__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ISBN: 989-91-47-09132-4 © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB

Projektleding: Annsofie Thörnroth Redaktör: Annsofie Thörnroth Formgivning: Lotta Rennéus Produktion: Christina de Besche Först upplagan 1 Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice: 08-690 93 30, fax: 08-960 93 31 e-post: kundservice.liber@liber.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Lärarhandledning till På spåret 2C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB Där inget annat anges

4709132_Sparet 2C_1.indd 1

1

6/25/13 10:24 AM


INNEHÅLL

Välkommen till På spåret 2C! ............ s. 3

Facit ................................................. s. 103

Kapitlens upplägg .............................. s. 4

KAPITEL 1

SPRÅK, STUDIER OCH ARBETE ................................ s. 103

Kapitel för kapitel – Kopieringsunderlag .............................s.9

KAPITEL 2

KLÄDER OCH HÄLSA.............. s. 103

KAPITEL 1

SPRÅK, STUDIER OCH ARBETE . s. 10

KAPITEL 3

DAGAR OCH TID..................... s. 104

KAPITEL 2

KLÄDER OCH HÄLSA................ s. 22

KAPITEL 4

HUS OCH HEM ...................... s. 105

KAPITEL 3

DAGAR OCH TID....................... s. 36

KAPITEL 5

MAT OCH KONSUMTION ......... s. 105

KAPITEL 4

HUS OCH HEM ........................ s. 49

KAPITEL 6

NÖJE OCH FRITID.................. s. 106

KAPITEL 5

MAT OCH KONSUMTION ........... s. 60

KAPITEL 7

KÄRLEK, VÄNSKAP OCH LIVET ............................ s. 107

KAPITEL 6

NÖJE OCH FRITID.................... s. 72

KAPITEL 7

KÄRLEK, VÄNSKAP OCH LIVET .............................. s. 83

KAPITEL 8

RESOR OCH MILJÖ .................. s. 94

KAPITEL 8 RESOR OCH MILJÖ .................. s. 107

Lärarhandledning till På spåret 2C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB Där inget annat anges

4709132_Sparet 2C_1.indd 2

2

6/25/13 10:24 AM


Välkommen till På spåret 2C! I lärarhandledningen till På spåret 2C hittar du tips och idéer på hur du kan jobba med de olika övningarna. Det finns också en kort diskussion kring varje moment - vad är syftet och tanken med just den här övningen? Extraövningar i form av kopieringsunderlag finns och även ett mindre test per kapitel. Min önskan som författare av läromedlet är att du som lärare vrider och vänder på materialet så att det passar just dina elever. Välj och välj bort, utnyttja möjligheten att individualisera – samtliga delar kan omöjligt passa alla. En bärande tanke i På spåret 2C är att aktivera eleverna genom att diskutera språket till både form och funktion. Här i LH finns till exempel en återkommande uppgift att verbalt förklara varför man gör vissa grammatiska val. I studietipsen återkommer hela tiden uppmaningen att ta ställning, värdera tipsen och dela med sig av egna erfarenheter. Min uppfattning är att den språkliga medvetenheten alltid är viktig men kanske än viktigare att jobba aktivt med då deltagarna har kortare skolbakgrund. Sist i boken finns en minigrammatik. Den är tänkt att användas som uppslagsdel och ger då en kort och övergripande förklaring till olika grammatiska moment. Uppmuntra gärna deltagarna att använda den; det är en vanesak som så mycket annat när det gäller studier. Hoppas läromedlet – bok, skivor och LH kan fungera som en bra bas i din undervisning och dessutom erbjuda en positiv språkutveckling för eleverna. Britt-Marie Wallhult

Lärarhandledning till På spåret 2C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB Där inget annat anges

4709132_Sparet 2C_1.indd 3

3

6/25/13 10:24 AM


KAPITLENS UPPLÄGG Varje kapitel består av liknande struktur, nämligen av följande delar:

Introduktion – bild med frågor Tanken är att bild och frågor på ett lättsamt sätt kan användas för att introducera temat. Frågorna är ställda så att de öppnar upp för diskussioner och förhoppningsvis leder de också vidare till ytterligare frågor och funderingar. Stanna gärna på uppslaget ett tag, tag tillvara erfarenheter och idéer inför det fortsatta arbetet med kapitlet.

Tabell/diagram Genom att presentera en tabell eller ett diagram med fakta kring temat vill vi dels uppmuntra till diskussion, dels ge deltagaren möjligheter att träna på formen; att tyda och använda ett diagram är en färdighet som kräver övning. Diagrammen följs av innehållsfrågor: Vad visar diagrammet?, där deltagaren hittar svaret i befintligt diagram eller tabell. Det finns också Ta reda på-uppgifter där deltagaren uppmanas att gå vidare inom temat. Slutligen Diskutera med ett antal vidare frågor kring temat. Ett tips är att jobba med diagrammen/tabellerna i helklass eller i grupper. Min erfarenhet är att inlärningen här, som så ofta, vinner på att diskuteras och vändas och vridas på. Ofta finns dessutom kunskaper i gruppen som alla kan få nytta av.

Fakta Kortare faktatexter är till för att erbjuda deltagarna en språklig utmaning, då de ofta är mättade och innehåller mycket information. På köpet ger de också fördjupade kunskaper av temat. Ibland följs faktatexterna av innehållsfrågor. Ibland uppmanas deltagarna att återberätta texten med egna ord. Som lärare kan du variera svårighetsgraden genom att t.ex. diskutera texten högt mer generellt eller att kräva enskilda, skriftliga svar.

Texter Texterna kretsar kring kapitlens teman och är mer eller mindre fristående. En del av de i texterna förekommande fiktiva personer är återkommande, men det krävs ingen förförståelse från kapitel till kapitel. Detta för att underlätta kontinuerliga intag. En längre text per kapitel har en ruta med Ord och uttryck bredvid sig. Här är ett förslag att fokusera särskilt på de orden: betydelse, grammatik och funktion. De flesta texter följs av:

1. Vad står det i texten? Ett antal innehållsfrågor som med fördel kan bearbetas muntligt.

Lärarhandledning till På spåret 2C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB Där inget annat anges

4709132_Sparet 2C_1.indd 4

4

6/25/13 10:24 AM


2. Ta reda på Frågor där svaren inte finns i texten men som ändå är kopplade till den. Låt med fördel deltagarna jobba med dessa i mindre grupper!

3. Diskutera Öppna frågor som texterna kan tänkas generera. Hitta gärna på fler själva! Det finns så klart många olika sätt att jobba med texter. Inte sällan har sfi-deltagare på studieväg 2 begränsade erfarenheter av språkstudier och som lärare tror jag det är viktigt att introducera en systematik i läsandet. Inlärningen blir mer effektiv ifall man är medveten om vad man är ute efter; det handlar inte bara om att läsa en text och förstå eller inte förstå innehållet. Fundera själv innan: Vad vill jag ha ut av texten? Var ska fokus ligga? De befintliga frågorna hoppas vi ska vara en bra start som ingång. Dock finns det inga hinder att du som lärare fortsätter att använda texten. Här är några förslag: • Fraser. Vi tittar på hur fraser och uttryck används. Gör nya meningar, byter tempus, numerus - vad händer? • Grammatik. Vi tittar på grammatiska moment. Och samma som ovan, vad händer om vi ändrar tempus eller skriver de istället för hon? • Muntligt. Återberätta texten med egna ord. Berätta en egen fortsättning; vad hände sen? Berätta om en egen liknande upplevelse eller händelse. Diskutera texten, har personerna rätt eller fel? Introducera argumenterande uttryck: Jag tycker, min åsikt är, jag tror etc. • Uttal. Läs texten i små grupper, träna uttalet intensivt. Läs långsamt, snabbt, stanna till vid enskilda meningar och uttryck. Överdriv gärna. Alltså, släpp inte texten i förtid! Med varierade och väl genomtänkta övningar blir texten på så sätt en tacksam bas att utgår från.

Hörövning Det finns hörövningar till varje kapitel. De är för det mesta kopplade till kapitlets övriga texter och består ofta av dialoger. Målet har varit att göra dessa samtal så autentiska som möjligt. Ibland talar de inblandade naturligt fort och använder talspråk. Låt deltagarna lyssna många gånger och diskutera gärna svåra partier. Texterna till hörövningarna finns inte i boken utan som kopieringsunderlag här i LH.

Uttal Uttalsövningarna finns inlästa på både elev-cd och lärar-cd, detta för att deltagarna i lugn och ro bör uppmuntras till att lyssna och träna många gånger. Överdriv gärna uttalet, läs mycket långsamt, jättesnabbt, testa olika dialekter och sociolekter. Uttalsövningarna i På spåret 2C tar upp såväl enskilda vokalers uttal som betoning i ord och fraser.

Lärarhandledning till På spåret 2C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB Där inget annat anges

4709132_Sparet 2C_1.indd 5

5

6/25/13 10:24 AM


KOMMENTARER TILL TEXTER OCH ÖVNINGAR Cirkeldiagram (s. 10) Det kan vara ett bra tillfälle att här, utöver innehållet i diagrammet, också titta på formen. Introducera gärna andra typer av diagram (se kopieringsunderlag). Diskutera när de olika diagrammen passar och så klart också hur man tolkar dem.

Uttal – Öva vokaler (s. 15) Det går nästan inte att träna för mycket på vokalerna. Tänk på att varje vokal har ett långt och ett kort uttal! Lägg tid också på att läsa meningarna längst ner på sidan. Läs långsamt och koncentrerat, snabbare och sedan gärna utantill. Som lärare kan du här vara petig, helst ifall du innan förklarar att du tänker vara det.

Yrke: tolk (s. 18) Den här typen av text återkommer i varje kapitel. En idé är att använda den som underlag i ett rollspel. Deltagarna får jobba två och två, den ene intervjuar och den andre svarar. Texten kan vara utgångspunkten men det finns inget som hindrar att deltagarna också hittar på egna frågor och svar. Om det känns bekvämt kan man spela upp det; sådana övningar bygger så klart på att gruppen fungerar och att det finns utrymme för olika prestationer.

Ord och fraser (s. 20) Öva ord. I de första kapitlen kommer en tabell med färdiga ord att presenteras. Längre fram ges en tom tabell med bara ett ord för att deltagarna själva ska välja ut ord de vill jobba mer med. Syftet är att visa på orden i ett sammanhang och att sammanhanget underlättar förståelsen och inlärningen. En god idé är att genomgående tala om ord på det här sättet, alltså inte nöja sig med betydelse bara. Förmodligen gör de flesta lärare redan så och upplägget här erbjuder snarare en struktur för det.

Anslagstavlan (s. 24) Här kan det vara bra att först prata om fenomenet med lappar där privatpersoner och organisationer söker hjälp med olika saker. Kanske finns det en tavla på skolan där man efterlyser begagnade böcker etc. Kanske har någon i gruppen själv satt upp eller svarat på likande lappar. Titta sedan på språket, diskutera nivån och innehållet. Vad vill personerna, vad söker de? Och sedan, hur kan man svara? Skriv gärna flera olika svar tillsammans.

Lärarhandledning till På spåret 2C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB Där inget annat anges

4709132_Sparet 2C_1.indd 11

11

6/25/13 10:24 AM


Studietips (s. 25) Detta är moment som vinner mycket på att göras tillsammans. Låt alla komma till tals och här finns så klart inga rätt eller fel.

Hur mycket kommer du ihåg? (s. 28–29) Målet med de här sidorna är inte att deltagaren ska bocka av frågorna för att kunna gå vidare utan snarare reflektera och fundera över kapitlet hen just arbetat med. Det är inget test; det finns som kopieringsunderlag längre fram! Att ägna sig åt självskattning är nyttigt i de flesta inlärningssituationer men inte alltid så lätt. Förhoppningsvis kan det här uppslaget hjälpa till på vägen.

Manus hörövningar (s. 14 och s. 17) Kapitel 1 Ett telefonsamtal: Lisa ringer sin pappa 1. Lyssna och svara på frågorna Pappa: – Ahlgren. Lisa:

– Hej pappis, det är Lisa.

Pappa: – Hej gumman. Jag tänkte just på dig! Hur har du det? Lisa:

– Bra, men lite bråttom. Ska på bio med Samuel. Kan du göra mig en tjänst?

Pappa: – Visst. Lisa:

– Kolla hur länge mitt pass gäller. Jag ska till Moskva i höst. Du behöver inte kolla nu, men gärna snart.

Pappa: – Var har du det? Tog du inte med det till Umeå? Lisa:

– Nej, det ligger i byrån i hallen. Den vanliga platsen. Ok?

Pappa: – Ja, ja, jag ska titta. Vilken film ska du se? Lisa:

– Vet inte riktigt. Vi bestämmer oss där.

Pappa: – Vem är Samuel? Lisa:

– En kompis. Måste gå nu. Hej då!

Pappa: – Hej då!

Kapitel 1 Hälsningar från Lisa Det är mitten av maj och Lisa börjar planera sin sommar. Hon ringer till några gamla kompisar i Ystad. Men de svara inte så hon talar in på deras mobilsvar. 1. Lyssna och svara på frågorna Meddelande 1 Hej Lina!

Lärarhandledning till På spåret 2C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB Där inget annat anges

4709132_Sparet 2C_1.indd 12

12

6/25/13 10:24 AM


KOPIERINGSUNDERLAG

ORDKUNSK AP

KOPIERINGSUNDERLAG OCH EXTRAÖVNINGAR ORDKUNSKAP

1:1

Träna på orden från kapitlet. Välj rätt ord till meningarna. OBS! Alla ord används inte. studerade till myndigheter

läste till frilansar

sällan omväxling

1. Lisa

för det mesta fikaraster

släkt med kollegor

förstaspråk allmänbildad

vägledare.

2. Hon brukar fika med sina 3. Anna trivs

vid tio varje dag. på sitt jobb.

4. Svenska är hennes 5. Hur dags har ni

. på jobbet?

6. Försäkringskassan och skolverket är exempel på olika

.

7. Georg tycker det är bra att vara

i sitt jobb.

8. Han har inget fast jobb utan

.

9. Ibland är det bra att kunna lite om mycket, alltså att vara 10. Jag går

på bio, kanske tre gånger om året.

Lärarhandledning till På spåret 3C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB

4709132_Sparet 2C_1.indd 14

.

Får kopieras

14

6/25/13 10:24 AM


KOPIERINGSUNDERLAG

ORDFLÄTA

ORDFLÄTA

1:2

Lös ordflätan Alla orden kommer från kapitlet. 1 2 3 4 5 6 7

1. Om man är sen måste man kanske göra detta. 2. Sextio minuter. 3. Motsatsen till in. 4. Inte jag. 5. Vanligt kvinnonamn. 6. Någon som skojar mycket är detta. 7. Måste man för att få lön.

Lärarhandledning till På spåret 3C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB

4709132_Sparet 2C_1.indd 15

Får kopieras

15

6/25/13 10:24 AM


KOPIERINGSUNDERLAG

DIALOGER

DIALOGER

1:3

Dialog 1 Till läraren • Klipp isär dialogen i sex eller tolv delar. • Skriv på tavlan eller berätta att förutsättningen är att Anna ringer till ett studieförbund för att anmäla sig till en kurs i ryska. • Gå gärna igenom hur man kan jobba; vilka ord leder framåt och vilka svarar på något från meningen innan? • Avsluta övningen med att läsa dialogen högt, gärna flera gånger. Anna vill studera språk  Anna

Hej, jag heter Anna Bengtsson och är intresserad av att läsa ryska.

Personal Vad trevligt! Är du nybörjare eller har du läst förut? Anna

Nybörjare. Väldigt mycket!

Personal Ok, då ska vi se. Då ska du läsa ryska bas. Har du tittat på vår hemsida? Anna

Ja, men det finns så många att välja mellan. Men ryska bas, alltså. Finns den som kvällskurs?

Personal Ja visst! Den går på onsdagar, sex till åtta. Passar det? Anna

Nja. Jag jobbar en del onsdagskvällar.

Personal Ok. Men här ser jag att den går lördag förmiddag också. Det är ok att gå lite emellan. Anna

Alltså, när jag jobbar onsdag går jag på lördag istället?

Personal Just det. Anna

Perfekt! Då vill jag anmäla mig. Kan jag göra det nu?

Personal Absolut. Ryska bas. Onsdagar. En minut så fixar jag det.

Lärarhandledning till På spåret 3C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB

4709132_Sparet 2C_1.indd 16

Får kopieras

16

6/25/13 10:24 AM


KOPIERINGSUNDERLAG

GRAMMATIK

GRAMMATIK

3:5

När händer det? a) Läs följande meningar. Markera verben och skriv ifall det hände då, händer nu eller kommer att hända. då

nu

i framtiden

1. Pia skrev dagbok.

…

…

…

2. Imorgon ska hon träffa Anna på stan.

…

…

…

3. De trivs bra tillsammans.

…

…

…

4. Kalle är fundersam.

…

…

…

5. På kvällen gick de på bio.

…

…

…

6. Peter arbetar som städare.

…

…

…

7. Han kommer att stanna på sin arbetsplats ett tag till.

…

…

…

8. Förut jobbade han på ett lager.

…

…

…

9. Han trivdes där också.

…

…

…

10. Han ska träffa sin flickvän efter intervjun.

…

…

…

11. De möttes första gången för ett år sedan i Paris.

…

…

…

12. De ska ha barn i maj.

…

…

…

b) Motivera svaret för varandra.

Lärarhandledning till På spåret 3C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB

4709132_Sparet 2C_2.indd 46

Får kopieras

46

6/25/13 10:36 AM


KOPIERINGSUNDERLAG

KVITTO

KVITTO

5:3A

Arons kvitto Aron handlade mat på vägen hem från jobbet. Titta på hans kvitto och svara på frågorna:

Lärarhandledning till På spåret 3C © 2013 Britt-Marie Wallhult och Liber AB

4709132_Sparet 2C_3.indd 68

Får kopieras

68

6/25/13 10:39 AM

Profile for Smakprov Media AB

9789147091324  

9789147091324  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded