søger til hav og strand om sommeren, lystsejlerne kan tælles i titusindvis, og de fleste af os finder det attraktivt at bo med udsigt over vandet. Men i eksistentiel forstand har vi vendt ryggen mod havet; stadig færre har deres udkomme af det. Vi ser i stedet havet som en hindring i samfærdslen, og derfor bygger vi broer eller tunneller så vi kan få flere lastbiler på vejene. Skiftende regeringer giver den bilende transport bedre og bedre betingelser i stedet for at satse mere på den miljømæssige massetransport, som handelsskibene kan levere. Havet har på godt og ondt været med til at bestemme danskernes levevilkår og præget folket.

Afslutningstale til den 15. december 2011 Kære dimittender. Den drøm, I forhåbentlig har haft om at komme ud at sejle, og som var udslagsgivende for jeres tilmelding her til skolen, er nu ved at gå i opfyldelse. I er færdige med første modul af skibsassistentuddannelsen. Nu er målet endelig indenfor rækkevidde, og I skal nu ud at opleve verden. Danmark ligger imellem det salte og til tider stormfulde Vesterhav og den blide ferske Østersø. Landet er gennemskåret af bælter og fjorde. Tidligere var det en nødvendighed at

Elevhold efterår 2011

7


Havet var spisekammer så langt tilbage, vi kan spore menneskelig tilstedeværelse. Vi kan gennem køkkenmøddingernes efterladenskaber se, at vore forfædre var vant til at færdes hjemmevant på havet. Men havet var også udfaldsvejen til den store verden. Det var vejen til rigdom gennem plyndring og handel, og det var vejen til erobring af nyt land, både som kolonimagt og når befolkningstallet steg, så udvandringen til Amerika og Australien blev aktuel. Var havet vejen ud for de danske sømænd, så var det også vejen ind i landet for fremmede. Det kunne være fredelige handelsfolk, men det kunne også være krigshærgende magter, som ønskede os ondt. Men havet var også en trussel. Det rummer vældige kræfter. Det har alle sømænd gennem tiden erfaret. Når han løber ind i en storm på åbent hav, så skal skib og besætning stå sin prøve. Ofte var det en ulige kamp, hvor mange omkom, men alligevel har havet altid virket dragende på unge søfolk. Havet har til alle tider sat sit præg på de mennesker, der har levet af det. De lærte at bygge skibe og sejle med dem. Søfolk har fra første færd måttet lære at tolke vind og vejr. Skibene blev bygget af lokale skibsbyggere og ikke som i dag af specialister på få store værfter. Hver strandbonde kunne bygge sin egen båd. Skibene bandt landet sammen. De var også med til at etablere de købstæder, vi kender i dag. Skibene mødtes, hvor der var læ og sikre ankerpladser, og her opstod så vore købstæder. Søfolkene var også med til at præge vort sprog. Et helt vokabularium af maritime ord og udtryk, som vore søfolk bragte med ud i verden, og som kan genfindes i engelsk, tysk, hollandsk, russisk og polsk. På dansk siger vi, klarer han skærene, og vi er enige om, at viden er en god ballast at have, og at man skal holde den rette kurs gennem livet. Man kan også komme på kollisionskurs med nogen, og hvis man har alting under kontrol, er man på mærkerne, og man skal holde skruen i vandet. Ja, der er mange dagligdags udtryk, som har sin rod i søfarten.

Der er stor koncentration når der undervises i teknisk dokumentation sep. 2011 At rejsen gennem livet billedligt talt var en sørejse. Denne sammenligning har ligeledes været naturligt. Skibet bliver heller ikke opfattet som en død ting. Det bliver opfattet som et levende væsen med egen personlighed, helt forskelligt fra andre skibe i denne verden. Så langt tilbage som vi kan finde skriftlige kilder, kan vi se, at søfolkene har givet deres skibe navne. En skik der lever i bedste velgående. Fra den nordiske mytologi kender vi Skidbladnir, Guden Frøys skib, der var det største og prægtigste skib af alle og så stort, at alle aserne i fuld udrustning kunne rummes i det. I dag bruger man gerne nære familiemedlemmers navne, når et skib skal døbes, eller opkalder det efter store søhelte, stjernerne, planeterne eller efter personer fra bibelen for, at det skulle bringe velsignelse og beskyttelse af skib og besætning. I kirkerne kan man overalt i landet se de flotteste skibsmodeller, votivgaver, som er skænket af søfolk. Skibene stævner næsten alle mod øst og den symbolik, der er mellem skibets rejse i storm og stille, og menneskelivet på rejse mellem vugge og grav, viser igen den tætte tilknytning, som der har været imellem kirken og søens folk. De søfolk, som kom ud for forlis, brugte som en sidste udvej at anråbe Gud om frelse, og love at de ville skænke kirken en gave, hvis de kom frelst i land. Søfartserhvervet har gennem tiden været med

8


til at præge sprog, kultur og livsform i Danmark. Kære elever. Det er den verden, I nu skal ud og være en del af. I vil forhåbentlig blive præget af de gamle traditioner, som jeg selv har holdt umådelig meget af, men I skal også være med til at udvikle det erhverv, som I nu bliver en del af. For skibsfarten og skibene har altid været i forandring. Tænk bare på de første udhulede træstammer eller på de papyrusbåde, der sejlede rundt på Nilens mudrede vande, eller vor stolte vikingehøvding Olav Tryggvesøns ”Ormen den Lange”, måske sin tids største skib. Fra sejlskibene over dampskibe til vor dages tankog containerskibe. Jeg vil her til slut benytte lejligheden til at sige tak til de censorer, som så beredvilligt har stillet deres tid og viden til rådighed. En tak til alle medarbejderne her på skolen, uden hvis hjælp det ikke var muligt at drive en skole som denne. Ligeledes en tak til de gæster, som har taget

R

E

C

E

turen her til skolen i dag for at være med til at gøre dagen til en festdag. Men kære elever, hvad er en skole uden elever. I er selvfølgelig det råmateriale / ædelmetal, skolen her og handelsflåden skal bygge sin fremtid på. I jeres uddannelse her på Svendborg Søfartsskole har vi forsøgt at bibringe jer en solid faglig viden og kunnen, så I står godt rustede til fremtiden til søs, men vi har også forsøgt at bibringe jer en åndelig ballast, som gerne skulle hjælpe jer med at kunne håndtere og klare nogle af livets mange udfordringer, I måske vil blive stillet overfor på jeres vej i livet. Endnu engang tillykke med vel overstået eksamen og god vind fremover. Falder jeres vej forbi skolen, på et senere tidspunkt, så kik ind og fortæl om tiden siden sidst, I var her. Endnu engang tillykke med vel overstået eksamen.

P

T

I

O

N

Bestyrelsen for Svendborg Søfartsskole vil hermed invitere venner og samarbejdspartnere til afskeds- og velkomst reception den 1. marts 2012 fra kl. 1300 til 1600. Forstander Kurt Løve Kølle har efter 28 år på Svendborg Søfartsskole besluttet at gå på efterløn. Som ny forstander tiltræder Jens Frederiksen

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg Jens Frederiksen

Tlf. 62210484 - www.svesoef.dk

9

Kurt Løve Kølle


Nyt fra ...

Ny missionær i Østjylland

Ny leder på Aalborg Sømandshjem

Sømandsmissionen har ansat Jørgen Knudsen som sømandsmissionær i Østjylland fra 1. juni 2012. Jørgen er p.t. missionær i Indre Mission. Jørgen er uddannet diakon og bor i Mårslet sammen med sin hustru – de har fire piger sammen. Han har tidligere været sognemedhjælper og medarbejder i Kirkens Korshær – begge dele i Århus. På den måde har hans arbejdsliv været præget af at møde mennesker med to ører og én mund – på samme måde er det en stor del af hans arbejde som sømandsmissionær at lytte og række trøst og evangelium. Han skal primært være på havnene Århus og Fredericia, hvor han bl.a. skal besøge søens folk. Jørgen kommer også til at have særligt fokus på bagland, og de aktiviteter vi allerede er i gang med, og selvfølgelig vil han også være med i arbejdet med Bethelskibet og Duen.

