Page 1

1 Goodwill företagsekonomi uppgiftsbok

Goodwill Företagsekonomi 1 Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet och består av fyra block: Entreprenörskap och företagande, Ekonomi i siffror, Marknadsföring samt Bokföring och bokslut. Uppgiftsboken har till denna reviderade upplaga fått en helt ny layout och har fler och uppdaterade uppgifter. Uppgiftsboken innehåller ett stort antal övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad, med kortfacit i slutet av uppgiftsboken. Många uppgifter kan lösas med digitala verktyg som Excel och valfritt bokföringsprogram (exempelvis Edison som kan laddas ner på www.edison.se/sanoma/hämta). Till uppgiftsboken finns ett separat elevfacit. Läs mer om Goodwill Företagsekonomi 1 på www.sanomautbildning.se/ goodwillfe1. Till läromedlet finns även en lärarguide på www.sanomautbildning.se med bland annat bildspel, kapitelkommentarer samt provfrågor och facit.

Goodwill

1

företagsekonomi

Bo Egervall Eva Blomkvist

ISBN 978-91-523-4962-5

Uppgiftsbok

www.sanomautbildning.se

Goodwill_omslag_ovnbok_orig.indd 1

2017-06-26 08:52


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Förläggare: Amanda Schött Franzén Projektledare & redaktör: Birgitta Sacilotto Omslag och grafisk formgivning: Lena Eklund, Kolofon Bilder sidan 36: Angela Merkel, imago stock/IBL Bildbyrå Sven-Göran Eriksson, DPA / IBL Bildbyrå Zara Larsson, FayesVision/WENN.com/IBL Bildbyrå Aung San Suu Kyi, Nicolas Gouhier/Abaca/IBL Bildbyrå Barack Obama, Jonas Ekströmer/Scanpix/TT Dalai Lama, Arne Dedert/DPA/IBL Bildbyrå Goodwill – Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok ISBN 978-91-523-4962-5 © 2017 Eva Blomkvist, Bo Egervall och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Andra upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Latvia by Livonia Print Riga 2017


Innehåll

Entreprenörskap och företagande 1. Entreprenörer gör livet lättare  4 2. Affärsidén – det viktigaste för företaget  10 3. Att starta eget  16 4. Företagsformer och mer om företag  26 5. Leda och organisera  34

Ekonomi i siffror 6. Ekonomiska grundbegrepp  46 7. Nollpunkten – en varningssignal  60 8. Konsten att göra bra inköp  74 9. Pris och moms  86 10. Budget – ekonomisk planering  98

Marknadsföring 11. Marknad, målgrupp och mål  116 12. Produkt, pris, plats och påverkan – vilken mix!  124 13. Marknadsför rätt  134 14. Undersök och analysera  140

Bokföring och bokslut 15. Bokföring och balans  148 16. Aktivitet ger resultat  160 17. Kontera verifikationer  178 18. Att bokföra med moms  200 19. Att göra bokslut  230 Kortfacit 245 Bilagor 251 Kontoplan 256


1

Entreprenörer gör livet lättare 1:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel. rätt fel 1. Ordet entreprenör kommer från franskan och kan översättas till ”den som får något gjort”.

2. Begreppet entreprenör kan ha flera olika betydelser.

3. Vanliga drag hos entreprenörer anses vara nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande.

4. Entreprenör är samma sak som uppfinnare.

5. En ny lösning som leder till en ny verksamhet brukar benämnas innovation.

6. De flesta egna företagare är också entreprenörer.

7. Alfred Nobel som uppfann kylskåpet och skapade ett framgångsrikt företag av detta är en typisk entreprenör.

8. Personer som är förnyare inom ett befintligt företag brukar kallas intraprenörer.

9. Järn och trävaror har historiskt sett varit viktiga exportvaror för Sverige.

10. Entreprenörer som startar nya företag utifrån en idé behöver ofta pengar i början för att utveckla verksamheten.

11. Alla entreprenörer kan sägas vara nyttiga för samhället.

12. Entreprenörer kan finnas på alla områden i samhället, inte bara inom företag.

13. Entreprenörskap gynnas troligen av tydliga lagar och regler som skyddar seriösa företag från osund konkurrens.

14. En livsmedelshandlare är ett typiskt exempel på en entreprenör.

4  KA P I T E L 1 . E N TR E PR E N Ö R E R GÖ R L I V E T L ÄTTA R E


1:2 Förklara följande begrepp: 1. företag 2. entreprenör 3. näringslivet 4. innovation 5. produkt 6. finansiera 7. riskkapitalist 8. intraprenör

K A PI TEL 1. ENTR EPR ENÖR ER G ÖR L I VET L ÄT TARE  

5


1:3 Vilka är innovationerna? a) På sidan 11 i faktaboken nämns ett antal innovationer som förändrat tillvaron för många människor. Vilka innovationer kan du hitta i texten?

b) Försök komma på fem viktiga innovationer som kommit fram de tio senaste åren. Motivera ditt svar.

c) Försök att komma på någon produkt som skulle kunna bli bättre. Förklara på vilket sätt du tänker dig att den ska bli bättre.

