Doarpskrantsje novimber 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE

EASTEREIN novimber 2022

Kolofon

Nûmer 10 – Novimber 2022

Redaksje: Bauke de Boer

Helga Develing

Klaas de Jager

Jet Postma

Einredaksje: Mattie Dijkstra

Foto foarside: Pep de Boer

Opmaak: Froukje Dijkstra

Printwurk: Drukkerij Van der Eems

Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl

as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c

Webside Easterein.nl: info@easterein.nl

Twitter: @easterein_frl

Facebook: Fraach&oanbod&sa

Advertinsje?

Mail nei doarpskrante@easterein.nl

Rekkennûmer:

NL70 RABO 0349 5017 26

û.f.f. Doarpskrante

De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum:

Woansdei 23 novimber

HERFST AANBIEDING

De herfstmaanden zijn weer van start.

Het juiste moment om je huid wat extra aandacht te geven. Salon Agnes is weer van start met de Real peel AHA.

Wat is Real peel AHA.

Het is een goede behandelmethode voor huidproblemen zoals acne, oppervlakte littekens en pigmentvlekken.

Real peel is een peeling op basis van glycolzuur waarbij de huid gestimuleerd wordt tot nieuwe cel aanmaak. Een glycolzuur peeling geeft als resultaat dat de huid gladder, gezonder, en steviger wordt en dat de pigmentvlekken zichtbaar verzachten.

Agnes Krol Stienstra

Mobiel 06 42 94 9216

www.schoonheidssalon-agnes.nl

Maak snel een afspraak en ontvang 20% korting

Van €40,- per behandeling voor €32,-

Doarpsaginda Novimber

novimber 07:00-08:30

24 novimber 19.30

26 novimber 14:30

27 novimber 11:00-16:30

16:00

30 novimber 07:00-08:30

20.00

Desimber

01 desimber 19.30

03 desimber 18:00

20:00

22:00

Griene kontener

Bijbelkring, Martinitsjerke

SDS 1 - SF Deinum 1, De Skoalleseize

Open dag Molens, Súdwest Fryslân

Blues cruise Eastersnein, Bergsma Easterein

Grize kontener

Net te Dreech, Locatie nog onbekend

Filmavond, Martinitsjerke

CoVos HS 1 - D.B.S. HS 1, Sporthal de Greidhoeke

CoVos DS 1 - Stânfries DS 1, Sporthal de Greidhoeke

Boerenrocknacht by Bergsma Easterein

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.

Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

05 novimber 20:00 Freonenkonsert Wilhelmina, Bergsma Easterein 05 novimber 18:00 CoVos DS 1 - HeVoc '89 DS 1, Sporthal de Greidhoeke 20:00 CoVos HS 1 - v.c. Joure HS 1, Sporthal de Greidhoeke 06 novimber 14:30-18:00 Rolling home & other roads, Bergsma Easterein 09 novimber 07:00-08:30 Griene kontener 10 novimber 14.30 Rouwgroep, Martinitsjerke 16:00-17:00 Griepprik dr. Meerdink, De Skoalleseize 11 novimber 18.30 Sint Maarten, Martinitsjerke 12 novimber 14:30 SDS 1 - SVM 1, De Skoalleseize 20:00 CoVos HS 1 - OPM Heerenveen HS 1, De Greidhoeke 22:00 Bandjûn mei Stageline, Bergsma Easterein 13 novimber 14.30 Nieuwe liederen zingen, Martinitsjerke 13 novimber 19:00 F1 kafé (GP Brazilië), Sportkafé de Greidhoeke 15 novimber 07:00-08:30 Ald papier kontener 16 novimber 07:00-08:30 Grize kontener 19:45 Passage, De Skoalleseize 18 novimber 19:00 Verhalenavond, Martinitsjerke 19 novimber 13.30 Yntocht Sinteklaas, De Skippersbuorren 15.30-17.30 Gelegenheid tot aansteken kaarsje, Martinitsjerke 20 novimber 09:30 Gedachteniszondag, Martinitsjerke 20 novimber 13:00 F1 kafé (GP Abu Dhabi), Sportkafé de Greidhoeke 23

Yntocht Sinteklaas

Yes! Sinteklaas en syn piten komme ek dit jier wer yn Easterein!

Wannear? Sneontemiddei 19 novimber

Tiid? 13:30 oere | Wêr? Op de Skippersbuorren

De pjutten en bêrn o/m groep 5 binne wolkom yn Café Bergsma om in feestje te fieren mei Sinteklaas & de Piten.

Sinteklaas syn postbus komt wer by Café Bergsma te hingjen. De bêrn krije in kleurplaat op skoalle. Wa de kleurplaat foar woansdei 16 novimber yn

Sinteklaas syn postbus docht, kin sneon 19 novimber tusken ± 18:00-20:00 oere in kadootsje fan ’e piten en/of Sinteklaas ferwachtsje!

Ynstee wy by de doarren lâns komme mei speculaasbrokken wolle wy jimme freegje in lytse bydrage te jaan foar it sinteklaasfeest.

Dit kin fia: NL68 RABO 0326830049 t.n.v. G.J. Velzen-Greidanus. Of scan de QR code. Tige by tige!

Wy ferhuzje nei Wommels

We hawwe 48 jier yn en om Easterein wenne, earst op de Foarbuorren, letter op Meilahuzen. It wie foar ús en ús bern in moaie tiid!

Us nije adres:

Sybren de Vlasstjitte Partoer 6h, 8731 CX Wommels

Groetnis, Folkert en Thea Vellinga

Sibadawei 1,8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.:0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl landrover en 4x 4 specialist landrover en 4x 4 specialist

Fan it bestjoer

Op 6 oktober ha contactwethouder Bauke Dam en dorpencoördinator Lize Cnossen op besite west om us by te praten oer it gemeentelik belied. En derneist ek oer in tal saken dy’t op dit stuit oan de oarder binne.

Nijbou: It plan oan de Branjewâl wurdt útwurke ta in helber plan. Foar de langere termyn is it ôfwachtsjen op de ynfulling fan it nije bou-kontingent fan SWF.

Alde Dyk: It foarstel yn it nije bestimmingsplan Buitengebied SWF 2 is om de Alde Dyk de kwalifikaasje “Waarde-Cultuurhistorische waardevolle lijnen” te jaan. Sûnder fergunning mei it beloop en it profyl fan de dyk net wizige wurde. De Alde Dyk is yn eigendom by de gemeente. Wy hiene frege om it rinpaad op te knappen en it behear om te setten nei krûdenryk mei ôffier fan it meansel. Dêrop ha we de tasizzing krigen dat it paad opknapt wurdt. Mei Kotrec, in ferhurding dêr’t it gers net trochhinne groeit, sadat it aanst wer mooglik is om neist elkoar te rinnen. It behear bliuwt foarlopich noch itselde. Twa kear per jier klepelje. De boppekant foar it earst op 15 juny, en by de twadde kear meanen ek de sleatskanten. De beurs fan de gemeente lit net mear ta!