Den 1. februar 2012 tiltræder Bo Kikkenborg Larsen som ny leder på Aalborg Sømandshjem. Bo Kikkenborg Larsen er 40 år, gift med Solveig og har fire børn. Familien bor i Sønderholm lidt uden for Aalborg. Bo Kikkenborg Larsen er uddannet revisor og har i de seneste otte år drevet selvstændig virksomhed med to andre aktionærer. Han har arbejdet med ledelse, salg, produktion, planlægning og økonomistyring. I fritiden er Bo Kikkenborg Larsen engageret i folkekirken, hvor han i en periode har været med i menighedsrådsarbejde. Han kommer i missionshuset, Bethesda, i Aalborg. Han glæder sig til det nye arbejde som bestyrer på Aalborg Sømandshjem. "Jeg vil gøre en indsats for at få flere hotelgæster, og at de får en god oplevelse på sømandshjemmet," fortæller Bo Kikkenborg Larsen. Han håber, at Aalborg Sømandshjem kan være med til at støtte Indenlandsk Sømandsmissions forskellige projekter i Danmark.

Leif Rasmussen på Duen

Fiskeskipper Leif Rasmussen, Strandby, skal hjælpe med på skibene næste sommer. Leif har været aktiv på Bethelskibet som frivillig, og han skal nu prøve den tjeneste en hel sommer. Efter planen påmønstrer Leif i midten af maj og 4-4½ måned frem, og det er jo netop i de måneder vi har mest brug for assistance. Vi glæder os over, at det var muligt at få Leif ombord.

Julemusik

Sømandsmissionen ville gerne ønske glædelig jul og velsignet nytår til alle søfolk, fiskere og andre i den maritime sektor. Derfor fik vi indspillet 4 julesalmer, som det århusianske gospelkor Mosaik velvilligt har indspillet for os. Derefter fik vi maritimedanmark. dk og fiskerforum.com til at sende en hilsen fra os med et direkte link, så man kunne downloade dem til sin computer. Du kan en kort tid endnu hente salmerne via adressen: www.somandsmissionen.dk/jul/julesalmer.zip.

10 10


Nyt fra ...

Reception på Bethel den 12. februar

Søndag den 12. februar 2012 er der velkomstreception for det nye bestyrerpar, Dorte og Poul Jensen på Hotel Bethel i Nyhavn. Der er gudstjeneste i Sømandskirken kl. 14.00 og efterfølgende reception på Sømandshjemmet.

Bedeliste • Søfolk og fiskere - at de må få hjælp fra Gud til deres arbejde

Mærkedage

• De grønlandske Sømandshjem - at medarbejderne må blive velsignet af Gud - at arbejdet der må være til glæde for søfolk, fiskere og andre

Tirsdag d. 14. februar kan Kristianna og Torleif Johannesen fejre kobberbryllup. Torleif er sømandsmissionær på Færøerne.

• Missionærerne - at de få må hjælp til at møde søfolk og fiskere med Guds omsorg og at forkynde evangeliet

Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen og Guds rige velsignelse over dagen og fremtiden.

Madam blå til skibet Duen søges

• Søfartsskolen i Svendborg - takke for forstander Kurt Kølles arbejde på skolen - at den nye forstander Jens Frederiksen må komme godt ind arbejdet

Stor blå ”kaffekande” også kaldet Madam blå søges til skibet Duen. Henvendelse til skipper Keld Østergaard på tlf.: 3030 5684

Gudstjenester i Sømandskirken

Tak

12. februar kl. 14,00 – Erik Norman Svendsen med velkomstreception til Dorte og Poul Jensen.

Vi vil gerne sige tak for alle de hilsener og blomster, som vi har modtaget i anledning af vores krondiamantbryllup. Vi havde to dejlige dage. Den ene med vore børn, børnebørn og oldebørn og på selve dagen d. 6. dec. kom familie og venner til morgenkaffe. Vi har meget at sige vor himmelske far tak for. Vi ønsker jer alle et velsignet nytår med ordet fra filipperbrevet kapitel 4 vers 19: Så skal da min Gud rig som han er, herlig i Kristus Jesus fuldt ud give jer alt, hvad i trænger til. Kærlig hilsen Tinne og Klaus Jensen

Finn Mikkelsen stopper

Sømandsmissionær Finn Mikkelsen stopper efter ca. 3 år i tjenesten. Vi takker Finn for hans indsats i Sømandsmissionen og ønsker ham Guds fred over fremtiden.

11 11


Nyt fra ...

BRODERKREDSEN

Gud jeg vil skjule mig i dig Det er en sang som jeg er utrolig glad for, da den siger så meget om mig og mit liv. Det giver mig meget tryghed, at jeg kan skjule mig i Jesus. Helt som jeg er, har han valgt mig, med ALT som det indebærer, både det som er synligt, og det som er skjult for mennesker. Han er stærk når jeg er svag, og hvor jeg giver op har Jesus en vej. Det er fantastisk, og det har jeg fået lov til at opleve. Jeg var til et møde for en del år siden, hvor taleren ville prøve at illustrere, hvad det rent faktisk vil sige at skjule sig i Jesus. Han holdt en kridhvid konvolut i den ene hånd, som skulle symbolisere Jesus. I den anden hånd havde han et sort stykke papir, som skulle symbolisere mennesker med alle vores fejl og synder. Gud tåler ikke synd. Taleren lagde så det sorte ark inden i konvoluten, og sagde at det var den måde Gud ser os på, når han ser os igennem Jesus. For når vi skjuler os i ham bliver vores synd usynlig for Gud. Det betød meget for mig. I sidste vers står der: ’’Og på korset gik du i mit sted, så jeg kan skjule mig i dig.’’ Så det bedste vi kan gøre er at sige ja til Jesus, leve i den tryghed og velsignelse som det giver og som holder helt ind i evigheden. Venlig hilsen Leif Rasmussen, Strandby

12 12

Gud, jeg vil skjule mig i dig, så det kan ses du er i mig. Og for din nåde takker jeg. Gud, jeg vil skjule mig i dig Gud du som ved og kender alt, du hvert et hår har nøje talt. Helt som jeg er har du mig valgt, så, jeg kan skjule mig i dig. For du er stærk, når jeg er svag, kun i dit lys, bli`r nat til dag. Hvor jeg gir` op, har du en vej, Gud, jeg vil skjule mig i dig. Herre i din retfærdighed. har du dømt mit liv i kærlighed. Og på korset gik du i mit sted, så jeg kan skjule mig i dig.


Nyt fra ...

BRODERKREDSEN

Betaling af kontingent

Ny forstander

til ”Broderkredsen på havet” Medlemskab incl. bladet ”Redningsbåden & Duen” koster kr. 325,00 Har ægtefællen medlemskab eller ønsker det, er prisen kr. 500,- incl. 1 stk blad (Skriv begge navne, hvis der indbetales for par)

på Svendborg Søfartsskole Der er nu fundet ny forstander til Svendborg Søfartsskole. Det bliver den nuværende inspektør på Svendborg Søfartsskole, Jens Frederiksen, der fra den 1. marts 2012 afløser Kurt Kølle, der har valgt at gå på pension. Udover at være beskæftiget med den daglige personaleledelse og elevadministration på Svendborg Søfartsskole har Jens Frederiksen, siden sin ansættelse som inspektør i 2002, også haft andre ansvarsområder, heriblandt at varetage skolens eksterne kursus-

Medlemskab uden bladet koster kr. 147,00 Bladet alene koster kr. 188,00 Vi imødeser gerne din/jeres indbetaling i løbet af februar måned på: Konto 7737 1303379 via netbank eller indbetaling gennem banken.

virksomhed.

