Doarpskrantsje oktober 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE

EASTEREIN oktober 2022

Kolofon

Nûmer 9 – Oktober 2022

Redaksje:

Bauke de Boer

Helga Develing

Klaas de Jager

Jet Postma

Einredaksje: Mattie Dijkstra

Foto foarside: Pdf-grafie (trouwerij Franca & Johannes, 03-09-2022)

Opmaak: Froukje Dijkstra

Printwurk: Drukkerij Van der Eems

Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c

Webside Easterein.nl: info@easterein.nl

Twitter: @easterein_frl

Facebook: Fraach&oanbod&sa

Advertinsje?

Mail nei doarpskrante@easterein.nl

Rekkennûmer:

NL70 RABO 0349 5017 26

û.f.f. Doarpskrante

De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 26 oktober

SPooktocht Easterein

Komstek grizeljen? Opjaan kin per team (max. 8 pers) as yndividueel Graach nammen en leeftiiden yn mail fermelde. De tocht is foar bern fanôf groep 7. Basisskoallebern groep 7 en 8 ûnder eigen begelieding. Begelieding wurdt meirekkene as teamlid. Tiid wurdt nei opjefte bekind makke. Freed te jûn 28 oktober 2022 Kosten € 5,- p.p Opjaan foar 14 oktober via info@detsjerne.nl

Doarpsaginda

Oktober

08 oktober 09:00

Ynsammeling âld izer troch Wilhelmina 14:30

09 oktober 06:00

12 oktober 07:00-08:30

15 oktober 18:00

SDS 1 - DWP 1, De Skoalleseize

F1 kafé (GP Japan), Sportkafé de Greidhoeke

Griene kontener

CoVos DS 1 - Emmen '95 DS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:00

CoVos HS 1 - Leevoc HS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:30

Xtra bluesnight: Birdlegg & The little boogie boy bluesband, Bergsma Easterein

17 oktober 14:30

19 oktober 07:00-08:30

19:45

Gesprekskring voor 70 plus, Martinitsjerke

Grize kontener

Bijeenkomst Passage met een lezing over ‘geloof, hoop en liefde’ door dhr. J. v/d Ven, De Skoalleseize

20 oktober 10:00 Oecumenische gespreksgroep, St. Martinuskerk Reahûs

21 oktober 18:30-20:00

22 oktober 18:00

Bernedisco Halloween (Groep 1 o/m 6), De Tsjerne

CoVos HS 1 - VC 058 HS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:00

CoVos DS 1 - DIO Oosterwolde DS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:30 Country night@Bergsma

23 oktober 21:00

26 oktober 07:00-08:30

F1 kafé (GP Austin V.S.), Sportkafé de Greidhoeke

Griene kontener

Hiele dei Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante

28 oktober Jûns

Spooktocht Easterein, De Tsjerne

29 oktober 14:30 SDS 1 - Heeg 1, De Skoalleseize 22:00

Oktoberfest, Bergsma Easterein

30 oktober 16:00 Blues cruise Eastersnein mei 'Vanesa Herbek Trio', Bergsma Easterein 20:00

F1 kafé (GP Mexico), Sportkafé de Greidhoeke

Novimber

02 novimber 07:00-08:30 Grize kontener

05 novimer 18:00

CoVos DS 1 - HeVoc'89 DS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:00

CoVos HS 1 - v.c. Joure HS 1, Sporthal de Greidhoeke

06 novimber 14:30-18:00 Rolling home & other roads, Bergsma Easterein

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.

Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

Yntocht Sinteklaas

Yes! Sinteklaas en syn piten komme ek dit jier wer yn

Easterein! Wannear? Sneontemiddei 19 novimber

Tiid en wêr? Ynfo folget noch

De pjutten en bêrn o/m groep 5 binne wolkom yn Café Bergsma om in feestje te fieren mei Sinteklaas & de Piten.

Sinteklaas syn postbus komt wer by Café Bergsma te hingjen. De bêrn krije in kleurplaat op skoalle. Wa de kleurplaat yn Sinteklaas syn postbus docht dy kin sneontejûn 19 novimber in kadootsje fan ’e piten ferwachtsje!

Ynstee wy by de doarren lâns komme mei speculaasbrokken wolle wy jimme freegje in lytse bydrage te jaan foar it sinteklaasfeest. Dit kin fia: NL68 RABO 0326830049 t.n.v. G.J. Velzen-Greidanus. Of scan de QR code. Tige by tige!

(Notifikaasje yfm AVG: mogelik wurde der bylden makke yn it doarp mei de yntocht).

De Sinteklaaskommisje

Fuort Mar Los – Jiergearkomst

Nei twa koroanajierren is it bestjoer fan toanielferiening 'Fuort Mar Los' o sa bliid om jimme útnoegje te kinnen foar in jiergearkomst op tongersdei 27 oktober de jûns om 20.00 oere yn Bergsma Easterein.

De wurklist fan dy jûn sjocht der as folgt út:

Iepening en wolkom

Oantekeningen fan de lêste jiergearkomst (wurdt útdield)

Finansjeel oersjoch en ferklearring kaskomisje

Bestjoersgearstalling en ferkiezing

Toaniel seizoen 2022/23

Wat fierder te praat komt

Sluting

De seal is iepen fan 19.45 oere ôf, de kofje stiet klear.

Tuin- en parkmachines Verhuur Service & Onderhoud SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL SPECIALIST OP HET GEBIED VAN TUINEN PARKMACHINES Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de machines die het beste passen bij uw specifieke situatie. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar we bieden ook tweedehands machines aan. BOSSHOP LANDBOUW TUIN & PARK INDUSTRIE WWW.BOSMECH.NLmechanisatie ONZE MERKEN:

In moaie fiskerij Troch Hans kooistra

In moaie fiskerij op snein 25 septimber op de Skippersbuorren by de jierlikse fiskwedstriid fan de Fûgelwacht Easterein. Dit jier gjin min waar as korona mar hearlik fiskwaar en lekker smûk byelkoar.

Om 13.15 oere kamen de earsten al oan mei de angel yn de hân om efkes “waarm” te fiskjen en it bêste plakje op te sykjen. De dôbers waarden op de goeie djipte set en de maitsen waarden oan 'e heak reaun. Om 13.30 oere sloech de grutte klok fan ús Martinitsjerke en rôp de jeugdfoarsitter, neidat er sjoen hie dat der nét mear minsken oan heakken, dat de wedstriid los gong.

Robert rôp: "ik zalm winnen" mar hy fong helaas bot. Nei oardeloere fiskjen wie it wedstriiddiel ôfrûn en stûn de teller op 73 fisken.

By de jeugd hie de fûgelwacht 2 prizen, 1 foar de measte en 1 foar de grutste fisk. De priis foar de measte fisk wie Jildou Jelsma mei 19 fisken en de priis foar de grutste fisk foar har neefke Niels van der Laan mei in fisk fan 20 sm.

By de senioaren ek 2 prizen. De priis foar de measte fisk wie foar de heit fan Niels en de omke fan Jildou, Michel van der Laan mei 28 fisken en de priis foar de grutste fisk fan 27 sm. foar Harm Auke Dijkstra.

Yn de kommende wintermoannen sil de Fûgelwacht Easterein har rôffiskwedstriden organisearje. Hâld ús facebookpagina yn 'e gaten!

Skrok 11 komt tot leven Troch Jet Postma

We hebben op 9 juli meegedaan aan “Iepen tûn en sa”, zo konden we de gasten al een klein voorproefje geven met wat er zich afspeelde in de schuur. Het was een zeer mooie dag, er kwamen veel op de fiets en ook een paar met de auto. We hadden als opkomst gehoopt op 15 personen maar dat werden 47 in totaal, en wat waren de reacties positief, het was voor ons allemaal een TOPDAG.

Inmiddels is de laatste hand gelegd aan de verbouwing van onze schuur. We hebben er nu 2 verschillende ruimtes in gemaakt: een ruimte ingericht met als doel dat het een functie krijgt waar mensen elkaar ontmoeten, tafel spellen kunnen doen onder het genot van een bakje thee of koffie (die gratis is) en ondertussen ook kunnen “struinen” door de vintage spullen die we in de stellingen en kramen hebben staan. Op dit moment doen we dit alleen nog maar op de maandagen van 14.00 - 16.30 uur maar ons doel is om het wel uit te breiden naar eventueel andere dagen. Met ons bedoel ik een gezellige groep vrijwilligers (in de leeftijd van begin 50 tot in de 70) die enthousiast mee hebben geholpen en blijven helpen. Ons motto is: er kan veel maar er moet niets.

Ook gaan we activiteiten organiseren zoals workshops en gezellige zondagen voor jong en oud. Alles wel in de trant van mienskip en laagdrempeligheid. Inmiddels hebben we onze eerste activiteit gepland, deze is op zondag 11 december 2022. We organiseren dan een kerstmarkt in de schuur, met spelletjes, kramen etc. Ook hopen we nog op een koor (wellicht weten jullie een koor in de buurt die hier wel wat voor voelt, dan horen we dat heel erg graag).

Dus reserveer vast de datum, de toegang is gratis. Voor contact kun je terecht bij Trienke van Deursen (mijn zus): 06-39211533.

En de volgende ruimte is ingericht voor een kleine banketbakkerij (waar je ook gebak/oranjekoek kunt bestellen en afhalen in overleg) in combinatie met een workshopruimte. Deze ruimte is zo ingericht dat je er met een kleine groep terecht

kunt maar ook een grotere groep is mogelijk. De workshops voor dit jaar zijn alleen met chocolade en volgend jaar zijn er andere mogelijkheden, denk dan aan taarten, gebak, oranjekoek, koekjes etc. Wil je een workshop volgen dan kan dat op avond of op zondagmiddag (alles uiteraard in overleg).

Met de mannen en vrouw van het beheerkantoor van Natuurmonumenten hebben we een proefmiddag gedraaid wat ontzettend leuk werd ontvangen door hun. Ze hebben rocky road, bonbons en chocoladerepen gemaakt. Zie de foto’s voor een kleine impressie van de middag. Voor komend weekend komt er een groep van 15 personen en dat gaat vast ook prima lukken.

Indien je hier meer over wilt weten of een bestelling wilt doen dan kun je contact zoeken met mijn man Marc Postma: 06-54258428.

Lieve dorpsgenoten,

Sinds eind juli wonen wij in “Us Gebou” op de Tsjerkebuorren 29 en wat een heerlijk welkom hebben we gehad. We voelen ons heel erg thuis hier en hebben al veel Eastereiners ontmoet!

Na jaren in Amsterdam te hebben gewoond, zijn we nu neergestreken in het Friese land. Helemaal nieuw is het niet, want Maarten heeft zijn hele jeugd en studententijd doorgebracht in Friesland. Voor hem is het “thús komme”. Florien heeft over de hele wereld gezworven en kan eigenlijk overal wel aarden als ze haar familie maar bij zich heeft! Meke houdt heel erg van de natuur en was ook wel klaar in Amsterdam –hier fietst ze elke ochtend door de weilanden richting Sneek en geeft elke ezel, koe of paard een naam ;-) En dan is er nog ons hondje Teddy – zij is nog op zoek naar meer vriendjes, maar dat komt vast vanzelf.

De B&B – Lokaal 1 hebben we ook doorgezet, maar wel onder een nieuwe naam: Mary’s Place. Waar die naam vandaan komt? Het is een nummer van Bruce Springsteen en Maarten is een groot van fan van hem, dus tja…

In het dagelijks leven verzorgen we natuurlijk graag onze gasten in de B&B. Daarnaast hebben we in Amsterdam nog twee horecabedrijven, een cateringbedrijf en een webshop met heel veel producten die je ook terugziet in onze B&B.

Alhoewel we soms best druk zijn, vinden we het ook belangrijk, maar ook leuk om vrijwilligerswerk te doen en samen dingen te organiseren. Zoals afgelopen weekend, tijdens Burendag.

We zien elkaar vast snel in Easterein!

De Pinne... Troch

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig. Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl
8.30-12.30 13.30-16.00 uur*
8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur
8.30-12.30 13.30-20.00 uur
8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud U kunt ook reserveren via www.metzstyle.nl

De zorg van het Stipepunt

Velen van ons worden geconfronteerd met de enorme stijging van energiekosten en veel duurdere boodschappen. Dit kan problemen veroorzaken. Om dit te voorkomen hebben wij een aantal suggesties:

Maak gebruik van de ENERGIETOESLAG. Deze is er voor mensen waarvan het inkomen niet meer bedraagt dan € 1470,80 voor een alleenstaande en € 1992,43 voor een echtpaar. Mensen in de bijstand hebben hierover bericht gekregen van de gemeente, maar de anderen niet. Het is dus zaak hier zelf achteraan te gaan. Wellicht kan hier ook een belastingadviseur helpen. De formulieren zijn bij de gemeente aan te vragen.

De VOEDSELBANK: Deze heeft de toegang verruimd. Als er na aftrek van vaste lasten bij een alleenstaande moeder met 2 kinderen minder dan € 520 over blijft heeft zij toegang tot de voedselbank. Voor een alleenstaande is dit € 300. Naast de voedselbank zijn er ook nog de kledingbank en speelgoedbank. Voor velen is de voedselbank een drempel: Men geneert zich om er heen te gaan. Ons advies is doe dit niet en probeer over de barrière heen te stappen. U heeft er recht op en doet zichzelf te kort als u dit laat liggen! Bovendien is er het feit dat het Sociaalfonds van de EU aan Minister Schouten 140 miljoen euro heeft overgemaakt die zij aan voedselhulp gaat besteden. Waarschijnlijk heeft u via de belastingen hier aan meebetaald. Dus als u ervoor in aanmerking komt maak dan gebruik van de steun van de voedselbank.

De KLEDINGBUS staat op even weken woensdags bij de school van 13.30 tot 15.00 uur, daarvoor staat hij in Wommels van 10.00-12.00 uur. Het is zowel voor kleding halen als brengen. Informatie via: 06-19905519

KINDEREN: Ook de kosten voor kinderen zijn gestegen. Hulp kan geboden voor uitgaven als schoolartikelen bijv. computer of sportabonnement etc. Hier kan de gemeente of stichting Leergeld helpen.

MANTELZORG: Ga na of u al bij ons bekend bent. Wij hebben o.a. Informatie over het Mantelzorgcompliment. De Mantelzorgdag is 10 november a.s.

De gemeente heeft een heel goede folder met alles over toeslagen en is te vinden op SWF/Kansbrief. Wij wensen iedereen veel sterkte en moed in deze penibele tijd!

Stipepunt Easterein: Greet Bouma, Johanna Stout, Folkje Visser en Cary Mulder

SDS jubileumfeest tige slagge!

Troch Willem Wijnia

Op freed 2 en sneon 3 septimber waard it 75-jierrich jubileumfeest fan SDS fierd. Op freed waard troch foarsitter Willem Wijnia it feest ynlieden mei in praatsje en de útrikking fan de earste SDS-jubileumplaatsjesboeken oan Eelco Boonstra fan Jumbo-Kooistra en 4 SDS’ers namelijk in frijwilliger (Klaas de Haan) en de jongste (Dianthe Engbrenghof) it middelste (Jesse van der Weide) en âldste lid (Ids Boersma) fan SDS. Haadstiper Durk-Jorrit van der Eems wie op fakansje.

Nei it iepeningswurd koenen de teams fan âld SDS en vv Nijland begjinne oan harren wedstriid. Jan Hiemstra mocht de ôftraap dwaan. Hiemstra is berne njonken it fuotbalfjild, doe’t it noch gewoan lân wie. Hy hat by SDS balle, is ferhuze út Easterein, mar hat altyd de klup folge. SDS naam al gau de lieding yn de wedstriid en na twa kear in heal oere wie it 4-1.

Yn de rêst wie it spektakel fan de jûn. 75 jeugdspilers tsjin SDS 1. Alle jonges en famkes droegen in sjurt mei efterop SDS 75 jier. En wat wie de jeugd fanatyk, prachtich om te sjen. Foar de grutten wie it dreech, sadra as ien de bal hie, stienen der ek tsien spilers omhinne. Ien fan de seis keepers fan de jeugd, Jildau Jellema, hold it skot op doel fan Mark Klijnsma tsjin. SDS 1 kaam dochs foar, mar daliks in oanfal fan de bern en ek in goal. Der waard sels in oertrêding yn it strafskopgebiet makke troch SDS1, skiedsrjochter Auke Eringa

joech in penalty. In probleem foar lieder Inne Heerma, hokker spiler mocht him nimme. Brend Toering wie de lokkige en skoarde tsjin syn heit Jaap. Brent Overal hie in assist en in goal, de oare goals wienen fan Tymen Bults en Finn Wagenaar. Uteinlik wûn de jeugd, de takomst fan SDS, mei 6-2. Nei de twadde helte fan de wedstriid SDS-vv Nijland wie it noch noflik neisitten mei muzyk fan Sytse Haima.

Sneons om 9 oere stie de jeugd alwer op it fjild foar de Klinik fan sc Heerenveen. Krap oan 70 bern wiene fanatyk oan it fuotbaljen. Hja hawwe dizze moarn wer in protte nije dingen leard. De middeis wie der in reüny fuotbaltoernoai mei sa’n 140 fuotballers. Foar de 50+ en de froulju wie in spesjale poele. Foar elkenien wie it dreech, it wie hast te waarm om te fuotbaljen. Mar wat in wille. De jubileumkommisje hie frege om spesjale fuotbal sjurts te dragen by dizze wedstryd. Stan Korbach, Jacob van Wieren, Akke-Rixt Zijsling, Martin Rienstra en Freek Tichelman hienen de moaiste sjurts. It toernoai waard lieden troch Jappie Wijnia en Wichard Deinum.

Op de beamer yn de kantine wienen sa’n 180 âlde alvetal foto’s te sjen, derneist wie der noch in puzzel-kwis-tocht. As ôfsluting in barbecue mei muzyk fan 'De Meesters' mei û.o. Pieter de Boer op de basgitaar. SDS kin werom sjen op in tige slagge feest. De festiviteiten geane noch efkes troch mei de plaatsjesaksje by Jumbo-Kooistra yn Wommels, dy kinne yn it SDS-jubileumplaatsjesboek plakt wurde. Yn it boek kinne plaatsjes plakt wurde neist nijsgjirrige ferhalen fan doe, sadat it foar jong en âld de muoite wurdich is.

SUCCESSVOL AFVALLEN DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren.

Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Gedragsverandering Gewichtsbehoud

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald?

Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie!

Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten?

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding.

www.balansie.nl | 06 15 90 61 19

Wilhelmina nijs

Ynsammeling âld izer op sneon 8 oktober 2022

Omdat we it âld papier misse, hawwe we foarich jier âld izer ophelle. Troch it súkses fan doe, dit jier op 'e nij. Under âld izer falt ek bygelyks akku’s, koper en radiatoren. Alfêst bedankt! De kontainer stiet op sneon 8 oktober op 'e Fabrykswei. We komme ek lâns mei trekker en wein. Jo kinne it op sneon 8 oktober moarns om 9 oere oan de dyk sette. Net earder want dan binne we bang dat oaren it miskien meinimme. We binne benijd hoefolle we dit jier ophelje.

Flessenaksje foar Wilhelmina

De moanne augustus wiene wy de klub foar de flessenaksje by de Jumbo supermarkt yn Wommels. It hat 176,75 euro opbrocht. Tige tank.

Us programma foar dit jier

We hawwe moaie plannen makke. We gean op snein 9 oktober nei Stiens om te blâzen foar minsken mei in (ferstanlike) beperking. Sneontejûn 5 novimber is ús freonenkonsert. Lokaasje is de seal fan Bergsma. Set 'em alfêst yn jo aginda. We gean ek meiwurkjen oan de Krystnachttsjinst.

Weromblik - grút sukses yn Rastede

Begjin july binne we mei elkoar nei Dútslân west. Der spilen we twa konkourswurken. De sjuery hat ús beoardield. We wûnen de earste priis! Wat hiene wy in moaie busreis werom nei Easterein. Doe waard bekind dat we de winnaar wienen. Echt super moai natuerlik.

Hoe is it no mei... Mark de Nobel Troch Bauke de Boer

Graag had ik dit in het Fries geschreven maar dat lukt helaas niet meer. Van '72 tot '79 heb ik in Easterein gewoond. In 1971 gingen mijn ouders, broer Guido en ik op vakantie naar het verhuurde huisje Skoallestrjitte 10, naast Joustra. Ooit had er een familie met 8 kinderen gewoond, we konden het ons niet voorstellen. Het beviel echter zo goed dat we, na een tip van overbuurman Jouke Houtsma begin ’72 naar het net gebouwde huis aan de Stittenserleane (17) konden verhuizen.

Guido kreeg een plek in meester Strikwerda zijn klas, mijn vader werkte voor een Haarlemse uitgeverij en kon dat blijven doen vanuit zijn kamer met uitzicht op de pastorie, mijn moeder reed elke ochtend naar Oosterlittens om de administratie van de zuivelfabriek bij te houden. Zelf kwam ik in de 3e van de Mavo in Wommels. Komend van een school van over de duizend leerlingen was ik verbaasd dat er zulke kleine scholen bestonden. Ik heb er, ook omdat we nog aan het inburgeren waren een heel fijne tijd gehad. Als katholiek kende ik geen enkel gezang en kreeg ontheffing na een schriftelijke verklaring van de pastoor.

M’n leven had al gauw een draai gevonden. Op zaterdag was het konijnenhok schoonmaken, huiswerk maken en ’s avonds uit naar de Old Vic in IJsbrechtum. De zondag was anders dan we als stedelingen gewend waren. In Roodhuis naar de kerk in de Daf die mijn moeder met haar kersverse rijbewijs reed.

In het begin voelde het onwennig omdat we iedereen naar een van de twee kerken in Easterein zagen gaan maar al gauw werd het gewoon. Als Hollandse import viel je natuurlijk op (toen althans) in het dorp dus we keken goed hoe het dorpsleven er aan toe gaat en probeerden ons zoveel mogelijk aan te passen. Met vallen en opstaan vonden we een weg, daarbij altijd geholpen door dorpsgenoten, vriendelijk en hulpvaardig als iedereen was.

We gingen ons zelfs steeds meer Fries voelen. We (Guido en ik) leerden de taal spreken en verstaan (natuurlijk met een accent), de familie van mijn vriend

Teake hebben me daarbij enorm bij geholpen. Toen ik later mijn vrouw uit Popppenwier leerde kennen was dat een groot voordeel! Een goede en fijne manier om in te burgeren was bij een vereniging gaan en er was veel keus. Ik probeerde de gym bij O.D.I, viel uit de brug en dat was dat. De schaakvereniging was veiliger. Wilhelmina en hoornles van de Haan lag me meer; de Tsjerne waar altijd wel iets te doen was: zaterdagavond de discotheek, de bardiensten en natuurlijk veel vergaderen! Op vrijdag en soms vaker hielp ik bij Strikwerda de binnengekomen voorraad weg te werken. Wat kwam ik er graag en bij vertrek een nieuwe pakje Drum mee. Op de fiets naar orgelles in Bolsward en oefenen in de kerk van Roodhuis. Zomers hooien. Ik had het zo druk dat van de Havo op het Brugman in Bolsward weinig terecht kwam. Ik stopte ermee en ging halve dagen betonplaten en palen maken bij Schaap in Wiuwerd.

Mijn nieuwe doel was de machinistenschool in Harlingen (MSvS) maar haalde eerst m’n wiskunde op (bij mijnheer Postma van de Mavo). Het was meer de techniek die me boeide dan het varen waarvoor ik werd opgeleid. Dat was aanvankelijk ook m’n doel maar door meerdere redenen kwam het er niet van. Koopmans in Leeuwarden zocht een storingsmonteur en ik ging in ploegen aan de slag. Tijdens de beruchte winter van ’79 in m’n trouwe Mazda, die had ik van m’n ex schoolgenoot Hans de Jong van Skrok overgenomen, ploegde ik letterlijk door de sneeuw naar Leeuwarden. Op een avond stond ik op een silo buiten een peuk te roken (de enige plek waar je mocht roken) en zag beneden me een bulkauto van Koopmans wegrijden. Niet echt tevreden met het werken in een stoffige fabriek zette die vrachtauto me op het spoor wat ik altijd zou blijven doen, namelijk rijden. Weg bij Koopmans en de weg op.

Tijdens een klus met een kipper op het terrein van een psychiatrisch ziekenhuis in Noord-Holland had ik wat contact met het personeel en een paar nieuwsgierige patiënten. Het sloeg over naar mijzelf, want ik werd zelf nieuwsgierig naar de wereld van de psychiatrie. Een half jaar later zat ik in de banken als leerling B verpleegkundige. In veel instellingen gewerkt, in Utrecht en Zeist en vervolgopleidingen gedaan. Dit deed ik parttime, waardoor ik ernaast ook vracht kon blijven rijden, meest op 0 uur contracten. De ontwikkelingen, vooral de greep van de automatisering en de zorgverzekeraars op de zorg, gingen me tegen staan. In 2001 was ik in den Helder en merkte dat het een vergeten uithoek was en viel als een blok voor de bijna verzonken stad. Ik kon er gelijk aan de gang en wonen op Texel, 6 prachtige jaren hebben we er gewoond.

Was ik Utrecht ontvlucht voor o.m. de automatisering die diagnose en behandeling ging bepalen, het kwam na een paar jaar als een vloedgolf achter me aan naar Den Helder. Tijdens een vakantie in ‘99 in Nieuw-Zeeland waar onze dochter toen al woonde viel me het rustige tempo van leven op aldaar en dat sprak me (weer) aan. Tijd om het roer om te gooien en nu goed ver weg.

In 2007 gingen de spullen in een container, 6 weken later werden ze in Eastbourne bij Wellington afgeleverd. O.a. vanwege de taal wilde ik niet in de psychiatrie verder en werd buschauffeur wat ik met heel veel plezier heb gedaan. Mijn vorige vak kwam me bijvoorbeeld op zaterdagavond, als ik een bus vol dronken Kiwi’s naar hun kroeg en later weer naar huis bracht, mooi van pas. Eind 2018 werd ik helaas blind in een oog en moest stoppen. Al gauw vond ik een nieuwe weg, die van pensionaris. Nu wonen we aan zee, met m’n dochter en twee kleinkinderen om de hoek. Easterein, de herinnering blijft...

Op de foto de Bergsma’s en Bauke Sandstra, aan het kaatsen (waar ik niets van begreep maar deed wat ze me opdroegen) met een dorpsfeest, ik denk ’74. De beker heb ik nog.

Mark de Nobel

Kinderdisco Easterein Groep 1 t/m 6 21 oktober 18.30 - 20.00 Yntree € 2,Kom ferklaaid!

Fan de Foareker

It nije skoaljier 2022-2023 is begûn. Wat wie it prachtich waar, dy earste wiken fan it skoaljier. De bern koene bûten boartsje en somtiden ek leare. En fansels gymnastykje op it sportfjild.

Gouden Wiken yn groep 7/8

De earste wiken fan in nij skoaljier ha de namme “Gouden wiken”. Yn alle groepen is der yn dizze wiken tiid en oandacht foar groepsfoarmende opdrachten, spultsjes en aktiviteiten. De rigels fan de groep wurde mei inoar besprutsen en fêstlein.

Yn groep 7/8 ha de bern in saneamde "Rots en Water" training folge. Anne van Aalzum, de gedragspesjalist fan de Greiden die spultsjes mei de bern yn de gymseal. Derby gong in om fertrouwen, grinzen oanjaan, stevich stean, wol of net reagearje en oandacht foar hoe’t in oar him of har fielt. Allegearre wichtige saken om te learen om goed mei inoar om te gean.

Gouden Wiken yn groep 5-6

Yn de Gouden Wiken mochten de bern wat mei nei skoalle nimme wat wichtich foar harren is. Dizze foarwerpen wurde bewarre yn in doaze en eltse dei meie in pear bern dêroer fertelle. De pony fan Lotte paste fansels net yn dy doaze en dêrom mocht ze har sjen litte en dêroer fertelle op it skoalplein.

Iris hie har kat, Rocky, mei nei skoalle en hat fan alles oer him ferteld. Marco hat syn kart sjen litten op skoalle en ferteld oer syn sport. Hy hat ek in tal rûntsjes riden oer it plein. Prachtich!

Leare gearwurkjen heart ek by de Gouden Wiken.

De opdracht wie: Meitsje in boatsje mei in seil dat driuwe kin. Sûnder lym falt dat noch net ta!

Dûbel feest

Marin Haarsma út groep 3 wie jierdei en helle har swimdiploma. Dat wie dûbel feest yn de klasse!

Rekkenje yn de beukergroep

De beukers ha mei juf Riny dwaande west mei de begrippen “omtrek en oppervlakte”. Hoe leare se dat better dan teagearre boartsjende mei blokjes oer de grûn? Wat wiene se entûsjast!

Ut de húshâlding fan... Wa binne dit?

Eastereiner ein Troch Karin Everhardus

Bijna 54 jaar geleden - op 22 oktober 1968 - stond er in de Leeuwarder Courant een merkwaardig verhaal over een verstoten vogel in Easterein.

“Hoe het het dier in de toekomst zal vergaan is niet gemakkelijk te voorspellen. Hoewel de vogel dus nog wel goed “by sûp en stút” is, schijnt hij uit de groep te zijn gestoten. Misschien, dat de spijker het dier het leven kost,

maar het is ook niet onmogelijk, dat hij het verwijderen van de spijker niet zou overleven. Geen wonder al met al, dat in Oosterend op het ogenblik geen eend is, waarvan de gedragingen zo nauwkeurig in het oog worden gehouden als van de ‘Eastereiner ein’.”

Hoe het hem vergaan is?

Myn Expeditie Happinezz nei Mexico (en Amearika)

Troch Petra Yntema

My waard frege om wat oer myn reis fan 7,5 moanne te fertellen dy ik foarrich winter makke ha. POEH! Dat is nochal wat. Want ik ha sa alderferskuorrendst soad belibbe dat ik samar dit hiele doarpskrantsje fol skriuw.

Yn dizze 7,5 moanne ha ik eltse wike in blog skreaun op myn website. Foar de minsken dy’t my folgje woene en foar mysels ek in stikje ferwurking. Want dizze blogs wiene net sa sear reisblogs oer de prachtige dingen dy ik sjoen hie of mei adfys wêr oaren better wol of net hinne gean kinne. Dizze blogs gean ek oer de reis dy ik fan binnen makke ha. Wat der troch my hinne gie. Op dizze manier libben in soad minsken mei my mei en ik krige dan ek geregeld privé berjochtsjes. Minsken dy't noch tips joegen, dy't my witte litte woene hoe grutsk se op my wiene, dy't herkenning fûnen, ynspirearre waarden, of my leave wurden stjoerden as ik hielendal fêstrûn.

Start - Mexico

5 oktober foarrich jier bin ik foar it earst allinne op reis gien. De reis gie nei Mexico omdat dat doe eins it ienige lân bûten Europa wie wêr't ik hinne koe. Mar Mexico is dochs net feilich foar my allinne? Dat wie myn earste reaksje, mar ik kin jim fertelle dat ik my gjin momint ûnfeilich fielt ha! Yn dizze earste wiken ha ik foar it earst myn jierdei net thús fiert, ha ik leard dat freonen komme en gean, dat relaasjes koart mar HIEL djipgeand binne en bin ik

In ko wurd achter yn ’e auto ferfierd – Vuilnismannen dy't gewoan achteryn tusken it vuilnis sitte of boppe op de bult, niks is te gek yn Mexico.

útdaagd om by myn eigen plan te bliuwen. Ik bin op reis foar myn persoanlike ontwikkeling, út myn komfortzône te gean en net om telkens de toerist út te hingjen. Dat betekend dat ik gerêst in moanne op 1 plakje bliuw as it dêr goed fielt, sa min mooglik ôfleiding sykje, en foaral goed besykje te fielen nei wêr't ik lokkich fan wurd. Dat ik iepen stean foar alle ferhalen fan de minsken dy't ik tref. En ik sil jim fertelle dat je op sa’n reis nochal wat bisûndere minsken tsjinkomme! Ik tink dat dy ferhalen en de ynsichten dy't ik dêrtroch krige hast it moaiste is wat ik oan dizze reis oerhâlden ha. Ik wie fan plan om yn Mexico te bliuwen mar nei in moanne krige ik te hearren dat ik fanút Mexico miskien noch krekt Amearika binnen komme koe. Noch krekt, omdat de rigels fan corona feroarje soene. Ik ha doe alle plannen omgoait, want wa wit wie dit myn lêste kâns om nei Amearika ta.

3 moanne Amearika

Ik woe graach nei de cowboys yn Texas en ik woe graach yn Florida sjen. Ek wie myn doel om NET it toeristyske Amearika te ervaren mar júst it ‘echte’ Amearikaanske libben. Backpacke yn Amearika is net sa maklik kaam ik al gau achter. Sûnder auto kom je nergens en hostels binne der net! Oeps! Neidat ik earst in pear wiken by Bart & Linda (Bart van Ruiten komt oarspronkelik út Wommels) útfanhús west ha bin ik op in oar plan oerstapt. Ik krige wol 70 reaksjes op in facebookgroep fan Nederlanders dy emigreart binne nei Amearika. Doe't se oer myn ferhaal en myn plannen hearden waard ik op allerhande plak ken útnoege en mocht ik wol delkomme! Sa ha ik by inoar by 6 ferskate húshâldens wenne. Wat in ûnderfining wie dit allinne al. Fan de middle of nowhere op ’e pleats by Bart en Linda, 3 plakken yn de stêd Austin, nei Janneke yn New Orleans en de lêste famylje yn Tampa (Florida). Fanút hjir bin ik in jonge tsjin kaam wêr't ik mei fierder reizige bin. We binne fia Miami en Key west yn 4 dagen hielendal dwarstroch Amearika riden nei Utah wêr hy hinne moast. Tefolle belibbenissen om alles te beneamen. Fan it wildwest Texas libben wêryn ik nachts op jacht west bin nei it wylde bist wat by myn bêd kroepte, we op jacht west binne nei ‘wild pigs’, ik meinaam bin nei echte cowboy feestjes en sjoen ha dat it noch echt sa is as yn ’e films! Oan’t it stêdslibben, mei cowboys dûnsje, racisme fiele, je as blanke yn ’e minderheid binne en mei in stoere Janneke op ’e tandem troch strjitten fytse dy't eins net feilich binne. Ik ha leard oer drugs en geweren, in soad dakleazen, in hiel soad Amearikanen moete dy't my as gek ferklearden dat ik dit allinne die sûnder strak plan, 10 oeren per dei yn ’e auto sitte, wylde aligators, gokke yn Las Vegas en ta eintsje beslút nei in prachtige tiid hjir dochs werom fluchten nei Mexico omdat ik troch it

lêtste stikje hielendal mysels kwytrakke bin. Dochs tankber foar alles wêryn de famyljes my yn meinaam hawwe, sa as bygelyks thanksgiving en Kryst!

Werom nei Mexico

Werom nei Playa del Carmen, in feilige thúsbasis wêr ik de earste moanne ek west hie. Hjir wie undertusken in nije meditaasje leraar. Emilio, dy yn dizze tiid myn grutte maat wurden is. Ik ha hjir mysels wer by elkoar rape kinnen en hiele moaie ‘healing’ en meditaasje techniken fan Emilio leard. Emilio is in jonge jonge, mar jim kin gerust sizze dat der berne is as monnik. In hiele bysûndere jonge wêr ik sels no noch in soad fan lear en kontakt mei ha.

Puerto Escondido/Barra de Navidad (rust oan ’e westkust)

Nei Playa del Carmen bin ik hielendal nei de oare kant fan Mexico flein. Ut de toeristyske drokte! Flak neist Puerto Escondido leit in lyts doarpke: Barra de Navidad. Hjir komt gjin toerist, mar der is 1 hostel mei 4 keamerkes. Se prate hjir gjin Engels, allinne mar Spaans, dus in goede motivaasje om myn Spaans noch better under de knibbel te krijen. Ek hiene se neffens my noch net earder in blond lang famke sjoen. Ik ha hjir hiel erg fan ’e stilte genietsje kinnen. Tagelyk libje tusken de echte Mexicanen (foar wa der in byld by ha wol, ik ha ek vlogs makke dy't op myn website te finen binne of op myn youtube kanaal fan Expedition Happinezz). Hjir wie it plan om efkes hielendal by te kommen en no ris echt fan alle ideeën wurklikheid te meitsjen! Ik ha in hiele soad moaie ideeën en plannen, mar as it der op oan komt fyn ik it dochs spannend om it gewoan ek echt te dwaan. Om fan je dreamen wurklikheid te meitsjen omdat ik my faaks sels wer ûnderút helje. In oar kin it fêst better, binne der wol minsken dy der op sitte te wachtsjen? En fan alle ideeën, welke kies ik as earst om út te wurkjen?

Myn earste online cursus opsette!

Ik ha, neist it genietsjen fan ’e stilte, yn dit hostel de earste module ôfmakke fan myn online cursus oer ‘gezonde voeding’. Ik hie yn Fryslân al workshops jun oer Paleo en orthomoleculaire voeding. Dit is in principe wat útgiet fan it selfhelend fermogen fan dyn lichem. Je sjogge echt nei wat út liif nedich hat om alles yn ússels te ‘reparearen’ en sûn te hâlden. De workshop wie in grut sukses, dus ik ha in wei fûn om de workshop ek troch te jaan wyls ik op reis bin en der júst noch folle mear oan ta te foegjen. Net allinne ynfo, mar júst ek lekker ite, in soad begelieding en tips en filmkes.

Oaxaca city, Mexico city en Puerto Vallarta

Wylst hie Emilio kontakt opnaam mei my. Hy woe syn mem ferrasse as se jierdei wie. As ik ek mei woe mei him en James om nei Mexico city te gean. No woe ik leaver Mexico sitte safolle mooglik mijde. Ik waard al tierelier as ik oan dizze grutte stêd TOCHT. Ik leau dat de stêd sa’n 10x Amsterdam is. Mar Emilio en James werom sjen woe ik graach en syn mem en broerke wiene bliid ús werom te sjen! Ik bin doe fia Oaxaca city nei Mexico city gien yn buskes en ha der 10 dagen west. Mexico city is net geskikt foar my, doch my dan dochs mar de stilte en persoanlikheid fan Barra de Navidad. Oeral yn ’e file om ergens te kommen is neat foar my. Fanút hjir bin ik nei Puerto Vallarta en Sayulite gien. Ik moat ek earlik sizze dat de plakken oan it strân my dochs wat mear lûke.

De lêste bestemming

Fia Mexico city bin ik om te eindigjen wer nei myn ‘thúsbasis’ flein. Playa del Carmen. Hjir ha ik de lêtste moanne west. Dizze kear yn hûs fan in maat dy't ik earder kinnen leard ha. Op in rêstiger plak dan foarhinne. Fanút hjir bin ik ein maaie fia Turkije werom flein nei Amsterdam. Tankber foar alles wat ik leard ha. Al is it mar it grutte ferskil tusken hoe Mexicanen libje en Nederlânders, beide útersten yn myn opsicht mar HIEL ynspirearjend.

Bepakt en bezakt, werom nei Nederlân.

It waar

Tsja, Mexico is hyt, hiel hyt sa no en dan. Mar dochs hearst my net gau klaaien. It feit dat ik yn koarte broek en himdsje de doar út kin besparret my in soad enerzjy. It is no septimber en ik ha hjir alwer meardere lagen klean oan omdat ik it kâld ha. De sinne makke my eltse dei opnij wer bliid en as it mei bakken út ’e loft komt (want dat giet soms mâl yn Mexico!) dan meitsje ik in dûnske yn ’e rein. Want it is net lyk sa kâld as hjir, it bliuwt hiel waarm en as it wolris in dei frisser is dan is in fest oan ynienen hiel knus en gesellich!

Fekânsje?

Is dizze reis in fakânsje? Nee absuluut net. Sa liket it miskien soms wol as der in moaie foto foarby komt. Ik sliep net yn hotels mar diel keamers mei soms 20 oare

minsken. As ik sa lang reizigje wol sûnder ynkommen libje je foar in pear euro per dei. Gjin daaglikse uitjes of tours of bierkes op it terras sa as op fekânsje. Soms in gratis uitje en je eigen iten meitsje yn in keuken mei 10 man tagelyk wêryn faaks je iten ek noch út ’e kuolkast stellen wurd. Oerdei bin ik elke dei oan’t wurk om ideeën om te setten yn wurklikheid. En dan noch net sprutsen oer de reis dy't ik yn mysels meitsje, wêryn je jesels mega hurd en in soad tsjinkomme! Nee, it is seker gjin fekânsje, mar de dingen dy ik op myn reis leard ha en hoe ik feroare bin, binne yn myn eagen folle mear wurdich as in fekânsje mei grutte útjeftes, uitjes en safolle belevenissen dat je eins wurch wer thúskomme.

Om in bytsje in idee te jaan wêr't ik west bin.

En no?

Op it momint fan skriuwen is it al hast safier dat ik oan myn folgjende reis begjin. 17 oktober gean ik nei Thailân. Allinne de earste 2 nachten ha ik boekt en foar de rest neat. Ik sil my wer meigean litte nei wat de wrâld foar my yn petto hat. Dit kear is der wol 1 ding wat ik pland ha omdat soks foarôf reserveart wurde moat. Ik sil namentlik de Vipassana meditatie techniek leare. Dit bestiet út in 10-daagse cursus wêryn ast eltse dei 10 oeren meditearst en tuskentroch learst wat de techniek mei dy docht. Gjin tillefoan, gjin papier en pen, sels gjin eachkontakt deze 10 dagen. Ik sjoch it as in hiele moaie ferrijking. As ik de mooglikheid krij soe ik ek graach in skoftke yn in kleaster wenje wolle.

Foar wa't my folgje wol op myn reis nei Thailân of nijsgjirrich is nei de komplete ferhalen fan Mexico, sjoch dan op myn website: www.expeditionhappinezz.nl of folgje my op instagram ûnder Expedition Happinezz.

Ite by in Mexicaanse famylje thús.

Bibliotheekactiviteiten

Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. We hebben verschillende activiteiten voor de jeugd.

Vrijdag 7 oktober 15.00 uur Koeien zeggen boe … voor jeugd van 3-6 jaar. Koeien zeggen boe, of toch niet…? Dat ga je horen als het grappige boek ‘Koeien zeggen boe’ van Steve Webb wordt voorgelezen. Daarna knutselen en je mag je eigen limonade melken (huh?!). Na afloop maken we een mooie foto!

Woensdag 12 oktober De Ganzentrek 15.00 uur. Kom luisteren naar het boek ‘De herfst van kleine Gans’ en ga daarna zelf op ganzentrek door de Bibliotheek. Kom alles te weten over deze mooie vogels. Voordat je start met dit leuke informatieve spel maak je eerst je eigen pion met een houten ganzenveer. Geschikt voor jeugd vanaf 6 jaar.

Voor alle activiteiten: aanmelden via de website bmf.nl of als dat niet lukt mag het aan de balie in de bieb.

Creatief café start op 12 oktober 10.15 - 11.30 uur en is dan weer iedere 2e woensdagochtend van de maand.

Digitaal Café start ook weer op maandagmiddag 10 oktober 14.30 - 15.30 uur en is dan iedere 2e en 4e maandag van de maand. Dus wil je meer weten over de functies op je mobieltje of loop je vast in het programma Word op je computer? Kom langs en stel je vraag. Onze vrijwilligers helpen je verder.

Ut de húshâlding fan... Oplossing

Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Plantinga: Marion en Christiaan

Yn it septimber nûmer wiene we de oplossing ferjitten. Ek dat wie famylje Plantinga, mar dan Bauke Jan & Jitske

Nijsgjirrich tsjerkenijs

Zondag 25 september was weer het startschot voor het nieuwe winterseizoen. Als het goed is heeft iedereen in Easterein een activiteitengidsje in de bus gehad. Hierin staan allemaal verschillende activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Een paar waarvoor nog geen datum gepland staat wordt hieronder genoemd. Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je aan!

Andere activiteiten zijn terug te vinden in de agenda, voorin het Doarpskrantsje. Opgeven hoeft niet, je kan zo op de middag of avond zelf binnenlopen en meedoen. Mochten er vragen zijn of wil je meer weten neem dan contact op met ds. Nicolette Vlaming, 06-14454766 of stuur een mailtje naar: predikant@kerkeasterein.nl

Schapenvolk

Wol is een materiaal waar je veel kanten mee op kunt. Voor dit seizoen zijn er weer nieuwe onderwerpen. Data worden afgesproken in overleg. Per avond kunt u zich opgeven. Kosten 8 euro per keer. Graag bij opgave uw 06 nummer opgeven dan komt u in de app-groep van het Schapenvolk en wordt u op de hoogte gehouden over: - Wat we maken, - Of het door kan gaan - En waar het wordt gehouden

Aanmelding: Als je mee wilt doen meld je aan bij Jet Reitsma Telefoon: 06-48121364 of mail: jetreitsma@gmail.com

Schilderkring ‘Kleur en Fleur’

Onze kring is geen cursus maar een doe-groep, die al tekenend, schilderend, kleurend op zoek is naar ongekende en ongedachte dingen om zich heen. Prachtige dingen om (opnieuw) te ontdekken en van te genieten. Een vleugje aanleg is nooit weg, maar niet persé nodig. Nieuwsgierigheid, aandacht en belangstelling zijn belangrijker. Alle schilders, oud-gedienden én nieuwkomers moeten zich opnieuw opgeven bij: Jan Strikwerda, telefoon: 0515-331796

Boekenclub

In het voorjaar zijn we met 6 mensen van start gegaan met de Boekenclub. Er zijn inmiddels 2 titels gelezen en besproken. Bij toerbeurt is er één gespreksleider. Aan het eind van het gesprek zoeken we een nieuwe titel uit en spreken we een volgende datum af. In oktober komt de groep weer bij elkaar en bespreken we ‘Wormmaan’ van Mariken Heitman.

Lees je graag en lijkt het je leuk om ook eens mee te doen?

Geef je dan op bij: Tjerkje Kooistra-de Vries Telefoon: 0515-332228 of 06-22556113 Mail: tkdv1949@gmail.com

Waar vind je een AED in Easterein?

• Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar

• Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Fam. Postma, Skrok 11

Sibadawei 1,8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.:0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl landrover en 4x 4 specialist landrover en 4x 4 specialist

1 kilo stoofperen

gram suiker

125 gram roomboter

gram bloem

75 gram witte basterdsuiker

zout

1 dl ijskoud water

Bereiden:

ml slagroom

1 eetlepel poedersuiker

1 theelepel kaneel

Extra nodig:

Springvorm

Mixer

Bakpapier

Bereid de stoofpeertjes, laat ze afkoelen en goed uitlekken. Verwarm de oven voor op 180 C. Snijd de boter in blokjes.

Meng de bloem en basterdsuiker met een beetje zout en de boter in de keukenmachine met de deegmessen tot kruimels.

Laat de machine draaien en voeg dan zoveel ijskoud water toe tot er een deegbal ontstaat.

Wikkel het deeg in folie en laat in de koelkast 30 min. rusten. Bekleed de bodem van je springvorm met bakpapier. Vet de randen in met een beetje boter.

Verwarm in een steelpan de suiker met 3 eetlepels water en laat op een zacht vuur smelten. Zet het vuur dan hoog en laat de suiker zonder te roeren kleuren tot een goudbruine karamel.

Schenk de karamel in de taartvorm en verdeel het gelijkmatig over de bodem. Verdeel de peertjes over de karamel. Bestuif het aanrecht met bloem. Rol het deeg uit tot een ronde lap die iets groter is dan de taartvorm.

Bedek de peren met het deeg en druk het iets aan.

Bak de taart in het midden van de oven in 20 tot 25 minuten goudbruin en gaar. Klop intussen de slagroom met de poedersuiker en kaneel lobbig. Leg een platte schaal op de taartvorm en keer de perentaart om. Serveer de taart met een flinke lepel van de geklopte slagroom.

De koksmûtse: Stoofpeertjes taart Troch Annebeth de Jong Ingrediënten: •
• 150
• 250
• c.a
Bron: https://aanjeanneskeukentafel.blogspot.com/2013/04/stoofpeertjes-taart.html • 250

Bernehoekje

Froukje Dijkstra

Probeer door het doolhof met herfstwoorden te komen. Begin bij het woord herfst en eindig bij het woord paddenstoelen

Kijk naar de volgorde van de woorden in het hokje als je wilt weten welke weg je moet volgen.

herfst-regen-storm-waaienherfstkleuren-bos-bladeren-trekvogels wintervoorraad-paddenstoelen

8
Troch

“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN