Sõdur 06/19

Page 12

Fookus fookus

Erioperatsioonide väejuhatus (EOVJ) kutsus septembris reservõppekogunemisele (RÕK) need, kes läbisid ajateenistuse aastatuhande vahetuse paiku Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuses, sissikompaniis.

Sissikom Tekst: erioperatsioonide väejuhatus Fotod: kaitsevägi

Õ

ppekogunemisest võttis osa ka Toomas (nimi muudetud), kes tsiviilelus töötab Eesti väikelinnas eriotstarbeliste vahendite poes. Viimase kahekümne aasta jooksul polnud kaitsevägi teda ega tema ajateenistuse-aegseid semusid varem õppekogunemisele kutsunud. Mida aasta edasi, seda enam omandatud oskused unustuse hõlma vajusid. Vanade kamraadidega aeg-ajalt kohtudes arutleti, kas nende oskustega mehi tõesti enam vaja pole või olid nad kaitseväe hammasrataste vahele ära kadunud. Nad olid ju andnud tervelt aasta oma elust, et õppida sissile vajalikke oskusi – miinivaritsusi, täitma luureülesandeid ja selleks vajalikku varjatud liikumist, väikeüksuste taktikat ning üleelamist. Kui nüüd kutse saabus, ei osanud Toomas esimese hooga muud teha, kui teenistuskaaslastele helistada ja uurida, kas nemadki kutse kätte said. Soov tuttavatega veidi ekstreemsemates oludes vanu aegu meenutada ja püssi lasta oli suur. Mõte reservõppekogunemisel osalemata jätta ei turgatanud talle kordagi pähe. Tuli ainult mõned elukorralduslikud asjad enne joonde ajada. Nädalaks kodust kadumiseks kaa-

12 detsember 2019 SÕDUR


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.