Medlemmer der er tilmeldt PBS eller bliver opkrævet af lokalforeningen (Strandby, Hvide Sande og Harboøre) fortsætter som hidtil.

Mindeord

Såfremt vi ikke har modtaget din indbetaling i løbet af februar måned, vil du modtage en påmindelse med indbetalingskort i løbet af marts måned.

Mindeord over Påul Hansen, Thyborøn. Påul Hansen, en af vor herres søfolk, har kastet anker for sidste gang. For undertegnede var Påul Hansen indbegrebet med en sømand for Vorherre. Påul dukker op i mine tanker hver gang det hedengangne, stovte, i modne fiskerkredse velkendte, Thyborøn Sømandshjem, kommer på banen. Påul var altid til tjeneste, altid ude i verden og gøre alle folkeslag til mine disciple, men på sin egen, uselviske måde. En morgensnak med Påul var en god start på en undervisningsdag på Skipperskolen i Thyborøn. Påul Hansen var også søfartsskolelæreren, der tog sig af den unge fiskerdreng fra Skagen og som, sammen med de øvrige lærer, fik ham sendt ud på de syv verdenshave med en solid ballast af faglig, såvel som åndelig viden. Et møde i Thyborøn bliver ikke det samme, når en salme ikke længere underbygges af Påul´s karakteristiske stemme. Æret være Påul Hansens minde. Forhenværende forstander Jørgen Chr. Jensen Skagen Skipperskole

Har du spørgsmål eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte Christian Langer på telefon 97 83 45 51 eller John Aaen på telefon 35 13 51 14 mobil 22 41 14 02. Kærlig hilsen Christian Langer

Vi kipper med flaget

Marts 75 år d. 3. Poul Jacobsen, Vinkelager 58, 1. tv., 2720 Vanløse 75 år d. 5. Hans Jakub Kass, Marievej 2, 2. th., 2900 Hellerup 70 år d. 19. Niels Kristian Aaen, Strandvej 70, 9970 Strandby 80 år d. 29. Ole Andreas Pedersen, Vester Havnevej 49, 9940 Læsø Vi ønsker hjertelig tillykke og Guds velsignelse over dagen og fremtiden. John Aaen

13 13


Det ”bette” Sømandshjem Af Osvald Thomsen, Strandby Det er en ganske almindelig råkold formiddag i januar måned. På nordhavnen i Strandby vugger de små garnjoller sammen med større skibe, som er taget ud af fiskeri, for det er ikke rigtig årstiden for garnfiskeri med små fartøjer. Men lidt aktivitet er der, for med mellemrum dukker en person op på cykel eller i rask trav, og af og til er det en i bil eller på el scooter. For en stor dels vedkommende er målet det samme. Et lille rødmalet skur i rækken af redskabshuse langs molen.

udsigt over hav og strand sidder en blandet flok af fiskere og andet godtfolk, og snakken går livligt mens formiddagskaffen nydes. For hver dag mellem klokken 10.00 og 12.00 er der åbent hus og kaffe på kanden, og det benytter mange sig af. Det er i stor udstrækning ældre fiskere, som har ”lagt op”, men du kan også møde folk fra mange andre erhverv, og med mellemrum dukker sømandsmissionæren, ja, endog præsten, op. Til de mere sjældne gæster hører enkelte modige kvinder.

Når man nærmer sig døren til huset høres højlydte stemmer, og straks døren åbnes mødes man af varmen fra gasovnen og god gammeldags tobaksrøg. Allerede det bevidner at stedet er noget særligt, for hvor mange steder kan en god sludder krydres med en smøg? Ved et bord under et stort vindue med panorama

Bethesdas boghandel

Snakken går om alt mellem himmel og jord. De sidste nyheder og de gode gamle dage før alt gik af lave – ikke mindst inden for fiskeriet. Ja, man kan fristes til den tanke, at her burde repræsentanter for folketinget og fiskerikontrollen være tvunget til at møde op til gode gedigne råd. Her føres man ajour om fiskefangst og fiskepriser og havdage og kvoter osv. Men når flokken ikke er for stor er det slet ikke sjældent at sludderen går over i samtale om mere alvorlige emner, og det er måske det, der giver stedet størst betydning, sammen med at enhver føler sig velkommen, og at atmosfæren altid er kammeratlig lige meget hvem, der er til stede.

- Danmarks største kristne boghandel

Vi er leveringsdygtige i teologi, kristne bøger, kristen musik, antikvariske bøger, gaveartikler, ikoner, kors og smykker. Hvad vi ikke har på lager, vil vigerne prøve at skaffe.

Så når man i byen taler om ”Det bette Sømandshjem” er det særdeles rammende for det lille røde redskabsskur på Strandby Nordhavn.

Besøg vores hjemmeside www.bethesdas.dk eller besøg vores spændende butik i København og få inspiration til dit kristenliv. Bethesdas Boghandel Rømersgade 17 · 1362 København K Tlf. 33 13 17 17 · bog@bethesdas.dk

14


Kontakt Esbjerg Sømandsmission – Arken

Sømandsmissionen

Strandbygade 40 6700 Esbjerg Tlf 76 10 09 10 Finn Løvlund: 20 73 38 06

Sømandsmissionærer

Jørgen Erik Larsen, 88 17 40 55 / 23 43 05 68 Udsigten 36, 4180 Sorø jel@somandsmissionen.dk Finn Løvlund Pedersen, 75 15 38 06 / 20 73 38 06 Blomsterparken 6, Fovrfeld, 6710 Esbjerg V flp@somandsmissionen.dk Keld Østergaard, 97 94 56 86 / 30 30 56 84 Præstegårdsvænget 4, 7755 Bedsted ko@somandsmissionen.dk Simon S. Ambrosen, 29 82 27 71 Møllevejen 50, 5960 Marstal ssa@somandsmissionen.dk Troels Rauff Larsen, 60 61 11 41 Østergade 30, 9400 Nørresundby trl@somandsmissionen.dk

Svendborg Søfartsskole Overgade 6, 5700 Svendborg Tlf 62 21 04 84 · Fax 62 22 05 84 Formand: Søren Assenholt Muff 76 11 94 54 / 21 45 34 40 assenholt.muff@mail.dk Forstander: Margit & Kurt Kølle forstander@svesoef.dk Gaver til Svendborg Søfartsskole bedes sendt til forstander Kurt Kølle Bank 0815 0000319988

Kontoret

Færøerne

Ane Margrethe Vrist, sekretær amv@somandsmissionen.dk Kristian Mikkelsen, bogholder km@somandsmissionen.dk Dorte Schütt Larsen, regnskabsmedarbejder dsl@somandsmissionen.dk Anita R. Brødsgaard, regnskabsmedarbejder arb@somandsmissionen.dk Miriam Vibe Vibjerg, regnskabsmedarbejder mvv@somandsmissionen.dk Egon Madsen, udviklingskonsulent em@somandsmissionen.dk

Sømandsmissionær Torleif Johannesen, Nesvegur 93, FO-655 Nes · Tlf +298 44 90 24 torleif@mission.fo Klaksvik Sømandshjem Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik Tlf +298 455333 · Fax +298 45 72 33 hotelklak@hotelklak.fo Ann & Jógvan Petersen Deltids Sømandsmissionær Jógvan Højgaard, Tradarvegur 47, FO-800 Tvøroyri. Tlf +298 37 13 13 mob. +298 59 131 3

Island

Kalundborg Sømandsmission Jens Chr. og Editha Seeberg Solbakken 9, 4400 Kalundborg Tlf. 59 50 13 32 - Fax 59 50 13 32 jseeberg@post3.tele.dk

Hotel Sömandshjemmet ÖRKIN Brautarholti 29, IS-105 Reykjavík Tlf +354 5680777 · Fax +354 5689747 www.hotel-orkin.com · manager@hotel-orkin.com Sólfrid og Hans Michael i Mittúni

Det sejlende Sømandshjem ”Bethel” af Østerby bethel@somandsmissionen.dk Skipper Keld Østergaard, 30 30 56 84

Sømandshjem Grønland

Aasiaat Sømandshjem Postbox 216, 3950 Aasiaat Tlf +299 892711 · Fax +299 892910 aasiaat@soemandshjem.gl Bestyrer Maria og Johannes Jensen Nuuk Sømandshjem Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf +299 321029 · Fax +299 322104 nuuk@soemandshjem.gl Bestyrer Vera & Jesper Kjeldman Sisimiut Sømandshjem Postbox 1015, 3911 Sisimiut Tlf +299 864150 · Fax +299 865791 sisimiut@soemandshjem.gl Bestyrer Ruth & Peter Ellegaard Qaqortoq Sømandshjem Postbox 330, 3920 Qaqortoq Tlf +299 642239 · Fax +299 642678 qaqortoq@soemandshjem.gl Bestyrer Aksel Lynge Nielsen

Danmark

Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn Tlf 98 42 09 77 · Fax 98 43 18 99 info@fshotel.dk · www.fshotel.dk Bestyrer Lars Risager Aalborg Sømandshjem & Hotel Østrebro 27, 9000 Aalborg Tlf 98 12 19 00 · Fax 98 11 76 97 info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com Bestyrer Bo Kikkenborg Larsen Fredericia Sømandshjem Havnens familiehotel Gothersgade 40, 7000 Fredericia Tlf 75 92 01 99 · Fax 75 93 25 90 fsh@fsh.dk · www.fsh.dk Bestyrer Egon Madsen Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn 22, 1051 København K Tlf 33 13 03 70 · Fax 33 15 85 70 info@hotel-bethel.dk · www.hotel-bethel.dk Bestyrer Dorte og Poul Jensen

15

Hvide Sande Sømandshjem og Hotel Bredgade 5, 6960 Hvide Sande Tlf 97 31 10 33 · Fax 97 31 36 76 mail@hssh.dk · www.hssh.dk Bestyrer Birgit & Anders Boye Aarhus Sømandshjem Sverigesgade 1, 8000 Aarhus Tlf 86 12 15 99 · Fax 86 13 16 52 seamensclub.aarhus@mail.dk Bestyrer Paw Ankjær Hanstholm Sømandshjem og Hotel Kaj Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm Tlf 97 96 11 45 · Fax 97 96 27 80 info@hshh.dk · www.hshh.dk Feriehjemmet »Aggershøj« Møllevejen 50, 5960 Marstal Tlf 62 53 13 49 · Fax 62 53 13 41 Bestyrer Margit og Simon Ambrosen


