Doarpskrantsjemaaie2017web

Page 1

EASTEREIN, maaie 2017

ou r T : a m te

DOARPSKRANTSJE


Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Nr 5 2017

We hiene wer ris sin yn in temanûmer en sa

Kolofon

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw.

as jim oan de foto op de foarkant sjen kinne is dat dizze kear: Trou Want tochten we der kinne we ferskate kanten mei út: Trou oan dysels, trou oan it

geloaf, trou oan dyn wurk mar ek fertrouwen ha yn elkoar. Foaral dat lêste hat wat mear

omtinken krigen mar we tinke dat jim dit wol wurdearje kinne. Folle lêsplesier tawinske

Kopy doarpskrante: doarpskrante@easterein.nl, as by Hinke Kuiper, Hofsleane 21 Kopy doarpswebsite: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl/Facebook:Fraach&oanbod&sa Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk: Drukkerij Van der Eems Foto foarkant: Annemarie Schotsman Kopydatum: de kopy moat foar woansdei 24 maaie by ús wêze. It folgende krantsje komt út op freed 2 juny.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


DOARPSAGINDA

DOARPSAGINDA

Moandei 1 maaie Grof húsôffal *

Freed 2 juny Federaasje jeugd KF Easterein

MFS De Skoalleseize

16.00

Sneon 3 juny Ofslúting seizoen vv SDS

MFS De Skoalleseize

Hiele dei

Snein 4 juny Pearkekeatsen KF Easterein

MFS De Skoalleseize

12.00

Tongersdei 4 maaie Ophelje Elektryske apparaten * Deadebetinking

Troch it hiele doarp

Troch it hiele doarp Keunstsintrum Wynserdyk

Freed 5 maaie Befrijdingsdei

07.00

07.00 19.30

Hiele dei

Woansdei 10 maaie Ledepartij jeugdkeatsen Jiergearkomste GEKE

MFS De Skoalleseize MFS De Skoalleseize

15.00 20.00

Freed 12 maaie Boatreiske 60+

Mei de Simmerwille

11.00

Sneon 13 maaie Ald papier SDS1 – Heerenveense Boys1 Muzyk (i.f.m. lêste thúswedstriid)

Troch it hiele doarp MFS De Skoalleseize MFS De Skoalleseize

09.00 14.30 17.00

Snein 14 maaie KNKB Froulju haadklasse KNKB Froulju 1e klasse Ledepartij manlju (t.i.l.) Ledepartij froulju (t.i.l.)

MFS De Skoalleseize MFS De Skoalleseize MFS De Skoalleseize MFS De Skoalleseize

11.00 11.00 12.00 12.00

Woansdei 24 maaie Ynleverje kopij doarpskrante

doarpskrante@easterein.nl

Snein 28 maaie Okkema-partij

MFS De Skoalleseize

Hiele dei

12.00

(* oanmelde by de gemeente)

Boppesteande ynformaasje helje wy fan Easterein.nl (aginda) en fanút de mails dy’t wy krije fan ferienings. Ha jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei doarpskrante@easterein.nl

It geheim fan… 2017 – 25 jier trout Gerke Jellema en Petra Dijkstra (Singel): dingen apart fan elkoar dwaan, mar ek tiid meitsje foar elkoar en leuke dingen mei elkoar dwaan.


Eastereiners op de planken Siebo Boersma spilet dit jier mei de musicalopleiding Muzt in Sneek it stik Petticoat. 26,27 ,28 maaie en 2,3 juny yn theater Sneek. Kaartferkeap en info fia theatersneek.nl Mette Stap en Stern Kok dogge dit jier mei oan it Berne Iepenloftspul yn Easterwierrum. Tegearre mei noch 31 oare bern oefenje sy moannelang, twa kear yn ‘e wike,oan in nij stik, spesjaal foar dit jier skreaun troch Peter Sijbenga, mei de titel _PIETJE BELLE EN DE BINDE FAN ‘E SWARTE HÂN. Der binne sân foarstellings yn juny/july; de premjère is op 22 juny. De kaartferkeap is los op www.bis2017.nl. Op ‘e site fine jimme de nijste ynformaasje en foto’s. Frans Stap makket dit jier syn toanieldebuut yn it stik “It kistke fan Sybrant Roorda”. Lokaasje Teater yn Spannum. Utfierings: 15,16,17 en 18 juny. Sara Orsel en Lisa Sijbesma binne troch nei de finale fan Sjong 2017. Sjong is in twajierliks Frysktalich sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier. Sara en lisa sille op 3 juny yn de Neushoorn yn Ljouwert de sels skriuwne tekst op it orizineel: Remedy fan Adele sjonge. De earste priis hawwe Sara en Lisa al binnen want ynkoarten komt de fideoklip fan Sara en Lisa op YouTube. Wolle jim Sara en Lisa bystean yn de Sjongfinale? Stjoer dan in mail nei sjong.nl@gmail.com. Losse kaarten binne te krijen fia Neushoorn en kosje € 8,50 it stik.

6

@defabriek058

verbeter- en procesmanagement

facebook.com/defabriek058

doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


It is elke kear wer oars, elke kear wer bysûnder

In petear mei Jetske Santema- trou-amter by de Gemeente Littenseradiel

(troch Yvonne van Beem)

Fan âldsher is maaie de troumoanne. Dat hie te krijen mei de nije kontrakten die de boeren mei de feinten en fammen ôfsletten. Yn in pear dagen wie de oerheveling fan it personiel, je moasten dan ek trouwe want dan mochts yn in arbeidershúske komme te wenjen. Tsjintwurdich is it foarjier ek noch wol in populêre perioade mar dat hat it mei kontrakten neat mear te krijen… Trouwe is in offisjeel barren en wurdt dien troch in trou-amter fan de gemeente. Jetske Santema (Wynserdyk) is san trouabamtner. Sûnt 2005 trout se ûngefear tsien stellen per jier. Foar eltse brulloft makket se in eigen persoanlik ferhaal. “ It giet derom dat it ferhaal oanslút by it pear dat trout, se moatte har der thús yn fiele”. It is elke kear wer oars, elke kear wer bysûnder, gewoan hiel erch leuk om te dwaan! Hoe bist eins trou-amter wurden? Yn 2005 stoppe Corrie Dijkstra as trou-amter en waarden der twa nije minsken socht. Ik ha doe sollisitearre. Earst hie ik in gesprek en dernei moast ik in speech meitsje. Dat wie de fjoerdoop. Tegearre mei Sjierkje Plantinga bin ik doe oannommen. We bin doe nei de rjochtbank yn Ljouwert west foar de beëdiging. Je krije dan in papier fan de rjochter mei derop de tekst datsto oanstelt bist as “ buitengewoon ambtenaar” . Dit moat elke fiif jier wer ferlinget wurden. De rjochter makke doe noch de grap dat hy sei dat we inoar oan it wurk holden: jimme trouwe se en ik skied se wer…Ik fûn dat wol humor.

Wat sprútst dy sa oan? Ik wurke destiids yn de krisisopfang yn Burgum, in protte fertriet en swiere dingen en ik tocht as trou-amter ha ik ek ris wat feestliks, wat moais. Dit kaam net hielendal út want elk húske hat syn krúske. Der binne minsken dy ek fertrietlike saken meimakke ha en dat prebear ik ek in plakje te jaan yn de trouspeech. Hoe pakst it oan? Ik ha ien kear in gesprek mei de minsken. Oan de hân derfan meitsje ik it ferhaal wêryn se harren, as it goed is, herkennen. Soms kinne minsken muoilik om gong kommen omdat se de fragen net went binne sa as “werom fine jim mekoar leuk?”. Mei “no samar” nim ik gjin genoegen, dan freegje ik wol troch en dan ûntstien soms ek al moaie dingen. Dat fyn ik al in kadootsje. It is belangryk om oan te fielen hoe as de minsken binnen, wat past by dit stel? Sommigen sitte op in rôze wolk en oaren binne sa nochter as in pak spikers. Yn it lêste gefal moast it hiel gewoan, hiel basic hâlde. It giet derom dat it ferhaal oanslút by it pear dat trout, sa moatte har der thús yn fiele. It moat in glâns wêze oer de dei, der kin wol fertrietlike dingen yn sitte want as je it net neame is it der ek wol mar ik benaderje it wol altyd fan út it positive. Ik fyn wol dat de speech in bepaalde status ha moat, it is net it jûnsfeest. It is in plechtich momint fan de dei wêrby fansels ek wol lake wurde mei. Alles kin by my as it mar netsjes bliuwt. Jetske hat derom ek altyd har toga oan. Dan fiel ik my in oar persoan, echt in amtner yn funksje. It jout in bepaalde status. Wat is foar dy it moaiste aspekt fan dit wurk? As ik myn ferhaal doch dat de minsken it herkenne en dat de âlders de erkenning krije fan de bern dat fyn ik belangryk. Wannear de âlders geniete, oh ja, sa wie it. Foar my binne dat wiere kadootsjes. As ik sjoch dat de speech in posityf gefoel jout en de minsken as it ware optilt wurde om feest te fieren. De wardearring nei de tiid is ek moai, yn wat foar foarm dan ek: foto’s, blommen, in (geboarte)kaartsje, ik wit dan dat it goed wie.


Hast ek in hannelsmerk, iets typysk Jetske? Ik fyn it moai om mei in tema te wurkjen. It moat opploppen en ik moat tinke, ja dit klopt by it ferhaal fan dit breidspear. Bygelyks hie ik kear it tema “ hout” mar ek “ toen was geluk heel gewoon”. It kin dus fan alles wêze. Yn Littenseradiel binne allegearre oare troulokaties dan it gemeentehûs: yn it kafee, by minsken thús, Unia state yn Jellum. Wat it trouwen in ekstra tintsje jout, der binne in protte mooglikheden. Neist Jetske binne der noch twa froulju die trou-amter binne, it is dus echt in frouljusbusiness.

Doch it foar dyn doarp!

Yn 2018 wurdt Littenseradiel opsplitst as gemeente. Jetske wit noch net as se yn de nije gemeente Súd West ek as trou-amter oan de slach bliuwt. “ Miskien is it dan ek wol moai west. Der binne noch safolle leuke dingen dy ik noch dwaan wol en dat kin dan ek wer.”

Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Krekt trout Freed 7 april 2017: Sjouke en Lysbet

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Puzel


Fertrouwe op dysels en op de pols...

foto Sandra Sijbesma

Hea! Tongersdei 20 april wie Omrop Fryslân tillefyzje yn Easterein om opnamen te meitsjen foar it programma Hea! Se wiene tipt troch Hinke omdat se efter harren hûs dwaande wiene mei in megahut midden oer de feart. Manmachtich wie der oan wurke. De omrop fûn it nijsgjirrich genôch om efkes lâns te kommen. Wannear as it útstjoerd wurdt is op it momint fan skriuwen noch net bekend.

D! NIEUW IN FRIESLAN

en? t willen leren bespel en m ru st in n ee g aa ment of zou je gr s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz f de ee Dan ben je bij M ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. ge fessionele en ze s of zelfs licht- en Je krijgt les van pro r, drums, zang, ba aa git rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l Nu moaiol GkerritgHiintgast avoorr meer informesatlaien,d.nl Bel of ziekschoolfri u m t@ ri er g / 8 7 5 06 184 21

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww


LET’S PLAY BRIDEZILLA -Trouwjurken passen voor de lol Troch Anneke van Beem

Wij as redaksje moasten fansels ek wat mei it tema “Trou”. Op in stuit seagen we in advertinsje fan”Let’s play Bridezilla”. Dat wie it! Miskien aardich om mei ús allen efkes op de foto te gean yn in troujurk/pak! Ik belle mei Annemarie en dy wie ek direkt enthousiast. We bin der mei ús fiven hinne west. Wat in beleving, it is mear dan de muoite wurch! Hjir wat mear oer LET’S PLAY BRIDEZILLA. Annemarie Schotsman komt oarspronklik út de buert fan Alkmaar en sûnt 1999 wennet se yn Spannum. Se hat jierren yn in bruidswinkel wurke yn Frentsjer. It wie altyd machtich moai wurk. De bruid mei har gefolch. Faaks sitte der dan ek froulju by, die sels al bygelyks lyts trout bin of trout binne at se swier binne of dames die net trouwen gean. En op in bepaald stuit komt dochs altyd de fraach “mogen we ook eentje passen?”en dat is natuerlik lêstich. As bruid wolle je fansels net in jurk keapje wer al “yn boarte is“. It siet Annemarie mar yn de holle om der wat mei te dwaan en op 1 april 2016 binne se begongen. Minsken de mooglikheid bieden om troujurken te passen foar de lol. Se wie oan it strúnen op internet foar hiel wat oars, mar se stuite op 23 troujurken, it hie sa wêze moatten. “We gaan het zelf doen“! Se dogge it mei harren beide, Otto en Annemarie. Earst mei 23 jurken op in rek. De auto waard omruile foar in Multipla wer de stuollen ût kinne. Der moast ek in namme komme, der is ek goed oernei tocht en “Let’s play Bridezilla” is precies , hoe oft it is. Der moast ek in logo komme en Annemarie hie ris in foto sjoen fan fjouwer froulju en har middelste dochter (se ha 3) hat dit sa moai tekene. Se koene hast los. Der is ek in facebook pagina troch harren sels ynelkoar setten. Se gongen jûns online en om 22 oere wie de earste boeking. It wie in grut sukses. Se wiene samar foar in party seis oeren ûnderweis inklusief reistiid (ynt begjin kamen se by de minsken thûs) dat moast oars. Yn july waard der al om sjoen nei in pand. Earst ien keammerke wer se elts ûntfongen en ek de jurken hongen, letter in wat gruttere keamer en no hiere se in grutte romte yn datselde gebou. Se hawwe in moaie ûntfangst romte en dan it walhala foar guon froulju. Der hinge ûnderwilens san 150 jurken. Die strûne se fan marktplaats of die wurde donearre. Foar elk is der wat by. Se hawwe maten fan 32-34 oant 56.

Annemarie en Otto sitte net stil, oeral wurd der reklame makke, sa kaam ik op myn wurk de folders tsjin, sjoch ik de bus no wol gau ris rieden en wiene se lêst by Muzyk yn bedriuw (Omrop Fryslân) ek ha se in priis krigen foar beste startende ûndernimmer……. Hoe sjocht in party der út? Je wurde ûntfongen mei kofje as tee. Earst efkes oan de tafel en dan komme je yn die romte al hielendal yn de stimming. Dernei op nei de jurken… Annemarie freget wat je wolle en dan passe. Der hingje allegearre accesoires en der stean ek wat skuon. Je kin der op›t heden ek hier en makeup by bestelle. Dit dogge se dan wer yn gearwurking mei de pleatslike ûndernimmers. Je freegje je miskien ôf, foar wa is dit leuk? No foar freondinne klupkes, mem en dochters, nichtendei, frijgeselle partys. Mar der wurde ek lêste winsken ferfúld, noch ien kear yn in jurk.. Je kinne it sa gek as moai net betinke Ien kear binne der mannen west. Mar dat is net geskikt. It is echt in frouwe útsje!! Op de fraach, as je de jurk ek keapje kinne of hure meie, is it antwurd nee. It is echt foar dêr om mei te boartsjen mar yn oerlis kin der hyl folle ha ik wol yn de gaten. Ek mei wy noch efkes yn it gasteboek sjen, allinnich mar lovende wurden…. Wat een geduld, wat een toppers… “een droom is uitgekomen“… Otto en Annemarie tige tige tank!!!!


FUORT MAR LOS fiert harren 40 Jierrich jubileum!

Dêrom in oprop foar alle minsken dy’t graach nochris spylje wolle en der nocht oan ha om mei in leuke groep in prachtich stik del te setten. Ha jo belangstelling as fragen? Nim kontakt op mei Baukje Stavinga 0613105470 info@letterfretter.nl Ledegearkomste Fuort Mar Los, 19 april 2017 Fuort Mar Los koe 16 leden wolkom hjitte op de gearkomste fan 19 april. De belangrykste punten op in rychje dy’t bepraat binne:    

De jongerein en it folwoeksenentoaniel ha oankommend winterskoft in jubileum (resp. 5 en 40 jier) Regy fan de jongerein wurdt dien troch Friek Kosse en Linda Petra, dy fan it folwoeksenentoaniel wurdt dien troch Trudy de Vos. De presintaasjejûn is fêstlein op 20 septimber 2017. De 1e repetysje fan de jongerein (sy spylje it stik Alladin) is fêstlein op 9 septimber 2017.

Yn de ledegearkomste is foarsteld en goedkard troch de leden: Foarstel: om allinne minsken dy’t stiper binne foar €12,50 in frijkaart foar de toanielfoarstelling te jaan. Dyjinge dy’t stypje foar €5 en €7,50 krije dus gjin frijkaart mear. Dit hat alles te krijen mei it feit, dat it oars net mear út kin foar ús ferieniging. Bestjoer Fuort Mar Los


Damclub D.O.S. Tiisdei 28 maart hat de damclub it seisoen wer ôfslúten yn de kantine fan de Skoalleseize. Dat betsjut altyd in tige gesellige jûn mei in protte prizen, sadat elk wol mei wat nei hûs giet. Sommige froulju nimme sels de fytstassen mei, dan wit je it wol. Spitigernôch moasten we dyselde midje fernimme dat ús âldste lid Harm Bergstra hastich ferstoarn wie. Ek al sjoch je it faaks wol oankommen, it bliuwt in slach, fral foar de neiste famylje, mar ek foar ús club. Wat wie er grutsk op syn oerwinning in pear wike lyn tsjin Ouwsterhaule, dêr’t we dy club foar it earst mei fersloegen. We hawwe him yn stilte betocht. Yn’e klubkompetysje 1e klas is Rein Strikwerda kampioen wurden en mei de Printerij Van der Eems bokaal in jier te pronk sette. Oer promoasje/degradaasje moatte we yn septimber noch te set troch it weireitsjen fan Harm. Jacob de Jong waard knap twads. Yn de haadklas wie Klaas Louwsma net te ferslaan, hy mei as klubkampioen noch in jier op de Mech. Bedriuw BOS beker passe. Ultsje Bouma waard royaal twads. Yn de Sudwesthoeke kompetysje hat DOS it ridlik dien mei twa oerwinnings. Dêrmei hanthavenje we ús yn’e tredde klas. Ultsje Bouma skode de measte punten foar ús byelkoar (2 x wûn en trije kear remise!) yn’e haadklas en Rein Strikwerda die dat foar it 2e seistal, sei it nei lotsjen mei Sake Strikwerda. Beide mannen krigen in wikselbeker mei foar harren prestaasje. Yn’e groepskompetysje noch trije winners: groep C – Gerrit Keuning (dy beker is noch poater!) groep B – Jacob Greidanus (vette priis) groep A – Geart Dijkstra (nei lotsjen mei Klaas Louwsma) Ek dizze mannen in prachtige wikselbeker, nagelnij en beskikber steld troch it Stipepunt Easterein. Hoewol’t der noch 21 partijen spile binne, kamen we net echt mear ta oan de sneldamkompetysje. Minder swit en klamme hannen dus, mar ek gjin winners en bekers. Oare kear better.

En doe stiene der noch twa tafels fol mei krigen en meibrochte prizen foar in pear rûntsjes bingo en net te ferjitten de grutte ferlotting. De haadpriis fan de ferlotting, in troch Lolke’s Gré opmakke koer mei allerhande lekkers, bedarre by Lolke sels! Mei alle oare prizen dy’t hy al wûn hie, koe er no wol thúskomme, sels sûnder dat er earst de pet troch de doar hoegde te smiten. Wolle jo ek in winterskoft lang in gesellige tiisdeitejûn hawwe? Nim dan ris kontakt op mei Lolke Bouma yn Easterein (0515-331352) of Klaas Louwsma Wommels (0515-332129). Dwaan!

Ridder

In de Orde van Oranje-Nassau We wolle op dizze wize ús redaksjelid Jan Hiemstra fan herte lokwinskje mei de beneaming ta Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hy krige de ûnderskieding foar syn ynset foar: it keatsmuseum, de Jong Feintepartij, syn wurk foar de rie fan tasjocht by de Rabobank en it foar it skriuwen fan in lesmethode foar it middelbaar underwiis (bron: Ljouwerter krante). Se binne it doarpskrantsje noch ferjitten ;-)

Bibliotheeknieuws Maandag 8 mei hebben we de laatste Haak maar Aan van voor de vakantie. We beginnen om 14.00 uur en gaan door tot ongeveer 15.30 uur. Nieuwkomers zijn altijd welkom. En als je wilt leren haken is er wel iemand die het kan voordoen. Op maandag 15 mei is er een voorstelling van Inkipinki. Het gaat over kleine walvis en Inkipinki speelt de voorstelling met grote poppen. De activiteit is geschikt voor kinderen van 3 – 8 jaar. Aanmelden graag via onze website of aan de balie.


Trouw in de Kerk De redactie vroeg me een stukje te schrijven over ‘Trouw in de Kerk’. Ik vind dat best een lastig thema, maar al schrijvend merk ik dat ook zo maar zo op papier staat. Tenslotte klinken de woorden ‘Trouw’ en ‘Kerk’ nog altijd goed bij elkaar. Want wie kent ze niet: de prachtige plaatjes van een schitterend witte bruid met daarnaast een glunderende bruidegom, de laatste ietwat onwennig strak in het pak, omringd door met rijst strooiende familieleden voor de grote deuren van een eeuwenoude kerk? Of mooier nog: twee van zulke bruidegoms daar naast elkaar? Wanneer mensen praten over de kerk is dat vaak het plaatje dat bij hen boven komt, want op negen van de tien foto’s waar een kerk op staat, komt ook een gelukkig bruidspaar in beeld. En toch gaat wat we in die kerk met elkaar vieren nog net boven dat geluk uit. Misschien dat er daarom op de meeste kerken een toren staat: die wijst de hele dag omhoog, boven alle gelukkige stelletjes uit. In de Kerk vieren we de trouw van God. Als je erop gaat letten kom je dat op bijna elke bladzijde van de Bijbel tegen. De verhalen daar staan dicht bij ons leven, er gaat net als bij ons steeds weer iets mis. De plaatjes worden zeker niet geselecteerd op hun geschiktheid voor Facebook. Het hele leven met z’n ups en downs wordt er beschreven. Ook van de momenten waarop het volk van God de mist ingaat wordt eerlijk verslag gedaan. Maar daarna begint de Heer met hen opnieuw. Steeds weer: met Noach, Abraham, Jozef in Egypte, het volk Israël in de woestijn, de koningen met hun malle streken en ga zo maar door. Er is in al die verhalen bijna geen geloofsheld te vinden die niet tenminste één keer helemaal onderuit gaat. Dat daarna de Heer weer vol vertrouwen met hem verder gaat, dat is de boodschap van het Evangelie. En zo vieren we met Kerst dat God als mensenkind ons leven delen wil, met Pasen dat Hij na de donkerste nacht het licht van het leven weer laat stralen, met Pinksteren dat verslagen mensen van Hem mogen getuigen en elke zondag dat Hij met óns weer begint. Het ja-woord dat mensen in de Kerk elkaar geven wijst daarnaar omhoog. Ons ‘Ja’ is menselijk. Ons ‘Ja’ is breekbaar. En daarom blijven we bidden dat zijn ‘Ja’ ons zal dragen. Dat is de reden waarom zoveel mensen trouw in de Kerk komen. Ze vieren daar niet hun eigen trouw. Ze schuilen even bij Hem die de Trouw zelf is. Ze vieren een nieuw begin. Dat is trouw in de Kerk. ds. Riemer Praamsma

Ald papier Wilhelmina

Eltse twadde sneon fan ‘e moanne komme de leden fan Wilhelmina Easterein mei trekker en wein troch it doarp om jo âld papier op te heljen. Mei nocht wurde alle doazen troch jong en âld op ‘e wein setten en yn ‘e container goait. Goed foar ús kondysje en it kweekjen fan spierballen ;-) Foar ús kristlyke fanfare korps is it âld papier in belangryke boarne fan ynkommen. Wy fyne it dan ek geweldich dat jim as doarpsgenoaten alle keren it âld papier foar ús bewarje en klearsette, wêrfoar ús hertlike tank! At it reinig waar is, is it better dat dit moarns dien wurdt, fanwege it troachweakjen ‘s nachts. Troch it ôfjaan fan it âld papier wurkje jo ek mei oan in better miljeu. Derfoar graach yn doazen of papieren pûden(gjin plastic) oanleverje. Dat Wilhelmina in aktief korps is, is jim fêst wol bekend. De kommende tiid stiet yn it teken fan ús dielname oan it Wereld Muziek Concours yn Kerkrade. Begjin maaie in stúdzjewykein yn Gorredyk, 10 juny Ijsselfestival yn Zwolle, 25 juny in tintetjinst en Try out yn Easterein en 2 july in Try out yn Gorredyk. Jim binne allegear fan herte útnoege om ris de muzyk te hearen dy’t wy spylje op de ‘Olympische spelen fan de korpsen’ op ien fan ús Try out konserten! Hertlike groetnis, Ut namme fan bestjoer en leden fan Wilhelmina, Tina de Boer


Snypsnaren troch Jan Hiemstra De húsfrou De measte froulju wiene ‘húsfrou’. Sy wiene thús en de manlju der op út: dy wiene kostwinner. Yn de middenstânshúshâldingen en by de komelkers wie dat wat oars; dêr hie de frou in dûbeldrol: de húshâlding en it bedriuw. Mar yn alle gefallen moasten de froulju der foar soargje dat de húshâlding op oarder wie. Hiene se foar harren trouwen in baantsje as faam by in ‘deftige ‘ húshâlding of op in buorkerij, of op in kantoar, of wiene se skoaljuffer: mei it trouwen wie dit meastal foarby. It wie sels noch folle gekker. Sadree de froulju trouden wiene se net mear ‘hannelingsbekwaam’. Dat stie yn de wet. Earst yn 1956 waard dizze wet ôfskaft. Foar dy tiid mochten troude froulju gjin bankrekken iepenje of sûnder tastimming fan de man op reis. Foar it dwaan fan de deistige boadskippen krige se húshâldjild en de goedkarring fan har man om dy te beteljen. De kostwinner koe dochs net de hiele dei thúsbliuwe! Hiene froulju foar harren trouwen in baantsje by de oerheid, of wiene se skoaljuffer, dan waarden se op grûn fan in wettelike regeling út 1924, dy ’t ûnder druk fan de tsjerklike partijen der kaam, op de dei fan harren trouwen ûntslein. Dan koene se in tawijde oare helte, mem en húsfrou wurde. Us lân wie jierrenlang in Saoedi Arabië oan de Noardsee! It wurk yn ‘e hûs Foar de measte froulju siet der dan ek neat oars op as de hiele dei thússitte èn de húshâlding dwaan. No wie dat lêste yn in tiid fan itensieden op in peteroaljestel en it mei de hân waskjen gjin sinekuere. Drokte wie der genôch, want de bern kamen der meastal ek al rillegau.… De measte froulju hiene in fêst libbenspatroan. Moarns man en bern de doar út en dan yn ‘e hûs yn it spier. It begûn mei it ôfheljen en it opmeitsjen fan de bêden. It bêdeguod moast net te lang op in stoel yn de keamer mei de twa bedsteden stean. Dêrnei krige dy iene keamer de beurt. De flier mei de fliermatte ûnder de tafel en it swilk der omhinne, waarden mei feger en blik dien. Túch mocht der nearne lizze, mar ek de ruten moasten blinke. Dy ruten wiene faaks in putsje foar de freed. Dan krige it hûs in grutte beurt (it freedzjen). It wie krekt as der in hiele wike neat dien wie, mar je moasten foaral net bepraat wurde!

It middeisiten Om tolve ûre ‘hearde’ it waarmiten alle dagen op tafel. Heit en bern moasten ommers om 1 ûre wer op it wurk of op skoalle wêze. Meastal waarden der moarns boadskippe. Benammen de winkelman (= kruidenier) stie dan op it programma. Bakker, slachter en grienteman kamen oan de doar. It tochtsje nei en de besite oan de winkel wie it facebook fan dy tiid. Je kamen de oare froulju tsjin en hearden lêste nijtsjes. In praatsje by it skoalplein kaam net foar, want de bern koene yn dy tiid, hoe lyts se ek noch wiene, de skoalle sels wol fine. De grutte wask De grutte wask op moandei wie in hiele put. Der wiene yn it doarp in tal fan froulju, sa as ‘beppe’ Gerritsje, de frou fan Sjirk Joustra, dy ‘t harren ferhierden om by grutte húshâldingen te waskjen. Dat barde allegearre mei de hân, en om de ‘flekjes’ goed út it guod te krijen hie de wask faaks al in hiele nacht sean. Hie dat dan noch net genôch holpen dan kamen benammen lekkens en ûnderguod simmerdeis noch op de bleek om it spierwyt te krijen en de lêste flekje troch de bakkende sinne ‘wegwerke’ te litten. Stel je foar: gjin waskmasine, gjin dwinger, gjin sintrifúzje, gjin drûger en dan allegearre fan dat grouwe wollen en katoenen guod.

Advertinsje út de Zakenkompas fan oktober 1952. Houtsma wenne op it plak der ’t no Christian Hoekstra wennet en hie dêr in winkel. Alle wiken wie de grutte wask it ûngetiidzjen foar de húsfrou, want as der wasken wie, moast it guod noch droech, strutsen en yn de linnenkast.


Húshimmelje It jierlikse hichtepunt wie it húshimmeljen. It opbergjen en it pleatsen fan de kachel bepaalde dit wurk yn maitiid en hjerst. De kachel baarnde nea te lang, want brânstof wie djoer. 1 april wie wol sa ûngefear de datum wêrop de kachel it hûs út moast. Oer in kâlde aprilmoanne waard net skiterich dien; de wenromten wiene lyts, sadat je gau wat waarmte fan inoar hiene. Op skoalle mochten je soms yn de klasse de jas oanhâlde. De kachel en de pipen waarden himmele, yn it kachelpoetsersguod setten en goed droech opburgen. Trochroaske pipen wiene in kostepost dy ‘t men foar wêze moast. Wie de kachel út de keamer dan gong it los. Mei de reade bûsdoek om it hier en reagebol, biezem, feger en blik, spûns en lear yn de oanslach waard de oanfal op túch en spinnen ynsetten. Wie it in moaie sinnige dei dan waarden de matrassen (by guon noch striesekken) bûten op skammels lein en koe it focht der útbakke. Ze waarden goed opskodde en sa ‘n earste nacht dêrnei sliepte it ‘salich’. Ek de tekkens moasten in beurt ha: earst oer it rak of de hage en dêrnei útslaan. De oerklaaide tekkens dy ‘t yn de winter de kjeld tsjinhâlde moast (waarm, mar swier) koene opburgen wurde. Yn in hûs sûnder sintrale ferwaarming, mei inkeld glês en in sigerich dakbeskot wiene wollen tekkens net genôch om winterdeis op bêd waarm te bliuwen. De matte út de keamer, de loper út de gong en de fliermatsjes krigen allegearre in beurt. Se waarden foaral mei de matteklopper bewurke en soms op it stalt útspield. As alles ‘sa goed as’ út de keamer wie waarden solder, kastdoarren en ruten ôfnommen. In heal jier de kachel en in rokende heit stiene boarch foar in giele oanslach. Mei tank oan de griene sjippe rûkte alles dan wer fris, mar soks duorre net sa lang. Dy ‘hannelingsûnbekwame’ húsfrou, dy ‘t ynterieurfersoarchster, kûpeuze, sjef-kok, maatskiplik wurkster, pedagooch en húshâldekonoom wêze moast, droech in grutte ferantwurdlikheid om de húshâlding foar inoar te hâlden. It wie wurk sûnder status. As mem oan de ein fan de dei dan noch net hielendal ‘kapot’ wie en as it lije koe gong se meastal winterdeis ien jûn yn de wike nei de frouweferieniging en hie se dan noch wat mear útspattingen, dan kaam dêr it koar (Halleluja) of de gymnastykferiening der by.

Nei goed 48 jier bin trout op 30 desimber 2016 Jelte en Tineke Velzen!!!


Voedselbank actie

Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46

Wat was het ook dit jaar weer overweldigend hoe de mensen in Easterein meeleven met de mensen die het financieel niet goed hebben, afgelopen donderdag 20 april zijn we met de hele kerkenraad en vrijwilligers op pad gegaan door Easterein om voor de voedselbank in Bolsward lang houdbare producten in te zamelen. Om 17.00 zijn we begonnen en ca. 18.30 waren we al door het hele dorp en rondom het dorp geweest en het overtrof al onze verwachtingen. Ook na donderdag kwamen er nog mensen aan de deur die nog wat wilden brengen omdat ze ons gemist hadden. We hebben ook een aantal giften mogen ontvangen. Al om al hebben we maar liefst 50 bakken vol met producten op mogen halen !!!! Als je dit allemaal ziet krijg je de koude rillingen over je lijf, dit doet je enorm goed.

Het laat zien dat wij als inwoners van Easterein e.o een hart van goud hebben. Namens de diaconie en alle andere vrijwilligers die aan deze actie meegeholpen hebben, iedereen heel heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.


Jelle de Boer – hast 30 jier “trout west” mei Natuurmonumenten (troch Yvonne van Beem)

“It is in moaie tiid west, ik ha in soad belibbe. Moaie tiden mar fansels ek mindere saken belibbe. No is it tiid foar wat oars.” Oan it wurd Jelle de Boer fan it Skrok, greidefûgelman yn ieren en sinen.

Ik kaam doe wer by heit op de pleats. Wy wennen op de Sinteklazepleats by Iens, dat is krekt hjir achter. Neist skieppehâlder wie ik ek noch feerider, Doe troch de ruilferkavelingen dit gebied oanwêzen waard as natuergebiet sochten se in behearder. Dat ik út it gebied kaam wie wol in pluspunt, ik sollisitearre en krige de baan. We binne begongen mei 80 hektare behear en dat is yn de rin fan de tiid groeit nei no 800 hektare. We beheare gebieden oant Gaasterlân ta, fansels Skrok en Skrins, mar ek tusken Kimswerd/Harns en by Witmarsum. Skiersmuntseach is der krekt ek noch by kommen. Wat is de foarnaamste taak? It belangrykste is dat we der foar soargje dat we it foar de fûgels it alderbêste dogge. Dus net it boerebelang foarop mar it fûgelbelang. Wy meane bygelyks net earder as 15 juny, soms kin it dan ek noch net dan wurdt it noch letter. De kwaliteit fan it gers giet dan wol efterút mar dat is dan in kar dy yn goed oerlis mei de boer makke wurdt. Neist it behear/ûnderhâldt fan it lân dogge we ek fûgeltellingen.

Op freed 31 maart wie der yn Noflik Easterein in ôfskiedsresepsje foar him. Hy naam nei hast 30 jier (op in moanne nei) ôfskied fan Natuurmonumenten. “ De resepsje wie in moaie ôfsluting fan myn wurksumheden by Natuurmonumenten en ik sjoch it ek as in stikje wurdearring dat der safolle minsken wiene” . In ûnferwachte ferrassing wie in wier nammebuordsje by de fûgelhut op Skrins. It paadsje hjit fan ôf no it “Jelle de Boer Paad”. Hoe bist eins yn dit wurk telâne kommen? It kaam gewoan op myn paad. Want ik woe eins beropsmilitêr wurde. Nei de HBS (foarrinner fan de HAVO/VWO) gong ik dan ek yn tsjinst. It die al gau bliken dat ik hjir net geskikt foar wie. As ik it der net mei iens wie waard ik wat balstjurrich en dat kin fansels net.

Wer bist grutsk op? Wer ik grutsk op bin binne de fûgelkijkhutten by Skrok (plus fytspaad) en Skrins. De hut by Skrins wie in prachtich projekt. It wie de earste yn de Greidhoeke (yn it jier 2000) en stjit op in moai plak. Ik krij wolris de fraach as de beammen der wol hearre in ferban mei de rôffûgels dy der yn sitten gean mar de beammen steane der al sûnt de Twadde Wrâldoarloch dus dy hearre der by. De hut stiet der no moai yn. We ha optimaal gebrûk makke fan de besteande omjouwing. In oar bysûnder projekt wie in pleats by Leons. De pleats lei midden yn in stikje natuergebiet. Wat fansels soarget foar in soad ûnrêst. Op in bepaald stuit krigen we de kâns om de buorkerij te


keapjen. Mar wat wolsto der dan mei dwaan fregen myn bazen. “Ofbrekke”. Dat hiene se net ferwachte mar it is allegearre slagge. Alles is fuort helle: de pleats mar ek de âlde beammen. Ik ferjit nea wer dat it earste jier der in strânljip siet te brieden. Moaie dingen binne dat. Ik fyn as je foar in greidefûgelgebiet geane moatte je it ek optimaal dwaan en yn dit gefal wie dat it ôfbrekken fan de pleats. Hast ek in favorite fûgel? Dat fyn ik muoilik te sizzen. Ik sjoch it leafst alles byelkoar. As der bygelyks in soad skriezen binne en gjin lepen dan soe ik de lepen oegryselik misse. De ljurk (veldleeuwerink) misse we hjir wol. (Leuk detail is dat Jelle en Akke yn Wommels wenje geane op de Ljurk red.) Hoe giet it mei de fûgels op Skrok en Skrins? Op Skrok binne de ljurk/strânljip minder oanwêzich mar de ljip en de skries binne kwa oantal net efterút gongen yn de ôfrûne 30 jier. It liket goed yn de gebieden fan Natuurmonumenten. It is hiel belangryk om derfoar te soargen dat de grûn net te soer wurdt oars ferdwine de bistjes (fretten foar de fûgels) en dan ek de fûgels. By Skrins wurdt in soad opfretten, soms yn in dei as yn in nacht: Der binne ferskate predatoren sa as in foks as in mud. Allinne as de wetjouwing ferromme wurdt kin hjir wat oan dien wurde. No is der net folle oan te dwaan. Búten de natuergebieten binne der net folle fûgels te bekennen, dat is wol skrikbarend, it wurdt elts jier minder. En bliuwst ek belutsen by Natuurmonumenten? Ik ha mei al oanmeld as frijwilliger! Fan it jier bin ik mei Jan van Asselt fûgels oan it tellen. It liket hjir goed. It lân is goed wyt en der hâlde lepen fan. Wat sitst fierder noch by de ein ha? Ik haw hjir noch wol wat pielen mar ik wol graach wat mear sporte. Sa as keatse en drave. Oan it ein fan it jier begjinne se mei ús hûs te bouwen dus ha we der ek wat drokte mei. Ik sjoch it wol. De feroaring sjoch ik wol as in útdaging. We ha der sin oan! Op de site www.natuurmonumenten.nl kinne je mear ynformaasje fine oer

it gebiet Skrok en Skrins (en in hiel soad oare saken sa as moaie kuier- en fytsroutes).

Bernehoekje


Wy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus.

Hier had uw advertentie kunnen staan informeer naar de mogelijkheden bij de redactie

De middei mei de jeugd De jeugd! Wat hawwe wy ús der mei op de plaat setten! De hele middei takken en hout slepe en nei ôfrin in ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!! De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Goeiedei, Begjin takom jier sil ús gemeente Littenseradiel ophâlde te bestean en opnaam wurde yn trije oare gemeenten. Fansels lit de gemeente dit net ûngemerkt foarby gean. Dêrom binne Wybo Smids fan StudioSmids en Tjerk Kooistra fan TiDDER Interactive, drok dwaande om in prachtige slotmanifestaasje te organisearjen om weardich ôfskied te nimmen fan ús gemeente. Dit gruts opsetten barren sil seis kear opfierd wurde yn ‘de Helling’ yn Winsum oan it ein fan dit jier. Der wurdt in film makke dy’t op in ‘planet earth’ achtige wize de gemeente yn byld bringt. Dy film wurdt sjen litten mei live muzyk fan in grut orkest, oanfold mei solisten. De kommende tiid sille der fideo-opnames makke wurde yn alle doarpen en dêrfoar binne wy op syk nei de aldermoaiste plakjes yn jo doarp en der kinne wy jo hulp goed by brûke. Want jo witte grif as gjin oar wat jo doarp bysûnder makket en hokker festiviteiten der plakfine. Fansels kinne wy net alles sjen litte, mar alle ‘ input’ is mear as winsklik. Graach soenen wy fan jo ynspiraasje oangeande jo doarp ûntfange wolle op mailadres: ankeboersma@gmail.com [1]. Yn it foar tankje wy jo fan herte.

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oantsjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein11 Skilplein 8734GW GWEasterein Easterein 8734 (0515)33 3323 2320 20 TT(0515)

Mei freonlike groetnis en oant sjen begjin desimber, Anke Boersma

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Projektmeiwurker Ofskiedsprojekt Gemeente PS: Yn Op ‘ e Skille sil gau mear ferteld wurde oer it projekt.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Oant sjen! sjen! Oant

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

Al jierren lês ik de Ljouwerter Krante, mar ik fyn him eins te djoer om allinne te lezen. Is der ien dy’t him mei my lêze wol? As wy de kosten diele, hoech ik him ek noch net op te sizzen. Baukje Stavinga, 0515-856536 / info@letterfretter.nl

It geheim fan…

DE JONGINSTALLATIEBEDRIJF

meer wooncomfort elder tot dak

2017 – 55 jier trout Sytze Kooistra en Teatske Joustra (Smidslân): gewoan dwaan en ‘geven en nemen’ mochten sy op 9 maart 2017 harren 55 jierrich houlik fiere.

DE JONG

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur ykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort 15 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

otaal installateur

ejonginstallatiebedrijf.nl onginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Nije CD Freddie Scheltema no ek op Spotify De nije CD fan Freddie Scheltema is no ek te streamen fia Spotify. Op it plaatsje, fan ‘e winter opnommen yn de studio fan Sytze Verbeek, stean njoggen frysktalige nûmers. Acht ferskes binne fan eigen hân, ien is in fertaling fan in nûmer fan Bob Dylan. Alles is ynspiele troch de Eastereiners Gerrit Hingst (gitaren), Sytze Verbeek (keyboards) en Simon Paul Strikwerda (drums).


Rocknacht Easterein 2017: It’s only Rock & Roll Op 13 maaie 2017 kinne minsken wer los op ferskeidene rocknûmers dy’t spile wurde tidens Rocknacht Easterein. Mei de froulju’s rock & rollband ‘Las Bandidas’ yn it foarprogramma en de band ‘Rockstieren’ as haadact, hat it bestjoer besocht der wer in knallend programma fan te meitsjen. Dus kom del om efkes gesellich in bierke te drinken. Tsjoch! De bands De band ‘Las Bandidas’ trapet ôf en bestiet út fiif pittige froulju mei ien mienskiplike passy: muzyk meitsje. Se spylje wat se sels lekker fine, mei as risseltaat in repertoire mei de bekende rocknûmers fan de jierren ’60 en ’70. Dus dat wurdt ‘Rocken en rollen’ oanst der by del falst. As echte banditen stelle se de show en sille sy ek dyn rockhert feroverje. De Rockstieren binne rockers dy ‘t allegear san 20 oant 30 jier poadium- en banderfaring hawwe. It motto fan dizze bollen is: It’s only rock & roll and we like it! Mei harren covers fan de bekende stevige rockhits, boerenrockhits, evergreens en feestmuzyk meitsje sy der in spektakulêre show fan! Koartom muzyk om by te hossen, te dûnsjen en te høken! Kaarten foarferkeap De kaarten kostje yn de foarferkeap € 10,- en de earste konsumpsje is fan it hûs. De kaarten binne te krijen by Snackbar De Tramhalte yn Boalsert en by Jumbo Wommels . De minsken dy foar 22.00 oere komme, meie ek noch foar € 10,- nei binnen. Nei 22.00 oere is it € 15,- oan de kassa. Ek op Wynserdyk 26a sels of by ien fan’t bestjoer kinne jim wol kaartsjes helje. Mear ynformaasje Sjoch op www.rocknachteasterein.nl foar mear ynformaasje! Hâld ek ús Facebookpagina yn ‘e gaten foar winaksjes en oare ynteressante feitsjes. Groetnis, It Rocknacht Easterein bestjoer! (Franca, Kees, Johannes, Wessel, Alice en Petra) Extra melding foar de Eastereiners AED Sa as al in oantal jier liene wy dizze jun de AED dy’t by Noflik Easterein oan’e muorre hinget. Wy hoopje fansels dat nimmen dizze misse sil mar we melde it dochs efkes!

N E R E I T CKS

RO0 LOS! 21:0

Foarferkeap € 10,(1e drankje fan it hûs): - JUMBO WOMMELS - TRAMHALTE BOALSERT - ONLINE FERKEAP

LAS BANDID A S 16+

www.rocknachteasterein.nl


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

Oan alle leden fan Geke, Easterein, maaie 2017 Útnoeging ledegearkomste. Hjirby binne jo as lid fan GEKE útnoege foar de ledegearkomste op woansdei 10 maaie om 20:00 yn de skoalleseize. GEKE hat as doel it befoarderjen fan de leefberens en duorsumens yn Easterein. Troch oer te stappen op grien gas en elektrisiteit wurdt Easterein duorsumer. Foarich jier is besletten om in diel fan de opbringst te dielen mei de ferienings yn it doarp. Ûndertusken binne de earste bedragen oermakke nei de ferskate ferienings en dermei stipet GEKE it doarp. Op dizze jûn wolle wij jimme op de hichte bringe wer’t we no steane en wat de plannen binne. We ha as bestjoer in foarstel foar in nije koers. Graach heare wy as jo oanwêzich binne op de fergadering. Dat kin fia info@geke-easterein.nl

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl

Bin jo nijskjirrich nei de aktiviteiten fan Geke, mar bin jo gjin lid: ek dan bin jo fan herte wolkom Mei freonlike groetnis, It bestjoer fan GEKE


It geheim fan… 2017 – 60 jier trout Op de foto Pieter Hein de Boer en Gerkje Velzen (Vrijburg): troch elkoar de romte te jaan en ‘lief en leed’ te dielen hoopje sy dat se yn july harren 60 jierrich houlik fiere meie!

Opbringst kollekte Fonds Gehandicapten Sport Bewege en sporte is foar elk belangryk. Mar mei in beperking hinget der faaks in ekstra priiskaartsje oan. En dêr is dizze ynsamling foar “Fonds Gehandicapten Sport”. Dus de kollektanten mei de blauwe bus fleagen de lêste wike fan maart wer troch de buorren. Mei elkoar diene jimme der goed 4 kilo oan lytsjild en briefkes yn. In pracht bedrach fan € 521,00. Allegearre tige tank en oant takom jier! Groetnis Baukje Overal – Hempenius


Sneintejûnsjongen yn de Martinitsjerke fan Easterein Wannear: 21 maaie 2017 Hoe let: 19.30 oere

Mei wa: sjonggroep IROP

Zanggroep IROP werd opgericht op 23 november 1998 en bestond aanvankelijk uit zes mannen. Belangrijkste wapenfeit uit de beginperiode is het schrijven en organiseren van de revue ter gelegenheid van Simmer 2000 in Koudum. Het ensemble bracht in de eerste jaren vooral eigen teksten op bekende melodieën. In de loop der jaren zijn er nogal wat wijzigingen in de samenstelling geweest. Sinds enkele jaren heeft er een verschuiving naar een compleet gemengd dubbelkwartet plaatsgevonden. De groep bestaat uit: Sopraan Alt Tenor Bas

: Anja Bergsma en Ypie Semplonius : Ingrid Boxum en Ilse Hooijmeijer : Fokke Klijnsma en Durk Stoker : Bas Oosterbaan en Wypke Rusticus

Het repertoire van de groep bestaat voor een groot deel uit geestelijke liederen, maar ook swingende moderne nummers en muziek met eigen teksten zitten in het programma. De groep zingt à cappella en onversterkt. Contactadres: Wypke Rusticus Onderweg 18 8723 AH KOUDUM wrusticus@gmail.com Tel.

0514 52 20 48 0651 28 30 18

(Troch Monique Vellinga)


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Terrasjesmensen

Door Nathalie Oliveiro Lang geleden was er eens een meisje. Een vijftienjarig meisje. Ze dacht na over later, later als ze groot zou zijn. Hoe zouden de dingen er dan uit zien? Waar zou ze zijn? Met wie? Wat zou ze doen? De eerste vraag was best lastig, maar voorlopig was ze er over uit dat Friesland eventjes de beste plek zou zijn. Over een paar jaar wilde ze graag naar Rusland. Het leek haar alleen zo koud daar. Met wie ze dan zou zijn? In ieder geval met haar familie in de buurt. Letterlijk dichtbij of dichtbij in haar hart. Want ja, om je dromen te bereiken, is het soms nodig ver weg te gaan van degene(n) van wie je houdt. En wat ze dan zou doen? Piano studeren natuurlijk! Het tienermeisje was daar nog het meest zeker over. En dacht ze, als ik vijfentwintig ben, dan trouw ik. Het mooie weer begint te komen, of ja, ik moet eigenlijk zeggen, komt en gaat. We hebben zon en dan weer regen, snijdende wind en hagel. Geen touw aan vast te knopen. Het lijkt alsof de mens tegenwoordig is als het Nederlandse weer: wisselvallig en onbetrouwbaar. We zijn als terrasjesmensen. Als het mooi weer is, komen wij te voorschijn. Zitten we op het terras, drinken we een lekker drankje. We proosten en roepen luidkeels: ‘Wat is het leven toch fantastisch!’. Als de regen, de hagel, de harde wind komt, vluchten wij naar binnen. We verstoppen ons, geven op, durven niet meer of laten de ander die wel op komt dagen, wachten zodat degene vervolgens gekwetst achterblijft en ontdekt dat angst, pijn, het verleden of gewoon lafheid en gebrek aan respect de overhand bij jou heeft genomen. Au. Er bestaat sinds een aantal jaren zelfs een term voor dit fenomeen: ghosten. Dit houdt in dat je jouw geliefde, je date, je scharrel of welke term zij/hij ook mag hebben, in het ongewisse laat. Je verdwijnt van de aardbodem door niet meer op te nemen als je gebeld wordt, belt zelf niet meer, reageert niet op berichtjes via WhatsApp, Facebook, Instagram. Kortom: je doet net alsof je er niet meer bent en doet ook alsof die ander er niet meer is. Nogmaals au. Dat doet zeer. Te begrijpen? Ja. Eerlijk? Nee. Ghosten is een makkelijke(re) keuze, maar ik kan je garanderen dat datgene te doen wat juist het moeilijkst en meest confronterend is, de keuze is waardoor je het meest zal groeien. Nu zo’n vijftien jaar later heeft dat meisje nog steeds dezelfde dromen. Ik

heb vaak op dat terras gezeten met prachtig weer, maar nog iets vaker ben ik gebleven als de storm kwam. Daarom wil ik graag zeggen: Heb moed, geef niet op. Doe wat juist is, niet wat jou simpelweg het beste uitkomt. Wees geduldig, neem geen wraak maar vergeef. En bovenal: GELOOF in jezelf, GROEI in karakter en GENIET van het leven, zo veel en zo vaak mogelijk als het kan.

Pannakooi

Woensdag 19 april is de Pannakooi op ons plein geplaatst. Vrijdag 21 april is hij in gebruik genomen. De kinderen hebben er met smart opgewacht. Nu kunnen ze dan eindelijk los. Iedereen die financieel heeft bijgedragen nogmaals van harte bedankt. Een grote wens is hierbij in vervulling gegaan.


Noch ien omdat we dat sa moai fine: Berend en Jetske Santema Trout op 20-09-1974

Opbringst kollekte hartstichting De opbringst dit jier fan de kollekte fan de Hartstichting wie â‚Ź500,30. Ut namme fan de Hartstichting en Hiekje Meyer Visser elkenien tige tank!


Vuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.