6  KAP I T E L 1 . E N TR E PR E N Ö R E R G Ö R L I V E T L ÄTTA R E


1:4 Vilka är innovationerna i företagen? De flesta stora företag i Sverige och övriga världen har startat utifrån en idé som varit en uppfinning eller någon annan lösning som haft stor betydelse. Försök komma på vilken denna idé varit i nedanstående företag. Om du inte känner igen ett företag kan du använda internet som hjälp. a) Ericsson b) Electrolux c) Tetra Pak d) Ikea e) Autoliv f) Securitas g) Microsoft h) Google i) Ford j) Spotify

K A PI TEL 1. ENTR EPR ENÖR ER G ÖR L I VET L ÄT TARE  

7


1:5 Kreativitetsövning Slumpordsteknik kan användas för att öva upp sin kreativitet och lära sig tänka i nya banor. När man slumpvis kombinerar två ord så kan man få nya idéer. En del goda idéer kan leda till att en ny produkt kommer fram. Nedan finns ett antal ord som är numrerade. Välj slumpvis två siffror mellan 1 och 30 utan att titta på orden. Fundera på de två orden. Finns det något i dem som kan kombineras? Skriv ner alla tankar och idéer som ni kommer på, utan att värdera dem. Välj slutligen ut de tre idéer ni anser vara möjliga och mest lämpliga att genomföra.

1. glas

11. glasögon

21. penna

2. pokal

12. pärm

22. fest

3. handske

13. bok

23. äpple

4. plånbok

14. papperspåse

24. portfölj

5. plast

15. måttband

25. mobiltelefon

6. regn

16. tidning

26. surfplatta

7. datormus

17. golfboll

27. hår

8. papper

18. örngott

28. trä

9. glödlampa

19. visitkort

29. lås

10. fisk

20. sko

30. plåster

1:6 Smarta idéer i skolan Tänk efter om du kan komma på något bra sätt att förbättra studieresultaten för dig och andra. Behövs det något nytt? Vad kan man förbättra med de befintliga resurserna som skolan har? Vad kan du förändra i ditt eget sätt att arbeta?

8  KAP I T E L 1 . E NT R E PR E N Ö R E R G Ö R L I V E T L ÄTTA R E


1:7 Studera historiska och nutida entreprenörer Gå in på webbplatsen www.foretagsamheten.se. Under fliken Entreprenörer finns beskrivningar av olika personer. a) Välj ut två historiska entreprenörer, en kvinna och en man, och försök att ta fram fakta om följande:

När levde personen och när var denne verksam? Vad bestod entreprenörskapet av? Vad var det som gjorde att personen kan kallas entreprenör? b) Välj ytterligare två personer, en kvinna och en man, som är entreprenörer idag. Försök att ta fram fakta om följande: Hur gammal är personen? Vad består entreprenörskapet av? Vad är det som gör att personen kan kallas entreprenör? c) Gör en jämförelse mellan olika entreprenörer exempelvis dåtida/nutida och kvinnliga/manliga. Vilka likheter och skillnader hittar du? Motivera ditt svar.

1:8 ”Det svenska spelundret” ”Det svenska spelundret” har blivit ett begrepp på senare år och handlar om framgången för svenska datorspelsföretag. Undersök med hjälp av internet vad det handlar om och besvara följande frågor: a) Vilka företag och vilka spel är det som har blivit framgångsrika? b) Hur kan man förklara att svenska företag har blivit sådana succéer?

K A PI TEL 1. ENTR EPR ENÖR ER G ÖR L I VET L ÄT TARE  

9


2

Affärsidén – det viktigaste för företaget 2:1 Ange om följande påståenden är rätt eller fel. rätt fel 1. Ett företags affärsidé måste tillfredsställa ett behov för att lyckas.

2. Smink, semesterresor och godis är exempel på människans primära behov.

3. Affärsidén är ett företags innersta kärna och grundläggande idé.

4. Den yttre affärsidén vänder sig till köparna och visar vad företaget vill göra för att tillfredsställa deras behov.

5. Den inre affärsidén handlar om att göra rätt saker för köparna.

6. Ett företag har större möjlighet att lyckas om affärsidén är förankrad hos alla inom företaget.

7. En bra affärsidé håller oftast för all framtid och behöver inte förnyas.

8. Franchising innebär att man hyr en redan etablerad affärsidé.

9. En affärsplan hjälper företagaren att se styrkor och svagheter i det planerade företaget.

10. Många egna företagare brukar mjukstarta genom att behålla sin anställning och driva företaget på sin fritid.

11. För att starta ett företag i Sverige krävs att du har fyllt 20 år och är bosatt i landet.

12. Det är inget hinder att vara försatt i konkurs om du vill starta ett nytt företag.

13. Egna företagare som misslyckas och förlorar pengar får som regel räkna med att även privatekonomin drabbas.

14. Samhället tillåter att vem som helst startar vilken typ av företag som helst.

10  K AP I T E L 2. AFFÄ R SI D É N – D E T V I K TI GASTE FÖR FÖR ETAG ET


2:2 Förklara följande begrepp: 1. affärsidé 2. primära behov 3. sekundära behov 4. produkt 5. yttre affärsidé 6. inre affärsidé 7. franchising 8. företagare 9. näringsfrihet 10. affärsplan

KA PI TEL 2 . A FFÄ R SI DÉN – DET VI K TI GASTE FÖR FÖR ETAGET  

11


2:3 Vilka behov har unga människor? Reklam riktar sig ibland till ungdomar mellan 15 och 25 år eftersom de anses vara en köpstark grupp med många behov. a) Försök att komma på fem behov som är typiska för denna målgrupp. b) Vilka varor eller tjänster kan tänkas uppfylla dessa behov?

2:4 Vilka är behoven? Vilka behov ligger bakom affärsidén för följande verksamheter? a) Instagram b) tidningen Veckorevyn c) tv-kanalen Viasat sport d) Storytel e) kafé, strategiskt beläget vid en av stadens gågator f) 7-Elevenbutik g) stormarknad utanför staden

12  K AP I T E L 2 . AFFÄ R SI D É N – D E T V I K TI GASTE FÖR FÖR ETAG ET


2:5 Vilket företag ligger bakom affärsidén? Försök att koppla samman affärsidéerna med rätt företag. 1. Lindex ( 2. If ( 3. SEB (

)

5. Securitas (

)

)

6. McDonald’s ( )

4. Friskis&Svettis (

7. Electrolux (

) )

)

A Vår affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt hantera finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda, aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning och att banken ses som en god samhällsmedborgare. B Vi är kunskapsledande inom säkerhet. Vår kärnverksamhet utgörs av integrerade säkerhetslösningar. Det huvudsakliga tjänsteutbudet består av specialiserad bevakning, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniska lösningar samt konsult- och utredningstjänster. Utifrån vårt breda utbud av tjänster utformar vi skräddarsydda erbjudanden som passar den enskilda kundens behov. På så sätt kan vi leverera de mest effektiva säkerhetslösningarna. C Vår affärsidé är inspirerande och prisvärt mode. Vårt sortiment omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Mer än hälften av vårt totala sortiment kommer från mer hållbara källor och vi arbetar dedikerat för att nå 80 % år 2020. D Vår uppgift är att ge skydd mot oväntade ekonomiska förluster, och bistå med rådgivning för att minska risken att något ska hända. Om olyckan är framme, lovar vi snabb och professionell skadehantering. Det ger ökad trygghet för den enskilde individen, företaget och samhället i stort. E Vår målsättning är att leverera god mat med snabb och vänlig service i rena, trevliga lokaler till ett lågt pris. Våra tre affärsmål Nöjdare medarbetare, Nöjdare gäster och Bättre ekonomi hjälper oss att nå dit. F Vi är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta bollen i och ingen motståndare att knäcka. Här är målet ett leende. Leendet vi eftersträvar snarare känns än syns. Ändå är det kraftfullt nog att vinna över alla de negativa sidorna av träningen: andfåddheten, de värkande musklerna och den förlamande, förbannade mjölksyran. Framför allt så ska det där speciella leendet vinna över all ”jag-bordeångest”. Träning driven av dåligt samvete blir sällan särskilt kul, regelbunden eller långvarig. Det är därför som vi bygger hela verksamheten på idén om att träning ska vara styrd av lusten. G Vi är en av världens ledande producenter inom hushållsapparater och maskiner för professionell användning. Varje år säljer företaget över 40 miljoner produkter i 150 länder. Vi fokuserar på innovationer som är omsorgsfullt utformade, baserat på en djupgående kundinsikt, för att uppfylla reella behov hos konsumenter och professionella användare. Våra produkter omfattar kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar.

2:6 Undersök företags affärsidéer Gå in på följande företags webbplatser och ta reda på deras affärsidé: a) Ving b) AstraZeneca

KA PI TEL 2 . A FFÄ R SI DÉN – DET VI K TI GASTE FÖR FÖR ETAGET  

13


c) Skanska d) TV4

2:7 Alla företag har en affärsidé Inget företag är för litet för att formulera en affärsidé. Det är snarare ännu viktigare för små företag att definiera en affärsidé så att köparna vet vad företaget står för. Försök formulera en kortfattad men passande affärsidé för nedanstående företag. a) Opal är en liten biograf som ligger utanför city och de stora biopalatsen. Opal visar inte de senaste storfilmerna, utan kör i stället gamla klassiker från 1940-talet och framåt. Trivseln, charmen och priset (biljetterna är ovanligt billiga) gör att många kommer från när och fjärran och biografen har hög beläggning i sin enda salong. b) Ica-butiken i kvarteret håller öppet varje dag mellan 8 och 22. Den har mat och de flesta andra dagligvaror som man kan tänkas behöva och säljer dessutom ofta exklusiva delikatesser som till exempel färsk hummer för festliga tillfällen. c) Olivias resebyrå har specialiserat sig på nöjesresor för ungdomar mellan 18 och 25 år. Resmålen är semesterorter i Grekland och Spanien som erbjuder roliga aktiviteter på dagarna och ett rikt nattliv. Reseledarna på företaget är också på plats och ser till att resenärerna inte har en tråkig minut. Sova kan man göra hemma. d) Cykel-Kalle lagar punkteringar och gör enklare reparationer och service på cyklarna. Kunderna är oftast stressade stadsbor i området som inte har tid att laga sin cykel själv. Kalles motto är att det ska gå snabbt och vara billigt.

14  KAP I T E L 2. AFFÄ R SI D É N – D E T V I K TI GASTE FÖR FÖR ETAG ET


e) Hamra krog på södra Gotland är en riktig guldkrog som ligger långt ifrån storstaden. Restaurangen specialiserar sig på gotländska delikatesser. Trots att priserna är höga är det många som reser några extra mil för att njuta av de vackra omgivningarna och den goda maten.

2:8 Franchising Gå in på Svenska Franchiseföreningens webbplats (www.svenskfranchise.se) och besvara följande frågor: a) Hur många fullvärdiga medlemmar finns det i Svenska Franchiseföreningen? b) Vilka för- och nackdelar medför det att vara franchisetagare?

2:9 Dina egna idéer Kanske har du någon företagsidé som du drömmer om att förverkliga? Oftast är de bästa affärsidéerna enkla lösningar på behov som du har upptäckt i vardagen. a) Försök att komma på några idéer och verksamheter som du skulle vilja arbeta med. b) Formulera en affärsidé för den verksamhet som du tycker verkar bäst.

K A PI TEL 2 . A FFÄ R SI DÉN – DET VI K TI GASTE FÖR FÖR ETAGET  

15


1 Goodwill företagsekonomi uppgiftsbok

Goodwill Företagsekonomi 1 Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet och består av fyra block: Entreprenörskap och företagande, Ekonomi i siffror, Marknadsföring samt Bokföring och bokslut. Uppgiftsboken har till denna reviderade upplaga fått en helt ny layout och har fler och uppdaterade uppgifter. Uppgiftsboken innehåller ett stort antal övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad, med kortfacit i slutet av uppgiftsboken. Många uppgifter kan lösas med digitala verktyg som Excel och valfritt bokföringsprogram (exempelvis Edison som kan laddas ner på www.edison.se/sanoma/hämta). Till uppgiftsboken finns ett separat elevfacit. Läs mer om Goodwill Företagsekonomi 1 på www.sanomautbildning.se/ goodwillfe1. Till läromedlet finns även en lärarguide på www.sanomautbildning.se med bland annat bildspel, kapitelkommentarer samt provfrågor och facit.

Goodwill

1

företagsekonomi

Bo Egervall Eva Blomkvist

ISBN 978-91-523-4962-5

Uppgiftsbok

www.sanomautbildning.se

Goodwill_omslag_ovnbok_orig.indd 1

2017-06-26 08:52

9789152349625  
9789152349625