Feeroasters: It opromjen fan feeroasters giet stadich troch. As hja gjin funksje mear ha en de boer akkoard is, komme se yn oanmerking. De meast gefaarlike sitewaasjes it earst.

Sinne enerzjy: De problemen by it leverjen fan enerzjy freegje noch wol de nedige tiid om oplost te wurden. Dat leit him net oan de gemeente, mar oan de capaciteit by Liander. As je witte wolle hoe’t dat foar josels sit sjoch dan nei: https://www.liander.nl/problemenmetterugleveren. Op postcode en hûsnummer kin je de check dwaan.

Kontribúsje: Yn dizze moanne wurdt, fan de leden dy’t Doarpsbelang machtige ha, de kontribúsje oer 2022 fan € 7 ôfskreaun fan syn of har bankrekken.

Berend Santema, Henk Duimelaar, Sjoukje van der Eems, Catharina Veenstra, Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda en Wouter Develing

Een nieuwe buurtvereniging

Troch

Het begon allemaal met het Dorpsfeest afgelopen juni. De bewoners van Skilplein, Tsjerkebuorren en Heechhiem sloegen de handen ineen om een gezellige en bijzondere camping te creëren. Na twee coronajaren was de samenstelling van bewoners best veranderd en de combinatie oud en nieuw bloed gaf allerlei impulsen.

De camping leverde de buurt niet alleen de tweede prijs op, maar ook een heuse buurtvereniging. Zo’n vereniging was er al eerder, maar die was al een tijdje niet meer actief. Nu was een klein groepje bewoners bezig met het opzetten van de vereniging en tijdens de borrel bij het kampvuur op de versieravond voor het Dorpsfeest werkte hun enthousiasme aanstekelijk en werden nieuwe plannen gesmeed.

Burendag

Mooier kon het niet zijn: op burendag 2022 werd het eerste buurtevenement georganiseerd. Bijna 30 bewoners genoten van een heerlijke en gezellige barbecue. Een aantal bewoners maakte onder de bezielende leiding van Maarten en Flo, de kersverse bewoners van Tsjerkebuorren 29, verrassende en lekkere gerechten die al dan niet gegrild genuttigd werden. En omdat de temperatuur niet heel hoog was, kropen mensen dicht bij elkaar in de tent om gezamenlijk te eten en te kletsen.

Plannen

Het bestuur van de vereniging heeft verschillende plannen. Natuurlijk maakt het Dorpsfeest deel uit van die plannen. Jaarlijks met elkaar het feest voorbereiden is een prachtige manier om elkaar te vinden. Burendag blijft ook in het programma. Daarnaast wordt gedacht aan een (mid)winterborrel en een paasbrunch. Met elkaar eten geeft een goede verstandhouding. Iedereen woont hier met plezier, maar de vereniging hoopt zo het plezier nog te vergroten. ‘Zo kunnen we nog meer met elkaar leven en meeleven.’

Dat meeleven wordt vormgegeven door de leden die het lief en leed in de gaten houden en ervoor zorgen dat er aandacht is voor iedereen die dat nodig heeft, om welke reden dan ook. En de eerste kaartjes en bezoekjes zijn al gebracht cq afgelegd. Voor lief en leed…

Leden

Op de buurtbarbecue werd het bestuur voorgesteld en de plannen gedeeld. Inmiddels is een flink aantal bewoners lid geworden van de buurtvereniging. En is het bestuur bezig met het voorbereiden van het volgende evenement. Leden en bestuur zijn enthousiast en twijfelen er niet aan: hier gaan we veel plezier van beleven. Waar een Dorpsfeest toch al niet goed voor kan zijn.

De Kledingbus zoekt vrijwilliger!

Door terugloop en ziekte in het aantal vrijwilligers, zijn we op zoek naar een vrijwilliger die alleen in de eigen plaats aanwezig is.

We zoeken dus een inwoner van Easterein die bereid is om in de oneven weken op woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur als gastheer/gastvrouw aanwezig te zijn bij de Kledingbus.

De taakstelling is het ontvangen en begeleiden van bezoekers, het aannemen van aangeboden kleding, indien gewenst een gesprekje met de bezoekers aangaan onder het genot van een kopje koffie of thee.

Zou u dit willen doen, dan kunt u zich aanmelden bij ondergetekende.

Namens het bestuur van de Kledingbus, Jan Ankersmit | Tel: 06-10784043 | E-mail: gjankersmit@home.nl

Ut de húshâlding fan... Wa binne dit?

Wilhelmina nijs

Opbringst âld izer aksje

Op 8 oktober ha we foar de twadde kear

âld izer ophelle yn Easterein. En it hat dit kear hast 1.200 euro opbrocht. Tige tank allegearre! Dit jier ha we ekstra oandacht besteed oan it apart hâlden fan alle diverse materialen. RVS, koper, akku’s, sink en lead los fan it âlde izer. Want dat smyt mear op per kilo. En de bannen fan de fytsen/kroaden ôfflekse en dat by it stoart bringen. Dan is de izerpriis heger. Ek folgjend jier komme we wer. Oktober = âld izer moanne foar ús.

Ha jo earder al izer dat jo kwyt wolle? Belje mei Tineke Meijer (331190). Dan helje we it graach by jo op.

Freonenkonsert op 5 novimber yn de seal fan Bergsma

Sneontejûn 5 novimber is ús jierlikse donateurs/freonenkonsert. It start om 20 oere yn Bergsma. Tagong is fergees. Yn it skoft is der in ferlotting. Nim dus alsjeblieft kontant jild mei. It tema fan it konsert is Helden. It beloafd in moaie jûn te wurden, mei ferskate muzykstikken. Komme jo ek? Wa wit komt jo held ek noch foarby…

Ynkassering donateursjild

Begjin novimber skriuwe wy de jierlikse donateursjilden ôf. Ha jo der fragen oer? Stjoer dan in mail nei wilhelminaeasterein@gmail.com. Bedankt foar jo bijdrage!

Rabo ClubSupport

Ek Wilhelmina wie in feriening/klub dy’t jo kieze koene foar de Rabobank ClubSupport. It hat ús 534 euro opsmiten. Elk lid fan de Rabobank SúdWest kin trije ferienings stpje, tige maklik fia de Rabobankieren app. Ha jo ús stipe?

Tige tank. Kleine moeite, groot plezier foar ús!

Weromblik - prachtich optreden yn Stiens

Snein 9 oktober ha wy optreden yn Stiens. It wie foar minsken mei in ferstandlik beperking. Wat in feest wie dat! Se dienen allegearre mei en we hiene sels tiidlik in oare dirigint. Wilbert koe wol ynpakke. In tige ôfwikseljend programma ha we brocht. Mei bygelyks lieten, Baba Yetu, Dance Party mei ferskate bekinde berneferskes en in medley fan Guus Meeuwis. Der binne ek filmopnames makke foar in projekt fan Kerk in Actie. Sadra we dat diele kinne, sjoch jo dat op ús Facebookpagina.

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN TUINEN PARKMACHINES

Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de machines die het beste passen bij uw specifieke situatie. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar we bieden ook tweedehands machines aan.

