Page 1

– på ett lekfullt sätt i fk–3

I den här boken presenteras hur man på ett lekfullt sätt, med hjälp av sex ”forskardjur”, kan öva in de viktigaste momenten i en naturvetenskaplig undersökning.

Helena Osswald är förskollärare och grund­ skollärare upp till år 6 och har lång erfarenhet av att arbeta i förskola, förskoleklass och med de lägre åldrarna i grundskolan. Förutom att arbeta i Naturskolan är Helena även NTA-samordnare i Botkyrka kommun.

Boken består av tre delar. Den första delen innehåller teoretiska resonemang kring undervisning i natur­ vetenskap kopplat till läroplanen för de yngre åldrarna. Här presenteras också, steg för steg, metoden för att arbeta med systematiska undersökningar. Den andra delen innehåller praktiska råd inför temaarbete och i den tredje delen presenteras tre olika teman med konkreta förslag på genomförande. Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet

Arbeta med naturvetenskap – på ett lekfullt sätt i fk–3

Helena Osswald och Ewa Wiklund

Forskning visar att ju äldre elever blir, ju mer sjunker intresset för naturvetenskap som skolämne – men intresset finns däremot ofta i elevernas vardag. Den här boken ger svar på hur man redan på ett tidigt stadium kan koppla undervisningen till elevernas intressen och vara lyhörd för elevernas frågor, samtidigt som man tränar förmågorna enligt läroplanen, såsom begreppsträning, systematiska undersökningar samt ett övande i att använda kunskaper för att ta ställning och kommunicera.

Arbeta med naturvetenskap

Arbeta med naturvetenskap

Ewa Wiklund är grundskollärare med be­hörig­ het i biologi, kemi, teknik och bild och har arbetat i skolan i 32 år. Under de senaste åtta åren har hon arbetat på Naturskolan i Botkyrka. Ewa gör även illustrationer av djur och natur som stöd för pedagogerna i Botkyrka.

Sara Persson

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet. Böckerna är avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen. Fler Input-titlar hittar du på nok.se/input.

ISBN 978-91-27-45005-9

Helena Osswald och Ewa Wiklund

9 789127 450059

Input_Naturvetenskap.indd Alla sidor

2018-01-23 09:57


Naturvetenskap.indd 2

2018-01-24 17:59


FÖRORD Vi är två pedagoger som har lång samlad erfarenhet av att arbeta med natur och teknik i förskolan och grundskolan. Dagligen träffar vi barngrupper och pedagoger som vi tar med ut i naturen och gör undersökningar med. Alla fem- och åttaåringar i Botkyrka får besök av oss! Detta gör vi för att samtliga elever ska få prova på ett naturvetenskapligt arbetssätt. Dessutom blir det samtidigt en praktisk fortbildning för pedagogerna. Genom att konkret visa ett naturvetenskapligt arbetssätt ute i elevernas och pedagogernas närmiljö, hoppas vi också öka möjligheten att klasserna fortsätter att jobba med naturvetenskap utomhus, på egen hand. Vi vill att våra besök ska vara kopplade till barnens intressen. Många förskolor arbetar med inspiration från Reggio Emilia och utgår från barnens frågor i sina projekt. Men grundskolan har en mer målstyrd läroplan i naturvetenskap, med begreppsträning, systematiska undersökningar och övning på att använda kunskaper för att ta ställning och kommunicera. Vi ser att vårt sätt att arbeta ger goda möjligheter att både vara mer lyhörd för barnens frågor, samtidigt som man tränar förmågorna. Med vår bok vill vi visa hur man på ett lekfullt sätt kan öva in de viktigaste momenten i en naturvetenskaplig undersökning.

Helena & Ewa 3

Naturvetenskap.indd 3

2018-01-24 17:59


INNEHÅLL INLEDNING

6

Tydlig metod för undersökningar 7 Bokens tre delar 11

DEL 1 VAD ÄR ETT NATURVETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT?

