9789180576765

Page 1

KodR291

En någotannorlundakriminalroman

Carl Berg

FÖRORD

Millenium-triloginoch Wallanderärinternationellt spridda kriminalromanersom speglarett 1990-talets

Sverigedånynazisterfortfarande stod förenstordel av detpolitiska våldet inom landet. Handlingeni denna romanärförlagd till 2010-taletsSkåne ochett

Sverigesom på mångasättförändratssedan dessa populäraböckerskrevs. Ettlandi vilket viktiga samhällsfunktionerbyråkratiserats till ineffektivitet ochtagitsöveravenkontraproduktiv managementkultur. KodR 291 varden Svenskapolisenshemliga kod förbrott utfördaav, elleriblandmot,nyanlända flyktingar.

De mest fruktansvärda brottbegås av vanligamedborgare somagerari nödvärn.Nya kommunikationskanaleröppnasoch nyaoheliga allianseruppstår mellanfundamentalt olikartade individervarsenda valför attöverlevaäratt samarbeta. Ettöverbelastat ochsönderorganiserat polisväsende fårplötsligt helt nyasorters brottatt utreda.Men polisutredningarna kör fast efterhandsom gränsenmellanförövare, offeroch rättskiparebliralltmer diffus.

1

Modernapolisutredningar involveraroftaett stort antalspecialister, menantalet karaktärer inom polisväsendethar föröverskådlighetens skullbegränsats till ettfåtal individersom därför fårvaramed om merpådrygt etthalvåränvad de flesta poliser förhoppningsvis råkarutför under en yrkesverksam karriär. Genuint polisarbete är förutsättningslöst och låtersig inte påverkas ochvilseledasavolika fördomar.Detta sagt medall respektför verklighetens poliser ochdessaskrävande arbete.

TACK

KodR291 är en fortsättning på R.VKlugesroman Morden på Skathinawjö. Densvartahumornär likartad ochdefiktivakaraktärernaärdelvisde samma. Efternågra upprörande händelseråren innanförsökernuinvånarna isamma lugnavilla idyllåtergåtillett tryggt ochnormalt liv. Men istället förmänniskansvåldpånaturen så handlar denna historia om människansvåldpåmänniskor ochhur människor somutsätts förvåldnår en brytpunkt.Kan vemsom helstgåövergränsen och blienmördare?

2

Denna osannolika historia börjartidigti aprili en privat läkarmottagnings väntrum. Ettrum möblerat medensoffa,ett parfåtöljersamtbordav sextiotalets möbelmode då soffbord skulle vara låga så attdeinteskymdevardagsrummets TV – dennya husgudenvid denna tiddåmöbler alltjämt köptes hela utan attbehövaskruvasihop vidhemkomsten. Gamlatidersväntrum luktadeeter. Dennya tidens

luktadeavdet skarpa rengöringsmedlet Gevisol. Oavsettlukt så fanns alltid en viss rädsla inpyrd i väggaroch tungtsvävande iluften. Rädsla förett blodprov, en spruta,endiagnos av en allvarlig och kanske dödlig sjukdom,remisstillenplågsam undersökning eller, ivissa fall,rädslan förett friskintyg.I dettaväntrum fanns ingenTVmonitor. En kalväggvar dekorerad medenbroderadduk med texten ”OMNIVILLSÅBER VI FÖRER.”

Irummetbefannsig trepatienter väntande, mestadelsundertystnad.Enfjärdebefannsig inne på patienttoalettenför attlämna etturinprov. Hanhadevid dethär lagetvarit därinne itre kvart.

Ibrist på TV så fannstidningar utspridda på soffbordoch en ochannan höllfaktisktpåatt läsas av någonväntande patient. Förutomgårdagens

3 1

NorraSkåne fanns nyhetstidningar somgavsutpå veckobasis. Arbetaren, Proletären samt Land, den senare helt inriktad på jordbrukare ochallmänt kallad Plöjboy. En kolorerad veckotidning med hälsotema – Sund magi iTARMEN – lysteupp det annars ganska trista väntrummet.För de medgott om tidfanns även en bok medtiteln

”Dermatologiskasjukdomar ifärg” isågott som nyskick,

En ung mani tonårensatti sinegenlilla bubblamed hörsnäckor koppladetillenMP3 ochbrydde siginte så mycket om vare sigrummets inredning,lektyr ellerövrigapatienter.Han hade feberoch fruktansvärtont ihalsenoch vargånghan svalde kändesdet somatt svälja en igelkott. De hade inte velathamed honom attgörapåvårdcentralen eftersom detkundevaranågot smittsamt. Egentligen varhan iför dåligt skickför atttasig till en läkarmottagning, utan hade varithjälptavett hembesök ochhan längtade mest efteratt krypaned mellansvala lakan, dricka någontingvarmt samt påbörja en penicillinkur motvad somhan misstänkte varhalsfluss.

En mycket gammal vithårig manmed långtvitt skäggoch ettförflutet sommilitär,läste ien medhavd boki väntan på attett blodprov skulle tas.

Hanmådde egentligen förträffligtoch varendast

4

inne på en årlig hälsokontroll.Han hade viddet här lagetnästanglömt varför hankommittill läkarmottagningenoch längtade mest ut iaprilsolen.

Hans blickvar välvilligtnyfiken ochsom pensioneradöverstelöjtnant fanns detfortfarande massoravsaker attställa tillrättaoch gott om människor sombehövde hjälp. Ibland tänktehan att om hannågonsin skulle dö ochfååterförenas med sinavlidna hustrusåskulledebli tvungna attslå ihjälhonom.Nå – dethadevarit nära dendär gången nere iKongo så detbehövdesjuegentligeninteså mycket föratt släcka ettaldrigsåfrisktoch av hälsa sprudlande människoliv.Etthundranittiogram pressadtrotyli en handgranat,räckte meränväl.

På någotvis vardet somatt de femtio åren efter incidenten varnågontinghan fått till skänks.

Så medandet inte varheltovanligtatt patientervar rädda föratt dö, så varden gamlemilitären mest rädd föratt hanaldrigskullekomma dithän.

En gammal dammed rollator betraktade medögon röda av sömnbristinnehållet itidningenomtarmen vilken fått henne attför en stund glömma sina svåra plågor.Att en så relativt oskyldig barnsjukdom senare ilivet kunde utvecklastillnågot så djävulskt bara föratt kroppens immunitetmot virusetbörjade vackla.Enrad utslag på detsom en gång variten midjakliadesom myggbett ochdessutombrände de ochskickadesmärtimpulserdjupt in ikroppen.

5

Utan resultat försökteden okuvligakvinnan kommunicera medövrigapatienter om just tarmens viktigabetydelse förhälsan. Ingenville dock diskuterasinasjukdomar medandra ochinteens den gamlemilitären tyckte atttarmens bakteriefloravar någotatt grävaned sigi.Det vore välsjälvefan om inte enstarmbakterier kunde ta vara på sigsjälva nuförtiden. Överstelöjtnantenvar däremotnågot förundrad överdet stiligaparaply somhängdeöver rollatornshögra handtag.Han hade inte hörtnågot om regn idagensväderraport. Kanske hade hon det föratt skydda sigmot solen. Elleri självförsvar. Gamladamer kanjugörademestförskräckliga sakermed ettparaply.

En rund ochgladsköterskamed gråttsmåkrulligt hårropade då ochdåinenpatient somfickkomma in idet allraheligaste ochträffadoktor Wallin efter attdyrtoch heligt lovatatt bara nämnaenåkomma. Iförbigående sattesköterskan ettpistolliknande föremålmot pannan på denungemannenmed halsont.Reflexmässigt sträckte hanupp armarna medhändernahögtupp ochdet kunde konstateras atthan helt tydligthadefeber.Enfebertermometer i munnennågra minuter visade på en temperatur på ettpar tiondelarunderfyrtio.Den gamle överstelöjtnanten kunde nöjtkonstatera attdet inte rördesig om en simulant.Alltförsjukför sjukskrivning på förläggningenutanheltklart i

6

behov av militärsjukhus tillsfeberngåttned.Inom ettpar veckor skulle hannog vara stridsduglig.Visst fanken, dethär varjuintei detmilitäraoch killen föreföll ju någotför ungför militärtjänstgöring. Den ungemannenmötte hans vänligablick och funderade på hur livettesig förnågon sombefann sigi dess slutskede. Dö varjunågot somandra gjorde.

En plågad kvinna medbältros beklagadesig inför sinläkaredelsöversjälvabältrosen,den olidliga smärtanoch,tillföljd av denna,högst avsevärda sömnsvårigheteroch trötthet.

-DuLOVADE! Bara en åkomma!Bältros,smärta, trötthet ellersömnsvårigheter? Hurska vi ha detnu?

Doktor Wallin hade begränsadtid förvar patientoch en högst avsevärd delavdenna tidhade, tack vare modernatidersdatorisering, ägnats åt att dokumentera varenda patients åkomma.Ingen visste riktigtvad denna dokumentationhadeför syfte, men kanske gavdet material till en ochannan läkarstudentsavhandlingför de måstejudoktorera föratt bliöverläkareoch allt fler varallergiskamot försöksdjur.Summanavkardemumman varatt i landethadeantalet läkare underfyrtio årstid fyrdubblatsmedan densammanlagda tidenför patientkontaktervar ungefär densamma.

7

Befolkningen hade dock ökatoch PerNuders köttbergavfyrtiotalister började nu uppnå en sådan ålderatt många av de somvägrade dö började knota ochbehöva medicinskvård. En avsevärd fördel med just doktor Wallin varatt hon varpricksäkermed att ställa diagnos ochhadeinget somhelst sinne för modenycker eller politiskkorrekthetnär detgällde attskrivautverksamma mediciner. En lunginflammation orsakadavmycoplasma varingen astma, utan denkrävdeett starkt antibiotikum med brettspektrumoch en borrelia-infektion varfaktiskt inte någotsom skulle botas medantidepressiva mediciner, hur gärnaLäkemedelsverketänville detta. Användningen av antibiotikaskulle ju undvikassålångt sommöjligt ochdet fanns numera inte mångaläkemedelsföretag somägnadesig att utveckla nyasådanaefterhand sommänniskornas patogenflora utvecklade antibiotikaresistens. Antidepressiva ochastmamedicinervar däremotbig businessför BigPharmaoch de flesta människor har ju alltid goda skäl attbli deprimerademedan astma ochallergier tenderadeatt öka efterhandsom man vaccinerade bortbarnsjukdomarna.Doktor Wallin fick dagligen nervsammanbrottöversin datori en sjukvårdi vilket behovetavläkarsekreterare rationaliserats bort.

8

Medandoktor Wallin varupptagen medkvinnan plågad av bältrosförsöktesjuksköterskan få mannen inne på patient-toalettenatt lämnaett urinprov. Det gick dåligt ochhon försökteuppmuntra honom genom en öppenlucka avsedd förutslussningav urinprov ifrånväntrummets toalett.

-Skyndapånusåvihar ettprovatt ta odlingpåså doktornvet om ochvad försorts medicinduska ha.

Vi harinteheladan på oss. Du vetatt detenbartär etturinprov detärfråga om?

-Det är inte mindag idag.

-Dufår sittaner iväntrummetoch dricka vatten tills du kanlämna ettprov. Vi stängeromtvå timmar.

-Ahum.

Detvar en ljuslockig mani femtioårsåldernmed starka glasögon ochennågot bortkommenuppsyn.

Från en vattenautomatfylldehan en ny plastmugg medvattenoch sjönk sedanned ienavväntrummets fåtöljer.

Kvinnanmed bältrosfickreceptpåenbromsmedicin somdockmåste tasinom72timmarfrånatt de första symtomen visarsig.Litesentden härgången menbra atthaomdet skulle hända igen.

9

Näst på turvar denungemannenmed halsont. Doktor Wallin lystemed en ficklampaini mannens öppna mun. Vita blåsor storasom rostadeVårgårdariskunde seslängstbak isvalget varett säkert tecken på körtelfeber.Med fingrarnakunde hon känna svullnalymfkörtlar på halsen.

-Duhar inte halsfluss. Du harmononucleos orsakad av Epstein-Barr virusoch då hjälperinteantibiotika. Inte särskilt smittsamt, mendet sägs smitta via kyssar. Vanlig sjukdom itonåren. Hardublivit kysst?

-Verkligen inte.

Frågan påminde honom lite om hans mamma som ibland riktadeenficklampa ihansansikte ochställde sammafråga närhan komhem sent efteratt ha varit utemed kompisar. Hans mamma varnärmast paniskträddatt hennesson skulle göra någonflicka medbarnoch somden ansvarsfulla förälder hon var hade hon försetthonom medvad somnärmast liknade ettlivstidsförrådavkondomer iolika storlekar, färger ochsmaker. Mödrar oroarsig ofta föratt derassönerska råka illa ut ochdet är inte alltid derasbedömning av hotbilden är denmest realistiska. Än så längehadeinteenenda kondom kommittillanvändning.

10

-Dufår kila hemoch bädda nerdig.Det härären sjukdom somfår ha singång. Du kanta halstabletter, mendehjälper inte särskilt mycket mot just dethär.Dukommeratt vara såhärett par veckor,men senbrukardet gå över. Kankomma återfall månaderefteråt.Dukan ta febernedsättande om febern blir jobbig. Tyvärr.Finns inga mediciner motjustdet här. Bara atttadet lugntoch vila.

På väguthejdadesden ungemannenavsjuksystern somräckte honom en vitlök.

-Knaprai digenklyftanär detonda ihalsenblir outhärdligt.Det hjälperlitegrann.

Utanförläkarmottagningensskiffergråenplansbyggnadpåbörjade en ungoch okysst manpåmoped färden hemåt. Eftersom hanfortfarande knattrade omkringpåenmoped, ansågjämnåriga flickor honom somhämmadi utvecklingenoch närmastlite efterbliven.Det ansågs inte cooltatt köramopednär manfyllt sexton. Second hand marknadenför mopedervar såledesenorm. Återstod då attgå vidare ochtakörkort förlättmotorcykeleller,ännu bättre,skaffaEPA-traktor.För de somintevar så motorintresserade varalternativetatt skaffa sigen mountain-bike medminst sjuväxlar. Underenblå himmel ochaprilsolväntade dennågot överårige

11

mopedisten på attkommunens enda trafikljusskulle slåomtillgrönt så atthan kunde svänga högeroch påbörja hemfärden. Innandessstannade hanför att lämnaföreträde åt enpensionerad överstelöjtnant sommed spänstigaklivkorsade övergångsstället.

Dengamle mannenämnadetavägen inom konditoriet ochtaavinpåkyrkogården på sin promenad mothemmetfyrakilometer bortpåandra sidanavcentralorten. Hanhadeintegåttlångt förrän hanfickseenbusssom fastnati en rondell framför honom.Konstigt.Den bussenfanns därinte innan. Detmåste vara någotfel på den. Ochhan kunde inte minnasatt detskulle finnasenrondell där detinnanvarit en sparsamt trafikerad T-korsning medkanskeenbil perminut.Nusattenbussfasti denrelativtsnäva rondellen ochkom varken framåt ellerbakåt ochkorkade igen framkomligheten förde bilarsom kom från centrum på vägmot ICA. Ett gästande ishockeylag höll på attlasta ur sintunga utrustning föratt till fots ta sigdesista hundra meternatillishallen. En ishockeytränare stod utanför bussenoch gestikuleradeoch föreföll allmäntsvår attvaratilllags.

Personalenpåintilliggande affärerhadenästan daglig gratisunderhållningmed utsikt överden händelserikarondellen. Kommunenhademånga rondeller,men denhär varnyoch,tänkteden gamle militären, antingen måstevaranågot felpåden eller

12

på bussensom stod där. Rondellen föreföll hopplöst underdimensioneradför de lastbilarsom behövde svänga in till ICAs lastbrygga.Innanhadetrafiken flutit på utan problem mennuvar detentrafikfälla. PersonalenpåICA varintelikaglada,för krånglet atttasig in på derasparkeringsplats fick bilburna kundermed tungaärenden attvälja bort demför NETTO-snabbköpet på andrasidan vägendär parkeringsytan varrejältöverdimensionerad. Mitt i denlilla rondellensgrönyta hade planterats nio mycket ungabjörkar.Överstelöjtnanten tänkte; nio björkarpåden ytan?Vet de hur storabjörkar kan bli? Så medanvetenskapsmännenletadeefter intelligentliv irymden, bestämde sigden gamle mannenför attgesig ut ochbörja leta efter intelligent livinom denegnahemkommunen.

Mannen medurinbesvären hade sent omsiderlyckats pressa fram en tillräckligvolym förett prov men hade sådärvid dagens slut lyckatsslintamed sina nervösaoch svettiga fingraroch tappaner provtagningsmuggeni toalettstolen. Doktor Wallin bestämde sigför attdet vardagsatt ge upp, stänga ochgåhem.Mannenskickades hemmed ett etiketteratprovrör ochett beting attfylla rörettills nästadag.

13

GunnarGunnarssonsatthemma ochfunderade över varför detblivitsvårt attkissa.Han skämdessåöver atthan tappatsitturinprov itoalettstolen atthan nu funderade på om hanskulle gå till Vårdcentralen istället.Han kunde ju alltid lämnainsittetiketterade provrör därävenomdoktor Wallin hade resurser att självtaenodlingoch kolla upp om detväxte någontingsom inte skulle växa där. Mendet kunde ju vara någotannatolycksbådande ochdåvar det

lika braatt snarastmöjligt blividare-remitterad till en specialist. Gunnar Gunnarssonvar inte så starki tron atthan kundefinna tryggheti förvissningenatt hans läkare badför honom.

GunnarGunnarssonoch RutMårtenzon bodde på varsin sida viduppförslutet av en brantgrusväg och betraktade varandra medömsesidig misstänksamhet.

AttGunnar Gunnarssonkalladesdubbel-Gunnarfick Rutatt misstänka hanvar schizofren medanGunnar undvekRut förhennesinkvisitoriskafrågoroch vassa tunga.Några år eftermakenstragiskabortgång hade Ruthaftenrelationmed en tysk somdock tyvärr avliditi en hjärtinfarkt efternågot år.Hon

tyckte attdet verkadevaramed hennesjämnåriga mänsom medväxternafrånden lokala handelsträdgården.Devar helt enkelt omöjliga atthålla vid

14 2

liv. Alla dör.Alla dör faktiskt.Deenda sominte dog vardeplastblommori kruka somGunnar Gunnarssonengångfåtti presentavRut.För attde skulle få gott om solljushadehan placerat demi sitt söderfönstersom vettemot RutMårtenzons hus.

På så viskunde hon verkligenseatt hanhadedem kvaroch toghandomdem på bästatänkbara sätt.

IGunnar Gunnarssons till synesidylliska område härjadeett tyst ochobemärktkrig. Slaget stod mellandesom villebehålla områdetsom en lantlig sommarstugeidyll ochdesom villegöraomdet till ettvälordnatvillaghetto.Enskiljelinje lågmellande somville ha kommunalt avlopp ochdesom inte ville

veta av någotsådantpåsin tomt,i synnerhetom denna tomt varstor, eftersom avgiften sattes efter antaletkvadratmeter. En somverkligen satt med Svarte-Petterpåhandomdetta blev av var mattelärarenmed hästsvanssom bodde ihusen nedanför GunnarGunnarssonoch änkefru Mårtenzons hus.Femtusenkvadratmetersumpmark mednässlor samt vildvuxen asp-skog innebaren anslutningsavgiftsom slog itaket förmaxbeloppet trehundratusen kronor.Ett moderntminireningsverk förenskilt avlopp kostade ungefärentredjedel av dettabelopp. Kommunenvar emellertid väldigt gladaför attbygga ut avlopp till fantasifullt tilltagna anslutningsavgiftersom ivissa områdenvida överstegfastighetenstaxeringsvärden.Det påstods

15

vara av miljöskäl, menenligtmiljökonsult Ridderstolpesläpptehushållsavlopp från ett medelstort villaområdepåett år ut lika mycket fosfor somett parrejälahöstregnkunde laka ur en av alla dessa kalavverkadeskogsytor.Deras bidrag till övergödningen varmarginell.Många fastigheter hade dessutomenslutenavloppstank sominte släppteutnågontingallssålänge de inte läckte.Att moderniseraskogsbruket varintelikapolitiskt bekvämt somatt bedrivaensorts symbolpolitik med åtgärder somenbartbidrogtillatt suga ut en befolkning sommed åren blivit allt fattigare. Ettpopulärtargumentför anslutning till avlopp var attfastighetensförsäljningsvärde ökade. Detinnebar emellertid dels attgapet mellandebilligasteoch dyrastehusen vidgadestillenavgrund ochdet blev praktiskttaget omöjligt förungasom växt upp i hyreslägenhetatt få rådmed ettegetboende. De enda somegentligentjänade på alla nyttiga idiotersom sprang iekorrhjulet ochägnadefritiden åt attrenovera sina hus idenna Bauhaus-ekonomi, vardelsmäklarnasom togprocentpåförsäljningspriserna samt bankerna somficklånautalltstörre belopp ochsåledes fick in merpengarpåräntor.

Efterhandsom detblivitalltsvårare förkvalificerade ochbehörigaämneslärare attfåanställning iSverige så hade matteläraren medhästsvans börjatjobba i Englandoch syntes sällan till.Kompetensavveckling

16

KodR291 är en humoristiskkriminalromandär fruktansvärdabrott sätter den överbelastade polisverksamheten på prov. Romanen utspelar sigi2010-talets Skåne Spänning, satir, svart humor,överraskande intriger och oväntade vändningar suddarefterhandutgränsen mellan förövare ochoffer.

En underhållande läsning fördesom är redoatt släppa taget om det politiskt korrekta och uppskattar en dos galenskap. Bokenbygger till stordel på verkligahändelser anakronistiskt hopvävda till en händelsemosaik. Resultatet är en kioskdeckare så rolig att den nästanluktar skämt.

9576765 789180
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.