Page 1

Słowo numeru

str 1

NR 27 B E Z P £ A T N A G A Z E T A D Z I E N N I K A R S T W A O B Y W A T E L S K I E G O www.slowowroclawian.pl

nr 28 czwartek, 10 lutego 2011

Nak³ad 20 000

MAGICZNY WROCŁAW WALENTYNKOWE MIŁOSTKI (...) On mo¿e wys³aæ jej SMS-a typu: „ju¿ tyle czasu mieszkasz we mnie, po lewej stronie, w samym œrodku. Kochana – nigdy Ciebie nie wymeldujê”.(...) s.4

OPERA - SPEKTAKLE

ZA ZŁOTÓWKĘ! W ramach obchodów 65. jubileuszowego sezonu artystycznego Opera Wroc³awska przygotowa³a dla swoich melomanów wyj¹tkowy prezent. s.5

AUTORYTETY CO TO DZIŚ ZNACZY?

Drodzy Czytelnicy, Zima, choæ z przerwami nie daje o sobie zapomnieæ. Raz œnieg, raz deszcz, zmiennoœæ pogody odczuwaj¹ wszyscy powszechnie kichaj¹c i smarkaj¹c. Pora jednak wyzdrowieæ, bo nadchodz¹ ferie. W tym numerze przedstawimy kilka propozycji na ich aktywne wykorzystanie. Ponad to do przeczytania rubryki sta³e, wydarzenia oraz nowoœæ – dzia³ budowlano-inwestycyjny. Mi³ej lektury

DZIAŁ PRAWNY W GAZECIE JAK ROZPOZNAĆ M O B B I N G W MIEJSCU PRACY - s. 6

(...)W ci¹gu ¿ycia zaledwie jednego pokolenia zrelatywizowano podstawowe wartoœci narodowe i spo³eczne – pojêcia takie jak patriotyzm, prawda, prawo, Polska, naród.(...) s.6

WYDARZENIA

„DOROBKIEWICZE” NA DOROBKU

S P O R T

– str. 7

– str.2

– str.5

CZY PAMIĘTAMY O SYBIRAKACH? – str.6

GDZIE DOSTAĆ SŁOWO?

– str.3

CHROÑ ŒRODOWISKO. PRZECZYTA£EŒ – PODAJ DALEJ Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

czwartek, 10 lutego 2011


Słowo o wydarzeniach

str 2

Słowo o wydarzeniach CIĘŻARÓWKA PRZEWRÓCIŁA TRAMWAJ. 8 OSÓB RANNYCH Osiem osób zosta³o rannych w wypadku na skrzy¿owaniu ul. Legnickiej i Na Ostatnim Groszu. 5.02 przed godz. 6 rano samochód ciê¿arowy wyje¿d¿aj¹cy z ulicy Na Ostatnim Groszu wbi³ siê w pierwszy wagon tramwaju nr 10 i przewróci³ go. Tramwajem jecha³o 6 pasa¿erów i motorniczy. Wszyscy zostali ranni, podobnie jak kierowca ciê¿arówki. Przewieziono ich do wroc³awskich szpitali. - Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e nie s¹ to groŸne obra¿enia powiedzia³ Pawe³ Petrykowski, rzecznik wroc³awskiej policji. Najbardziej ucierpia³ kierowca ciê¿arówki, którego s³u¿by musia³y wydobyæ z pojazdu.

Kierowca jecha³ z Lotniska w kierunku Poznania. Twierdzi, ¿e nie dzia³a³a sygnalizacja, a tramwaj wyrós³ mu nagle na drodze. Ma obra¿enia rêki, nogi i g³owy. Le¿y w szpitalu przy ul. Traugutta. Motorniczy tramwaju wyszed³ ju¿ ze szpitala z pot³uczeniami. Potwierdzi³, ¿e na skrzy¿owaniu by³y tylko œwiat³a pulsacyjne. Dlatego - jak twierdzi - jecha³ bardzo powoli. Mówi, ¿e ciê¿arówka pojawi³a siê “znik¹d”. W miejscu wypadku zerwana by³a trakcja tramwajowa. Tramwaje skrêca³y w ul. Robotnicz¹, a na Legnickiej zastêpowa³ je autobus MPK 710.

MLEKOMATY WE WROCŁAWIU Przy ulicy Strzegomskiej, Widnej oraz Jemio³owej stanê³y automaty, w których mo¿na bêdzie kupiæ mleko. We Wroc³awiu ma siê pojawiæ jeszcze 7 maszyn, jednak lokalizacja nie jest jeszcze znana. Jak twierdzi przedstawiciel dys-

trybutora, czyli firmy Mleczna Budka (Mlek – Pol), Mateusz Placek, mleko ró¿ni siê od tych, które mo¿na zazwyczaj kupiæ w sklepach. Przedsiêbiorca przekonuje, ¿e ma a¿ 4 procent t³uszczu, jest prosto od krowy, a ponadto jest niepasteryzowane. Mimo, ¿e mleko z automatu jest nieco dro¿sze, u¿ytkownicy zachwalaj¹ produkt. Dzia³a prosto – trzeba w³o¿yæ butelkê do otworu a nastêpnie przycisn¹æ w³aœciwy przycisk w zale¿noœci od tego, jaka iloœæ mleka nas interesuje. Pierwsze mlekomaty postawiono w Opolu, natomiast firma , która je instaluje dzia³a w Kluczborku.

mia³ liczne urazy g³owy. Prawdopodobnie to one by³y przyczyn¹ jego œmierci. Policja zatrzyma³a ju¿ zabójcê. Okaza³ siê nim 35-letni Piotr H., zatrudniony na tej samej budowie. Podczas przes³uchañ podejrzany przyzna³ siê do winy. Grozi mu od 8 lat wiêzienia do do¿ywocia.

OSZUSTKA INTERNETOWA ZŁAPANA Wroc³awscy policjanci zatrzymali 31-letni¹ kobietê, która na Allegro oferowa³a podrobione torebki marki Louis Vuitton. Uwagê funkcjonariuszy monitoruj¹cych aukcje internetowe, zwróci³a bardzo niska cena torebek. Za jedne 45 z³ kobieta oferowa³ torebki, które w firmowym sklepie kosztuj¹ co najmniej 3 tys. z³. Nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek. - Nie tylko monitorujemy aukcje internetowe, ale tez czêsto dostajemy zg³oszenia od samych portali aukcyjnych, o tym, ¿e mog¹ byæ na nich ofero-

Słowo Wrocławian

wane podrobione towary - przyznaje nadkomisarz Krzysztof Zaporowski. W³aœciciel znaku towarowego szacuje swoje straty na oko³o 30 tys. z³. Obecnie policja ustala, ile torebek uda³o siê sprzedaæ 31latce, zanim trafi³a w rêce policji. Za handel podróbkami gro¿¹ jej dwa lata wiêzienia.

T Ł U M Y NA C A S T I N G U DO PROGRAMU “MUST BE THE MUSIC” Wokaliœci, instrumentaliœci i zespo³y bra³y udzia³ w castingu do “Must Be The Music”. Jedni przyjechali do Wroc³awia a¿ ze Szczecina, inni z Kalisza. Spêdzili w poci¹gu kilka godzin bez zmru¿enia oka, ¿eby o œwicie byæ na posterunku w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy ul. Wystawowej. Na precasting do nowego programu Polsatu “Must Be The Music” przyjecha³o w sobotê do Wroc³awia oko³o 600 osób. W przes³uchaniach wziêli udzia³ wokaliœci, instrumentaliœci i ze-

spo³y. W holu budynku s³ychaæ by³o i heavy metal, i piosenkê “Umbrella” Rihanny. Kandydaci na idoli w ci¹gu tygodnia zostan¹ powiadomieni o tym, czy przeszli do w³aœciwego castingu, który odbêdzie siê we Wroc³awiu w lutym. Na razie wiadomo, ¿e w jury zasi¹dzie kompozytor i producent Adam Sztaba. Program zobaczymy w Polsacie w marcu. Zwyciêzca otrzyma 100 tys. z³otych i wyst¹pi na festiwalu TOPtrendy

AKUSTYCZNY KONCERT KULTU

NA WROCŁAWSKIEJ BUDOWIE UCZNIOWIE NAMAWIALI DO ZAMORDOWANO OCHRONIARZA R Z U C E N I A P A L E N I A Na terenie jednego z remontowanych budynków przy ul. Inowroc³awskiej dosz³o do morderstwa. Zabity zosta³ tam 71-letni pracownik firmy ochroniarskiej, dozoruj¹cy obiekt. Jego cia³o znaleziono w niedzielê. Na razie nie s¹ znane motywy zbrodni. Wiadomo tylko, ¿e sprawca zabra³ swojej ofierze telefon komórkowy. Ochroniarz

Wydarzenia pod redakcj¹: KRZYSZTOFA STACHURSKIEGO

Na Rynku mo¿na by³o dzisiaj spotkaæ uczniów wroc³awskich szkó³, którzy - wyposa¿eni w plakaty i ulotki - zbierali podpisy pod deklaracj¹ popieraj¹c¹ profilaktykê raka. - Chcemy, ¿eby w naszej szkole wiêcej mówi³o siê o szkodliwoœci palenia papierosów - mówi Aleksandra Chwieæko z XII LO przy pl. Orl¹t Lwowskich.

Akcjê zorganizowano z okazji obchodzonego dziœ Miêdzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. W ramach akcji “Mam haka na raka” uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych w ca³ym kraju wyszli na ulice swoich miast, aby uœwiadomiæ ludziom zgubne skutki na³ogu i namawiaæ palaczy do po¿egnania z dymkiem.

W pi¹tek, 28 stycznia, w Hali Ludowej Kult zagra³ swoje przeboje w wersjach akustycznych. Kult to czwarty polski wykonawca - po Kayah, Hey i Wilkach - który nagra³ koncert z serii wystêpów “bez pr¹du” “MTV Unplugged”. Formacja, która od lat uchodzi za jeden z najlepszych zespo³ów koncertowych w kraju, po raz

pierwszy zaprezentowa³a siê wroc³awskiej publicznoœci w ca³kowicie akustycznej ods³onie, w specjalnie przygotowanym wyborze utworów z dyskografii, licz¹cej 14 p³yt. Fani zespo³u mieli okazjê pos³uchaæ przebojów swojego ulubionego zespo³u w pi¹tek w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej (ul. Wystawowa 1).

ĆWICZYLI NA GRUZACH W HALI LUDOWEJ Modernizowane wnêtrza obiektu to teraz gruzowisko wyburzone s¹ trybuny. Ratownicy przez 5 godzin æwiczyli poszukiwanie i wydobywanie ofiar katastrof budowlanych. Pomaga³o im 10 psów z Dolnoœl¹skiej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej OSP Siechnice. - Psy wyszukuj¹ ludzi, wtedy przygotowujemy teren, aby bezpiecznie wydobyæ i ewakuowaæ poszkodowanego. To

odpowiedzialna robota, ale daj¹ca satysfakcjê - mówi koordynator akcji Marcin Kowalski z GRM PCK

czwartek, 10 lutego 2011


Słowo numeru

str 3

Słowo numeru

MAGICZNY WROCŁ AW K

a¿de opowiadanie rozgrywa siê w jakimœ miejscu – mniej lub bardziej rozleg³ym.

Tyczy siê to oczywiœcie tak¿e powieœci i sztuk teatralnych. Bywaj¹ historie, których bohaterowie przemieszczaj¹ siê po ca³ym œwiecie, bywaj¹ i takie, które rozgrywaj¹ siê w jednym tylko pomieszczeniu. Nieomal zawsze jednak mo¿na spojrzeæ na to od strony okolicy, w której mieszkaj¹ lub przebywaj¹ bohaterowie (pomijaj¹c opowieœci o podró¿y przez d¿unglê czy pustyniê itp.). Mo¿na sobie zadaæ pytanie – na ile ma znaczenie to, w jakiej miejscowoœci autor umieœci³ opisywane przez siebie postaci i wydarzenia? Czasami jest to ma³o istotne, miasto czy wieœ to jedynie ledwie naszkicowane t³o, mo¿e byæ nawet wymyœlone. Kiedy indziej to bardzo wa¿ne, a twórca dba o wierne odtworzenie topografii miasta. W skrajnych przypadkach mo¿e byæ wrêcz tak, ¿e bohatero-

wie i ich problemy staj¹ siê jedynie pretekstem do opisania miasta czy okolicy – jego architektury, panuj¹cych w nim nastrojów, dokonuj¹cych siê przemian. Oczywiœcie istniej¹ te¿ dzie³a literackie, których akcja ma miejsce we Wroc³awiu. S³ynne s¹ na przyk³ad krymina³y Jerzego Krajewskiego o detektywie Eberhardzie Mocku, który rozwi¹zuje makabryczne zagadki we Wroc³awiu miêdzywojennym. Autor zadba³ o drobiazgowe odtworzenie ówczesnych realiów ¿ycia w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy. Du¿¹ wagê przywi¹zuje nie tylko do sensacyjnej fabu³y, ale tak¿e do tego, jak nazywa³y siê wówczas ulice, gdzie mieœci³y siê urzêdy i sklepy, jak wygl¹da³y te czy inne budynki. Czêsto przedstawia nam przy tym ciemn¹ stronê tamtego Wroc³awia – pó³œwiatek z³odziei, prostytutek, morderców i szaleñców i ciemne zau³ki, podejrzane kamienice. Sugestywnie kreowana, mroczna atmosfera otacza czytelnika tak¿e podczas lektury horroru

£ukasza Orbitowskiego „Œwiêty Wroc³aw”. Tym razem akcja rozgrywa siê w obecnych czasach, do tego (w du¿ej mierze) na blokowisku Polanka wybudowanym za czasów Gierka. W takich to szarych i prozaicznych realiach narasta koszmar, ma miejsce ci¹g groteskowych wydarzeñ, dziêki którym wroc³awskie osiedle staje siê centrum dziwacznej, apokaliptycznej sekty. Orbitowski (zreszt¹ pochodz¹cy z Krakowa i tam mieszkaj¹cy) nie jest oczywiœcie jedynym, który siêga po Wroc³aw po to, by poddaæ go fantastycznej transformacji. Wiele razy robi³ to choæby Andrzej Ziemiañski, autor takich opowiadañ jak „Autobahn nach Poznañ” (gdzie zawar³ opis Wroc³awia w zrujnowanym œwiecie przysz³oœci), „Waniliowe plantacje Wroc³awia” (tu zwracaj¹ uwagê miêdzy innymi refleksje na temat niezwyk³oœci miejskiego ¿ycia w póŸnych godzinach nocnych i wczesnych porannych) i „Legenda, czyli pij¹c wódkê we Wroc³awiu w 1999

roku”. Warto wspomnieæ tak¿e o jego powieœci „Breslau Forever”, w której splataj¹ siê losy przedwojennego niemieckiego policjanta i polskiego milicjanta, przemierzaj¹cego gruzy Wroc³awia tu¿ po wojnie, a do tego dochodzi jeszcze w¹tek wspó³czesny. Konrad T. Lewandowski siêgn¹³ po Wroc³aw w tekœcie „Breslau, Mittelwalde 2”, drukowanym w „Nowej Fantastyce”. Akcjê umieœci³ w okresie II wojny œwiatowej, a w¹tkiem fantastycznym jest tu nazistowski okultyzm i czarna magia praktykowana przez hitlerowców. Jacek Inglot w kryminalno-fantastycznym opowiadaniu „Rêce nad Wroc³awiem” równie¿ odwo³uje siê do mrocznych tajemnic Trzeciej Rzeszy, poza tym znajduje we Wroc³awiu magiczne miejsca i bramy do alternatywnej rzeczywistoœci. Z kolei Robert Szmidt w „Ma³ym” (drukowanym ponad osiem lat temu na ³amach „Science Fiction”) przedstawia potworn¹ wizjê Wroc³awia wyniszczonego wojn¹ nuklern¹ i zaludnionego

jedynie przez niewielkie garstki niedobitków. W ten sposób znane nam miasto staje siê dziêki pisarzom miastem magicznym, niepokoj¹cym, niezwyk³ym. Warto siêgn¹æ po

wspomniane teksty (nawet jeœli czêsto s¹ posêpne w nastroju), przeczytaæ, wyjœæ na ulicê – i spojrzeæ na znane od dawna zak¹tki w inny sposób… Adam T. Witczak

UPIĘKSZAJMY SIĘ ZAWSZE J

est teraz czas studniówek, we sel i karnawa³owych balów. A która prawdziwa kobieta – bez wzglêdu na wiek – nie pragnie wygl¹daæ na nich cudownie, niczym bóstwo?

Równie¿ i na co dzieñ, w pracy, na ulicy i w tramwaju przyjemnie jest zerkn¹æ na zadban¹, eleganck¹ osobê. A wiadomo, ¿e nie tylko na podstawie sylwetki i drogich ciuchów ocenia nas otoczenie. Znana od wieków prawda brzmi: nawet najszlachetniejszy brylant musi mieæ ³adn¹ oprawê. Jak osi¹gn¹æ upragniony, osza³amiaj¹cy efekt? ALE¯ TO PROSTE! Wcale nie musimy wydawaæ maj¹tku, aby zab³ysn¹æ i spodobaæ siê œwiatu oraz sobie. We Wroc³awiu jest magiczne miejsce przy Rydygiera 5, blisko skrzy¿owania z £okietka i Drobnera. To w³aœnie nowoczesny Gabinet Kosmetyczny CASHMIRE BEAUTY CENTER z eleganckim, przyci¹gaj¹cym wystrojem. Odwiedzaj¹c go, znajdziemy w przyjaznej, wyciszaj¹cej stresy atmosferze pe³ny relaks i komfort. Telefon do Gabinetu: /71/ 790 11 49, kom. 661 821 106. Adres internetowy: www.cashmire.pl.

Gabinet CASHMIRE czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9 – 19, a w soboty 9 – 15. Mo¿emy telefonicznie umówiæ siê na dzieñ i godzinê lub po prostu przyjœæ i byæ mile powitani. Zabiegi wcale nie s¹ drogie, natomiast korzyœci zyskujemy olbrzymie. Czarodziejskie, sprawne rêce kosmetyczek Ewy i Ani dokonuj¹ cudów. W gabinecie poddamy siê zabiegom kosmetyki pielêgnacyjnej, stylizacji paznokci i kosmetyce medycznej. CASHMIRE oferuje karnawa³ow¹ promocjê: - makija¿ studniówkowy w cenie od 60 z³., - tipsy od 70 z³. z kamufla¿em i ozdobami,

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

- manicure finezyjne od 40 z³. W codziennym trybie cywilizacyjnego poœpiechu naprawdê warto zafundowaæ sobie chwilê prawdziwego wytchnienia i znacznie polepszyæ samopoczucie. I w³aœnie wizyta w Gabinecie Kosmetycznym CASHMIRE przy Rydygiera 5 zapewni nam ten niezbêdny komfort. Do tego znanego gabinetu przychodz¹ tak¿e panowie, zwykli mê¿czyŸni, a wychodz¹ jako d¿entelmeni, amanci filmowi… Zmiana wygl¹du, poprawa urody wzmacnia poczucie wartoœci i pewnoœæ siebie a co za tym idzie – u³atwia kontakty i osi¹ganie sukcesów.

Dla niedowiarków zamieszczony jest obok KUPON PROMOCYJNY upowa¿niaj¹cy do 20% rabatu cenowego przy dowolnie wybranym zabiegu. Trzeba tylko przyjœæ do CASHMIRE przy Rydygiera 5, róg £okietka i Drobnera lub zadzwoniæ pod nr /71/ 790 11 49 albo zajrzeæ na www.cashmire.pl, aby dowiedzieæ siê wiêcej o kosmetyczno-zdrowotnych ofertach. Dyplomowane kosmetyczki Ania i Ewa wspominaj¹ pana, który zjawi³ siê w gabinecie z niezwyk³¹ reklamacj¹. Stanowczo poprosi³ aby jego ¿ony, regularnie przychodz¹cej tu na zabiegi, nie upiêkszaæ tak znakomicie i dok³adnie. Pe³ne zaskoczenie!

Okaza³o siê, ¿e mimo wielu lat ma³¿eñstwa jego pani pod wp³ywem fachowych zabiegów kosmetycznych ponownie rozkwita urod¹ i figlarnym zachowaniem, szczególnie w sytuacjach intymnych… On zaœ, podziwiaj¹c j¹, z zachwytu nie mo¿e powstrzymaæ siê od czêstego kupowania jej kwiatów i prezentów. Niejako od nowa zakocha³ siê w swoim nowym-starym bóstewku. W zwi¹zku z tym bardzo cierpi jego portfel… Zrozumia³e, ¿e ów pan nie chce naruszaæ swych tajnych zaskórniaków gdy¿ wtedy jego ma³¿onka-bóstwo odzyskane, mo¿e odkryæ jego politykê pieniê¿n¹ i urz¹dziæ mu wcale nie niebiañsk¹ awanturê… Oto kolejny przyk³ad tego jak bardzo mo¿na dbaæ o wygl¹d. Znajomy, oskar¿ony w procesie karnym, id¹c wraz z ¿on¹ na og³oszenie wyroku, rano odda³ jej

wszystkie swe ostatnie pieni¹dze na to aby w Gabinecie CASHMIRE przy Rydygiera 5 zrobi³a sobie eleganckie manicure i sza³owy makija¿. Przecie¿ nawet w s¹dzie, przy sprawie karnej, osoby towarzysz¹ce musz¹ byæ œliczne i zadbane. Pikanterii dodaje fakt, ¿e po og³oszeniu wyroku w zawieszeniu, pan ten, od obroñczyni – dzielnej, bardzo sympatycznej pani mecenas, po¿yczy³ 20 z³. na kosmetyczn¹ odnowê swojej steranej k³opotami twarzy… Zatem pamiêtajmy: Gabinet Kosmetyczny CASHMIRE BEAUTY CENTER – Rydygiera 5. Jesteœmy do niego zaproszeni a dziêki wizycie w nim czekaj¹ nas ¿yciowe sukcesy. NAPRAWDÊ! Wojciech Mach

KUPON RABATOWY Przy ka¿dym zabiegu 20% rabatu. CASHMIRE BEAUTY CENTER ul. Rydygiera 5 tel. /71/ 790 11 49 kom. 661 821 106 http://www.cashmire.pl czwartek, 10 lutego 2011


Słowo o Wrocawiu

str 4

Słowo o Wrocławiu

WA L E N T Y N K O W E M I Ł O S T K I K

olejnym Naszym Czytelnikom dziêkujê za przesy³ane wypowiedzi, s³owa uznania i zwierzenia dotycz¹ce prze¿ytych niezwyk³ych sytuacji. Zabawne zdarzenia ubarwiaj¹ codziennoœæ, wywo³uj¹c uœmiech i radoœæ, a tym samym daj¹c lepsze, zdrowsze samopoczucie. Na przyk³adach prosto z ¿ycia widzimy, ¿e sporo osób usi³uje swoje z³e humorki, ekscesy i rozrabianie usprawiedliwiaæ burz¹ niespe³nionych uczuæ oraz mi³osnymi k³opotami sercowymi… A przecie¿ czasem wystarczy tylko okazaæ ciep³o, sympatiê i wymyœliæ kilka przyjaznych s³ów, dodaj¹c bukiecik kwiatów. Ja np. wyznajê danej waæpani mi³oœæ pierwsz¹, jedyn¹ i przed przed przedostatni¹ – dlatego aby „coœ” zosta³o na przysz³oœæ… On mo¿e wys³aæ jej SMS-a typu: „ju¿ tyle czasu mieszkasz we mnie, po lewej stronie, w samym œrodku. Kochana – nigdy Ciebie nie wymeldujê”. Ona mog³aby odpisaæ: „obiecujê, ¿e bêdê Ci pra³a skarpetki i prasowa³a koszule. Zawsze. No, prawie zawsze”. A dla tych którzy maj¹

problemy mi³osne, w Walentynki otwarty zostanie K¹cik Porad Uczuciowych w centrum Handlowym „LEŒNICA” przy Œredzkiej 44. Jako konsultant pojawiê tam siê równie¿ ja, ni¿ej podpisany. Zatem niech wzajemne okazywanie sobie szacunku i mi³oœci stanie siê nie jednodniowym zwyczajem walentynkowym, lecz ca³orocznym. I to bez wzglêdu na wiek zakochanych!

Czasami w ziemskie sprawy mi³osne anga¿uj¹ siê duchy z zaœwiatów! Mia³em tego przyk³ad, gdy kilka lat temu, akurat w Walentynki, prowadzi³em jako wodzirej, bal weselny. Goœcie – na czele z m³odymi – bawili siê super znakomicie, daj¹c z siebie maksimum energii, szczególnie przy zbójnickim z ciupagami i cancanie ze stójk¹ i szpagatem.

Efekt by³ taki, ¿e nad ranem, w noc przecie¿ poœlubn¹, pan m³ody tak siê przemêczy³, i¿ w pokoju hotelowym, zamkniêtym od wewn¹trz, od razu zasn¹³ kamiennym snem przy boku swej nowopoœlubionej. Przez sen chwilami odczuwa³ jak¹œ szamotaninê obok siebie lecz w ¿aden sposób nie by³ w stanie zareagowaæ. Gdy obudzi³ siê w po³udnie, ujrza³ m³od¹ niezwykle radosn¹

i rozanielon¹. Uczciwie wyt³umaczy³a lubemu ów stan tym, ¿e nigdy nie stroni³a od ¿adnych uciech ¿yciowych. Równoczeœnie intensywnie zajmowa³a siê parapsychologi¹ i spirytyzmem. Skoro wiêc w tak wa¿n¹ noc nie mog³a dobudziæ prawowitego ma³¿onka, wywo³a³a i zmaterializowa³a jurnego ducha, który z nieziemsk¹ ochot¹ wszed³ w rolê ¿onkosia i spe³ni³ jego œlubne

powinnoœci… O ile wiem, w³aœciwy m¹¿ wola³ nie uwierzyæ w mo¿liwoœæ kontaktów z tamtym œwiatem a wyjaœnienia ma³¿onki i jej samopoczucie przypisa³ œwietnej weselnej zabawie. Ja jednak mam pytanie: kto „w razie czego” zostanie uznany za ojca dziecka? wodzirej WOJCIECH MACH

W gabinecie znanego hipnoterapeuty pojawi³ siê 9-letni ch³opiec, prosz¹c doktora o dokonanie – choæby i na odleg³oœæ – zabiegu hipnotycznego na swoim ojcu. Chcia³ wyleczenia taty z jego nieustaj¹cych ci¹got mi³osnych do brunetek. Okaza³o siê, ¿e owe m¹dre, zaradne dziecko nie lubi czarnulek – woli blondynkê jako sw¹ ewentualn¹ drug¹ mamê…

Słowo o szkoleniach MARIOLA SIOREK: PREZENTACJE: TEORIA I PRAKTYKA; PRZYGOTOWANIE I WYGŁASZANIE Na pewno bra³eœ kiedyœ udzia³ w prezentacji, w czasie której wyg³aszaj¹cy sta³ nieruchomo z wzrokiem wbitym w notatki i czyta³. Najczêstsz¹ reakcj¹ sali jest wtedy totalna biernoœæ i lekka sen-

PUNKTY

noœæ. Zwykle w czasie takich prezentacji domniemany cel: „przedstawiæ zagadnienie” zostaje osi¹gniêty. Jednoczeœnie uczestnicy czuj¹ siê w najlepszym razie zmêczeni, w najgorszym – zlekcewa¿eni....

Na przeciwleg³ym biegunie s¹ takie prezentacje, gdzie grad pytañ i komentarzy zasypuje prezentera – uczestnicy s¹ niezmiernie aktywni, prezenter dwoi siê i troi, aby odpowiedzieæ na wszystkie.

KOLPORTAŻU

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

Na pewno uczestnicy poczuj¹ siê po takiej prezentacji bardzo wa¿ni, bêd¹ zaktywizowani i bêd¹ pamiêtaæ wydarzenie jeszcze d³ugo potem. Przy odrobinie szczêœcia i du¿ych umiejêtnoœciach prowadz¹cego prezentacjê mo¿na nawet osi¹gn¹æ

za³o¿one cele takiej prezentacji. Z ników prezentacji trudno o jedtym, ¿e ten tym prezentacji balan- no „dobre” rozwi¹zanie. suje na skraju ryzyka, ¿e sytuacja siê wymknie spod kontroli. W³aœnie dlatego proponujê dzisiejsze rozwa¿ania. Zapraszam na Jak widaæ – w kwestii anga¿o- www.miastowroclaw.pl wania i aktywizowania uczest-

SŁOWA

WROCŁ AWIAN

czwartek, 10 lutego 2011


Słowo o kulturze i sporcie

str 5

Słowo o kulturze AVANT-JAZZU I WROCŁAWSCY LA LIBERTA CHIAMA LA LIBERTA KRÓL EKSPERYMENTATORZY - CZYLI KEN VANW ramach obchodów 65. jubileuszowego sezonu artystycznego Opera Wroc³awska przygotowa³a dla swoich melomanów wyj¹tkowy prezent. Wzorem Teatru Wielkiego w Poznaniu, który w tym roku œwiêtuje jubileusz 100lecia istnienia, zapraszamy Pañstwa do naszego teatru na wybrane spektakle w wyj¹tkowej cenie 1 z³.

czêœci trylogii The Minds of Helena Troubleyn Eugeniusza Knapika w re¿yserii Micha³a Zadary, do libretta kontrowersyjnego performera Jana Fabre; najnowsza produkcja Opery Wroc³awskiej (premiera w paŸdzierniku 2010). Termin spektaklu: 17.02.2011

czanej do najlepszych wspó³czesnych kompozytorek w Europie. Spektakl w znakomitej, wizjonerskiej re¿yserii Eweliny Pietrowiak. Termin spektaklu: 11.03.2011

DARIUSZ PAROSSA

Na spektakle La liberta chiama la liberta oraz Matka czarnoskrzyd³ych snów nie przyjmujeMatka czarnoskrzyd³ych my rezerwacji, prosimy o zakup biletów w kasie Opery Wrosnów La liberta chiama la liberta – œwiatowe prawykonanie III. do muzyki Hanny Kulenty, zali- c³awskiej. Iloœæ miejsc ograni-

czona, serdecznie zapraszamy!

DERMARK I SLUG DUO W FIRLEJU

Kontakt: Opera Wroc³awska,

Gwiazdorski koncert Paul Lytton / Ken Vandermark / Philipp Wachsmann, odbêdzie siê 10 lutego w Klubie Firlej, bêdzie supportowany przez wroc³awski sk³ad SLUG DUO, tworzony przez Jakuba Suchara (Mikrokolektyw, Robotobibok) i Gerarda Lebika. Oba projekty z pewnoœci¹ zadowol¹ fanów freejazzu, improwizacji i muzyki eksperymentalnej.

Dzia³ Promocji i Obs³ugi Widzów, tel. 71/ 370 88 80, 370 88 81, opera@opera.wroclaw.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj¹cymi. W przegl¹darce musi byæ w³¹czona obs³uga JavaScript, ¿eby go zobaczyæ. miastowroclaw.pl

DATA/GODZINA: 10.02.2011, g. 20:00 BILETY: 25 / 35 pln (do kupienia w Klubie Firlej oraz poprzez sieæ Ticketpro.pl) MIEJSCE: Klub Firlej, Grabiszyñska 56 miastowroclaw.pl

Słowo o sporcie CZWARTOLIGOWA ŚLĘZA TRIUMFUJE

C

zwartoligowa Œlêza na zakoñczenie zgrupowania w Gryfowie Œl¹skim wygra³a Pierwszy Halowy Turniej Seniorów o puchar hotelu “”Stacja nad Kwis¹” .

Mimo zmêczenia po ciê¿kich treningach, wroc³awianie okazali siê najlepsz¹ dru¿yn¹ tych zawodów, wygrywaj¹c wszystkie mecze, w tym równie¿ fina³owe starcie z Czarnymi Lwówek Œl¹ski. Po powrocie z obozu podopieczni trenera Andrzeja Igna-

siaka trenuj¹ na w³asnych obiektach. W planach przygotowañ znalaz³o siê siedem meczów kontrolnych. Pierwszy z nich rozegrany zostanie w sobotê w Siechnicach z trzecioligow¹ dru¿yn¹ Motobi K¹ty Wroc³awskie. Do zespo³u Œlêzy do³¹czy³o trzech nowych pi³karzy: Filip Drozd, Krystian Jakubowski i Marcin Szymiczek. S¹ to zawodnicy w wieku 20-21 lat, co jest zgodne z polityk¹ kadrow¹ klubu, której za³o¿eniem jest budowanie zespo³u z³o¿onego z m³odych pi³karzy.

OPERACJA WÓJCIKA

W

oœrodku w Komorowicach pod Wroc³awiem Adam Wójcik przeszed³ zabieg operacyjny maj¹cy na celu rekonstrukcjê wi¹zade³ krzy¿owych. Wed³ug lekarzy zabieg zakoñczy³ siê pomyœlnie i jest szansa, ¿e ju¿ w maju ten legendarny polski koszykarz bêdzie móg³ wznowiæ treningi. Do nieszczêœcia dosz³o kilka tygodni temu w Gliwicach, gdzie graj¹cy w barwach WKK Wroc³aw Wójcik poœlizgn¹³ siê na œliskim pod³o¿u i dozna³ bardzo

powa¿nego urazu, który móg³ nawet spowodowaæ zakoñczenie kariery tego wspania³ego zawodnika. Na szczêœcie po zabiegu pojawi³a siê nadzieja, ¿e Wójcik bêdzie mia³ okazjê do spe³nienia swoich dwóch marzeñ. Pierwszym z nich jest zakoñczenie kariery w Œl¹sku Wroc³aw, który jesieni¹ ma znów pojawiæ siê w ekstraklasie, drugim natomiast – zdobycie jeszcze przynajmniej 306 punktów. To pozwoli³oby Adamowi na osi¹gniêcie magicznej sumy 10 000 punktów zdobytych w najwy¿szej klasie rozgrywkowej, czego oczywiœcie serdecznie mu ¿yczymy .

Z G R U P O WA N I E Ś L Ą S K A Przygotowuj¹cy siê do rundy rewan¿owej pi³karze wroc³awskiego Œl¹ska zakoñczyli pierwsze zgrupowanie, które mia³o miejsce w Spale. Trener Orest Lenczyk mia³ na nim do dyspozycji 25 zawodników. Byli wœród nich nowo pozyskani: S³oweniec Rok Elsner i brat bliŸniak wystêpuj¹cego ju¿ od pó³ roku w Œl¹sku £ukasza Gikiewicza, Rafa³. Ten ostatni zast¹pi³ na pozycji drugiego bramkarza Wojciecha Kaczmarka, który wiosn¹ wystêpowa³ bêdzie w Cracovii.

Po powrocie ze Spa³y, wroc³awianie trenowali na w³asnych obiektach i rozgrywali mecze sparingowe, w których wygrali z Zag³êbiem Sosnowiec 3-1, Chrobrym G³ogów 1-0 i £KSem £ódŸ 1-0 oraz zremisowali z FC Hradec Kralove 0-0 i z Górnikiem Polkowice 1-1. 8 lutego Œl¹sk wyjecha³ na drugi obóz na Cypr. W planach tego zgrupowania jest piêæ spotkañ kontrolnych z zagranicznymi zespo³ami.

Słowo o Polskim Gnieździe

Czy pamiętamy o Sybirakach? D

ziesi¹tego lutego.1940r. w okupowanej przez Zwi¹zek Sowiecki wschodniej Polsce rozpoczyna siê pierwsza tura masowych wywózek Polaków na „Syberiê”, a w³aœciwie na tzw. „nieludzk¹ ziemiê”. Kryteria selekcji s¹ podobne, do tych z ”listy katyñskiej”. Wybierane s¹ wiêc rodziny wojskowych, policjantów, leœników, osadników wojskowych, nauczycieli, prawników, urzêdników pañstwowych oraz innych grup spo³ecznych i zawodowych stanowi¹cych o zdolnoœci Narodu Polskiego do organizowania siê we w³asnym pañstwie. II Wojna Œwiatowa zosta³a rozpêtana przez dwa najwiêksze w historii œwiata systemy totalitarne zmierzaj¹ce do kompletnego unicestwienia naszego Narodu. W s³owie wstêpnym do „Sybirskiej Odysei” autorstwa naszej kole¿anki fundacyjnej, Krystyny Lubienieckiej – Baraniak, wspania³y Ksi¹dz Pra³at Zdzis³aw Jastrzêbiec Peszkowski, tak pisze o dramacie ponad pó³ miliona Polaków wywiezionych na Sybir w 1940 roku: „Pakt Ribbentrop-Molotow to nic innego jak tylko dzia³anie dwóch najwiêkszych zbrodniarzy œwiata – Hitlera i Stalina. Symbolem „chorej Germanii” by³ obóz Auschwitz, a „nikczemnego bolszewizmu” – Katyñ. W tak tra-

gicznej rzeczywistoœci rozgrywaj¹ siê dramatyczne losy bohaterów „Sybirskiej Odysei”. Ich tu³aczka i prze¿ycia podczas wojennej wêdrówki po dalekiej pó³nocy daj¹ nam obraz tego wszystkiego, co kryje siê pod pojêciem „Golgota Wschodu”. Doskonale napisana fabu³a, bardzo ciekawe wydarzenia sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ka jest materia³em nie tylko dokumentalnym, ale tak¿e wspania³¹ przygod¹”. Oczywiœcie zachêcamy do przeczytania tej wielkiej epopei rodziny Lubienickich, ich szeœcioletniej tu³aczki pocz¹wszy od Wilna, poprzez bagna DŸwiny w rejonie Archangielska, a¿ nad rzekê Ob w A³tajskim Kraju, a

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

nastêpnie powrót do Ojczyzny w 1946 roku. Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w Fundacji Polskie Gniazdo osobiœcie w godzinach 9.00 – 15.00 lub internetowo na www.polskiegniazdo.pl Najlepiej operowaæ konkretnymi opisami tamtych wydarzeñ. Oto fragment opisuj¹cy wagon, którym deportowano autorkê i jej rodzinê: „W wagonie – ciasnota i unosz¹cy siê w niewielkiej przestrzeni bia³y, wapienny py³, który drapie w gard³ach i powoduje ³zawienie oczu. Po obu jego koñcach, od œciany do œciany umocowane dwukondygnacyjne, szerokie nary z grubych, surowych dech. Gnie¿d¿¹ siê na nich dziesi¹tki osób. P³aszczyznê pod³ogi zawalaj¹ baga¿e. Nieopodal drzwi, prostopadle do nich, biegnie kanalik z ujœciem na zewn¹trz – wagonowa, wspólna latryna, któr¹ ktoœ niebawem os³oni na sta³e p³acht¹. Rodzina Lubienieckich – wpuszczona do wagonu jako druga – zajmuje skrawek górnej pó³ki, tu¿ obok niewielkiego okienka….”

Ten opis nie pora¿a jakimœ nadzwyczajnym tragizmem sytuacji. Mo¿na mieæ nawet wra¿enie, ¿e tej rodzinie nie najgorzej siê trafi³o. Na pewno szanse prze¿ycia takiej podró¿y przez autorkê zwiêksza³ fakt, ¿e rodzina Lubienieckich (mama i piêcioro dzieci) by³a deportowana w trzeciej turze wywózek, czyli w czerwcu 1940 roku. Autorka mia³a wówczas nieco ponad roczek. W trakcie lutowej, a nawet kwietniowej deportacji szanse na jej prze¿ycie by³yby bliskie zeru. Jej tata – ppor. Micha³ Lubieniecki, wiêzieñ Ostaszkowa, zamordowany „strza³em w ty³ g³owy” w Twerze, w tym¿e 1940 roku, jeszcze przed wybuchem wojny powiedzia³ do swojej ¿ony Nadziei prorocze s³owa o ich najm³odszej córce Krysi, póŸniejszej autorce „Sybirskiej Odysei”: Ona bêdzie pupilk¹ losu, zobaczysz – odgarn¹³ z jej czo³a wilgotne pasmo czarnych w³osów, których czarnym odcieniem wci¹¿ jeszcze siê zachwyca³. Potem utuli³ d³oni¹ ma³¹, wci¹¿ jeszcze dziewczêc¹ g³owê, a nastêpnie zabra³ z jej ramion ¿ywe za-

wini¹tko, swoj¹ córeczkê. Nadzieja drzema³a.” W ubieg³ym roku (dok³adnie 17 wrzeœnia) nieopodal Wroc³awia, obok Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej w £ozinie (gmina D³ugo³êka), w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyñ - ocaliæ od zapomnienia” posadzony zosta³ „D¹b Pamiêci” ppor. Micha³a Lubienieckiego. Obecna na tej uroczystoœci córka, autorka „Sybirskiej Odysei”, stoj¹c przy g³azie narzutowym, na którym umieszczona zosta³a pami¹tkowa tablica, ze wzruszeniem powiedzia³a, ¿e teraz jej tatuœ ma nareszcie swój symboliczny grób, przy którym ona bêdzie mog³a siê pomodliæ, po³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicz. Ja równie¿ bêdê pamiêta³ o tym miejscu pamiêci, szczególnie w miesi¹cach: kwietniu, wrzeœniu i listopadzie.