13

Vad säger läroplanen? 14 Modell för det naturvetenskapliga arbetssättet 15 Likheter mellan barnet och forskaren 16 Forskardjuren 18 Arbeta språkutvecklande 19 Produktiva frågor 20 Sammanställning av forskardjuren och deras frågor 26

DE OLIKA METODSTEGEN

28

Upptäcka 28 Sortera 35 Förutsäga/ställa hypotes 40 Undersöka 46 Analysera 51 Dokumentera 54

DEL 2 PRAKTISKA RÅD INFÖR TEMAARBETE

63

Arbetsgrupper 63 Upplägg av arbetet 64 Material 66 Hantering av vatten 67 Instruktioner 68 Arbetsytor 68 4

Naturvetenskap.indd 4

4

2018-01-24 17:59


DEL 3 TEMA 1: SPÅRA DÄGGDJUR

71

Förberedelser 71 Upptäcka 73 Sortera 74 Förutsäga 75 Undersöka 76 Analysera 78 Dokumentera 78 Ta ställning och argumentera 79

TEMA 2: FLYTA OCH SJUNKA

81

Förberedelser 81 Upptäcka 83 Sortera 83 Förutsäga 84 Undersöka 85 Dokumentera 86 Analysera 87 Lär mer om densitet 88

TEMA 3: SMÅKRYP

93

Förberedelser 93 Upptäcka 94 Sortera 97 Förutsäga 99 Undersöka 99 Dokumentera 102 Analysera 103

EFTERORD

104

REFERENSER OCH LÄSTIPS

105 5 5

Naturvetenskap.indd 5

2018-01-24 17:59


INLEDNING I vårt arbete fortbildar och inspirerar vi pedagoger som ska arbeta med naturvetenskap. Naturvetenskap är både spännande och roligt och vi vill förmedla det på bästa sätt. Det finns många fördelar med att arbeta utomhus med elevgrupper. En forskningssammanställning från Nordiska ministerrådet (2012) lyfter fram 55 argument för mer utomhusvistelse och här är några av dem: När man är ute aktiveras flera sinnen, vilket i sin tur förbättrar inlärningsförmågan. Koncentrationsförmågan och minnes­kapaciteten ökar när man vistas i variationsrik utomhusmiljö. Fysisk aktivitet ute höjer dopaminnivån vilket hjälper barn med ADHD att koncentrera sig bättre. Barnen blir friskare eftersom infektionsrisken minskar utomhus.

Mycket talar alltså för att jobba mer utomhus. Dessutom är det lättare att faktiskt studera naturen ”på plats”. Vad bör då vi pedagoger ha med oss i kappsäcken när vi arbetar med naturvetenskap? Vad är naturvetenskapens kärna? Ett av våra mål är att hitta något som passar alla pedagoger oavsett elevgrupp, tema eller centralt innehåll. När vi besöker elevgrupper med pedagoger ute i verksamheter riktar vi därför in oss på naturvetenskapliga metoder.

6

Naturvetenskap.indd 6

2018-01-24 17:59


Tydlig metod för undersökningar I vårt arbete med naturvetenskap ute saknade vi länge en enkel, snabb och tydlig metod som visar de viktigaste stegen i en undersökning. Vi ville inte att elevernas första möte med laborationer skulle vara det sedvanliga NO-protokollet med datum, rubrik, frågeställning, material, hypotes, resultat och slutsats. Denna typ av protokoll släcker ofta stjärnögonen som har tänts när man har naturvetenskap med elever. Vår önskan var i stället att hitta sätt som krokar fast i elevernas intressen, utan att de missar möjligheten att utveckla förmågorna som står i läroplanen.

ELEVER OCH NATURVETENSKAP ROSE-rapporten (Relevance of Science Edcuation), som syftar till att kartlägga 15-åringars attityder till naturvetenskap, visar att intresset för naturvetenskap sjunker ju äldre eleverna blir. Anders Jidesjö, en av forskarna som genomförde den svenska delen (2012), har påvisat att det kan bero på att många NO-lärare har haft syftet att förbereda för högre studier i stället för att ge en allmänbildning i ämnet. Stoffet i NO-undervisningen har inte förändrats så mycket trots att samhället utvecklats mycket. Han konstaterar dock hoppfullt att intresset för naturvetenskap egentligen inte är mindre. Många elever är intresserade av ämnet hemma, men inte i skolan. Hemma tar eleverna gärna del av populärvetenskapliga texter och TV-program, men skolans NO tycker de är tråkig. Det kan bero på att medierna är duktiga på att utgå från sådant som eleverna möter i sin vardag.

XX LÄSTIPS

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle: Innehåll, medierna och utbildningens funktion. Avhandling från 2012 av Anders Jidesjö, lärare och forskare vid Linköpings universitet.

Anders Jidesjö har även (vid föreläsning på Skolverket 27 januari 2015) pekat på bristen på spännande förebilder inom forsknings­ världen. Barnen möts ofta i media av stereotypa bilder av gråhåriga, vimsiga gubbar i vita rockar. Kvinnliga förebilder eller unga forskare av annan etnisk bakgrund syns mer sällan. Vilket barn lockas då att bli forskare i framtiden?

7

Naturvetenskap.indd 7

2018-01-24 17:59


Forskare för en dag Vi brukar låta eleverna ikläda sig rollen som forskare för att få dem att leka naturvetenskap med oss under en dag. Vi delar ut tröjor till eleverna där det i stor stil står ”Forskare” på bröstet.

XX LÄSTIPS

Läs DN:s artikel om Maria Andrée och lekens betydelse: www.dn.se/insidan/ genom-lek-tar-barnenkommando-over-sitteget-larande/

Maria Andrée, lektor i pedagogik, har i sin forskning påvisat att just leken är en viktig komponent för att elever ska känna sig delaktiga och kunna lösa problem på egen hand. Genom att låtsas vara forskare låter vi dem leva sig in i vad det kan innebära med alla sinnen. I vår planering tar vi fasta på de naturvetenskapliga för­ mågorna i Lgr 11:

8

Naturvetenskap.indd 8

2018-01-24 17:59


”Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.”

En av förmågorna är att använda ”begrepp, modeller och teorier” i naturvetenskapen. När vi är ute med elevgrupper i naturen genom­ för vi alltid någon systematisk undersökning. Det kan vara att leta småkryp, spana efter fåglar, mäta vattenkvalitet eller att undersöka förbränning. Då får eleverna bekanta sig med nya begrepp med alla sina sinnen. Begreppen stärker också språket i ett naturligt sammanhang. Att använda de naturvetenskapliga begreppen är för många elever varken naturligt eller lätt, men det är vår uppgift som lärare att stötta eleverna så att de utvecklar ett naturvetenskapligt fackspråk. Alla ämnen har ett specifikt fackspråk som inte kan ses som svenskämnets angelägenhet. Det är också viktigt att eleverna själva får möjlighet att använda de naturvetenskapliga orden tillsammans med andra. Det bör ske i ett sammanhang som känns meningsfullt och i en miljö där orden finns ”på riktigt”. En av förmågorna som läroplanen också tar upp handlar om att ta ställning och kommunicera naturvetenskap, vilket kräver att eleverna kommer i kontakt med vardagliga exempel som engagerar dem.

9

Naturvetenskap.indd 9

2018-01-24 17:59


MEDBORGAR­F ORSKNING Många lärare har börjat med så kallad medborgarforskning tillsammans med sina elever. Det innebär att de hjälper forskare att samla in data om till exempel salamandrar, ekar och höstlövsfärger. Det är något som brukar engagera och kännas både angeläget och roligt.

Att föra in leken XX LÄSTIPS

Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund

Vi bestämde oss tidigt för att försöka beskriva stegen i en systematisk undersökning på ett lekfullt och enkelt sätt. Vi har inspirerats mycket av Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling, och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Hon ger eleverna strategier för hur de kan utveckla sin läsförståelse. På samma sätt vill vi ge eleverna strategier för att känna sig bekanta med det naturvetenskapliga arbetssättet. För att tydliggöra de olika stegen använder vi figurer som får symbolisera varje steg. Idén till figurerna fick vi från projektet ”En läsande klass” och deras ”läsfixare”. Läsfixarna är några figurer som används för att förklara de olika lässtrategierna. Varje figur symboliserar en lässtrategi som hjälper eleverna att utveckla tekniker för djupare läsförståelse. Våra figurer, som presenteras längre fram i boken, kallar vi för forskardjuren och ska på motsvarande sätt tydliggöra det natur­ vetenskapliga arbetssättet. Under våra besök på förskolor och skolor har vi ofta med oss forskar­djuren, liksom forskartröjorna och uppdraget att vara forskare för en dag. Pedagogerna tycker att forskardjuren och arbetssättet skapar tydlighet, både för eleverna och för dem själva. Många har önskat att vi ska dela med oss av vårt material och bett om en skriftlig beskrivning som de själva kan arbeta vidare efter. Dessa önskemål blev upprinnelsen till denna bok. I boken försöker vi sätta ord på vår resa med ett naturvetenskapligt arbetssätt.

10

Naturvetenskap.indd 10

2018-01-24 17:59


Bokens tre delar Boken består av tre delar. Den första delen innehåller teoretiska resonemang kring vad man gör i ämnet naturvetenskap. Vi beskriver också varför, genom att titta på läroplanen för de yngre åldrarna. Här presenteras också vad en systematisk undersökning innebär och hur man kan dela upp den i olika steg, liksom elevernas möjlighet att utveckla förmågorna. Vi presenterar också de figurer som vi använder för att symbolisera stegen i en naturvetenskaplig metod. Den andra delen av boken handlar om praktiska råd inför de tre olika temaarbeten som sedan följer i den tredje och sista delen av boken. Denna temadel är mer praktisk och ger konkreta förslag på hur undersökningar kan genomföras. Tanken är att man sedan ska kunna göra egna lektionspass utifrån beskrivningarna. Därför finns även tips om material och metoder.

Våra tre teman Vi presenterar tre teman i boken:

DÄGGDJUR Temat handlar om hur man utformar ett tema om däggdjur så att det blir en spännande undersökning om däggdjuren i närmiljön.

FLYTA – SJUNKA Temat visar hur man stegvis kan använda en naturvetenskaplig metod när man arbetar med begreppen flyta och sjunka.

SMÅKRYP Småkryp är ett tema som lockar fram nyfikenhet och intresse hos många elever. Här ges förslag på hur ni kan lägga upp en undersökning av småkryp med hjälp av ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi hoppas att ni efter att ha läst boken blivit så inspirerade att ni själva ger er ut och gör undersökningar med era elever. Mycket nöje!  11

Naturvetenskap.indd 11

2018-01-24 17:59


– på ett lekfullt sätt i fk–3

I den här boken presenteras hur man på ett lekfullt sätt, med hjälp av sex ”forskardjur”, kan öva in de viktigaste momenten i en naturvetenskaplig undersökning.

Helena Osswald är förskollärare och grund­ skollärare upp till år 6 och har lång erfarenhet av att arbeta i förskola, förskoleklass och med de lägre åldrarna i grundskolan. Förutom att arbeta i Naturskolan är Helena även NTA-samordnare i Botkyrka kommun.

Boken består av tre delar. Den första delen innehåller teoretiska resonemang kring undervisning i natur­ vetenskap kopplat till läroplanen för de yngre åldrarna. Här presenteras också, steg för steg, metoden för att arbeta med systematiska undersökningar. Den andra delen innehåller praktiska råd inför temaarbete och i den tredje delen presenteras tre olika teman med konkreta förslag på genomförande. Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet

Arbeta med naturvetenskap – på ett lekfullt sätt i fk–3

Helena Osswald och Ewa Wiklund

Forskning visar att ju äldre elever blir, ju mer sjunker intresset för naturvetenskap som skolämne – men intresset finns däremot ofta i elevernas vardag. Den här boken ger svar på hur man redan på ett tidigt stadium kan koppla undervisningen till elevernas intressen och vara lyhörd för elevernas frågor, samtidigt som man tränar förmågorna enligt läroplanen, såsom begreppsträning, systematiska undersökningar samt ett övande i att använda kunskaper för att ta ställning och kommunicera.

Arbeta med naturvetenskap

Arbeta med naturvetenskap

Ewa Wiklund är grundskollärare med be­hörig­ het i biologi, kemi, teknik och bild och har arbetat i skolan i 32 år. Under de senaste åtta åren har hon arbetat på Naturskolan i Botkyrka. Ewa gör även illustrationer av djur och natur som stöd för pedagogerna i Botkyrka.

Sara Persson

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet. Böckerna är avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen. Fler Input-titlar hittar du på nok.se/input.

ISBN 978-91-27-45005-9

Helena Osswald och Ewa Wiklund

9 789127 450059

Input_Naturvetenskap.indd Alla sidor

2018-01-23 09:57

9789127450059  
9789127450059