Page 1

Å P T S Å L B E T N BLI I

! N E N O I S N PE EN BOK OM ATT GÖRA RÄTT VAL I SERIEN MAXIMERA DIN PENSION

Nils Bacos

ÅR FÖ ET RFA SF T ÖR TAR SÄ EN KR U IN TSE GS D PR D T OF ILL IL 20 13

ANDRA UPPLAGAN


Innehåll Förord

3

Förkortningar

11

Inledning Fyra delar

13 15

DEL I Så här beräknas skatten på din lön Marginalskatt Detta bör du veta om sparande Är alla pengar lika mycket värda? Olika former av sparande Traditionellt sparande - Påse 1 Sparande i Kapitalförsäkring och Investeringssparkonto - Påse 2 Sparande i Pensionsförsäkring - Påse 3 Sparande i hus och bostadsrätt Marginalskatt på sparande Så här väljer du sparform Så här fungerar det Så här ska du tänka Hur förvaltas ditt tjänstepensionskapital? Amortering Hur ska jag göra? Så här försäkrar du dig säkert Glöm inte bort ditt försäkringsskydd! Olycksfallsförsäkring Barnförsäkring

19 20 20 23 23 23 24

6

24 25 25 26 29 29 30 32 34 35 36 36 36 37


Livförsäkring Sjukförsäkring Premiebefrielseförsäkring Våra olika pensionssystem Allmän pension Det orangea kuvertet Tjänstepension Förmånsbaserad pension Premiebaserad pension Privat pension Privat pensionsförsäkring – en fälla för låginkomsttagaren Vem kan vara mottagare av pension? Förmånstagarförordnande Förfoganderätt Avståenderätt Enskild egendom Skilsmässa Din personliga situation

38 39 40 42 43 44 45 45 46 47 48 50 50 51 51 51 52 54

DEL II

57

Anställd Anställd med kollektivavtal Löneavstående Hur ska jag göra? Anställd utan kollektivavtal A Arbetsgivaren tecknar en individuell sjuk- och tjänstepensionsförsäkring för dig Individuell tjänstepension Löneavstående När du byter jobb

58 60 63 63 65 66 67 69 70

7


Hur ska jag göra? B Du kräver lönetillägg och löser pensions- och försäkringsfrågan själv Kompensationens värde är olika vid olika lönenivåer Ansvaret är ditt! När du byter jobb Hur ska jag göra? C Arbetsgivaren tecknar ett kollektivavtal DEL III Företagare Enskild firma eller handelsbolag Några grunder Så här resonerar jag I exemplet resonerar jag så här: Sex viktiga trappsteg Ung företagare Äldre företagare Lyfter du pension? Enskild firma eller aktiebolag? Hur ska jag göra? Egen företagare med aktiebolag Lite grunder Så här resonerar jag – ett exempel! Åtta viktiga trappsteg Arbete och pension efter 65 år Hur ska jag göra?

8

71 72 73 75 75 77 78 81 82 84 84 85 86 88 91 92 92 92 93 94 94 95 98 103 104


DEL IV

107

Mer att tänka på Ändrad pensionsålder Pensionsrätt för studerande Pensionsrätt för pensionärer Tjänstebil och pension Testamente Det här säger lagen om arv Enskild egendom Förvaring av testamente

108 108 109 110 111 112 112 113 114

Avslutande tankar Ordförklaringar

117 122

Användbara adresser

133

Bilaga

135

Översikt över din personliga ekonomi Om skatt Om sparformer Om försäkringar Om pensionssystemen För anställd med kollektivavtal För anställd utan kollektivavtal För dig som har lönetillägg och sköter pensions- och försäkringsfrågan själv För egenföretagare som driver aktiebolag

135 136 137 139 140 141 142 144 147

9


Så här beräknas skatten på din lön När man sparar till sin pension är det viktigt att känna till hur vårt skattesystem fungerar. Man måste förstå konsekvenserna av olika ekonomiska beslut och hur de påverkar den inkomst man får, nu och i framtiden. Skatte- och socialförsäkringssystemen har olika gränser som ligger till grund för beräkning av skatt, så kallade brytpunkter. Vår allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning mm grundas på den inkomst vi har. Värdet av förmånerna ökar i förhållande till mängden skatt och avgifter som vi betalar. Man måste vara medveten om att när man når vissa inkomstgränser, så ökar inte längre förmånerna i storlek, trots att man betalar mera i skatt. Det här avsnittet benar ut begreppen och du som har läst min bok ”Planera Pensionsuttagen Rätt!” i serien Maximera Din Pension, kommer att känna igen en del. För att lättare kunna förstå resonemangen i Del II eller III, är det viktigt att du läser det här avsnittet först. De andra avsnitten är fristående, så att du sedan kan hoppa vidare till den del som handlar om din situation.

Marginalskatt Vi betalar skatt i förhållande till inkomstens storlek. Vårt inkomstskattesystem är uppbyggt enligt en trappstegsmodell med tre steg. Om du har kunskap om var gränserna för de olika trappstegen går, kan du planera ditt sparande så att du inte betalar mer skatt än nödvändigt. Första steget i skattetrappan kallas kommunalskatt, vilket alla betalar oavsett inkomstens storlek. Kommunalskatten varierar något beroende

20


Så här väljer du sparform Vi vet att många suckar och blir frustrerade när de tänker på och försöker förstå hur det fungerar med vårt sparande till pensionen. En del är intresserade och skaffar sig kunskaper för att aktivt kunna påverka hur deras sparande ska förvaltas. De flesta vill inget hellre än att lägga ansvaret i någon annans händer. Men egentligen är det ju inte så komplicerat, om man förstår de grundläggande tankegångarna för långsiktigt sparande. Så här fungerar det Det finns en mängd olika teorier om hur man ska placera och öka sitt kapital, men det finns inte två rådgivare som ger exakt samma råd. Vi kan ofta läsa glättiga journalistiska texter om hur man snabbt kan bli rik eller hur man kan rädda sina pengar när börsen faller. Det intressanta är att tyckarna, dvs. rådgivarna, journalisterna, fondförvaltarna med flera, alltid visar med fina diagram, att deras teori är den rätta. Det är den säkert, under den isolerade tidsperiod de väljer. Men tänk på att ytterst få rådgivare är helt oberoende. Fundera över hur de får sin förtjänst, innan du fattar ditt slutgiltiga beslut. Med andra ord, rådgivaren vinklar sin information så att han kan sälja sin produkt. Journalisten vill sälja tidningar. Tänk på det nästa gång du läser en löpsedel: ”Börsen rasar – Så räddar du dina Pengar!” ”Bli inte blåst på din Pension!” ”Så blir du rik – Börsen stiger, heta Aktietips!” Historiskt sett kan man konstatera att aktier alltid gett den högsta avkastningen vid sparande över en längre tidsperiod. Man kan då ställa sig frågan varför inte alla människor köper aktier? Jag anser att

29


det beror på vår rädsla för att förlora pengar. Vi påverkas starkt av börsens ibland kraftiga svängningar, vilket gör att vi blir osäkra. Den psykologiska faktorn är stark och därför avstår många från att placera i aktier. Det är du själv som ska fatta dina beslut och ta ansvaret. Du måste därför ställa dig själv ett antal frågor: •

Vad är jag för typ av människa?

Är jag riskbenägen?

Hur mår jag när börsen sjunker?

Klarar jag av att köpa aktier när alla andra säljer?

Kan jag ha is i magen eller kommer jag att paniksälja när börsen rasat.

Det är ytterst få som kan pricka rätt och sälja när börsen står på topp och köpa när den är i botten. Min poäng är att det finns ett berättigande för fonder och livförvaltning, eftersom en stor del av oss sparare behöver den typen av produkter. De kan ge oss trygghet och tillåter även den som inte är så intresserad av att aktiespara, att enkelt kunna placera sina pengar och få en hyfsad avkastning. Så här ska du tänka När du sparar, måste du dela upp ditt sparkapital i kort, medel och lång spartid. Kort spartid gäller de pengar som du ska använda inom det kommande året. Om du bara har 25 000 kr och vet att du måste använda dem om sex månader, ska du inte placera dem på börsen och riskera att de har förlorat i värde när du behöver dem. Du gör istället bäst 30


Du som är förälder kan se till att dina barn har en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller tills de börjat arbeta och får en lön. Tyvärr är det många barnförsäkringar som upphör vid 25 års ålder. Försäkringsbolagen och föräldrar måste börja inse att många ungdomar ofta inte har en säker inkomst när de fyllt 25 år. Försäkringarna måste därför ha en längre giltighetstid, så att man undviker ett glapp. Livförsäkring När man bildar familj, tar lån, köper hus eller lägenhet, måste man samtidigt försäkra sig om att familjen ska kunna fortsätta sitt liv någorlunda oförändrat, materiellt sett, om man skulle avlida. Att teckna en livförsäkring, är ett bra och billigt sätt att skaffa ett skydd för sina efterlevande. Individuella livförsäkringar är billiga när man är ung. Priset stiger med åldern, men samtidigt avtar ju behoven. Se därför till att du och din partner båda har livförsäkringar, till ett belopp som ni anpassar till er skuldbörda, antal barn, inkomst etc. Kronor

Ålder Familjebildning, köp av bostad

Figur 6 Behov av efterlevandeskydd

38

Barnen flyttar hemifrån


Anställd Fokus för boken är långsiktigt sparande och i det här avsnittet tar vi upp anställdas situation ur ett pensionsperspektiv. Att vara anställd kan tyckas vara enkelt i många avseenden. De flesta anställda tar för givet att pensionsförmåner alltid ingår i anställningen, vilket inte stämmer. Oavsett vilken anställningsform man har, är det viktigt att man tar reda på och förstår vad som gäller. När du har läst del II, kommer du att ha en bra bas att stå på inför diskussioner med arbetsgivare. Det här avsnittet består av två delar •

Anställd med kollektivavtal

Anställd utan kollektivavtal

Det kan finnas anledning för dig att läsa båda om du är på väg att byta jobb. Eftersom man ska kunna läsa varje avsnitt för sig har jag, för att underlätta läsningen, valt att upprepa vissa delar. På så sätt försäkrar jag mig också om att du, som väljer att bara läsa den del som direkt berör dig själv, får ett helhetsperspektiv på det som gäller din situation. Har jag rätt lön? Det är en fråga som många av oss funderar över. Många jämför sin lön med vänners, för att avgöra om den egna lönen är marknadsmässig. Men blir jämförelsen rättvisande? Svaret är oftast nej. Vad många inte tänker på är att man måste ta med värdet av alla förmåner. Det kan till exempel vara extra semesterdagar, tjänstebil, friskvård eller det som vi förklarar i den här boken, det vill säga pensionsförmåner.

58


Enskild firma eller handelsbolag Några grunder Att driva enskild firma eller handelsbolag, innebär att du bland annat är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. Det innebär också att det överskott som uppstår blir din inkomst när året är slut. Man ser ofta nystartade företagare som kämpar och försöker att få det att gå runt. De första åren ger ofta väldigt låga inkomster. När sedan inkomsterna börjar komma, är det vanligt att man lägger överskotten i periodiseringsfonder för att ha som reserv till senare behov. Periodiseringsfonder innebär att man kan sätta av 30 procent av inkomsten i en fond, som man inte ska betala skatt för vid avsättningstillfället. Man kan använda pengarna, men man ska vara medveten om att de kommer att beskattas senast om sex år efter avsättningen, även om de inte finns kvar då. Man kan ha upp till sex fonder rullande. Fonderna kan också kvittas mot en eventuell framtida förlust. Fortfarande är det sex-årsgränsen som gäller. Man ska komma ihåg, att om man avvecklar företaget, ska samtliga avsättningar upp till beskattning på en gång. Det gäller alltså att ha pengar i kassan då. Man kan också sätta av en del av det redovisade överskottet i företaget till så kallade expansionsmedel, för att bygga upp ett kapital i företaget, på samma sätt som i ett aktiebolag. Man betalar då 22 procent i skatt på avsatt kapital. Den dag man löser upp avsättningen, betalas 22 procent skatt tillbaka, samtidigt som man blir skyldig att betala inkomstskatt och egenavgifter.

84


Man kan ställa sig frågan, om det är bra att sätta av kapital till periodiseringsfonder och expansionsmedel, samtidigt som man har låga inkomster? Du som företagare, strävar ju efter att ditt företag ska gå bra och ge dig höga inkomster, vilket kan leda till högre marginalskatt. Är det då inte bättre att du i nuläget tar ut en högre lön, till en inkomstskatt på 30 procent? Visst kommer du att få betala egenavgifter på din inkomst, men du får ju i gengäld högre sjukpenning, ålderspension och föräldrapenning. För tydlighetens skull, använder jag begreppet ”lön”, när jag syftar på överskott av aktiv näringsverksamhet. Överskottet är det som finns kvar efter att alla kostnader i bolaget är betalda.

Så här resonerar jag Jag har träffat många företagare, som valt att ta ut låga löner under lång tid och istället använt sig av periodiseringsfonder. De har därför fått lägre allmän pension och sämre sociala förmåner. När företagets ekonomi sedan stabiliserats eller de avvecklat företaget, har de fått högre marginalskatt, eftersom pengarna från periodiseringsfonderna då lagts ovanpå den övriga inkomsten. De har därför passerat maxgränsen för intjänande av allmän pension (8,07 inkomstbasbelopp) och har alltså gått miste om sociala förmåner i båda lägena. När en egenföretagare väljer att betala pensionsförsäkringspremier sänks löneuttaget, samtidigt som man får betala löneskatt för premierna. Löneskatten, som ersätter den egenavgift som man betalar om man istället lyfter en lön, är något lägre. Det kan låta lockande att göra så här, men man måste komma ihåg att man då går miste om pensionsrätt. Skillnaden i skatt i de båda fallen är marginell, men om

85


Egen företagare med aktiebolag Lite grunder En nyckelfråga, som varje företagare som driver aktiebolag borde ställa sig, är hur han kan lyfta pengar ur bolaget till så låg kostnad som möjligt. Samtidigt vill man som ägare försäkra sig om att man får en bra sjukpenning, ålderspension, föräldrapenning etc. Man kan ta ut pengar ur ett bolag på flera olika sätt. Jag vill visa konsekvenserna av olika uttagsstrategier. Ibland är det lämpligt att ta ut en högre lön, medan det ibland kan vara bättre att ta ut en lägre lön plus utdelning. Ibland är det bra att låta företaget betala en tjänstepension, medan det i vissa fall kan vara lämpligare att ta ut en högre lön och betala pensionen privat, etc. I mitt resonemang väger jag in olika förmåner och hur pengarna beskattas, både på kort och lång sikt. Man måste vara klar över att det inte finns en entydig lösning för alla. Ingen företagare är den andra lik. Alla har olika preferenser och befinner sig i olika faser av livet. När man som företagare ska ta ställning till på vilket sätt man ska ta ut pengar ur bolaget, måste man ha klart för sig vilka konsekvenser olika uttag får. Generellt sett kan man säga att om man tar ut en låg lön, straffar det sig genom att sjukpenning, ålderspension, föräldrapenning mm, blir lägre. Det gäller alltså att hitta en balans när man planerar hur man ska ta ut pengar ur företaget. Man bör ha en strategi och sedan vara konsekvent i sitt agerande. Naturligtvis måste man vara beredd att omvärdera sina beslut om regelverken förändras.

94


Vilken inkomst ska du då eftersträva för att få maximal nytta av dina avgifter? Svaret är aldrig entydigt, utan beror bland annat på vilka inkomster du haft tidigare, hur gammal du är, om du kommer att vara föräldraledig, om du är frisk, osv.

Att alltid betala så lite skatt som möjligt kan visa sig vara en förlustaffär!

Så här resonerar jag – ett exempel! Du som företagare, måste ha en inkomst. Du måste ju ha mat på bordet – nu och i framtiden! Det finns olika sätt att få inkomst från sitt företag: •

Lön

Aktieutdelning

Tjänstepension

Konsekvenserna av olika uttag varierar vid olika inkomstlägen. Skatterädda företagare tenderar att ta ut låga löner. En företagare som tar ut en månadslön på till exempel 18 100 kr, samtidigt som företaget betalar 5 000 kr per månad i tjänstepensionspremie, får en lägre allmän ålderspension, sjuk- och föräldrapenning än om han hade tagit ut en högre lön. Vi ser detta tydligt i alternativet nedan.

95


Mer att tänka på Man kan tycka att de teman jag tagit upp i boken är komplicerade och tråkiga. Kanske det. Men du som orkat läsa ända hit, förstår nu förhoppningsvis hur vårt skattesystem fungerar, hur man bör tänka när man vill spara långsiktigt och vilka olika försäkringar som är viktiga. Detta är kunskap som hjälper dig att fatta rätt beslut, så att du kan leva ett bra liv nu, liksom när du blir pensionär. Det är så gott som omöjligt att täcka in alla viktiga detaljer i en liten bok som denna. Det finns däremot ett antal frågor som jag tycker är angelägna, som står lite vid sidan om de centrala rubrikerna i boken. Jag tar upp några av dessa i det här avsnittet.