ONZE MERKEN:

Tuin- en parkmachines Verhuur Service & Onderhoud SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL
BOSSHOP LANDBOUW TUIN & PARK INDUSTRIE WWW.BOSMECH.NL mechanisatie

De Pinne...

Troch Klaas de Jager

Hoi! Sinds december 2021 zijn wij, Marion en Mark, de nieuwe bewoners van het huis aan de Wynserdyk 39. En wat is het een feest om daar te wonen ��. Het is ruim, sfeervol, er valt nog meer dan genoeg te klussen, het staat in een leuk en sfeervol dorp, we kunnen heerlijk naar buiten en het biedt ons een hoop mogelijkheden.

Wij komen niet uit Friesland, alhoewel Mark Friesland wel heel goed kent vanaf het water. Onze laatste woonplaatsen zijn Almere en Utrecht. Samen hebben wij vier kinderen die allemaal al op kamers wonen, verspreid over Nederland. Naast de behoefte om samen te gaan wonen, waren wij op zoek naar een rustige en natuurlijke plek om te leven en te werken.

Marion is kunstzinnig therapeut en creatief (kinder-)coach en verzorgt opleidingen voor mensen die dit mooie vak willen leren. En zij helpt mensen met individuele therapie en coaching sessies. In de voormalige kleedkamer/ materialenhok en een deel van de voormalige gymzaal heeft Marion haar gedroomde werkplek gevonden…. het Maanatelier.

Mark doet iets heel anders. Met zijn softwarebedrijf werkt hij in Nederland en daarbuiten. En voor nu voldoet de opkamer van het voormalig schoolmeester huis prima als digitaal kantoor.

Vanaf dag 1 dat we hier wonen, voelen we ons welkom en gezien. Het is af en toe nog lastig de taal helemaal goed te begrijpen. Maar met een beetje moeite en doorzettingsvermogen lukt het ons steeds beter. Kom en besykje ús as jo it fiele. Of as jo it Maanatelier mei jo eigen eagen sjen wolle.

Gouden Gurbe voor de Trochknaller

Troch

Hij was zelf niet bij de prijsuitreiking, maar heeft wel een bijzondere avond beleefd. Onze eigen Siebo Boersma, die we ook kennen van Oorlogswinter en het Mearke in Winsum, was aan het werk toen zijn telefoon berichtjes bleef ontvangen. Zo was hij er toch een klein beetje bij.

De Gouden Gurbe

In 2007 werd hij voor het eerst uitgereikt: de Gouden Gurbe. De prijs is in het leven geroepen door de Leeuwarder Courant. Fryslân is een cultuurrijke provincie met veel theater, waaronder het iepenloftspul. In Fryslân veel meer dan elders in het land. Die rijkdom aan Fryske iepenloftspullen vroeg gewoon om een prijs. En dat werd de Gouden Gurbe, een soort Oscar, maar dan voor iepenloftspul.

Er zijn jaarlijks prijzen in vijf vaste categorieën: beste voorstelling, beste hoofdrol, beste bijrol, beste vormgeving en een publieksprijs. Daarnaast wordt een extra prijs uitgereikt. En die ging dit jaar naar de Trochknaller. Het stuk ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de autocross in Makkum, waarin Siebo Wesley speelde, de zoon van Ate Wouda, autocrosser in hart en nieren die alles wat hij liefheeft verliest door zijn grote passie voor de autocross. De jury was onder de indruk van de bijzondere combinatie iepenloftspul en autocross en beloonde dat met de extra prijs.

De avond van de prijsuitreiking was voor Siebo een bijzondere avond. Niet alleen viel hij als speler van de Trochknaller in de prijzen, ook een aantal vrienden van hem mocht een Gouden Gurbe in ontvangst nemen.

Mearke

Ondertussen is Siebo alweer druk met andere dingen. Hij doet dit jaar examen en speelt in november weer mee in het Mearke in Winsum. Voor deze voorstelling heeft Ronald van der Meer Disney’s The Greatest Showman bewerkt naar een Friese versie: de Grutte Showman. Het verhaal is gebaseerd

op het leven van P.T. Barnum, die een oud museum omtovert in een circus met bijzondere mensen. P.T. Barnum verliest in zijn leven meer dan eens alles wat hij heeft opgebouwd, maar hij laat zich niet uit het veld slaan. Siebo speelt Tom Kingma, Barnum's rechterhand.

Op 20 november is de première. Naast de schoolvoorstellingen zijn er ook openbare voorstellingen op 25, 25 en 27 november. De kaartverkoop is nog niet gestart, houd de site in de gaten: www.mearkewinsum.nl

Het Doarpskrantsje en de AVG

Troch Helga Develing

Sinds 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Dat houdt onder andere in dat niemand zomaar foto's van je mag plaatsen. En dat geldt ook voor het Doarpskrantsje.

Het Doarpskrantsje wordt goed gelezen, dat blijkt uit reacties op de verschillende artikelen. Foto’s maken het lezen van artikelen aantrekkelijker, dus is het heel prettig dat veel Eastereiners artikelen mét foto’s aanleveren. Het is goed om te weten dat die foto’s moeten voldoen aan de regelgeving.

Om foto’s te mogen plaatsen is toestemming nodig van alle mensen op de foto. Officieel moet die toestemming aan een aantal eisen voldoen:

• toestemming moet vrijelijk zijn gegeven

• toestemming moet ondubbelzinnig zijn, bijvoorbeeld door een

mondelinge verklaring

• mensen moeten geïnformeerd zijn over het doel waarvoor de foto

gebruikt wordt

• toestemming moet weer kunnen worden ingetrokken

• toestemming geldt voor een specifieke foto in een specifiek nummer

Als je een foto instuurt denk hier dan over na. Zorg ervoor dat mensen op de foto weten dat je de foto wilt gebruiken en vraag of ze daarmee akkoord zijn. Zo komt niemand voor onaangename verrassingen te staan.

SUCCESSVOL AFVALLEN

DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Gedragsverandering

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Gewichtsbehoud

Wensgewicht behaald? Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie!

Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten?

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding. www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19

Verhalenavond en iedereen kan weer meedoen!

Dit jaar organiseren we op vrijdag 18 november 'Verhalenavond' (19:00-22:00) voor de vijfde keer, een lustrum! En na twee jaar waar we beperkt waren door de corona pandemie, worden dit jaar weer in onze Martinikerk te Easterein verhalen verteld en de deuren wagenwijd opengezet om publiek te ontvangen. Doe jij dit jaar ook weer mee? Als verteller en/of als luisteraar...

Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear’! We kennen allemaal een moment, waarop het leven een grote wending nam: De Ommekeer/De Ommekear. Verhalen geïnspireerd op zo’n gebeurtenis behoren tot de mooiste om te vertellen en om naar te luisteren.

Een lustrum dus! Wat in 2018 begon willen we doorgeven aan volgende generaties. Het vertellen van verhalen op een donkere maar sfeervolle herfstavond. Luisteren naar persoonlijke verhalen, elkaar ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. Het verbinden van mensen dat is waar Verhalenavond in uitblinkt en waar we met zijn allen behoefte aan hebben.

Het doel van Verhalenavond is dat het een traditie wordt en tradities bouw je samen. We zouden het dan ook fantastisch vinden dat je dit jaar ook weer meedoet aan Verhalenavond! Je verhaal duurt niet langer dan 10-12 minuten. Je mag in het Hollands of in het Fries vertellen. Er bestaat een mogelijkheid om evt. beelden bij je verhaal te laten zien.

Aanmelden als verteller in Easterein > bij André Vink 06 25497928. Wil je even overleggen of heb je nog vragen mail dan naar famvink@ziggo.nl

We kijken ernaar uit om je verhaal te horen.

Ferhalejûn Fryslan is in produksje fan Pier21.

Hoe is it no mei... Doetie Hofstee

Troch Bauke de Boer

Hoe is it mei dy? Die vraag kreeg ik van Bauke en of ik ook een stukje wilde schrijven voor de dorpskrant van Easterein as âld ynwenner. Ik las dit na een late dienst van mijn werk en in mijn enthousiasme reageerde ik gelijk en gaf ook aan dat ik het wel wilde doen. En nu zit ik achter de laptop en denk ik, wat moet ik schrijven.. In elk geval wordt het niet in het Frysk, ik kan het wel maar om nu gelijk een heel verhaal te doen, laat ik dat maar niet doen.

Ik heb Easterein al heel wat jaren geleden verlaten, dat was in oktober 1990 al 32 jaar, maar kom er nog zeer regelmatig. Mijn mem en broer Sibo wonen er nog en mijn andere broer Theunis heeft zijn werk als garagehouder in Easterein.

Ik ben geboren in 1970 en heb mijn kinder- en jeugd jaren doorgebracht in Easterein, met heel veel plezier denk ik daar weer aan terug. We hebben eerst jaren op de Stittenserleane gewoond en later zijn we verhuisd naar de Sibadawei. Wat heb ik veel beleefd en meegemaakt, spelen in de speeltuin en op straat met iedereen uit het dorp, in de landerijen omzwerven, later naar de Tsjerne, elke zondagmiddag en op de avonden als er wat werd georganiseerd. Shandy dronken we dan, als ik dat aan mijn kinderen vertel hebben ze geen idee wat dat is.

De strenge winter van 78/79 kan ik me nog goed herinneren, wat een feest was dat al die sneeuw en maar hutten bouwen met elkaar. En toen de militairen in het dorp kwamen, dat was ook bijzonder. Als je zo jong bent zie je alleen het plezier ervan en de ellende die er ook was heb je dan geen idee van.

De basisschool, zoals we die nu kennen, was er nog niet, ik ging eerst naar de kleuterschool met juffrouw Rennie en later naar de lagere school met juffrouw Lolkema, meester Van Asselt, meester Hingst en meester Strikwerda. Ook dat was een leuke tijd, als ik er nu aan terug denk. Het meisjeskoor De Greideklanken, daar heb ik ook op gezeten met meester Hingst als dirigent. Hier gingen voor

mijn gevoel alle meisjes naar toe. Hoogtepunt waren wel de elpees die we hebben opgenomen. Ook de optredens die we deden waren altijd weer een gezellig uitje.

Nog iets wat ik nooit zal vergeten waren de dorpsfeesten, daar keek je als kind naar uit. 2 dagen feest en vrij van school. En er was van alles te doen, meedoen met de optocht op een wagen van de straat, de spelletjes van school en later met de buurt meedoen. En alle andere activiteiten die er waren. De zweef was ook geweldig, hoe hoger hoe beter. En met veel plezier vertel ik nu nog vaak hoe bijzonder het was dat je een krat bier kocht bij de bar. De muziekavonden met bekende- en coverbands in café Bergsma waren ook favoriete uitjes en ging ik altijd naar toe. Hoe mooi kun je het hebben zo dicht bij huis.

Na de lagere school ging ik naar Bolsward naar de LHNO en daarna naar Sneek naar de opleiding MDGO-VZ, de zorg in. Op de fiets ging ik altijd, dit was niet altijd leuk met harde wind en veel regen, maar ja we wisten niet beter. Er was ook wel veel plezier onderweg, uit elk dorp kwam er wel iemand die ook die kant op moest. ’s Morgens die lange rij met fietsers naar Sneek vanaf de Súdhoeke, het had ook wel wat. Geen auto die ons kon passeren soms. Na de MDGO-VZ heb ik Easterein verlaten, ik ging werken in verpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen en heb eerst in de zusterflat die erbij stond gewoond. In die tijd heb ik nog de verkorte opleiding voor ziekenverzorgster gedaan intern. Ik ben blijven werken in de ouderenzorg en vindt dit nog steeds geweldig mooi en bijzonder om te doen. Ik werk voor vast in de Flecke in Joure, maar omdat ik met de opleiding voor verpleegkundige bezig ben, werk ik nu een paar maanden in Dr. Wumkeshûs in Sneek.

Ik ben getrouwd en we zijn gaan wonen in Oudehaske. In 2017 ben ik gescheiden, maar woon nog met de 3 kinderen, Jelger 22 jaar, Rimmer 19 jaar en Marije 17 jaar, in Oudehaske. Ik heb weer een vriend Martin, we wonen niet samen, maar genieten wel van het leven. Ik woon met de kinderen met veel plezier in Oudehaske en mijn sociale leven heb ik daar in al die jaren opgebouwd. Ik ben actief als vrijwilliger in het dorp bij verschillende dingen betrokken. Net als mijn ouders dat ook waren in Easterein.

Toen mijn kinderen nog op de basisschool zaten, was ik daar al een actieve ouder, zat jaren in de ouderraad en zo weten ze je altijd wel te vinden. Ik ben al jaren secretaris van de feestcommissie in Oudehaske, we organiseren het

dorpsfeest en Sinterklaas, maar ook met Oud en Nieuw en andere momenten zijn we actief. Soms sta ik achter de bar als vrijwilliger in het Kulturhûs, dorpshuis met sporthal erbij. Ook ben ik actief bij de kerk, net als mem met liturgisch bloemschikken en ben ook aantal jaren jeugdleider geweest en zijn met onze groep toen naar Taizé in Frankrijk geweest.

Dit was een inkijkje in mijn gelukkige leven, ik ben dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt en wat op mijn pad komt. Ook de minder leuke dingen van het leven horen daarbij, maar dat heeft mij alleen maar sterker en positiever gemaakt.

Groetjes Doetie Hofstee

Kerstpakkettenactie 2022

De diaconie van Easterein is steeds bezig om projecten dichtbij en veraf financieel te ondersteunen. Het is fijn om dit werk te kunnen doen. Met de feestdagen van december in het vooruitzicht willen we graag weer kerstpakketten brengen bij mensen in ons eigen dorp die rond moeten komen van een minimuminkomen.

Behoort u of behoren jullie bij deze groep?

Dan kunt u het antwoordstrookje voor 19 december in een gesloten envelop bij Marcel Janssen in de brievenbus doen. Zet dan op de envelop “diaconie”. Deze actie is ook bedoeld voor mensen die geen lid zijn van de kerk in Easterein. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en na gebruik vernietigen. Dat betekent dat we elk jaar opnieuw uw aanmelding nodig hebben. Dus ook mensen die eerder een kerstpakket van de kerk hebben ontvangen kunnen zich nu weer aanmelden.