Af sømandsmissionÌr Finn Løvlund

der også det lille kuriosum at aftenens vinder af mandelgaven, som det fremgår af billedet, kunne tage )"( glad hjem med intet mindre end en Vanen troG( !'%)( var alle frivillige medarMI;GNNJIKNJNKNL n Postbox 1021, Marinevej 3, 3900 Nuuk 44 30 28 bejdere inviteret en velfortjent T: 00299 til 321029 - F: 00299ju322104levende hummer. !"'% &L( enhjem.dk nuuk@soemandshjem.gl lefrokost på Hvide Sande SømandsVera & Jesper Kjeldman Editha og Jens Chr. Seeberg, 9 · 4400 Kalundborg. Frivillige på Solbakken Sømandshjemmet i hjem lidt ###$( !'%) før jul. Tag selv bord med ( (:::M $)"( Tlf. 59 50 13 32 Frederikshavn Postbox 1015, 3911 Sisimiut Hvide SandeE-mail: sild med karrysalat, lun leverpostej, jseeberg@post3.tele.dk 43 18 99 T: 00299 864150 - F: 00299 865791 På Sømandshjemmet i Hvide Sande lun flæskesteg med rødkål er bare sisimiut@soemandshjem.gl Ruth og Peter Ellegaard er der frivillige, der hjælper med nogle eksempler på, hvad man "( 7!@ 5NAMNB6(! =ANK0 servering ved arrangementer. Ankunne nyde og&$ så@( !'%)( vidt vides gik inPostbox 330, 3920 Qaqortoq JNA(NBNGJN( 11 76 97 gen sultne hjem.642239 Denne T: 00299 - F:aften 00299 var 642678 dre arrangerer og gennemfører bl.a. =IGJMN( otel-aalborg.com qaqortoq@soemandshjem.gl grundlovsgudstjeneste og andre det af gode grunde bestyrelsen bethel@somandsmissionen.dk Maria og Aksel Lynge Nielsender Keld: 30 30 som 56 84 igen er frivillig i Møbelgenbrug stod for serveringen, da de frivillige, ')'(!#"#) $)"( Jørgen Erik: 23 43 05 68 FE& )&')( ia støtter Sømandshjemmet økonosom normalt står for denne del, jo 93 25 90 Sømandsmissionær Torleif Johannesen, misk. 2011 var som det vil være nogsad ved bordene. Det blev en rigNesvegur 93, FO-655 Nes, Tlf. 00 298 44 90 24 torleif@mission.fo le bekendt frivillighedsår. I øjebliktig hyggelig aften der udover maket arbejdes der på at se, hvor der den og fællesskabet bød på et par "!#( !'%)( 15 85 70 Postbox 59, Vikavegur 38, FO-700 Klaksvik -bethel.dk konkurrencer, som bestyrerparret T: 00298 455333 - F: 00298 457233 med fordel kan involveres flere frihotelklak@hotelklak.fo villige i arbejdet på SømandshjemBirgit og Ann Anders Boye stod for. En & Jógvan Petersen (M $)"( met. Det vil styrke arbejdet ud fra historie hører sig også til sådan en M $)"(K'!# ( !'%) 31 36 76 hjemmet og endnu flere kan deraften ligesom naturligvis julesange Heidavegur 6 FO-620 Runavik ved erfare glæden ved at gøre en og salmer. Jonas Laugesen, en af Tlf. 00298 77 88 77 www.hotel-runavik.fo holdt en forskel som frivillig medarbejder på bestyrelsesmedlemmerne, Sømandshjemmet. andagt inden forsamlingen brød 13 16 52 8"!'% op efter en dejlig aften. Nå, ja så var M $)"(-!'%))$(.K8G(

M $)" anstholm 96 27 80

Brautarholti 29, IS- 105 Reykjavík T: 00354 5680777 – F: 00354 5689747 www.hotel-orkin.com ¡ manager@hotel-orkin.com AsbjÜrg og Jóan Karl HÜgnesen

& %)&&)%)'(C(!)$ 53 13 41

2910

 '(I!)' ( &!'% Strandvej 99, 9970 Strandby T: +45 35 13 51 14 - M: +45 22 41 14 02 john.aaen@strandby.dk )'% &( !&$ ")( Overgade 6, 5700 Svendborg T: +45 62 21 04 84 - F: +45 62 22 05 84 forstander@svesoef.dk Margit & Kurt Kølle

Forsidebillede: Island Patriot ved kaj i Esbjerg.

16

�����((�� ��+�(�((�

+�+ ��+� � ��(�+� ������� ��

Returadresse:

Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1 7100 Vejle

Frivillighedsfest pü Sømandshjemmet

),+& !--!-*--$%),-&

Redningsbåden & Duen - Februar 2012, nr. 1  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet.

Redningsbåden & Duen - Februar 2012, nr. 1  

Bladet udgives af organisationerne Sømandsmissionen og Broderkredsen på Havet.

Advertisement