Page 1

Ledarskap ISBN 978-91-47-09492-9 © 2010 Stefan Sveningsson, Mats Alvesson och Liber AB Redaktörer: Carina Blohmé och Åsa Sterner Omslag och grafisk formgivning: Fredrik Elvander

Upplaga 1:1 Sättning: LundaText AB Typsnitt: Adobe Garamond Pro och Euphemia UCAS Tryck: Sahara Printing, Egypten 2010

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Begreppbart Ledarskap.indd 2

10-05-19 15.48.12


BeGreppbart BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.

Aktuella titlar På www.liber.se/begreppbart kan du läsa mer om övriga redan utgivna titlar i BeGreppbart-serien.

Kommande titlar Bli först med det senaste! Anmäl dig till Libers nyhetsbrev för Högskole- och fortbildningslitteratur (välj Företagsekonomi och/ eller Sociologi) och du får löpande information om nya och kommande titlar. Du anmäler dig på: www.liber.se (klicka på Nyhetsbrev längst ner på sidan)

Kontaktpersoner Serieredaktörer Mats Börjesson, professor i sociologi vid Mälardalens högskola mats.borjesson@mdh.se Alf Rehn, professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi alfrehn@mac.com

Ansvariga förläggare Ola Håkansson, Liber ola.hakansson@liber.se Peter Söderholm, Liber peter.soderholm@liber.se

Begreppbart Ledarskap.indd 3

10-05-19 15.48.12


Till v책ra k채ra barn: Erik, Sara, Mathilda och Miha

Begreppbart Ledarskap.indd 4

10-05-19 15.48.12


Innehåll Tänk dig …  7 Del I. Perspektiv på ledarskap  14

Ledare och ledarskap  16 Efterföljare och efterföljarskap  42 Om sammanhangets betydelse för ledarskap  55 Del II. Alternativa perspektiv  69

Hjälteorienteringen – några utmaningar  71 Ledarskap i dag – mycket snack och lite verkstad?  81 Ledarskap – alltid bra?  98 En avmystifierad syn på ledarskap  105 Avslutning  115

Noter  120 Referenser  121 Register  127

Begreppbart Ledarskap.indd 5

10-05-19 15.48.12


Begreppbart Ledarskap.indd 6

10-05-19 15.48.12


Tänk dig …

Tänk dig att du arbetar som chef för en större avdelning i ett företag som producerar teknologiskt avancerade produkter och tjänster. Du blev ansvarig för avdelningen i samband med en omorganisation för bara ett år sedan. Tidigare hade du arbetat som specialist inom ett teknikområde men hade efter hand fått alltmer ansvar för samordning av arbetsuppgifter och ledning av personalen. Att få syssla mer med arbetsledning och samordning passade dig väl. Specialistjobbet var visserligen spännande de första åren, men så småningom tröttnade du på tekniska instrument och blev alltmer intresserad av människor och ledningsfrågor. Parallellt med att dina intressen och ansvarsområden försköts mot ledningsfrågor lät företaget dig också gå flera chefs- och ledarskapsutbildningar. Du läste om att ledarskap var kopplat till strategier och förändringar och att det även handlade om att formulera visioner och skapa en övergripande företagsidentitet. Du uppfattade att ledarskap var annorlunda än traditionellt chefskap eftersom det handlade om förändring och förnyelse snarare än om stabilitet och kontroll. Att syssla med ledarskap innebar ett mer utåtriktat arbete fokuserat på de stora övergripande frågorna. Det här var frågor som låg i linje med hur du uppfattar dina egna intressen. När du så befordrades till chef för avdelningen var det mycket betydelsefullt för dig personligen – du såg det som en möjlighet att utveckla dina intressen för människor och strategiers utveckling och förändring. När du nu tittar tillbaka på det gångna året konstaterar du att chefsjobbet inte riktigt handlade om det där ledarskapet som du både trodde och hoppades på. Den organisationsförändring som påbörjades i samband med att du blev chef gjorde att mellanchefernas arbete fick en mer verkställande karaktär. Nu handlar det om att se till att hålla det organisatoriska maskineriet rullande. Det är arbetsscheman, budgetarbete, semesterplanering, vikarier, inköpsfrågor … Mycket av arbetet styrs av krav och förväntningar uppifrån. Det krävs framför allt mycket dokumentation och rapportering av 7

Begreppbart Ledarskap.indd 7

10-05-19 15.48.12


verksamheten genom olika typer av informations- och ekonomistyrsystem. Uppifrån talar man om att göra företaget mer transparent. Detta var inget stort problem inledningsvis eftersom du trodde att en del av kraven skulle lägga sig efter hand. Så blev det inte, och när det har visat sig att chefsarbetet huvudsakligen handlar om operativ och administrativ kontroll har du blivit alltmer frustrerad. Du försöker emellanåt lyfta diskussionen vid möten och i informella samtal med dina medarbetare, men det är svårt. Kraven på medarbetare att leverera i rätt tid utifrån mål och tidsscheman som fastställs i produktion och projekt gör att tiden för att prata om visioner och strategier aldrig tycks räcka till. Du upplever nu att chefsrollen inte sammanfaller med vare sig dina ambitioner och styrkor eller ditt sätt att se på ledarskap. Du har samtidigt en stark känsla av att detta inte är särskilt gynnsamt för din organisations möjligheter att tillvarata medarbetares kompetens och möjliggöra utveckling och förnyelse. Den här situationen är inte sällsynt. Många upplever att det är svårt att praktisera ledarskap på ett sätt som känns meningsfullt. Man kanske känner att man inte har tid eller att organisationen inte är tillräckligt lyhörd för det ledarskap man vill utöva. Man upplever att det är så mycket som kommer i vägen för möjligheterna att utöva ledarskap – det blir ”mycket snack och lite verkstad”. Det här gör förstås att det är angeläget att fråga sig vad ledarskap egentligen handlar om. Måste ledarskap alltid vara fråga om stora engagerande tal och formulerade strategier, eller är ledarskap något som man ut­ övar i det lilla, i det vardagliga samtalet med medarbetare? Vem är det som ska utöva ledarskap? Är det något som bara vissa naturligt utvalda kan syssla med, eller är det något som även ”vanliga dödliga” kan ägna sig åt? Är det något som bara chefen gör eller något som även andra utan chefstitel kan utöva? Är ledarskap inte också en fråga om ömsesidighet, där rollen som efterföljare är betydelsefull för vilken typ av ledarskapsrelation som utvecklas? Vilken betydelse har sammanhanget och organisationskulturen eller andra förhållanden för vilket ledarskap som är mest effektivt? Detta är några av de frågor som berörs i boken.

8

TÄ N K D I G …

Begreppbart Ledarskap.indd 8

10-05-19 15.48.12


Bokens upplägg och syfte I det inledande fallet ovan talade vi om ledarskap som något ­annat än traditionellt chefskap. De senaste två decennierna har mycket kraft lagts på att särskilja ledarskap från traditionellt chefskap i syfte att balansera chefskap i riktning mot det förra. Ledarskap blir då typiskt något bättre och mer imponerande än ”bara” chefskap eller management. Den s.k. nya ledarskapsorienteringen1, inom vilken man lade grunden för distinktionen mellan chefskap och ledarskap, finner vi bland dem som för tjugotalet år sedan framhöll att det var frånvaron av ledarskap som var orsaken till många västerländska företags oförmåga att vidmakthålla och skapa förnyad konkurrenskraft. Då ”den nya ledarskapsorienteringen” inte längre är fullt så ny betecknar vi denna den halvnya ledarskapsorienteringen. Etableringen av den halvnya ledarskapsorienteringen bidrog till att idéer om storslagna visioner och strategier etablerades som centrala i ledarskap, både i teorin och i praktiken. Utbredningen av dessa idéer har kanske mer än något annat bidragit till den enorma popularisering av ledarskap som skett de senaste tjugo åren. Denna popularisering har också skett parallellt med framväxten av en veritabel industri av ledarskapsutbildningar, som ytterligare bidragit till att skapa stor genomslagskraft för ledarskap i allmänhet och särskilt för de idéer – till exempel transformativt ledarskap – som vi finner i den halvnya ledarskapsorienteringen. En central ambition med den här boken är att redogöra för olika synsätt på ledarskap och särskilt belysa den halvnya ledarskapsorienteringen, både som den presenteras i teorier och som den kommer till användning i praktiken. Mycket av det halvnya har kommit att dominera sättet att se på ledarskap, och det är förstås angeläget att göra en närgranskning av detta tankegods. Det är följaktligen viktigt att inte bara redogöra för de centrala resonemangen utan också försöka visa vad som händer när praktiker, framför allt chefer, försöker arbeta med och förverkliga de begrepp och resonemang som lanserats inom den halvnya ledarskapsorienteringen. Viktiga frågor som vi berör är hur man bland chefer talar om och ser på dessa resonemang och hur man försöker arbeta med dem i sin verksamhet. Vad händer när dessa teorier möter verkligheten?

TÄ N K D I G …

Begreppbart Ledarskap.indd 9

9

10-05-19 15.48.12


Vår första – och kanske viktigaste – ambition i denna bok är att ge en kritisk och reflektionsstimulerande översikt över och diskussion om dominerande idéer och uppfattningar om ledare och ledarskap. Hur resonerar ledarskapsforskare och andra ”experter” om ledarskap och vad vet vi efter åtskilliga decennier och många tusen studier av ledare, ledarskap och chefsarbete? Redogörelsen för litteraturen innebär förstås att vi riktar rätt mycket fokus på ledaren. Men som antyddes ovan utövas inte ledarskap i ett socialt vakuum, och vi når knappast en förståelse av dessa processer om vi inte också inkluderar efterföljarna (followers) i den interaktion som sker i ledarskapsprocesser. Ett centralt problem i det mesta av litteraturen om ledarskap är att efterföljaren ofta har marginaliserats och mest beskrivits som ett passivt föremål i händerna på ledaren. På samma sätt som kläderna påstås göra mannen gör ledaren efterföljaren (eller medarbetaren). Det är ledaren som utgör den handlande aktören i ledarskapsprocessen. Ledaren leder de ledda, de senare följer den som leder. En sökning på Bokus.com (januari 2010) på ”efterföljare” ger två träffar, att jämföra med femhundra för ”ledarskap”. (Symboliskt är väl dessutom att termen efterföljarskap markeras som felstavning i Word.) I ledarskapslitteraturen beskrivs vanligen efterföljaren, mer eller mindre explicit, som ledarens förlängda arm och någon som passivt reagerar på ledarens agerande. I en del aktuell forskning om ledarskapsprocesser håller dock detta på att förändras något (Riggio m.fl. 2008, Shamir m.fl. 2007). Det har blivit vanligare att man försöker förstå efterföljaren som en integrerad aktör i ledarskapsprocessen. Och ibland kanske individer helt enkelt agerar oberoende av chefen, varvid ledarskapet helt ­enkelt sidsteppas. Efterföljaren (icke-chefen, icke-ledaren) blir då inte efterföljare i egentlig mening – man är betydligt mer aktiv och kanske till och med så självgående eller inflytelserik att etiketten efterföljare blir missvisande. Själva uppdelningen ledare–efterföljare gör inte rätt­visa åt relationer och skeenden. Ibland kan man till exem­pel prata om medarbetare i stället. Men även i fall där någon form av efterföljarebegrepp verkar användbart är det viktigt beakta variationerna i fråga om efterföljarnas roller och agerande. Inom forskning som beaktar efterföljare framhålls ibland efterföljarens behov och sökande efter mening och säkerhet, och ”identitet” är här ett viktigt begrepp (van 10

TÄ N K D I G …

Begreppbart Ledarskap.indd 10

10-05-19 15.48.13


Knippenberg m.fl. 2007). En andra ambition med den här boken är således att redogöra för betydelsen av efterföljare och efterföljarskap i ledarskapsprocesser och därigenom komma närmare ledarskap som en form av social interaktion. Ett annat förhållande som är viktigt att beakta i ledar­skaps­pro­ cesser är det sammanhang i vilket ledarskap utövas. Liksom betydelsen av efterföljaren har detta ofta marginaliserats och tonats ner i mycket av den traditionella ledarskapslitteraturen. Man söker ofta efter abstrakta och generella begrepp och lagbundenheter som ska gälla mer eller mindre universellt. Anhängare av teorier om transformativt ledarskap eller Nivå 5-ledarskap hävdar att dessa ger överlägsna resultat oberoende av organisationens situation och sam­man­hang. Olika sammanhang blir då mer en fråga om smärre anpassningar av en generell ledarskapsformel till särskilda verksamhetsbetingelser. Men om ledarskap i stället ses som en social interaktion kan sammanhanget förstås som en sociokulturell scen på vilken ledarskapet utspelas, och då är sammanhanget centralt och styr aktörerna. Om man tar efterföljarens tolkning av ledaren och dennes utövande av ledarskap på allvar blir det förstås viktigt att också inkludera betydelsen av de ekonomiska, sociala och kulturella sammanhangen för hur ledarskapsprocessen utvecklas och formas. Nationella, organisations- och yrkesgruppskulturer spelar stor roll, men även typ av verksamhet och specifik företagssituation kan spela in. Ett företag på uppgång och ett företag i nedskärningstider kan kräva väldigt olika ledarskap. Marginaliseringen av sammanhanget är delvis ett resultat av ambitionen att säga något om ledarskap med relevans för många olika situationer, men eftersom det finns en bred variation av relationer och interaktioner och sociala och kulturella sammanhang så tenderar generella definitioner av ledarskap att bli rätt så vaga och tämligen intetsägande. De fångar inte upp rikedomen och komplexiteten hos ledarskap i olika typer av organisationer. Vad som gäller som en medelvärdeskorrelation tvärs över tusentals olika fall säger kanske mycket lite om flertalet av alla dessa fall. En tredje ambition med den här boken är därför att belysa betydelsen av sammanhang för ledarskap, och här kommer särskilt ledarskap i kunskapsintensiva organisationer att diskuteras.

TÄ N K D I G …

Begreppbart Ledarskap.indd 11

11

10-05-19 15.48.13

9789147094929  
9789147094929  

ISBN 978-91-47-09492-9 © 2010 Stefan Sveningsson, Mats Alvesson och Liber AB Redaktörer: Carina Blohmé och Åsa Sterner Omslag och grafisk fo...