Page 1

Słowo numeru

str 1

NR 26 B E Z P £ A T N A G A Z E T A D Z I E N N I K A R S T W A O B Y W A T E L S K I E G O nr 26 czwartek, 13 stycznia 2011

www.slowowroclawian.pl

Nak³ad 20 000

ZAMROŻONE ZAGROŻENIE JAK TO PRZED ŚWIĘTAMI B Y W A Przeró¿ne zdarzaj¹ siê zaskakuj¹ce, zabawne sytuacje, szczególnie w nerwowym okresie grudniowym. Po latach niektóre z nich urastaj¹ do miana rodzinnych legend. – str. 4

560. PREMIERA W TEATRZE P O L S K I M Kolejny, ju¿ szósty w naszym wroc³awskim teatrze, spektakl Jana Klaty. Utwór zrealizowany na podstawie dzie³a nominowanego do nagrody NIKE w 2009 roku pod tytu³em „Utwór o Matce i OjczyŸnie” Bo¿eny Keff. – str.5

VAT – TUSKOCUD Drodzy Czytelnicy, Wypoczêci po œwiêtach i balach noworocznych, pe³ni zapa³u, zabieramy siê do pracy. Tym razem tematem numeru staje siê znów "wielka woda" i pytanie czy mamy siê czego obawiaæ. Ponadto przeanalizujemy bud¿et miasta i konsekwencje podwy¿ki podatku vat. Nie zabraknie dawki humoru. Naszych sympatyków gor¹co zachêcamy do odszukania wewn¹trz gazety listy miejsc, w których kolportowane jest S³owo. Mi³ej lektury!

WYDARZENIA

– str.2

DZIAŁ PRAWNY W GAZECIE

S P O R T

URLOP NA ŻĄDANIE – KIEDY I JAK POWIADOMIĆ PRACODAWCĘ?

BUDŻET WROCŁAWIANA ROK 2011 – PRZYJĘTY

MNIEMANY! Na zielonej wyspie (jak powszechnie wiadomo, w Polsce) zasz³a nieuchronna korekta podatku VAT... – str.6

WROCŁAWIANIN NA SWOIM ! – str. 7

– str.5

– str.6

- s. 6

GDZIE DOSTAĆ SŁOWO?

– str.3

CHROÑ ŒRODOWISKO. PRZECZYTA£EŒ – PODAJ DALEJ Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

czwartek, 13 stycznia 2011


Słowo o wydarzeniach

str 2 Wydarzenia pod redakcj¹: KRZYSZTOFA STACHURSKIEGO

Słowo o wydarzeniach OGRZEWALNIA LODOWISKO NA MARTWY MĘŻCZYZNA DLA BEZDOMNYCH PERGOLI JUŻ CZYNNE W MIESZKANIU PRZY PL. BEMA 13. grudnia Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej uruchomi³ przy pl. Legionów 7/8 tzw. ogrzewalniê. Pomieszczenie wielkoœci oko³o 400 mkw. mo¿e pomieœciæ oko³o 50 osób jednoczeœnie. W œrodku znajduj¹ siê ³ó¿ka, 10 przeznaczonych dla mê¿czyzn i 4 dla kobiet. Pracownicy socjalni MOPS – u dy¿uruj¹ przez ca³¹ dobê. Bezdomni

mog¹ napiæ siê ciep³ej herbaty, a 18 grudnia ruszy³o lodowisko od Caritasu dostaæ talony na cie- pod hal¹ ludow¹. W dzieñ otwarp³e posi³ki. cia œlizgawka by³a darmowa. Lodowisko na wroc³awskiej Jeœli oka¿e siê, ¿e w ogrzewalni fontannie czynne jest codziennie zabraknie miejsc, Urz¹d Miejski w godzinach 8 - 22. Przerwa ma do zagospodarowania jesz- techniczna na czyszczenie tafli cze dwie lokalizacje, które znaj- trwa od 12:00 do 13:00 i od 16:00 duj¹ siê przy ul. Ko³³¹taja oraz do 17:00. ul. Piaskowej. Cennik: - Jednorazowy bilet wstêpu na lodowisko (nie ma biletów ulgowych) bez ograniczeñ czasowych - 10 z³ - Wypo¿yczenie butów z ³y¿wami na 60 minut - 6 z³ - Wypo¿yczenie kasku na 60 minut - 2 z³ - Ostrzenie ³y¿ew - 10 z³

ARCYBISKUP ZNIÓSŁ POST W SYLWESTRA

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wynajêcia lodowiska dla szkó³: - 55 minut dla szkó³ z Wroc³awia (do 60 osób) w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 wraz z trzema instruktorami ³y¿wami i kaskami - 1 tys. z³ - 55 minut dla szkó³ (do 60 osób) w dni robocze w godz. 8.00 15.00 - 600 z³ Nowa œlizgawka na Pergoli jest jedn¹ z najwiêkszych w Polsce, powierzchnia tafli wynosi 2300 mkw., d³ugoœæ 116 m i szerokoœæ 20 m, ca³oœæ zajmie podstawê niecki stawu Pergoli.

GUCWIŃSKI WINNY ZNĘCANIA SIĘ NAD MISIEM! W sylwestrowy wieczór - choæ to pi¹tek - katolicy z Wroc³awia i okolic mogli bez przeszkód jeœæ miêsne potrawy. Tego dnia w mieœcie post nie obowi¹zywa³. To decyzja ks. Mariana Go³êbiewskiego, arcybiskupa, metropolity wroc³awskiego. Arcybiskup udzieli³ oficjalnej dyspensy od obowi¹zku zachowania pokutnego charakteru pi¹tku. W dokumencie napisa³, ¿e zrobi³ to “bior¹c pod uwagê radosny charakter œwiêtowania

ostatniego dnia roku kalendarzowego i Nowego Roku oraz zwyczaj organizowania z tej okazji rozlicznych spotkañ i zabaw”. Prawo do skorzystania z dyspensy obejmuje wszystkich wiernych archidiecezji wroc³awskiej, w tym tak¿e wroc³awian przebywaj¹cych 31 grudnia poza miastem. Mogli z niego skorzystaæ równie¿ wierni spoza terenu archidiecezji, którzy w tym dniu Wroc³awianie mog¹ ju¿ przyprzebywali na naszym terenie. si¹œæ na ciep³ych ³aweczkach w piêciu miejscach Wroc³awia: * plac Jana Paw³a II, przy fontannie * plac Dominikañski, przed Galeri¹ Dominikañsk¹, przy przejœciu dla pieszych 3 stycznia TOPR znalaz³ zw³oki * Wyspa S³odowa, naprzeciw m³odego mê¿czyzny w Dolinie Uniwersytetu G¹sienicowej. Tomasz Wojcie* promenada na rogu ul. Teatralchowski, dy¿urny w TOPR, nej i Œwidnickiej, naprzeciw homówi jednak, ¿e nie jest to miesztelu Monopol kaniec Wroc³awia. Po nim œlad * Park Po³udniowy, przy pomnizagin¹³ w okolicach Giewontu. ku Chopina Za koncept i wykonanie ³awek

W TATRACH SZUKAJĄ

ZAGINIONEGO WROCŁAWIANINA W Tatrach trwaj¹ poszukiwania 21-letniego turysty z Wroc³awia, który w górach zagin¹³ 28 grudnia. Mê¿czyzna, który wspina³ siê sam, dotar³ pod Giewont. W poszukiwaniach zostanie u¿yty œmig³owiec, kiedy tylko pozwol¹ na to warunki pogodowe.

Słowo Wrocławian

10. stycznia s¹d uzna³ Antoniego Gucwiñskiego winnym znêcania siê nad misiem Mago. Jednak ze wzglêdu na wiek by³ego dyrektora wroc³awskiego ZOO oraz du¿e zas³ugi w zakresie ochrony zwierz¹t, na³o¿ono jedynie karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1000 z³. przeznaczon¹ na rzecz

26 grudnia stra¿acy awaryjnie musieli otworzyæ mieszkanie na placu Bema, bo rodzina mieszkaj¹cego tam staruszka nie mog³a siê z nimi skontaktowaæ. Po

19. FINAŁ WOŚP WE W R O C Ł A W I U

Tym razem, 9 stycznia, orkiestra zagra³a dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Od godziny 12:00 mo¿na by³o zobaczyæ: otwarcie Fina³u przez orkiestrê policji, mecz futbolu. Na scenie zespoy: Traf, Leaf, Natural Dread Killaz, Snake Charmer (reggae), The Natural, Celebrate, Optimistic. Gwiazdami wieczoru byli Paula & Stachursky Miao te¿ miejsce bicie rekordu Guinnessa w autobusie przegubowym - choæ 2 szyby nie wy-

Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami. S¹d uzna³, ¿e warunki, w jakich przetrzymywany by³ miœ Mago, uniemo¿liwia³y realizacjê naturalnych potrzeb zwierzêcia. Stanis³aw Legiêæ, obroñca An- Z wtorku na œrodê (z 21 na 22 toniego Gucwiñskiego, zapo- grudnia) trwa³a akcja gaszenia po¿aru bloku mieszkalnego przy wiada apelacjê. ulicy Czajkowskiego. Oko³o 21:00 na drugiej kondygnacji zapali³y siê mieszkania. Ogieñ dotar³ równie¿ do poddasza. Mimo, i¿ pierwsze jednostki poodpowiadali m³odzi designerzy: jawi³y siê na miejscu w kilka Kasia i Wojtek Soko³owscy z minut po zg³oszeniu, po¿ar by³ firmy Sokka, zdobywcy licznych bran¿owych nagród oraz autorzy nowatorskich projektów m.in. prototypu samochodu sportowego Ferrari 595 Dayton. Projektanci zadbali, aby konPo godzinie 19, 9 stycznia uda³o strukcja ³awki ³¹czy³a estetykê z siê naprawiæ zepsuty pantograf, funkcjonalnoœci¹, ze szczególktóry na odcinku Ksiêgnice – nym uwzglêdnieniem materiaBrzeg Dolny zmusi³ do postoju ³ów i technologii, które w minipoci¹gi. Poniewa¿ na trasie tej malnym stopniu wp³ywaj¹ na biegnie tylko jeden tor, sk³ady œrodowisko. sta³y w kolejce, oczekuj¹c na mo¿liwoœæ przejazdu.

WROCŁ AW MA JUŻ 5 GRZEJĄCYCH ŁAWEK

wejœciu do mieszkania 55-latka nie odpowiada³ on na ¿adne bodŸce. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdzi³ jego zgon.

trzyma³y, rekord nale¿¹cy do Czêstochowy zosta³ pobity Do godziny 22 WOŒP we Wroc³awiu zebra³ 250 tysiêcy z³. We Wroc³awiu kwestowa³o pó³tora tysi¹ca wolontariuszy. Najwiêcej by³o ich w okolicach Rynku, ale pieni¹dze zbierano równie¿ w wielu innych miejscach (m.in. na torze dla aut wyœcigowych oraz terenowych na Niskich £¹kach i na turnieju pi³karskim na Uniwersytecie Ekonomicznym).

POŻAR W BLOKU NA CZAJKOWSKIEGO

ju¿ mocno zaawansowany. Znaczna czêœæ bloku prawdopodobnie nie bêdzie nadawa³a siê do zamieszkania. Zatrzymano mê¿czyznê, który prawdopodobnie by³ pod wp³ywem alkoholu. Policja ustali, czy mia³ coœ wspólnego z wybuchem po¿aru.

ZERWANA TRAKCJA KOLEJOWA NA TRASIE KSIĘGNICE - BRZEG DOLNY - Chwilê jeszcze potrwa, zanim ten „korek” siê roz³aduje, ale ruch zosta³ wznowiony – mówi³ o 19.30 Andrzej Piech z PKP. Poci¹gi na tracie nie kursowa³y przez prawie dwie godziny.

czwartek, 13 stycznia 2011


Słowo numeru

str 3

ZAMROŻONE NIEBEZPIECZEŃSTWO

LISTY DO REDAKCJI Drodzy Czytelnicy! Otrzymujemy od Was listy i maile, w których dzielicie siê z nami refleksj¹ na temat naszej gazety oraz wskazujecie problematykê, któr¹ warto podj¹æ. Ka¿dy z nich jest przez nas bardzo uwa¿nie czytany, jesteœmy wdziêczni za wszelk¹ sugestiê, która przybli¿a nas do dopasowania siê do Waszych preferencji. Wci¹¿ rozwijamy kolporta¿ i promocjê, dziêki czemu docieramy do coraz szerszego grona odbiorców. Dlatego od tego numeru zdecydowaliœmy siê na publikacjê wybranych listów, otwieraj¹c nowy dzia³ – Listy do Redakcji. Tym bardziej zachêcamy zatem do pisania na adres: redakcja@slowowroclawian.pl Ka¿dy autor wydrukowanego listu mo¿e liczyæ na ma³y upominek od nas. Wêdruj¹cy egzemplarz Witam, na pocz¹tku chcia³em powiedzieæ, ¿e jestem czytelnikiem S³owa Wroc³awian juz od ponad pó³ roku. Swój pierwszy kontakt z pismem mia³em, gdy zacz¹³em interesowaæ siê, co w prasie lokalnej i ogólnopolskiej pisano na temat powodzi, jaka nawiedzi³a Wroc³aw. Znajomy da³ mi kilka numerów S³owa Wroc³awian, gdzie ta problematyka by³a poruszana. Ja zaœ dalej

PUNKTY

“puœci³em w obieg”, i tak jest ju¿ za ka¿dym razem, gdy pojawia siê nowy numer. Ka¿dy egzemplarz “wêdruje” po znajomych i rodzinie, i tak jest a¿ do kolejnego wydania. Nie wszyscy bowiem maj¹ komputer z internetem, dla wielu z nas wci¹¿ najlepsza jest wersja papierowa, mo¿na j¹ poczytaæ w autobusie i w drodze do pracy itp. (...) Na koniec chcia³em z³o¿yæ Redakcji ¿yczenia wszystkiego do-

brego w Nowym Roku, i pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ta cenna inicjatywa bêdzie siê rozwijaæ. Jerzy z Kozanowa Od redakcji: Dziêkujemy za dobre s³owa, równie¿ ¿yczymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Jeœli chodzi o ów “wêdruj¹cy egzemplarz” to cieszymy siê, ¿e w Pana gronie jest tylu naszych sympatyków. Wci¹¿ pracujemy nad poszerzeniem naszego kolporta¿u, szukamy nowych miejsc, pomys³ów, okazji. Jesteœmy niestety ograniczeni finansami, ciê¿ko pracujemy nad pozyskiwaniem kolejnych reklamodawców, dziêki czemu bêdziemy mogli zwiêkszyæ nak³ad i zostaæ tygodnikiem. Tym gorêcej namawiamy do zamówienia prenumeraty (wszystkie potrzebne informacje znajdziecie Pañstwo obok w ramce). Wa¿ne spotkania Szanowna Redakcjo, jestem juz na emeryturze, ale wci¹¿ mam si³ê i ochotê by dzia³aæ spo³ecznie. Dlatego chêtnie udzielam siê przy ró¿nych ini-

KOLPORTAŻU

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

gedia sprzed czternastu lat, nie pozwalaj¹ spokojnie czekaæ na wiosnê. Konieczne jest monitorowanie stanu wód, a tak¿e wspó³praca z innymi gminami w dorzeczu Odry – wszak bezpieczeñstwo to nasza wspólna sprawa, a nie da siê go osi¹gn¹æ dzia³aj¹c na w³asn¹ rêkê. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tegoroczna zima nie bêdzie kojarzy³a siê nam z po³amanymi koñczynami i innymi urazami. Zaœ na wiosnê i lato nie staniemy nagle w obliczu katastrofy powodziowej, która tak ciê¿ko doœwiadcza Wroc³aw. I choæ zagro-

¿enia powodziowego nie widaæ, stwo, które dziœ jest zamro¿one, wydaje siê ono odleg³e, to w³ajutro mo¿e zadzia³aæ z wieloœnie teraz rozstrzyga siê, z jak¹ krotn¹ si³¹. intensywnoœci¹ pojawi siê ono po roztopach. NiebezpieczeñEB

cjatywach, lubiê te¿ zw³aszcza ciekawe wyk³ady i spotkania. I tu z pomoc¹ przychodzi mi S³owo Wroc³awian. Cieszê siê, ¿e o spotkaniach z profesorem Zdzis³awem Krasnodêbskim czy dr Barbar¹ Fedyszak-Radziejowsk¹, któr¹ ceniê sobie z programu “Warto rozmawiaæ”, mog³am dowiedzieæ siê z tej gazety. To wa¿ne, by rozmawiaæ o tym, co siê w Polsce dzieje, i ku czemu zmierzamy – ku dobremu czy z³emu. (...) Katarzyna z So³tysowic

BEZPŁ ATNA

Od redakcji: Pani Katarzyno, to wspaniale, ¿e wci¹¿ chce siê Pani udzielaæ spo³ecznie. ¯yczymy du¿o zdrowia i cieszymy siê, ¿e to w³aœnie u nas znalaz³a Pani potrzebne informacje. Rzeczywiœcie, inne media czasem zaniedbuj¹ to, co wa¿ne, pisz¹c o sensacjach czy plotkach. My stawiamy zawsze na rzeteln¹ informacjê, a dziêki wspó³pracy z Klubem Wroc³awskim mo¿emy zdradziæ, ¿e w tym roku bêdzie pod tym wzglêdem jeszcze ciekawiej.

Wszyscy prenumeratorzy bêd¹ otrzymywali gazetê w wersji elektronicznej na dzieñ przed oficjaln¹ dat¹ wydania. Ponadto do prenumeraty bêd¹ za³¹czane poszerzone informacje nt. spraw lokalnych, rozwoju gazety, czy bie¿¹cych przedsiêwziêæ zwi¹zanych ze S³owem Wroc³awian. Dlatego ju¿ dziœ zachêcamy do zaprenumerowania naszej e-gazety. Wyœlij list o treœci „TAK” pod adres: prenumerata@slowowroclawian.pl i ciesz siê S³owem regularnie, bez wychodzenia z domu.

SŁOWA

@

Trudno, piêkno zimy okupione jest wieloma wyrzeczeniami, a cyklicznoœæ pór roku towarzyszy nam od zawsze. Ostatnio mrozów na szczêœcie jest coraz mniej, co wiêcej, dodatnia temperatura pozwala nam na d³u¿sze spacery i wiêksz¹ swobodê.

Gdy jednak na przemian woda chodzi³o do licznych st³uczek, topi siê i zamarza, pojawiaj¹ siê pozosta³e samochody zaœ musia³y jechaæ wolniej, przez co twozagro¿enia. rzy³y siê korki. B¹dŸmy ostro¿Niejeden z nas, spiesz¹c siê rano ni, tak, by chwila nieuwagi nie do pracy, traci³ kontakt z grun- kosztowa³a nas miesiêcy rehabitem. Tak, to w³aœnie go³oledŸ – litacji. g³adka, przezroczysta warstwa lodu, przykrywaj¹ca pod³o¿e. Zamro¿one niebezpieczeñstwo Wroc³awskie szpitale odnotowa- czyha tak¿e na Odrze. Topi¹cy ³y wzrost liczby pacjentów, wy- siê œnieg powoduje zwiêkszenie magaj¹cych pomocy po odnie- siê stanu alarmowego wód, zaœ sionych urazach. W gipsach, lodowe kry stanowi¹ zator unieko³nierzach, szynach, bêd¹ do- mo¿liwiaj¹cy jej swobodny przechodziæ do siebie po upadkach p³yw, przez co grozi ona wylana œliskiej nawierzchni. Nie le- niem. Traumatyczne doœwiadczepiej by³o na drogach, gdzie do- nie ostatniej powodzi, jak i tra-

@

O

d kilku tygodnicieszymy siê zimow¹ aur¹. Bia³y œnieg okrywa miasto, zimny wiatr wieje bez koñca, na chodnikach i jezdniach musimy uwa¿aæ na œliskie pod³o¿e.

@

KOWALCZYK

JAROS£AW

Słowo numeru

E-PRENUMERATA!

C

hc¹c dotrzeæ do mo¿liwie du¿ej liczby czytelników, a jednoczeœnie daæ mo¿liwoœæ ju¿ obecnym odbiorcom regularnej lektury S³owa wdro¿yliœmy now¹, bezp³atn¹ us³ugê – prenumeratê online.

WROCŁ AWIAN

czwartek, 13 stycznia 2011


Słowo o biznesie

str 4

Słowo o Wrocławiu

J A K T O P R Z E D ROZBAWIONA ULICA ŚWIĘTAMI BYWA...

P

rzeró¿ne zdarzaj¹ siê zaskakuj¹ce, zabawne sytuacje, szczególnie w nerwowym okresie grudniowym. Po latach niektóre z nich urastaj¹ do miana rodzinnych legend.

Wspólnoty mieszkaniowe z ul. Cesarzowickiej na osiedlu Oporów postanowi³y u³atwiæ sobie przedœwi¹teczn¹ harówkê. Na wniosek nowych wspó³mieszkañców – doœwiadczonych cukierników i gastronomików JERZEGO i AGATY lokatorzy umówili siê, i¿ zamiast w ka¿dej rodzinie mozolnie kleiæ pierogi i uszka, wybrane panie domu wspólnie ulepi¹ jeden du¿y wyrób. I tak siê sta³o. Osza³amia³ widok owego potê¿nego ucha i fenomenalny, nowatorski kszta³t pieroga. By³ ogrom radoœci i ¿yczeñ przy ich podziale – niczym przy wigilijnym op³atku! W skansenie minionych lat – „Klubo-Kawiarni PRL” przy Rynku pojawi³y siê niezwykle t³uste i ¿ywotne ekologiczne rybki z epoki przedlodowcowej oraz pras³owiañska muzyka obrzêdowa. Natomiast WOJCIECH STÊPIEÑ, cz³owiek wielkiego ser-

ca, zawsze wspomagaj¹cy charytatywne imprezy, m.in. nasze tradycyjne Wigilie Dla Najubo¿szych, postanowi³ oryginalnie uatrakcyjniæ Œwiêta. Przekazuj¹c dary serca – pyszne karpie i œledzie, stara³ siê na ka¿dym wymalowaæ farbkami wodoodpornymi serdeczne ¿yczenia dla biesiadników… Zdarzy³ siê tak¿e, i¿ ktoœ, komu na wigilijnym stole zabrak³o porcji karpia, usi³owa³ awaryjnie odkupiæ od s¹siadów zza œciany akwarium wraz z welonami i skalarami… Niektórzy, nie zawsze dobrzy dla swoich zwierz¹t, poprzestawiali domowe zegary tak, aby wskazywa³y ró¿ne godziny. Po prostu bali siê w tajemnicz¹, œwiêt¹ noc, us³yszeæ od pupili prawdê o sobie. Po porywaj¹cej homilii na Pasterce u Œw. Bonifacego kilkanaœcie wzruszonych, rozmodlonych osób przysz³o pod drzwi biblioteki przy £okietka. Pod wp³ywem natchnienia, mocno uduchowieni, pragnêli ju¿ zaraz, natychmiast, wypo¿yczyæ do gruntownego studiowania Pismo Œwiête… W komunikacyjnym chaosie na kolei, jad¹cy tu¿ przed wigilijnym wieczorem podró¿ni, wi-

U

dane by³o VI ŒWIÊTO ULICY ŒW. MIKO£AJA, jednej z najstarszych w mieœcie. Jak zwykle zorganizowa³o je Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia przy udziale osób i instytucji dzia³aj¹cych przy tej ulicy.

S¹ to m.in. ksi¹dz proboszcz JANUARY W¥TROBA, Wroc³awskie Zak³ady Zielarskie Herbapol S.A., sklep spo¿ywczy, Elektrotim S.A. i PSS Spo³em Feniks. dz¹c olbrzymie opóŸnienia oraz Na placu przed Bazylik¹ Œw. pierwsz¹ gwiazdkê, w przedzia- El¿biety m³odzie¿ z XIV LO w ³ach dzielili siê wiktua³ami, sk³a- strojach niebiañskich nadawa³a daj¹c sobie wyrazy wsparcia. otoczeniu radosnego kolorytu. Ciekawe tylko, czy któryœ ze Na ca³ej ulicy przechodniów rozzmaltretowanych pasa¿erów do- bawia³o grono dobrych zjaw z tar³ do maszynisty oraz kierow- Herbapolu, czyli przyrodni branika poci¹gu i czego im ¿yczy³… cia – Miko³ajowie i urocze ŒnieKilka lat temu znajomi w Syl- ¿ynki. westra ochrzcili swoje dziecko, Wodzirej WOJCIECH MACH po czym wziêli œlub i w trakcie wita³ w imieniu Krasnala Mikowesela prowadzonego przez ³aja Zió³ko, specjalisty od zdromnie powitali Nowy Rok. To siê wego trybu ¿ycia. Sympatyczny Krasnal co dnia zasiada przed nazywa koordynacja! Zatem, Mili Czytelnicy, w rok historyczn¹ kamienic¹ Victoria 2011 wchodŸmy z mocnym prze- pod numerem 65/68 i udziela konaniem, ¿e limit k³opotów porad o roœlinnych produktach wyczerpaliœmy ju¿ na najbli¿sze z Herbapolu. Wojciech Mach przypomnia³ trzynaœcie lat. Naprawdê! ciekawostki o historii ulicy i o zamieszkuj¹cych j¹ œrednioWojciech Mach wiecznych duchach. Odtwarza³

te¿ unikalne piosenki o krasnoludkach i Wroc³awiu. Przebojem okaza³ siê kilkakrotnie odczytywany wiersz – poemat o Miko³aju Zió³ko i ubieg³orocznych obchodach, zgrabnie napisany przez utalentowan¹ KRYSTYNÊ TOMASZEWSK¥ z ul. Rydygiera. Okolicznoœciowy program artystyczny brawurowo poprowadzi³a znana przewodniczka wycieczek TMW ZOFIA PRZYSTUPA-S£AWCZEWSKA. Wyst¹pi³ zespó³ taneczny z Centrum

Edukacji Dzieci i M³odzie¿y z ul. Ko³³¹taja, œwietnie kierowany przez SYLWIÊ NADOLSK¥. Popisywa³y siê barwnie ubrane dzieci z przedszkola Nr 41 i 80, z SP 46 oraz z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego z ul. Parkowej. By³y zabawy ruchowe, konkursy plastyczne i recytowania. Dobroduszny sêdziwy Œw. Miko³aj udowadnia³, i¿ wszystkich dobrze zna i wszystko wie… Wojciech Mach

FOTOGRAFIA ŒLUBNA WWW.AGK-FOTO.PL Tel. 781 88 3456

ŁUSKI NA OCZACH, CZYLI POCHWAŁA MYŚLENIA Œ

wiêta Bo¿ego Narodzenia sprzyja³y rodzinnym spo tkaniom, rozmowom i chwilom zadumy. Od Anio³ka, w³aœnie Anio³ka, a nie ¿adnego Miko³aja, bo Ten obdarowuje tylko 6 grudnia i jest Œw. Miko³ajem, dosta³am pod choinkê ksi¹¿kê, powieœæ napisan¹ przez Sergiusza Piaseckiego – „Zapiski oficera Armii Czerwonej”. biografii”, wyre¿yserowany przez znanego re¿ysera Grzegorza Brauna, poœwiêcony osobie pisarza. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” to satyryczny opis rzeczywistoœci widzianej oczyma „wyzwoliciela” na terenach polskich, po wkroczeniu Armii Czerwonej 17 wrzeœnia 1939 r. Kresy wschodnie po napaœci sowieckiej nagle znalaz³y siê w rzeczywistoœci sowieckiej, natomiast „wyzwoliciele” musieli zmierzyæ siê z Polsk¹, której propagandowy obraz mieli wbity do œwiadomoœci. Ukazanie mentalnoœci oficera sowieckiego, ukszta³towanej przez propagandowe oddzia³ywania systemu bolszewickiego, by³o g³ównym zadaniem, które autor sobie poW grudniu mogliœmy zobaczyæ stawi³. Sergiusz Piasecki wyw TVP film z cyklu „Errata do wi¹zuje siê z postawionego soSama postaæ Sergiusz Piaseckiego jest niezwyk³a i godna szczególnego zainteresowania. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego nale¿a³ do bardzo popularnych pisarzy polskich, jego powieœci cieszy³y siê wielk¹ popularnoœci¹. Przykuwa³y uwagê czytelnika wartk¹ akcj¹, w której by³o tyle niezwyk³ych zdarzeñ i przygód, ¿e trudno siê by³o od nich oderwaæ. Fabu³a powieœci w wielu przypadkach oparta by³a na osobistych prze¿yciach i doœwiadczeniach Sergiusza Piaseckiego. Przez ca³y okres peerelu celowo zapomniany i niedrukowany, w ten sposób karano Go za postawê niez³omnego antykomunisty.

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

bie zadania wyœmienicie! Spotykamy sowieckiego oficera, który interpretuje polsk¹ rzeczywistoœæ przez pryzmat wbitej do g³owy propagandy. ¯a³osny obraz cz³owieka, który nie potrafi samodzielnie myœleæ i oceniaæ faktów, cz³owieka pozbawionego jakichkolwiek atrybutów prawdziwego cz³owieczeñstwa. Nieszczêsny Miszka Zubo¿, kiedy myœli o swoim wielkim wodzu i nauczycielu – Stalinie, to ³zy nap³ywaj¹ mu do oczy, bo wszystko Mu zawdziêcza! W Polsce los obchodzi siê z nim dobrze. Nie musi mieszkaæ w koszarach, ale mieszka u polskiej nauczycielki. Ma okazjê poznaæ Polaków, ich sposób ¿ycia, pogl¹dy. Po wkroczeniu Niemców w 1941 r. prze¿ywa szok, bo przecie¿ Hitler to przyjaciel Stalina i ca³ego wolnego œwiata. Nie udaje mu siê wycofaæ razem ze swoim oddzia³em i pozostaje na terenach Polski pod okupacj¹ niemieck¹. Takich jak on jest wielu. Ukrywa go przez trzy lata

polska rodzina. Prze¿ywa ró¿ne wzloty i upadki, prawie ¿eni siê z Polk¹, ale….. Czytaj¹c o przygodach dzielnego komsomolca – oficera Armii Czerwonej, mia³am nieodparte wra¿enie, ¿e postawa tego czerwonoarmiejca kogoœ mi przypomina. Cz³owieka do którego nie dociera³y ¿adne argumenty, by³ g³uchy i œlepy na to, co widzia³ na co dzieñ w polskich domach, czego doœwiadcza³ od Polaków! Nic nie by³o wstanie przekonaæ go, ¿e to, co mu wbito do g³owy, to ordynarne, propagandowe k³amstwo! K³amstwo, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistoœci¹. Z uporem trwa³ w wierze w to, co mu politgramota wbi³a do g³owy, je¿eli fakty by³y inne, tym gorzej dla faktów. Czy dzisiaj, nie mamy do czynienia z podobnymi postawami wœród naszych obywateli? Z przykroœci¹ i zdumieniem obserwujemy takie postawy, które zdaj¹ siê œwiadczyæ o tym, ¿e ¿adne afery, k³amstwa, nadu¿y-

cia, niedotrzymane obietnice wyborcze i krêtactwa, nie s¹ w stanie spowodowaæ zmiany w ocenie tzw. elit politycznych – tych, którzy rz¹dz¹ tak nieodpowiedzialnie nasz¹ Ojczyzn¹. W czasach komuny propaganda by³a nachalna i prostacka, a wróg by³ jasno zdefiniowany, by³o ³atwiej rozró¿niæ gdzie fa³sz, gdzie prawda. Obecnie propaganda, czyli PR jest profesjonalny, bardzo cyniczny i bezwzglêdny, nie cofa siê przed ¿adnym œwiñstwem. Ludzie w³adzy i tzw. ”salonu” u¿ywaj¹ go do bezwzglêdnego niszczenia wszystkich i wszystkiego, co przeszkadza im w realizacji ich zamierzeñ. Dobro Narodu i Ojczyzny przegrywa z doraŸnymi interesami „grupy trzymaj¹cej w³adzê”. Spo³eczeñstwo poddawane zabiegom pijarowskim w znacznej mierze zatraca œwiadomoœæ wyrz¹dzanych Mu szkód. Szczególnie dotyczy to wyrzucania z przestrzeni ¿ycia publicznego i

oœmieszania takich wartoœci, które spajaj¹ spo³eczeñstwo. To w³aœnie patriotyzm, znajomoœæ swojej historii, religia z jej wartoœciami etyczno-moralnymi, silna i zdrowa rodzina tworz¹ poczucie dumy narodowej i œwiadomy swoich celów naród. Zamiast tego serwuje siê Polakom relatywizm, koniunkturalizm i tzw. europejskoœæ. Wiele osób nabiera siê na to, w dobrej wierze. Najwy¿szy czas zacz¹æ patrzeæ na rzeczywistoœæ w³asnymi oczami i oceniaæ to, co siê dzieje w Polsce, bez korzystania z propagandowych podpowiedzi. Nie mówiê tu o „POP”, czyli Pe³ni¹cych Obowi¹zki Polaka, bo ich nic nie przekona, zbyt wiele maj¹ do stracenia! Natomiast My, Naród, b¹dŸmy œwiadomi tego, ¿e jesteœmy manipulowani i ok³amywani, nie zachowujmy siê tak, jak oficer Armii Czerwonej og³upiony propagand¹. Ewa Duzinkiewicz

czwartek, 13 stycznia 2011


Słowo o Wrocławiu

str 5

ROBERT TRACZYK

Słowo o kulturze

5 6 0 . P R E M I E R A REDEGUSTACJA W TEATRZE POLSKIM

K

olejny, ju¿ szósty w naszym wroc³awskim teatrze, spektakl Jana Klaty. Utwór zrealizowany na podstawie dzie³a nominowanego do nagrody NIKE w 2009 roku pod tytu³em „Utwór o Matce i OjczyŸnie” Bo¿eny Keff.

Klata naciera na stolicê Dolnego Œl¹ska ju¿ drugi raz w tym sezonie. Po próbie prasowej wnioskujê, ¿e mo¿e byæ to natarcie wyj¹tkowo udane, chocia¿by ze wzglêdu na rangê dzie³a, na którego podstawie zrealizowano przedstawienie. Utwór o Matce i OjczyŸnie” to opowieœæ o ludziach napiêtnowanych wydarzeniami historycznymi. Odwieczny konflikt pokoleñ potêgowany traumami przesz³oœci. Opowiada o terrorze historii, z któr¹ musz¹ zmagaæ siê m³odzi.

caust, m³odsza zaœ nale¿y do pokolenia przedwojennego nierozumiej¹cego problemów ich rodziców. Matka powtarza córce „Ty nie masz z tym nic wspólnego”, jednak mimowolnie przelewa na dziecko koszmar, który prze¿y³a wzmagaj¹c w niej poczucie winy. „Utwór o Matce i OjczyŸnie” zwraca na siebie uwagê ze wzglêdu na jêzyk, jakim jest pisany. Przeplata siê w nim narracja, dramat wspó³czesny oraz antyczny, a tak¿e poezja. Jest zbiorem jêzyków, jakimi pos³ugujemy siê na co dzieñ. Dzie³o przypomina rysunek techniczny – z pozoru nieczytelny, ale gdy siê w niego wg³êbimy wszystko tkwi idealnie na swoim miejscu. Dla teatru jest to doskona³y materia³.

DARIUSZ PAROSSA

Klata porusza popularny w jego twórczoœci, a tak¿e ostatnio w teatrze problem to¿samoœci historycznej. To¿samoœci jednostki, ale zanurzonej w narodzie. Po „szosie Wo³oko³omskiej” to drugi Bohaterkami utworu s¹ matka i w tym sezonie spektakl pocórka. Starsza kobieta to polska œwiêcony historii powojennej ¿ydówka, która prze¿y³a holo- Polski.

Po fragmentach pokazanych dziennikarzom podczas próby prasowej mo¿na siê domyœleæ, ¿e spektakl przepe³niony bêdzie charakterystycznym dla klaty humorem. Scenografia z³o¿ona z metalowych szaf oraz zabawny, groteskowo przerysowany antysemityzm, idealnie wpasowuje siê we wspó³czesn¹ konwencjê teatru historycznego. Niestety, pokazano nam tylko jedn¹ scenê, a w chwili pisania tego artyku³u w³aœciwa premiera jeszcze siê nie odby³a, wiêc jestem skazany jedynie na domys³y i przypuszczenia. Jednak powiem jedno. Na Janie Klacie nigdy jeszcze siê nie zawiod³em. Ka¿dy jego spektakl by³ doskona³y. Pomimo, ¿e ka¿dy musi mieæ kiedyœ pierwsz¹ wpadkê, myœlê, ¿e nie nasta³ jeszcze na to czas dla tego niezwy-

N

ie bez powodu mówi siê o „Sztuce kulinarnej”. Do 14 styczna w galerii Entropia mo¿na podziwiaæ wyroby cukiernicze

Autorem ca³ego zamieszania jest grupa Luxus. Wywodz¹cy siê z lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku zespó³ niekonwencjonalnych artystów. Ostatnia wystawa mia³a odbyæ siê w polskiej ambasadzie w Czechos³owacji. Pech jednak chcia³, ¿e by³o to akurat w okresie roz³amu na dwa pañstwa. Teraz po prawie dwudziestu latach „Pokaz wyrobów cukierniczych o przed³u¿onym okresie trwa³oœci”

zawita³ do wroc³awskiej galerii Entropia. Podobno wystawa ta by³a hitem. Sto³y uginaj¹ce siê od piêknych ciast i tortów, które w dodatku porusza³y siê, œwieci³y i wydawa³y dŸwiêki. Dziœ wystawa nadal robi wra¿enie. Tylko œwiadomoœæ tego, ¿e s³odkoœci s¹ zrobione z tworzywa sztucznego, powstrzyma³a mnie od konsumpcji ³akoci. Jednak w XXI wieku, pe³nym neonów, plastiku i wszechobecnych dŸwiêków, nie robi ju¿ takiego wra¿enia, jakie mog³a wywieraæ dwadzieœcia lat temu.

Robert Traczyk

k³ego Re¿ysera. Tym bardziej, ¿e okr¹g³a 560. premiera w naszym teatrze zbiega siê z jubileuszem szeœædziesi¹tej pi¹tej rocznicy (jednak nic nie wskazuje na to by mia³ odejœæ na emeryturê) powstania Teatru Polskiego we Wroc³awiu. Podczas zbiegu tak znacz¹cych dat, nie mo¿na sobie pozwoliæ na wpadkê. Robert Traczyk

Słowo o sporcie WROCŁAWSKI SPORT 2010

P

rzyszed³ czas na podsumowanie minionego roku w sporcie w naszym mieœcie. Co osi¹gnêli nasi sportowcy, czy czêœciej mogliœmy siê cieszyæ z ich sukcesów, czy te¿ musieliœmy prze³kn¹æ gorycz pora¿ki, a nawet rumieniæ siê ze wstydu? Spróbujmy w tym artykule odpowiedzieæ na te pytania.

Na arenie miêdzynarodowej lista osi¹gniêæ wroc³awian nie jest niestety zbyt imponuj¹ca. Prawdziw¹ gwiazd¹ jest na pewno Piotr Ma³achowski. Dyskobol Œl¹ska Wroc³aw w minionym roku zdoby³ mistrzostwo Europy, wygra³ presti¿owy cykl mitingów “Diamentowej Ligi” oraz poprawi³ rekord naszego kraju. Tradycyjnie nie zawiod³a Agnieszka Sypieñ, która do swojej bardzo d³ugiej kolekcji tytu³ów zdobytych w przesz³oœci do³o¿y³a w 2010 z³ote medale zdobyte w mistrzostwach œwiata i Europy w karate. Miniony rok by³ te¿ bardzo udany dla Macieja Janowskiego. Dziewiêtnastoletni ¿u¿lowiec wywalczy³ na torze vice-mistrzostwo œwiata, m³odzie¿owe mistrzostwo Polski, zdoby³ te¿ “Srebrny kask”. Mi³¹ niespodziankê sprawi³y Daria Korczyñska i Monika Wedler, które wraz z kole¿ankami zdoby³y br¹zowe

medale w sztafecie 4x100 na mistrzostwach Europy. No i oczywiœcie niezawodny Pawe³ Rañda, który wraz z kolegami zdoby³ tytu³ drugiej osady kontynentu w wioœlarskiej czwórce bez sternika. I to by by³o na tyle, je¿eli chodzi o sukcesy, których pró¿no szukaæ w dyscyplinach, które do niedawna corocznie przynosi³y medale a Wroc³awia. Boks, zapasy, podnoszenie ciê¿arów, judo, szermierka – te dyscypliny prze¿ywaj¹ w naszym mieœcie du¿y kryzys, a niestety szanse na wyjœcie z niego s¹ bardzo mgliste. Gry zespo³owe to jest to, co kibice lubi¹ najbardziej, a co jeszcze niedawno by³o chlub¹ stolicy Dolnego Œl¹ska, a teraz jest to najwiêkszy powód do wstydu dla ludzi odpowiadaj¹cych za sport w naszym mieœcie. 2010 to kolejny rok, w którym upad³y bardzo zas³u¿one kluby, a te co pozosta³y radoœci nam nie przynios³y. Je-

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

dynym wyj¹tkiem w tym gronie s¹ siatkarki Gwardii, które dotar³y do fina³u Challenge Cup. W krajowych rozgrywkach nie by³o ju¿ tak dobrze, dru¿yna z Krupniczej ostatecznie zajê³a siódme miejsce w ligowej tabeli. A w siatkówce panów, po rozwi¹zaniu Burzy, która mia³a wspania³e plany, pozosta³a nam tylko drugoligowa Gwardia, która na ten szczebel rozgrywek dotar³a kuchennymi drzwiami. W pi³ce rêcznej AZS wœród kobiet i Œl¹sk wœród panów do koñca z du¿¹ determinacj¹ walczyli o utrzymanie w ekstraklasie, co siê uda³o. Tylko po co, gdy zaraz potem zosta³a zlikwidowana sekcja pi³ki rêcznej w Œl¹sku. Koszykówka to drugoligowy WKK, a ¿eñska Œlêza nie mog¹c liczyæ na pomoc we Wroc³awiu przenios³a siê do Siechnic, i wystêpuje w lidze regionalnej. Borykaj¹cy siê z ogromnymi problemami finansowymi ¿u¿lowcy ostatecznie dojechali do koñca na czwartym miejscu, ale przysz³oœæ tego zespo³u rysuje siê w szarych kolorach. A jak by³o w ukochanej przez fanów pi³ce no¿nej? O Wroc³awiu w tej dyscyplinie by³o g³oœno, ale nie z racji dobrych wystêpów pi³karzy, a z

racji prokuratury w naszym mieœcie, która prowadzi œledztwo w aferze korupcyjnej. A oczko w g³owie naszych w³adz, pi³karski Œl¹sk, mimo du¿ych nak³adów finansowych wiosn¹ walczy³ o utrzymanie, a jesieñ te¿ nie by³a udana i plany podbicia Europy trzeba znów bêdzie od³o¿yæ. Z drugiej ligi spad³a Œlêza, a niewiele te¿ brakowa³o, by najstarszy klub we Wroc³awiu przesta³ istnieæ, co pewnym ludziom by³oby na rêkê. Na szczêœcie klub ten powoli odbija siê od dna, a m³odzi pi³karze coraz lepiej radz¹ sobie w czwartej lidze. Panie z AZSu po latach królowania musia³y zadowoliæ siê w zesz³ym roku trzecim miejscem. Inn¹ dyscyplin¹, która przyzwyczai³a nas do sukcesów by³ kobiecy hokej na trawie – by³, bo Polar równie¿ odszed³ ju¿ w zapomnienie. Tak wygl¹da³ sportowy rok 2010 w stolicy Dolnego Œl¹ska. Najgorszy rok w ostatnich kilkudziesiêciu latach. Rok, w którym pad³y kolejne kluby, a sukcesy wroc³awskiego sportu mo¿na policzyæ na palcach jednej rêki. Sport w naszym mieœcie osiad³ na dnie i miejmy nadziejê, ¿e ten nowy, niedawno rozpoczêty rok, bêdzie pierwszym od lat, gdy od tego dna zaczniemy siê odbijaæ, czego ¿yczê wszystkim kibicom wroc³awskiego sportu. DP

Ś L Ą S K – REAKTYWACJA W

e Wroc³awiu podpisano list intencyjny w sprawie odbudowy koszykarskiego Œl¹ska.

Klub ma powstaæ na bazie drugoligowego WKK, który przej¹³ prawa do nazwy, barw i herbu Œl¹ska. W bud¿ecie miasta na ten cel przeznaczony zosta³ mi-

lion z³otych, a kolejny milion do³o¿ony zostanie w roku 2012. Œl¹sk ma wykupiæ “dzik¹ kartê” i jesieni¹ przyst¹piæ do rozgrywek koszykarskiej ekstraklasy. Miejmy nadziejê, ¿e tak siê stanie, bo obietnic i planów w celu reaktywacji Œl¹ska s³yszeliœmy ju¿ bardzo du¿o, i dlatego bêdziemy siê tym deklaracjom bacznie przygl¹daæ. DP

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO G W A R D Z I S T E K miejscowego Sandeco Wybrze¿e. Miejmy nadziejê, ¿e ta wygrana pozwoli dziewczynom uwierzyæ w swoje umiejêtnoœci i rozpocznie seriê zwyciêstw. Najbli¿sza okazja ku temu bêdzie mia³a miejsce w poniedzia³ek 17 stycznia o godz. 18 we wroc³awPodopieczne trenera Rafa³a skiej “Orbicie”, gdzie Gwardia B³aszczaka pewnie w trzech se- podejmowaæ bêdzie Stal Mielec. tach pokona³y w Rumi zespó³ DP

D

opiero w pi¹tej kolejce rozgrywek siatkarskiej ekstraklasy kobiet, swoje pierwsze zwyciêstwo odnios³y siatkarki Gwardii Wroc³aw.

czwartek, 13 stycznia 2011


ADAM £¥CKI

Słowo Wrocławian

str 6

Słowo o budżecie BUDŻET WROCŁ AWIANA ROK 2011 PRZYJĘTY

N

a ostatniej sesji Rady Miejskiej Wroc³awia, która odby³a siê 27 grudnia 2010 roku, przyjêty zosta³ bud¿et Wroc³awia na 2011 rok. Po latach zad³u¿ania siê, w uchwalonym bud¿ecie musia³y zostaæ znacznie zredukowane wydatki m.in. na inwestycje. Po raz pierwszy od wielu lat wydatki na inwestycje wynios¹ poni¿ej 1 000 000 000 z³ (oko³o 950 000 000 z³). Pomimo wynosz¹cego 55,3 % wydatków d³ugu (po doliczeniu kredytów na projekty unijne 66,7 %) nie zdecydowano siê na zrównowa¿enie bud¿etu. Przeciwnie, na ostatniej sesji zdecydowano siê zwiêkszyæ deficyt z 48 000 000 z³ do 157 000 000 z³, skutkiem czego zad³u¿enie miasta bêdzie ros³o i wyniesie pod koniec 2011 roku 58 % rocznych wydatków. Rosn¹æ bêdzie równie¿ zad³u¿enie miejskich spó³ek, które z obecnych 940 000 000 zwiêksz¹ pod koniec 2012 roku zad³u¿enie do 2 240 000 000 z³.

najwy¿szych poziomów spoœród polskich miast. W sprawie dochodów w³adze nie spisa³y siê tak Ÿle, a momentami nawet a¿ za dobrze. Podatki ustalane przez Radê Miejsk¹ we Wroc³awiu s¹ bliskie maksymalnym stawkom przewi-

dzianym w Ustawie o podatkach i op³atach lokalnych. Po raz kolejny s¹ one wy¿sze ni¿ w poprzednim roku. Najwiêksze dochody wp³ywaj¹ dziêki podatkowi od nieruchomoœci. Jego stawka wzros³a z 0,54 z³ do 0,57 z³ za metr kwadratowy. Porównanie poszczególnych stawek podatków obowi¹zuj¹cych we Wroc³awiu w porównaniu ze stawkami maksymalnymi mo¿na zobaczyæ na poni¿szej tabelce.

Bliskie ustawowemu maksimum s¹ równie¿ roczne stawki podatku od œrodków transportowych. Porównanie niektórych stawek podatków obowi¹zuj¹cych we Wroc³awiu w porównaniu ze stawkami maksymalnymi mo¿na zobaczyæ w tabelce obok. przyjête zosta³o wiele autopoprawek, które powoduj¹ dodatkowy wzrost wydatków. Nale¿y tutaj wymieniæ m.in.: filharmoniê i festiwal Wratislavia Cantans (2 200 000 z³), zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y (2 000 000 z³), wystawê Ossolineum pt. „Pan Tadeusz” (1 500 000 z³), organizacjê obchodów „Roku Ró¿ewicza” (1 000 000 z³), budowê boiska pi³karskiego przy ul. Przedwioœnie (600 000 NADMIERNE WYDATKI z³), program rowerowy (500 000 W bud¿ecie znajduje siê wiele z³), remont szko³y podstawowej niepotrzebnych wydatków. nr 84 (300 000 z³) oraz remont Przede wszystkim nie zosta³y XVII LO (200 000 z³). ograniczone wydatki na adminiNAJWA¯NIEJSZE stracjê, promocjê miasta oraz INWESTYCJE koszty bie¿¹ce urzêdu. Nie usuniêto równie¿ wydatków w wy- Pomimo znacznego okrojenia sokoœci 8 000 000 z³ na Wro- wydatków inwestycyjnych, w c³awsk¹ Kolej Metropolitaln¹, 2011 roku we Wroc³awiu nadal choæ zajmujê siê tym równie¿ spor¹ czêœæ wydatków bêd¹ staZarz¹d Województwa. Poza tym nowi³y wydatki inwestycyjne.

Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ: Narodowe Forum Muzyki (33 000 000 z³), remont teatru Kapitol (32 000 000 z³), remont ulic Strzegomskiej i Granicznej (30 000 000 z³), ulicy Lotniczej (8 000 000 z³), a tak¿e budowê wa³u na Kozanowie (500 000 z³).

1% = 28% - CZYLI TUSKOCUD MNIEMANY!

ny przez tzw. Wspólnotê miêdzynarodow¹ – mo¿e Nobel, ambasador w U³an Bator?. To dobrze, ¿e w dobie ogólnoœwiatowego kryzysu, Polska wyda³a takiego mêdrca, postaæ tak genialn¹, ¿e kreatywni ksiêgowi Enronu, banków i innych globalnych oszustów, to przy nim Pikusie. To mo¿e by siê nim podzieliæ z ludzkoœci¹ i Go wyeksportowaæ? Mo¿e Angela …

NIEMAL MAKSYMALNE PODATKI Deficyt wynika ze zbyt du¿ych wydatków bud¿etowych. Zosta³y one ustalone na jednym z

P

o uporz¹dkowaniu (przekrêceniu) polskiej gospo darki, zlikwidowaniu wielkich przedsiêbiorstw, zreformowaniu emerytur (okradzeniu przysz³ych emerytów), naprawieniu polskiej polityki historycznej (to Polacy rozpêtali II Wojnê – przepraszam, tego jeszcze nie og³osili?, ale to tylko kwestia czasu), wyjaœnieniu tragedii smoleñskiej i wielu innych cudów rz¹d Premiera S³oñce Peru chyba z nudów zabra³ siê za poprawianie prawide³ matematyki. A by³o to tak. Na zielonej wyspie (jak po- datku VAT, nic takiego, ot, zwywszechnie wiadomo, w Polsce) k³e porz¹dkowanie ba³aganu po zasz³a nieuchronna korekta po- poprzednikach. Nasz swojski

Geniusz og³osi³ podwy¿kê tego podatku o 1%, czyli nic! Kto by siê takim drobiazgiem przejmowa³. PR-owcy swoje zrobili. Niestety, ci¹gle jednak jest trochê malkontentów i bezczelnych analityków, którzy nie doceniaj¹ nieustannych wysi³ków Premieru Tusku w walce o dobrobyt szarego Polaka. Niewdziêcznicy ci policzyli bowiem równie rezolutnie jak min. Rostowski (Jan Vincent), ¿e tuskowy 1% to re-

Szkoda, i¿ Rada Miejska myœl¹c o wp³ywach bud¿etowych, uchwali³a tak wysokie podatki (od nieruchomoœci oraz od œrodków transportowych), byæ mo¿e ich zmniejszenie mog³oby zachêciæ do wiêkszej aktywnoœci, a tym samym poza innymi korzyœciami równie¿ wzrostu innych dochodów w bud¿ecie (chocia¿by z podatku PIT i VAT).

alnie podwy¿ka (uœredniona) a¿ o 28% dotychczasowych stawek VAT. Boæ podwy¿ka stawki z 7 do 8% to jest podwy¿ka o 14%, stawki 3 do 5% to podwy¿ka a¿ o 66%, a z 22 do 23% o 4,5%. Œrednio zatem (dodajmy procenty i podzielmy przez iloœæ stawek) wyjdzie nam rz¹dowy 1% czyli 28%! Drobiazgiem ju¿ zupe³nym pozostaje, ¿e opodatkowanie niektórych towarów wzroœnie z 7% do 23% (czyli o 328%,

a wg Tuska o 1%) - np. m.in. odzie¿ dzieciêca, lub z 0% do 5% (ksi¹¿ki, czasopisma). Opodatkowane zostan¹ równie¿ od tego roku niektóre towary i us³ugi korzystaj¹ce dot¹d ze zwolnienia od tej daniny. Zastanawiam siê tylko, czy ta arytmetyka siê przyjmie na œwiecie (w zjednoczonej Europie i Rosji ju¿ zaczyna dzia³aæ). I czy nasz Premieru zostanie doceniony i odpowiednio wynagrodzo-

Po tej krótkiej analizie bud¿etu widaæ, i¿ okres dobrobytu na kredyt we Wroc³awiu siê skoñczy³. Kilkuletni okres zad³u¿ania ze wzglêdu na ustawowe limity musia³ dobiec koñca. Mimo to, nie pozbyto siê w ca³oœci wczeœniejszych nawyków i nie zrównowa¿ono bud¿etu, ani nie odchudzono administracji, w której poziom zatrudnienia kilkukrotnie przewy¿sza zatrudnienie w okresie PRL-u. Adam £¹cki

Wies³aw Misiek

SEBASTIAN KRYCZKA

Słowo o prawie URLOP NA ŻĄDANIE – KIEDY I JAK POWIADOMIĆ PRACODAWCĘ?

P

racodawca ma obowi¹zek udzieliæ na ¿¹danie pra cownika i w terminie przez niego wskazanym nie wiêcej ni¿ 4 dni urlopu w ka¿dym roku kalendarzowym. W jakim terminie nale¿y zawiadomiæ pracodawcê i jak to skutecznie uczyniæ – na te z pozoru proste pytania odpowiedŸ nie jest taka prosta, jak by siê nam mog³o wydawaæ. rodzaju urlopu. W doktrynie praKiedy wa pracy spotyka siê ró¿ne interzawiadomiæ pracodawcê? Zgodnie z kodeksem pracy, pra- pretacje okreœlenia „dzieñ rozpocownik zg³asza ¿¹danie skorzy- czêcia urlopu” w kontekœcie sk³astania z takiej formy urlopu naj- dania wniosku o urlop na ¿¹dapóŸniej w dniu rozpoczêcia urlo- nie. Bior¹c pod uwagê wieloœæ popu. Zwrot „najpóŸniej w dniu gl¹dów, najbezpieczniej bêdzie rozpoczêcia urlopu”, którym po- przyj¹æ, ¿e wniosek o udzielenie s³u¿y³ siê ustawodawca, jest ma³o urlopu na ¿¹danie powinien byæ precyzyjny, poniewa¿ nie zawie- zg³oszony najpóŸniej w dniu rozra jednoznacznego okreœlenia osta- poczêcia takiego urlopu, przed tecznego terminu z³o¿enia wnio- rozpoczêciem przez pracownika sku w sprawie udzielenia tego pracy i w takich godzinach, w

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

§

których pracodawca lub wyznaczona do tego celu osoba bêdzie mia³a mo¿liwoœæ udzielenia tego urlopu. Powy¿sze stanowisko potwierdza wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 15.11.2006 r. I PK 128/2006. Postêpowanie takie uchroni nas przed mo¿liwym zarzutem ze strony pracodawcy w zwi¹zku z nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœci¹ w pracy. Oczywiœcie, w praktyce nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, w której pracownik ubiegaj¹cy siê u urlop na ¿¹danie zg³osi pracodawcy zamiar skorzystania z niego o godzinie np. 22:00 w dniu kiedy mia³ pracowaæ w godzinach 8:00 – 16:00. W takim jednak przypadku nie bêdziemy mieli do czynienia z udzielonym

przez pracodawcê urlopem na ¿¹danie a z usprawiedliwieniem przez pracownika nieobecnoœci w pracy. Jak zawiadomiæ pracodawcê? Kodeks pracy nie przewiduje ¿adnej szczególnej formy zawiadomienia pracodawcy o zamiarze skorzystania z urlopu na ¿¹danie. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e pracownik ma prawo poinformowaæ pracodawcê pisemnie lub ustnie (osobiœcie lub za poœrednictwem telefonu). Mo¿na to uczyniæ równie¿ za pomoc¹ poczty elektronicznej lub wysy³aj¹c sms-a. Nale¿y mieæ jednak œwiadomoœæ ryzyka, jakie jest zwi¹zane z u¿ywaniem elektronicz-

nych form zawiadamiania pracodawcy. Nie zawsze mo¿na mieæ bowiem gwarancjê, ¿e wiadomoœæ zostanie pracodawcy przekazana. Dowodem dostarczenia wiadomoœci wys³anej poczt¹ elektroniczn¹ czy sms-em jest wyœwietlenie siê stosownego komunikatu potwierdzaj¹cego transmisjê danych. Mimo tego nie mo¿na mieæ 100% pewnoœci, ¿e wiadomoœæ dotar³a do w³aœciwej osoby. W przypadku, gdy pracodawca nie otrzyma³ wiadomoœci o zamiarze skorzystania przez pracownika z urlopu na ¿¹danie, mo¿e nieobecnoœæ w pracy potraktowaæ jako nieusprawiedliwion¹, ze wszystkimi wi¹¿¹cymi siê z tak¹ sytuacj¹ konsekwencjami prawnymi.

Wa¿ne zatem jest, aby pracownik w swoim interesie zadba³ o niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci formê powiadomienia pracodawcy o chêci skorzystania z urlopu na ¿¹danie. Prawo pracy nie wymaga, by pracownik musia³ siê t³umaczyæ z jakiego powodu chce wykorzystaæ urlop na ¿¹danie. Przyjmuje siê, ¿e wystarczy samo zawiadomienie pracodawcy o zamiarze skorzystania z tej formy urlopu.

Sebastian Kryczka, prawnik specjalizuj¹cy siê w problematyce prawa pracy oraz prawa cywilnego s.kryczka@wp.pl

czwartek, 13 stycznia 2011


Słowo relacjonuje

str 7

Słowo o Polskim Wrocawiu WROCŁAWIANIN NA SWOIM D M O W S K I – PIŁSUDSKI W dniu 21.12.2010 r. Komitet Polski Wroc³aw zainaugurowa³ kampaniê spo³eczn¹ „Wroc³awianin na swoim”. Punktualnie o 12.00 w Sukiennicach Ratusza Miejskiego rozpoczê³a siê konferencja prasowa, któr¹ prowadzi³ sekretarz Komitetu, Robert Winnicki. Przedstawi³ on cele i formy dzia³alnoœci, za pomoc¹ których realizowana bêdzie kam-

pania. Nastêpnie g³os zabra³a przedstawicielka lokatorów i przedsiêbiorców z ul. Biskupiej, od lat tocz¹cych walkê o swoje prawa z wroc³awsk¹ biurokracj¹, pani Teresa Brewiak. Pani Brewiak zaprezentowa³a treœæ pisma, które Polski Wroc³aw wystosowa³ do Rafa³a Dutkiewicza. G³os zabra³ równie¿ cz³onek Rady Programowej Komitetu, prof.

Tadeusz Marczak, przedstawiciele spó³dzielców z „Cichego K¹cika”, walcz¹cych o swoje prawa, panowie Adam Jaworski i Edward Wiczkowski i inne zgromadzone osoby. Nastêpnie w kancelarii prezydenta zosta³o z³o¿one pismo skierowane do Dutkiewicza. Zachêcamy do zapoznania siê z kampani¹ spo-

³eczn¹ „Wroc³awianin na swoim”! Zapraszamy na spotkanie poœwiêcone kampanii „Wroc³awianin na swoim” i sytuacji lokatorów przy ul. Biskupiej. Poniedzia³ek, 17.01.2011 r., ul. KuŸnicza 11-13, godz. 17.00 I piêtro.

W dniu 03.01.2011 r. odby³o siê spotkanie Klubu Dyskusyjnego „Kwadrat”. Dyrektor Oddzia³u Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Piotr Sutowicz i Prezes M³odzie¿y Wszechpolskiej Robert Winnicki debatowali

o aktualnoœci sporu pomiêdzy dwoma wielkimi polskimi politykami. Zapis dŸwiêkowy dyskusji dostêpny jest na stronie internetowej www.polskiwroclaw.pl

Fot. Adam Krowicki

SPOTKANIE OP£ATKOWE Zapraszamy na spotkanie op³atkowe wroc³awskiego œrodowiska patriotycznego – bêdziemy sk³adaæ sobie ¿yczenia i wspólnie œpiewaæ kolêdy w doborowym towarzystwie. Miejsce: lokal Civitas Christiana, ul. KuŸnicza 11-13, I piêtro Czas: poniedzia³ek, 24 stycznia, godz. 17.00

WROCŁAWIANIN NA SWOIM Kampania społeczna Komitetu Polski Wrocław www.polskiwroclaw.pl – „Wroc³awianin na swoim” to kampania spo³eczna, maj¹ca na celu walkê o prawa lokatorów i drobnych przedsiêbiorców w stolicy Dolnego Œl¹ska

œredniego biznesu

– W dzia³alnoœci gospodarczej preferowane s¹ przede wszystkim silne podmioty zagraniczne i wielkie korporacje, podczas gdy – We Wroc³awiu, mieœcie szczy- rodzimi przedsiêbiorcy musz¹ c¹cym siê promocj¹ i marketin- walczyæ o przetrwanie w warungiem na europejskim poziomie, kach nierównej konkurencji dochodzi do bardzo wielu nieprawid³owoœci w obszarze praw – Lokatorzy i spó³dzielcy s¹ bezlokatorów i lokalnego, ma³ego i silni w starciu ze strukturami spó³dzielni i firm, maj¹cych po swojej stronie aparat urzêdniczy W ramach kampanii „Wroc³awia-

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

nin na swoim” bêdziemy podejmowali interwencje w zg³oszonych nam przypadkach, organizowali konferencje poœwiêcone poruszonym wy¿ej problemom i budowali spo³eczny nacisk na rzecz respektowania praw mieszkañców Wroc³awia. Tylko dzia³ania podejmowane wspólnie przez ró¿ne osoby i œrodowiska mog¹ odnieœæ skutek w starciu z biurokratyczn¹ machin¹. W ramach dzia³alnoœci spo³ecznej Komitetu Polski Wroc³aw funkcjonuje ju¿ Obywatelski Punkt Informacyjny, udzielaj¹cy bezp³atnej pomocy prawnej i pomocy w zakresie poruszania siê po urzêdach. Prawnicy pro-

wadz¹cy OPI s¹ do Pañstwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z Komitetem i zg³aszania nam problemów, które Pañstwa dotykaj¹! ul. Jugos³owiañska 65d (w siedzibie firmy Intakus) - wtorki 17.00-18.00 ul. KuŸnicza 11-13 (I piêtro, siedziba Civitas Christiana) – poniedzia³ki 16.00-17.00 (punkt czynny od 03.01.2011 r.) tel. 784-090-228

czwartek, 13 stycznia 2011


Reklama

str 8

POCZUJ SKUTECZNOŒÆ REKLAMY* W S£OWIE WROC£AWIAN. ZAMÓW I ZAP£AÆ ZA 5 EMISJI REKLAMY. JEŒLI NIE ZAUWA¯YSZ JEJ SKUTECZNOŒCI PO 7 DNIACH OD PIERWSZEJ EMISJI MO¯ESZ ZREZYGNOWAÆ BEZ ¯ADNYCH KONSEKWENCJI – ZWRÓCIMY CI PE£N¥ WP£ACON¥ KWOTÊ. NIE KUPUJ KOTA W WORKU, SPRAWDZ SAM, ¯E NASZA REKLAMA NAPRAWDÊ SIÊ OP£ACA. *OFERTA SKIEROWANA JEST WY£¥CZNIE DO NOWYCH KLIENTÓW. PROMOCJA OBEJMUJE REKLAMÊ WIELKOŒCI OD 2 DO 6 MODU£ÓW.

reklama@slowowroclawian.pl Wydawca: Emil Baran wydawca@slowowroclawian.pl | Redaktor naczelny: Jaros³aw Kowalczyk redakcja@slowowroclawian.pl Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski | Stali wspó³pracownicy: Adam £¹cki, Jerzy Ziomek, Adam Maksymowicz, Bogdan Ludkowski, Adam Witczak, Dariusz Parossa, Robert Winnicki, Robert Traczyk, Piotr Pieñkowski, Piotr Sutowicz, Krzysztof Stachurski Druk: Polskapresse | Redakcja: Jugos³owiañska 65d, 51-112 Wroc³aw, tel. 784 090 228 | Skad: Serafin Redakcja nie odpowiada za treœæ publikowanych listów i reklam. Materia³ów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nades³anych tekstach i listach

Słowo Wrocławian Gazeta lokalna

czwartek, 13 stycznia 2011

Sw26  
Sw26  
Advertisement