Skoletjenestens årsberetning 2020

Page 1

Årsberetning 2019-20

Aktiviteter på tværs af landet – et år med nye satsninger


Udgivet af ®Skoletjenesten Januar 2021   Skoletjenesten  – videncenter for eksterne læringsmiljøer  Gyldenløvesgade 15, 5. sal  1600 København V  skoletj@skoletjenesten.dk  www.skoletjenesten.dk    Redaktion  Claus Poulsen (ansv.) Siska Rohr Harrebye  Dorte Villadsen Jakob Haahr-Pedersen    Grafisk design  Le Fischer www.lefischer.dk   Tryk  Kandrups Bogtrykkeri A/S    Fotos  Forside: Ard Jongsma ©Øhavsmuseet Faaborg Side 2: Julie Trojaborg ©Københavns Museum Side 4: ©Dansk Arkitektur Center Side 9: ©Arbejdermuseet Side 13: Kontraframe ©Dansk Arkitektur Center Side 17: ©Museum Vestsjælland Side 17: Julie Trojaborg ©Københavns Museum Side 18: Carl-Hermann Hansen ©Vendsyssel Museum

Indhold Et nationalt videncenter.................................................. 4 Viden i mange former....................................................... 6 Digitale undervisningstiltag i corona-tiden................ 8 Sparring i bredden og dybden..................................... 10 Udviklingskraft gennem projekter............................... 12 Digitale indsatser i hele landet.................................... 14 Dagtilbud som ny satsning........................................... 16

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. Vi udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre nationale aktører, der i sidste ende bidrager til, at kultur, natur og kunst er et grundelement i børn og unges læring og dannelse. Skoletjenesten finansieres med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.


skoletjenesten.dk

Skoletjenesten i en omstillingstid

Claus Poulsen, leder af skoletjenesten

Året 2019-20 i Skoletjenesten var et år, der rummede både udvidelse af vores aktiviteter som nationalt videncenter og en pludselig nedlukning af kulturinstitutioner og hjemmearbejde fra den 11. marts. Det har naturligt sat en dagsorden, hvor omstilling blev kendetegnende for al aktivitet. I de eksterne læringsmiljøer satte fraværet af fysisk undervisning i foråret 2020 gang i udviklingen af nye virtuelle formater i undervisningen. Digitale undervisningsforløb, virtuelle materialer som supplement til fysiske besøg, og nye digitale platforme til temadage, netværksmøder m.m. Med de nye digitale tiltag fik Skoletjenesten mulighed for at nå endnu længere ud i landet og dermed tage nogle vigtige skridt i forhold til at løfte den spændende nationale opgave, som Børne- og Undervisningsministeriet stillede os ved indgangen til 2020. I 2019-20 satte vi også turbo på at omsætte viden i inspirationsartikler, guides, film, podcasts m.m., og vi har udviklet en helt ny ressourceportal, hvor Skoletjenestens viden sættes langt mere aktivt i spil hos brugerne. Fælles for de digitale aktiviteter er, at de for alvor bliver stærke, når de sættes i spil sammen med sanselige og fysiske møder, om det så er i forbindelse med undervisning i de eksterne læringsmiljøer eller i Skoletjenestens forskellige arrangementer. Vi længes nu alle helt ind i marven efter en kommende generobring af sanseligheden i museernes kreative værksteder og i guldaldersale mættet af duften fra oliemaling. Skoletjenestens årsberetning byder dig indenfor til et kig ind i aktiviteter, der går på tværs af organisationen og vores mange brugere. På skoletjenesten.dk kan du også læse årsberetningerne fra alle kulturinstitutionerne i Skoletjenesten samt i de to driftsenheder Naturcenter Amager Strand og Københavns Befæstning. God læselyst.

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer 3


ET NATIONALT VIDENCENTER I 2019 besluttede Børne- og Undervisningsministeriet, at Skoletjenesten skal arbejde i hele landet, blandt andet via en forankring af arbejdet i Nationalt netværk af skoletjenester. I april 2020 vedtog Skoletjenestens bestyrelse at gøre Skoletjenesten til nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. Med opgaven fulgte en ekstra bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet.

I partnerskaberne med kulturinstitutioner er pædagogiske laboratorier blevet et omdrejningspunkt, og de skaber praksisnær viden, der deles bredt.

Skoletjenestens bestyrelse har gennem flere år været optaget af at udvikle Skoletjenestens partnerskaber, så de skaber størst mulig værdi for alle parter. I partnerskaberne med kulturinstitutionerne er pædagogiske laboratorier blevet et omdrejningspunkt, og de skaber praksisnær viden, der deles bredt. Og nye partnerskabstyper er blevet udviklet til at inkludere kommuner, flere eksterne læringsmiljøer og aktører i et nationalt perspektiv. Det samlede arbejde har resulteret i en revideret resultataftale med ministeriet og nye vedtægter for Skoletjenesten.

4

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Med de nye partnerskabsaftaler har Skoletjenesten arbejdet med at udvikle nye former for videnprodukter, der kan blive delt og anvendt bredt i hele sektoren for undervisning i eksterne læringsmiljøer. Fra Skoletjenestens side bliver viden og værktøjer delt og brugt på vores nye ressourceportal skoletjenesten.dk, i et nyt sektorrettet nyhedsbrev, der tager over fra Nationalt netværk af skoletjenesters nyhedsbrev, og via en lang række arrangementer og aktiviteter i hele landet. Skoletjenestens nationale arbejde bygger på de erfaringer og nationale samarbejder i Nationalt netværk af skoletjenester, som Skoletjenesten har været vært for siden 2013. Projektet blev formelt afsluttet i foråret 2020, bl.a. gennem en grundig erfaringsopsamling med henblik på at videreføre de bedste erfaringer. Som nationalt videncenter følger en vigtig forpligtelse for Skoletjenesten, og derfor bliver det kommende år afsat til at videreudvikle vores nationale, regionale og kommunale aktiviteter, afdække behovet for viden og sparring bredt i sektoren og opstarte nye samarbejder med aktører i hele landet.


skoletjenesten.dk

BESTYRELSE Politisk repræsentation fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland DIREKTØRKREDS Faglig repræsentation fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, BKF Hovedstaden, BKF Sjælland, kulturinstitution med partnerskab

LEDELSE

Kulturinstitutioner

Pædagogisk udvikling

Kommunikation

Administration

2019-20 Partnerskaber med kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer

SAMARBEJDER OG DRIFTSENHEDER MED SELVSTÆNDIGE STYREGRUPPER Naturcenter Amager Strand

Københavns Befæstning

Skoletjenesten Oresund

Skoletjenesten Bornholm

Kommunesamarbejder

Partnere: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Partnere: Rødovre Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Partnere: Malmø Universitet, Malmø kulturforvaltning

Partnere: Bornholms Regionskommune, Bornholms Museer og Natur Bornholm

Partnere: Hjørring Kommune Fredericia Kommune

I skoleåret 2019-20 har Skoletjenesten partnerskaber med og undervisningsafdelinger på: • Arbejdermuseet • ARKEN • Dansk Arkitektur Center • Den Blå Planet • Designmuseum Danmark • Det Danske Filminstitut/FILM-X • KØS Museum for kunst i det offentlige rum • Museet for Samtidskunst • Museum Vestsjælland • Statens Museum for Kunst • Vikingeskibsmuseet • Zoo

Nationalmuseet • Musikmuseet Historie & Kunst • Københavns Museum og Stadsarkivet • Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal Hertil kommer driftsenhederne: • Københavns Befæstning • Naturcenter Amager Strand

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer 5


VIDEN I MANGE FORMER

I 2019-20 har vi skærpet og videreudviklet særlige formater, der er målrettet vores brugere, deres behov og de forskellige brugssituationer. Det gælder artikler, guides, modeller, film og podcasts samt skriftlige og mundtlige bidrag til eksterne publikationer og arrangementer. De mange former for viden kan bruges både til inspiration og refleksion og som konkrete værktøjer i forbindelse med udvikling, planlægning, evaluering og samarbejde om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Hertil kommer en særlig indsats med at sætte vores viden i spil via Skoletjenestens arrangementer og i sparrings- og konsulentopgaver.

Videncenter

VIDEN, DER CIRKULERER OG SÆTTER SPOR Pædagogisk laboratorie ARKEN undersøger partnerskaber i åben skole

Skoletjenestens partnerskaber

Udvikler

Modeller for partnerskaber

Åben skoleforskning DPU

ARKENs praksis

Videncenter

Den viden, der skabes i Skoletjenesten, deles og bruges til at udvikle og inspirere praksis andre steder i sektoren. Figuren her viser, hvordan viden fra et pædagogisk laboratorie på et museum indgår i udviklingen af partnerskaber på en anden kulturinstitution, i et forskningsprojekt og i Skoletjenestens sparring med en kommune.

6

Københavns Museum pædagogisk laboratorie

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Partnerskaber vest for Storebælt


skoletjenesten.dk

FILM OG PODCASTS TIL DIALOG, INSPIRATION OG REFLEKSION I 2020 har Skoletjenesten udgivet flere inspirationsfilm, der understøtter dialog og refleksion i relation til udvikling af undervisning eller anden praksis, der knytter sig til brug af eksterne læringsmiljøer. Skoletjenestens inspirationsfilm kan også indgå i bredere sammenhænge, f.eks. som dialog på tværs af forskellige fagligheder internt på museer eller i samarbejder mellem museer, skoler og kommuner.

Vi har også produceret podcasts, hvor Skoletjenestens medarbejdere møder pædagoger, lærere og repræsentanter fra uddannelses- og forskningsinstitutioner i panelsamtaler, hvor de i fællesskab forsøger at besvare de store hvorfor-spørgsmål om undervisning i eksterne læringsmiljøer.

I februar 2020 udkom ”Filmklipning i skolen”. En inspirationsfilm, der giver indblik i klippeprocesser og guidende forslag til klippearbejdet ude på skolerne. Filmen bygger på FILM X’s mangeårige arbejde med at producere film sammen med skoler og dagtilbud og de særlige læringspotentialer og pædagogiske kvaliteter i arbejdet med at klippe film. Se filmen på skoletjenesten.dk under viden & værktøjer.

I marts 2020 udkom podcasten ”Hvorfor skal små børn fra vuggestuer og børnehaver på museum?”. Den henvender sig til pædagoger og pædagogstuderende, der ønsker inspiration til at arbejde med arkæologi i børnehøjde og bruge museerne i den pædagogiske praksis. Derudover er den tænkt som inspiration til andre eksterne læringsmiljøer, der vil udvikle tilbud til daginstitutioner. I det kommende år udgiver vi en ny serie af podcasts om sciencepædagogik i daginstitutioner, som udspringer af Naturcenter Amager Strands projekt Naturcenteret i børnehaven. Alle podcasts kan findes på skoletjenesten.dk under viden & værktøjer.

Med afsæt i det pædagogiske laboratorium på ARKEN udkom der i januar 2020 to inspirationsfilm, under den fælles titel ”Skab rum for kreativitet”. De afdækker, hvordan tætte partnerskaber mellem skole, kommune og kulturinstitution kan være med til at styrke kreativ læring i åben skole. Se filmene på skoletjenesten.dk under viden & værktøjer.

NYE DIGITALE OG NATIONALE ARRANGEMENTER 154 deltagere på 3 temadage 48 deltagere på 2 underviserkurser 52 deltagere i 7 studiegrupper 258 deltagere på 16 netværksdage

Skoletjenesten afholder hvert år en række arrangementer: temadage, netværksdage, studiegrupper, kurser m.m., som understøtter både kulturinstitutioner, kommuner og uddannelsesaktører i arbejdet med at udvikle, organisere og kvalificere undervisningen i eksterne læringsmiljøer. I lyset af corona-situationen har vi i foråret 2020 udviklet og gennemført digitale

arrangementer. De digitale formater gjorde det muligt at nå bredere ud geografisk og facilitere dialog og sparring på nye måder på flere af Skoletjenestens faste arrangementstyper. De digitale arrangementer har vist sig som et brugbart format til at arbejde nationalt.

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer 7


DIGITALE UNDERVISNINGSTILTAG I CORONA-TIDEN Hjemsendelse, genåbning, regler og restriktioner. Corona-tiden har medført nye vilkår og udfordringer for undervisning i Skoletjenesten, og de undervisnings- og udviklingsansvarlige i Skoletjenesten måtte som mange andre pludselig stoppe op og sadle om fagligt og professionelt fra midten af marts. Under forårets nedlukning justerede og videreudviklede Skoletjenestens kulturinstitutioner som det første deres eksisterende forløb og materialer, så de kunne bruges til hjemmeundervisning i en

Digital erfaringsopsamling Skoletjenesten har siden marts indsamlet erfaringer fra kulturinstitutionernes digitale indsatser og været i løbende dialog med de undervisnings- og udviklingsansvarlige medarbejdere omkring udfordringer og muligheder i forhold til den pludselige ændring af praksis. Vores erfaringsindsamling viser, at der i Skoletjenesten er arbejdet med digitale tiltag på fire overordnede områder: Digitale løsninger som supplement til begrænset fysisk undervisning, digitale platforme og workshops, der blev sat i spil på nye måder, onlineundervisning og -oplevelser samt digital inspiration for lærere og pædagoger til selv at arbejde med aktiviteter og forløb. Digitale materialer som supplement til begrænset fysisk undervisning På kulturinstitutionerne betød corona-restriktionerne først og fremmest, at den fysiske under-

8

tid, hvor klasser ikke fysisk kunne besøge museer og andre eksterne læringsmiljøer. På skoletjenesten.dk blev virtuelle forløb og digitale materialer indsamlet og delt til lærere og pædagoger i hele landet. I forbindelse med sommerens genåbning blev kulturinstitutionernes fysiske forløb tilpasset og videreudviklet, så de levede op til de gældende restriktioner, og flere eksterne læringsmiljøer valgte at tilbyde en kombination af digitale tilbud og fysiske besøg.

visning efter genåbningen skulle gennemføres i mindre hold. På den baggrund udviklede Københavns Zoo digitale materialer; videoer, opgaver og aktiviteter, der fungerede som tematisk supplement til indholdet i de fysiske undervisningsforløb, hvor halvdelen af eleverne deltog på skift. På Den Blå Planet har de udviklet en række gratis undervisningsmaterialer, der kan downloades til besøg på egen hånd for grundskoler. Her skal eleverne arbejde med faglig viden inden for et specifikt tema eller med undersøgelser og observationer, bl.a. med udgangspunkt i en række korte videoer. Begge steder gælder det, at denne type af temaorienterede digitale løsninger ikke kunne eller skulle stå alene, men netop blev anvendt som supplement til den fysiske undervisning i et specifikt forløb.

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Digitale platforme og workshops sat i spil på nye måder Et andet digitalt tiltag tog udgangspunkt i eksisterende digitale portaler eller virtuelle workshops, der blev aktualiseret og bragt i spil på nye måder, primært under nedlukningen. Arbejdermuseet lancerede i foråret 2020 den digitale undervisningsportal History To Go om arbejderhistorie for udskoling og ungdomsuddannelser. Portalen er med sit indhold tænkt som et nationalt supplement til den fysiske museumsundervisning, men med den generelle hjemsendelse i marts opstod nye anvendelsesmuligheder. På ARKENs formidlingssite alenesammen.dk fik isolerede og udfordrede børn og unge mulighed for at deltage i en række kreative workshops – et undervisningsformat, som ARKEN Undervisning har udviklet og eksperimenteret med gennem mange år. De digitale Alene Sammen-workshops foregik i mindre lukkede grupper og bestod af virtuelle


History To Go er Arbejdemuseets digitale portal, hvor eleverne kan udforske arbejderhistorie gennem forskellige kilder.

aktiviteter med kreative udfordringer, opgaver og oplæg til undren. Som en del af formidlingssitet alenesammen.dk udviklede ARKEN undervisningsforløbet OS & DE ANDRE DYR, der består af 7 videoer med to gennemgående værter og en række kreative udfordringer, som eleverne skal løse med udgangspunkt i udstillingen Dyr i kunsten. Onlineundervisning og -oplevelser En tredje type digitalt undervisningstiltag var kendetegnet ved egentlig onlineundervisning eller -oplevelser. Musikmuseet udbød i nedlukningsperioden onlineundervisning i lighed med resten af Nationalmuseets besøgssteder. Musikmuseet arrangerede også en koncert med et orkester fra det dansk-kinesiske Music Confucius Institute, der blev livestreamet på museets Facebook-side. Under koncerten kunne de deltagende elever kommentere og stille spørgsmål i en chatfunktion.

Inspiration til lærere og pædagoger Som et fjerde digitalt tiltag arbejdede flere kulturinstitutioner under nedlukningen med at udvikle digitale værktøjer, der kunne hjælpe lærere og pædagoger til selv at arbejde med aktiviteter og forløb hjemme i institutionen eller på skolen. Hos Det Danske Filminstitut/ FILM-X blev der udviklet undervisningsmaterialer med filmproduktionsforløb, som kunne gennemføres ude på skolerne, og der er opstartet udvikling af korte tutorials, der skal inspirere pædagogerne til selv at gennemføre aktiviteter og forløb i institutionen. I første omgang skal de nye video-tutorials inspirere til filmpædagogiske aktiviteter i tilknytning til natur, udeliv og science, men der planlægges tutorials, der understøtter alle seks læreplanstemaer. En digital undervisningsfremtid De nævnte digitale tiltag har fået Skoletjenestens undervisnings- og

udviklingsansvarlige tættere på lærerne og eleverne i forbindelse med nedlukningsperiodens hjemmeundervisning. På Designmuseum Danmark udviklede og afprøvede de en række kreative øvelser målrettet børn og forældre i hjemmeskole, med gode resultater. Øvelserne havde fokus på designprocessen og er en del af museets generelle arbejde med at skabe digitale undervisningsforløb, der understøtter stedets sanselige hands on-tilgang. For det andet har de digitale tiltag inspireret til også fremadrettet at kombinere digitale materialer og fysiske museumsbesøg på forskellige måder i kulturinstitutionernes undervisning. Flere steder går overvejelserne på, om digitale materialer på sigt kan fungere som flipped learning- eller inspirationsmateriale, der kan understøtte aktiviteter i det fysiske undervisningsbesøg i eksterne læringsmiljøer.


SPARRING I BREDDEN OG DYBDEN Som videncenter udfører Skoletjenesten forskellige sparringsopgaver i hele landet. Vi understøtter bl.a. lokal og regional udvikling af åben skole-indsatser, etablering af skoletjenester og forskellige former for netværksdannelse. Her følger to aktuelle og illustrative sparringscases fra henholdsvis Guldborgsund/ Lolland kommuner og Fredericia Kommune, der viser, hvordan Skoletjenestens sparring både går i bredden og dybden.

Kulturtjenesten Guldborgsund og Lolland Kommune Kulturtjenesten er et samarbejde mellem dagtilbud, skole, kultur og fritid i Lolland og Guldborgsund kommuner og lokale kulturinstitutioner. Kulturtjenesten udbyder undervisningstilbud for børn og unge og understøtter netværk og samarbejde mellem Kulturtjenestens aktører. De seneste år har Skoletjenesten sparret bredt og intensivt med Kulturtjenesten i Lolland og Guldborgsund kommuner. Foruden løbende faglig sparring på fire strategiske områder indgår Skoletjenestens leder i Kulturtjenestens styregruppe.

i et regionalt netværk med henblik på viden- og erfaringsdeling med andre i tilsvarende funktioner på Sjælland. Endelig har Skoletjenesten bidraget med faglige og pædagogiske oplæg til forskellige arrangementer i Kulturtjenesten. Åben skole i Fredericia Kommune I Fredericia Kommune har Skoletjenestens regionale koordinator været sparringspartner og udførende på etableringen af en lokal åben skole-ordning. Denne form for fokuseret faglig sparring har indeholdt grundlæggende drøftelser af formålet med kommunens åben skole-aktiviteter og opbygning af en fælles struktur samt etablering af rammer, der bygger på en foretagsomhedsdidaktik.

Skoletjenesten har givet konkret sparring på løbende udviklingsopgaver i I Fredericia Kommune har Kulturtjenesten. Et eksemMere konkret har Skoletjenepel er udviklingen af en Skoletjenestens regionale koordinator sten været med til at etablere lokal skoletjenestemodel, været sparringspartner og udførende en digital platform til kommuder på Lolland udmøntede på etableringen af en lokal nikation mellem brugere og sig i den såkaldte dannelåben skole-ordning. udbydere af åben skole-tilsesrygsæk med obligabud gennem et kommunesite toriske kulturforløb for på skoletjenesten.dk. Som en del af dette arbejde blev alle kommunale skoler og dagtilbud. Skoletjenesten har der udfærdiget skabeloner til forløb på platformen og også sparret på udviklingen af et evalueringsdesign og faciliteret videndeling af tilbud gennem inspirationsdage i forhold til et formaliseret samarbejde mellem eksterne og andre former for kommunikation til skolerne. læringsmiljøer og skoler gennem workshops. Som en særlig form for sparring har Skoletjenesten også udbredt brugen af egne arrangementstyper til at opbygge og understøtte lokale faglige netværkskonstruktioner i kulturtjenesteregi. Det gælder bl.a. Skoletjenestens temadagsformat for undervisningsansvarlige i eksterne læringsmiljøer. Som en tredje form for faglig sparring har Skoletjenesten faciliteret, at Kulturtjenestens koordinator indgår

10

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

På baggrund af Skoletjenestens store erfaring på det kommunale felt har sparringsindsatsen også sikret, at åben skole-aktiviteter i Fredericia understøtter og sammentænkes med andre strategier i kommunen. Skoletjenesten bidrager fortsat til at sikre løbende udvikling og drift af kommunens åben skole-aktiviteter, og dette arbejde er forankret i den nævnte regionale koordinator.


skoletjenesten.dk

PÆDAGOGISKE LABORATORIER I SKOLETJENESTEN Arbejdermuseet Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og udstillinger ARKEN Samarbejde mellem kunstmuseum og lærere om udvikling af valgfag i billedkunst med særligt fokus på eksperiment og proces Dansk Arkitektur Center Samspil mellem det fysiske undervisningsrum og læreprocesser i arkitekturundervisning Den Blå Planet Metoder til evaluering af undervisning Designmuseum Danmark At lære gennem designprocesser DFI/FILM-X Rammesætning af kreative filmproduktionsforløb på skolen og samspillet mellem analyse og produktion med afsæt i FN’s verdensmål Københavns Befæstning Metoder til kompetenceudvikling af undervisere på kulturinstitutioner Københavns Museum Udvikling af tværfaglige møder i museumspædagogik gennem partnerskaber KØS Museum for kunst i det offentlige rum Brug af kunstneriske metoder og processer til at facilitere kunstpædagogiske møder i offentlige rum Museet for samtidskunst Når kunstmuseets undervisning rykker ud i daginstitutioner og skoler Museum Vestsjælland Hvordan kan lokalmuseet styrke medborgerskab hos børnehavebørn Musikmuseet/Nationalmuseet Musik, sprog og sanselighed – tværæstetiske processer i musikfaget Naturcenter Amager Strand Kompetenceudvikling af pædagogers praksis med natur, udeliv og science Statens Museum for Kunst Dialogbaseret undervisning i Guldalderkunst Thorvaldsens Museum Kulturinstitutioner som læringsrum for elevers møde med fagprofessionelle Vikingeskibsmuseet Transformering af museets videnskabelige arbejdsprocesser til didaktiske principper for museumsundervisning Zoologisk Have Didaktik og pædagogik i zoo-undervisning Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer 11


UDVIKLINGSKRAFT GENNEM PROJEKTER En del af Skoletjenestens udviklingsarbejde foregår på kulturinstitutionerne gennem projekter, som er medfinansieret af eksterne midler fra fonde og puljer. De ekstra midler, der tilføres, muliggør både større og mindre udviklingsprojekter. Typisk er projekterne forankret bredt på kulturinstitutionen, hvor de realiseres i et tværfagligt samarbejde. Projektmidlerne muliggør tillige tilkøb af ekstra ressourcer og etablering af samarbejde på tværs med andre aktører som f.eks. professionshøjskoler, andre museer, fageksperter og brugere m.fl. De mange projekter er med til at skabe en stor volumen og udviklingskraft, der resulterer i ny praksis og ny viden i et omfang, der ellers ikke var muligt. Håndens arbejde på Arbejdermuseet På Arbejdermuseet var undervisningsafdelingen en del af projektet Håndens arbejde, der er finansieret af Nordea-fonden. Udstillings- og undervisningsprojektet rummede en række aktiviteter, der samlet havde fokus på håndværk; håndværk som uddannelse, som målgruppe og som en del af faget uddannelse og job i grundskolen. Undervisningsdelen i Håndens arbejde skulle give udskolingselever mulighed for at diskutere og reflektere over deres valg af uddannelses- og arbejdsliv i forløbene Dit liv – dit valg og Ung til yngre. Et særligt pædagogisk fokus i undervisningsdelen i projektet var, hvorvidt museet kunne bruges som et særligt rum for refleksion for unge, herunder hvordan mødet med erhvervsskoleelever fra NEXT Uddannelse kunne understøtte dette. Laboratorium for kreativ læring på ARKEN I 2019 sluttede projektet Laboratorium for kreativ læring på ARKEN (et projekt finansieret af A.P. Møller Fonden). Projektets resultater er samlet i publikationen ”Med kunsten som benspænd i åben skole”. Projektets formål var at udvikle modeller til åben skole, der gennem lærende partnerskaber bidrager til lærernes kompetenceudvikling og elevernes

12

Projekterne er med til at skabe en stor rækkevidde i aktiviteterne. Det kan være på tværs af landet som på Museum Vestsjælland, ud i en hel egn som på ARKEN eller ud til helt nye målgrupper som på Arbejdermuseet. I 2019-20 har undervisnings- og udviklingsansvarlige i Skoletjenesten enten været ansvarlige eller fagligt involveret i 34 udviklingsprojekter med ekstern finansiering. Her følger otte eksempler på projekter, der enten er gennemført, tildelt midler eller påbegyndt i 2019-20.

arbejde med kreativitet. I alt blev 120 længerevarende kreative laboratorieforløb og tilhørende lærerworkshops gennemført hen over tre år. Projektet blev realiseret i samarbejde med konsulenter og ledere fra skoleforvaltninger i Brøndby, Høje-Taastrup, Greve, Vallensbæk og Ishøj kommuner samt skoleledere, lærerteams og elever fra i alt 14 skoler. Educatoriet og Håndværk i fremtidens arkitektur på DAC På DAC blev det eksisterende undervisningslokale Educatoriet gennem et udviklingsprojekt transformeret til en helt ny undervisningsfacilitet, der har optimeret lokalet til både undervisningsmæssig og fritidsrettet anvendelse. Formålet var at skabe et rum, der pædagogisk og formidlingsmæssigt på nytænkende vis direkte og aktivt understøtter stedets arkitekturpædagogik. Dernæst har DAC gennem projektet Håndværk i fremtidens arkitektur udviklet nye tilbud til udskolingselever, hvor formålet var at give eleverne indblik i, hvilke jobmuligheder der findes med en håndværksmæssig erhvervsuddannelse. I projektet var der særligt fokus på at give eleverne kompetencer inden for håndværk og design ved at vægte materialer, håndværksteknikker og bæredygtighed.

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Mig og min by og Kulturbus II på Museum Vestsjælland I foråret 2020 fik Museum Vestsjælland tildelt midler fra Nordea-fonden til projektet Mig og min by. Det er et pædagogisk udstillingsprojekt målrettet de 4-6-årige. Projektet realiseres på tværs af landet i et samarbejde mellem Vardemuseerne, Museum Lolland-Falster, ROMU, Østsjællands Museum, Museum Østjylland, Museum Thy, Middelfart Museum og Ringkjøbing-Skjern Museum. Hertil kommer lokale børnehavebørn og pædagoger. Gennem leg og læring sætter projektet fokus på børnenes kulturelle medborgerskab, hvor den lokale by inddrages som et unikt historisk fællesskab. Børnene skal være med til at undersøge og opleve byen inden for og uden for museernes mure. På Museum Vestsjælland fortsætter kulturbussen med at transportere skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nemt, sikkert og gratis til og fra en række lokale museer gennem projektet Kulturbus ll. Her er der fortsat fokus på at tilrettelægge undervisningsforløb, hvor transporten mellem skole og kulturinstitution indgår som en del af undervisningen – både i form af indslag i selve bussen og ved at besøge og inddrage udvalgte lokaliteter mellem skoler og kulturinstitutioner i undervis-


skoletjenesten.dk

Hos Dansk Arkitektur Center deltager eleverne bl.a. i byvandringer, hvor de arbejder med arkitekturforståelse, udforsker rum på nye måder og udforsker historiske spor i nærområdet omkring DAC.

ningen. Samarbejdspartnerne er kommunerne i Vestsjælland samt Andelslandsbyen Nyvang, Brorfelde Observatorium, Sorø Kunstmuseum, Ulvsborg Historisk Værksted og Vikingeborgen Trelleborg. Projektet er finansieret af Sparekassen Sjælland Fonden og med kommunale og kulturregionale midler. Naturcenteret i børnehaven på Naturcenter Amager Strand Naturcenteret har med projektet Naturcenteret i børnehaven iværksat et pædagogisk laboratorie- og udviklingsarbejde, der skal give pædagoger i dagtilbud på Nørrebro/Bispebjerg konkrete værktøjer som led i et kompetenceløft i deres arbejde med natur, udeliv og science. Alle aktiviteter tager afsæt i børnenes og institutionernes hverdag og foregår derfor i dagtilbuddene, hvor de tilrettelægges og udføres i samarbejde med pædagogerne. Målet med projektet er at understøtte og udvikle børnenes naturlige nysgerrighed og interesse for naturen. Praktisk realiseres projektet ved, at projektmedarbejderne på Naturcenter Amager Strand cykler ud til daginstitutionerne med lad-

vogne, der indeholder forskelligt grej og materiale til aktiviteterne. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Matematikken som metode til at forstå naturbevarelse i Københavns Zoo En markedsanalyse, der viste, at kun 15 % af de adspurgte var vidende om, at Zoo også arbejder med naturbevarelse uden for Zoo, blev springbræt til at søge midler til undervisningstilbud, der handler om naturbevarelse. Projektet Matematikken som metode til at forstå naturbevarelse har fokus på, hvordan matematik kan anvendes til at afdække og afhjælpe problematikker vedrørende truede dyrearter. Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) blev hyret til didaktisk sparring samt en evaluering. Denne skal afdække, hvorledes forløbene kan påvirke elevernes kendskab til Zoos rolle i naturbevarelse og give eleverne forudsætninger for at træffe bæredygtige valg. Desuden skal den afdække forløbenes læringsmæssige potentialer, samt i hvilket omfang undervisningen kan understøtte, at eleverne bringer

deres eksisterende matematikviden og -kompetencer i anvendelse i undervisningen i Zoo. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Tidlig kulturstart og LegeKunst Ud over projekter på kulturinstitutionerne er Skoletjenesten også involveret i de landsdækkende projekter Tidlig kulturstart og LegeKunst. I Tidlig kulturstart er Skoletjenesten sparringspartner på faciliteringsdelen af projektet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. I LegeKunst, et nationalt projekt iværksat af Kulturprinsen i Viborg, er Skoletjenesten samarbejdspartner med Københavns Kommune, der som kommune er en del af projektet. Også her faciliterer Skoletjenesten projektet gennem fire partnerskaber indgået mellem fire daginstitutioner på Nørrebro og kulturinstitutionerne Thorvaldsens Museum, Musikmuseet, Glyptoteket og Københavns Museum. Skoletjenesten fungerer specifikt som vejleder i lokale aktionslæringsprocesser og indgår i det større LegeKunst-netværk som bindeled mellem partnerskaber og forskere.

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer 13


DIGITALE INDSATSER I HELE LANDET Som nationalt videncenter har Skoletjenesten en vigtig opgave med at aktivere viden, erfaringer og samarbejde blandt de mange aktører i hele landet, der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer. I 2019-20 har den digitale kommunikation været en vej til at nå længere ud geografisk, aktivere nye læringsmiljøer og kommuner og komme tættere på praksis.

Adgang til viden, værktøjer og sparring Den 28. maj 2020 gik Skoletjenesten online med en ny national ressourceportal for alle, der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer. Et digitalt univers med ressourcer i form af viden, værktøjer, sparring og arrangementer, der understøtter udvikling, kvalificering og organisering af undervisningen. Ambitionen med den nye portal er, at endnu flere får adgang til videncentret og bruger de mange værktøjer i praksis, samt at vi som nationalt videncenter er med til at understøtte undervisningen i hele landet. Uanset hvor i landet man befinder sig, kan man nu finde og få del i den viden og de erfaringer, som Skoletjenesten i samarbejde med kulturinstitutioner og kommuner har opbygget gennem mange år.

Vi kan registrere en stigning i antallet af brugere på skoletjenesten.dk, stigning i antal eksterne læringsmiljøer og kommuner på portalen, flere abonnenter på vores nyhedsbreve og øget aktivitet og dialog på sociale platforme. Særligt LinkedIn har i det seneste år udviklet sig som et aktivt fagligt fællesskab for især kulturinstitutioner og undervisningssektoren på tværs af landet. Det største tiltag har været udviklingen af en ny portal som en hjørnesten i den digitale kommunikation.

”Uanset hvor i landet man befinder sig, kan man nu få del i den viden og de erfaringer, som Skoletjenesten i samarbejde med kulturinstitutioner og kommuner har opbygget gennem mange år.”

SKOLETJENESTEN.DK På den nye portal kan man finde viden og erfaringer formidlet i forskellige formater og kurateret i temaer, alt efter om man søger inspiration inden for pædagogiske metoder, brugerinddragelse, planlægning af undervisningen, samarbejde og partnerskaber, vuggestuer og børnehaver eller evaluering. Ved skoleårets udgang rummede portalen 12 artikler, 22 guides, ni kortlægninger, seks modeller, syv publikationer, to podcasts og to film.

Det nye skoletjenesten.dk blev lanceret samtidig med forårets genåbning af kulturinstitutionerne og var fra starten et samlested for nationale erfaringer og tiltag i en tid, hvor undervisningen i de eksterne læringsmiljøer var påvirket af corona-situationen.


Flere brugere og mere aktivitet Det er det eksisterende site, skoletjenesten.dk, der nu er videreudviklet og fremover også understøtter kulturinstitutioner, kommuner og andre aktører i hele landet med viden, værktøjer, netværk og sparring. Skoletjenesten.dk rummer fortsat en samlet portal for undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, hvor lærere og pædagoger kan søge blandt ca. 3000 tilbud til børn og unge i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser i hele landet. De seneste to år er trafikken på skoletjenesten.dk steget med 48% målt på antal sessioner. Udover udvidelsen af sitet, skal stigningen ses i sammenhæng med de mange nye læringsmiljøer og nye kommuner, der genererer aktivitet som udbydere på sitet. Desuden trækker nye digitale tiltag brugere fra hele landet ind på sitet for at læse nyheder, finde værktøjer, tilmelde arrangementer osv.

Nordjylland

Skoletjenesten bliver løbende kontaktet af eksterne læringsmiljøer fra hele landet, som ønsker at formidle deres undervisningstilbud på skoletjenesten.dk.

Nordjylland

12% 12%

Midtjylland Midtjylland

Syddanmark Syddanmark

11% 11% 41% 41%

22% 22%

Hovedstaden Hovedstaden

14% 14%

Sjælland

I skoleåret 2019-20 er 29 nye læringsmiljøer blevet en del af den store undervisningsportal, som nu tæller 554 eksterne læringsmiljøer, som lærere og pædagoger kan bruge i undervisningen. Som diagrammet viser, er hovedstadsområdet stadig bedst repræsenteret men stadig flere kommuner og læringsmiljøer i det vestlige Danmark kommer med, i takt med at vi udvider vores nationale aktiviteter.

Sjælland

Eksterne læringsmiljøer på skoletjenesten.dk / juni 2020

Sjælland

Nordjylland

Sjælland

Nordjylland

7% 7% 7% 7%

Hovedstaden

41% 41%

22% 22%

Hovedstaden

23% 23% Syddanmark Syddanmark

Abonnenter på nyhedsbrevet fordelt på regioner / juni 2020

Midtjylland Midtjylland

I foråret 2020 blev det eksisterende nyhedsbrev fra Nationalt netværk af skoletjenester videreudviklet og relanceret som et tematiseret nyhedsbrev med 10 udgivelser om året. Nyhedsbrevet trækker abonnenter fra hele landet og har godt fat i det vestlige Danmark med 52% af læserne. Eksterne læringsmiljøer er den markant største modtagergruppe med 69% af læserne, men også kommuner, aktører i uddannelsessektoren, fonde og andre aktører abonnerer på nyhederne. De seneste temaer har handlet om undervisning i corona-tiden, dagtilbud og digitale værktøjer til åben skole.

Kommuner vælger skoletjenesten.dk som åben skole-portal Stadig flere kommuner bruger skoletjenesten.dk, når de skal formidle undervisningen i kommunens mange forskellige eksterne læringsmiljøer. De får deres eget kommunesite, som henvender sig direkte til kommunens lærere og pædagoger. Løsningen er gratis for kommunerne, og Skoletjenesten ønsker på denne måde at understøtte, at børn og unge i hele landet får gavn af undervisningen i de eksterne læringsmiljøer. I 2019-20 har Skoletjenesten indgået aftale med fem nye kommuner og har dermed ved afslutningen af skoleåret 2019-20 samarbejde med 22 kommuner fordelt over hele landet.


DAGTILBUD SOM NY SATSNING I Skoletjenesten kan vi se, at dagtilbud i disse år udgør en stadig større målgruppe og satsning. Det sker både gennem udvikling af flere tilbud til målgruppen, antallet af udviklingsprojekter og en interesse fra pædagoger og pædagoguddannelsen.

Museet gik nysgerrigt og åbent til værks og brugte forskellige metoder for at få indblik i, hvad de helt små børn var optaget af, når de opholdt sig i museets rum.

Gennem de seneste år har vi i Skoletjenesten skærpet vores satsning på små børn fra vuggestuer og børnehaver som en ny vigtig målgruppe. Denne satsning udspringer af Kulturministeriets fokus på børns møde med kunst og kultur fra tidligste alder. I de seneste år har indsatsen sat sit præg på en række større udviklingsprojekter i Skoletjenesten. Erfaringerne herfra er, at daginstitutioner som en ny målgruppe kræver en fundamental gentænkning af kulturinstitutionens tilbud og indretning, og at det har været afgørende at lære denne nye målgruppe at kende. Men det har også vist sig, at kulturinstitutionerne rummer særlige muligheder for, at de helt små bliver aktive deltagere i kulturen. Et eksempel på dette er Museum Vestsjællands projekt Museum i børnehavehøjde. Da museet ingen erfaringer havde med børnehavebørn og pædagoger på museet, var første trin i projektet at lære denne målgruppe at kende. Museet gik nysgerrigt og åbent til værks og brugte forskellige metoder for at få indblik i, hvad de helt små børn var optaget af, når de opholdt sig i museets rum. F.eks. blev børnene udstyret med et kamera, hvor de skulle fotografere det, de syntes var spændende. Ud fra disse erfaringer blev en udstilling til målgruppen udviklet. Dernæst dannede erfaringerne afsæt for udvikling af pædagogiske tilbud på museets øvrige besøgssteder.

16

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Kompetenceudvikling for pædagoger I flere aktuelle udviklingsprojekter spiller pædagogers kompetenceudvikling en særlig rolle. På to kulturinstitutioner i Skoletjenesten har pædagogernes kompetenceudvikling være målrettet arbejdet med science og sciencepædagogik. På Naturcenter Amager Strand har projektet Naturcenteret i børnehaven besøgt ca. 80 dagtilbud i bydelen Nørrebro-Bispebjerg og arbejdet med natur i institutionen og nærområdet i en periode på fire dage hvert sted. Projektets formål er at motivere og inspirere pædagogerne til at arbejde undersøgelsesbaseret med science i institutionens nærmiljø og i den pædagogiske hverdag med udgangspunkt i værktøjer og arbejdsformer fra Naturcenter Amager Strand. Pædagogernes sciencekompetencer har også været omdrejningspunktet i kurset ”Brug byen sammen med børnene” (tidligere ”Brug byens læringsrum”), som Skoletjenesten Københavns Museum har udviklet og gennemført for Københavns Kommune i 2020. 12 institutioner deltog i et længerevarende kompetenceudviklingsforløb, hvor både børn og voksne var med på museet og i institutionen for at arbejde med arkæobotanik i tilknytning til læreplanstemaerne natur, udeliv og science og kultur, æstetik og fællesskab.


skoletjenesten.dk

Museum Vestsjælland arbejder vedvarende med dagtilbud som målgruppe. I partnerskabsprojektet KulturKaptajner har børn fra Sorø skabt og udstillet egne kunstværker sammen med deres pædagoger og billedkunstner Ida Exner.

Københavns Museum har børn fra børnehaver og vuggestuer og deres pædagoger som en væsentlig målgruppe, bl.a. med udgangspunkt i museets udviklingsprojekt For gamle dage siden fra 2017.

Pædagoguddannelsen og eksterne læringsmiljøer Dagtilbud som ny satsning i Skoletjenesten har tillige affødt en gensidig interesse mellem pædagoguddannelsen og kulturinstitutionerne. Det er blandt andet sket gennem etablering af mere formaliserede samarbejder og oplæg for pædagogstuderende. I 2019-20 indgik skoletjenesten samarbejder med

henholdsvis Københavns Professionshøjskole, Absalon og Campus Hillerød, hvor sciencepædagogik, æstetiske læreprocesser og brug af museet som en del af pædagogens profession er i fokus. Samarbejder med pædagoguddannelserne er vigtige, fordi det er her, kommende pædagoger får en grundlæggende viden om den pædagogiske praksis.

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer 17


Vendsyssel Museum er en af fire kulturinstitutioner, der deltager i partneskabsprojektet Katten Katharina med lokale dagtilbud.

Partnerskaber mellem kulturinstitutioner og dagtilbud I Hjørring var Skoletjenestens regionale koordinator tovholder på udviklingsprojekterne Katten Katharina og Små partnerskaber, der har arbejdet med at udvikle nye læringstilbud til de mindste børn gennem partnerskaber mellem kulturinstitutioner og en børnehave. Projektet Små partnerskaber har foruden nye læringstilbud specifikt fokus på videndeling og samarbejde mellem parterne.

18

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer


skoletjenesten.dk

Skoletjenestens bestyrelse 30/6-2020 Jesper Christensen (formand for bestyrelsen) borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Michael Vindfeldt formand for Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune Esat Sentürk byrådsmedlem, Høje-Taastrup Kommune/KKR Hovedstaden Lars Damgaard Pedersen formand for Børn og Undervisningsudvalget, Sorø Kommune/KKR Sjælland

Skoletjenestens direktørkreds 30/6-2020 Camilla Niebuhr, direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune Dennis Danielsen, konstitueret børne- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune Morten Bøgelund Andersen direktør, Allerød Kommune/BKF Hovedstaden Kim Christoffersen Dawartz centerchef, Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune/BKF Sjælland Anne-Louise Sommer museumsdirektør, Designmuseum Danmark (billedkunst/æstetiske fag) Claus Poulsen Skoletjenestens leder (sekretær for bestyrelsen)

Se Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds 2020-21 på skoletjenesten.dk


Skoletjenesten videncenter for eksterne læringsmiljøer

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer Gyldenløvesgade 15 - 5. sal, 1600 København V skoletj@skoletjenesten.dk - www.skoletjenesten.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.