9789180576352

Page 1

Studier av

Grundstensmeditationen

Valentin Tomberg

Introduktion av RobertPowelloch George Adams

Studier av

Grundstensmeditationen

Valentin Tomberg

Introduktioner av

©ValentinTomberg,2024

Översättning: MariaLindenThell

Förlag:BoD –BooksonDemand, Stockholm, Sverige

Tryck: BoD– BooksonDemand, Norderstedt, Tyskland

ISBN:978-91-8057-635-2

INTRODUKTION ROBERT POWELL .............................................. 8 INTRODUKTION GEORGE ADAMS............................................... 12 GRUNDSTENSMEDITATIONEN ..................................................... 15 DEL1 RESULTAT UR ARBETETMED GRUNDSTENSMEDITATIONEN ..................................................... 21 FÖRORD.................................................................................................22 1DET FÖRFLUTNA, NUET,OCH FRAMTIDEN.................................. 23 2RUMMETS KORS ................................................................................36 3SAMMANFATTNING. .46 DEL2 FÖRDJUPANDET AV DETINRELIVET MEDHJÄLP AV GRUNDSTENSMEDITATIONEN .................................................... 48 FÖRORD................................................................................................ 49 1FRIHETI ANDEN.................................................................................50 2ENHET ISONEN .................................................................................58 3FADERGRUNDEN.............................................................................. 64 4ANDEVETENSKAPENS UPPGIFTI VÄRLDEN............................... 69 DEL3 GRUNDSTENSMEDITATIONEN SOMETT UPPENBARANDE AV DETSANNA FÖRHÅLLANDET MELLAN MÄNNISKAOCH NATUR................................................................74 FÖRORD.................................................................................................75 INTRODUKTION GEORGE ADAMS....................................................76 1”STENEN”I GRUNDSTENSMEDITATIONEN....................................77
Innehållsförteckning

4ARBETET

2DEN DODEKAEDRISKASTENENSOM MÄNNISKANS UPPGIFT OCHSOM MINERALRIKETSHOPP.................................................... 83 3ARBETET PÅ DENDODEKAEDRISKA STENEN OCHDET FRAMTIDA FÖRLÖSANDETAVMINERALRIKET.............................89
PÅ DETFRAMTIDAFÖRLÖSANDET AV
PÅ DETFRAMTIDAFÖRLÖSANDET AV DJURRIKET.105 VIDARE LÄSNING.......................................................................... 115
VÄXTRIKET.96 5ARBETET

INTRODUKTION

ROBERT POWELL

GRUNDSTENSMEDITATIONENS text uttaladesför första gången av Rudolf Steinerpåjuldagenår1923i form av en meditation som omsluter en översinnlig verklighet,vilkenhar betecknats med fleraolika namn.Den Heliga Gral ochFilosofernasStenärtvå av de mertraditionella benämningarnaför detsom Rudolf Steiner kallade KärlekensGrundsten.Steiner angavatt mangenom att leva djuptoch intensivtmed denna meditation gesmöjlighet att ta emot KärlekensGrundsten isitthjärta.

Meditationen gavs vidett specielltögonblick itiden,nämligeni begynnelsen av Kristi återkomst. IGrundstensmeditationens tre första verser vänder sigden återkommande Kristustillmänniskosjälen. Återkomstenägerrum ilivskrafternasvärld,i deteteriska området. Detäri eteriskformoch somenmoraliskkraft inaturen – ”i molnen”, ”som blixtarljungande från östoch lysandei väst” –somKristus nu manifesterar sig.

Grundstensmeditationen utgörenkraftfull källatillatt komma i samklang meddenna nyamanifestation av Kristus. Meditationen omsluter denhändelsesom är vårtidsmotsvarighettillJordandopetför tvåtusen år sedan. Då uttalade JohannesDöparen orden, ”SeGudsLamm”.Det gavuttryckåtatt Kristus-Lammet –inkar-

8

nerade imänniskan JesusfrånNasaret somennärvaro ijordens fysiskaområde. Ivår tidutgör grundstensläggningenav Kärlekens

Grundsten genomRudolfSteiner en dopartad händelse införKristi återkomst; en händelse somförebådar Kristusnärvaro idet eteriska område somomsluteroch genomtränger ModerJord. Genom KärlekensGrundsten blir man”döpt”ini Kristi återkomst. Rudolf Steiner, denmänniskagenom vilken denna meditation gavs till mänskligheten, hade rollen av en nutida ”JohannesDöparen”; den vars uppgiftvar attprofetera ankomstenavKristus idet eteriska.

De första treversernaavGrundstensmeditationen, därKristus tilltalarmänniskosjälen, inleds alla medorden ”människosjäl”. Den fjärde versen är ettsvartilldetre första verserna -ellerett ekofrån människan, somenbön till Kristusi sinöversinnligaform.

Denförstaversenvändersig till denmänskliga viljan,och visarpå attmänniskan genom ande-erinrande kanuppnåsanngnosis. Kunskapenomhur människan”blir väseni Guda-jaget” haralltid varitmålet förgnosis- attkänna/vetadet gudomliga. Denandra versen vänder sigtillområdet förden mänskligakänslan,och visar på attmänniskan genom ande-besinnande, därhjärtat blir medvetandetsvägledandecentrum,kan uppnåsannmysticism eller ”förening medVärlds-jaget”. Dentredjeversenvändersig till människanstankeliv, ochvisar på attmänniskan genom andeskådande kanuppnåfri vilja, ihågkomstenavatt iKristus undervisning är detsanna måletmed attuppnå frivilja att tjänadet Gudomliga -i betydelsen av orden: ”Skedin vilja; inte minvilja”. Genomatt skåda ianden blir ”Gudarnas evigamål”- de himmelskahierarkiernas väsen- uppenbarade; ochdet finns ingenstörrelivsuppgiftänatt tjänadessa evigamål genomatt aktivt deltai attförverkliga framtiden. Slutligensyftarden fjärde versen på Golgatamysteriet som

9

världsutvecklingensvändpunkt,genom födelsen av detsanna Jaget- somgavstillmänskligheten genomKristus ankomstför två tusenårsedan.Den fjärde versen kulminerar ienbön somvänder sigtillKristus isin översinnligaform, en bönsom är högstpassande förvår tid.

Grundstensmeditationensstrukturoch innehåll uppenbarar den innersta naturenavKristus gåva till mänskligheteni återkomstens tid. Denger en impuls somlyftermänniskosjälentillmedvetande om detlevande förhållandet till denEviga Treenighetenoch till de nionivåeravhimmelska hierarkier somväver iskapelsenshelhet, itjänandet av Gud:

Angeloi(Änglar,individersskyddsandar) -Månsfären

Arkangeloi (Ärkeänglar, Folkandar) -Merkuriussfären

Arkai(Uränglar,Tidsandar)- Venussfären

Exusiai(Elohim,Väldigheter,Formens andar) -Solsfären

Dynamis(Makter,Rörelsens Andar) -Solsfären

Kyriotetes (Herravälden,Vishetens andar) -Solsfären

Troner (Viljans andar, Ordets väsen) -Marssfären

Kerubim(Visdomensoch Harmoninsandar)- Jupitersfären

Serafim(Kärlekensandar,Minnets andar) -Saturnussfären

10

Under jordens och mänsklighetens andligautveckling samarbetar mänsklighetens lärare för att förverkligaandliga uppgifter till gagn för mänskligheten. Ett tydligtexempel på dettapresenteras för oss idenna bok. Härhandlardet om ettsamarbete mellan två storaandligamänsklighetslärareunder nittonhundratalet:Rudolf Steiner (1861- 1925) och Valentin Tomberg (19001973). Varje mening iTombergs studier av Grundstensmeditationen,vilken gavs av Rudolf Steiner juldagen1923, leder läsaren in idet storslagna mysteriet av mänsklighetens andliga uppvaknande genom Kristi närvaroi det eteriska ivår tid.Detta verk är en av de storaskatterna imänsklighetensesoteriska litteratur, och bör förstås som en handbok till upplysning, attmeditativt arbeta med, om ochomigen.

Valentin Tomberg föddes ienlutheransk familj iSt. Petersburg på Valentin-dagen år 1900. De personligheter somhadestörstbetydelse för Tomberg under livets första hälftvar filosofen Vladimir Solovyov och den andlige läraren RudolfSteiner.Under denna period höll Steiner föredrag iEstland, Holland och England ochförfattade verk som grundadesig ihans esoteriskaförståelse av bibeln ochkristendomen. 1932valdes han tillordförande för det Antroposofiska Sällskapet i Estland, men flyttade år 1939tillHolland. Efter attår1945ha konverterat till den katolskatron flyttade hansnart till England därhan arbetade för BBC. Efter en tidig pension skrevhan sina senareesoteriska verk. Valentin Tomberg dog år 1973påMallorca. Denstora betydelse som Tomberg tillmätteGrundstensmeditationen uttrycksi hans ord om att han "eftersträvat att göraden tillgrunden för alla hans skrivna och talade arbeten. Ivarje uppgift som han haft att utföra, harhan tagit Grundstenen som sin vägvisare. Den har visatsig varatill ovärderlig hjälp."(ur Valentin Tombergs förord, skrivet 1936)

789180
9576352
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.