Sodur 0317

Page 34

34

ERIOPERATSIOONID

, T K N U P E D R Ö Ö P itab alistada Margus Kuul KOLONELLEITNANT

FOTOD: ARDI HALLISMAA, ERAKOGU

SÕDUR NR 3 (96) 2017

a s i m

A M A V E TUG ASE T S VA

Erioperatsioonide tegevused nii rahu kui ka sõja ajal on üldjuhul salastatud, sest see väevõime täidab riiklikul tasandil strateegilist tähtsust omavaid kõrge riskiastmega ülesandeid.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.