Page 28

26

Õppus

Saber Strike 2012 oli Ämari Lennubaasile vaheeksamiks Lennubaasi toetus õppusele Saber Strike 2012 Läinud suve tippsündmuseks õhuväe Ämaris paiknevale Lennubaasile oli võõ‑ rustada õppuse Saber Strike 2012 raames Eestisse saabunud Ameerika Ühendriiki‑ de Michigani Rahvuskaardi lennuüksust (http://www.127wg.ang.af.mil/). Õppuse korraldas USA Euroopa väejuhatus, Eesti poolt oli õppuse üldjuhiks maaväe ülem, planeerivaks ja ettevalmistavaks staabiks Maaväe Staap. Lisaks Eestile ja Ühendrii‑ kidele osalesid õppusel Läti, Leedu, Ka‑ nada, Prantsusmaa, Soome ja Ühendku‑ ningriik. Õhuväel ja Ämari Lennubaasil oli õppust toetav roll.

Eestis ja Lätis

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

Õppus ise viidi läbi 6.–24. juunini Ees‑ tis ja Lätis. Õppuse juhtstaap asus Tapa sõjaväelinnakus. Lätis Ādaži polügoonil harjutasid koostööd maaväeüksused koos taktikaliste õhutuletoetuse juhti‑ dega ning Ämaris lennuväljal paiknesid ründelennukid A-10 ja tankurlennukid KC-135, mis toetasid maavägede te‑ gevust Ādaži polügoonil. Lisaks taga‑ ti Ämaris transpordilennukite C-130 ja C‑17 vastuvõtt, maapealne toetus ja õppust külastanud kõrgeid külalisi transportinud pisemate lennukite tee‑ nindamine. Eesti õhuväe ja Lennubaasi ajaloos oli see esimene kord, kui Ämaris maandusid ründelennukid A-10, tan‑ kurlennukid KC-135 ja rasketranspor‑ dilennuk C-17. Ajalugu tehti ka esimese instrumentaalmaandumisega. Õppuse tipphetkedel paiknes Ämaris kuni 20 ühikut USA ja Eesti lennutehnikat. Õppuse Saber Strike 2012 eesmär‑ giks oli osalevate riikide maaväeüksuste omavahelise ja juurde antud õhuväeük‑ sustega koostöö harjutamine Afganis‑ tani operatsiooniks ja samalaadseteks operatsioonideks tulevikus. Ründelen‑ nukite A-10 ülesandeks oli pakkuda õhutuletoetust maaväeüksustele. See võimaldas nii Eesti kui teiste osalevate riikide õhutuletoetusjuhtidel harjuta‑ da maapealsete sihtmärkide tabamist. Tankurlennukid KC-135 toetasid rün‑

Maanus Nigul major, ämari lennubaasi staabiülem

delennukite operatsioone vajaliku kütu‑ sega ja viisid õppuse käigus läbi nende tankimist õhus nii Eesti kui ka Läti õhu‑ ruumis. Kogu lennutegevust õhuruumis kontrollisid sihitusohvitserid nii Ämaris paiknevast õhuväe õhuoperatsioonide juhtimiskeskust kui ka Läti ja Leedu vastavatest keskustest ülesandega ta‑ gada lennukite ohutu ja segamatu lend õppuse alale ja tagasi baasi kehtestatud lennukoridorides. Õppuse õhuruumi jõudes anti ründelennukite kontroll omakorda üle õhutuletoetusjuhtidele maapealsete sihtmärkide hävitamiseks lennukil oleva lahingumoonaga. Ämaris paikneva USA isikkoosseisu ja varustuse transpordiks kasutati transpor‑ dilennukeid C-130 ja C-17. Samaaegselt liitlaste lennuüksusega oli Ämaris tege‑ vuses ka Eesti enda lennugrupp lennuki‑ tega AN-2 ja L-39 ning kopteritega R-44. Lennupäästevalmidust tagas aga Politseija Piirivalveameti lennusalk kopteritega AW-139. Pärast ameeriklaste ründelen‑ nukite õhutuletoetuse missioonide lõppu Ādažis võtsid õppuse õhutuletoetuse ta‑ gamise üle lennugrupi lennukid L-39.

Uue lennuvälja eksam Praktilised ettevalmistused õppuseks al‑ gasid õhuväele ja Lennubaasile juba 2011. aasta sügistalvel, mil samaaegselt planee‑ riti maaväe ja õhuväe staapides õppusel läbiviidavaid operatsioone. Lennubaasis oli põhirõhk lennuvälja uute ja värskelt installeeritud navigatsioonisüsteemi‑ de töökorda seadmisel ning lennuvälja õhuruumi protseduuride koostamisel ja rakendamisel. Tõsine ülesanne oli ka värskelt valminud hoonete kasutusele‑ võtmine olukorras, kus võimalikud ehi‑ tusvead pole veel välja tulnud. Lennubaa‑ si erinevate valdkondade spetsialistidele, eelkõige aga lennuvälja-, side- ja logisti‑ kaohvitseridele ning -allohvitseridele oli

see väga kiire ja pingeline periood. Töö‑ tati koos nii süsteemide tootjatehaste ja tarnijatega Itaaliast, USAst, Inglismaalt ja Soomest, süsteemide kontroll-lende teos‑ tava lennufirmaga Rootsist kui ka taristu ehitanud firmadega Eestist. Paralleelselt tehti väga konstruktiivset koostööd Len‑ nuametiga, et saaksid rakendatud vajali‑ kud õhuruumiprotseduurid lennuüksus‑ te lennutegevuseks Ämaris. Õppuse ajal oli Ämari Lennubaasi eesmärgiks vastuvõtva riigi toetusüksuse rolli täitmine. Olulisimaks ülesandeks oli lennuväljaspetsiifiline ja baasi logistili‑ ne tagamine. Lennuüksuste vastuvõtuks tagati baasi ja lennuvälja valmidus koos lennujuhtimise, navigatsioonisüsteemide ja lennuväljavõimekustega. Õppusel osa‑ lev baasi enda ning toetavate ja saabunud liitlasüksuste isikkoosseis kokku ulatus kuni 350 inimeseni. Näiteks üheks logisti‑ liseks ülesandeks oli kütusega varustami‑ ne, mida õppusel osalenud lennukitele ja ka maismaatranspordivahenditele tagati kuni 800 000 liitrit. Saabuvate üksuste juhtimispunktide loomiseks ja töökorda seadmiseks tagati vajalikud tingimused baasi taristus koos vajalike sidevõrkude ja vahenditega. Õhuoperatsioonide edu‑ kaks läbiviimiseks lõppeesmärgiga toeta‑ da maaväeüksuste operatsioone toimetas Ämaris viis erineva spetsiifika ja funkt‑ siooniga juhtimispunkti. Lisaks alaliselt toimivale Eesti õhuväe õhuoperatsiooni‑ de juhtimiskeskusele ja ööpäevasele baa‑ si julgeolekut tagavale korrapidamis- ja valveteenistusele aktiveeriti Lennubaasi operatsioonide keskus, ründelennukite operatsioone planeeriv keskus ja tankur‑ lennukite operatsioone planeeriv keskus. Lisatoetust Lennubaasile ja Ämaris paik‑ nevale väekontingendile tagasid Kaitse‑ väe Logistikakeskuse logistikapataljon (liikumise ja transpordi koordinatsiooni meeskond, MOVCON), Kaitseliit (val‑ vemeeskonnad), vabatahtlikud pääst‑ jad (MTÜ Padise Päästeselts ja MTÜ Kaberneeme Klubi), 1. Jalaväebrigaadi tagalapataljon (toitlustus), Kaitseväe

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement