__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Problemlösning Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Metod Uppgiften utvecklar metodfömågan. Kommunikation och resonemang Uppgiften utvecklar kommunikations- och resonemangsförmågan.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen. Visade kvaliteter i lösningen. En Önskan Förslag till förbättring. Nästa steg i lärandet. Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé eller ställningstagande utifrån en given situation. Beräkningsstrategi. Pusselbiten visar att en viss strategi tränas i uppgiften.

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska förmågorna och i läromedlet används metoder för att utveckla kommunikation och självbedömning. Koll på matematik 3B består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer även en digital värld fylld med färdighetsträning.

Pernilla Tengvall och Hanna Almström är legitimerade lärare för åk 1–7. De är verksamma inom grundskolans årskurser 1–6 samt arbetar med skolutvecklingsuppdrag som utvecklingslärare respektive förstelärare inom Nässjö kommun. De har även under de senaste åren föreläst om sin matematikundervisning.

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal i par eller mindre grupp och slutar med att allas tankar och idéer förs fram i helgrupp. Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av kalkylator/räknare.

KollpaMatte_omslag_3B.indd 1-4

Hanna Almström Pernilla Tengvall

3B

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Begreppskoll 1. Självbedömning av förförståelse inför arbete med nytt begrepp. 2. Självbedömning av begreppsförståelse under arbetets gång. 3. Begreppsförståelsen visas och förklaras i Stora begreppskollen.

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6.

Koll på matematik

Begrepp Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

3B

3B

SYMBOLFÖRTECKNING

ISBN 978-91-523-3826-1

(523-3826-1)

2016-12-13 14:04


INNEHÅLL KAPITEL 7

6

Talet 10 000 Positionssystemet Addition, subtraktion – strategier Räknare Addition och subtraktion – talfamiljer, se samband Tallinje Problemlösning – rita, pröva, tabell, mönster MIX Slå tärning med Alex, Siffertrolleri med Li KOLL PÅ Positionssystemet, tallinje, addition, subtraktion – strategier, räknare GULT GRÖNT Positionssystemet, tallinje GULT GRÖNT Addition, subtraktion – strategier, räknare

26

KAPITEL 8

28

8 9 10 12 14 16 18 20 22 24

Multiplikation – sjuans tabell 30 Division – dividera med 7 32 Multiplikation – nians tabell 34 Division – dividera med 9 36 Multiplikation, division – matematisk formulering 38 Addition, subtraktion – matematisk formulering 40 Problemlösning – rita, pröva, tabell, mönster 42 MIX På spåret, Ett skepp kommer lastat, Packat och klart 44 KOLL PÅ Multiplikation, division 46 GULT GRÖNT Multiplikation 48 GULT GRÖNT Division 50

KAPITEL 9 Hur tänker du? Längd Längd – uppskatta och mäta i decimeter Längd – mäta, omvandla decimeter och centimeter Längd – mäta, omvandla centimeter och millimeter Längd – jämföra, omvandla kilometer och mil Sannolikhet

52 54 55 56 58 60 62

1 Sannolikhet 2 Sannolikhet 63 Problemlösning – rita, pröva, tabell, mönster MIX Snurrigt, Kombinatorik KOLL PÅ Längd – mäta, omvandla, längd – uppskatta, sannolikhet GULT GRÖNT Längd – mäta, omvandla, uppskatta GULT GRÖNT Sannolikhet

64 66 68 70 72

2 INNEHÅLL

KollpaMatte_framvagn_3B.indd 2

2016-12-13 14:08


KAPITEL 10

74

Analog tid 76 Analog tid, digital tid 78 Tidsskillnad – timmar och minuter 80 82 Året Datum, almanacka 84 Cirkeldiagram 86 87 Hur tänker du? Cirkeldiagram Programmering 88 Problemlösning – rita, pröva, tabell, mönster 90 MIX Ädelstenar, Programmera mera 92 KOLL PÅ Analog tid, digital tid, tidsskillnad, 94 året, datum, almanacka GULT GRÖNT Analog tid, digital tid, 96 tidsskillnad GULT GRÖNT Året, datum, almanacka 98

REPSTEGEN R1 Taluppfattning och tals användning Positionssystemet Tallinje Talsystem Tal i bråkform Metoder för beräkningar Välja räknesätt Addition, subtraktion – strategier Addition – uppställning Subtraktion – uppställning Avrundning, överslagsräkning, rimlighet Multiplikationstabellerna 1-5 Multiplikationstabellerna 6-10 Divisionstabellerna 1-5 Divisionstabellerna 6-10 Multiplikation och division

KollpaMatte_framvagn_3B.indd 3

100 102 106 108 110 116 123 124 126 128 130 132 133 134 135 136

R2 Algebra Matematiska likheter 138 140 Ekvationer Geometriska mönster, mönster i talföljder 142 R3 Geometri Geometriska objekt Skala Symmetri Omkrets, area Vikt Volym Vikt, volym, längd, tid – omvandling

144 148 150 152 154 156 158

R4 Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram

160

R5 Samband och förändring Proportionella samband

162

R6 Problemlösning Strategier – rita, pröva, tabell, mönster

164

STORA BEGREPPSKOLLEN

168

3 Sannolikhet 168 Färst, flest, färre än, fler än 169 Jämna tal, udda tal, dubbelt, hälften 170 Skala, förstora, förminska 171 Rimligt, orimligt, sannolikhet 172 Volym, rymmer, vikt 173 Halv, tredjedel, fjärdedel 174 Kant, sidoyta, area, omkrets 175

INNEHÅLL

3

2016-12-13 14:08


VÄLKOMMEN TILL KOLL PÅ MATEMATIK! Koll på matematik 1-3 är utarbetad efter det centrala innehållet i Lgr 11 och eleverna arbetar mot kunskapskraven i åk 3. Koll på matematik lägger tonvikten på de matematiska förmågorna. Problemlösningsförmåga Begreppsförmåga Metodförmåga Kommunikations- och resonemangsförmåga Elevernas lärande stöds och utvecklas genom ett formativt förhållningssätt där självbedömning och kamratbedömning utgör viktiga delar. Koll på matematik stimulerar ett språkutvecklande arbetssätt och ett gemensamt lärande där eleverna lär både av och tillsammans med varandra. Metoder för att utveckla förmågor, kommunikation och bedömning används kontinuerligt. Våra symboler för förmågor och metoder finns beskrivna i lärarguiden samt på fliken längst bak här i elevboken. Den spännande matematiken finns att upptäcka överallt runtomkring oss … Häng med! Tage

Hanna och Pernilla Kim Ella Alex

Li

KollpaMatte_framvagn_3B.indd 4

2016-12-13 14:08


KAPITELUPPLÄGG 9 KAPITEL 9

9

handlar om:

längd•–•uppskatta,•mäta•och•omvandla•decimeter,• ••centimeter,•millimeter ••längd•–•jämföra•och•omvandla•kilometer,•mil ••sannolikhet• ••problemlösning•–•rita,•pröva,•tabell,•mönster

Med vilken spelbricka har jag störst chans att vinna?

Pinnens längd är sju.

Startsidorna introducerar kapitlets innehåll. Bilderna inbjuder till samtal och tankeutbyte som skapar förförståelse inför det fortsatta arbetet.

På hur många sätt kan jag kombinera burk med lock? Nyckelpigans längd är sju.

Konstigt …. bladets längd är också sju!

52 KAPITEL 9

KAPITEL 9

9

Sannolikhet

Nytt för mig Jag vet lite Jag kan förklara

C B

A

I vilken burk är sannolikheten störst att kulan jag tar är vit?

9

Sannolikhet

1

53

Rita•tärningens•möjliga•utfall.

Antal möjliga utfall

Du•slår•en•tärning.•Hur•stor•är•sannolikheten•att•du•får•följande•utfall?

Sannolikhet•handlar•om•hur•stor•chans•det•är•att•något•inträffar. Hur•stor•är•sannolikheten•att•du•tar•en•svart•kula?

chans av

möjliga

chans av

eller

chans av

möjliga

chans av

möjliga

chans av

möjliga

möjliga

möjliga

chanser av

möjliga

chanser av

eller

chanser av

Ett•udda•antal•prickar

möjliga

Ett•jämnt•antal•prickar

chanser av

chanser av

möjliga

eller

chanser av

möjliga

chanser av

möjliga

Sannolikhet

2

möjliga

Jag vet lite Jag kan förklara

62 KAPITEL 9

KAPITEL 9

9

– rita, pröva, tabell, mönster Visa•din•lösning.

Alex och Li åker på var sin bilresa. Li åker tre gånger så många mil som Alex. Sammanlagt åker de längre än 30 mil.

63

9

Problemlösning

Hur långt kan var och en åka? Visa flera lösningar.

Svar:

Formulera•ett•liknande•problem.

Visa•din•lösning.

Svar:

64 KAPITEL 9

9

KAPITEL 9

Snurrigt

På•vilket•hjul•har•du•störst•chans•att•vinna•

9

Kombinatorik

Tage•provar•nya•idrottskläder,•t-shirts•och•shorts.•Så•här•ser•de•ut:•

-vinsten?•

B

A

A•

B

A•

B•

B•

Lika•stor•chans•

På•hur•många•olika•sätt•kan•Tage•kombinera•kläderna?•Rita•och/eller•skriv.

Lika•stor•chans•

A

B

A

B

A•

A•

B•

B•

Lika•stor•chans•

Lika•stor•chans•

Problemlösningssidorna är uppslag med en problemlösningsuppgift (utifrån kapitlets innehåll). Eleven ges även möjlighet att formulera ett eget liknande problem samt att visa sina lösningar. Två stjärnor och en önskan möjliggör kamratbedömning.

65

Jämför•hjulen•och•sätt•kryss.•Motivera. A

Grundsidorna innehåller sidor för både gemensamt och enskilt arbete. Rosa rutor innebär introduktion och resonemang kring ett matematiskt innehåll. Ugglor ger eleven möjlighet att löpande självbedöma sin förståelse för nya begrepp (se fliken).

Mixsidorna är uppslag med aktiviteter där kunskaper och färdigheter används i ett nytt sammanhang. Symboler visar kopplingen mellan uppgifter och matematiska förmågor (se fliken).

Vilken•färg•har•du•störst•chans•att•få?•Motivera.

66 KAPITEL 9

KAPITEL 9

9

Längd – uppskatta

Längd – mäta, omvandla Mät•längden•i•centimeter.•Omvandla•till•decimeter•och•centimeter.

Dra•streck.•Uppskatta•vilken•enhet•som•är•rimlig. längden på en bandyklubba är ungefär 80

Längd:

cm Jag omvandlar längden till

dm och

cm.

bredden på en pärla är ungefär 5

90 cm =

dm dm

47 cm =

dm och

83 cm =

dm och

cm cm

3 dm =

cm

5 dm och 4 cm =

cm

7 dm =

cm

6 dm och 8 cm =

cm

mm

längden på en mygga är ungefär 15

cm

längden på ett tennisracket är ungefär 63

dm

längden på en gaffel är ungefär 2

Omvandla. 50 cm =

9

Koll på

Koll på

min egen längd är ungefär

m

Sverige från norr till söder är ungefär 157

längden på ett motionsspår i skogen är ungefär 5

km

höjden på en flaggstång är ungefär 12

67

avståndet mellan Malmö och Göteborg är ungefär 240

mil

Koll på längd – uppskatta?

Mät•längden•i•millimeter.•Omvandla•till•centimeter•och•millimeter. Koll på

Sannolikhet

cm cm

mm.

52 mm =

cm och

39 mm =

cm och

Hur•stor•är•sannolikheten•att•du•drar•följande•kort•ur•Kims•hand?

mm

chans av

Ett•svart•kort möjliga

chanser av

mm

3 cm och 4 mm =

mm

4 cm och 7 mm =

mm

möjliga

5

A

Ett•ess

A

chanser av

A

A

mm mm

A

cm och

Ett•hjärterkort

60 mm =

A

mm Jag omvandlar längden till

Omvandla.

4 cm =

5

Längd:

80 mm =

9 cm =

möjliga

Koll på längd – mäta, omvandla?

Koll på sannolikhet?

68 KAPITEL 9

9

KAPITEL 9

Sannolikhet

hjärter•1-10

En enkrona har två sidor. De kallas krona och klave.

ruter•1-10

69

9

spader•1-10

krona•

Jag har tagit bort alla kungar, damer och knektar. Nu är det 40 spelkort i kortleken.

klave•

klöver•1-10

Hur•stor•är•sannolikheten•att•du•får•följande•utfall? Du•kastar•ett•mynt.•Hur•stor•är•sannolikheten•att•du•får•följande•utfall?

Spader•8

8

Ett•rött•kort 8

chans av

chans av

möjliga

chans av

möjliga

Om•du•kastar•två•mynt•samtidigt•kan•du•få•tre•olika•utfall.•Vilka?•Rita•eller•skriv. Utfall 1

Utfall 2

möjliga

chans av

Ett•klöverkort•

chans av

möjliga

En•tvåa•eller•en•trea

chanser av

möjliga

möjliga

Utfall 3

Visa•din•lösning. I en påse ligger tre sorters kolor. Det finns tre chokladkolor, fyra lakritskolor och fem gräddkolor. Du tar en kola ur påsen utan att titta. Hur stor är sannolikheten att kolan du tar är

Du•kastar•två•mynt•samtidigt.•Hur•stor•är•sannolikheten•att•du•får•följande•utfall? En•krona•och•en•klave

Två•lika•sidor en chokladkola?

chans av

möjliga

chanser av

en lakritskola?

en gräddkola?

möjliga

72 KAPITEL 9

RREPSTEGEN

R1 Taluppfattning och tals användning:

••positionssystemet ••tal•i•bråkform ••de•fyra•räknesättens•egenskaper•och•samband• ••centrala•metoder•för•beräkningar ••rimlighetsbedömning

KAPITEL 9

Repstegen ger eleven möjlighet att repetera stora delar av det centrala innehållet i Lgr 11. Eleven ges även möjlighet att visa sin förståelse för samtliga begrepp ur Stora begreppskollen i Koll på matematik 1-3.

R4 Sannolikhet och statistik:

••tabeller•och•diagram

R5 Samband och förändring:

••proportionella•samband

R2 Algebra:

R3 Geometri:

R6 Problemlösning:

••strategier 100 REPSTEGEN

KollpaMatte_framvagn_3B.indd 5

Gula och gröna sidor följer rubrikerna i Koll på och ger eleven möjlighet att arbeta vidare utifrån sin förståelse i självbedömningen. Gula sidor ger ytterligare erfarenheter av grundsidorna och gröna sidor erbjuder fördjupande uppgifter.

73

••matematiska•likheter,•ekvationer ••geometriska•mönster,•mönster•i•talföljder ••geometriska•objekt ••skala ••symmetri ••matematiska•storheter

Koll på-sidorna sammanfattar grundkursen och ger eleven möjlighet att självbedöma sin förståelse och sina färdigheter. Uppgifterna möjliggör återkoppling mellan elev och lärare och ger läraren underlag för bedömning samt fortsatt arbete.

REPSTEGEN 101

För mer information om upplägg och arbetsgång se lärarguiden.

2016-12-13 14:08


10KAPITEL 10 handlar om:

••analog tid ••digital tid ••tidsskillnad – timmar och minuter ••tid – året, datum, almanacka ••tabeller och diagram ••programmering ••problemlösning – rita, pröva, tabell, mönster

Vilken buss ska jag välja?

Tidtabell

Avgång

Ankomst

Röd buss

Blå buss

12:05

12:15

13:35

13:30

74 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 74

2016-12-13 14:14


10 0 Vad betyder informationen på förpackningarna?

Här visas resultatet av en undersökning.

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 75

KAPITEL 10

75

2016-12-13 14:14


10

Analog tid fem i

fem över

tio i

En timme är lika lång tid som sextio minuter.

tio över

kvart i

kvart över

tjugo i

tjugo över

fem över halv

halv

fem i halv

1 h = 60 min

Vad visar klockan? Skriv.

76 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 76

2016-12-13 14:14


10 0

Rita visare så klockslaget stämmer.

3

kvart i 2

tjugo över 8

fem över 7

halv 9

tio över 9

fem i 5

fem över halv 10

tio i 6

fem i halv 1

kvart över 12

tjugo i 11

Fortsätt mönstret. Rita visare.

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 77

KAPITEL 10

77

2016-12-13 14:14


10

Analog tid, digital tid 23

24

13

22

14

21

15 16

20 19

Samma klockslag kan visas med både analog och digital tid.

09:20 21:20

17

18

tjugo över 9 Vad visar klockan? Skriv med både analog och digital tid.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

78 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 78

2016-12-13 14:14


Vad finns i skattkistan?

19:10

T

L

N

O

D

K

R

I

E

S

Y

A

05:30

09:45

17:30

02:40

21:45

08:35

08:15

V

20:35

03:20

15:20

16:50

03:20

23:05

M

08:15

20:35

22:00

19:55

11:05

10:00

06:25

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 79

04:50

18:35

09:45

14:40

18:25

10 0

08:35

01:25

20:15

08:15

20:15

KAPITEL 10

79

2016-12-13 14:14


10

Tidsskillnad

– timmar och minuter Utgå från klockan i mitten.

45 min

15 min

20 min

35 min

Klockorna visar tidsskillnad i minuter. Rita visare så tidsskillnaden stämmer. 40 min

40 min

40 min

40 min

25 min

25 min

25 min

25 min

Skriv tidsskillnaden i minuter.

11:35

12:10

12:40

12:55

13:15

80 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 80

2016-12-13 14:14


GRAM TV-PRO

Hur många minuter längre är Pyssel i rutan än Nyheterna?

N 1 APRIL

LÖRDAGE

llet med till sta g n ä H 0 16:2 sel i rutan 16:55 Pys a djur 17:40 Vild ikockarna 18:10 Min rten 18:40 Spo program 19:05 Barn n iktävlinge 19:35 Mus t : Äventyre 20:00 Film eterna gheter 21:30 Nyh vets hemli a H : m il F :50 22:00 – 23

10 0

Svar: Tage ser Sporten och Barnprogram. Under hur lång tid tittar Tage på TV?

Svar: Hur lång är filmen Äventyret?

Hur lång är filmen Havets hemligheter?

Svar:

Svar:

När Ella har sett klart på Minikockarna gör hon sina läxor. Läxorna tar en timme att göra.

Hur mycket kortare är filmen Äventyret än filmen Havets hemligheter?

Vilket program visas när Ella kommer tillbaka till teven?

Svar:

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 81

Svar:

KAPITEL 10

81

2016-12-13 14:14


10

vinter

12

ber

3

9

4 7

6

veckor dagar

12

mars

april

5

juli

au gu s

ti

m aj

juni

so

i

2

10

8

52

månader

vår

mber e t p e s

356

1

11

okto

4

fe br ua r

r

janua

no ve m be

årstider

ri

mber dece

höst

Året

mmar

första andra tredje fjärde femte sjätte sjunde åttonde nionde tionde elfte tolfte 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e 11:e 12:e

Vilken månad? Skriv. fjärde

tredje

åttonde

sjätte

elfte

sjunde

tionde

tolfte

82 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 82

2016-12-13 14:14


10 0

Undersök i vilka månader dina kamrater är födda. Fyll i månadernas namn och resultatet i frekvenstabellen. Visa resultatet i ett stapeldiagram.

Månad

januari

Antal

Antal 8 7 6 5 4 3 2 1

Tolka resultatet. Skriv fem meningar som beskriver resultatet. Ta hjälp av begreppen i rutan.

dec

nov

okt

sep

aug

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

Månad

jämför skillnad färst flest färre än fler än resultat stapeldiagram tabell

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 83

KAPITEL 10

83

2016-12-13 14:14


10

Datum, almanacka 29 april 2017

Det finns f lera sätt att skriva samma datum.

29/4 - 17 17 04 29 år månad dag

Ett datum visar en särskild dag på ett år. Skriv datum på olika sätt.

2017

2017

2018

måndag

tisdag

lördag

april

juli

10

4

17

februari

10 april 2017 10 4 17 / -

/

-

/

-

2019

2017

2020

söndag

fredag

torsdag

juni

oktober

23 /

5

-

/

31

december

-

/

-

Skriv datumet på ett annat sätt. 13 09 17

17 september 2013

18 05 28

16 02 05

14 01 22

07 04 13

19 10 30

84 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 84

2016-12-13 14:14


April Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

14

15

3 10

Ferdinand Nanna

4

Marianne Marlene

5 Elevråd

Irene Irja

11

Ulf Ylva

12

Liv

Elias Elis

18

Valdemar Volmar

19

Ola Olaus

Vega

25

Markus

26

Terese Teresia

Ingavar Ingvor

16 Författ ar

besök

17

17

6

William Vilhelm

7

13

Artur Douglas

14

Skärtorsdag

Irma Irmelin

Tiburtius

Långfredag

20

Amalia Amelie

27

Engelbrekt

1

Lördag

21 28

Ture Tyra

Söndag

Harald Hervor

2

8

Nadja Tanja

9

15

Oliver Olivia

16

Påskafton

Anneli Annika

10 0 Gudmund Ingemund

Ottilia Otto

Patricia Patrik

Påskdagen

22

Allan Glen

23

Georg Göran

29

Tyko

30

Mariana

Annandag påsk

18

24

tsdag

Friluf

Vårk ons

ert

Valborgsmässoafton Konungens födelsedag

En almanacka visar årets månader, veckonummer och dagar. Söndagar och helgdagar är röda och övriga veckodagar är svarta. Många almanackor visar även namnsdagar och allmänna flaggdagar. Vilken veckodag och vilket datum? Skriv. författarbesök friluftsdag vårkonsert elevråd långfredagen påskdagen

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 85

måndagen den 10 april

Skriv namnsdagens datum. Vega

24/4

Ulf

Otto Irma

Vem har namnsdag? Skriv. den nittonde april den trettionde april den tjugofemte april KAPITEL 10

85

2016-12-13 14:14


10

Cirkeldiagram Tolka cirkeldiagrammet och fyll i tabellen. Jag har undersökt under vilken årstid elever i olika klasser är födda.

Förskoleklass Årstid

Antal

vår

Årskurs 1

sommar

sommar

Årstid

t

vinter

hös

höst

Totalt

3

vår

Antal

8

sommar höst

vi

nte

r

vinter

Linjediagram Cirkeldiagram

Totalt

r

Årskurs 2-3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

Årstid

Årstid

Årstid

Antal

vår

Antal

vår

vår

sommar

sommar

höst

höst

höst

vinter

vinter

vinter

Totalt

Totalt

sommar

6

120

Totalt

Antal

240

86 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 86

2016-12-13 14:14


Hur tänker du? Vilket cirkeldiagram visar vad Tage har handlat?

10 0

En sjättedel av frukterna är bananer. Det är dubbelt så många äpplen som bananer. Hälften av alla frukter är apelsiner.

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 87

KAPITEL 10

87

2016-12-13 14:14


10

Programmering Jag har programmerat roboten med en serie kommandon så den hittar ädelstenen.

rör sig vrider vrider ett steg sig åt sig åt vänster framåt höger

Läs kommandoserien. Följ roboten till ädelstenen.

88 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 88

2016-12-13 14:14


Programmera roboten så den får ädelstenen. Skriv en kommandoserie.

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 89

10 0

KAPITEL 10

89

2016-12-13 14:14


1 10 0

Problemlösning

– rita, pröva, tabell, mönster En film är 90 minuter lång. Den börjar 17:10. Under filmen blir det reklampaus två gånger. Den ena pausen är åtta minuter lång och den andra är fem minuter lång. Vilket klockslag slutar filmen? A 18:23 B 18:27 C 18:48 D 18:53 E 19:13 Svar:

Formulera ett liknande problem.

Svar:

90 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 90

2016-12-13 14:14


Visa din lรถsning.

10 0

Visa din lรถsning.

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 91

KAPITEL 10

91

2016-12-13 14:14


10

Ädelstenar y

9 8

En punkt beskriver ett exakt läge, här i ett koordinatsystem med x-axel och y-axel.

7

Punkten anges med två koordinater: (2,1)

y

6

2 1

5 4

x 1 2

3 2 1

x 1

2

3

Måla punkterna i rätt färg. (2,2)

4

5

6

(1,3)

(6,5)

(4,8)

(9,1)

(3,7)

8

9

Skriv koordinaterna för ädelstenarna.

(8,9)

(5,4)

7

:

:

(7,3)

:

:

:

:

92 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 92

2016-12-13 14:14


Programmera mera

10 0

Gör så här: Programmera robotarna till de olika ädelstenarna. Skriv ner en av dina kommandoserier. Be en kompis testa din programmering.

•• •• ••

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 93

KAPITEL 10

93

2016-12-13 14:14


1 10 0 Koll på

Analog tid, digital tid

Vad visar klockan? Skriv med både analog och digital tid.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Rita visare och skriv digital tid.

tjugo i 2

fem i halv 8

Koll på analog tid?

fem över halv 1

Koll på digital tid?

Koll på

Tidsskillnad Rita visare så tidsskillnaden stämmer. 35 min

20 min

40 min

25 min

Skriv tidsskillnaden i minuter. 14:15

14:55

15:20

15:45

16:10

Koll på tidsskillnad? 94 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 94

2016-12-13 14:14


10 0

Koll på

Året, datum, almanacka

Vilken månad? Skriv. tredje

4:e

sjunde

9:e

tolfte

1:a

andra

11:e

åttonde

5:e

sjätte

10:e

Skriv meningar som beskriver året. Ta hjälp av begreppen i rutan.

året dagar månader veckor årstider

Skriv datumet på ett annat sätt.

Skriv datum på olika sätt. 2017

måndag

7

august i

/

-

14 04 16 19 12 14 26/2 - 01 24/12 - 20

Koll på året, datum, almanacka?

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 95

KAPITEL 10

95

2016-12-13 14:14


10

Analog tid, digital tid, tidsskillnad Vart är vi på väg? Tidsskillnad 25 minuter. Måla röd. Tidsskillnad 50 minuter. Måla blå.

START

Vad visar klockan? Skriv med digital tid på två sätt.

:

morgon

:

natt

:

kväll

:

dag

96 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 96

2016-12-13 14:14


10 0

Fyll i det som fattas i tabellen. Hållplats

Avgångstid

Hult

07:34

Skogsbacken

07:42

Sjötorp

07:59

Ekhagen

08:11

Strandvägen

08:25

Ängby

08:34

07:41

07:48

08:32 08:53

Hur lång tid tar resan mellan Sjötorp och Ekhagen? Hur lång tid tar resan mellan Skogsbacken och Strandvägen? När måste du åka från Hult för att vara framme på Strandvägen vid 8:35?

Mellan vilka hållplatser är restiden längst?

Formulera två egna frågor till tabellen. Skriv svar. Svar:

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 97

Svar:

KAPITEL 10

97

2016-12-13 14:14


10

Året, datum, almanacka Dra streck mellan månaderna i rätt ordning.

april

maj

mars

februari november december oktober augusti januari juli

september

juni

veckor

Skriv klart meningarna. Använd begreppen i rutan.

dagar

Året har 365

årstider

Året har 52

månader

Året har 12 Året har 4

Skriv datum på olika sätt. 2018

2020

2008

onsdag

torsdag

fredag

3

16

januari

/

29

april

-

/

februari

-

/

-

98 KAPITEL 10

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 98

2016-12-13 14:14


10 0

DECEMBER 2019

Skriv påminnelserna i almanackan. A. 11/12 Tages födelsedag

E. 19 12 17 utflykt

B. 9/12 simhallen

F. 19 12 02 månadsfest

C. 13/12 disco

G. 19 12 27 innebandycup

D. 23/12 fritids stängt

H. 19 12 17 avslutning

Ta hjälp av almanackan och svara på frågorna. Vilka dagar är allmänna flaggdagar i december?

S

1

M

2

T

3

49

O  4 T

5

F

6

L

7

S

8

M

9

T

10

50

O  11 T

12

F

13

Vilket datum startar vecka 51?

L

14

S

17

Vilket datum slutar vecka 49?

M

16

T

17

51

O  18 Trettio dagar har november, april, juni och september. Februari tjugoåtta allén, alla de övriga trettioen.

Skriv månadernas antal dagar. jan

maj

sep

feb

juni

okt

mar

juli

nov

apr

aug

dec

KollpaMatte_Kap10_3B.indd 99

T

19

F

20

L

21

S

22

M

23

T

24 Julafton

52

O  25 Juldagen T

26 Annandag jul

F

27

L

28

S

29

M

30

T

31 Nyårsafton

1

KAPITEL 10

99

2016-12-13 14:14


Problemlösning Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Metod Uppgiften utvecklar metodfömågan. Kommunikation och resonemang Uppgiften utvecklar kommunikations- och resonemangsförmågan.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen. Visade kvaliteter i lösningen. En Önskan Förslag till förbättring. Nästa steg i lärandet. Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé eller ställningstagande utifrån en given situation. Beräkningsstrategi. Pusselbiten visar att en viss strategi tränas i uppgiften.

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska förmågorna och i läromedlet används metoder för att utveckla kommunikation och självbedömning. Koll på matematik 3B består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer även en digital värld fylld med färdighetsträning.

Pernilla Tengvall och Hanna Almström är legitimerade lärare för åk 1–7. De är verksamma inom grundskolans årskurser 1–6 samt arbetar med skolutvecklingsuppdrag som utvecklingslärare respektive förstelärare inom Nässjö kommun. De har även under de senaste åren föreläst om sin matematikundervisning.

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal i par eller mindre grupp och slutar med att allas tankar och idéer förs fram i helgrupp. Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av kalkylator/räknare.

KollpaMatte_omslag_3B.indd 1-4

Hanna Almström Pernilla Tengvall

3B

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Begreppskoll 1. Självbedömning av förförståelse inför arbete med nytt begrepp. 2. Självbedömning av begreppsförståelse under arbetets gång. 3. Begreppsförståelsen visas och förklaras i Stora begreppskollen.

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6.

Koll på matematik

Begrepp Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

3B

3B

SYMBOLFÖRTECKNING

ISBN 978-91-523-3826-1

(523-3826-1)

2016-12-13 14:04

Profile for Smakprov Media AB

9789152338261  

9789152338261  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded