Page 1

Utvecklas och lära tillsammans

Hur kan pedagogisk dokumentation användas som grund i ett utforskande arbetssätt? I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande tillsammans med barnen. Boken innehåller många konkreta och levande exempel från verksamheten i förskolan. Med hjälp av öva-pröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns i boken kan ni i arbetslaget tillsammans arbeta vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten. Den nya upplagan är reviderad enligt Lpfö 18 och innehåller två nya kapitel. Till boken finns en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg samt studiehandledning att kostnadsfritt ladda ner via nok.se.

Författarna är verksamma inom förskola och skola i Sigtuna kommun och Västerås kommun. Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är rektor och pedagogista. Leicy Olsborn Björby är konstnär, ateljerista och föreläsare.

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-45818-5

Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN Gunilla Essén  Erika Björklund  Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk dokumentation

A

R ND

A

P UP

GA LA

N

FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans

Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

9 789127 458185

Pedagogisk_dokumentation_cover Alla sidor

2019-12-16 15:20


Förord sedan fick frågan om att skriva en bok om pedagogisk dokumentation kändes det först som en näst intill omöjlig uppgift. Hur skulle vi kunna skriva om något som inte är en metod, men ändå synliggöra och beskriva användbara ­metodiska grepp? I vårt dagliga arbete tänker vi på pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt och en process. Nu skulle vi alltså försöka fånga något som hela tiden är föränder­ ligt och beroende av sitt sammanhang och fästa det på papper. Med facit i hand vet vi nu att boken fyller sin funktion. ­Precis som vi hoppades på har boken blivit en ”kollega” att hålla i handen och tillsammans utveckla sin praktik med. När nu förskolan har fått sin nya läroplan ville vi uppdatera boken när vi för fem år

4

pedagogisk dokumentation textssection.indd 4

2019-12-16 13:18


så att den fortfarande kan vara ett aktuellt stöd i det kollegiala lärandet. Texten är uppdaterad i enlighet med läroplanen och vi har också valt att lägga till två kapitel. Dels ett kapitel där vi fördjupar oss i pedagogisk dokumentation i relation till begrep­ pen utbildning och undervisning, dels ett kapitel där vi lyfter det viktiga mötet med grundskolan och visar exempel på hur pedagogisk dokumentation kan vara en tillgång i arbetet med övergångar och i samverkan. Vår förhoppning är att boken kan stödja barnens rätt till kontinuitet och progression genom sin utbildning, på sin väg från förskola till grundskola. När vi nu ser tillbaka känner vi oss glada över att vi antog ­utmaningen. Det har varit en rolig och spännande resa även denna gång och vi hoppas att vårt bidrag ska hjälpa till att skapa nya sammanhang, sätta igång något hos er som läser och att det i sin tur ska starta nya processer i er verksamhet, nya berättelser som sätts i rörelse tillsammans med barnen och era kollegor.

Gunilla Erika Leicy

pedagogista pedagogista ateljerista

Till boken finns en kostnadsfri studiehandledning tänkt att använda för ett fördjupat kollegialt a ­ rbete. Logga in på nok.se för att ladda ner.

5

pedagogisk dokumentation textssection.indd 5

2019-12-16 13:18


Vad är pedagogisk dokumentation? som ett demokrati­projekt som utgår från barns rätt att få vara del av vår nutid, inte bara av en framtid. Det innebär ställningstagande kring kunskaps­ syn och värden, som i sin tur kan vägleda oss i vårt praktiska arbete. Att arbeta med pedagogisk dokumentation handlar om att, med utgångspunkt i det som hänt, utveckla utbildningen och undervisningen tillsammans – barn och pedagoger. Man blir aldrig färdig med pedagogisk dokumentation efter­ som det är en process och ett förhållningssätt. Denna process behöver vara i ständig förändring för att möta de barn och kol­ legor, den förskola och den värld som hela tiden blir till på nytt. Pedagogisk dokumentation erövras alltid i handling. Då först utvecklas och lär vi tillsammans. Pedagogisk dokumentation består av olika delar som tillsam­ mans bildar en helhet: vi ser pedagogisk dokumentation

— Observation — Dokumentation — Reflektion — Pedagogisk berättelse

För att tydliggöra arbetsprocessen har vi valt att använda bilden av en bländare i olika lägen som en symbol och metafor för hur de olika delarna skiljer sig åt. Bländaren visar hur vi zoomar in och zoomar ut, hur vi reflekterar och analyserar utifrån ett större och mindre perspektiv.

18

pedagogisk dokumentation textssection.indd 18

2019-12-16 13:18


Observation Observation är ett brett insamlande av information för att på olika sätt ta reda på någonting. Det innebär att se och iaktta uppmärksamt. Traditionellt har vi använt oss av observationer för att titta på barnet som objekt i förhållande till en normal utvecklingskurva. Men när vi pratar om observationer som en del i arbetet med pedagogisk dokumentation, är inte syftet att bedöma för att sedan ändra barnet och rätta till brister. Observationer kan göras utifrån en mängd olika syften men nyfikenheten och viljan att få reda på något är drivkrafter: Vad är det som engagerar barnen? Vilka frågor är de upptagna av? Vilka material lockar dem? Var befinner sig ­pedagogerna i rummet? Syftet är att iaktta för att få ett underlag som vi sedan kan bearbeta och göra val utifrån. Observationerna ­an­vänds alltså framåtsyftande.

Dokumentation Dokumentationen innebär att vi gör val utifrån våra observa­ tioner – anteckningar, foton, filmer, barnens alster – och smalnar av vårt intresseområde: Barnen packar i och packar ur, de fyller lådor och bär runt dem. De verkar upptagna av att ­för­flytta material. Vad är det som lockar dem? Dessa dokumentationer är inte desamma som de vi använder till lärloggar och andra verktyg där syftet är att visa läroplans­ uppdraget i vår praktik. De underlag vi väljer ut som underlag för reflektion ska väcka nyfikenhet till vår praktik med syfte att förstå mer. Genom att samla ihop observationerna, kan vi få syn på ­frågor som vi vill fördjupa oss i. Vi kan då välja ett fokus som hjälper oss att rikta blicken när vi fortsätter dokumentera.

19

pedagogisk dokumentation textssection.indd 19

2019-12-16 13:18


Reflektion Reflektion är ett kollektivt arbetsverktyg som syftar till att för­ söka förstå och upptäcka mer om vad som händer och varför: Hände det något oväntat? Vilka nya frågor har väckts? Hur går vi vidare? En dokumentation blir pedagogisk först när den används i reflektion tillsammans med andra – barn, kollegor och vård­ nadshavare. Genom att titta bakåt och utgå från det som har hänt, kan vi skapa möjlighet för nya saker att hända.

Pedagogisk berättelse Under arbetet med pedagogisk dokumentation behöver vi ibland samla ihop våra dokumentationer och göra urval för att få syn på och beskriva olika processer som pågått över tid. I denna bok använder vi begreppet pedagogisk berättelse för att särskilja processen i arbetet med pedagogisk dokumentation, från en sorts sammanställning och färdig berättelse av en peda­ gogisk lärprocess. I en pedagogisk berättelse handlar det om att synliggöra de val vi har gjort och hur barnens frågor har drivit projekten och undervisningen framåt. I berättelsen kan vi också få syn på vilken betydelse våra val har haft kopplat till alla yttre och inre faktorer som miljö, material och våra egna erfarenheter. Det kan exempelvis vara hur lärmiljöerna utvecklats, hur barnens kommunika­tiva förmåga har utmanats eller för att synliggöra vilka vägar projektet har tagit. Berättelsen kan också användas för att visa varje enskilt barns förändrade kunnande och som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. En pedagogisk ­berättelse är en gemensam tolkning av en lärprocess och av vår undervisning och kan ta sig uttryck på många olika sätt. Se ­exempel på sidan 47 och framåt.

20

pedagogisk dokumentation textssection.indd 20

2019-12-16 13:18


ƒ Pedagogiska berättelser beskri­ ver processen som pågått, ett sätt att samla ihop olika delar och synliggöra lärandets resa.

Formen för en pedagogisk berättelse kan också se olika ut. Det avgörs av hur den ska användas och vem som är mottaga­ ren. Den kan exempelvis skapas i ett presentationsprogram och ­proji­ceras på en vägg eller i ett tak, de kan sammanställas som ett inlägg i en lärportal, skrivas ut och användas som en bok ­eller sättas upp på väggen för att bjuda in andra till den pågående processen. REFLEKTION

• Vilka former av obser­va­­tioner gör ni idag? Hur g ­ ör ni?

• Vilka former av ­doku­­mentationer gör ni idag? Utifrån vilket syfte?

• Ta hjälp av blända­ ren i olika lägen och försök sor­tera ert material utifrån dessa.

Inventera vad ni redan gör Tillsammans har ni i arbetslaget säkert redan en stor mängd material, kanske både observationer, dokumentationer och ­reflektioner. För att skapa medvetenhet kring vilka delar ni ­redan gör och vad ni vill göra och lära mer om, kan det vara en hjälp att tillsammans sortera vad som är vad. En god idé kan vara att samla ihop ett urval och lägga ut det på ett stort bord eller på golvet för att skapa en överblick.

21

pedagogisk dokumentation textssection.indd 21

2019-12-16 13:18


Ett exempel SAMLA PINNAR Barnen samlade pinnar i skogen. Vi bad dem sor­ tera pinnarna, och vi dokumenterade genom att fotogra­ fera. Men barnen gjorde inte som vi hade tänkt utan lade dem i oord­ ning. Vi antog att de inte kunde sor­ tera. När vi tittade på bilderna efteråt upptäckte vi plötsligt ett mönster. Barnen hade inte sorterat utifrån längd som vi hade tänkt, utan från färgen på pinnarnas bark. Vi blev överraskade av hur smalt vi hade tänkt och att vi redan innan hade bestämt oss för ett ”rätt” sätt. Vi hade glömt bort att vara nyfikna och hamnade istället i att bedöma om de kunde sortera pinnar efter längd eller inte. Vi bestämde oss för att pröva en gång till men denna gång dokumentera vilka olika strategier barnen använde sig av. Hur de sorterade pinnar. TARJA, PEDAGOG

ENSKILD REFLEKTION Vilka frågor väcker din nyfikenhet just nu?

GÖRA – PRÖVA

• Välj en fråga som ni vill undersöka tillsam­ mans med barnen.

• Gör en PRE-planering, formulera mål och syfte och koppla till läroplanen.

• Genomför aktiviteten. • Dokumentera och gör en snabbreflek­ tion med hjälp av POST-dokumentet.

• Titta sedan på doku­m­entationen tillsammans i arbets­ laget och reflektera. Fortsätt sedan att utveckla och utmana.

44

pedagogisk dokumentation textssection.indd 44

2019-12-16 13:18


Frågor som öppnar och frågor som stänger Förskolan ska upp­ muntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsik­ ter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna upp­ fattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. LPFÖ 18

När vi ställer en öppen fråga bjuder vi in till dialog och reflek­ tion, till att tänka tillsammans. Samtidigt visar vi att vi är nyfikna och intresserade av svaret. En stängd fråga har oftast bara ett svar och ger nästan ingen information. I en utforsk­ ande undervisningsprocess blir det viktigt för oss vuxna att inte leta efter rätt svar eller en sanning. Vi behöver träna oss i att undvika slutna ja­ och nej­frågor och istället lyssna och vara nyfikna på barnens tankar. Ibland är det i ”mellanrummen” och tystnaden som svaren kommer. Att få syn på hur olika sorters frågor leder till olika sorters svar är också viktigt. Men framför allt handlar det om genuin nyfikenhet, att vara beredd på att bli förundrad tillsammans med barnen, att låta oss överraskas av dem – och bli berikade. Det blir även skillnad i dokumentationen beroende på om vi verkligen är nyfikna och vill veta något eller om vi redan tänker att vi vet svaret. Ställer vi en nyfiken eller en kontrollerande fråga? Undrar vi på vilka sätt barnen väljer att sortera pinnar eller und­ rar vi om barnen kan sortera pinnar? Valet av fråga säger mer om oss själva och hur vi ser på barnen än om vad barnen förmår.

Hur …? Vad …?

Om …?

Berät ta … ! Förklara …! Visa …!

Teckna, rita …!

45

pedagogisk dokumentation textssection.indd 45

2019-12-16 13:18


Fördjupad ­under­visning reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, vill vi lyfta fram och belysa pedagogisk dokumentations viktiga roll i och betydelse för undervisningen och utbild­ningen. Som vi har skrivit om tidigare så tänker vi att pedagogisk ­dokumentation är ett verktyg, men också ett förhållningssätt. Det är inte ett bevismaterial som ska användas för att styrka om vi ­undervisar eller inte, utan ett verktyg som ­hjälper oss att utveckla vår utbildning och undervisning så att alla barn får det de har rätt till.

i enlighet med den

 Pedagogisk dokumentation för att fördjupa och utveckla undervisningen.

84

pedagogisk dokumentation textssection.indd 84

2019-12-16 13:18


 Dokumentation från arbetet med att försöka säkerställa progressionen och kvaliteten på utbildningen under en ­studiedag.

I Lpfö 18 har sträva mot ersatts med ska – för att förtydliga att det är förskolans ansvar att ge varje barn förutsättningar att utveckla de förmågor och de mål som läroplanen föreskriver. I arbetet med pedagogisk dokumentation kan vi bland annat synliggöra, granska och utveckla vårt eget förhållningssätt, vår pedagogroll, och genom detta kommer vi även att utveckla våra undervisningsstrategier. Att kritiskt granska och reflektera över våra val, strategier och metoder är en viktig del i arbetet med att säkerställa kvaliteten på utbildningen och undervisningen. Om syftet med dokumentationen är att bevisa att vi under­ visar, det vill säga få bevis för att visa upp för någon annan, kommer det att kännas som ett tidskrävande arbete som

85

pedagogisk dokumentation textssection.indd 85

2019-12-16 13:18


tar tid från barnen och som inte hjälper oss att utveckla utbildningen och undervisningen. Det blir kravfyllt och ger ingen arbetsglädje. Som vi tidigare har understrukit så handlar pedagogisk dokumentation istället om att tillsammans med barnen/eleverna och kollegorna, med utgångspunkt i det som har hänt, reflektera över det görande och prövande som pågår. Genom reflektion utifrån olika situationer i vardagen med ett konkret material på bordet, kan vi vidga och fördjupa vår utbildning och undervisning och ge alla barn och elever möjlighet till reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Förskolan – första steget i utbildningen Utbildning och undervisning är inga nya begrepp i skolsam­ manhang eller i utbildningssammanhang. När det gäller för­ skolan slår skollagen (SFS nr: 2010:800) fast att förskolan är en del av skolväsendet och att undervisning ska bedrivas i försko­ lan. Den 1 juli 2019 trädde den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18, i kraft. Den har uppdaterats mot gällande lagstiftning, därför används begreppen utbildning och undervisning. I Lpfö 18 har begreppet utbildning fått ersätta ordet verk­ samhet för att ytterligare förstärka helhetsperspektivet som kännetecknar förskolan. Förskolan är med andra ord den första delen i hela utbildningssystemet och det är därför viktigt att den inledande utbildningen ges rätt värde.

Förskola   

Förskoleklass

Grundskola

Gymnasium

Universitet

?

86

pedagogisk dokumentation textssection.indd 86

2019-12-16 13:18


REFLEKTION Reflektera över begrep­ pen utbildning och undervisning. Prata tillsammans i arbets­ laget och b ­ eskriv för varandra:

• Hur har ni tagit er an begreppen?

• Håller ni med ­ arandra eller tänker v ni olika?

Utbildningen omfattar både den pedagogiska miljö som har skapats för barnen – möbler, färger, material – och den organisa­ tion som vi pedagoger använder oss av för att skapa en kvalitativ utbildning, till exempel rutiner, scheman, gruppindelningar samt resurser som till exempel tillgång till digitala verktyg. Målen i läroplanen bildar en helhet och alla delar är lika vik­ tiga. De olika målen går in i varandra och genom att kombinera dem får arbetslaget oändliga möjligheter att skapa en intressant och meningsfull utbildning och undervisning utifrån sitt syfte och den befintliga barngruppens erfarenheter, kunnande, behov och intressen.

• Vad betyder begrep­ pen på er förskola/ skola?

• Har ni en gemensam definition?

 Den pedagogiska miljön är en del av utbildningen som skapar ­förutsättningar för undervisning och lärande.

87

pedagogisk dokumentation textssection.indd 87

2019-12-16 13:18


En bro mellan ­skolformerna pedagogisk dokumentation kan vi stödja och ge plats för barnen i själva övergången, som individer i en grupp på väg från en verksamhet till en annan. Den kan vara en bro mellan verksamheterna för att skapa trygghet, men också för att förtydliga barnens identiteter och erfarenheter på flera sätt än genom ord. Pedagogisk dokumentation kan hjälpa oss att ”lägga praktiken på bordet” när pedagogerna ska mötas kring vad som är gemensamt respektive unikt i respektive skol­ form och hur det gemensamma uppdraget kan förstärkas. Uppdraget att arbeta med övergång och samverkan är tu­ delat, enligt förskolans och grundskolans läroplaner. Den ena delen av uppdraget innebär att personalen ska samverka med varandra på ett förtroendefullt sätt för att stödja barnen i deras utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Pedagogerna ska: genom att arbeta med

”Utbyta kunskaper, erfarenheter och information om inne­ hållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande” LPFÖ 18 OCH LGR 11

Den andra delen av uppdraget innebär att hitta samarbets­former som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnads­havare inför själva övergången från förskolan till förskoleklassen, ­skolan och fritidshemmet.

116

pedagogisk dokumentation textssection.indd 116

2019-12-16 13:18


Uppdraget med samverkan och övergångar är ett viktigt upp­ drag eftersom skolformerna är olika, men delar ett övergripande syfte: ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och ­elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”[...] ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers ­allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompe­ tenta och ansvarskännande individer och medborgare” SKOLLAGEN 4 § SYFTET MED UTBILDNINGEN INOM SKOLVÄSENDET

„ Pedagogisk dokumentation kan hjälpa oss att slå hål på våra förutfattade mening­ar om vad skolan är idag.

De flesta barn i Sverige finns i vårt utbildningssystem från 1,5 års ålder till att de tar studenten som 19-åringar. Pedagogerna som möter barnen/eleverna under alla dessa år har ett gemensamt uppdrag. Därför är det både spännande och viktigt att vi som arbetar med barn och elever i de olika åldrarna möts för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna för sin utbildning, både för dem som individer men också för och med dem som medborgare i en framtida värld. Hela utbildningssystemet är i ständig förändring, inte bara förskolan. Vi kan med säkerhet säga att när dagens förskolebarn börjar skolan så är det inte samma skola som du själv har gått i. Precis som i förskolan har uppdraget i alla skolformer föränd­ rats i takt med att omvärlden förändrats. Självklart finns det så­ väl i förskolan som i skolan både innehåll och arbetssätt liksom förväntningar, normer och strukturer som är mer eller mindre stabila över tid, men också vissa som kanske skulle må bra av att synliggöras och omprövas. Genom att mötas mellan de olika skolformerna har vi möjlighet att ”zooma ut” våra verksamheter och se dem på distans. Vilka är våra ”blinda fläckar”? Vad tar vi för givet?

117

pedagogisk dokumentation textssection.indd 117

2019-12-16 13:18


Utvecklas och lära tillsammans

Hur kan pedagogisk dokumentation användas som grund i ett utforskande arbetssätt? I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande tillsammans med barnen. Boken innehåller många konkreta och levande exempel från verksamheten i förskolan. Med hjälp av öva-pröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns i boken kan ni i arbetslaget tillsammans arbeta vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten. Den nya upplagan är reviderad enligt Lpfö 18 och innehåller två nya kapitel. Till boken finns en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg samt studiehandledning att kostnadsfritt ladda ner via nok.se.

Författarna är verksamma inom förskola och skola i Sigtuna kommun och Västerås kommun. Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är rektor och pedagogista. Leicy Olsborn Björby är konstnär, ateljerista och föreläsare.

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-45818-5

Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN Gunilla Essén  Erika Björklund  Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk dokumentation

A

R ND

A

P UP

GA LA

N

FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans

Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

9 789127 458185

Pedagogisk_dokumentation_cover Alla sidor

2019-12-16 15:20

Profile for Smakprov Media AB

9789127458185  

9789127458185  

Profile for smakprov