Page 1

Att coacha är att hjälpa andra hitta svaren inom sig själva och ge mod att anta sina utmaningar.

COACHA

UNGA med Livskompassen En studiebok i Livskunskap av Börje Peratt

1


Denna bok tillhรถr

_____________________________________________

2


Innehåll

Vad är en Livskompass? Boken som kursverktyg

8 10

Del I. Livskompassen 1. Drömverkstad 2. Livskompassens fyra huvudfigurer Försvarare 3. Föreställningen om sig själv Upptäckare 4. Förebilder och mönster 5. Att fostra och leda sig själv Kämpe 6. Hur våra inre bilder och förebilder påverkar oss Aktör - samspelets mästare 7. Förhållandet till sig själv och till omvärlden

12 22 26 30 34 36 47 53 55 57 60

Del II. Livskartan 8. Rättvisa och moral - Försvararens område 9. Skuld, bestraffning och försoning 10. Utsatta barn och ungdomar 11. Rätten till sitt eget liv 12. Modet att leva - eller flykten från livet

70 90 96 102 108

Del III. Möjligheter 13. Livskompassen / Fördjupning 14. Upptäckaren 15. Försvararen 16. Kämpen 17. Aktören Del IV. Kärleken 18. Kärlek, förälskelse, attraktion och sex Gud och kärleken Del V. Självförverkligande 19. Att förverkliga sig själv 20. Fallgropar 21. Tio steg på väg mot självförverkligande Något om historiken bakom Coach och Livskompassen Referenser för Livskompassen

114 119 124 134 140 145 154 158 166 168 184 185 3


4


Coacha Unga med Livskompassen är både en självstudiebok och en handbok för studier i grupp. Syftet med studier i Livskunskap är att du ska få vägledning att: • Skapa det liv du önskar dig tillsammans med andra. • Förbereda dig för en framtid, ett samliv och ett vuxenliv. • Bli den du är ämnad att vara och förverkliga dig själv varje dag. Du föddes med en förväntan om dig själv att bli det och den du är ämnad att vara. Din Livskompass gör allt för att förverkliga denna förväntan om dig. Din Livskompass vill att du följer ditt hjärta. Ditt hjärta och inte någon annans. Du kommer knappast att kunna undvika konflikter eller motgångar eller människor du ogillar. Se dem som dina bästa lärare. Att mogna och bli vuxen innebär att ta ansvar för sina val och handlingar. Denna frihet kan vara svår och det är lätt att skjuta över ansvaret på andra, på gud eller på samhället. Men i slutändan så är det du själv som avgör vad det blir av ditt liv. Psykologins viktigaste uppgift är att stödja människan att utvecklas, förverkliga sig och nå sina livsmål. Att leda innebär ibland att sätta gränser, men inte begränsa dina möjligheter. Att coacha är att ställa frågor, att ange möjliga vägar och alltid att stötta. Människan är inte låst, hon är alltid på väg att bli en ”ny” person. Det viktigaste du kan ge är din tid och din tilltro till andras möjligheter. Maslow menade att skapande är människans potential från födelsen. - Träd frambringar löv, fåglar flyger, människan skapar (1987). FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna innebär att varje människa är lika värdefull oavsett ursprung, hudfärg, kvinna, man, ung eller gammal. Varje människa har rätt att försöka bli det hon önskar. Vi har rätt att tro på vad vi vill och vi ska få leva som vi vill. Att förgripa sig på någon utifrån sin egen tro eller moraluppfattning är att kränka, inte bara denna människa, utan alla. 5


Vad är en Livskompass? Livskompassen som beskrivs i den här boken är en förenklad bild av den inre vägledare som finns inom varje människa. De flesta har nog hört talas om den vanliga kompassen och tänker då på ett runt instrument med de fyra väderstrecken och en nål som pekar mot norr. En sådan kompass är ett instrument som man kan använda för att orientera sig i geografin. Bara man vet väderstrecket dit man ska och var man befinner sig så kan man hitta rätt riktning även i dimma och mörker. Med hjälp av en karta kan man ta sig till ett mål. Det finns i varje människa en slags inre Livskompass Utan att du tänker på det får den dig att välja din väg och dina mål i livet. Den inre Livskompassen vill hjälpa dig att finna lösningar som gynnar dig. Ibland innebär det att du kan gå rakt på sak och vet hur du ska göra eller du har en slags nedärvd intuitiv kunskap som får dig att handla rätt. Sedan finns det också situationer som kräver helt nya sätt att tänka och som kräver ny kunskap. Hur går man då tillväga? Livskartan. En biografi beskriver en människas historia och är därmed en livskarta om denna människas liv. En dagbok är också en slags livskarta. Din livskarta är dina egna upplevelser av vad du varit med om och med vilka. Om du skulle beskriva en dag i ditt liv från det du vaknar till dess du går och lägger dig blir du mer medveten om dig själv, vad du tänker, känner och gör olika tider på dygnet och vilket förhållande du har till andra. Genom att skriva om händelser kan man komma underfund med sig själv. Man upptäcker vilka personer som har haft betydelse. Man upptäcker även beteenden och mönster hos sig själv och man kan få en förståelse för hur man kan påverka dem. Livsorientering. Det som skiljer Livskompassen från den vanliga är att här orienterar man sig ofta genom att gå åt flera håll samtidigt för att nå sitt mål. Du tänker en sak, känner något annat och vill kanske en tredje sak. Det säger sig självt att det kan bli komplicerat. Man riskerar att hamna i konflikt med sig själv och kan då komma att motarbeta sina önskningar och mål. Figurens ”Går framåt” riktning betyder intresse 6


Går framåt

Tankar

Söker

Genomför

Känslor

Samspelar

Ordnar Bevarar

och ambition. Motsatta riktningen ”Bevarar” betyder fördjupning i nuet. Båda riktningarna behövs för att kunna ta till sig, förstå och uppleva sin omgivning. ”Tankar” (logik) söker förståelse. ”Känslor” eftersträvar meningsfullhet. Både tankar och känslor har betydelse för din samverkan inom dig och med andra i din omgivning. Livsvägledning. Vägledning i livet är något vi önskar då vi inte riktigt vet hur vi ska göra. Förvirring är ett tillstånd av alltför många möjligheter och val. Vad ska jag bli då jag blir stor? En mening med den här boken är att du ska förstå dig själv och andra. Du får i övningar lära dig nya synsätt. Du lär dig lösa svårigheter. Du stärker ditt självförtroende och blir säkrare. Livskunskap. Den inre Livskompassens viktigaste uppgift är att få dig att utvecklas och blomma ut som den alldeles unika människa du är. - Att coacha är att hjälpa andra hitta svaren inom sig själva och ge mod att anta sina utmaningar. Boken kan ses som en handledning för att ”klara sig” genom ungdomen på väg till vuxenlivet. Den vill hjälpa dig att skapa din framtid. Med hjälp av exempel och illustrationer övar du in din egen Livskompass. Med mina rötter i filmens och idrottens värld blir det också en del exempel därifrån. Lycka till! Börje Peratt 7


Boken som kursverktyg Boken kan naturligtvis läsas rakt av, men den är upplagd som en kursbok där varje kapitel ger stöd för en sammankomst. Syfte Boken syftar till att komma till insikter, bygga upp självförtroende, en positiv framtidstro och livsstil. Övningarna utvecklar kunnandet att formulera sig och de stärker förmågan att skapa den framtid du önskar. Men viktigast är att finna nuet. Att du just nu kan må bra och finna ro. Verktyget Boken är ett verktyg och meningen är att man ska använda den, göra övningarna, skriva i den och göra den till en personlig livsvägledare. När man väl börjat jobba med den så är den således din och bara din. Kravet på en handledare - att vara en livsvägledare och coach Denna bör vara införstådd med Livskompassen och dess metod. En pedagogisk utbildning eller beteendevetenskaplig bakgrund är en styrka. Man bör helst även ha ledarskapskvaliteter och gärna vara terapeut med psykologutbildning i botten eller ha långt gångna andra studier i psykologi. Livsvägledarens intresse för andra människor är seriöst och grundat i kärlek till medmänniskan. Som livsvägledare ska man inte lösa deltagarnas problem eller uppgifter utan varsamt guida dem till möjligheter. Sammankomsterna är individstyrda Varje kapitel kan ses som en sammankomst. Men det är helt okej att dela upp ett kapitel i flera sammankomster eller slå ihop kapitel. Coachens roll - Den enskildes behov och skapande En kurs sätter varje enskild deltagares vardag och intressen i centrum. Det är således vars ens verklighet som är materialet. Upplägget innebär att man ständigt tar reda på var deltagaren befinner sig och vilka behov, problem och känslor som råder hos var och en. Gruppens process och dynamik styr mot att alla känner stöd av varandra. 8


Integritet Det är viktigt att man respekterar varje deltagares integritet. Det som kommer fram inom en kurs stannar inom dess väggar och rum. Boken har fem delar: Del I. Går igenom grunderna i Livskompassen. Del II. Livskartan är ett avsnitt om rättvisa, konflikter och hot. Det kan leda till diskussion om ideologi, politik och religion. Detta kan därför bli ett utmanande avsnitt. Räkna med diskussioner. Del III. Är en fördjupning i Möjligheter. Del IV. Handlar om Kärleken och om ”Gud” och är inte på många sidor men kan utan vidare sträcka sig över flera sammankomster. Del V. Tar upp Självförverkligandets villkor. Hur lång tid det tar att genomföra boken som kurs är individuellt. Processerna kan vara så omfattande att det sista kapitlet 21 Tio steg på väg mot självförverkligande kan ta ett år att gå igenom. Varje steg i självförverkligandet blir då en sammankomst. Drömverkstad består av en grupp människor som hjälper varandra. Man är i kontakt med vad man önskar sig och vilka drömmar man har. Här upptäcker man hur betydelsefullt samspelet med andra är för att förstå vad man själv vill. Här ger man varandra stöd. Här får man hjälp att pröva sina tankar. Här upptäcker man sina motstånd och får vägledning att förstå dem och att övervinna dem. Utvärdering I de fall drömverkstaden ingår i ett projekt där man förväntar sig en utvärdering är det bra om det finns färdigskrivna utvärderingsprotokoll. Deltagaren bör kunna fylla i sina utvärderingar anonymt.

9


Del I. Livskompassen 1. Drömverkstad ”Tro försätter berg” heter det. Sanningen är den att om du inte tror på dig själv så är det få andra som gör det. Ditt självförtroende och din tro på dig bör omfatta allt du är, allt du gör, allt du vill. Då du utstrålar tro skapar du också förtroende hos andra.

”Det goda jag önskar är möjligt - Jag vågar tro på min dröm. Jag tror på att mina tankar skapar min verklighet. Jag tror på mig själv och jag tror på människan.” Vad är en Drömverkstad? Låt oss föreställa oss jultomtens verkstad. Där görs leksaker som ska uppfylla barns önskningar. Men prylar gör oss sällan lyckliga i längden. Lycka beror på hur du utvecklas och hur du har det tillsammans med andra. Du vill vara omtyckt men framför allt behöver du tycka om dig själv. Du vill också förverkliga dina önskningar. - Klara provet - Få en moppe - Ta körkort - Få jobb - Lära dig dansa - Känna dig lugn och säker. Allt detta är drömmar och genom våra drömmar förverkligar vi oss själva och skapar nytt. Varje dag. Drömverkstaden kan också handla om att vara med och påverka beslut i familjen, föreningen, kommunen, landet och skapa en bättre värld. 10


ÖVNING 1. Du har en dröm Varje människa bär inom sig önskningar och drömmar. Det kan röra vad som helst, allt från hälsa och välbefinnande till resa, pengar, prylar, kärlek, boende osv. Den övning som du nu ska göra är viktig för ditt fortsatta studerande av denna bok. Den är också viktig för att du ska kunna se hur dina egna tankar skapar möjligheter. Övningen har två moment. Moment 1 går ut på att skriva en Önskelista. Moment 2 går ut på rita en Önskebild. Ett bra sätt att genomföra moment 1 är att du ber någon skriva upp det du säger. Då jag genomför denna övning i mina grupper brukar deltagaren få en minut på sig att tala om vad man önskar sig. Du bör ha minst 5 önskningar. Välj sedan den som just nu är den viktigaste för dig. Välj en av önskningarna och gör en bild av denna önskan. Bilden kan vara en teckning, ett foto eller en symbol. Ja naturligtvis kan bilden ha flera detaljer. Bara du känner att den ger dig inspiration. Min Önskelista Innehåller endast positiva önskningar för mig själv _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Skriv in din högsta önskan på sidan 28. Du ska arbeta med den senare. 11


Min Önskebild Det är väldigt inspirerande att överföra sin önskelista till en önskebild på ett stort blad som man fyller med texter, teckningar och foton och med andras positiva kommentarer. Det är också bra för dina närmaste vuxna och jämnåriga vänner att se vad du önskar dig. Men tills vidare kan du här göra en bild enbart för dig själv. Prova att också tänka ut hur det kan gå till att förverkliga önskelistan. • • • • • • •

12

Jag vill kunna få hjälp av ...... Det jag önskar mig gör att jag kommer att kunna ...... Någon som vill att jag lyckas är ...... Det finns en vuxen som kan hjälpa mig ...... Det finns något som betyder särskilt mycket för mig ...... Det finns något som jag önskar mer av ...... Jag vill bli bättre på att klara av ......


Jag har en dröm ”Jag säger er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter har en dröm. Det är en dröm i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade med samma värde.” Så börjar Martin Luther Kings tal 28 augusti 1963 i Washington, USA. Jag utgår från dess upplägg men formulerar en ny fortsättning: - Jag har en dröm om att kvinnor ska kunna gå säkra var de än är. Jag har en dröm om att varje liten flicka och pojke ska kunna välja sitt liv, sin kärlek, sin framtid med fullt stöd av sin familj. Jag har en dröm om att alla barn skall leva i en värld, där de inte bedöms efter färgen på sin hud, varifrån de kommer eller vilken religion de utövar i sitt hem, utan efter måttet på sin karaktär. Jag har en dröm om att varje barn ska kunna vara den man är och vara älskad som den man är. Jag har en dröm om att varje ungdom skall finna glädjen och kärleken i en tid av yttre osäkerhet och period av inre kaos. Jag har en dröm om att en dag, till och med de som sjunker ned i hopplöshetens träsk skall upptäcka att det finns oaser av hopp, glädje, frihet, rikedom och rättvisa. En dag blir det viktigare att lyssna än att prata, mer värdefullt att ge än att ta och tryggare att förlåta än att döma. Med denna förtröstan kommer vi alla att kunna leva tillsammans, skapa tillsammans, gråta, skratta och älska tillsammans. Så låt försoningen sprida sig från samernas rike till Skånes slätter. Låt glädjen vandra från varje kulle och mullvadshög i Svealand, från varje grantopp i Astrid Lindgren land, låt glädjens rop ljuda. Och när vi låter kärlekens musik ljuda, när vi låter den strömma mellan varje by och förort, mellan varje stad och land, då kommer vi att närma oss den dag när vi alla, varifrån vi än kommer, kan fatta varandras händer och stämma in i Björn Afzelius ”Sång till Friheten:” ”Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är min ledstjärna och vän. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Friheten är ditt vackra namn.” 13


Livskompassen är ett instrument som visar att man kan klara en situation på olika sätt. Din Livskompass är igång när du funderar ut hur du ska lösa ett problem. Din sociala sida bollar tankar med någon. Din aktiva sida vill gå till handling men tvekar plötsligt. Du kanske upptäcker att du har tankar och känslor som vill åt olika håll. En tanke förmedlar ”kan inte - vill inte”. En annan tanke förmedlar ”jag vill försöka”. Så förändras din känsla och du upptäcker både spänning, nervositet och kanske glädje då du bestämt dig för att pröva. Det är oftare känslor som styr än tankar. ”Jag vågar inte prata inför andra” är egentligen en rädsla. Vissa teaterskådespelare föreställer sig publiken naken för att komma över sin scenskräck. Då väcks en känsla som gör publiken ofarlig. När du tänker en känsla kan du skapa denna känsla. Vad Livskompassen visar är att tankar och känslor samspelar. -”Jag är glad. Jag är glad.” -”Jag ler. Jag ler.” -”Jag är glad och jag ler. Jag är glad och jag ler.” När man upprepar ord som blir till en känsla kan man skapa den handling man vill ha. Det här sker ofta omedvetet. När man lär sig köra bil tänker man på i vilken ordning man ska trampa ned kopplingen, växla, släppa kopplingen och gasa. Efter att ha tränat detta tillräckligt många gånger behöver man inte längre tänka. ”Det sitter i ryggmärgen.” Livskompassen fungerar på ett liknande sätt. Vi lär, vi tränar och efter ett tag fungerar det automatiskt. Om man bestämmer sig för en handling och tror att den är möjlig att klara så är chansen god att den positiva känslan växer fram som stärker tron på att klara det. Den världsberömda skådespelerskan och filmproducenten Goldie Hawn har berättat i intervjuer att hon redan som liten visste vad hon ville bli. - Lycklig! Ett litet barn som svarar så väcker naturligtvis munterhet men även undran. - Ja men vad ska du då bli, när du blir stor? Samma svar igen - Lycklig! Goldie Hawn har med sina framgångar antagligen varit lycklig många gånger. Hon har spridit glädje men hon har också fått kämpa. När hon producerade ”Tjejen som gjorde lumpen” bröt hon mot vedertagna uppfattningar om vad en söt liten blondin skulle göra. 14

9789197788007  

En studiebok i Livskunskap av Börje Peratt med Livskompassen Att coacha är att hjälpa andra hitta svaren inom sig själva och ge mod att anta...