Doarpskrantsje desimber 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE

EASTEREIN desimber 2022

Kolofon

Nûmer 11 – Desimber 2022

Redaksje: Bauke de Boer

Helga Develing

Klaas de Jager

Jet Postma

Einredaksje: Mattie Dijkstra

Foto foarside: Greetje Couperus

Opmaak: Froukje Dijkstra

Printwurk: Drukkerij Van der Eems

Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl

as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c

Webside Easterein.nl: info@easterein.nl

Twitter: @easterein_frl

Facebook: Fraach&oanbod&sa

Advertinsje?

Mail nei doarpskrante@easterein.nl

Rekkennûmer:

NL70 RABO 0349 5017 26

û.f.f. Doarpskrante

De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Vrijwillige bijdrage

In dit krantje zit weer de envelop voor de vrijwillige bijdrage voor de onkosten voor het maken van het doarpskrantsje.

Al jaren konden we met een bijdrage van € 5,- de kosten redelijk dekken, maar ook onze kosten zijn fors omhoog gegaan en dus hebben we besloten om het bedrag te verhogen naar € 7,50. Maar het blijft een vrijwillige bijdrage...

In de week dat het Doarpskrantsje in januari wordt bezorgd zullen we bij u langskomen om de envelop weer op te halen.

Natuurlijk kunt u ook een bedrag overmaken naar Doarpsbelang

IBAN: NL70 RABO 03495 01726 o.v.v. doarpskrante

Alvast bedankt voor de bijdrage!

Redactie Doarpskrantsje

Kopijdatum:

Woansdei 28 desimber

Doarpsaginda

22:00

24 desimber Twa wiken Krystfakânsje BO + VO

22:00

m.m.v. fanfare Wilhelmina, Martinikerk

Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante 30

31

2000-avond, Martinikerk

13:00 Aldjiersdei toernoaien, Sporthal de Greidhoeke

wurde ophelle

nijjierssit yn de Skoalleseize

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.

Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

Desimber 03 desimber 18:00 CoVos HS 1 - D.B.S. HS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:00 CoVos DS 1 - Stânfries DS 1, Sporthal de Greidhoeke 22:00 Boerenrocknacht, Bergsma Easterein 05 desimber 14:30 70 plus groep, Martinikerk 07 desimber 07:00-08:30 Griene kontener 13:00-15.00 Kledingbus in Easterein 08 desimber 14:30 Partner verloren, Martinikerk 10 desimber 14:30 SDS 1 - Heerenveense boys 1, De Skoalleseize 11 desimber 12:00-18:00 Mini kerstmarkt op het Skrok, Sibada State (Skrok 11) 15:00 Sealkeatsen KF Easterein/KF Wommels (manlju/froulju, 3x t.i.l.), Sporthal de Greidhoeke 14 desimber 07:00-08:30 Grize kontener 19:30 Passage, De Skoalleseize 17 desimber 18:00 CoVos DS 1 - S.V.M. DS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:00 CoVos HS 1 - Kwiek HS 1, Sporthal de Greidhoeke
PRE-Christmasparty
desimber 16:00 Blues
Easterein 21 desimber 07:00-08:30 Griene kontener 13:00-15.00 Kledingbus in Easterein 20:00 Krystkonsert, Martin Mans op it oargel, Martinitsjerke 22 desimber 16:30 Alderein Krystfiering troch de Diakony, Skoalleseize
mei Smûk, Bergsma Easterein 18
cruise Eastersnein mei 'Greyhound bluesband', Bergsma
27 desimber 07:00-08:30 Ald
28 desimber
Grize
Volkskerstzang
papier kontener
07:00-08:30
kontener
desimber 20:00 Top
desimber
jannewaris
jannewaris
Jannewaris 04
07:00-08:30 Krystbeammen
07
13:00 SDS

Wy ferhuzje (werom) nei Burgwerd

We ha Boudewijn syn âlderlik hûs werom kocht. In prachtich plakje oant wetter. We ha in moaie tiid hân yn Easterein mei hichte en djiptepunten. Beide yn allerhande bestjoeren sitten mei nocht en wille. Protte minsken kinnen leard en hiel belangryk, freonen makke!

En... Burgwerd leit 5 kilometer fierder op oan in fyts route dus...

Yn elts gefal wat ûs betreft: oant sjen.

Groetnis, Boudewijn en Baukje

Trekpad 8, 8742 KP Burgwerd

Bêste doarpsgenoaten, Lykas elkenien fêst wol wit hawwe wy boppe yn de Skoalleseize in Peuteropfang. Bern fan 2 oant 4 jier kinne by ús terjochte op tiisdei, woansdei en tongersdeitemoarn. Wy binne in Peuteropfang dy't feilich, freonlik en stimulearjend is.

Ek op woansdeis hawwe wy in lytse groep mei pjutten, dêr't bêst noch wol wat pjutten by kinne. In aardich momint om te wennen, op de Peuteropfang of krekt gewoan omdat it planningtechnysk better út komt...

Foar mear ynformaasje kinne jo sjen op www.kidsfirst.nl

Of stjoer gerêst in mail nei oc.kfk.easterein.poaskepole@gmail.com

Freonlike groetnis,

De âlderkommisje fan de Peuteropfang de Poaskepôle

Sinteklaas yn Easterein

19 novimber wie it wer safier, Sinteklaas en de swarte piten kamen yn Easterein! It bliuwt in dei wêr’t nei útsjoen wurd! En dit jier koe it lokkich wer lykas gewoanwei.

It tema dit jier wie ‘camping’.

13:30 oere stiene de bêrn fol ferwachting op ’e Skippersbuorren te wachtsjen. Der kamen 2 piten oan mei in kajak en 2 piten rinde. Efkes letter kaam in pyt mei trekker oan, mei de caravan fan (en mei) Sinteklaas! Sinteklaas kaam fan ’e camping ôf en wie opwei nei it feest yn café Bergsma.

Wy binne êfter Sinteklaas oanrûn opwei nei it café. Mei de pjutten en bêrn fan groep 1 o/m 5 nei binnen en dêr wie allerearst in parkoer foar se útsetten.

Troch hoepels hinkelje, oer in bankje rinne en in koprol dwaan. Dêrnei krigen sy wat drinken en in koekje.

Klaas (de reporter) wie fansels ek wer oanwêzich om alles oan elkoar te praten.

Yn it café bliekte dat 2 swarte piten der noch net wiene. Mar lokkich wiene wy tichtbij…. Se leine noch te sliepen yn ’e tinte op it poadium!

Der binne ferskes songen, in waar/niet waar spultsje dien, it animaasje team mocht yn aksje en der koene (fakânsje)fragen stelt wurde oan Sinteklaas. It feest waard ôfslúten mei in DISCO! En... de bêrn dy't dat woene mochten mei Sinteklaas & swarte piet in (fakânsje)foto meitsje! Wat in wille!

Fansels kamen Sinteklaas en de swarte piten jûns noch by de bêrntsjes del om hun in pakje te jaan. It wie wer in tige slagge dei!

Tige tank foar jim donaasjes & oant folgend jier!

De Sinteklaaskommisje

Sibadawei 1,8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.:0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl landrover en 4x 4 specialist landrover en 4x 4 specialist

Aldjiersploech jubileert

Troch Helga Develing

Het begon allemaal 25 jaar geleden. De vuurbult mocht niet meer, geen auto meer op de brug. Oud en nieuw begon een beetje saai te worden en er moest maar eens een beetje reuring in gebracht worden. Hans Kooistra en Robert Hoekstra zitten samen met een aantal bestuursleden van de huidige Aldjiersploech aan tafel en in hun ogen begint het te glimmen van plezier. Wat hebben ze mooie dingen gedaan de afgelopen jaren!

Elsloo

Elsloo stond bekend om zijn goede oudejaarsstunts. Dus werd Elsloo het eerste slachtoffer: de plaatsnaamborden van Elsloo en Easterein wisselden van plek. Daar zijn geen foto's meer van, maar van de stunt het jaar daarop wel. Toen lag ineens de Kameleon in het water van Easterein! De drie mannen herinneren zich de spanning nog die ze voelden. Eigenlijk waren ze zonder concreet plan naar het Kameleondorp toegereden. Ze zouden eens gaan verkennen wat er weg te halen viel. En toen lag daar de Kameleon op een trailer. Nou, toen was de keus snel gemaakt. De Kameleon werd naar het dorp gereden en te water gelaten. Wat misschien wat overhaast gebeurde, de boot bleek geen stop meer te hebben en zonk. Gelukkig bracht een kraan van Okkema redding en kon de boot, na nieuwjaar weer heel naar het Kameleondorp worden teruggebracht.

Stunts

In de afgelopen 25 jaar heeft de Aldjiersploech aardig wat stunts uitgehaald. Het valt niet mee elk jaar weer iets te bedenken. Want de stunts zijn nooit zomaar stunts. Het gaat altijd om iets wat er in het dorp speelt. Zoals de gouden koe voor Lolke. Toen Lolke als slager ophield moest hij in het zonnetje worden gezet. En dus werd er een koe opgehaald en voor Lolke in Easterein neergezet. Of het jaar dat de het Wilhelmina korps de eerste prijs had gewonnen. “We dachten: wat kunnen we daar nu mee doen? Nou ja, toen hebben we het Wilhelminahek uit Wommels opgehaald en hier neergezet.” En zo komen de verhalen op gang. De ‘te koop’ bordjes die in de hele provincie uit de tuinen werden gehaald om hier neer te zetten. Om aandacht te vestigen op het feit dat de jeugd in Easterein hier geen woning kon bemachtigen. Iets dat nu nog steeds speelt. Of de mammoet van Stavoren, die wel erg groot bleek en boven de vrachtwagen van Jan Vellinga uitkwam. Wat betekende dat Jan een viaduct verkeerd inschatte. Zijn vrachtwagen paste er wel onderdoor, maar niet

met mammoet. Het dier verloor zijn slurf. De Aldjiersploech heeft er wel voor gezorgd dat de mammoet werd gerepareerd voordat hij werd geretourneerd. “Mét een Eastereiner slokje, want dat doen we altijd.”

Meest favoriete stunt

Als ik vraag naar de mooiste, spannendste of leukste stunt wordt het even stil. Dat is een lastige keus. Elke stunt heeft zijn eigen verhaal. Maar toch noemen de mannen, de Aldjiersploech bestaat uit alleen maar mannen, uiteindelijk twee stunts die toch wel tot ieders favoriet behoren. De letters I love Fryslân en de telegraaf. “Die letters… ja we hadden al wat verkenning gedaan, dat doen we altijd, maar toen waren de letters ineens verplaatst!” Per toeval vonden ze de nieuwe locatie en konden de letters alsnog mee naar Easterein. “Waren we in de beginjaren heel zenuwachtig als we iets weghaalden, ondertussen doen we het gewoon. Hesjes aan en gewoon doen.”

En de telegraaf van de Nije Kromme. Loodzwaar bleek die te zijn, maar het is gelukt het ding te verplaatsen. “Dat was ook iets tussen Wommels en Easterein.”

Reünie

Dit jaar bestaat de Aldjiersploech dus 25 jaar. De huidige ploeg bestaat uit Christian Rijpma, Jan Simon Jelsma, Gerard van Asselt, Marten Faber, Bauke Dijkstra, Ids de Boer, Jehannes Huitema, Pier Faber, Marco Rijpkema en Sjouke Schilstra. Zij hopen dit jaar weer een stunt te verzorgen en, na twee jaar niet, weer een vuurwerkshow te organiseren. En daarnaast wordt een reünie georganiseerd. Voor de reünie is de Aldjiersploech overigens nog op zoek naar foto’s van de afgelopen 25 jaar. Zie de oproep van de Aldjiersploech in dit Doarpskrantsje.

Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? Dan ben je bij Muziekschool Friesland aan het juiste adres! NIEUW IN FRIESLAND! Je krijgt les van professionele en zeer ervaren muzikanten en speelt vanaf de eerste les op het instrument dat je graag wilt leren. Piano, keyboard, gitaar, drums, zang, bas of zelfs licht- en geluidstechniek. www.muziekschoolfriesland.nl Nu ook gitaarles in Easterein! Bel of mail Gerrit Hingst voor meer informatie, 06 184 21 578 / gerrit@muziekschoolfriesland.nl MSF Adv A6_oblong.indd 1 02-12-13 21:29

Sponsoring

Stunts lukken niet elk jaar, maar, met uitzondering van de afgelopen twee jaar waardoor het niet kon door de coronamaatregelen, het vuurwerk is al wel zo’n 20 jaar vaste prik. De vuurwerkshow brengt mensen bij elkaar, iedereen staat samen te genieten en wenst elkaar het beste voor het komende jaar. Dit jaar hoopt de Aldjiersploech weer een show te kunnen organiseren. De bestuursleden zijn er al druk mee bezig. Die show wordt mede mogelijk gemaakt door de lokale ondernemers. Die sponsoren eigenlijk allemaal wel. En ook al vindt de Aldjiersploech het soms lastig, maar de pet moet rond. Anders kan de show niet bekostigd worden. Gelukkig weet iedereen wel dat die pet rond komt en houden mensen er rekening mee, weten de mannen. Ook in deze tijden waarin men cash steeds minder op zak heeft, komt men met geld naar de vuurwerkshow.

Oudjaar

Na twee jaar belooft het weer ouderwets gezellig te worden!

Ut de húshâlding fan... Wa binne dit?

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN TUINEN PARKMACHINES

Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de machines die het beste passen bij uw specifieke situatie. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar we bieden ook tweedehands machines aan.

ONZE MERKEN:

Tuin- en parkmachines Verhuur Service & Onderhoud SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL
BOSSHOP LANDBOUW TUIN & PARK INDUSTRIE WWW.BOSMECH.NL mechanisatie

Wilhelmina nijs

Heldenkonsert 5 novimber: grútste held Wil Wijtsma

Wil Wijtsma is nei 60 jier muzikant stoppe. Troch syn privé situaasje koe hy net mear langer trochgean mei it korps. Hiel spitich foar him én foar ús. De muzykbond is lâns kommen om him in spjeldsje te jaan! Hiel bysûnder nei sa’n lange tiid. Dernei fertelde Folkje oer Wil syn belevenissen by ús. Us kado oan Wil wie in bugel mei in blomstik. Us foarsitter Rindert hat Wil dernei earelid makke fan ús Wilhelmina. Wil glimpke fan ear tot ear en gong super bliid nei hús.

It wie in moai konsert mei hiele ferskillende muzykstikken. Bedankt foar jim komst en it keapjen fan de lotten. Der wie ek in ferlotting allinnich foar ús freonen. De minsken dy't 25 euro per jier oan ús stypje. De winnaar wie Johannes Wijnia, de man fan ús lid Jettie. It tegoedbordje fan Bergsma Easterein gong nei harren. Lekker ite.

Spylje mei de kryst

Natuerlik gean we ek wer spyljen mei de kryst. We gean meiwurkjen oan de krystnachttsjinst yn de Martinitsjerke. It wurdt in échte krystjûn mei in protte sjongen. En we litte krystmoarn wer fan ús hearre. Dan gean we tradysjegetrou wer ûnder lantearnpeallen spyljen foar jim.

Fûgelwacht Easterein

Wat giet de tiid dochs hurd. Noch in pear dagen en 2022 leit al wer efter ús. Noch 3 moannen te gean en de ljippen sille harren bêst wer dwaan om it 1e ljipaai fan Fryslân út te skiten. En as de betûfte aaisikers it 1e ljipaai fan Fryslan fûn hawwe gean se foar it 1e gemeentlike aaike om dêrnei binnen harren eigen wacht it 1e te finen. Wa stjit yn 2023 Gerben Kooistra fan de keninklike troan? Hy hat al 2 jier efter inoar it 1e ljipaai fan de Fûgelwacht Easterein fûn.

Weromsjen nei 2022 wie it foar de greidefûgels in 'gemiddeld' jier. Wol wurdt der in soarch útsprutsen oer de predaasje fan de piken. De grûnpredaasje (húskat, stienmurd, murd, foks) is reedlik ûnder kontrôle mar de loftpredaasje (seemok, âld roek, mûzebiter, riger en benammen de hoanskrobber) is tige tanommen. Alle sifers kinne jim lêze yn ús jierferslach. Dizze komt yn de rin fan maart út.

Yn 2023 hoopje we dat neat ús mear yn it paad stiet om ien en oar te organisearjen. Sa hoopje we heal jannewaris lâns te kommen mei ús koekeaksje. In pear sinten der by yn de kas is foar eltse feriening tige wichtich. Hoopje we dat ús jiergearkomste yn maart wer plak fine kin sadat we op paslike wize bestjoerlik ôfskied nimme kinne fan ús pongfûgel Gep Bakker. Gep moat nei 15 jier de fûgelwacht ferlitte. Dit stiet yn ús statuten. Gep hie miskien noch wol 15 jier troch gean wollen yn dizze gesellige feriening. We moatte dus op syk nei in nije pongfûgel. Gep sit foar syn fierdere libben wol yn in kommisje. Dat stiet yn it húshâldlik reglemint.

Yn desimber en jannewaris sille we yn Easterein de ‘roestende’ ûlen opsykje en yn kaart bringe. De hoarnûle foarmet yn de wintermoannen in grutte groep die yn beammen sitten gean. Dit wurde dan rust-of roestplakken neamt. De ûlen gean dan ticht tsjin de stam oansitte en se fertrouwe dan op harren skutkleur. Ha jimme san roestplak yn de tún, lit it Peter Sybesma dan efkes witte.

Wolle jim de fûgelwacht stypje dan kin dat fansels. Foar €7,50 kinne jim stiper wurde en ûntfange jim jierliks it jierferslach fan de Fûgelwacht. Ek kinne jim lid wurde fan de fûgelwacht. Foar € 12,50 per jier krije jim it jierferslach en

in útnoeging foar wedstriden en ekskursies en meie jim dielnimme oan de beskermingsaktiviteiten. Bist noch gjin 16 dan kinst jeugdlid wurde. Foar € 2,50 yn it jier krije jim ek it jierferslach en in útnoeging foar wedstriden en ekskurzjes en meie jim dielnimme oan de beskermingsaktiviteiten. Wolst dy oanmelde as hast in oare fraach oan de fûgelwacht? Skuor ús mar oan de mouwe as mail nei fugelwachteasterein2@gmail.com

Wy winskje alle frijwilligers, boeren, leanwurkers, rare fûgels, leden, nije leden, nije jeugdleden, stipers, nije stipers en alle oare Eastereiners fijne Krystdagen ta en in goed en sûn 2023.

It bestjoer fan Fûgelwacht Easterein: Gerard van Asselt (haadfûgel), Hans Kooistra (skriuwfûgel), Gep Bakker (pôngfûgel), Bauke Dijkstra (jeugdfûgel), Jan Flapper (neisoarchfûgel) en Peter Sijbesma (Briedsoarchfûgel)

SUCCESSVOL AFVALLEN

DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Gedragsverandering

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Gewichtsbehoud

Wensgewicht behaald? Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie!

Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten?

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding. www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19

Hondenpoep passé

Troch Helga Develing

Het is een van de grootste ergernissen van Nederlanders: hondenpoep. Ook in Easterein zijn er hondenbezitters die de uitwerpselen van hun hond nog niet altijd opruimen. Om het hondenbezitters makkelijker te maken de poep van hun geliefde huisdier op te ruimen zijn er drie bakken geplaatst, speciaal voor hondenpoep.

Hondenpoep staat al jaren op nummer 1 als het gaat over ergernissen in Nederland. Wie heeft er niet wel eens zuchtend zijn schoenzool staan schoonschrapen, of de schoenen van een van de kinderen staan schoonspoelen. De drie speciale hondenpoepafvalbakken moeten daar een eind aan maken.

Opgeruimd staat netjes Hondenpoep zorgt niet alleen voor ergernis, maar kan ook zorgen voor bijvoorbeeld watervervuiling en kan zelfs schadelijk zijn voor onze eigen gezondheid en die van andere dieren. In de uitwerpselen zitten schadelijke stoffen en ziekteverwekkers die uiteindelijk in ons grondwater belanden als de poep niet direct wordt opgeruimd. Water dat ook in de sloten en vaarten belandt, waarin honden en mensen wellicht zwemmen. Allemaal redenen om hondenpoep op te ruimen. Nog los van het feit dat je de plicht hebt als hondenbezitter om dat te doen.

De drie bakken staan verspreid over het dorp. Er staat er een op de Stittenserleane, bij de glascontainer. Er staat er een bij het grindpaadje dat van de Sjaardaleane naar De Streek loopt. De derde bak staat bij het gemeentehokje bij de kruising Van Eysingaleane-Populiereleane. De bakken hebben een klep, zodat onaangename geurtjes in de bak blijven. Er is geen enkele reden meer de poep te laten liggen: zakjes mee en opgeruimd staat netjes!

Hoe is it no mei... Age Sietse van Schepen

Troch Bauke de Boer

Ha goeie, mijn naam is Age Sietse van Schepen geboren op 12 april 1985. Jongste zoon van Sytze en Betty van Schepen. Opgegroeid op Dobbelân 5 samen met broer Arnold en zus Linda. Een prachtige volksbuurt waar je als kind vrij en blij kon spelen. Hier hebben we gewoond tot 1993, toen zijn we verhuisd naar de Ljits 5. Heit en mem wonen hier nog steeds.

Na de basisschool ben ik samen met de meeste klasgenoten naar de Bogerman in Wommels gegaan. 4 jaar later een diploma gehaald en vervolgens naar het Friesland college in Heerenveen gegaan waar ik een logistieke opleiding heb gevolgd. Ondertussen heb ik zo snel mogelijk mijn rijbewijzen gehaald want ik had maar één doel voor ogen, vrachtwagenchauffeur worden. Iets wat er al met de paplepel ingegoten was. Om alle stapperij te kunnen bekostigen was ik begonnen te werken bij het distributiecentrum van Poiesz in sneek. Maar omdat vrachtwagens en het werken eromheen mij meer trokken ben ik aan de slag gegaan bij de firma Bok in sneek, hier heb ik ook mijn eerste kilometers mogen maken. In 2006 ben ik met Tineke Sieswerda afkomstig uit Arum gaan samenwonen in Sibrandabuorren. Wij werkten toen beide in Sneek , zij in Frittemahof en ik bij Bok. In 2008 zijn we getrouwd en hebben toen ons huidige huis in Achlum gekocht. Inmiddels had ik ook nieuw werk bij Rinsma transport in Franeker. In 2009 is onze oudste dochter Jildou geboren, die inmiddels alweer in het 2e jaar zit op de AMS in Franeker. Nadat Rinsma zijn transportactiviteiten beëindigde in 2011 ben ik in het rondhouttransport terecht gekomen. Eerst 5 jaar voor S-trans en later nog 6 jaar bij van der Wiel, beide uit Drachten. Ondertussen is in 2015 onze zoon Haaije geboren. En per 1 oktober jl ben ik weer van werkgever veranderd. Nu werk ik voor Simon van Buuren transport uit Harich. Dit is een oud collega van mij en samen doen we alles rondom hout en bosbouw, van houtoogst tot aan transport aan toe.

Tot zover mijn leven in een notendop, mocht je nog meer willen weten of even willen bijkletsen, de koffie staat altijd klaar aan de Dorpsstraat in Achlum.

Grt Age van Schepen

Advertentiepuzzel

Troch Klaas de Jager

Uit welke advertenties komen de puzzelstukjes?

De oplossingen kunnen tot 25 december worden ingeleverd op Eeskwert 25. Onder de goede inzendingen verloten we een leuk prijsje.

Succes toegewenst! 1. 16. 2. 17. 3. 18. 4. ____________________________ 19. ____________________________ 5. 20. 6. 21. 7. 22. 8. 23. 9. ____________________________ 24. ____________________________ 10. 25. 11. 26. 12. 27. 13. 28. 14. ____________________________ 29. ____________________________ 15. 30. Naam: ___________________________________________________________ Adres:

Fan de Foareker

Museum

Groep 5 en 6 binne yn it kader fan de Berneboekewike, mei it tema Gi-ga-groen, nei it Scheepvaartmuseum yn Snits ta west. It programma yn it museum gong û.o. oer fersmoarging fan de see troch plestik. Op oansprekkende en nijsgjirrige wize ha de bern hjiroer leard en mei dwaande west.

Technykwiken

Yn novimber wiene de technykwiken op skoalle. Wy hiene dizze wiken de beskikking oer de technykdoazen dy’t ús stichting oanskaft hat. Alle skoallen meitsje gebrûk fan dizze technykmetoade. Yn alle groepen, fan de beukers oant en mei groep 8, ha de bern mei technyk oan de gong west.

De bern fûnen it prachtich om te dwaan en it wie tige learsum: útfine en ûndersykje hoe’t it wurket en gearwurkje om it foar inoar te krijen.

Wurkstikken groep 7/8

Yn groep 7/8 binne de bern dwaande west mei it minsklik lichem. Yn lytse groepkes fan 2 as 3 bern ha se in wurkstik makke oer in diel fan it minsklik lichem. Dat ha se presinteare oan de hiele groep. Der binne prachtige kreative dingen makke!

Moarnsiten op skoalle

De earste wike fan novimber wie it Nationaal Schoolontbijt. Op in soad skoallen yn ús lân begûn de dei mei ite mei de bern. It doel fan it iten op skoalle wie om it belang fan moarnsiten dúdlik te meitsjen: mei in lege mage kinne je net goed leare. Foar eltse groep wie in âlder al betiid yn it spier om it klear te meitsje. De bern fûnen it gesellich om sa de dei te begjinnen. Bôle, bakken, tsiis, fleisguod, aaien, yochert mei kruesli ensfh., it hat tige smakke!

Skoalfruit

Op de Foareker dogge wy dit jier mei oan skoalfruit. Elke tiisdei, woansdei en tongersdei kinne de bern in stik fruit fan skoalle krije. Der bliuwt geregeld wol wat oer, wat we dan de oare dei der by dogge. Sa is der faak romme keus.

Reedriden

Groep 5/6 hat yn novimber 4 kear nei de Iishal yn Ljouwert west foar it reedriden. Dizze jierlikse lessen yn groep 5 en 6 binne wichtich om it reedriden

ûnder de knibbel te krijen. De kâns dat se dat op natueriis leare liket hieltyd lytser te wurden.

De bern ha tige harren bêst dien en as ôfsluting in "Alvestêdentocht" riden.

Waar vind je een AED in Easterein?

• Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar

• Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Fam. Postma, Skrok 11

U

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud
Deze cadeaubon is 1 jaar geldig.
kunt ook reserveren via www.metzstyle.nl

Mini kerstmarkt op het Skrok

Waar? Skrok 11 Easterein

In de schuur van Sibada State

Wanneer? Zondag 11 december 2022

Van 12.00 uur tot 18.00 uur

Wat is er te doen?

• 2x een optreden van het koor SJONG olv Margo Konings en dirigente Sjoukje v/d Velde

- 1e optreden om 14.30 uur

- 2e optreden om 15.30 uur

• 3x demonstratie hoe maak je een Panetone tulband

• kramen met uiteenlopende verkopen

• kramen waar men aan kan schuiven om met 2e hands materiaal zelf sfeervolle (kerst)dingen te maken

• tafelspellen

• gratis koffie en thee

• bij goed weer gaan de vuurkorven aan waar je dan ook marshmallows kunt roosteren

OPROEP

De Adjiersploech bestaat 25 jaar!

Voor de reünie van 30 december zijn we op zoek naar foto’s.

Heb jij foto’s van onze acties van de afgelopen 25 jaar?

Deel ze, zodat ze een plekje kunnen krijgen op de reünie.

kooistra44@gmail.com

HERFST AANBIEDING

De herfstmaanden zijn weer van start.

Het juiste moment om je huid wat extra aandacht te geven. Salon Agnes is weer van start met de Real peel AHA.

Wat is Real peel AHA.

Het is een goede behandelmethode voor huidproblemen zoals acne, oppervlakte littekens en pigmentvlekken.

Real peel is een peeling op basis van glycolzuur waarbij de huid gestimuleerd wordt tot nieuwe cel aanmaak. Een glycolzuur peeling geeft als resultaat dat de huid gladder, gezonder, en steviger wordt en dat de pigmentvlekken zichtbaar verzachten.

Agnes Krol Stienstra

Mobiel 06 42 94 9216

www.schoonheidssalon-agnes.nl

Maak snel een afspraak en ontvang

20% korting

Van €40,- per behandeling

voor €32,-

Martinikerk Kerstconcert Easterein

Woensdag 21 december 2022

Met organist Martin Mans

Aanvang 20.00 uur

Entree € 7,50 incl. koffie/thee

In de prachtige

Martinikerk Easterein

www.kerkeasterein.nl

de Kerkrentmeesters

Programma

Improvisaties, populaire klassiekers en samenzang

1. Inleidend koraalspel ‘Stille nacht’

2. Improvisatie ‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’ (aansluitend 3 coupletten samenzang)

3. Fanfare in g [E.L. Ashford]

4. Stay with me till the morning [W.A. Mozart/T. Parker/arr. M. Mans]

5. Toccata in C [D.H. Hegarty]

6. Mijn Gebed [J. Stokkermans/G. den Braber/arr. M. Mans]

7. Improvisatie ‘O holy Night’

8. Introspection II [R. van Otterloo]

9. Palladio [K. Jenkins]

10. Hoop [L. van Dijk]

11. Grand March ‘Aida’ [G. Verdi]

12. Tussen jou en mij [M. Mans]

13. Improvisatie over Kerstliederen

14. Samenzang ‘Ere zij God’

Martin Mans werd in 1965 geboren te Melissant, op het Zuidhollandse eiland

Goeree-Overflakkee. Op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn eerste orgellessen, op elfjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en op twaalfjarige

leeftijd werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats. In zijn jeugdjaren schreef hij verschillende concoursen op zijn naam. Naar aanleiding hiervan gaf hij op veertienjarige leeftijd zijn eerste orgelbespeling voor de NCRV-radio. Naast zijn orgelstudie bekwaamde hij zich in koordirectie. Sinds 1995 is Martin Mans organist in de Breepleinkerk te Rotterdam. In de loop der jaren werkte Martin mee aan meer dan 400 CD-opnamen. Ook maakte hij diverse DVD’s. Wegens groot verkoopsucces ontving hij een platina CD en 2 gouden CD’s.

Dispositie van het Willem Hardorff-orgel uit 1870

Hoofdwerk: Bovenwerk:

Bourdon 16 vt.

Viola 16 vt.

Prestant 8 vt.

Holpijp 8 vt.

Octaaf 4 vt.

Roerfluit 4 vt.

Quintprestant 3 vt.

Octaaf 2 vt.

Mixtuur 3 - 4 sterk

Cornet D 4 sterk

Trompet B/D 8 vt.

Pedaal:

Subbas 16 vt.

Octaafbas 8 vt.

Octaaf 4 vt.

Trombone 8 vt.

Bazuin 16 vt.

Toonhoogte a’ = 435 Hz

Temperatuur evenredig zwevend

Salicionaal 8 vt.

Viola di gamba 8 vt.

Roerfluit 8 vt.

Salicet 4 vt.

Fluit d’amour 4 vt.

Carillon 2 st.

Gemshoorn 2 vt.

Clarinet 8 vt.

Koppel HW - BW

Koppel Ped - HW

Omvang manualen C-g’’’

Omvang pedaal C-d’

Afsluitingen HW, BW, Ped

Tremulant BW

Restauratie door Orgelmakerij Bakker & Timmenga in 1920

Trompet B/D 8 vt.

(HW) en Trombone 8 vt. (Ped) vernieuwd; BW – Carillon D 2 st, + Aeoline D 8vt.

Restauratie door Orgelmakerij Bakker & Timmenga in 1987

Trompet B/D 8 vt.

(HW) en Trombone 8 vt. (Ped) vernieuwd; BW – Aeoline D 8vt, + Carillon D 2 st.

Adfintsfiering âlderein

Bloeie yn de nacht…

Is it téma foar de kommende adfintsfiering foar de âlderein.

Nei’t it twa kear op rige net trochgean koe, binne we bliid dat wy jo wer útnoegje meie!

Jo krije in persoanlike útnoeging yn jo brievebus. We hoopje dat jo der by wêze kinne.

Tongersdei 15 desimber 2022 om 16.00 oere

De Skoalleseize, Easterein

Groetenis en oant sjen, De diakony

Keningin fan 'e nacht

Adventsviering voor de ouderen

Bloeien in de nacht….

Is het thema voor de komende adventsviering voor de ouderen.

Nadat het twee jaar op rij niet door kon gaan, zijn we blij dat wij u weer mogen uitnodigen! U krijgt een persoonlijke uitnodiging in uw brievenbus. We hopen dat u er bij kunt zijn.

Donderdag 15 december 2022 om 16:00 uur. De Skoalleseize, Easterein

Koningin van de nacht

Groet en tot ziens, De diaconie

Ut de húshâlding fan... Oplossing

Dizze kear in foto út de húshâlding fan Pier en Anneke Zwerver:

Symen en Arjen

December

Korte dagen en lange avonden, feestelijkheden en cadeaus, versiering en lichtjes, kenmerkend voor de maand december. Maar in de laatste maand van het jaar was (en is) er ook aandacht en zorg voor inwoners, die zich nauwelijks konden redden en eigenlijk niets te vieren hadden. Zo werd er door de eeuwen heen vanuit de kerk (etens)waren uitgedeeld, als “erwten, gort, smeer en katoen”.

Sint

Zodra Sinterklaas weer in Easterein was aangekomen, kregen de dorpsbakkers - vier waren er ooit! - het een stuk drukker. Er moest heel wat bezorgd worden, waarvoor elke bakker huisvrouwen aantrok, die de bijverdienste goed konden gebruiken. Zij gingen met allerlei brood- en banketwaar de deuren langs, werden ook wel ‘sinteklazerinsters’ genoemd. Tijdens de vorige eeuw was er een periode, dat een bakker uit het dorp steeds op de vijfde december een spelletjesavond hield. Zo kwam hij van zijn overgebleven ‘sinteklazeguod’ af.

In 1932 - te lezen in de Leeuwarder Courant van zes december van dat jaar - was Sinterklaas in Easterein voor de verandering op de fiets gestapt, om pakjes te gaan uitdelen. Dat deed hij ‘s avonds waardoor hij een klomp die midden op de weg lag, niet opmerkte. Als gevolg hiervan maakte hij een noodlottige buiteling en kwam hij niet zacht op de straatstenen terecht… Zijn kin was er lelijk aan toe, die door de dokter verbonden werd. Vervolgens stapte Sint weer ‘welgemoed’ de fiets op. “Wij zullen hopen, dat hij geen blijvende gevolgen van zijn val mag hebben”(!).

Meiinoar

Ook bij clubs en verenigingen werden de decemberfeesten gezamenlijk gevierd.

Zoals in de afgelopen 60er jaren bij ‘Meiinoar ien’, een Eastereinder meisjesclub. Tijdens een Sinterklaasavond kreeg elk meisje een briefje, waarop een sinterklaasversje stond. Een ieder moest het luid en duidelijk zingen, om zo de anderen te vinden die hetzelfde versje hadden gekregen. Op deze manier werden groepjes gevormd. De meisjes hadden elk een pakje met een gedichtje, dat hardop voorgelezen werd.

In aanloop naar de Kerst waren er eveneens activiteiten. Zo gingen de clubleden eens het dorp door, met een plattegrond in de hand. Ze mochten enkel bij een huis aanbellen, als er een kaars voor de ruit stond. Daar ontvingen ze dan een gevuld bakje met kerstgroen én een opdracht. Terug in ‘Us Gebou’ (nu: hoekgebouw Tsjerkebuorren 29 / Skilplein), gingen ze hiermee aan de slag.

Kerst

Kerstmis werd net als het Sinterklaasfeest, ook op school gevierd. Dat kon helaas in 1926 niet doorgaan, toen viel Tweede Kerstdag op een zondag. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd het kerstfeest, voor het eerst, bij een grote dennenboom gevierd. Hieronder gezeten, werd het kerstverhaal verteld en ‘De Zangvereeniging’ zong erbij.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon het Kerstfeest met de kinderen niet gevierd worden, “alles moat immers tsjuster wêze en bliuwe..”. In 1942 werd er voor in de plaats een kerkdienst gehouden, tijdens welke zowel de dominee van de Nederlands Hervormde als die van de Gereformeerde Kerk een eigen kerstverhaal vertelde. Dit zou het begin geweest zijn van de samenwerking tussen de twee kerken in Easterein.

Bron: Easterein / M.L. de Boer e.a.

In 1950 werd het Kerstfeest wat later dan gebruikelijk gevierd, pas om 6 uur ‘s avonds. Met hierbij de aantekening: “Dat was wel wat laat voor de kleinste kinderen”….

Een ieder goede feestdagen toegewenst, dat deze - op wat voor manier dan ook - gezellig en harmonieus zullen zijn!

SNEON 24 desimber

om 22 .00 oere yn ‘e Martinitsjerke

Sjonge wy bekende krystlieten en hearre wy krystmu zyk en ’n ferhaal.

M.m.f. Fanfare Wilhelmina út Easterein

Fan ôf 21.30 poeiermolke, glühwein en krystb ôle

TOP2000

Troch Ds. Nicolette Vlaming

Op kerstavond begint ieder jaar steevast de Top 2000 op Radio 2. De Top 2000 was in eerste instantie bedoeld om het jaar 2000 in te luiden met een eenmalige muzikale actie. De luisteraars werden begin 1999 verzocht om een lied in te dienen, met daarbij een persoonlijk verhaal of een herinnering. Dit concept werd echter zo'n groot succes dat Radio2 besloot de Top elk jaar uit te zenden.

Op kerstavond begint ieder jaar steevast de Top 2000 op Radio 2. De Top 2000 was in eerste instantie bedoeld om het jaar 2000 in te luiden met een eenmalige muzikale actie. De luisteraars werden begin 1999 verzocht om een lied in te dienen, met daarbij een persoonlijk verhaal of een herinnering. Dit concept werd echter zo'n groot succes dat Radio2 besloot de Top elk jaar uit te zenden.

Dit jaar is in Easterein onze eigen Top2000 avond voor jong en oud.

Vrijdag 30 december om 20.00 uur is de Martinikerk omgebouwd tot een gezellig Top 2000 café.

Er is live muziek van de band en er zal muziek klinken via You-tube fimpjes.

Natuurlijk kan je lekker meezingen!

Op kerstavond begint ieder jaar steevast de Top 2000 op Radio 2. De Top 2000 was in eerste instantie bedoeld om het jaar 2000 in te luiden met een eenmalige muzikale actie. De luisteraars werden begin 1999 verzocht om een lied in te dienen, met daarbij een persoonlijk verhaal of een herinnering. Dit concept werd echter zo'n groot succes dat Radio2 besloot de Top elk jaar uit te zenden.

Dit jaar is in Easterein onze eigen Top2000 avond voor jong en oud. Vrijdag 30 december om 20.00 uur is de Martinikerk omgebouwd tot een gezellig Top 2000 café.

Het thema is:

Dit jaar is in Easterein onze eigen Top2000 avond voor jong en oud. Vrijdag 30 december om 20.00 uur is de Martinikerk omgebouwd tot een gezellig Top 2000 café.

VIER HET LEVEN?!

Er is live muziek van de band SJESPA en er zal muziek klinken via You-tube fimpjes. Natuurlijk kan je lekker meezingen!

Er is live muziek van de band en er zal muziek klinken via You-tube fimpjes. Natuurlijk kan je lekker meezingen!

Het thema is: VIER

HET LEVEN?!

Als extraatje kan je online je stem uitbrengen voor onze lokale Top2000 lijst.

Het thema is:

Onze top 10 zal die avond gepresenteerd worden en de top 3 is ook te horen.

Ga dus vóór 27 december naar de website www.top2000kerkdienst.nl

Als extraatje kan je online je stem uitbrengen voor onze lokale Top2000 lijst. Onze top 10 zal die avond gepresenteerd worden en de top 3 is ook te horen.

VIER HET LEVEN?!

Als extraatje kan je online je stem uitbrengen voor onze lokale Top2000 lijst.

In het menu bovenaan klik je op Top2000-kerkdiensten en je zoekt Easterein op.

Onze top 10 zal die avond gepresenteerd worden en de top 3 is ook te horen.

Ga dus vóór 27 december naar de website www.top2000kerkdienst.nl

Ga dus vóór 27 december naar de website www.top2000kerkdienst.nl In het menu bovenaan klik je op Top2000-kerkdiensten en je zoekt Easterein op.

Dan wordt onze ‘eigen’ pagina van Easterein geopend en kan je je stem uitbrengen. De website heet Top2000kerkdienst, maar de 30e december is zeker geen kerkdienst. We maken alleen gebruik van de diensten van deze site.

In het menu bovenaan klik je op Top2000-kerkdiensten en je zoekt Easterein op.

Dan wordt onze ‘eigen’ pagina van Easterein geopend en kan je je stem uitbrengen. De website heet Top2000kerkdienst, maar de 30e december is zeker geen kerkdienst. We maken alleen gebruik van de diensten van deze site.

Dan wordt onze ‘eigen’ pagina van Easterein geopend en kan je je stem uitbrengen. De website heet Top2000kerkdienst, maar de 30e december is zeker geen kerkdienst. We maken alleen gebruik van de diensten van deze site.

STEM, STEM, STEM!

STEM, STEM, STEM!

STEM, STEM, STEM!

Heb je zin in een muzikaal avondje in eigen dorp?

Kom dan gezellig naar de Top2000!

Kom dan gezellig naar de Top2000!

Heb je zin in een muzikaal avondje in eigen dorp? Kom dan gezellig naar de Top2000!

Heb je zin in een muzikaal avondje in eigen dorp?

De koksmûtse: Gingerbread cakejes

Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten (voor 12-14 stuks):

• 180 gram ongezouten roomboter

• 100 gram donkerbruine basterd suiker

• 1 el vanille-extract

• 3 eieren

• 150 gram stroop

• 180 gram zelfrijzend bakmeel

• Snuf zout

• 1 ½ el gingerbreadkruiden

Evtentueel:

• 150 gram witte chocola

• sprinkles

Extra nodig:

• Cupcakevorm

• Mixer

Bereiding:

Klop boter, suiker en vanille-extract romig. Voeg de eieren één voor één toe en mix tot deze allemaal zijn opgenomen. Mix ook de stroop door het mengsel. Je voegt in verhouding veel vocht toe, het kan dus zijn dat je beslag er op dit punt geschift uitziet. Gewoon doorgaan, dat komt vanzelf goed! Voeg zelfrijzend bakmeel, zout en kruiden toe. Mix tot een mooi glad en luchtig beslag.

Schep het beslag in de cakevormpjes. Ik gebruikte een volle ijslepel per cakeje. Bak de cakejes in 20 minuten op 170 graden (boven en onderwarmte).

Eventueel: smelt twee derde van de chocolade au bain-marie, eenmaal gesmolten haal je de kom van de pan en voeg je de rest van de chocolade toe. Blijf regelmatig roeren tot alle chocolade is gesmolten. Verdeel de chocolade over de cakejes en versier met sprinkles. Laat de chocolade uitharden.

In een afgesloten verpakking buiten de koelkast 4-5 dagen houdbaar.

Bron: Feestdagen bakboek Laura's bakery

Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra

Wa makket de moaiste kleurplaat en wint in leuk pryske? Ynleverje kin oant 21 desimber op Eeskwert 25.

“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.