Sodur nr 2, 2016

Page 29

K

es on erioperatsioonide meedik ehk 18D, nagu neid kommuunis kutsutakse? Miks ja kas ta erineb teistest? Ennekõike on 18D meeskonnas operaator nagu kõik teised, ta peab lahingut, oskab sidepidamist, lõhkab uksi ja valdab eri taktikaid. Erioperatsioonide meeskonnas peavad kõik mehed valdama taktikalist esmaabi ja suutma võimaliku kan­ natanu puhul peatada verejooksud, tagada, et hingamisteed on vabad ja kannatanud hingab, kaitsma kannatanut külma ja või­ malike lisakahjustuste eest. Samuti peab iga operaator oskama anda valuravi, tagama vajadusel veeniteed ja oskama kannatanu transportimise eri viise. Kõik see on tihtipeale tavaüksuste juures olevate meedikute töö, EOG operaatorite jaoks on see kohustus­ lik teadmiste miinimum. Mis teeb aga erioperatsioonide meedikust erilise ja lahinguväljadel hinnatud spetsialisti, on eelnev põhjalik ja kõrgetasemeline väljaõpe. Tee erioperatsioonide meeskonna meedikuks algab kahe nädala pikkuse Valikuga sarnaselt iga EOG ridadesse soovijaga. Pärast seda tuleb läbida operaatori jaoks vajalik väljaõpe, mis si­ saldab oskusi maal, vees ja õhus toimetulekuks. Esimene kokku­ puude meditsiiniga on tavaliselt parameediku kursus, mis toimub Ameerika Ühendriikides, see hõlmab neljakuulist väljaõpet, kus koolitatakse spetsialist TCCC (tactical combat casualty care) alal. Sellel kursusel õpitakse lähemalt tundma ingliskeelset meditsii­ nilist terminoloogiat ja lahingumeditsiini algtõdesid. Järgmine etapp on JSOMTC (joint special operations medical training center). See on ainulaadne kool maailmas, mis asub Amee­ rikas Fort Braggis. Keskuses toimub USA ja tema partnerriikide eri­ üksuste meedikute väljaõpe. Seda peetakse SF (special forces) eri­ aladest vast kõige keerulisemaks, aga kindlasti ka huvitavamaks, latt on kõrge ja koolist väljalangevate meeste protsent on 40 juures. Eestlased on olnud seal siiani heas kirjas ja hästi hakkama saanud. Väljaõpe kestab ligikaudu 10 kuud ja omandatakse põhja­ likke teadmisi anatoomia ja füsioloogia vallas, mis on hea meedi­ ku teadmiste alustalad, samuti farmakoloogia ja patoloogia kohta. Loomulikult on suur rõhk traumadel. Täpset väljaõpet ei ole või­ malik seonduvalt töö eripäraga siia kirja panna, aga nagu juba mai­ nitud, on tegu maailma mainekama sõjaväemeditsiini keskusega.

VÄLJAÕPE

29

Kooli lõpetajaid ootab ees austusväärne koht meeskonnas. Meedik ei ole lihtsalt keegi, kes tegeleb kuulihaavade ja välja­ väänatud jäsemetega, vaid tema kanda ja hoolitseda on mees­ konna üldine tervis, meeskond peab teda usaldama. 18D on tee­ ninud õigustatult ära ka austuse Ameerika haiglates, kus tehakse praktikaid, neid tunnustatakse professionaalsuse ja kiiruse tõttu. Haigla praktikatel töötab 18D erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) ja on üks esimesi abiandjaid, kui raske traumahaige jõuab kiirabiga haiglasse. 18D peab olema suuteline intubeerima (pai­ galdama hingamisteede tagamiseks vajaliku toru inimese trah­ heas), tegema väiksemaid kirurgilisi lõikusi nagu krikotüretoomia, pleuradrenaaž, haavade õmblemine jne. Meedikuid harjutatakse töötama stressi tingimustes, seega eelistavad EMO arstid endale abilisteks mitte tavalistest meditsiinikoolidest pärit residente, vaid 18D meedikuid. Töötades lahingutingimustes, on 18D käsutuses alati kõige tänapäevasemad meditsiinitarvikud, kuid nad on õppinud töötama ka olematute vahenditega ja improviseerima, et tagada kannatanu stabiliseerimine. Üks suuremaid erinevusi tavaüksuste meedikutest on see, et 18D peab olema suuteline ka patsienti pikemalt ravima ja sta­ biilsena hoidma. Tihti töötatakse tingimustes, kus evakutsiooniks kulub päevi ja piirkonna parim arstiabi on 18D ise. On esinenud olukordi, kus tuleb ise ehitada kiirabiauto, et tagada kannatanu võimalikult mugav transport. Aafrikas võib 18D leida ennast olu­ korrast, kus lähim kvaliteetne haigla asub 1000 km kaugusel ja õhutranspordi tellimine on võimatu. 18D professionaalsus annab meeskonnale teadmise ja julguse, et haavata saamisel on nad pa­ rimates kätes ja nende tervise eest kantakse maksimaalset hoolt. 18D teadmised leiavad rakendust ka taktikalises plaanis. Afganistanis või Aafrikas mõne külavanema lapse ravimise eest võib üksus saada vastutasuks kasulikku teavet ja võita kohalike elanike usalduse. Kokkuvõtteks võiks öelda, et 18D on nii füüsilises kui ka vaimses mõttes esmaklassiline sõdur. Ta on maailmas praegu parim esimene meditsiiniline abi keset kaost ja lahingutegevust. Vajadusel võib ta olla surmav vaenlaste ja elupäästja omade jaoks.

SÕDUR NR 2 (89) 2016

Järgneva kirjutisega üritan anda edasi, kes on erioperatsioonide meedik. Enamasti kangastub inimestele sõnaga meedik filmidest paljunähtud stseen, kus haavatu karjub meeleheitlikult meediku järele ja taamal jooksevad mehed kanderaamiga. Kahjuks on aastal 2016 endiselt paljudes arengumaades meediku tähtsus lahinguväljal ja sõjapidamises alahinnatud. Jätkuvad konfliktid ja valusad kriisiõppetunnid on tõstnud meediku osatähtsuse lahinguüksuste juures esimesele kohale.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.