9789127467743

Page 1

Historia

åk 4 –6

Arbetsbok 3

med webbövningar

Lotta Malm Nilsson

Innehåll

1700-talet 3

1800-talet 16

I denna bok samlar du kunskap som du lärt dig i PULS Historia. Ibland behöver svaret lite mer utrymme.

Pennan visar att du behöver formulera ditt svar i ett skrivhäfte eller på dator/lärplatta.

Den sista uppgiften till varje avsnitt är fördjupande

Svaren kan du ge på olika sätt, genom att skriva text, rita bilder eller berätta muntligt.

5

Förbud mot kälkåkning – kungörelse Föräldralösa barn – barnhusrulla s. 174–177

1 Fyll i luckorna i texten. Välj bland orden i rutan.

innebär att man försöker

förskönar propaganda påverka svartmålar

människor att tänka på ett visst sätt. Då kanske man sin egen sida medan man den andra sidan.

2 Från 1700-talet finns många skrivna källor. Skriv fyra sorters källor som finns från denna tid.

3 Ge exempel på risker som finns med att använda källor från 1700-talet.

4 På vilket sätt informerades människor om nya regler och lagar på 1700-talet?

5 Vilken information kan vi hitta i en barnhusrulla?

6 Använd informationen från barnhusrullan för att räkna ut hur gamla de olika flickorna var när de kom till Stora Barnhuset.

7

5 Tänk att din uppgift är att ta reda på hur barnhusbarn i Stockholm hade det på 1700-talet. Skriv en resonerande text där du värderar barnhusrullan som historisk källa för det syftet.

KÄLLOR 12 1700-talet Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Sockenbarn – fattigräkenskaper och fotografi Utflyttningslängd och Amerikabrev s. 212–215

1 Dra streck från begrepp till rätt förklaring.

tuberkulos • • anteckningsbok med olika kolumner för in- och utbetalningar kassabok • • siffror som samlats in och visas upp i tabeller och diagram fosterhem • • betala för att få använda till exempel en gård och marken intill

statistik • • en allvarlig sjukdom som kan drabba lungor och andra organ arrendera • • tidigare namn för familjehem, hem där fosterbarn togs om hand

2 August Theodor Blomqvist är ett av alla barn som levde under 1800-talet.

a) Från vilken källa får vi information om August Theodor som barn?

b) Vilken information kan vi hitta i denna källa?

c) Det är inte enkelt att tolka informationen i källan. Varför?

3 Utflyttningslängd och Amerikabrev är två typer av källor vi kan använda för att få information om en familjs flytt. Fyll i fakta om de olika källorna.

Utflyttningslängd Amerikabrev

Vem skrev källan?

Var finns källan att hitta?

Vilken information ger källan? 4

Fundera över fördelar och nackdelar med Amerikabrev som historiska källor. Vad är det som gör att de kan vara bra som källmaterial? Finns det något som kan göra dem till osäkra källor?

KÄLLOR 30 1800-talet Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vad minns du om 1800-talet?

1 Vad stämmer om 1800-talet? Fyll i 1, X eller 2.

a) Vad förlorade Sverige i kriget mot Ryssland 1809?

1 Norge 2 Danmark 3 Finland

b) Vad ledde till att befolkningen ökade under 1800-talet?

1 industrier, skolor och sjukvård

2 fred, vaccin och potatis

3 järnvägar, skatt och sill

c) Vad bidrog uppfinningar och folkökning till?

1 industrialisering 2 vaccinering 3 ny regeringsform

d) Vart emigrerade en miljon svenskar?

1 Finland 2 Amerika 3 Frankrike

e) Vad kämpade många för under 1800-talet?

1 krig 2 miljö 3 allmän rösträtt

2 Bläddra till tidslinjen på sidorna 14–15 i den här boken.

a) Skriv in ”1800-TALET”.

b) Rita in ett par bilder som visar något typiskt för 1800-talet.

3

Informationen om de båda barnen på sidan 217 i grundboken är hämtad ur olika källor. Vilka olika typer av källor kan läroboksförfattaren ha använt sig av, tror du?

1 X 2

JUDeNDOM 31 KÄLLOR 1800-talet 31 SAMMANFATTNING Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.
a b c d e

Repetera Sveriges historia

1 Vad stämmer om människor i Norden? Sätt X

Det kan vara era X på samma rad.

Människor i Norden ... 900-talet 1500-talet 1870-talet kunde arbeta på fabrik.

levde i olika stater, som till exempel Sverige och Danmark.

var religiösa och trodde på högre makter.

var indelade i stånden adel, präster, borgare och bönder.

kunde äga slavar som utförde tungt arbete.

2 I vilken ordning hände det? Sätt ut 1–6 i rutorna på tidslinjen.

1 Nordens länder enas i Kalmarunionen.

2 Idéer om vetenskap och mänskliga rättigheter blir viktiga.

3 Vikingar anfaller Lindisfarne.

4 Reformationen, kyrkan blir protestantisk istället för katolsk.

3 När levde personen? Sätt ut a–e i cirklarna på tidslinjen.

5 Freden i Roskilde, Sverige är som störst.

6 Kristendomen införs i Sverige.

7 Industrialiseringen, allt er arbetar i fabriker.

a drottning Kristina c Karl XII e Heliga Birgitta

b demonstrant för allmän rösträtt d Gustav Vasa

32 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.
1809 1800 1719 1700 1900 1611 1600 1521 1500 1400 1300 1200 1100 1050 1000 900 800 790 1772

Historia

åk 4 –6

PULS Historia täcker kursplanens centrala innehåll i historia för årskurserna 4–6 i läroplanen Lgr22.

I arbetsboken möter eleven uppgifter som tränar ord och begrepp, befäster faktakunskaper och utmanar till vidare tänkande. Arbetsbok 3 tar upp 1700-talet och 1800-talet.

Till arbetsboken finns självrättande webbövningar för ytterligare träning av ord och begrepp – logga in på nok.se.

PULS Historia består av:

• Grundbok, tryckt och digital

• Arbetsbok med webbövningar

• Lärarhandledning med lärarwebb

Historia

Arbetsbok 1 Vikingatiden Medeltiden

Historia

Arbetsbok 2 Vasatiden Stormaktstiden

PULS stadieböcker finns i ämnena: Geografi, Historia, Religion, Samhälle Biologi, Fysik, Kemi, Teknik

Boken fortsätter på webben

Historia

Arbetsbok 3 1700-talet 1800-talet

ISBN 978-91-27-46774-3 9 7 8 9 1 2 7 4 6 7 7 4 3
åk 4 –6
Arbetsbok 1 med webbövningar åk 4 –6
Arbetsbok 2 med webbövningar åk 4 –6
Arbetsbok 3 med webbövningar

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.