4 minute read

Digitale undervisningstiltag i corona-tiden

Hjemsendelse, genåbning, regler og restriktioner. Corona-tiden har medført nye vilkår og udfordringer for undervisning i Skoletjenesten, og de undervisnings- og udviklingsansvarlige i Skoletjenesten måtte som mange andre pludselig stoppe op og sadle om fagligt og professionelt fra midten af marts.

Under forårets nedlukning justerede og videreudviklede Skoletjenestens kulturinstitutioner som det første deres eksisterende forløb og materialer, så de kunne bruges til hjemmeundervisning i en tid, hvor klasser ikke fysisk kunne besøge museer og andre eksterne læringsmiljøer. På skoletjenesten.dk blev virtuelle forløb og digitale materialer indsamlet og delt til lærere og pædagoger i hele landet.

I forbindelse med sommerens genåbning blev kulturinstitutionernes fysiske forløb tilpasset og videreudviklet, så de levede op til de gældende restriktioner, og flere eksterne læringsmiljøer valgte at tilbyde en kombination af digitale tilbud og fysiske besøg.

Digital erfaringsopsamling

Skoletjenesten har siden marts indsamlet erfaringer fra kulturinstitutionernes digitale indsatser og været i løbende dialog med de undervisnings- og udviklingsansvarlige medarbejdere omkring udfordringer og muligheder i forhold til den pludselige ændring af praksis.

Vores erfaringsindsamling viser, at der i Skoletjenesten er arbejdet med digitale tiltag på fire overordnede områder: Digitale løsninger som supplement til begrænset fysisk undervisning, digitale platforme og workshops, der blev sat i spil på nye måder, onlineundervisning og -oplevelser samt digital inspiration for lærere og pædagoger til selv at arbejde med aktiviteter og forløb.

Digitale materialer som supplement til begrænset fysisk undervisning

På kulturinstitutionerne betød corona-restriktionerne først og fremmest, at den fysiske undervisning efter genåbningen skulle gennemføres i mindre hold. På den baggrund udviklede Københavns Zoo digitale materialer; videoer, opgaver og aktiviteter, der fungerede som tematisk supplement til indholdet i de fysiske undervisningsforløb, hvor halvdelen af eleverne deltog på skift.

På Den Blå Planet har de udviklet en række gratis undervisningsmaterialer, der kan downloades til besøg på egen hånd for grundskoler. Her skal eleverne arbejde med faglig viden inden for et specifikt tema eller med undersøgelser og observationer, bl.a. med udgangspunkt i en række korte videoer.

Begge steder gælder det, at denne type af temaorienterede digitale løsninger ikke kunne eller skulle stå alene, men netop blev anvendt som supplement til den fysiske undervisning i et specifikt forløb.

Digitale platforme og workshops sat i spil på nye måder

Et andet digitalt tiltag tog udgangspunkt i eksisterende digitale portaler eller virtuelle workshops, der blev aktualiseret og bragt i spil på nye måder, primært under nedlukningen. Arbejdermuseet lancerede i foråret 2020 den digitale undervisningsportal History To Go om arbejderhistorie for udskoling og ungdomsuddannelser. Portalen er med sit indhold tænkt som et nationalt supplement til den fysiske museumsundervisning, men med den generelle hjemsendelse i marts opstod nye anvendelsesmuligheder.

På ARKENs formidlingssite alenesammen.dk fik isolerede og udfordrede børn og unge mulighed for at deltage i en række kreative workshops – et undervisningsformat, som ARKEN Undervisning har udviklet og eksperimenteret med gennem mange år. De digitale Alene Sammen-workshops foregik i mindre lukkede grupper og bestod af virtuelle aktiviteter med kreative udfordringer, opgaver og oplæg til undren.

Som en del af formidlingssitet alenesammen.dk udviklede ARKEN undervisningsforløbet OS & DE ANDRE DYR, der består af 7 videoer med to gennemgående værter og en række kreative udfordringer, som eleverne skal løse med udgangspunkt i udstillingen Dyr i kunsten.

Onlineundervisning og -oplevelser

En tredje type digitalt undervisningstiltag var kendetegnet ved egentlig onlineundervisning eller -oplevelser. Musikmuseet udbød i nedlukningsperioden onlineundervisning i lighed med resten af Nationalmuseets besøgssteder. Musikmuseet arrangerede også en koncert med et orkester fra det dansk-kinesiske Music Confucius Institute, der blev livestreamet på museets Facebook-side. Under koncerten kunne de deltagende elever kommentere og stille spørgsmål i en chatfunktion.

Inspiration til lærere og pædagoger

Som et fjerde digitalt tiltag arbejdede flere kulturinstitutioner under nedlukningen med at udvikle digitale værktøjer, der kunne hjælpe lærere og pædagoger til selv at arbejde med aktiviteter og forløb hjemme i institutionen eller på skolen.

Hos Det Danske Filminstitut/ FILM-X blev der udviklet undervisningsmaterialer med filmproduktionsforløb, som kunne gennemføres ude på skolerne, og der er opstartet udvikling af korte tutorials, der skal inspirere pædagogerne til selv at gennemføre aktiviteter og forløb i institutionen. I første omgang skal de nye video-tutorials inspirere til filmpædagogiske aktiviteter i tilknytning til natur, udeliv og science, men der planlægges tutorials, der understøtter alle seks læreplanstemaer.

En digital undervisningsfremtid

De nævnte digitale tiltag har fået Skoletjenestens undervisnings- og udviklingsansvarlige tættere på lærerne og eleverne i forbindelse med nedlukningsperiodens hjemmeundervisning. På Designmuseum Danmark udviklede og afprøvede de en række kreative øvelser målrettet børn og forældre i hjemmeskole, med gode resultater. Øvelserne havde fokus på designprocessen og er en del af museets generelle arbejde med at skabe digitale undervisningsforløb, der understøtter stedets sanselige hands on-tilgang. For det andet har de digitale tiltag inspireret til også fremadrettet at kombinere digitale materialer og fysiske museumsbesøg på forskellige måder i kulturinstitutionernes undervisning. Flere steder går overvejelserne på, om digitale materialer på sigt kan fungere som flipped learning- eller inspirationsmateriale, der kan understøtte aktiviteter i det fysiske undervisningsbesøg i eksterne læringsmiljøer.

History To Go er Arbejdemuseets digitale portal, hvor eleverne kan udforske arbejderhistorie gennem forskellige kilder.

History To Go er Arbejdemuseets digitale portal, hvor eleverne kan udforske arbejderhistorie gennem forskellige kilder.