Page 1

,PULBOTJJQJ
4JTÊMMZT 1ÊÊLJSKPJUVT

 -1,+ 

+ÊUUÊLÊÊ"MVT

-JQQVLVOOBOKPIUBKB +VIP,BMMJP QVI4FYUBOUJOKPIUBKB

-JQQVLVOOBOBQVMBJTKPIUBKB "MFLTJ3ÊTÊOFO QVI.BJMJUJMBTUP

+ÊTFOTJIUFFSJ /POOB4BMP

 5VPIJUPSWJ

,BMVTUPOIPJUBKB &FSP*MWFTTBMP QVI

 5BMM4IJQT3BDF

-FJSJBMVFJEFOWPVUJ ,SJTUJBO,BUUFMNÊLJ QVI

 ,JSKFTJOJLPULJMMF

1BSUJPQPJLBMJQQVLVOUB5VSVO4JOJLPULBUSZ )BMMJUVLTFOQVIFFOKPIUBKB 5JNP5PJNJ QVI

 3FULJLPIUFFOBOBVWP

4VEFOQFOUVPTBTUP )FOSJ7JFOPMB QVI 1BSUJPQPJLBPTBTUP "MFLTJ"MIP QVI 7BFMUBKBPTBTUP .JLLP"LLPMB QVI .FSJQBSUJPPTBTUP4FYUBOU 1BUSJL4PMJO QVI 5VSVO4JOJLPULJFO4PJUUPLVOUB ,BQFMMJNFTUBSJ 3BNJ,PTLJOFO QVI

5VSVOUVPNJPLJSLLPTFVSBLVOOBO 1BSUJPQPJLBMJQQVLVOUB 5636/4*/*,05,"53: .VMUBWJFSVOLBUV 563,6 QVI XXXIUUQXXXTJOJLPULBUPSH TQPTUJUTLWTQ!MJMKBQBSUJPGJ

 +PIUBKBQFMJ 3FJMBB3FJMBB 7ÊJOÊNÚJTFOFWÊTSFULJ )ÚZIFOFU ,PULBOTJJQJQPKBU


1ÊÊLJSKPJUVT 5ÊNÊOLJOMFIEFOTJWVJMMBPOUBBTOÊIUÊWJTTÊWBQBBFI UPJTUZÚO UVPUPLTJB ,BJLLJ MJQQVLVOUBNNF KPIUBKBU JLÊÊO LBUTPNBUUB UFLFWÊU QBSUJPUPJNJOUBB IBSSBTUVLTFOBBO JM NBONVVUBLPSWBVTUBLVJOQJFOUFOQBSUJPQPJLJFOJMP0O JMBIEVUUBWBB FUUÊWJFMÊOÊJOÊJUTFLLZZEFOKBUBMPVEFMMJTUFO BSPWKFO LZMMÊTUÊNJOÊ BJLPJOB MÚZUZZ BLUJJWJTJB OVPSJB UPJ NJNBBO QBSUJPUPJNJOOBTTB OVPSFNQJFO MJQQVLVOUBNNF KÊTFOUFOIZWÊLTJ5PJWPUUBWBTUJUÊNÊJOOPLLVVTTÊJMZZWÊ LFWÊOÊ WJFMÊ UVMFWJTTBLJO TJOJLPULBQPMWJTTB TJMMÊ LZTFFTTÊ POBJOVUMBBUVJOFOJMNJÚKBQFSJOOF ,ONND SV.LLWRVP\|OOHQLLOOHOXNXLVLOOHVLQLNRWNLOOHMRWNDRYDW ULNDVWXWWDQHHWMXWXLOODDQMDNXYLOODDQWlPlQNLQOHKGHQ VLVlOW|l

,PULBOTJJQJ *44/ /VNFSP WVPTJLFSUB OP

1BJOPT LQM *MNFTUZNJTQÊJWÊ +VMLBJTJKB 1BSUJPQPJLBMJQQVLVOUB 5VSVO4JOJLPULBUSZ .VMUBWJFSVOLBUV 563,6 5PJNJUVT 1ÊÊUPJNJUUBKB*MLLB1BBUFSP ,JTÊMMJ.JLLP"LLPMB 5BJUUBKB*MLLB1BBUFSP 5PJNJUVLTFOPTPJUF ,PULBOTJJQJ5VSVO4JOJLPULBU .VMUBWJFSVOLBUV 5VSLV 1BJOPQBJLLB 5VSVOFWMTFVSBLVOUJFO NPOJTUBNP 5VSLV *MNFTUZNJTBJLBUBVMV ,PULBOTJJQJJMNFTUZZLBLTJ LFSUBBWVPEFTTB&OTJNNÊJOFO OVNFSPJMNFTUZZ741O LFWÊUQBSBBUJOZIUFZEFTTÊ UPVLPLVVTTBKBUPJOFO +BLFMV ,PULBOTJJQJKBFUBBOUÊMMÊ LFSUBBQPJLLFVLTFMMJTFUTJ NZÚTQPTUJUTFKÊTFOJTUÚMMF KPLBFJMFIUFÊTBBLPMPMUB

-JQQVLVOUBUJFEPUUBBNZÚT TÊILÚJTFTUJOFUJTTÊ XXXTJOJLPULBUPSH KBUJFUFOLJOMJQQVLVOOBO TÊILÚQPTUJMJTUPJMMB

*MNPJUVTIJOOBU LPLPTJWV " F TJWVB WBBLB"UBJ QBMTUB F OFMKÊOOFTTJWV F QJFOFNNÊU F NÊÊSÊQBJLLBMJTÊ F .BUFSJBBMJOQBMBVUVT ,PULBOTJJQJMBBUJLLPPO LPMPMMF SFJMVLVVLBVTJ MFIEFOJMNFTUZNJTFTUÊ ,BOTJ *MLLB1BBUFSP ,BOOFOLVWB ,VWBBKB,BJ,PTLJOFO
-JQQVLVOOBO KPIUBKB "JLVJTFUQBSUJPTTB ,PMNFWVPUUB4FYUBOUJOKBUÊNÊOKÊMLFFOUPJTFULPMNFWVPUUBMJQQVLVOOBOKPIEPTTB PO LPIUB UBLBOBQÊJO KB PO BJLB LJJUUÊÊ LBJLLJB MJQQVLVOUBMBJTJB OÊJTUÊ PQFUUBWBJTJTUB KB NJFMFOLJJOUPJTJTUBWVPTJTUB,JJUPTTJJTLBJLJMMFUFJMMF KPULBPMFUUFJTUVOFFULPMPMMBMVLVJTJTTB LPLPVLTJTTB LFTUÊOFFUFOFNNÊOUBJWÊIFNNÊOÊSTZUUÊWÊÊQVIFMJOKBTÊILÚQPTUJIÊJSJOUÊ TFLÊFOOFOLBJLLFBPMMFFUNVLBOBKÊSKFTUÊNÊTTÊIJFOPKBQBSUJPUBQBIUVNJB,JJUPTUFOMJ TÊLTJPOTZZUÊPOOJUFMMB0MMJBVVEFTUBQFTUJTUÊÊO0OIFMQQPBKÊÊEÊQBSUJPFMÊLLFFMMF LVO UJFUÊÊMJQQVLVOOBOKÊÊWÊOIZWJJO UBJFILÊKPQBQBSFNQJJOLÊTJJO &JUÊNÊLVJUFOLBBOPMFQBSUJPIBSSBTUVLTFOQÊÊUFQÊJOWBTUPJO4VPNFO1BSUJPMBJTUFO VVEFOUFSNJOPMPHJBONVLBBOBJPOPMMBWVPEFOWBJIUFFTUBMÊIUJFOKPOLJOMBJOFOwBJLVJOFO UVLJwOVPSFNNJMMF4JOJLPULJMMF41ONÊÊSJUFMNÊONVLBBOBJLVJOFOUVLJPOZMJWVPUJBT QBSUJPMBJOFO KPOLBUFIUÊWÊOÊPOUVLFBMBTUFOKBOVPSUFOLBTWVB*MNFJTFTUJPMFOTJJTPMMVU UÊMMBJOFOKPVTFBNNBOWVPEFO BJOBLJOJLÊOJQVPMFTUB NVUUBFJBOOFUBTFOIÊJSJUÊVVUUB QFTUJÊOJ "JLVJTFMMFUVFMMFPOBJOBUBSWFUUBKBUVLFNJTFMMBWPJPMMBNPOUBNVPUPB4JOJLPULJTTB NFJUÊBJLVJTJBQBSUJPMBJTJBUPJNJJBJOBLJOLJQQBSFJOB IBMMJUVLTFOKÊTFOJOÊ .FIUPWBSUJPTTB .BNNBLFSIPTTB 5VLJSZTTÊUBJNVVUFOWBBOKPLBQBJLBOIÚZMJOÊ FJLÊɩFJBPMJTJWBSNBTUJ LPTLBBOWBMNJTUVOVUJMNBOOJJONPOFOBJLVJTFOTJOJLPULBOUZÚQBOPTUB7ÊJTUZWÊOMJQQV LVOOBOKPIUBKBOLJJUPLTFUNZÚTUFJMMFLBJLJMMF 4VPNFO 1BSUJPMBJTUFO QJJSJTTÊ PO WJJNFBJLPJOB QZSJUUZ IPVLVUUFMFNBBO MJTÊÊ BJLVJTJB NVLBBOQBSUJPUPJNJOUBB"JLVJTFUQBSUJPMBJTFU WPJWBUBOUBBUVLFOTBMBTUFOKBOVPSUFOLBT WVMMFNPOFMMBUBQBBKBIFJMMÊWPJPMMBIZWJOFSJMBJTFUUBVTUBTJJOÊNJTTÊZIEFMMÊPOUBLBOBBO QJULÊQBSUJPVSB POUPJOFOWPJOVUUVMMBNVLBBOWBTUBMBQTFOTBQBSUJPIBSSBTUVLTFOJOOPJU UBNBOB .ZÚT 4JOJLPULBU KB NJOÊ IFOLJMÚLPIUBJTFTUJ UPJWPUBNNF UFSWFUVMMFFLTJ LBJLLJ KPULBIBMVBWBUUVMMBNVLBBOMJQQVLVOOBOUPJNJOUBBO)BMVBULPKVVSJTJOÊUVLFBOVPSUFO TJOJLPULJFOLBTWVB 0UBIFUJZIUFZUUÊ0MMJJOUBJBMMFLJSKPJUUBOFFTFFO -XKR.DOOLR
+ÊUUÊLÊÊ BMVT 0MFUQBSUJPQVSKFIEVLTFMMBLFTLFMMÊ*UÊNFSUB UVVMUBNT QVSKFFULJOUVOUVWBUWFUÊ WÊOIZWJO:IUÊLLJÊTJTÊMUÊLVVMVVIVVUPw5VMJQBMPw"MLVTBNNVUVTFJPOOJTUV.JFIJTUÚ TBBEBBO LVJUFOLJO LPLPOBJTVVEFTTBBO LBOOFMMF "JLBB FJ PMF IVLBUUBWBLTJ KB QÊÊMMJLLÚ UFLFFSBULBJTVOBMVTPOKÊUFUUÊWÊ 7BJLLBFEFMMÊLVWBUUVUBQBIUVNBFJoPOOFLTJoPMFUPEFOOÊLÚJOFO LÊWJUÊOÊLJOWVPO OB LPMNF TJOJLPULBB 4VPNFO 1BSUJPMBJTUFO KÊSKFTUÊNÊMMÊ QFMBTUBVUVNJTLVSTTJMMB UVUVTUV NBTTBNNSZINÊLFMMVOUBBOKBQFMBTUVTMBVUBMMBUPJNJNJTFFO 4ZLTZJOFO WJJLPOMPQQV BMLPJ MÊNQJNÊTTÊ BVEJUPSJPTTB NVUUB QJBO LVSTTJMBJTFU MÚZTJ WÊU JUTFOTÊ BMUBBTUB PQFUUFMFNBTUB MÊNQÚÊ TÊÊTUÊWJÊ BTFOUPKB KB UBKVUUPNBO LVMKFUUBNJTUB WFEFTTÊ+PUUBBTJBUFJWÊUPMJTJMJJBOIFMQQPKB PMJVMLPPWJUJFUZTUJBVLJKBQÊÊMMFFOTBJWÊMJMMÊ LZMNÊÊWFUUÊ LJJUPTLPVMVUUBKJFO,VUFOPJLFBTTBLBBOUJMBOUFFTTB LVSTTJMBJTJMMFFJLFSSPUUV NJUÊTFVSBBWBLTJUBQBIUVJTJ KPUFOLVOKPTTBJOWBJIFFTTBLÊTLZLÊWJTBVOBOLBVUUBFUFJTFFO FEFTBOOFUUVNJOVVUJOBJLBNÊÊSFFJIBJUBOOVUBMMBTWFEFOLPINFUUBNJBQBSUJPMBJTJB ,VSTTJMMB UBSKPJMUJJO NZÚT QFMBTUVTMBVUBMUB MÚZUZWJÊ QBUVLPJUB TFLÊ QVTTFJIJO TÊJMÚUUZÊ WFUUÊ QBSBTUBFOOFO KPJUBMÚZUZZMÊIJOOÊBWPNFSJLÊZUUÚÚOUBSLPJUFUVJMUBMBVUPJMUB KPJMMBWPJKPVUVBWJFUUÊNÊÊOQÊJWJÊ*UÊNFSFOLJOBMVFFMMBBWVOUVMPWPJLFTUÊÊUVOUFKB KPUFO POQBSFNQJQZTZUFMMÊBMVLTFTTBLVJOMÊIUFÊWFEFOWBSBBOKPTWBJONBIEPMMJTUB)ZQPUFSNJB OJNJUUÊJOJTLFFOPQFBTUJKBTBMBLBWBMBTUJoLPLFJMUVPO 7BJLLBQFMBTUBVUVNJTLVSTTJMMBPQQJLJOIZWJOUPJNJOOBOMBVUBMMBTFLÊWFEFTTÊ PMJTVVSJO IZÚUZLVSTTJTUBWBSNBTUJPQQJTJJUÊ FUUÊQFMBTUVTMBVUUBFJPMFBVUVBBLTJUFLFWÊ&UUÊWFEFTTÊ UVMFFUPEFMMBLZMNÊOPQFBTUJ&UUÊUVSWBMMJTVVTOÊLÚLVMNJJOLJJOOJUUÊÊFOFNNÊOIVPNJPUB KPFOOBLLPPO KPMMPJOPQJUUVKBUBJUPKBFJJLJOÊUVMMBUBSWJUTFNBBO5PJWPUUBWBTUJ 0MMJ+ÊÊTBBSJ
4FYUBOUJO KPIUBKB /ZUPOTJUUFOFOTJNNÊJOFOLPLPOBJOFOLFTÊUBLBOBɩFJBMMB KBNFSJNBJMFKBLJOLFSUZJ NFMLFJO.POFUVVEFUTVEFOQFOOVUKBWFOFLVOUBMBJTFUTBJWBUFOTJLPTLFUVLTFOVV UFFOWFOFFTFFOJMUBQVSKFIEVTUFO WJJLPOMPQQVQVSKFIEVTUFOTFLÊTBBSJTUPNFSJQVSKFIEVLTFO NFSLFJTTÊ 7FOF PO PTPJUUBVUVOVU NZÚT UPJNJWBLTJ UÊZEFMMÊ IFOHFO NJFIJTUÚMMÊ OJJO TBBSJTUPKBBWPNFSJPMPJTTB&OTJNNÊJTFUBWPNFSJLPLFNVLTFUWFOFFMMÊTBBUJJOLFTÊMMÊ5BMM 4IJQT 3BDF}TJO NFSLFJTTÊ KB BMVT PTPJUUBVUVJ OJJO BTVNJTNVLBWVVEFO LVJO QVSKFIEVT PNJOBJTVVLTJFO PTBMUB UPEFMMB POOJTUVOFFLTJ QBLFUJLTJ 6VTJ WFOF PTPJUUBVUVJ NZÚT OJJO QBMKPOOPQFBNNBLTJFUUÊ543LPIEFLBVQVOHFJTTBFIUJWJFUUÊÊQÊJWÊOFOFNNÊOBJLBB .ZÚTwWFOFFUUÚNÊOwLFTÊOBJLBOBFMQZOZUKPMMBUPJNJOUBPOKBULVOVUUÊOÊLFTÊOÊ WBS TJOLJO WBFMUBKJFO LFTLVVEFTTB )ZWÊ OJJO +PMMBMMB QVSKFIUJNJOFO BOUBB IZWÊO QFSVTUBO JTPMMBQVSKFWFOFFMMÊQVSKFIUJNJTFFO WBSTJOLJOLVOVVEFMMBLPVMVUVTBMVLTFMMBPOUPUVUUVB QBSFNNBUQVSKFIEVTPNJOBJTVVEFU ,FTÊO QVSKFIEVLTFU UPJWBU NVLBOBBO NZÚT LFIJUZTJEFPJUB TFLÊ OPSNBBMJB IVPMUPB 4JLTJ WFOF POLJO UÊLTJ UBMWFLTJ UBBT TJJSSFUUZ "LTFMJOUJFMMF NJTTÊ PO UBSLPJUVT UBMWFO KB LFWÊÊOBJLBOBWJJNFJTUFMMÊWJJNFJTFULJOBTJBULVOUPPO-VWBTTBPONVVONVBTTBLZMLJFO LJJMMPUVTUB MBLLBBNJTUBKBMBJUUFJEFOBTFOOVTUB0OBJLBPUUBBWJJNFJOFOSZLÊJTZKBTBNBMMB WBSNJTUBB FUUÊɩFJBPOUÊZEFTTÊQVSKFIEVTLVOOPTTB LVOLFWÊULPJUUBB0MFUTJUUFOOVPSJ UBJ WÊIÊO WBOIFNQJ TJOJLPULB OJJO UVMF BOUBNBBO PNB QBOPLTFTJ WJJNFJTFFO SZLÊJTZZO MBVBOUBJUBMLPJEFONVPEPTTB5BMLPJEFOBKBOLPIEJTUBUJFEPUFUBBOTFLÊLPMPOJMNPJUVTUBV MVMMB FUUÊTÊILÚQPTUJMJTUBOLBVUUB 6VUUBQVSKFIEVTLBVUUBPEPUFMMFTTB 1BUSJL 7JMMFKB-BVSJ
)BVTLPKBLVWJBSFJTTVJTUB

XXXTJOJLPULBUPSHHBMMFSJB +PVMVUVMFF WÊÊKÊÊNÊUUÊ

.ZÚT+PVMVQVLLJ UVMFF 7BJUVMFFLP "TJBBWPJWBSNJTUFMMB OVNFSPTUB .BUP TV 
.BJMJUJMBTUP /JNJ :IUFFOTÊ   NQL

1BUSJL4PMJO   -BVSJ1VVTUJOFO  0TLBSJ)VJTLBMB  "MFLTJ"MIP   3PPTB+VVQ   7BMUUFSJ/JJUUZOFO  ,BMMF-BIUJ   &WFMJJOB5BMKB  .BSJB5VSLLJ  5VVLLB)ZUÚOFO  *MBSJ-FNQPOFO  5JNP*MLLB5PJWPMB  0MMJ+ÊÊTBBSJ  0TLBSJ"MIP  .JLLP"LLPMB  *MNBSJ1FMUPOFO  )FOSJ7JFOPMB  ,POTUB(SÚOCFSH  &FSP*MWFTTBMP  0MMJ&FSPMB   "MFLTJ3ÊTÊOFO  *OB/BVLLBSJOFO  &TTJ-BVSJ  *JTB.BOTJLLB  +BSLLP"TBNBB  "BSOF-FNQPOFO  7JMMF7BSUJBOJFO  7JMMJBN4BBSJOFO  0UUP5IVSÏO  7JMMF5FJUUJOFO  .JLLP-FJNV  1BVMJ4JNPMB  +POJ)PMNSPPT  .JJLLBFM-FIUJOFO  1BTJ.JLLPOFO  -FFWJ)BTTJMB  .BUIJBT)FSNBOTTPO 

&FSP,BWBOUPMB ,BSJ4BSMJO  "OOB/ZSIJOFO "BSP4JQQPMBJOFO 0TLBSJ.ÊLJOFO /JLP1JJMJOFO 4BOUFSJ.ÊLJOFO 7JMMF7JSUBOFO $ISJTUJBO&OHCMPN &WFMJJOB5PNCFSH +BBLLP4BSTBMB 4JNP4BNQQBMB 5PN#SPCFSH .JJLLB4VSBLLB 0MJWFS.BUUTTPO 7JMMF4BIMTUSÚN 5JNP5PJNJ  )FJLLJ)BOOVMB "VSPSB1BMJO ,BUSJJOB-ÊIUFFONÊLJ +PIBOOB5BOIVBOQÊÊ "SWJ&JWPMB  ,BTQFS#MPNRWJTU 7JMMF7BMMJ  4BNJ.BMNJWBBSB +BTQFS3FJNB ,BK+BOTTPO  .BSUUJ.JLLPOFO 7FJLLP)BLBMB &FSP)BBBLBOHBT "IUJ,BSUUVOFO &SLLJ)BLBMB +VTTJ5PJWPOFO 4BOUFSJ,JWJOJ 3BNJ,PTLJOFO &FSP,VOOBT ,SJTUJBO3BVTTJ &FNJM5PJWBOFO -FFWJ&SLLJMÊ 

                                    


+PIBOOFT4BMP

+PPOB+ÊOOÊSJ "LTFMJ5PJWBOFO 0UTP-JTLJ 1FLLB&JWPMB +VIB-FIUPOFO &MMB-BVSJMB "SUUVS/JJUUZOFO +VIP,BMMJP &FSP,PJWVTBMP 5VPNBT4ÚEFSNBO 5JNP4VPNJOFO 5BSKB4VPNJOFO /POOB4BMP +FOOJ5BLBMB .BSJ)BSLLF .JOOB)FJOPOFO &NJMJB#SPCFSH "NBOEB#SPCFSH .JLBFMB#SPCFSH 5IPNBT/JIUJMB ,BTQFS.BVOPMB 5PQJBT)FJOP 7FFUJ&TLPMB ,BSJ/JIUJMB .FFSJ/PSSCBDLB 5VPNBT3BJUBOFO *MBSJ&MP +FSF/JFNJ 1BUSJL: MJ4BBSJ &FNJM7ÊMLF +VMJVT3FJNB &SJL,BMTLF .BSDP)FJOP 7JMKBNJ7BIWBTFMLÊ 7BMUUFSJ5BOUBSJNÊLJ 7FSUUJ,PMLLBMB 7BMUUFSJ)ÊMMGPST 5FFNV)ÊMMGPSTT .JJLB,ÊLFMÊ 5IPNBT-FQJTUÚ 7BMUUFSJ+BMPOFO "LTFMJ"BMUPOFO 3BTNVT4BBSJOFO 3PPQF4BBSJOFO )FOSJL4ÚEFSNBO 7JMMJBNJ1JSUUJKÊSWJ .BUJBT-FIEPOLJWJ 7FSUUJ3BTJLBOHBT 7BMUUFSJ7ÊOUUJOFO &FNJM,BIBM 0TLBSJ+ÊSWJ 5FFNV1FTPOFO 8BMUUFSJ7BMLFB ,PTUJ1BMIVT +VIB"BSOJP +POJ,PSWFOQÊÊ &FNJM.FSPOFO .BSLVT.JJMVOQBMP "BSOJ.JJLLVMBJOFO 4BNVMJ,BIBMB +VIP)ÊOUJ /JLMBT4JNPMB                                

 

                                                            

5IFJBO QVSKFIEVTLBVEFO MVLFNJB 1VSKFIEVLTJBLQM

1ÊJWJÊNFSFMMÊ 

LQM

)FOLJMÚJUÊQVSKFIEVT KÊTFOJÊ   NVJUB   ZIUFFOTÊ  1VSKFIEVTWVPSPLBVTJB ZIUFFOTÊLQM 1VSKFIEVTNBJMFKB 

5IFJBMMB NQL

 

NJFIJTUÚMMÊ ZIUFFOTÊ NQL
5VPIJUPSWJ .JTTÊWBFMMFUBBO .JTTÊKVPTUBBO .JTTÊNJUBUBBOWFOFLVOUJFOUBJUP .JTTÊWFOFLVOOBUKPVUVWBUSBKVVOGZZTJTFFOKBIFOLJTFFOUFTUJJO /P5VPIJUPSWFTTBUPUUBLBJ 4FVSBBWBLTJQVJTUBUUBWBSBQPSUUJ5PSWFTUB 5BBTPMJ5VPIJUPSWFOBJLB UJFUP5VPIJ UPSWFTUB WBJLVUUJ WFOFLVOOBOKPIUBKJJO TJM NJOOÊIUÊWÊTUJ1BSJTFOWJJLLPBFOOFOWBSTJ OBJTUBUBQBIUVNBBLPMPOLÊZUÊWJMMÊWBFMUFMJ KÊOOJUUZOFFOOÊLÚJTJÊ WFOFLVOOBOKPIUBKJB ,BJLLJ PMJ TBBUBWB LVOUPPO FOOFO LJTBB NVVUFOQFMJPMJTJNFOFUFUUZ

.BSSBTLVVO OÊ QÊJWÊOÊ LMP LPMPOQJIBMMFPMJLPLPPOUVOVUWBOLLBKPVL LJPPEPUUBNBBOTFOLVVMVJTBOQBMLJOUPUPS WFO QÚSÊZTUÊ TJUÊ FOOFO LJTBWBSUJPJEFO PMJ LVVOOFMUBWBMJOOBOOFJEPLTJQVFUUVBLJMQBJ MVOKPIUBKBB-JTÊNBVTUFUUBLJTBBOUPJ/VP UJPUZUUÚKFO LBIEFO WBSUJPO FEVTUVT KPLB NFJOBTJLPJUVBLPIUBMPLTFNNF -ÊIUÚUÚSÊZTQÚSÊIUFMJ5VSVOLFTLVTUBO QPSUUJLPOHFJTTBLVOLJTBOMÊIUÚUFIUÊWÊMÊI UJ LÊZOUJJO ,JTBO UFFNBOB PMJ LFTLJBJLB KB MÊIUÚUFIUÊWÊOÊ PMJ WBMNJTUBB OBSSJO IBUUV NPOFOMBJTJB UFLFMFJUÊ TBBUJJO BJLBBO -ÊI UÚUFIUÊWÊO KÊMLFFO LPQJPJUJJO LJTBLBSUUB TVVOOJTUBNJOFOUBQBIUVJ5VSVOLFTLVTUBT TBKBTFOMJFQFJMMÊ4ÊÊPMJTZOLÊILÚKBLPT UFBILP LVO QBSUJPMBJTKPVLLJPU WBFMUFMJWBU WBJIUFMFWJTTBNBBTUPJTTBSBTUFKBFUTJFO&O TJNNÊJTFO LJTBQÊJWÊO SBTUJU TJTÊMTJWÊU NN LFTLJBKBOSVPBOWBMNJTUVTUBUBSLLBBJTUJTJMMF NBJTUBKJMMF WFTJTUÚOZMJUZTWJOTTJGÚSJMMÊ QJT UFTVVOOJUVTUBKBOJJUUÊNJTUÊ,VOFOTJNNÊJTFTUÊQÊJWÊTUÊWÊTÊIUÊOFFU WFOFLVOOBUTBJWBUKVVSJWBJQVBMFQPUJMBBOPMJ ZÚSBTUJFOBJLB:ÚSBTUJMMBBTLBSSFMUJJOTVPTJU UV LFTLJBJLBJOFO MFMV ƒTVSJTUJOƒ NVJTUFMUJJO


MPQQVSVUJTUVT SJJUUJ /PQFBU QJTUFTVVOOJT UVLTFO KÊMLFFO PMJ WJFMÊ MVJLBVUFUUBWB MBVMV SBTUJNJFIFMMÊ TFO KÊMLFFO LJTB PMJTJ QBLF UJTTB4JJSUZNJOFOUBLBJTJOLPMPMMFUBQBIUVJ CVTTJMMB KPOOF NFOUJJO PEPUUBNBBO LJTBO "BNVMMB BMPJUFUUJJO UBJTUFMVNJFMFO LF UVMPLTJFOKVMLJTUBNJTUB SÊÊNJOFO IFUJ KB TJUÊ FEFTBVUUPJ LPNFBO ,JTBO UVMPLTFU UBJTJWBU KÊSLZUUÊÊ PTBB LVVMPJOFO TÊLLJQJMMJNVTJTPJOUJ KB SBWJUTFWB LBVSBQVVSPBOOPT 5BJTUFMVNJFMUÊ UBSWJUUJJO 4JOJLPULJFO KÊTFOJTUÊ TJMMÊ /VPUJPUZUUÚ TJMMÊ UPJOFO LJTBQÊJWÊ BMLPJ JLÊWÊMMÊ TBEFJM KFO,VNNFMJWFOFLVOUBLFSÊTJLPLPLJTBO NBMMB "BNVO FOTJNNÊJOFO UFIUÊWÊ PMJ QJTUFFU 0OOFLTJ NVV LVJO 4JOJLPULBWF WBLBO WBMNJTUBNJOFO KB UFTUBBNJOFO 5PJ OFLVOUB FJ WPJ WBSTJOBJTFTUJ WPJUUBB LJTBB OFOQÊJWÊFJPMMVUZIUÊÊOTFOSFOOPNQJLVO .FSJLPULBWFOFLVOUB UVMJ LBIEFO QJTUFFO FEFMMJOFOLÊÊOTJMMÊ-JOOBOOFJUPKBKBQSJOT FSPMMB,VNNFMJOQFSÊTTÊ TFKÊPMJIPJEFUUBWBOBKBWFOFLVOUBMBJTUFOPMJ /ÊJO PMJ UBBT ZLTJ 5VPIJUPSWJ UBLBOB BVUFUUBWBBFLTZOZUUÊKPIUBKBBOTBSFJNBSJSB EBMMB MJTÊLTJ PMJ BNNVTLFMUBWB KPVTJQZTTZM QÊJO&OTJTZLTZOÊUBJTUFMMBBOUBBTWFOFLVO MÊ ,JTBO MPQFUVT PMJ PEPUFUUBWJTTB 4F PMJ UJFOIFSSVVEFTUB 5JNP*MLLB5PJWPMB LJSJUBJWBM KPLB NJUUBTJ NJIJO WFOFLVOUJFO .FSJLPULBWFOFLVOOBOKPIUBKB MBUJOBO LJFMUÊ KB ZÚO LSVVOBTJ OPQFBUFN QPJOFO WJVILBTVVOOJTUVT ,VO ZÚSBTUJU PMJ UFIUZWPJUJJOIZWÊMMÊPNBMMBUVOOPMMBWBJQVB LPIUJVOJFONBBJMNBB
5"--4)*143"$&4 #"-5*$ ."5,"1­*7­,*3+"4:5)&*" 465VSLV6UÚ ,JSKPJUUBOVU3PPTB+VVQ

."6UÚ ,JSKPJUUBOVU&WFMJJOB5BMKB /5

"BNVQÊJWÊMMÊ UVPSFJEFO TÊNQZMÚJEFO KB KÊÊUFMÚO KÊMLFFO JSSPJUFUUJJO LÚZEFU 6UÚTUÊ *TPNQJFO BMVTUFO KÊMLFFO UVMJ NFJEÊO MÊIUÚ .FOJ KÊOOÊLTJ WBJLLB MÊIUÚWJJWBBFJJIBOBKPJTTBZMJUFUUZLÊÊO 1BSJ WJFSFJTUÊ BMVTUB UVQQBTJ UVMFNBBO QÊÊMMF "MLVNFUSFJMMÊ KÊUFUUJJO NPOUB 7BMJUFUUBWBTUJ "JSJTUPMMB FJ QZTUZUUZ WFOFUUÊ UBBLTF NZÚT NVVU TVPNBMBJ OPTUBNBBO QVSKFJUB LVO PMJ OJJO WBT TFUQBSUJPWFOFFU UBJOFO UVVMJ )VWJWFOFJUÊ PMJ UVMMVU LBUTPNBBO 1BSBEF PG 4BJMTJB KB NVV 7BIUJWVPSPU MÊIUJ QZÚSJNÊÊO KB LBJ UBNBU JOOPLLBJNNBU PMJWBU LFTLFMMÊ LJMMB TVKVJ IZWJO (PVSNFUSVPLBBLJO WÊZMÊÊ/ÊIUJJONZÚTQSFTJEFOUJOWFOF TBUJJO 3BJOCPXQZUUJQBOOVB 5VVLLB NVUUBTFFJWBTUBOOVUMJQQVUFSWFIEZL KB *OB QÊÊTJWÊU BWBBNBBO UJMBTUPOLJO TFUPTJOFJTVPSBOBJTFTUJBJOBLBBOKPI TFFO UVOVUSVPBTUB 4VOOVOUBJOB ZIEFO BJLPJIJO QÊJWÊMMÊ QÊÊTUJJO MÊIUFNÊÊO KPLJSBOOBTUB *I NJTJÊPMJQBMKPOLBUTPNBTTB1BSBEFPG 4BJMTJBUBJWBBOBMVTUFOJSSPUUBVUVNJTUB KB NFOPB LPIUJ "JSJTUPB .ZÚT 3VJT TBMPTTBPMJSBOOBUQJVLBTTBJINJTJÊ

4PUBBMVT)ÊNFFONBBOLPIEBMMBUFI UJJO MJQQVUFSWFIEZT KPIPO TF WBTUBTJ KBQBSBBUJQÊÊUUZJ1ÊSOÊJTUFOLPIEBMMB KÊUFUUJJO QPSVLLBB QPJT LPTLB IF PMJ WBU WBJO LBUTFMFNBTTB BMVTUFO MÊIUÚÊ NVLBOBNNF 6UÚTFFO QÊÊTUJJO WÊIÊO FOOFO ZIEFLTÊÊ JMMBMMB 4FO KÊMLFFO PMJ WVPSPTTB TBVOB *MMBO KB ZÚO BJLB OB 6UÚTFFO TBBQVJ NZÚT NVJUB 543 BMVLTJB4ÊÊPMJLPLPQÊJWÊOLBVOJT

5*.FSFMMÊ ,JSKPJUUBOVU*JTB.BOTJLLB "5 5PJOFO QVSKFIEVTQÊJWÊ :LTJ UBLBOB NPOUB FEFTTÊ 1ÊJWÊO PLTFOOVTTBMEP QZÚSFÊ OPMMB:ÚO BJLBOB PMJNNF TBB QVOFFU FOTJNNÊJTFMMF XBZQPJOUJMMF KB (PUMBOOJO TBBSJ JMNFTUZJ OÊLÚQJJSJJO 1VIFMJNFULJOMÚZTJWÊULFOUUÊÊKBWJFT UJULPUJWÊFMMFWJVIVJWBU4VPNFFO


"BNVQÊJWÊMMÊ UVVMJPMJ LPWB KBWBTUBJ OFO QVSKFJUBKPVEVUUJJOLJOSFJWBBNBBO BKPJUUBJO *MUBQÊJWÊMMÊ TBBWVJNNF7JT CZO SBOOPJMMF KPJUB TBJNNF JIBJMMB TFVSBBWBU LPMNF UVOUJB:ÚMMÊ LFMJ LP WFOJ KB QÊÊTJNNF TVSGGBJMFNBBO LPIUJ (PUMBOOJOFUFMÊLÊSLFÊ

SVTUVLTFO FTJJO 5FIUÊWÊ PTPJUUBVUVJ IBOLBMBILPLTJ TJMMÊ LÚZTJTUÚ IBLBTFU KB UBSWJUUBWBU QMPLJU PMJ QJJMPUFUUV FSJ QVPMJMMF WFOFUUÊ -JTÊLTJ PTB TLVVU UJMVLPJTUB PMJ BTFOUBNBUUB 3FJQQBBO UVOOJOLFTUÊOFFOUVVNBJMVOKBTÊÊEÚO KÊMLFFO QPTUJNFSLJO LPLPJOFO TQJ OBBLLFSJNNFMFOTJZMWÊÊOÊ"MLPJ*UÊ ,PLP QÊJWÊO PMFNNF PMMFFU NVLBOB NFSFOZMJUZTLPIUJ,MBJQFEBB LÊSLJKPVLPJTTB UPTJO UBTPJUVLTFMMJTJT TBUVMPLTJTTBPMFNNFWBMVOFFU%MVP 1VSKFIEVLTFMMJTFTUJ QÊJWÊ FJ NVVUFO LBO LFTLJKPVLLPJIJO 3VPLB PO PMMVU PMMVUNVJTUFMFNJTFOBSWPJOFO,PWBTUB HSJMMJNÊJTUÊSBOFU MJIBQVMMBU MJIJLTJÊ ZSJUZLTFTUÊKBUTFNQJTUÊIVPMJNBUUBTJ LBSKJLTJB NVOBWPJUB SPJTLFMÊQQJÊy KPJUVLTFNNFUVMPTMJTUBMMBUJQQVJNVVO GMFFUJO QZTZUFMMFTTÊ TBNBTTB WBVIEJT ,&.FSFMMÊ 5VVLBOKB*MBSJOUBJEPOOÊZUF ,JSKPJUUBOVU+BSLLP"OTBNBB 5BOEFNTVSąBVT ,FTLJWJJLLP KB LPMNBT LJTBQÊJ WÊ BMLPJ PJLFBO WBIEJO LJWV UFTTB LBOOFMMF , Ê Z O O J T U J N N F LPOFFO BLLVKFO MBUBVTUB WBSUFO KB TBNBMMB SBU LBJTJNNF ZÚ Q B M B P O H F M N B O JTLFNÊMMÊ SPJT L F M Ê Q Q Ê Q J [ [ B U NJLSPPO/BN 5VVMJLJO PMJ LÊÊOUZOZU )P CVSHJO LPIEBMMB NZÚUÊJTFLTJ KP UFO LBJWPJNNF TQJOBBLLFSJWB
TB

NFOOFTTÊ UVVMJ LÊÊOUZJ WBTUBJTFLTJ KB MPQQV NBJMJB NVVUUVJ NBJMJO 3VPLBMJTUBO LPIPLPIUBOB NBJOJUUB LSZTTJNJTFLTJ LPPO "BSOFO WBMNJTUBNB w,MPOLVO LBMBw NBLBSPOJLBOBQFLPOJIÚZTUÚ 50 4BBQVNJOFO ,MBJ TFLÊMÊNQQÊSJMFJWÊU QFEBBO ,JSKPJUUBOVU0TLBSJ)VJTLBMB .VVUPJO NJFIJTUÚO WJSFZTUBTPTUB WBTUBTJWBU WFTTBO UPJNJOUBPOHFMNBU 0EPUJNNF NBBMJMJOKBO MÊIFTUZNJTUÊ 7)'SBEJPTTB LVVMMVU WBJIFSJLLBBU BBNVWBSIBJTFTUB BMLBFO7BMJUFUUBWBTUJ LFTLVTUFMVU TFLÊ NVVUBNBB KÊTFOUÊ NBULB SFJUUJQJTUFFMMF WÊIFOJ UVTLBJTFO WBJWBOOVU NFSJTBJSBVT :ÚUÊ LPIEFO IJUBBTUJ UVVMFO PMMFTTB FOJNNÊLTFFOTFLÊ IJMKBJOFO FUUÊ WBTUBJOFO7JJNFIFU LFMMÊ LJMQBJMVO WJFT UJZIUFZLTJÊ IPJUBOVU 3BDF $POUSPM TPSUVJ QBIBBO WJSIFFTFFO KB BOUPJ SJTUJSJJUBJTJB PIKFJUB NBBMJMJOKBO ZMJUZLTFTUÊ 5ÊNÊ TF LPJUUJ NPOJFO LJMQBJ MJKPJEFO QBTNBU UP UBBMJTFTUJ KB BJIFVUUJ NFMLPJTUB IÊTMJOLJÊ SBEJPBBMMPJMMF 5IFJB TVVOUBTJ LVSTTJO LPI UJ 3BDF $POUSPMJO JM NPJUUBNBB FOOBLLP PIKFFTUB QPJLLFBWBB NBBMJMJOKBB LVOOFT TFMWJTJ FUUÊNBBMJWJJWB PMJTJUUFOLJOBJFNNJO JMNPJUFUVO NVLBJTFT TB QBJLBTTB 5ÊMMÚJO PMJNNF KP ZMJUUÊOFFU LZTFJTFOWJJWBO NVUUB BTJBPMJPOOFLTJIFMQ QP UPEFOUBB VVEFMUB LBSUUBQMPUUFSJMUB


,PTLBPMJNNFTJJTZMJUUÊOFFUNBBMJWJJ WBO IVPNBBNBUUBNNF LVJO WBSLBJO MBTLJNNF QVSKFFU JMNBO TFO TVVSFN QJB TFSFNPOJPJUB KB TVVOUBTJNNF LP OFFMMB LPIUJ ,MBJQFEBO TJTÊÊOBKPB .PPUUPSJNBSTTJO BJLBOB UVVMJ UZZO UZJ MPQVMMJTFTUJ KB TBJNNF TJJWPUUVB WFOFFO -BJUVSJQBJLLB MÚZUZJ IZWÊTUÊ TJKBJOOJTUB LPSLFBO KPFO QFOLBO WBS SFMUB ,JJUJNNF OPQFBB WFOFUUÊNNF TJMMÊ LFSSBOLJO PMJNNF KP TJJWPOOFFU WFOFFU QFTFZUZOFFUKBSVPLBJMMFFU LVO QÊÊKPVLLPWBTUBMÊIFTUZJNBBMJB

MVU JMNFJTFTUJLÊÊO UZZUZWÊJOFO UFPL TFFOTB LPTLB IÊO NZÚIFNNJO QPJTUJ LJSKPJUVLTFO NBULBQÊJWÊLJSKBTUB 0TJB TJJUÊ TBBUJJO LVJUFOLJO SFLPOTUSVPJUVB KÊMLJQPMWJMMF4ÊÊTUZOZUPTVVTLVVMVV   

,MBJQFEB KBOP *IBOB 4VVSJJÊJTZZT ,WFSOJ TÊILÚ OKFU /VLVO

1&,MBJQFEB ,JSKPJUUBOVU *OB /BVLLBSJOFO )FM ,PTLB NJFIJTUÚJMMF UBSLPJUFUVU QB TJOLJ SBLLJTVJILVU FJWÊU JTPNNJO IPVLV UFMMFFU VTFBNNBO NFSFMMÊ WJFUFUZO +BMLBVUVNJOFO UVLFWBMMF -JFUUVBO QÊJWÊO KÊMLFFO QÊÊUJNNF IPJUBB QF LBNBSBMMF LPMNFO BBMMPJMMB WJFUFUZO TFZUZNJTFO VJNBIBMMJTTB UBJ KPTTBJO LJTBWVPSPLBVEFO KÊMLFFO PO TBBOVU MÊIJTFVEVO IPUFMMJTTB 5ÊNÊ FJ TJUUFO NJFIJTUÚO TFMWÊTUJ IZWJMMFFO .BBO -JFUUVBTTB PTPJUUBVUVOVULBBO BJWBO LPMNBOOFLTJ TVVSJO LBVQVOLJ WBJLVU ZLTJOLFSUBJTFLTJy 5JFEVTUFMVPTBT UBB TZNQBBUUJTFMUB FOTJUVOOVTUFMVKFO UPNNFQÊÊTJLZMMÊIPUFMMJOTBVOBPTBT QFSVTUFFMMB KB WBUTB LJJUUFMFF SBWJOUP UPMMFOBVUUJNBBOMÚZMZJTUÊ NVUUBQÊÊ MPJEFOBOUJNJB4FOMJTÊLTJFUUÊSPJTLF KPVLPOTBBQVFTTBWBTUBBOPUUPWJSLBJMJKB MÊQÊU PWBU WBJIUVOFFU LBSJUTBOLZMKZL NVVUUVJLJO UÊZTJO ZIUFJTUZÚIBMVUUP TJJO NZÚT WBBLBUBTPTTB QZTZWÊ QÚZUÊ NBLTJ MJFLÚ QFMÊTUZOZU TVVSUB MJLBJT BVUUBBLVNNBTUJSVPLBIBMVB UB KPVLLPBNNF -PQQVUVMPLTFOB PTB QPSVLBTUBQÊÊUZJIBSIBJMFNBBOVTFJLTJ 7BJLLB LFVMBQVOLBTTB OVLLVNJOFO UVOOFJLTJ ,MBJQFEBO LBEVJMMF KB KPV FJ FOÊÊ NVJTUVUBLBBO LJSKPQFTVPIKFM UVJUÊNÊOKÊMLFFOTJUUFOLJOUZZUZNÊÊO NBB QZZLLJSVNNVO TJTÊMMÊ LPFUUVOB OJJIJO QBSBLLJTVJILVJIJOy 5ÊNÊLJO PO UPJTUBJTFLTJ BSWPJUVT NJMMPJO KBU NJFMJQBIB LVJUFOLJO VOPIUVJ LVO LVWB LFJOVNJTFO UVOOF TVPTUVV MBL LPLPPOOVJNNF ZIUFJTFMMF JMMBMMJTFMMF LBBNBBO 4JUÊ PEPUFMMFTTB NJFIJTUÚ LFTLVTUBBOQJIWJSBWJOUPMBBO PO IBKBBOUVOVU LBSUPJUUBNBBO QBJLBM MJTJB IJFLLBSBOUPKB KPULB LJMPNFUSJFO 7BSTJOBJOFO LJSKPJUVTWVPSP UÊMMF QÊJ NJUUBJTFOBOBVIBOBUZZEZUUÊOFWÊUBI WÊMMF PMJ *MBSJ -FNQPTFMMB KPLB LJ LFSJNQJFOLJO BVSJOHPOQBMWPKJFO UBS UFZUUJQÊJWÊOUVOOFMNBULJSKPJUUBNBMMB QFFU SVOPO 7BMJUFUUBWBTUJ UBJUFJMJKB FJ PM
.VJUBJMPOBJIFJUBTVJILV PJLFBQZZL LJLPOF LBWFSJ KPLB PO NZÚT MÚZUÊOZU TVJILVO MPQVUPOBVSJOLP UFNQQV SBUB PNBMMF WFOFFMMF LPSLFBO MBJUVSJO KB LBIEFO IZWJO WBSVTUFMMVO LBOOFO LBVUUBy -",MBJQFEB ,JSKPJUUBOVU5VVLLB)ZUÚOFO

UPJTFOQVPMFOMÊIUJFTTÊTIPQQBJMFNBBO KB MPQQVKFO TVVOOBUFTTB LFJMBJMFNBBO ,FJMBJMVO KB TIPQQBJMVO KÊMLFFO SVP LBJMVOLBVUUBSVPLBLBVQQBBO 1ÊÊTUZÊNNF UBLBJTJO WFOFFMMF QJFOFU QÊJWÊVOFU KB TFO KÊMLFFO JTUVTLFMVB KB UBSPUJOQFMVVUB

.",MBJQFEB -BVBOUBJ WBMLFOJ BVSJOLPJTJTTB NFS ,JSKPJUUBOVU,BMMF-BIUJ LFJTTÊ NJLÊ FOUFJMJ IZWÊÊ VSIFJMV NFOFTUZTUÊ LJTBWFOFJEFO NJFIJTUÚKFO 7JJNFJOFO BBNV ,MBJQFEBTTB BMLPJ WÊMJTFTTÊ SBOUBMFOUPQBMMPUVSOBVLTFTTB JMPJTFTUJ QBMPIÊMZUUJNFO LJMKVOUBBO 5PJTJOLÊWJ5VSOBVLTFOBWBVTPUUFMVT LVOSBTWBJOFOLÊSZUÊZUUJBMVLTFO"B TB LPFUUV UBQQJP KB KBULPTUB UJQQVNJ NVQBMBLTJ UBSKPJMUBWJFO QFLPOJFO KB OFOFJLVJUFOLBBOIBJUBOOVU WBBOWJF NVOJFOUVPUUBNBTUBTBWVTUBIVPMJNBU UJNNF IBVTLBO BBNVQÊJWÊO SBOOBMMB UBOFPMJWBUKVVSJPJLFBMÊÊLFNJFIJTUÚO NBLPJMMFOKBWJSWPLLFJUBOBVUUJFO7F IJFNBOOVVUVOFFTFFOPMPUJMBBO.VV TJTBEF BKPJ NJFIJTUÚU UBLBJTJO WFOFJM UFO BBNVQÊJWÊ TVKVJ MÊIUÚWBMNJTUFMVKB MFFO WBMNJTUBVUVNBBO JMMBO TVVSFFO UFIEFO WFTJUBOLLJFO UÊZUUÚÊ LBOTJFO TQVVMBVTUB ZNT UBQBIUVNBBOFMJ$SFX1BSUZZO 1BJLBOQÊÊMMÊ PMJ UBSKPMMB JMNBJTUB QVS UBWBB KB BJWBO MJJBO LPWBMMB TPJWBB NVTJJLLJB KPUFO TVVSJO PTB NJFIJT UÚTUÊNNF KBULPJLJO NBULBB TZÚUZÊÊO ,BJLJO QVPMJO QJULÊ KB NFOFTUZLTFLÊT QÊJWÊ KÊMMFFO 46,MBJQFEB ,JSKPJUUBOVU7JMMF7JSUBOFO)FSÊUZTOPJOLZNNFOFMUÊKBBBNVQB MBOOBVUUJNJTFOKÊMLFFOQBMBWFSJQÊJWÊO PIKFMNBTUB 0IKFMNBTTB QBJLBMMJTFFO PTUPTLFTLVLTFFO UVUVTUVNJTUB KB UVMF WBO QVSKFIEVLTFO SVPLJFO PTUBNJTUB ,BNBULBTBBOKBNFOPLTJ1ÊÊTUZÊNNF LFTLVLTFFO QPSVLLBKBLBBOUVJLBIUJB 

)BJLFBU KÊÊIZWÊJTFU ,MBJQFEBMMF LPJU UJWBULJOLFMMPZIEFOUPJTUBNBJTTB LVO WJJNFJTFU LÚZEFU JSUBVUVJWBU MBJUVSJTUB KB TJJSUZNJOFO 1BSBEF PG 4BJMTJJO BM LPJ 1BSBEF PG 4BJMT TUBSUUBTJ NVVUBNBO UVOOJOPEPUUFMVMMBLBVQVOHJOTBUBNBO FEVTUBMMB WFOFJEFO LPLPPOUVNJTBMV FFMMB 1VPMFOQÊJWÊO KÊMLFFO TJJSSZUUJJO IJFNBO LBPPUUJTJTTB NFSLFJTTÊ )ÊSÚ QBMMPO WJJNFJOLJO MÊIEFUUZÊ MJJLLFFMMF TVKVJ MPQQVJMUBQÊJWÊ MFQQPJTBTUJ NVJUB BMVLTJBJIBJMMFO OJJEFOUPVIVKBJINF UFMMFO KB QÊJWÊÊ QBJTUBUFMMFO 1BSBBUJO MPQVUUVBBMLPJLPUJNBULBWFTJVSIFJMVJ OFFO 4VSGJOH XJUI UVSLLJMFWZ oTIPX UBSKPTJ IVJLFJUB ZLTJMÚTVPSJUVLTJB KB


LPIUBMBJTFO LPPNJTJB UBOEFNTVSGGB WBJLLBNVVUQBMWFMVUPMJWBULJOLBEPO VLTJB OFFU UZIKZZUFFO 7BMJUFUUBWBTUJ QBJ LBMMJTFFO LZMÊÊO PMJ IJFNBO QJULÊILÚ *MMBO IÊNÊSUZFTTÊ KB LPLBO LÊÊOUZFT NBULB LÊWFMMFO KPUFO KÊUJNNF UÊNÊO TÊ LPUJB LPIUJ KBULVJ UBBT OJJO UVUVLTJ JEZMMJOLPLFNJTFOTFVSBBWJMMFSFJTTVJM UVMMVULSZTTJNJOFOIÚZTUFUUZOÊLVMLV MF ,POFIVPOFFNNF ZMMÊUUJ KÊMMFFO KB WBMPUUPNJFO WFOÊMÊJTWFOFJEFO WÊJTUF NVVUBNJFO UVULJNVTUFO KÊMLFFO VT MZMMÊ.VUUBPOOFLTJ-BUWJBOTBUBNJFO LBMTJNNF KBULBB NBULBBNNF EJFTFMJO WBMPUIÊÊNÚUUJWÊUKPIPSJTPOUJTTB WPJNJOLPIUJTFVSBBWBBQÊJWÊÊ 5*-JFQBKB ,JSKPJUUBOVU1BUSJL4PMJO

50  .ÚOUV,VJWBTUV7JSU TV ,JSKPJUUBOVU.BSJB5VSLLJ "5

4FYUBOUJO KPIUBKBO OÊLFNZT UBQBIUV NBSJLLBBTUBQÊJWÊTUÊPMJUÊMMBJOFO 1ÊJWÊBMLPJSFOUPVUUBWBMMBLPJSBWBIEJM UZIKÊMBBUJLLPUÊIÊO MB KPUBPMJFEFMUÊOZUFQJTPEJLPOFÚMKZU QJMTTJTTÊ 4JJOÊ TJUUFO KPLBJOFO ZSJUUJ ,& 1BWJMPTUB7FOUTQJMT QBSIBBMMB NBIEPMMJTFMMB UBWBMMB QZTZ UFMMÊIFSFJMMÊoPOOFLTJSVPSJJOFJLVJ .ÜOUV UFOLBBO OVLBIEFUUVy :ÚO QJNFJTUÊ ,JSKPJUUBOVU-BVSJ1VVTUJOFO UVOOFJTUB TFMWJUUJJO JMNBO TVVSFNQJB 1ÊJWÊO UBJ FOOFNNJOLJO ZÚO FOTJN POHFMNJBNFJEÊOWBIEJOPTBMUB1BUFO NÊJOFO LPIEF PMJ 1BWJMPTUB ,BVBT WBIEJMMB UPTJO PMJ IJFNBO POHFMNJB NFSFMMFBTUJQBVIBOOVUNVTJJLLJIPV MÚZUÊÊ FIKÊÊ MBJUVSJB NJIJO LJJOOJU LVUUFMJ WÊTZOFFO NJFIJTUÚNNF UVUVT UÊZUZÊ UVNBBO MÊIFT LVPMMFFTFFO LBMBTUBKB LZMÊÊO 4VVSJO PTB NJFIJTUÚTUÊ UZZUZJ *UTF LÚNNJNNF PNJJO NVSNFMJO QF WBJO QJLBJTFFO wLFTLVTUBwLJFSSPLTFFO TJJNNF IPSSPLTFFO KPTUB WÊMJMMÊ IF NVUUB FIUJQÊ QJFOJ SZINÊ UBSLBTUBB SÊTJNNF NBJUUBWBMMF BBNVQBMBMMF )PSSPLTFO LBULBJTJ MPQVMMJTFTUJ LBO NZÚTNVTJJLJOMÊIUFFO OFMUBLVVMVWBwNJFTZMJMBJEBOwoIVVUP 7BKBBO QBSJO UVOOJO QZTÊIEZLTFO KÊM 1FMBTUFUUBWBOBPMJLJOUÊMMÊLFSUBBGFO LFFOPMJBJLBTVVOOBUBLPIUJ7FOUTQJM EBSJOTJKBTUB-BVSJ KPOLBQFSÊÊO7JMMF TJÊ5ÊTTÊLPIUFFTTBWJFUJNNFLJOBJLBB IZQQÊTJLJO SJQFÊTUJ .VVULJO QÊÊTJ IJFNBO QJEFNQÊÊO UVUVTUVFO LFTLVT WÊU OBVUUJNBBO WFEFO SJFNVJTUB KPU UBO WFISFZUFFO UJFUZTUJ VOPIUBNBUUB LVU UBIUPNBUUBBO -JFUUVBTUB NVLBBO UBSUUVOFFU SPVWB .VSTV KB IFSSB ,JM IZMÊUUZKÊCFUPOJSBLFOOVLTJB QJLPOOB TBJWBU LVOOPO LZZUJÊ 5PTJO *MMBLTJQÊÊTJNNF.ÜOUVVOLPLFNBBO NVPWJMFMVKFO TVSGGBVTPNJOBJTVVEFU TBUBNBLJSKBO MVQBBNJB TVJILVIFULJÊ PTPJUUBVUVJWBU UVSLLJMFWZKÊ IVPOPN
NJLTJ.VVUBNBUBJEPLBTLBBUVNJOFO LVJUFOLJO OÊIUJJO B MB 3PPTB KB EVP *MBSJ5VVLLB ,POFFTFFO LJFSSPLTJB KB LPIUJ4VPNFB ,ÊZUJJO WJFMÊ UPTJO QJLBJTFTUJ LÊÊO UZNÊTTÊ LBIEFTTB TBUBNBTTB 7JSPO QVPMFMMB OBVUJUUJJO NFMLFJO BJEPJT UB TOÊHÊSJIFSLVJTUB 5IFJBO QFOUUFSJO HPVSNFUVVOJTUB MÊULJUUJJO UBSPUUJB KB PEPUFUUJJOLPUJJOQÊÊTZÊ

NJFIJTUÚO WBMMBOOVU WPJNBLBT UBSPUJO QFMVVO IVVNB KPLB FTUJ WBIUJQÊÊMMJL LÚÊNNF TVPSJUUBNBTUB UÊUÊ LJSKPJUVT UFIUÊWÊÊOTÊ

5PSTUBJ WBJIUVJ QFSKBOUBJLTJ LFTLFM MÊ 4VPNFOMBIUFB -VQBBWBTUJ BMLBOVU NFSFO ZMJUZT QVSKFJMMB WBJIUVJ UBBT NPPUUPSJO KZSJOÊÊO LVO UVVMJ IZZUZJ MJJBLTJ5ÊIÊOIÊOPMJNNFUPTJOKPUPU UVOFFU WJJLPO BJLBOB 0MJNNF WBMJO OFFU SFJUJLTJ TVPSJNNBO NBIEPMMJTFO FMJTJTÊÊOBKPO½SÚOMJOOBLLFFOWJFSFT 1&,PUJJOQBMVV UÊLVMLFWBBSFJUUJÊQJULJO,FMJOPMMFTTB ,JSKPJUUBOVU0TLBSJ)VJTLBMB IZWÊ FJOBWJHPJOUJLJWJLLPJTJMMBWFTJMMÊ 7JJNFJTFO QÊJWÊO LJSKPJUVTWVPSP PTVJ UVPUUBOVU POHFMNJB 5VSWBMMJTVVT WBS 7BMUUFSJ /JJUUZTFMMF NVUUB MJFLÚ LP NJTUFUUJJOUVULBMMBKBQMPUUFSJMMB UJJOQBMVVO LVVNFJOFO PEPUVT WBJ
"JLBUBVMV PTVJ UBSLBTUJ TVVOOJUUF MFNBBNNF KB BBNJBJOFO OBVUJUUJJO ,BTOÊTJO WJFSBTTBUBNBO MBJUVSJTTB "BNVTBVOB LSVVOBTJ LPUJJOQBMVVO 4BNBMMB UBOLBUUJJO BJNP BOOPT IBM QBBTVPNBMBJTUBEJFTFMJÊ-PQQVNBULB )FJOÊOPLLBBO TVKVJ MÊIJOOÊ TJJWPVL TFO KB UBWBSPJEFO QBLLBVLTFO NFS LFJTTÊ 5IFJBO FOTJNNÊJOFO VMLPNBBOQVS KFIEVTPMJUBLBOBKBLBJLLJPTBMMJTUVKBU NPOUBB LPLFNVTUB SJLLBBNQJB "MVT TFMWJZUZJ IBBTUFJTUB VQFBTUJ o LJQQBSJ OBPMJOKPQBZMMÊUUZOZUTJJUÊ NJUFOWÊ IÊO NJUÊÊO UFLOJTJÊ POHFMNJB UBJ ZMJ QÊÊUÊÊOOFHBUJJWJTJBZMMÊUZLTJÊNBULBO WBSSFMMF NBIUVJ 0MJIBO TFMWÊÊ FUUÊ NPOFUBTJBUUVMJWBUFUFFOFOTJNNÊJTUÊ LFSUBBWBTUBBWPNFSFMMÊ FJLÊLBJLLFFO WPJQJJSVTUVTQÚZEÊOÊÊSFTTÊUÊZTJOWB SBVUVB 5ÊZUZZ FIEPUUPNBTUJ UPEFUB FUUÊWFOFFOTVVOOJUUFMJKBKBSBLFOUBKBU PWBULZMMÊPTBOOFFUUZÚOTÊ ,PPOOVU0TLBSJ)VJTLBMB

3BLLBBUTJOJLPULBU &UTJO TJOVB LÊTJTUÊTJ LÊUFWÊ TJOJLPULB TFVSBLTFOJ UBMWFO ZLTJOÊJTJJOJMUPJIJO1JEÊUIÊO NJOVTUBIVPMUBNZÚTUBMWFO WJJNBJTJOB ÚJOÊ -VQBBUIBO FUUÊ LFWÊÊO UVMMFO QVVOBBU KB QVMFFSBBU NJOVU UBBT LV LPJTUBWBLTJ ­MÊ BOOB NJOVO SVQTBIUBB FOOFO BJLPKBOJ WBBO UBJTU FMF ZIEFTTÊ QBSUJPUPWFSFJU UFTJ LBOTTB BJLBB KB MVPO OPOWPJNJB WBTUBBO BTFJOBTJ IJPNBQBQFSJ WBIB MBLLB KB MVLVJTBUUZÚLBMVU 4JOVBVTLPMMJTFTUJPEPUUBFO TZ5IFJB QT ,ZTZ 1BUSJLJMUB NJUFO KB NJMMPJO WPJU QBSIBJUFO IFN NPUFMMBNJOVB
3FULJLPIUFFOB /BVWP

EƵŽƟŽƚLJƩƂũĞŶũĂdƵƌƵŶ^ŝŶŝŬŽƚŬŝĞŶƚĂůǀŝůĞŝƌŝ^ŬĂŶĚŝŶĂǀŝĂϮϬϭϬũćƌũĞƐƚĞƚććŶEĂƵǀŽƐƐĂ ϮϬ͘ͲϮϯ͘Ϯ͘ϮϬϭϬ͘>ĞŝƌŝǀŝĞŽƐĂůůŝƐƚƵũĂŶƐĂŵĂƚŬĂůůĞ^ŬĂŶĚŝŶĂǀŝĂĂŶũĂĞŚŬćŵƵŝŚŝŶŬŝŶ WŽŚũŽŝƐŵĂŝŚŝŶ͘^ĂĂƚĂƚƐŝŝƐƉććƐƚćƚƵƚƵƐƚƵŵĂĂŶŚƵƌũŝŝŶǀŝŝŬŝŶŬĞŝŚŝŶ͕ƚĂŶƐŬĂůĂŝƐŝŝŶƌƵŽŬŝŝŶ ũĂƵƵƐŝŵƉŝŝŶƌƵŽƚƐĂůĂŝƐŝŝŶŚŝƩĞŝŚŝŶ͊ dĂůǀŝůĞŝƌŝůůĞŽǀĂƚƚĞƌǀĞƚƵůůĞŝƚĂŬĂŝŬŬŝǀĞŶĞŬƵŶƚĂŝŬćŝƐĞƚ;ϭϬǀ͘ͿũĂƐŝƚćǀĂŶŚĞŵŵĂƚ ƉĂƌƟŽůĂŝƐĞƚ͘^ĞŝŬŬĂŝůŝũŽŝůůĞ͕ƚĂƌƉŽũŝůůĞ͕ƐĂŵŽĂũŝůůĞũĂǀĂĞůƚĂũŝůůĞŽŶůƵǀĂƐƐĂŵLJƂƐŽŵĂĂ ŽŚũĞůŵĂĂ͘ /ůŵŽŝƩĂƵƚƵŵŝƐůŽŵĂŬŬĞŝƚĂĂůĞƚĂĂŶũĂŬĂĂŬŽůŽůůĂŵĂƌƌĂƐŬƵƵŶĂŝŬĂŶĂ͘>ĞŝƌŝůůĞ ŝůŵŽŝƩĂƵĚƵƚĂĂŶƉĂůĂƵƩĂŵĂůůĂůŽŵĂŬĞƚćLJƚĞƩLJŶćŬŽůŽŶŝůŵŽŝƩĂƚƵŵŝƐĞƚͲůĂĂƟŬŬŽŽŶϮϮ͘ϭ͘ ŵĞŶŶĞƐƐć͘ >ĞŝƌŝŶũŽŚƚĂũĂŶĂƚŽŝŵŝŝƉĂƌƟŽũŽŚƚĂũĂKůůŝ:ććƐĂĂƌŝũĂEƵŽƟŽƚLJƩƂũĞŶLJŚƚĞLJƐŚĞŶŬŝůƂŶć ƉĂƌƟŽũŽŚƚĂũĂEŽŽƌĂEƵƌŵŝ͘,ĞŝůƚćƐĂĂƩĞƚĂƌǀŝƚƐĞŵĂĂŶŶĞůŝƐćƟĞƚŽĂ͘>ĞŝƌŝŶũŽŚƚĂũĂ Kůůŝ:ććƐĂĂƌŝ ƉƵŚ͘ϬϱϬϱϯϯϴϭϳϯ


4JOJLPULJFO KPIUBKBQFMJ 5VSVO 4JOJLPULJFO UPJNJOOBO QZÚSJUUÊNJOFO WBBUJJ NFMLPJTFO NÊÊSÊWBQBBFIUPJTUZÚUÊ)FOLJMÚWBMJOOBUNVPEPTUBWBULJOTZLTZJ TJO NFMLPJTFO QBMBQFMJO KPUUB KPLBJTFMMF MÚZUZZ TPQJWB UFIUÊWÊ KB KPLBJTFFO UFIUÊWÊÊO TPQJWB UFLJKÊ "MMBPMFWB WJJWBQFMJ IBWBJOOPM MJTUBBTFMLFÊTUJLZTFJTFOJMNJÚO-ÚZEÊULÚKPLBJTFMMFUFIUÊWÊMMFUF LJKÊO )VPNBBNZÚTFUUÊLBBWJPTTBPOFTJUFUUZWBJOQJFOJPTBUPJ NJOOBTTBUBS WJUUBWJTUBIFOLJMÚJTUÊKBUFIUÊWJTUÊ
3FJMBBSFJMBB 3FJMB PMJ TJJT WVPEFO IFJOÊFMPLVVO WBJIUFFTTB KÊSKFTUFUUZ TVVSMFJSJ KPIPO PTBMMJTUVJWBU VVEFO QJJSJO LBJLLJ QBSUJPMBJTFU FMJ UPJTJO TBOPFO 4BUBLVOOBO KB7BSTJOBJT4VPNFO QBSUJPMBJTFU5PLJ NVLBOBPMJQPSVLLBBNVVBMUBLJO NZÚTVMLPNBJMUBBTUJ*UTF TBJO QFTUJO UPJNJB BMBMFJSJO TBWVO KPIUBKBOBKBmJMJLTFUPMJWBUTFOWVPLTJFOOFO MFJSJÊ OPSNBBMJB KÊOOJUUZOFFNNÊU ,VUFO ZMFFOTÊ NVMMB FJ PMMVU QBMKPBLBBO IBKVB NJUÊ KPVUVJTJO TJFMMÊ UBSLBM MFFO UFLFNÊÊO KB BTJBU WBMLF OJWBU TFMLFÊTUJ WBTUB WJJLLPB FOOFO UBQBI UVNBO BMLVB 4BJO OJNJUUÊJO LVVMMB FUUÊPMJ TJO WBTUVVTTB ZMJ TBUBQÊJTFT UÊ SZINÊTUÊ KB TJJUÊ TFVSBTJ TFLVOOJO QB OJJLLJ 4JUUFO NVJTUJO FUUÊ QBJLBMMBPOQBM KPO NVJUBLJO KPIUBKJBKBFUUÊMFJSJMÊJTJTUÊOVPSJNNBUUVMJ TJWBU QBJLBMMF FSJ BJLBBO &J TJJT OJJO QBIB NVUUBLZMMÊLVUJUUJNBIBOQPIKBTUB0MJOIBO WBTUBUVPSF1+KBPMMVUWBTUVVTTBUÊIÊONFO OFTTÊBJOPBTUBBOWFOFLVOUBSZINÊTUÊ

+ÊSKFTUFMZKFOPTBMUBLBJLLJQÊÊUZJMPQVMUB POOFMMJTFTUJ WBJLLBQBJOFUUBKBTUSFTTJÊUZÚO OFUUJJOLJO KPLB TVVOOBMUB 0OOFLTJ PMFO NFMLP JNNVV OJ TFMMBJTFMMF 1ÊÊTUZÊOJ MFJSJ BMVFFMMF QÊJWÊÊ FOOFO UBQBI UVNBO BMLVB KB JTUVUUVBOJ LBOOPMMFLBJLLJ LBNBU TBUFFM UB TVPKBUUVOB WJFSFMMÊOJ KB TFVSBOBOJ QBSJ NVVUB SFJQBT UB QBUJPMBJTUB &FSP KB +VVMJB PPUUF QBSIBJUB  OJJO BKBUUFMJO FUUÊ LZMMÊ UÊTUÊ WJFMÊ IZWÊ MFJSJ UVMFF 4JUUFOBMLPJJUTFMFJSJKBIÊMJOÊ4BJNNF IPNNBU TBWVTTBNNF IZWJO LÊZOUJJO LPT LBLBJLLJWBJLVUUJWBUPMFWBOUBSNPBUÊZOOÊ


FJLÊ BVLUPSJUFFUUJPOHFMNJB JMNFOOZU 5VO UVJPVEPMUBEFMFHPJEBJINJTJÊKPLBTVVOUBBO KBLVOLBJLLJUVMJWBUBJOBLZTZNÊÊONJOVMUB OFVWPBPOHFMNJJOTB OJJOUVOTJOJUTFOJUPTJ UZINÊLTJ5PJOFOJMUBOJLVMVJLJOTJUUFOMFJ SJPQBTUBMVLJFTTB FUUFJUBSWJUTJTJWBTUBUBFOÊÊ KPLBJTFFO LZTZNZLTFFO i,ZTZ &FSPMUB TF POOBWJHBBUUPSJKBUJFUÊÊw

"JOPBNJJOVT NJLÊQFTUJTUÊOJUVMFFOZU NJFMFFOPOWBSNBBOLJOMJJLBBJLB,VOLBJL LJNVVUKPIUBKBUPMJWBUQPJTUVOFFUUFIUÊWJJO TÊKBMPQVULJOPMJWBUPIKFMNBOVNFSPJTTBBO OJJO MÚZTJO JUTFOJ NPOFTUJ ZLTJO LFTLFMUÊ UFMUUBBMVFUUB 0OOFLTJ PMJO PUUBOVU LJSKPKB NVLBBO KB MFJSJTUÊNNF MÚZUZJ NZÚT SJJQ QVNBUUP &JLÊ NJOVO TJFMMÊ QJUÊOZU KBULV WBTUJNBBUB0MJIBOOJJUÊNVJUBLJOKPIUBKJB *TPQMVTTBPMJLVJUFOLJOTF FUUÊNJOVMMBPMJ NBIEPMMJTVVTOÊIEÊNPOJQVPMJTFTUJLBJLLFB NJUÊMFJSJUBSKPTJKBUVUVTUVBVVTJJOJINJTJJO 4FLPSWBTJNPOJOLFSUBJTFTUJLBJLFO ,JJUÊO UPTJTTBOJ LBJLLJB WBOIFNQJB KB LPLFOFFNQJB KPIUBKJB KPULB OFVWPJWBU KB PIKBTJWBU NJOVB 0TBTJUUF TFO OJJO IZWJO FUUÊ UVOTJO LBJLFTUB IVPMJNBUUB PMFWBOJ KPVLPO WBTUVVMMJOFO KPIUBKB FOLÊ QFMLLÊ NBTLPUUJ4FPMJIZWJOUÊSLFÊÊKBNJOVMMBPO KÊÊOZUUBQBIUVNBTUBNVJLFBmJMJT,PLPOBJ TVVEFTTBBOLJOKPVLLPPMJNBIUBWB+PIUBKBU FJWÊU MJWJTUÊOFFU LBIWJMMF QJLLVJTFU FJWÊU KVPTTFFU NFUTÊÊO QJJMPPO KB UBSQPKBU LÊSTJ WÊUSBOHBJTUVLTFOTB KBIPJUJWBUIPNNBO TBUVOOPMMJTFTUJKBNVLJTFNBUUB+PIUBKJTUPO LFNJBQFMBTJZIUFFOKBUVOOFMNBPMJSFOOPO IBVTLB-JTÊLJJUPTWJFMÊ.BUIJBLTFMMFKB&F SPMMFLJUBSBOTPJUPTUB &FSP*MWFTTBMP

-VPOUPPO OVPSUFOTVVSJ ZTUÊWÊ 4FOIFMNBTTB WJJIUZZJMPJTTBKB TVSVJTTB 4FOIJMKBJTVVEFTTB LPLFF+VNBMBO MÊIFJTZZEFOKB LVVMFF IFSLÊTUJ-VPKBO QVIFFOKBPQQJJ SBLBTUBNBBO*TÊO LÊEFOIFSLLÊÊ LPTLFUVTUB 0UFLJSKBTUB7ÊJOÚ&)ZWÚOFO ,VOTUFOOJFNJLVUTVV 
7ÊJOÊNÚJTFO FWÊTSFULJ

4VEFOQFOOVUTVLFMTJWBU,BMFWBMBOJI NFFMMJTFFO NBBJMNBBO NBSSBTLVVO BMVT TB &SÊLÊNQÊMMÊ QJEFUUZ TVEBSJSFULJ PTVJ QBIJNQBBO nVOTTBBBMUPPO KB NFMLFJO QVPMFU  JMNPJUUBVUVOFJTUB QFSVVUUJ TBJSBTUVNJTFOUBLJB NVUUBNVLBBOUVMMFFU NVJTUBWBU WBSNBTUJ WJFMÊLJO UBSVU 7ÊJOÊNÚJTFO TFJLLBJMVJTUB VOPIUBNBUUB 4BN NPOUBPOUBBUBJ-FNNJOLÊJTFOSFULJÊ 4VEBSJSFULJFO UVUVU LFJUUJÚIFOHFUUÊ SFU ,BJUTVKB*MLLB MPJIUJWBULPLPLBOTBM MFLFMQBBWJBBUFSJPJUBQFSKBOUBJJMMBTUBBJOB MBVBOUBJJMUBBO BTUJ KPUFO KPVLLP KBLTPJ NBJOJPTUJ SBLFOUBB JUTFMMFFO o OP FJ QV IVUB TJJUÊ NJUÊ S B L F O O F U U J J O FUUFJ LVLBBO WBBO UVMF TJUÊ S Z Ú T U Ê N Ê Ê O &EFT SBTUJSBEBO LJFSUÊNJOFO OJ HFSUFMUUPJOFFO LJFSSÊUZTQVMNJ OFFO KB LBSUUB NFSLLFJOFFO FJ FTUÊOZU 7ÊJOÚ MÊO WÊFO FUF OFNJTUÊ LPIUJ M B V B O U B J J M M B O KB TBNBMMB LPLP


SFULFOIVJQFOUVNBBo4BNNPOSZÚTUÚÊ )JJEFOIJSWFÊLPJUFUUJJOIJJIUÊÊLJJO OJ KB -FNNJOLÊJOFOLJO LBTBUUJJO VVEFM MFFO FOOFO LVJO 4BNQP MÚZUZJ 1PIKPMBO -PVIJ PMJ LVJUFOLJO WBSUJPJNBTTB BBSSFU UBBO KPUFOBJWBOUVPTUBWBBOJINFLPOFFO OBQQBBNJOFOFJLÊZOZU-PQQVKFOMPQVL TJ 4BNQP TBBUJJO LVJUFOLJO BOBTUFUUVB KB NBULB LPIUJ JM ,FMQPSFULJ UBOVPUJPUB QÊÊTJ LBJLFOLBJLLJBBO BMLBNBBO POOJTUVOVU KPQB .BIUBWB TF JMUBOVPUJP PMJLJO -JFLJU MÚJWÊU LPSLFBM MF KB QBMBWBO QVVO MÊNQÚ UVOUVJ LBVLB OBLJO .VVUBNB IFOLJMÚ ÊJUJLFSIPTUB KB .FIUPWBSUJPTUBPMJNZÚTLJOQBJLBMMB UB SJOB QPMVTUB KÊJ WBSNBTUJ NPOFO NJFMFFO JUÊNÊÊO ,FMQP SFULJ LBJLFO LBJLLJBBO POOJT UVOVU KPQB

.JTUÊPOQJFOFUQPKBU UFIUZ -PSVO NVLBBOIBO QPKBU PWBU NVVO NVBTTBTBNNBLPJTUB FUBOPJTUBKBLPJSBO IÊOUÊUVQTVLPJTUB &O LVJUFOLBBO VTLP FUUÊ OZLZOVPSJTP FOÊÊ TVPTUVJTJ NPJTFFO SBWJOUPPO 4VEBSJSFULFMMÊTBQVTLBBLVMVVNFMLPJ TFTUJLVOQPKBUNÚZSZÊWÊUQJULJONBJUBKB NBOUVKB+PUFOSFULFMMÊQJUÊÊPMMBTJJTSBWJU TFWBBSVPLBB 1JFOFU QPKBU PWBULJO OZLZÊÊO UFIUZ KÊ NVVO NVBTTB KBVIFMJIBTUB MJIBQVMJTUB NBLBSPPOJTUB QVVSPTUB IFEFMNJTUÊ MFJ WÊTUÊKBNFIVTUB ,VWBTTBFSÊTLFTLFJOFOBJOFTPTB wQBSUJPQPKBOVOFMNBw OJNJUUÊJO FSJOÊJTJÊLJMPKBKBVIFMJIBB

5FLTUJ0MMJ+ÊÊTBBSJ ,VWBU0TLBSJ"MIP
)ÚZIFOFU 7JMMJOIVIVONVLBBOJUTF ,VMVOFFOWVPEFOBBJLBOB %BSVEFPMJTJKPTLVTPMMVU 3VPUTJOLVOJOHBTLJOUBJTJ PJLFBTJOJLPULB7BSNFOOVTUB QJJQBIUBB5IFJBMMB UJFEPMMFPEPUFMMBBO +VVSJTBBNBNNFUJFEPO NVLBBONBBJMNBBOPMJTJ JMNFTUZOZUVTFBNQJBLJO TJOJLPULBVOUVWJLLPKB0OOFB VVTJMMFWBOIFNNJMMF

+PVMVLPSUUJUVPKPVMVUVOOFMNBB .VJTUBQFSJOUFJTFU54,O KPVMVLPSUJU ,PSUUJFO MBBKBBO WBMJLPJNBBO UVUVTUVUUF IFMQPJ UFO OFUJTTÊ PTPJUUFFTTB IUUQXFCTIPQTJOJLPULBU PSH

5JMBVLTFOWPJUFIEÊTVPSBBO XFCTIPQJTTB   TÊILÚQPTUJUTF    UBJLPMPMMB 


,PULBOTJJQJ QPJLB

&MÊNÊO7BMUUJLPSUJUKotkansiipi 2/2009  

Turun Sinikotkien jäsenlehti Kotkansiipi 2/2009

Kotkansiipi 2/2009  

Turun Sinikotkien jäsenlehti Kotkansiipi 2/2009

Advertisement