Built to Last / Ydra Bærekraftsrapport

Page 1

Bærekraftsrapport

Built to Last


2

Built to Last

Publisert juni 2022

Bærekraftsrapport


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

Hilsen fra daglig leder For oss handler bærekraft rett og slett om å ta ansvar. En av analysene som vi gjør som bedrift er en interessentanalyse. Der går vi som selskap systematisk gjennom alle som blir påvirket av selskapet og det vi gjør. Der blir det rimelig åpenbart at det er mange som blir påvirket av hvordan vi driver selskapet: Kunder, leverandører, lokalmiljøet, våre kolleger, miljøet der produktene våre brukes, fremtidige ansatte, lokalmiljøet til våre leverandører osv. Vi må tenke godt gjennom hva vi gjør og hvordan vi jobber. Vi har et ansvar. Dette er et eksempel på at et tørt uttrykk som «interessentanalyse» hjelper oss til å forstå og innse at alle våre store og små valg i jobben påvirker. Kan FN’s bærekraftsmål også hjelpe oss til å forstå hvordan vi påvirker? Vi har valgt ut fire bærekraftsmål der vi mener vi kan bidra mest. Når vi jobbet med disse, forstod vi enda mer både av det vi gjorde riktig og områder der vi kunne gjøre endringer til det bedre. Nå har vi levert pumper i nærmere 40 år. For en tid tilbake fikk vi bestilling på reservedeler til en pumpe som var levert på 80-tallet og vært i full drift siden da! Jeg tror at gode valg den gangen gjør at denne pumpen fortsatt går og går og ikke har måttet bli byttet ut fire ganger på veien. Bærekraft og Built to Last i praksis. Vi jobber for at vi om 30 år kan se tilbake på pumper og systemer som ikke bare har tålt tidens tann, men har bidratt til mer energieffektiv drift og at kundens prosesser er blitt enda bedre til beste for alle som de finner i sin interessentanalyse, altså ganske mange. Mads

3


4

Built to Last

Bærekraftsrapport

Hva betyr bærekraft for Ydra? Bærekraft handler om å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. For å skape løsninger som varer må vi ta hensyn til klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold - de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. En økonomi for framtiden er avhengig av at vi holde oss innenfor naturens bæreevne og sikrer menneskers behov, samtidig som vi skaper vekst. For oss betyr dette å skape gode produkter og

Vi støtter gode initiativer og utviklingen av havet

med lang levetid. Vi skal utvikle smarte løsninger

som en kilde til mat, energi og fremtidige mulig-

som dekker nye behov i markedet. Ydras produkt-

heter. Vi har også mål om å kutte bedriftens totale

systemer skal effektivisere operasjoner og skape

utslipp gjennom kartlegging og fokus på grønne

energibesparelse for våre kunder.

løsninger i bygg og drift.

Ydras produkter utnytter potensialet i havrommet,

Den sosiale dimensjonen handler om folkene.

og det gir oss et ansvar for å ta vare på det.

Likestilling, mangfold og gode arbeidsvilkår er viktig

Her kommer dimensjonen om klima og miljø inn.

for oss. I bedriften vår har vi rett i underkant av 50


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

ansatte, og vi vil gi våre kollegaer muligheter og

våre leverandører. Dette gir kundene våre mulig-

motivere dem til å utvikle seg selv, selskapet vårt

heten til å velge et grønnere alternativ. Det er viktig

og ha positiv påvirkning på andre. Vi er en del av

for oss å tenke bærekraft i alle ledd. Derfor har vi

et lag som skal føle mestring og trygghet på jobb.

utviklet konseptet Built to Last, som vil gå igjen

Arbeidsplassen skal være en god ramme for

i resten av rapporten. Dette handler om å finne

utvikling, både personlig og som fellesskap.

løsninger som varer, både når det gjelder produkter som utvikles, om systemene vi har, om arbeidsplas-

Gjennom disse fokusområdene ønsker vi å sette krav til oss selv, slik at vi etter hvert kan sette krav til

sen og måten vi opererer på.

5


6

Built to Last

Bærekraftsrapport


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

Hvorfor er Built to Last viktig for oss? Vi ønsker å gjøre endringer hos oss selv først. Gjennom å ha som mål, og jobbe mot, å bli en grønnere bedrift vil vi bidra positivt til det grønne skiftet, noe som kreves for å ta vare på planeten og kommende generasjoners behov. Fokus på løsninger som varer gjør oss mer konkurransedyktige og viser våre kunder at vi tar vårt ansvar på alvor. Ydras produkter opererer i havrommet. Livet i havet er sårbart for endringer og vi må ta vare på det og unngå å sette spor etter oss. Vårt fokus er også viktig for fremtidens kollegaer, som ønsker å jobbe for bedrifter som bidrar til å løse utfordringene vi nå står overfor.

7


8

Bærekraftsrapport

Built to Last

FNs bærekraftsmål:

Våre fokusområder

FNs bærekraftsmål

Ydra har valgt å fokusere på fire av FNs sytten bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse målene må sees som en helhet der utvikling innenfor et mål vil også bidra positivt for andre mål. Vi har valgt ut fire områder som Ydra skal ha ekstra fokus på i årene som kommer. Under er disse listet opp med en forklaring på hva det innebærer, samt Ydras tiltak for å bidra til å nå dem.


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Dette målet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Ydras tiltak for å bidra til at dette målet oppnås er som følger:

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur. Målet innebærer å bygge solid infrastruktur og fremme inkludering og bærekraftig industrialisering og innovasjon. For Ydra innebærer dette målet disse tiltakene:

– Trygt og sikkert arbeidsmiljø. Sikres gjennom god opplæring og effektive systemer for avviksregistrering og rapportering. – Arbeidsrettigheter til våre ansatte som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Skal regulere våre ansattes vilkår og forhold mellom arbeidsgiver og ansatt. – Lik lønn for likt arbeid. – Faste stillinger og lærlingeplasser. – Program for arbeidstrening. Ydra tilbyr arbeidstrening for å hjelpe dem som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet.

– Innovative løsninger for produktene vi tilbyr. Vi skal være fremoverlent ved å utvikle og ta i bruk nye løsninger på markedet. – Effektivisere eksisterende produkter. Med effektive produkter vil våre kunder oppnå mer optimalisert drift og dermed lavere forbruk. Dette vil igjen bidra til mer bærekraftige operasjoner. – Livslang servicestøtte på pumpene slik at de skal holde lenge.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon for å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Ydras tiltak er som følger:

Mål 14: Livet i havet. Målet innebærer å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Ydra ønsker å:

– Effektiv bruk av ressurser. Dette oppnår vi gjennom utvikling av solide produkter og produktsystemer, samt å tilby service for å forlenge pumpenes levetid. Under dette punktet kommer også gjenvinning inn. Vi ønsker høyest mulig sorteringsgrad på avfall, slik at råvarene kan brukes om igjen. – Redusere utslipp fra produksjon og transport. – Kortreiste produkter. Vår produksjon foregår lokalt på Haugalandet og vi velger leverandører i nærområdet. Dette sparer oss for utslipp knyttet til forsendelser. – Avfallssortering og gjenvinning av sortert avfall. Ydra har allerede høy sorteringsgrad på avfall jobber kontinuerlig med å øke denne ytterligere. Vi har samtidig mål om å ha gode systemer for gjenbruk av materialer der det er mulig.

– Unngå bruk av plast så langt som mulig. Ved lavere plastforbruk vil det være mindre som potensielt kan havne i havet. – Ikke slippe ut farlige kjemikalier. Under produksjon og bruk av våre produkter finnes enkelte kjemikalier som potensielt kan være skadelig ved forurensing. Vi har systemer for å sikre at disse kjemikaliene ikke havner på avveie. – Tilby produkter som gjør fiske- og oppdrettsnæringen grønnere. – Støtte prosjekter som beskytter havet. Øremerkede penger går til bedrifter som arbeider for å holde havet rent. Dette gjelder eksempelvis Slettaa Dykkerklubb, der vi støtter deres opprydding av havrommet lokalt rundt Haugesund, der vi holder til.

9


10

Built to Last

Bærekraftsrapport

Bærekraftstiltak i 2021 I 2021 satte Ydra i gang en rekke konkrete tiltak for å bli en bedrift med løsninger som varer. Dette er vi stolte av, og arbeidet for et grønt skifte er for alvor i gang. Vårt hovedfokus i begynnelsen har vært å endre det som vil gi raske virkninger. Denne bærekraftsrapporten fokuserer derfor på det vi har gjort for våre folk og hvordan vi skal endre våre utslipp i daglig drift. Neste steg i prosessen er allerede i gang. Vi utvikler mer energieffektive pumper, slik at våre kunder også kan bidra i det grønne skiftet gjennom å bruke våre produkter. Vi listet opp noen av tiltakene vi ønsker å vise frem, både for å vise at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og samtidig for å inspirere andre til å gjøre det samme.


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

Vi har ansatt en bærekraftsrådgiver for en periode som har ansvar for å sette i gang prosesser for å finne løsninger som varer i alle ledd i bedriften vår. Med en person som har ansvar for dette sørger vi for at temaet alltid er på agendaen, både når det gjelder arbeidsmiljø, produksjon og drift.

Vi har startet en prosess for å bli miljøfyrtårnsertifisert, og har som mål å være en godkjent bedrift ved utgangen av 2022. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn ved å bidra til det grønne skiftet.

Basert på FNs bærekraftsmål har vi valgt ut noen fokusområder der

vi mener vi kan gjøre størst forskjell. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og vi vil ta vår del av arbeidet som kreves for å nå målene. I tillegg til FNs bærekraftsmål har vi formulert egne mål som skal ta bedriften i riktig retning. Disse kan du lese mer om i slutten av rapporten. •

Vi har satt i gang kartlegging av våre utslipp for å finne ut hva vi bruker og hvordan vi kan kutte ned. Dette innebærer blant annet strømforbruk, avfallshåndtering og transport. Tallene fra kartleggingen kan du lese i et eget kapittel.

Vi har satt ekstra fokus på transport. Vi både mottar og sender varer for å drive bedriften og transport er et område vi kan kutte ned våre utslipp. Vi ønsker å være bevisste på hvordan vi transporterer leveranser til og fra bedriften. En del av denne prosessen er å senke andelen flytransport, samt å samle forsendelser i større leveranser, slik at vi slipper mange små.

Vi har integrert Built to Last i strategien. Konseptet handler om å finne løsninger som varer i alle ledd i bedriften. Våre produkter skal ikke være bruk og kast. Vi har produkter med lang levetid og de skal være produsert på en ressurseffektiv måte.

Våre produkter skal samtidig være energieffektive, som sikrer våre kunder optimalisert drift, som videre vil føre til lavere forbruk og mer bærekraftige operasjoner. Organisasjonen Ydra skal være Built to Last gjennom å være robust, med et sunt arbeidsmiljø, utviklingsmuligheter for de ansatte og gode arbeidsvilkår. Vi ønsker å være en del av et lokalmiljø der vi bidrar til arbeidsplasser, både hos oss selv og selskaper i nærheten. Du kan lese mer om Built to Last på nettsiden vår.

11


12

Built to Last

Bærekraftsrapport

Nybygget Eikeskogvegen 16


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

Et av våre mest aktuelle prosjekter er flytting av bedriften. På en tomt i Aksdal på 8400 kvadratmeter blir det bygget et 3000 kvadratmeter stort bygg som skal huse både Ydra og software-selskapet RamBase. Begge selskapene hører til under Hattelandgruppen.

blant annet når det gjelder luftkvalitet og støy-

Første spadetak på nybygget ble tatt i november

reduksjon. Det har vært fokus på å redusere luft- og

2020, og vi flytter inn i juli 2022. Bygget er gunstig

vannforurensing og kjemikaliebruk i produksjonen.

plassert langs hovedåren mellom Stavanger og

I tillegg har vi energibesparende tiltak som varme-

Bergen, noe som gir oss god tilgang til store deler av

gjenvinningssystem og belysning med lavt energi-

vårt marked på Vestlandet.

forbruk og lang levetid. Gjennom smarte og innovative lager- og logistikkløsninger sikrer vi energi- og

Med nybygg i Aksdal går vi fra å ha to produksjonsavdelinger, til ett felles bygg for hele vår virksomhet. I prosessen har det vært fokus på høyteknologiske løsninger. Vi har testsenter, produksjon og kontorer vegg-i-vegg,

Solcelletak =

123 000

kWt per år.

noe som gir oss mulighet for effektiv

plasseffektiv flytting av gods og varer. Bygget har i tillegg andre miljøbesparende tiltak. Bygget varmes opp av et varmepumpeanlegg som utnytter borehull under bakken. Ventilasjon og varme styres etter hvilke kontorer våre

utvikling. Hele prosessen fra design og analyse, via

folk befinner seg i. Miljøstasjoner finnes både inne

maskinering og montering, til testing og pakking vil

og ute, noe som bidrar til effektiv sortering av avfall.

foregå i de nye lokalene.

Bygget er utstyrt med solskjeming som følger sola og solceller som gir oss 123 000 kWt

I prosessen med nybygg er det lagt mye tid i det

per år. Våre kollegaer har også tilgang på ladere for

tekniske for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø,

el-bil og el-sykkel.

13


14

Bærekraftsrapport

Built to Last

Avfall 50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

Tre

Tre

Annet sortert Annet sortert Usortert

Usortert

Kompleks Kompleks jern og metall jern og metall

2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Ydra har hatt fokus på avfallshåndtering i noen år og ønsker å senke andelen usortert avfall. Dette har vi lykkes godt med i 2021 og jobber kontinuerlig med å senke det ytterligere.

Usortert avfall: 2020: 35% 2021: 9%

Strømforbruk

512 123 kWh

Selv med økning i produksjonen, er målet vårt å redusere strømforbruk ved flytting til nybygget

2019 2020 2021


Bærekraftsrapport 2021

Built Builtto toLast last

15


16

Built to Last

Bærekraftsrapport


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

Intern transport Firmabiler

2020

2021

Firmabiler

4

4

El-Bil

0

0

17177,9

18184,2

7585

Km CO2 utslipp ( ant. kg )

Hentet fra ABAX. Vi har i dag 4 firmabiler og har som mål å elektrifisere bilparken

CO2 utslipp: 7584 kg

Ekstern transport

Sendes ut fra Ydra med; bil: 1456 fly: 200 båt: 27 Kunde henter selv: 360 Vi har som mål å senke antallet flyfrakt til fordel for bilfrakt

17


18

Built to Last

Bærekraftsrapport

Ydras mål for

bærekraftig utvikling av bedriften Vi har valgt å sette oss både kortsiktige og langsiktige mål for å drive bedriften basert på vårt Built to Last konsept.


Bærekraftsrapport 2021

Built to Last

Mål for 2022 •

Sette opp regnskap over økonomien tilknyttet bærekraftstiltak og lage en fullstendig oversikt over hva miljøgebyr brukes på. Pengene skal brukes på å støtte lokale og nasjonale organisasjoner med fokus på søppel og hav, samt utbedre Ydras avfallshåndtering

og annet arbeid knyttet til vårt mål om å bli en bedrift med løsninger som varer. •

Kompetanseheving i bedriften Vi ønsker de beste folkene til å drive vår bedrift fremover. Dette inkluderer både nyansettelser og heving av kompetansen våre folk allerede innehar.

“Great place to work”-sertifisering Vi ønsker å være en bedrift som anses som en attraktiv arbeidsplass, pumpeleverandør og samarbeidspartner. Gjennom denne sertifiseringen setter vi konkrete mål for våre kollegers opplevelse av arbeidsplassen og bygger stolthet internt. På denne måten kan vi sikre at de ansatte blir lenge og øke kvaliteten på leveranser.

Miljøfyrtårnsertifisering Den påbegynte prosessen med miljøfyrtårnsertifisering skal fullføres innen utgangen av 2022.

Utvikle nye produkter Som vi skrev i avsnittet om FNs bærekraftsmål ønsker vi å være innovative og fremoverlente når det kommer til å ta i bruk nye løsninger. Vi har nå fokus på å utvikle produkter som viser en markert forbedring i energibruk sammenlignet med eksisterende produkter.

Flytting Flytting til en ny lokasjon vil føre til forbedringer på mange områder i bedriften, både med tanke på miljø, effektive prosesser og sosialt på arbeidsplassen.

Sette opp langsiktige mål Vi ønsker å være en bedrift med en klar visjon og vil i løpet av året formulere flere langsiktige mål, med et tidsperspektiv på 5–10 år. Disse skal si noe om hvor vi ønsker å være med tanke på Built to Last, både med løsninger knyttet til økonomi, arbeidsmiljø og klimatiltak.

Etablere en plan mot nullutslipp

Langsiktige mål: •

På sikt ønsker vi å kunne sette krav til leverandører med tanke på å velge klimavennlige løsninger. Dette er satt under langsiktige mål fordi vi må sette krav til oss selv før vi kan ha forventninger til andre. Gjennom å etablere bærekraftsbaserte kriterier for leverandører vi benytter oss av kan vi enklere velge samarbeid med de som har de beste løsningene.

19


Impelling solutions

ydra.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.