wierzchniach jego œcian frontowych umieœciæ daty masowych deportacji Polaków na Syberiê, gdy¿ ten pomnik powinien „mówiæ”. W niedzielê 13.02.2011r. o godz. 10.30 odbêdzie siê w pobliskim Koœciele Œw. Bonifacego Msza Œw. w intencji „Sybiraków” tych którzy ¿yj¹ i tych którzy ju¿ s¹ po drugiej stronie ¿ycia. Z inicjatywy Zwi¹zku Sybiraków III RP odbêdzie siê równie¿ spotkanie cz³onków zwi¹zku i jego sympatyków, zaraz po Mszy Œw. w parafialnym klubie „Ciuchcia”. W imieniu organizatorów zapraJest we Wroc³awiu bardzo wa¿- szam Wroc³awian. Wstêp wolny pomnik na Placu Staszica – ny. „Zes³añcom Sybiru”. Uwa¿am, ¿e nale¿a³oby ten pomnik „o¿yJerzy Ziomek wiæ”, tzn. na wielkich po- fundacja@polskiegniazdo.pl

czwartek, 10 lutego 2011


Słowo o prawie

str 6

SEBASTIAN KRYCZKA

Słowo o prawie JAK ROZPOZNAĆ MOBBING W MIEJSCU PRACY

O

bowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi zosta³ na pracodawców na³o¿ony w 2003 r. Samo okreœlenie „mobbing” wywodzi siê od angielskiego czasownika „to mob”, który oznacza „zaatakowaæ”, „dokuczaæ”, „otoczyæ”. Polskie prawo zawiera definicjê mobbingu w art. 94 kodeksu pracy. Jakie s¹ elementy charakterystyczne dla zjawiska mobbingu i czy ka¿de naganne zachowanie wobec pracownika ze strony pracodawcy jest mobbingiem? Zgodnie z przywo³anym na wstêpie art 94 kp, mobbing oznacza cyt.: „dzia³ania lub zachowania dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo³uj¹ce u niego zani¿on¹ ocenê przydatnoœci zawodowej, powoduj¹ce lub maj¹ce na celu poni¿enie lub oœmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników”. Powy¿sza definicja powsta³a na podstawie dorobku nauk psychologicznych i spo³ecznych. W naukach tych mobbing definiowany jest jako terror psychiczny, izolowanie, zaczepianie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania jednej lub wielu osób w stosunku do innej osoby lub grupy.

przeciw innym osobom nie bêd¹ mobbingiem, podobnie jak dzia³ania wymierzone w pracodawcê lub prze³o¿onego nie bêd¹cego pracownikiem. 2. Aby dane zjawiska mog³y byæ uznane za mobbing musz¹ byæ uporczywe - czyli stale powtarzaj¹ce siê w krótkich odstêpach czasu. O uporczywoœci i ci¹g³oœci zachowañ sk³adaj¹cych siê na mobbing mo¿na mówiæ w przypadku, gdy wystêpuj¹ one przynajmniej raz w tygodniu. 3. Dzia³ania wymierzone w pracownika mog¹ zostaæ zakwalifikowane jako mobbing tylko wtedy, kiedy s¹ d³ugotrwa³e. Przyjmuje siê, ¿e o d³ugotrwa³ych dzia³aniach mówimy wówczas, gdy trwaj¹ co najmniej kilka miesiêcy. Czêsto w doktrynie prawa pracy przyjmuje siê, ¿e dzia³ania skierowane przeciwko pracownikowi musz¹ trwaæ co najmniej pó³ roku, aby mog³y byæ zaklasyfikowanie jako mobbing. W zwi¹zku z powy¿szym nie ma mowy o mobbingu w przypadku jednorazowego nawet najbardziej przykrego dla pracownika zachowania ze strony prze³o¿onego. 4. Kolejnym elementem istotnym przy klasyfikowaniu danych za-

§

Spektrum zachowañ uznawanych za mobbing jest bardzo szerokie - od opowiadania anegdot i ¿artów na temat wybranej osoby a¿ po przemoc fizyczn¹. Do dzia³añ tych zaliczamy: ci¹g³e i nieuzasadnione krytykowanie, oczernianie, niew³aœciwe ¿arty, publiczne upokarzanie, obraŸliwe gesty, prowokacyjne zachowania, zarzucanie ignorancji, wyzywanie, groŸby, brak odzywania siê, opowiadanie k³amstw, izolowanie, utrudnianie jej komunikowania siê z otoczeniem, dyskredytowanie, zastraszanie, a tak¿e przemoc fizyczn¹. Na podstawie definicji mobbingu okreœlonej w kodeksie pracy mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce typowe cechy tego postêpowania: 1. Mobbing stanowi dzia³anie dotycz¹ce pracownika. Takie same zachowania skierowane

chowañ w ramach mobbingu jest ich cel. Gdy dzia³ania podejmowane przeciwko pracownikowi zmierzaj¹ do izolowania go czy wyeliminowania z zespo³u wspó³pracowników mo¿emy mówiæ o mobbingu. Czêsto w praktyce spotyka siê odbieranie zadañ i nie powierzanie kolejnych, aby podkreœliæ, ¿e dany pracownik nie jest ju¿ czêœci¹ zespo³u. 5. Dzia³añ sk³adaj¹cych siê na mobbing mog¹ siê dopuœciæ prze³o¿eni, wspó³pracownicy, osoby trzecie przebywaj¹ce w miejscu pracy (np. osoby wykonuj¹ce prace na podstawie umów cywilnoprawnych) lub nawet petenci. Bez wzglêdu na to, kto w miejscu pracy by³ „mobberem”, odpowiedzialnoœæ za zaistnia³e zdarzenia ponosi pracodawca.

Zapraszamy na spotkania otwarte w oœrodku formacyjnym Civitas Christiana na ul. KuŸniczej 11-13, I piêtro, w poniedzia³ki o godz. 17.00 - 14 lutego, z Markiem Czy¿ewskim, b. rektorem Akademii Muzycznej we Wroc³awiu, który bêdzie mówi³ na temat: "Wroc³aw europejsk¹ stolic¹ kultury?" - 21 lutego Komitet Polski Wroc³aw zaprasza na Akademiê Samorz¹dow¹ - 28 lutego w ramach Klubu "Myœl.pl" wyk³ad p³k. dr W³adys³awa Tkaczewa, Wiceprezesa Zarz¹du Oddzia³u Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wroc³awiu, który bêdzie mówi³ na temat: „Si³y zbrojne RP w systemie politycznym pañstwa – refleksje na temat aktualnej sytuacji Wojska Polskiego” W kolejnym numerze "S³owa" opublikujemy relacjê ze spotkañ poœwiêconych zagospodarowaniu obszaru wzd³u¿ granicy polsko-niemieckiej i sytuacji Polaków na Bia³orusi w kontekœcie sytuacji politycznej w tym pañstwie.

Tomasz Chudzinski, tomasz.piotr.chudzinski@gmail.com

Mobbing jest wiêc zjawiskiem z³o¿onym, co powoduje, ¿e niezwykle trudno go udowodniæ. Mo¿emy o nim mówiæ dopiero wówczas, kiedy ³¹cznie wyst¹pi¹ wszystkie opisane wy¿ej elementy.

Sebastian Kryczka, prawnik specjalizuj¹cy siê w problematyce prawa pracy oraz prawa cywilnego s.kryczka@wp.pl

Słowo publicystyki

AUTORYTETY – CO TO DZIŚ ZNACZY?

S

¹dzê, ¿e znaczna wiêkszoœæ naszego spo³eczeñstwa jest niezwykle zapracowana, zabiegana, zafraso wana. Powody tego s¹ doœæ prozaiczne i dla wiêkszoœci oczywiste – pogoñ za chlebem, prac¹, pieni¹dzem, karier¹. Zdezorientowani szybkoœci¹ wydarzeñ, nat³okiem informacji, reklamy i tego wszystkiego, co nazywamy szumem medialnym, nie zawsze potrafimy nale¿ycie oceniæ docieraj¹ce do nas sygna³y. Jeszcze rzadziej staæ nas na autentyczn¹ refleksjê. St¹d bierze siê w naszym ¿yciu spo³ecznym ca³e mrowie zjawisk „na niby”, zjawisk niejasnych, okreœlanych terminami, których znaczenie odbiega od ich potocznego rozumienia. W ci¹gu ¿ycia zaledwie jednego pokolenia zrelatywizowano podstawowe wartoœci narodowe i spo³eczne – pojêcia takie jak patriotyzm, prawda, prawo, Polska, naród. Skoro czyn gen. Jaruzelskiego bywa okreœlany jako patriotyczny, to có¿ mo¿na jeszcze powiedzieæ? Media nieustannie próbuj¹ przekazaæ nam w atrakcyjnej formie banalne nieraz treœci, pos³uguj¹c siê przy tym ró¿nego rodzaju „chwytami”. Do czêsto u¿ywanych zabiegów z tej kategorii nale¿y podpieranie swoich tez wypowiedziami autorytetów.

Chwa³a za to owym mediom, chcia³oby siê rzec. Sêk jednak w tym, ¿e prasa i telewizja czêsto najpierw sama „tworzy” te autorytety. Nierzadko zdarza siê, ¿e popularna aktorka proszona jest o wyst¹pienie w roli autorytetu i przedstawienie swojej opinii na aktualnie wa¿ny temat spo³eczny czy etyczny. Chwilê póŸniej znany sportowiec zmuszany jest do wypowiedzi dotycz¹cej skomplikowanych zagadnieñ politycznych. Pytanego pewnie to cieszy, bo czy¿ nie jest mi³o us³yszeæ swoj¹ wypowiedŸ w telewizji, radiu czy przeczytaæ j¹ w wysokonak³adowej gazecie ?! Ja to rozumiem, wa¿ne jest jednak to, co dociera do nas – widzów i czytelników. Oto popularna w mediach osoba g³osi s¹dy, które w najlepszym razie mo¿na uznaæ za p³ytkie, pozbawione meryto-

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

rycznej treœci, po prostu rzucone z mi³ym uœmiechem. Czêsto wypowiedzi takie wprowadzaj¹ odbiorcê w b³¹d albo zwyczajnie mijaj¹ siê prawd¹. Id¹ jednak w œwiat i zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem. Powoli wpadaj¹ nam w ucho, powielane zapadaj¹ w pamiêæ. Takich „chwytów” nagminnie siê nadu¿ywa. Czêsto wykorzystuje siê osoby z tytu³ami naukowymi do g³oszenia tez mi³ych okreœlonemu œrodowisku. Rzadko jednak s¹ to osoby posiadaj¹ce niekwestionowany autorytet w omawianej w³aœnie dziedzinie. Szczególnie ciê¿kim rodzajem tego typu wykroczenia jest rzucanie na szalê autorytetu grupowego, jak to mia³o miejsce w nag³oœnionej sprawie psychologa oskar¿onego o pedofiliê czy apelu znanych artystów w obronie dobrego imienia biznesmena Kulczyka. Przy ca³ej mojej sympatii do p. Rodowicz, có¿ ona mo¿e powiedzieæ o interesach najbogatszego Polaka? A podpisuj¹ ten list równie¿ m.in. pp. Beata Rybotycka, Henryk Miœkiewicz, Hanna Banaszak, Szymon Szurmiej, Franciszek Starowiejski. Znani artyœci nie bacz¹

na to, ¿e nie ma ¿adnego powodu, aby im wierzyæ. Ma³o tego w³aœnie taka ich reakcja budzi powa¿ne zastrze¿enia co do bezinteresownoœci tego aktu. Jednoczeœnie przecie¿ podkreœlaj¹ zas³ugi Kulczyka jako donatora kultury. Je¿eli podpisali z g³upoty, to Ÿle o nich œwiadczy. Jednak je¿eli uczynili to wiedz¹c, ¿e nie posiadaj¹ ¿adnej wiedzy o interesach p. Kulczyka, to post¹pili jeszcze gorzej, albowiem stali siê uczestnikami z gruntu nieczystej gry. Tacy ludzie nie mog¹ byæ autorytetami dla mnie ani dla nikogo wyznaj¹cego tradycyjne wartoœci. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na tzw. „newsy” i wypowiedzi znanych ludzi o aktualnych sprawach. To zrozumia³a praktyka mediów. Nie mo¿na siê jednak zgodziæ z wykorzystywaniem popularnoœci sportowca do wk³adania mu w usta wygodnych dla pytaj¹cego tez, nie mo¿na znanego aktora przedstawiaæ jako autorytet w sprawach daleko odbiegaj¹cych od spraw kultury. Autorytet wg Encyklopedii Popularnej PWN to spo³eczne uznanie, presti¿ osób, grup i instytu-

cji spo³ecznych oparte na cenionych w danym spo³eczeñstwie wartoœciach; tak¿e osoby, instytucje ciesz¹ce siê takim uznaniem. Do upadku znaczenia autorytetów w naszym ¿yciu spo³ecznym przyczynia siê g³ównie tzw. ¿ycie polityczne. Spo³eczeñstwa przyznaj¹ du¿e znaczenie autorytetom formalnym, zwi¹zanym z pe³nieniem wa¿nych funkcji pañstwowych i urzêdowych. W normalnych, zdrowych moralnie krajach taki autorytet wspiera pañstwo, usprawnia je, umo¿liwia szybsze i lepsze komunikowanie siê w³adzy z obywatelami. Zachodzi te¿ zale¿noœæ odwrotna – problemy i postulaty ludzi i organizacji spo³ecznych ³atwiej s¹ przekszta³cane w decyzje w³adz lokalnych i centralnych. W Polsce - dziêki usilnej pracy ca³ych pokoleñ najpierw dzia³aczy komunistycznych, a teraz postkomunistycznych (choæ nie tylko) - postrzegamy polityków i urzêdników ró¿nych szczebli wy³¹cznie jako warstwê paso¿ytnicz¹, realizuj¹c¹ w³asne cele kosztem narodu. Jak g³êboki jest to upadek ujawniaj¹ szcz¹tkowo (ale wyraŸnie) przes³uchania przed sejmowymi komisjami

œledczymi. Czy upadek autorytetów jest nieodwracalny? Osobiœcie s¹dzê, ¿e mimo naturalnego spo³ecznego zapotrzebowania i oczekiwania na istnienie autorytetów ich rola dobiega koñca. Ich upadek nale¿y widzieæ w szerszym kontekœcie podwa¿ania przez œrodowiska liberalne i lewackie niemal wszelkich wartoœci jakie nasza cywilizacja budowa³a przez ponad 2 tysi¹ce lat. Upadek rodziny, ojcostwa i macierzyñstwa, etosu nauczyciela oraz postrzeganie wczorajszej normalnoœci jako ciemnogrodu i zabobonu to program zamierzony i z ¿elazn¹ konsekwencj¹ od kilkudziesiêciu lat realizowany. Podwa¿anie roli Koœcio³a, zniewa¿anie jego przedstawicieli i szarganie wszelkich œwiêtoœci jest elementem tej strategii. Trudno zdezorientowanemu spo³eczeñstwu zaprz¹tniêtemu codziennym trudem oceniaæ racje medialnych propagandystów. Trudno kreowaæ w tym bezideowym œwiecie wzory godne naœladowania. Ale mimo tych trudnoœci trzeba to robiæ. WIM

czwartek, 10 lutego 2011


Słowo o budownictwie

str 7

Słowo o budownictwie Słowo o Polskim Wrocawiu

„DOROBKIEWICZE” NA DOROBKU

K

omunikacja, zarówno zbiorowa, jak i indywidualna, to prawdziwy krwioobieg wspó³czesnego miasta, szczególnie tak rozleg³ego jak Wroc³aw.

To, co w tej dziedzinie wydarzy³o siê w ci¹gu minionych dwudziestu lat, to istna „komedia omy³ek”. Kapita³och³onnym inwestycjom zawsze towarzysz¹ kompromituj¹ce wpadki: a to zapadnie siê jakaœ kostka, a to s³up zostanie postawiony nie tam gdzie powinien. Wyspecjalizowane s³u¿by magistrackie dwoj¹

siê i troj¹, aby sprostaæ nadzorom, ale jakoœ nigdy nie uda im siê dostrzec ewidentnych b³êdów, zarówno na etapie dokumentacji, jak i realizacji. Kiedy natomiast uda siê ju¿ pokonaæ te „przejœciowe i chwilowe” niedogodnoœci, wówczas do akcji wkraczaj¹ rozliczni poprawiacze od ustawiania œwiate³, malowania kontrpasów i przeró¿nych „u³atwieñ”.

cji. Czasami trzeba zarówno przyuczyæ mieszkañców do pewnych dzia³añ, jak równie¿ i ws³uchaæ siê w to, co maj¹ do powiedzenia. Na wielu osiedlach istniej¹ liczne problemy w tej dziedzinie, których rozwi¹zanie mog³oby w znacz¹cy sposób przyczyniæ siê

do poprawy funkcjonowania organizmu miasta. Takimi dzia³aniami naprawczymi mog¹ byæ realizacje krótkich odcinków ulic lokalnych u³atwiaj¹cych przemieszczanie siê miêdzy peryferyjnymi osiedlami, budowa nowych mostów na licznych w naszym

mieœcie rzeczkach (p. nad Œl꿹 w osi ul. Rac³awickiej). Takim mo¿e byæ te¿ powo³anie na terenie osiedli peryferyjnych mikrobusowych linii komunikacji zbiorowej ³¹cz¹cych s¹siednie osiedla. Wszêdzie znajda siê ludzie, którzy podobnych pomys³ów maj¹

mnogoœæ. Jednak z poziomu pierwszego piêtra Nowego Ratusza w Sukiennicach tego nie widaæ. A nie s³ychaæ dlatego, ¿e rozmówców siê nie szuka. Marek Natusiewicz

Decydenci zdaj¹ siê nie zauwa¿aæ, ¿e jesteœmy spo³eczeñstwem na dorobku. I nam nie potrzeba jedynie sztandarowych inwesty-

KARNAWAŁOWA SZANSA W PONIK-u DO WYGRANIA 300 ZŁ! U

zbiegu ulic Ba³tyckiej i ¯migrodzkiej od 11 lat chêtnie odwiedzany jest przez mieszkañców Wroc³awia znany supermarket PONIK. Do dyspozycji goœci sklepu jest du¿y parking. Obok s¹ przystanki sach. Lista laureatów wywieszotramwajowe i autobusowe, dziêki czemu z ka¿dego miej- na zostanie w supermarkecie oraz sca miasta jest wygodny dojazd na zakupy do PONIK-a. podana w numerze 29 dwutygodnika S£OWO WROC£ADzia³alnoœæ PONIK-a nie ogra- specjalnej skarbonki stoj¹cej przy WIAN z 23 II. nicza siê tylko do handlowej. Kasie Nr 1 i nastawiamy siê na Wojciech Mach Dyrekcja zawsze chêtnie bierze wygran¹. Nota bene ka¿da wizyudzia³ w ¿yciu osiedli Ró¿anka i ta w PONIK-u, miejscu urokliKar³owice, wspó³pracuje z wych zakupów, to ju¿ jest otrzyprê¿n¹ Rad¹ Osiedla oraz poma- mana od losu radoœæ. Naprawdê! ga przy ró¿nych imprezach chaW miêdzyczasie dokonujemy w rytatywnych. PONIK-u udanych zakupów arTym razem dla wiernych oraz tyku³ów ¿ywnoœciowych i najnowych Klientów supersam potrzebniejszych z gospodarPONIK przygotowa³ relaks – roz- stwa domowego. A wybór wi¹zywanie krzy¿ówki. Wystar- towarów w PONIK-u jest rzeczy odgadn¹æ w³aœciwe czywiœcie bardzo du¿y, natos³owa, wpisaæ je do diagramu, miast ceny wyj¹tkowo niskie! rzêdami odczytaæ has³o z kratek Supermarket PONIK ufundowa³ oznaczonych kropkami i wypisaæ za prawid³owe rozwi¹zanie krzyje na kartce. Dodajemy swoje ¿ówki trzy bony o wartoœci 100 imiê, nazwisko i numer telefonu. z³. ka¿dy, upowa¿niaj¹ce do zakupu dowolnych towarów NajpóŸniej wieczorem 18 lute- w PONIK-u. go, w pi¹tek odwiedzamy przyjazny supermarket PONIK przy Zapraszamy na losowanie szczêBa³tyckiej róg ¯migrodzkiej, œliwych rozwi¹zañ – w pi¹tek, wrzucamy kartkê do 18 lutego o godzinie 19 przy ka-

Supermarket PONIK – ul. Bałtycka róg Żmigrodzkiej. Czynny w dni powszednie od 7 do 21, w niedziele od 9 do 17 Delikatesy PONIK działają non stop. Zakupy na telefon: /71/ 799 46 51 POZIOMO: 2. p³aszcz, okrycie 5. urodzinowe ciasto/kupisz w PONIK-u 6. inaczej kawon 7. wydaje go mysz pod miot³¹ 9. utwór muzyczny do æwiczeñ 13. mog¹ byæ trzeŸwi¹ce 14. g³oœne kroki 15. koniec czegoœ 16. daszek na przystanku obok PONIK-a PIONOWO: 1. Kossak malowa³ je czêsto 2. tytu³ horroru Hitchcocka 3. popêd, namiêtnoœæ 4. tam odpoczywa karawana 8. czêœæ nó¿ki dziecka 10. znane k¹pielisko nadmorskie 11. doniczkowa roœlina liliowata 12. sadzawka

Fundacja „Aktywny Senior”, Fundacja „Umbrella” we Wroc³awskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SEKTOR3 finansownym ze œrodków Gminy Wroc³aw zapraszaj¹! Wa¿ne dla Emerytów i nie tylko Min¹³ kolejny rok. Jak zwykle ZUS przeœle do ka¿dego emeryta rozliczenie z osi¹gniêtych dochodów i zap³aconego ju¿ podatku do bud¿etu pañstwa. Nie masz wp³ywu na wysokoœæ pobranego ju¿ podatku, ale mo¿esz zdecydowaæ o przekazaniu 1% tej zap³aconej ju¿ kwoty na szlachetny cel. My Ci w tym pomo¿emy PrzyjdŸ do nas ze swoim PIT-40 otrzymanym z ZUS-u, a nasi wolontariusze za darmo rozlicz¹ i przeka¿¹ za Ciebie do urzêdu skarbowego PIT-37, w którym Ty przeznaczysz swój 1% dla potrzebuj¹cych. Warto to zrobiæ Nic Ciê to nie kosztuje, a mo¿esz pomóc innym lub kogoœ uratowaæ. Do³¹cz do grona ludzi wra¿liwych nad czyj¹œ niedolê. Czekamy na CiebiE CENTRUM SEKTOR3 - czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 – 20.00

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

czwartek, 10 lutego 2011


Reklama

str 8

Wydawca: Emil Baran wydawca@slowowroclawian.pl | Redaktor naczelny: Jaros³aw Kowalczyk redakcja@slowowroclawian.pl Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski | Stali wspó³pracownicy: Adam £¹cki, Jerzy Ziomek, Adam Maksymowicz, Bogdan Ludkowski, Adam Witczak, Dariusz Parossa, Robert Winnicki, Robert Traczyk, Piotr Sutowicz, Krzysztof Stachurski Druk: Polskapresse | Redakcja: Jugos³owiañska 65d, 51-112 Wroc³aw, tel. 784 090 228 | Skad: Serafin Redakcja nie odpowiada za treœæ publikowanych listów i reklam. Materia³ów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nades³anych tekstach i listach

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

czwartek, 10 lutego 2011

Sw28  
Advertisement