………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

Antwoordstrookje inleveren (in een dichte envelop) bij: Marcel Janssen, De Singel 34 Easterein, Tel. 0515-331648

Naam | adres: ………………………………………………………………………………

Fan de Foareker

Rots & Water diploma

Groep 7-8 hat de Rots&water training ôfsluten mei it trochslaan fan in plankje. Fokusje op it doel: op it plankje hie elts bern in eigen doel skreaun.

Technolab

Technyk is in fak op skoalle wêr we hjoed de dei ek tiid en oandacht oan jouwe. We dogge dat op skoalle, mar groep 7-8 giet in pear kear yn it skoaljier ek noch nei in workshop fan Technolab. Dizze kear gong oer wat mei programmearjen te krijen hie.

Berneboekewike

Op woansdei 5 oktober wie de start fan de Berneboekewike. It tema wie dit jier: Gi-ga-groen. De bern en learkrêften hiene allegearre wat griens oan. Op it plein songen we mei inoar it berneboekeliet fan Kinderen voor Kinderen. Dêrnei waard it griene lint trochknipt en wie de boekewike offisjeel iepene.

Berneboekewike yn groep 1-2

Yn groep 1-2 hat de “bybjuf”, Henriëtte Valkema, in aktiviteit dien. Henriëtte is lêskonsulint van biblioteektsjinst. Se komt ferskate kearen yn it jier del om de bern entûsjast te meitsjen foar it lêzen. Ek hâldt se de biblioteek dy’t wy op skoalle ha by, sadat de bern mei nocht boeken helje en lêze.

Berneboekewike yn groep 3-4

Yn groep 3/4 hat juf Henriëtte in boekenspeeddate yn it boarterslokaal dien mei de bern. Neist lêzen, waard der ek knutsele oer it tema. De bern ha in beamhutte makke fan papier en stokjes.

Op freedtemoarn ha de bern mei juf Wendy nei it park yn Snits west om dêr yn it grien opdrachten te dwaan en lekker te boartsjen. Yn groep 3 leare de bern it lêzen. Op de letterdoaze ha se in diktee makke, wat se allegearre hiel goed diene. Dat is in foto wurdich!

Foarlêskriich

De Berneboekewike waard ôfsluten mei in foarlêskriich. Yn groep 7/8 hiene de bern in foarronde dien. Hieke, Berber en Jidou kamen derút. Dizze trije famkes ha foar alle bern in stikje foarlêzen. De sjuery, juf Petra, (âld-)juf Antje Lolkema en (âld-)master Jan Strikwerda, ha Jildau keazen as winner fan dizze foarlêskriich. Jildau giet troch nei de folgjende ronde.

Skoalkeatsen yn Makkum

Yn de hjerstfakânsje wie it skoalkeatsen yn Makkum. Fan de Foareker hawwe 2 partoeren meidien. Yn it iene partuur keatsten Elin Stoffelsma, Femke Paauw en Marrit van der Weij. De begelieder fan dizze famkes wie de heit fan Marrit. Yn it oare partuur wiene dat Hieke Jellema, Berber Sybesma en Tryntsje de Jong en wie Tryntsje har mem de begeliedster. De fammen ha wakker harren bêst dien. Wy binne grutsk op dizze keatsers.

Waar vind je een AED in Easterein?

• Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar

• Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Fam. Postma, Skrok 11

U kunt ook reserveren via www.metzstyle.nl

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig.

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud

Herinneringen van Clary Houtsma de Bruin

In het jaar 1949 heeft mijn vader een beroep aangenomen naar de hervormde gemeente Easterein. Wij kwamen uit Engelen een plaatsje vlakbij den Bosch. Wij woonden daar heel mooi aan de Dieze (water) en de MULO school was maar 3 kilometer. Vader Ds de Bruin was in die tijd legerpredikant en zijn rang was majoor.

Na enkele jaren in het leger gewerkt te hebben verlangde hij toch weer naar een eigen gemeente en koos voor Friesland. Hij hield van de mooie Friese meren en kon daar zijn zeilboot weer goed gebruiken. Voor ons als kinderen een grote verandering; de taal, de school, nieuwe vrienden. Maar wat viel het traktement tegen. 5 kinderen die iedere dag op de fiets naar Sneek naar school moesten. Het hoofd van de lagere school verdiende evenveel.

Geen nood, vader spaarde zijn vrije zondagen op en ging weer vervangen in het leger, 6 weken een majoor salaris erbij was geweldig. Wij kampeerden dan met ons gezin op een camping vlakbij de kazerne en vader kwam ’s avonds met zijn jeep ook naar de tent. Hij heeft dat verschillende zomers gedaan. Geweldige weken waren dat, waar ik hele mooie herinneringen aan heb.

De zorg van het Stipepunt

Aanvulling op stukje vorig nummer over energietoeslag De informatie die wij gaven over de Energietoeslag blijkt onvolledig: Wat wij ons niet realiseerden is dat het vakantiegeld ook meegerekend moet worden. Onze excuses dat wij dat niet hebben vermeld. Wij vonden bij de zoektocht naar regelingen nog een interessante site die wellicht antwoord kan geven op heel diverse vragen: Het is de site GELDFIT.nl Veel sterkte bij al uw zorgen, wij melden ons als wij nuttige tips hebben.

Stipepunt Easterein

Nei it beloofde lân mei Bruce Springsteen

It is in moaie sneintemiddei earne yn septimber. De sinnestrielen falle troch de rút en kietelje myn gesicht. It lokket oan nei bûten te gean. Mar ik ha hjoed oare plannen. Yn sân hasten slurp ik myn kom sop leech en ferorberje ik twa broadsjes. Ik sjoch op myn mobiel. Ik bin let! Ik lûk myn jas oan, goai myn bekkentas en koffer mei drumstokken efter yn de auto en set ôf nei Kûbaard.

Dêr ha ik om 14.00 oere ôfsprutsen mei myn muzykmaten Folkert Rients, Pieter, Jan Jetze, Gerben, Menzo en John. Mei dizze ploech komme wy al in oantal jier by elkoar om muzyk fan ús grutte held Bruce Springsteen te spyljen. Want wat is der moaier dan dat je as muzykfreonen in samtlike passy ha en dat mei elkoar diele meie!

Mar wer komt myn eigen leafde foar The Boss eins wei? Derfoar moatte we werom yn de tiid. We skriuwe 8 maaie 2003. Bruce Springsteen sil jûn spylje yn de Kuip yn Rotterdam. Ik ha fia Gerben in kaartsje bemachtigje kinnen. It wurdt myn earste grutte stadion konsert, en ik bin súver senuweftich. Tegearre mei Pieter en noch in pear oaren sette we moarns ôf nei Rotterdam. In oantal oeren letter parkeare we de auto earne bûten de stêd om mei de trein fierder te reizigjen want by it stadion sels sil it wol in ferkearschaos wurde. Op it stasjon sjoch ik al kloften fans en troch in grutte muzykynstallaasje wurdt Springsteen draait. We komme hielendal yn de sfear. Efkes letter stappe we út by de Kuip en noch in pear oeren letter stean we eindelik te plak. Ik sjoch om my hinne en oanskôgje 50.000 fans dy’t allegear mar op ien man wachtsje. De pauze muzyk giet út. De ljochten op it poadium oan en 50.000 kielen roppe en raze sa hurd as se kinne: “BRUUUUCCEEEE!!!!”.

En dêr stapt er dan it poadium op. Swarte broek, swart oerhimd en in akoestyske gitaar om. Dit is Bruce Springsteen ten fuotten út. Gjin mega fideoskermen, gjin fjoerwurk shows. Allinnich de man en syn gitaar. Bruce set de earste akkoarden fan “Darkness On The Edge Of Town” yn en yniens is it mûsstil. It fielt krekt as Bruce der in enoarme húskeamer fan makket en as hy foar my allinnich spilet. Dit momint is it prille begjin fan myn leafde foar The Boss. En as dan oan it ein fan fan it nûmer, ûnder in alherheislikst geraas fan it publyk, de hiele E-Street Band op it poadium komt, wit ik al dat dit ien fan de moaiste konserten ea wurde sil. In muzykfeest fan mear as trije oeren! Bruce hat der sin

oan. Hy springt op de piano, hinget oer de kop oan syn mikrofoan stander. Wat in konsert, en op ’e weromreis yn de auto wurd der gjin wurd wiksele. We binne “flabbergasted”. En ik wit it al, hjir wol ik mear fan sjen! En dat bart yn de jierren dy’t derop folgje. It Gelredome, de Arena, twa kear Landgraaf, Antwerpen, twa kear Parys, it Malieveld. En takom jier wer nei de Arena en Landgraaf! The Boss is in ferslaving. Hy pakt jo beet en lit je net wer los.

…en wer foarút nei septimber 2023, de sneintemiddei yn Kubaard. Ik stap de oefenromte binnen en hingje myn bekkens oan it drumstel. Gerben slút syn piano oan. Pieter pielt wat oan syn basfersterker en Jan Jetze slacht in pear akkoarden oan op syn Fender Telecaster. Fansels deselde gitaar as Bruce ek hat. De sound is hast it selde. Ik smook noch in sigaret mei Pieter en dan gean we los. It earste nûmer wat we hjoed trochnimme is “The Promised Land”. Folkert Rients telt ôf, gehiel yn stijl “ONE TWO THREE FOUR!”. Ik sla in drumfill en set in steady 4-kwarts rock ritme yn. De bas fan Pieter is stuwend. Jan Jetze spilet de mûlharp, Menzo syn Hammond leit as in tekken oer de band hinne. De piano fan Gerben is sprankeljend en de akoestyske gitaar fan John makket it ôf. Dan sjongt Folkert Rients de earste sinnen fan it kouplet: “On a rattlesnake speedway in the Utah desert / I pick up my money and head back into town”.

Ik doch myn eagen ticht en sjoch Bruce riden yn in âlde pickup truck, dwerstroch de woestyn. De loft trillet, sa hiit is it. Hy is op wei nei de stêd nei in lange wike wurkjen. Hurd wurkjen foar in meager lean. De holle krekt boppe wetter hâlde kinne. Mar Bruce hat in dream: “If I could wrench one moment into my hands // Mister I ain't a boy, no, I'm a man // And I believe in a promised land”.

Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? Dan ben je bij Muziekschool Friesland aan het juiste adres! NIEUW IN FRIESLAND! Je krijgt les van professionele en zeer ervaren muzikanten en speelt vanaf de eerste les op het instrument dat je graag wilt leren. Piano, keyboard, gitaar, drums, zang, bas of zelfs licht- en geluidstechniek. www.muziekschoolfriesland.nl Nu ook gitaarles in Easterein! Bel of mail Gerrit Hingst voor meer informatie, 06 184 21 578 / gerrit@muziekschoolfriesland.nl MSF Adv A6_oblong.indd 1 02-12-13 21:29

In soad minsken wrakselje mei thema’s wêr't Bruce oer sjongt. En derom is Bruce sa populair by de gewoane man. Dy fynt krêft en treast yn de muzyk. Bruce is in “storyteller”, mar fertelt gjin mearkes.

As ik myn eagen wer iepen doch, binne we al oan ’e ein fan it nûmer. En sa spylje we de hiele set troch. En we repetearje de kommende moannen noch in oantal kear, want yn novimber sille wy twa kear optrede mei ús Bruce Springsteen band, ien kear yn de tsjerke fan Turns, en noch in kear yn Snits, yn de Zuiderkerk. We ha der in soad sin oan en hoopje fansels op twa kear folle bak! Wy fersoargje sels de presintaatsje. Derby skeakelje we de help yn fan Springsteen-fan yn hert en nieren Meint Hofstee út Turns, sels mear as 100x (!) by The Boss west. Wy hoopje dat we mei de muzyk en de teksten fan Bruce Springsteen it publyk meinimme meie nei “The Promised Land”, wol sa tapaslik yn in tsjerke…

Data: Snein 13 novimber: Tsjerke Turns (19.30 – ± 20.45 oere )

Snein 27 novimber: Zuiderkerk Snits (19.30 – ± 20.45 oere)

Oant dan! Folkert Rients Vellinga (sang), Jan Jetze Brouwer (gitaar, mûlharp, sang), Pieter de Boer (basgitaar), John Boonstra (gitaar, sang), Gerben Kooistra (piano), Menzo Rohn (hammond) en Simon-Paul Strikwerda (drums)

Oranje nijs

It jierlikse ledejild fan Oranje en Heitelân fan € 1,15 wurdt yn novimber

ôfskreaun fan jo rekken, as jo ús machtige hawwe. Fierders binne wy achter de skermen al wer drok dwaande mei de tariedingen foar it oare jier!!!!

Belangrike data foar yn de aginda foar 2023:

8 febrewaris Ledegearkomste

27 april Keningsdei

22 en 23 juny Feest!!!

Groetnis, Oranjeferieniging Oranje en Heitelân

Jan Jetze, Hendrik, Kees, Johannes, Eelco, Christian, Hieke, Frida en Anneke

Traditional wedding South Africa

Afgelopen zomer zijn wij als gezin naar Zuid Afrika geweest waar onze oudste dochter Janna is getrouwd met Sanda. Een hele belevenis om dit met z’n allen mee te maken.

Janna heeft Sanda leren kennen in 2014 toen zij daar is afgestudeerd in Port Alfred alwaar de Hogere Hotel school zit van Stenden. Janna heeft daar haar afstudeerexamen gedaan voor de PABO. Hier hebben ze elkaar ontmoet. In dat jaar hebben wij Janna bezocht en samen een rondreis gemaakt door het mooie land Zuid Afrika. Grote verschillen tussen arm en rijk en tussen de witte en zwarte bevolking. In 2016 is Sanda in Nederland gekomen om zijn Master te doen in Leeuwarden. Nu wonen ze al geruime tijd samen in Leeuwarden en sinds 2 jaar met hun dochter Zoë.

De wens was ooit van hun om terug te gaan naar Zuid Afrika voor de tradiotional wedding in de geboortestreek van zijn moeder, in Mont Frere. Om de tradities in stand te houden zou dat fijn zijn. Mont Frere is een omgeving waar niet zoveel of bijna geen toeristen komen. In het ouderlijk huis van Sanda zijn moeder werden we ontvangen. Dit huis blijft altijd in de familie want het wordt steeds ‘doorgegeven’ van vader op zoon. Alles was in het werk gesteld om ons als familie het zo aangenaam mogelijk te maken. Een feesttent waar de ceremonie was en later het feest, met dansgroepen van jongens en een gemengd koor van jongens en meisjes om het zo feestelijk mogelijk te maken. Families aan elke zijde van de tent en de dorpsgenoten mochten alles mee kijken vanaf de zijlijn. Schapen werden terplekke geslacht en gedoneerd als geschenk aan de familie om ons als gast goed te verzorgen. Dit was soms wel wat ongemakkelijk met een aantal vegetarische gezinsleden maar voor een paar weken moest er even een knop om.

Sanda zijn moeder was al een week in de village om alles mee voor te bereiden. Want alles moest goed zijn, zeker voor de gasten uit Nederland. Ogen kwamen te kort, kosten nog moeite waren gespaard. Familieleden kwamen van heinde en ver uit Zuid Afrika vandaan. Sommigen moesten er meer dan 1000 km voor rijden. Neven en nichten, ooms en tantes, ze kwamen overal vandaan. De een nog mooier in kleurrijke kleding dan de andere. Familietradities staan hoog aangeschreven in het land. Speciale trouwkleren, voor Janna en Sanda speciaal op maat gemaakt in Johannesburg werden overgevlogen. Ook wij waren allemaal voorzien van speciale Afrikaanse kleding. Mooi om dit allemaal van dichtbij mee te maken en zeker als gezin. One’s in a life time maak je dit mee.

Voor de traditionele wedding moest Janna eerst worden opgenomen in de familie. Een inwijding als Makotie (schoondochter).

Je wordt dan opgenomen in de familie en dat betekent dat je als vrouw de verzorging van het gezin/huis op je neemt.

Het werk van een vrouw t.o.v. een man is hier veelal gescheiden. Dit vond plaats voor de trouwerij in een speciale ruimte. Een oom van Sanda is predikant, die ging voor in de dienst. Gesproken woord wat meestal in de Xhosa taal werd gedaan en wat soms vertaald werd naar het Engels toe.

Ook een van de tradities is de uitwisseling van cadeaus. Het is gewoon dat je als gast cadeaus meeneemt voor de familie en andersom geldt dat ook. Vooraf waren wij hierover geïnformeerd. Voor elke oom en tante moesten wij iets meenemen. Prachtig om dit als gast mee te maken. Het geeft een betekenis dat wij als ‘familie’ nu altijd welkom zijn en dat voelt als een warme deken waar wij als westerlingen nog wel wat van kunnen leren.

De dag erna werd Zoë Lilitha gedoopt. Zoë wat leven betekent en Lilitha (Xhosa naam) licht/zonnestralen. Waarbij Janna en Jet in deze dopdienst het lied Irish Blessing zongen in het Frysk en Engels.

Een bijzondere reis (vakantie) waar wij als gezin nog veel aan terugdenken.

In de karnton

Eens was er een boer die ten westen van de Wynserdyk zijn woonhuis had, en ten oosten ervan een melk- en karnschuur. Tot in 1966, toen hij met zijn gezin een boerderij betrok verderop aan de dijk. De schuur kwam leeg te staan, werd te koop gezet en kreeg een jaar later een totaal andere bestemming. In plaats van vee kwam (en komt) de dorpsjeugd hier bijeen. Ter herinnering aan de oorspronkelijke functie van het pand, is het ‘jongerenhûs’ ernaar vernoemd: ‘De Tsjerne’. Dit betekent - letterlijk vertaald - de karnton.

De verbouwing en inrichting werd een heel karwei, doordat de jongeren het op zich namen echt alles zelf te doen. Zij wisten zelf aan geld te komen, door (renteloze) aandelen te gaan verkopen. Deze werden voornamelijk door de Eastereiner jongelui gekocht, hoe graag ook de oudere dorpelingen een bijdrage wilden leveren. Met deze verkoop werd maar liefst 3500 gulden bijeen gegaard.

Koffiebar

Het werken in en aan het gebouw - door de jonge aandeelhouders - begon met het weghalen van het hooi. Het enthousiasme onder de jongelui was bijzonder groot. Zo waren er 's avonds soms wel twintig en ook wel eens dertig (!) man druk bezig. Met metselen, timmeren, spijkergaten stoppen, puin afvoeren en wat er maar verder te doen was.

Het is nu vijfenvijftig jaar geleden, op 22 april 1967, dat het jongerenhuis door de burgemeester officieel geopend werd. Het was trouwens niet het eerste jeugdhonk in Easterein, een aantal jaren eerder had - op eigen initiatief - een jongeman uit het dorp iets soortgelijks opgezet. Wie dat was, blijft onbekend. In de beginjaren werd ‘De Tsjerne’ in advertenties ook wel aangeduid als ‘koffiebar’, maar niet voor lang. Terecht, gezien de diverse vormen van jeugdwerk die er aan bod kwamen.

Curiosa

In de zestiger jaren was de ‘teach-in’ een bekend verschijnsel, ook hier in het dorp. Dit is een bijeenkomst waar jongeren discussiëren over actuele, vaak controversiële en politieke onderwerpen. Een andere geliefde activiteit vanwege de vrijblijvendheid, was de ‘instuif’.

Verder werden er films gedraaid, zang- en dansavondjes gehouden. Ook vonden er acties plaats om geld in te zamelen voor goede doelen. Er waren praatgroepen en diverse keren - in de zeventiger / begin tachtiger jaren - werd hier een Fries Songfestival gehouden.

Maar daarnaast werden er ook veilingen en ‘verkopingen’ gehouden van antiek, curiositeiten en tweedehands goederen. Er vond af en toe een receptie plaats en de Gereformeerde Vrouwenvereniging van het dorp vierde hier op grootse wijze het 25-jarig jubileum.

Bieb

In ‘De Tsjerne’ was een tijdlang een kleine bibliotheek gevestigd, waar vooral de jongeren gebruik van maakten. Nadat deze opgeheven was, reed er nog een tijd een bibliobus. Maar uiteindelijk gingen (en gaan!) de fervente boekleners - van jong tot oud - naar de bibliotheek in Wommels.

In de loop der tijd heeft ‘De Tsjerne’ zich verder ontwikkeld als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum voor de jeugd van jongs af aan, tot 16 à 18 jaar.

Bron: Minskestriid, minskelibben van M.L. de Boer.

Bibliotheekactiviteiten voor iedereen

Wist je dat je niet lid hoeft te zijn om bij de bibliotheek langs te komen en mee te doen met activiteiten?

Heb jij nog voetbalplaatjes over van de SDS - Jumbo actie? Of zoek je nog die laatste voetballer? In de bibliotheek staat een bak waar je plaatjes kan inleveren die je over hebt. Maar waar je ook weer uit mee mag nemen als er nog iemand voor je bij zit. Dit kan t/m 16 november, daarna hopen we dat iedereen zijn SDS jubileumboek vol heeft.

Het creatief café is weer van start. Voel je welkom op iedere 2de woensdag van de maand van 10.15 - 11.30 uur. Neem zelf je haakwerk, borduren, tekenspullen of breiwerk mee.

Digitaal Café is ook weer los. De 2de en 4de maandag van de maand om 14.30 uur. Wil je meer weten over functies op je tablet of mobiel kom dan langs. Op 14 november is er een themamiddag met als onderwerp Accountbeheer en -beveiliging.

Op 12 december een 'tipuurtje', met tips over WhatsApp, facebook en AlleFriezen. Ook is er dan aandacht voor de mogelijkheden die de bibliotheek (online) biedt.

Boekbespreking van Niets ontgaat ons - Janke Reitsma Koen leidt met zijn ouders een geïsoleerd bestaan aan de Waddenkust. Terwijl zijn ouders zich steeds meer terugtrekken zorgt Koen voor zijn zusje. Hij besluit Aukje, die ziek is, naar het Wad te brengen: de plek die hij als het paradijs op aarde beschouwt en waarbij hij vindt dat ze die één keer moet zien. Maandag 14 november om 19.30 uur. Opgave graag aan de balie of via wommels@bmf.nl

Ut de húshâlding fan... Oplossing

Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Mollema:

Gerry-Edou en Welmoed

Tsjerkenijs

Sint Maarten

Elf november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje, elf november is de dag, dat mijn lichtje branden mag.

Dit jaar is iedereen die een lantaarntje heeft om 18.30 uur van harte welkom in de Martinikerk. Daar zal Sint Maarten op ons staan te wachten en vertelt zijn verhaal. Ook zal er wat lekkers voor iedereen zijn.

Een centraal startpunt voor de rondgang over het dorp. Iedereen is van harte welkom om binnen te komen en te luisteren naar het verhaal van Sint Maarten!

Gedachteniszondag 2022

Zeven maal om de aarde te gaan, als het zou moeten op handen en voeten; zeven maal, om die ene te groeten die daar lachend te wachten zou staan. Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan, schraal in de kleren, wat zou het mij deren, kon uit de dood ik die ene doen keren. Zeven maal over de zeeën te gaan –zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Ida Gerhardt – 1966

Deze tekst van Ida Gerhardt klinkt dit jaar als lied gezongen door Trijntje Oosterhuis tijdens de gedachteniszondag waar we de namen noemen van alle mensen waar we afscheid van moesten nemen. Dit jaar is deze viering op 20 november in de Martinitsjerke in Easterein.

Als kerkelijke gemeente zijn wij gewend om een kaars aan het Paaslicht aan te steken en de naam van de overledene te noemen. Daarnaast is er in de viering nog gelegenheid om zelf een wakelichtje te ontsteken aan de Paaskaars voor al die mensen die we in ons hart met ons meedragen.

Er is in onze samenleving steeds meer behoefte aan het gezamenlijk herdenken van overledenen en het delen van verdriet en rouw. Als kerkelijke gemeente leven wij niet op een eiland maar te midden van de dorpen met haar bewoners. Aan al die dorpsgenoten willen wij een plek bieden waar zij hun dierbaren kunnen gedenken van wie ze afscheid moesten nemen.

Iedereen die een dierbare het afgelopen jaar aan de dood heeft verloren en het fijn vindt om daar in een viering bij stil te staan, nodigen wij uit om aanwezig te zijn in de viering.

Als er vragen zijn kan je altijd contact opnemen met de predikant (06-14454766)

We hopen als gemeente samen met de aanwezige familieleden en dorpsgenoten een warme, betekenisvolle viering te hebben.

Voorafgaand aan de viering op zondag is zaterdag 19 november van 15.30 tot 17.30 uur de kerk open. Iedereen die wil kan die middag binnenlopen in de Martinitsjerke om een kaarsje aan te steken voor een geliefd mens waar ze afscheid van moesten nemen. Er is alle ruimte om ook nog wat langer in de kerk te zijn en de stilte te zoeken.

Ik blijf je missen

niet je woorden

niet je glimlach

niet je adem niet je lichaam.

Ik blijf je missen, niet je kommer of verdriet

niet je tasten of zoeken

niet je blij of eenzaam zijn.

Ik blijf je missen, en als je vraagt: ‘Wat mis je dan?’ moet ik het antwoord schuldig blijven. Niet omdat ik het niet weet. Ook niet omdat ik het niet kan zeggen. Als ik kon zeggen hoeveel ik van je hield dan hield ik niet veel van jou.

Laat de stilte het antwoord zijn, laat wind of bloemen of stenen het antwoord zijn, laat liefde het antwoord zijn. en laat God, die Liefde is, zeggen of het antwoord echt is…

Ds. Nicolette

De koksmûtse: Sinterklaastaart

Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten:

• 300 gram amandelspijs

• 2 goudrenetten

• 1/2 citroen

• 5 tl speculaaskruiden

• 2 tl kaneel

• 250 gram boter

• 400 gram tarwebloem

• 275 gram lichte basterdsuiker

• 2 eieren (geklutst)

• 1/2 tl bakpoeder

• 2 tl maïzena

• mespuntje zout

Extra nodig: Springvorm 24 cm | Evt. mixer met deeghaak | Bakpapier

Bereiden:

• Voor de basis maak je speculaas door 250 g bloem en 175 g boter te mengen totdat je iets hebt dat op broodkruim lijkt.

• Voeg 200 g suiker toe, zout, bakpoeder, 3 tl koek- en speculaaskruiden en 1 ei. Maak hier een glad deeg van, verpak in plasticfolie en zet dit een uur in de koelkast.

• Verwarm de oven voor op 180 C.

• Schil 2 goudrenetten, snijd in blokjes van 1 x 1 cm, voeg citroensap van een halve citroen toe, 2 tl maïzena en 1 tl kaneel en schep goed door.

• Vet een het bakblik in, rol het deeg uit en verdeel dit over je bakblik, inclusief de randen. Druk goed aan. Kneed nu 1/2 ei door je amandelspijs en rol dit ook uit. Verdeel over de bodem. Laat het appelmengel uitlekken in een zeef of vergiet en leg de appelstukjes bovenop de spijs. Bak dit nu 20 minuten.

• Maak de speculaascrumble door 75 g boter, 150 g bloem, 2 tl koek- en speculaaskruiden en 75 g lichtbruine basterdsuiker met je vingers te kneden totdat je kruimels krijgt. Haal de taart na 20 minuten uit de oven, strooi de crumble eroverheen en bak nog eens 10-15 minuten.

Bron: https://myfoodblog.nl/recipe/sinterklaastaart-appel-amandel

Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra

“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.