Ändrad pensionsålder I skrivande stund har Pensionsåldersutredningen presenterat sitt slutbetänkande till regeringen och Pensionsgruppen. Vilka besluten kommer att bli när de tas i riksdagen vet vi inte men allt tyder på att vi går mot höjd pensionsålder. Kommitténs förslag går i korthet ut på följande förändringar: •

61-årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension höjs till 62 år från och med 2015 och enligt nuvarande prognoser till 63 år från och med 2019.

65-årsgränsen för garantipension, sjukersättning m.fl. förmåner höjs till 66 år från och med 2019, allt enligt nuvarande prognoser.

108


För företagare som driver enskild firma och handelsbolag Som egen företagare är det du själv som fattar alla beslut och får ta konsekvenserna av dina beslut. Hur ser din situation ut när det gäller sparande och försäkring? Ja

Nej

o

o

Jag avsätter i periodiseringsfonder

o

o

Jag avsätter i expansionsfonder

o

o

Jag utnyttjar positiv räntefördelning

o

o

Jag sparar i avdragsgill pensionsförsäkring

o

Jag sparar privat skattade pengar

o

kr per år

kr per år till min pension

Gå tillbaka till trappan och hitta det intervall, som stämmer överens med din egen situation och fundera över om du har gjort rätt val.

146


För egenföretagare som driver aktiebolag Som egen företagare är det du själv som fattar alla beslut och får ta konsekvenserna av dina beslut. Hur ser din situation ut när det gäller sparande? Ja

Nej

o

o

Jag har aktieutdelning med

o

Jag har privat pensionsförsäkring och sparar

o

kr per år

o

Jag har tjänstepensionsförsäkring och sparar

o

o

Jag sparar privat skattade

o

kr per år

kr per år

kr till min pension.

Gå tillbaka till trappan och hitta det intervall, som stämmer överens med din egen situation och fundera över om du har gjort rätt val.

147


Nils Bacos är ekonom med 30 års erfarenhet av pensionsrådgivning för privatpersoner såväl som för företag. Han arbetar idag som fristående konsult i pensions- och försäkringsfrågor. Nils Bacos har också skrivit boken ”Planera Pensionsuttagen Rätt!” som vänder sig till dig som närmar sig pensioneringen.

BLI INTE BLÅST PÅ PENSIONEN! EN BOK OM ATT GÖRA RÄTT VAL I SERIEN MAXIMERA DIN PENSION Trenden är tydlig – vi måste ta mer ansvar för vårt pensionssparande. Rätt eller fel att pensionsspara? Är du 20, 40 eller 60? Anställd eller företagare? Vi ställs alla inför olika val som vi egentligen inte förstår konsekvenserna av. Hur många vet att pensionssparande kan leda till att man får lägre allmän pension? När är det rätt att köpa pensionsförsäkring? Vilka krav kan man ställa när man förhandlar om ett anställningsavtal? Aktieutdelning, pension eller lön – hur gör man bäst om man är egen företagare? Att betala så lite skatt som möjligt kan visa sig vara en förlustaffär! Hur ska du lägga ditt ekonomiska pussel? Lön eller pensionspremie, skatt, föräldrapeng…? Hur hänger det egentligen ihop? Och vad kan man göra för att styra sitt eget sparande? Nils Bacos guidar dig till kloka val. Han tänker ett steg längre och visar hur viktigt det är att ha helhetsperspektiv på sin ekonomi och sitt långsiktiga sparande. Läsarkommentarer från första utgåvan: ”Tack! Boken hjälpte mig att få struktur på mitt sparande.” ”Som företagare trodde jag att det var bäst att företaget betalade mina pensioner – oj vad jag bedrog mig!” “Den här boken hjälpte mig när jag skulle förhandla mitt anställningsavtal.”

2013

försäkringsprofil

“(...) Juryn vill visa sin uppskattning för Nils Bacos viktiga arbete att göra fler konsumenter till kloka pensionssparare.”

MER OM PENSIONER FINNER DU PÅ

MAXIMERADINPENSION.SE

Profile for Smakprov Media AB

9789163730894  

9789163730894  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded