Doarpskrantsje septimber 2022

Page 1

EASTEREIN septimber 2022 DOARPSKRANTSJE

Kolofon

Nûmer 8 – Septimber 2022

Redaksje:

Bauke de Boer

Helga Develing

Klaas de Jager

Jet Postma

Einredaksje: Mattie Dijkstra

Foto foarside: Winners Jong Fammen

Opmaak: Froukje Dijkstra

Printwurk: Drukkerij Van der Eems

Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl

as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c

Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa

Advertinsje?

Mail nei doarpskrante@easterein.nl

Rekkennûmer:

NL70 RABO 0349 5017 26

û.f.f. Doarpskrante

De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 28 septimber

Doarpsaginda

Septimber

04 septimber 14:00

07 septimber 07:00-08:30

09 septimber 10:00

11 septimber 11:00

F1 kafé (GP Nederland), Sportkafé de Greidhoeke

Grize kontener

Boeren PC, De Skoalleseize

Slotpartij KF Easterein mei BBQ, De Skoalleseize 14:00

F1 kafé (GP Italië), Sportkafé de Greidhoeke

14 septimber 07:00-08:30 Griene kontener

21 septimber 07:00-08:30 Grize kontener

25 septimber 09.30

Startsnein, Van Eijsingaleane 16 12:00

F1 kafé (GP Rusland), Sportkafé de Greidhoeke

28 septimber 07:00-08:30 Griene kontener

hiele dei Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante

Oktober

02 oktober 13:00

F1 kafé (GP Singapore), Sportkafé de Greidhoeke

04 oktober 07:00-08:30 Ald papier kontener

05 oktober 07:00-08:30 Grize kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

Waar vind je een AED in Easterein?

• Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar

• Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar

• Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

• Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

Tige tank!

Hjirby wolle wy eltsenien tige tank sizze foar alle omtinken op ús 65 jierrich houlik, we ha in prachtige dei hân!!!

Groet, Piet en Ger de Boer

Nationale MS Fonds

Yn de wike fan 28 juny o/m 2 july is yn Easterein kollekteare foar it Nationale MS Fonds. De kollekte hat € 493,49 opbrocht, in geweldich bedrach. Ek is regelmjittich doneart mei de QR code. Alle kollektanten en stipers yn us doarp, hiel hertlik tank. It wie wer geweldich.

Anneke Elgersma, Collectecoördinator

De fakânsje sit der op en sa is it ek mei it keatsseizoen... Noch een pear partijen en dan kin de want en de keatsballen wer yn de kast.

Yn Easterein is de Jong-Feinte Partij de partij fan it jier. Troch wat oanpassingen yn it wedstriidreglemint wie der dit jier een rekôr oan partoeren. Der stienen 31 parturen fan 27 ferskillende ôfdielingen op de list. Krekt as foarrich jier stie Eksmoarre dit jier wer yn de finale en waard it wer 5-5 6-6, mar dizze kear gongen de kransen wol mei nei Eksmoarre.

Op ferskate oare partijen bûten Easterein wûnen keatsers wolris in priis, mar op 2 july ,9 july en 3 augustus stienen belangrike KNKB partijen op it programma. Wat dêr barde kinne jim lêze yn de ferslagen die yn dit nûmer stean...

Ferslach Jong Famme partij • NK heren 50+ • Bauke op de PC

Prachtige moaie suksessen fan de Eastereiner keatsers!

Tuin- en parkmachines Verhuur Service & Onderhoud SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL SPECIALIST OP HET GEBIED VAN TUINEN PARKMACHINES Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de machines die het beste passen bij uw specifieke situatie. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar we bieden ook tweedehands machines aan. BOSSHOP LANDBOUW TUIN & PARK INDUSTRIE WWW.BOSMECH.NLmechanisatie ONZE MERKEN:

Fan it Bestjoer

It simmer reces fan july en augustus sit der wer op. Op 7 septimber gean we los. Der lizze al wer in tal saken wer’t wy oer te set moatte. It nije kollege fan de Gemeente is ek los. It 'coalitieaccoord' hat de titel 'GRUTSK EN TICHTBY' meikrigen. Begjin oktober komt wethâlder Dam by ús op besite. De wurklist is al aardich fult, mar ha jim noch punten dy’t oan de oarder komme moat, dan graach efkes trochjaan.

De takomstige ûntwikkeling fan ús doarp oangeande wenjen en meielkoar soargje foar in aktyf en libben doarp bliuwt de reade tried fan ús ynstek. Nei dizze besite sille we besjen hoe’t we fierder kinne mei mooglike nijbou yn Easterein.

Branjewâl

Fan Vincent Kok, de ûntwikkeler fan it nijbouplan Branjewâl, kaam it berjocht binnen dat it bestimmingsplan no fêststeld wurdt troch de gemeente. Der binne gjin beswieren ynstjinne. “It is wêr in lytse stap foar in minsk maar in grutte stap foar Easterein” skriuwt hy yn it mailberjocht oan ús. Yntusken wurket hy hurd oan de brochures en de fergunningen.

Sinne energy perikelen

Liander slagget der noch net yn om alle opwekte sinne energy ôf te nimmen yn de distribúsje. Inkele trafo’s kinne de belêsting by sinnich waar net oan, en dan rint de netspanning te heech op en slaan de omfoarmers út. Dy sitewaasje duorret al in pear jier. Doarpsbelang hat Liander frege om maatregels te nimmen. Ut in nije mjitting blykt dat it probleem foarearst noch net oplost wurdt. Wy ha ek de gemeente frege om op it mêd fan de fereaske fergunnings aktyf mei te wurkjen. Wa’t noch ynfestearre wol yn sinnepanielen, docht der ferstannich oan earst nei te gean of it op dat adres wol ôfnommen wurde kin.

Easterein.argyf.nl

De kommisje giet meikoarten wer los. Wy ha lykwols noch tige ferlet fan frijwilligers dy’t meiwurkje wolle. Liket it wat of wolle jo mear witte belje dan efkes mei Berend 06 57567605

Berend Santema, Henk Duimelaar, Sjoukje van der Eems, Catharina Veenstra, Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda en Wouter Develing

De hobby fan… Johanna Hooiveld Troch Helga Develing

Zo’n 35 jaar geleden was ze geveld door een hernia. Ze bedacht dat ze iets moest doen aan dat wat haar de hernia bezorgde, ze moest af van dat wat op ‘haar rug drukte’. Dat maakte dat ze ging hardlopen. En dat heeft haar heel goed gedaan.

“Zo leuk vind ik het eigenlijk niet, hardlopen. Ja, na afloop.” Aan het woord is Johanna Hooiveld. Maar toch loopt ze al jaren hard en heeft ze zelfs na een aantal blessures het hardlopen steeds weer opgepakt.

Hernia

Die hernia was een keerpunt in haar leven. “Als je jong bent heb je allerlei verwachtingen en als het leven dan anders uitpakt, dan moet je daar wat mee.” Haar hernia was voor Johanna het teken dat er iets moest gebeuren. “Door te gaan hardlopen kreeg ik de dingen beter op een rij,” vertelt ze. Hardlopen was als een soort therapie. Ze is ervan overtuigd dat het hardlopen haar in een ingewikkelde tijd overeind heeft gehouden.

Blessures

Op een gegeven moment kon Johanna, na een aantal operaties, niet meer hardlopen. Ze ging toen wandelen. Maar dat was niet echt een succes. Het gaat haar te langzaam, het duurt te lang voor je een beetje een afstand gelopen hebt. Toen haar dochter ging hardlopen, merkte Johanna dat ze dat toch ook weer wilde. “Het blijft toch jeuken.” Voor iemand die hardlopen eigenlijk niet zo leuk vindt, was ze best volhardend. In de winter van 2017 hakte ze de knoop door. Ze voelde wel wat schroom, zo’n vrouw op leeftijd, 60 was ze toen, die zo nodig moet draven. Dus startte ze haar

eerste training op een koude, natte, winderige dag in de kerstvakantie. “Dan kom ik niemand tegen”, bedacht Johanna. Ze kwam niemand tegen, behalve zichzelf. Ze had bedacht voor de eerste training een klein rondje te gaan lopen, met daarin drie keer een minuut hardlopen. Het hardlopen was waarschijnlijk toch iets té hard, al bij de tweede minuut hardlopen raakte ze geblesseerd. Het bleek een heftige blessure aan de achillespees, het herstel kostte haar een jaar. Na dat jaar probeerde ze het nog eens. Nu kreeg ze zweepslag en was ze weer een tijdje uit de running. Toen ze ook daarvan hersteld was besloot ze het echt heel rustig aan te proberen: de weg naar Wommels lopen en dan wandelen naar de eerste lantaarnpaal, naar de volgende hardlopen, dan weer wandelen, hardlopen, enzovoorts. Dat bleek de juiste manier. Inmiddels loopt Johanna weer rondes van 10 km.

Loopgroep Wommels

“Ik moet het wel bijhouden, merk ik. Ik loop twee à drie keer per week.” Vanuit Easterein kun je verschillende rondjes lopen en het is prachtig lopen hier in de omgeving. Maar alleen is maar alleen en Johanna ging op zoek naar een loopclub. Zo kwam ze bij Loopgroep Wommels terecht. Ze vertelt dat ze even heeft getwijfeld: de loopgroep is niet aangesloten bij de Atletiekunie, is het dan wel betrouwbaar. Na haar eerdere blessureleed wilde ze liever geen onnodig risico lopen. Maar haar vrees was ongegrond: de trainers van Loopgroep Wommels zijn gediplomeerde trainers, ze weten hoe ze lopers vakkundig kunnen begeleiden. Na een hartelijk welkom trainde ze twee keer op proef mee en bleef. Elke dinsdagavond gaat ze, tegenwoordig in het gezelschap van een drietal andere Eastereiners, richting Wommels. Uit die loopgroep is een kleiner groepje ontstaan dat op zondagochtend ook een rondje loopt. Het lopen met een groep helpt haar om het ritme beter vast te houden. Met regen of warmte is de drempel om te gaan lopen toch wel wat hoger, een groepje maakt dat je dan toch gaat lopen.

Ambitie

Johanna loopt haar trainingen en doet af en toe ook aan loopjes mee. Zo liep ze in mei de 10 km in Itens en gaat ze in december 10 km op Ameland lopen. “Ik heb nooit de ambitie gehad om meer dan 10 km te lopen,” zegt ze. Maar ze denkt wel met weemoed terug aan de tijd dat ze die 10 km in 47 minuten liep. Ze leest nog altijd artikelen over hardlopen en zaken die daarmee te maken hebben. Zo leert ze weer bij over techniek of voeding bijvoorbeeld. Want ook al haalt ze geen tijd meer van 47 minuten, ze wil wel zo goed en comfortabel mogelijk lopen. Al merkt ze dat ze nu beter dan voorheen kan bedenken dat het

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig. Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl
8.30-12.30 13.30-16.00 uur*
8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur
8.30-12.30 13.30-20.00 uur
8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud U kunt ook reserveren via www.metzstyle.nl

niet altijd ver of hard hoeft. Het mag ook wel eens wat minder zijn, wat rustiger. Toen ze jonger was, was dat ondenkbaar. Presteren hoorde bij hardlopen. Nu kan ze dat presteren makkelijker opzij schuiven, mag het ook vooral gezellig zijn.

“Hardlopen is mijn meditatie”, zegt Johanna. “Waar anderen mediteren, aan yoga doen of iets anders dat vanuit rust werkt, ben ik meer van het dynamische. Door het hardlopen voel ik me beter, ook in mijn hoofd.”

Johanna is inmiddels 65 jaar. “Ik ken mensen van mijn leeftijd die dat niet meer kunnen, hardlopen, door gezondheidsproblemen en dergelijke. Mensen die met een rollator moeten lopen of in een rolstoel zitten. En ik kan het nog. Daar ben ik trots op en dankbaar voor.” En met die mooie woorden sluiten we het gesprek af. Een mooi mens met een heerlijke hobby.

Loopgroep Wommels traint elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Op 13 september is er een open training. Iedereen kan dan vrijblijvend meetrainen om te zien of Loopgroep Wommels iets voor ze is. Meer info of opgeven loopgroepwommels@gmail.com of kijk op de website www.loopgroepwommels.nl

Doarpsfeesten Easterein 2022

Jan Jetze en Anneke oan 'e doar. JJ: 23 en 24 juny binne doarpsfeesten. Dizze kear gjin optocht mar strjitfersiering, tema; Kamping. No liket it ús wol aardich as der in sjuery lâns komt en dêr it ien en oar oer opskriuwt, sadat der in nûmer 1, 2 ensafuorthinne útkomt. Net te swier oan tille, do kinst it bêst. Ik hie soks net earder by de ein hân, mocht ek ien meinimme sadat wy ûnderling oerlizze koene, spannend.

Tongersdeitemoarn, 08.30 oere giet it oan. Yn ’e auto (myn kollega sjuery lid rint wat min) nei de Koaifinne. By de yngong in prachtich skilderij mei wynmûnen, it útsjoch fan dizze kamping tusken de beammen troch. Moai makke troch Astrid, fakwurk. In tige hertlik wolkom mei daliks in bakje kofje. We krigen útlis oer de omkriten en in folder mei ynformaasje wat der rûnom te sjen is. Oan it begjin koenen we ek in fyts hiere, handich op sa’n grutte kamping. Bânplakkerspul wie te keap, oeral wie om tocht. Jeu de boules baan, bewege op muzyk. Op dizze wize komme je maklik yn ’e kunde mei de oare rekreanten. 2 húskes, moai makke mei in mantsje en in froutsje, it kin net misse. In romme kamping wêr’t jo je gau thús fiele. Jelle snack hie it fet noch net hyt, mar fleure it op mei muzyk.

We stappe wer yn ’e auto en ride nei de Hofsleane. Hjir ha wy net út ’e auto west, skandalich. Kollega hie al aardich lêst fan ’e waarmte en ik wit net mear wat ik dêr sjoen ha. Black out. Sorry.

It wie my doe al dúdlik; wy sitte net op ien lijn. Ik woe alles better besjen, der mear oandacht oan besteegje, in praatsje meitsje ensafuorthinne. ‘Dat kin net, dan komme we der noait troch, in pear wurden is genôch’, sa sei hja.

It rûntsje Vrijburg, Skoallestrjitte, A. Joustrastrjitte is der gewoan by ynsketten, it gie my sa allegear te fluch. Dit muoit my.

Yn kamping it Bosk groeie de beammen oan ’e himel ta en falt it gêrs ut ’e loft. Skattige poddestuollen, in aardichheid, read mei wyt, in knusse kamping.

Fia in ‘stilte leane’, komme we op it Skilplein. De gasten sitte mei elkoar oan ’e kofje en prate hunderdút, ús wurdt ek kofje oanbean, in koekje, sels pizza gie de kamping rûn. Echt in famylje kamping, alle jierren deselde gasten.

Boerekamping mei oeral reinbôgen, wat nei myn betinkst ynhâld; hjir is elkenien wolkom. Moai binne ek de swart/wite doeken, de kij. Dizze kamping docht syn namme ear oan.

Van Eysingaleane kamping is keurich; prachtige sprekwurden / siswizen yn ’e tunen. Hjir wie ek oan de bern tocht. Sy koene in autoped brûke, dizze wiene prachtig skildere.

It ynlevere rapport wie net goed. Fandêr dit skriuwen. Jimme ha jim allegear geweldich ynsetten, der in protte tiid ynstutsen en der in fleurich gehiel fan makke. Lokwinske.

Easterein yn al syn gloarje, doarpsfeest 2022 is no histoarje.

Ut de húshâlding fan... Wa binne dit?

De Pinne...

Troch Bauke de Boer

Ha goeie Eastereiners!

Wy binne Jorn van Sinderen en Hanna Hobma, wy wenje sûnt july 2021 yn Easterein op de Wynserdyk 25. Ek bekend as de paraplu, dit hearden wy doe't wy it hûs kochten.

Jorn komt út Drylts en ik kom út Blauhús, dit is wol wat út de rjochting, mar wy ha hjir in prachtich moai en rêstich plakje fûn. Wy wenje hjir mei in soad wille.

Jorn is 23 jier âld en wurket as monteur yn houtbewurkingsmasjines yn Snits. As hobby hat Jorn in âlde brommer en in solex wêr't hy graach mei op paad giet en oan sleutelt. Beide binne wy faak bûten te finen en meie wy der graach tegearre op út.

Ik bin 24 jier âld en wurkje op it stuit as sekretaresse by in hypotheekadviseur yn Boalsert. Mar ik ha ek leard foar paraveterinair dierenartsassistent, sa gau as ik in baan by in dierenarts fûn ha, wol ik hjir graach mei fierder. Sels ha ik in frysk hynder, hjir bin ik hiel faak te finen. Ik gean faak mei him op wedstriid, mar ik fyn it ek prachtich om mei him bûten te riden.

Miskien treffe wy elkoar noch ris!

Jong Fammen 2022

Troch Corrie, Jeska en Roelie

Freed rûn in oer as 6 gongen we mei syn trijen út iten bij Pata Negra yn Snits. Even in uitje fantefoarren om alle spanningen deroan te iten. Lekkere lytse hapjes en oan de fris, want ja de folgende dei moasten we wer fit wêze. Hiel gesellich ha we der sitten, hiel wat lâke, ús fingers en hannen brândt oan de pantsjes mar we ha it oerlibbe. We soene it net al te let meitsje mar foardat we it wisten wie it samar 10/11 oere. En we moasten fansels de oare dei wer betiid by ús coach op te stoep stean.

Om 08:15 uur sammelje bij Hendrik Sweering (ús coach) foar ús jierliks bakje kofje/thee. Nei in gezellig petear wat foaral net oer it keatsen gong mar oer fan alles en nog wat gongen we kertier foar 9en die kant út yn Hendrik syn skeurbakkie. Dêr oankommen yn Mantgum krigen we gelyk te hearren dat der in protte fan ús ferwachte waard dizze dei, in leuke binnenkomer wylst je noch net ien bal slein ha. Foar we nei de kleikeamers gongen hiene we in weddenschap makke, at we it winnen soenen hjoed dan springe we nei de tiid de sleat yn (wordt vervolgd).

De eerste omloop moasten we gelyk op skerp, Dronryp wie de tsjinstanner. We begongen de partij sterk en merkten dat we de wedstriid nei ús ta lutsen. Toen de spanning der ienkear ôf wie, stûnen we lekker frijút te keatsen en wûnen dizze partij mei 5-2 6-2. Op nei de twadde omloop. Yn de twadde omloop moasten we tsjin it partoer fan Mantgum. Op papier moesten wy sunder problemen dizze omloop trochkomme. Allinich gong dit yn it fjild hiel oars en makken we it ús sels hiel dreech de eerst buordsjes. Nei wat gepruts wisten we ús sels te herpakken en wisten ek snel in einde te meitsjen oan dizze partij, ek 5-2 6-2.

De tredde omloop (heale finale). Ja, wy hienen it geluk net mei dat wy in kear stean bleaunen mar dat makke ús net minder. Grins wie de tsjinstanner. Dizze tsjinstanner koenen it ús hjoed noch wolris moeilijk meitsje, se wiene dan noch wol mei syn beiden maar stûnen de hiele dei goed te keatsen. Yn de earste omloop hienen sy fan us konkurrinten wûn. En sa kamen wy harren tsjin yn de tredde omloop. De eerste buordsjes gongen aardich gelyk oant 3-3 ta. En je witte wat se sizze wa it 7de earst pakt wint faaks de partij. Nei 3-3 ha se gjin buordsje mear hân en wûnen we de partij mei 5-3 6-2.

DE FINALE, tsjin Goaiingea. Eerst efkes sjonge want dat koenen wy wol út de holle en we songen dan ek út folle boarst mei. De finale begong foutleas, 3-0 foar en it beloofde wat in iensidige finale te wurden. Goaiingea kaam noch werom oant 3-2 maar dernei lûkten wy de partij wer nei ús ta. Troch in vliegende sitbal op 4-2 6-6 hienen we de 5 buordsjes oan de tillegraaf hingjen. Tichtbij mar de wedstriid kryg in oare wending doe’t Corrie blesseard rekke oan har rêch. De partij lei doe efkes stil. Roelie en Jeska moasten de partij mei syn beiden ferfolgje, lokkich wie dat mar 1 slach. We stûnen op dat momint 5-2 foar en 4-6 achter yn it earst. We pakten de keats en stûnen sa op matchpoint. Helaas troch in boppeslach fan Goaiingea waard it 5-3. Op 5-3 6-4 miste Goaiingea it perk en hienen wy de OERWINNING binnen. En dat betekende dat we nei priisútrikking it wetter yn moesten. Earst sûnder coach, twadde mei coach. Hendrik tocht dat der alles út syn broeksbûsen helle hie mar dat wie net sa. Hy wie de beurs ferjitten, oepsie...

Earst feestje ûnder de douche, dernei lekker kâld bierke yn Mantgum en wat snackjes foardat we wer werom gongen nei Easterein. It personiel fan Okkema hie foar ús in grutte karre klear stean mei pakjes strie wermei we troch it doarp gongen. Wat stûnen der in soad minsken foar ús lâns de dyk om ús ta te jûchjen, wat in moai gesicht. Nei hiel wat rûntsjes troch it doarp wie it no tiid foar hiel wat rûntsjes (bier en wyn) op it terras fan Bergsma. Hjir ha we noch in hiele gesellige jûn hân en ha we de oerwinning goed fiert.

Oan it einde fan it keatsseizoen sil der noch in huldiging/resepsje plak fine om werom te sjen op in hiele moaie dei, iederien is hjirby fan herte wolkom!!

Groetsies Corrie, Roelie en Jeska

Troch Roel Sybesma

Der wiene in stik of 8 kandidaten die der hinne koene, dus waar der besletten om mei twa partoeren nei Tsjom te gean. Foar partoer 1 keatsten Simon Kingma, Tjeerd Dijkstra en Roel Sybesma. Sipke Hiemstra, Jan Vellinga en Tjerk Okkema keatsten foar Easterein 2.

Partoer 2 moest in de earste omloop tsjin it ûnbekinde Anjum, se begongen goed en stiene yn in sucht en in skeet samar mei 6-2 foar yn it earste earst mar rekken dit toch noch kwyt. Der bruts wat by de keatsers, se koene dizze tsjinslach net goed te boppe komme en ferlearen de partij mei 5-0.

Partoer 1 begong tsjin Harns, we tochten dit sil wol wat gelyk opgean mar dat foel tsjin, we wûnen mei 5-0. Doe tsjin Baard wer âld haadklasse keatser Thomas v.d. Meer mei die en ús alris in kear op in ôfdielingswedstriid fan de list ôfsleint hie. Dêr hiene we fan leard en mei in oare taktiek fersloegen we se no mei 5-2. Dernei waard Seisbierrum mei 5-2 nei hûs stjoerd.

We stiene yn de finale, troch it ferslach op Omrop Fryslân wiene der in protte supporters út Easterein nei Tsjom kommen om de finale tsjin St. Jabik te sjen. Wy wiene mei de hollen yn de wolken, want in twadde plak op in NK wie noch net sa faak bard. De keatsers út St. Jabik wiene deeglik en hâlden ús goed ûnder druk wertroch wy steeds mear flaters makken. We moasten tefreden wêze mei de twadde priis.

Al mei al in moaie dei mei in super resultaat!

NK 50+

Frentsjer,

Bauke Dijkstra

De krûddampen fan de striid op it Sjûkelân op de 5de woansdei fan july wiene noch mar krekt oplutsen en doe hie ik al in felisitaasje binnen fan Klaas de Jager. ‘Lokwinske Bauke, mei dyn 3de priis’, dankjewol Klaas, sei ik. ‘Oh ja, en no ik dy dochs oan ’e line ha, soedest do it ek leuk fine om in stikje te skriuwen foar yn de doarpskrite?’ Fansels Klaas, gean ik mei oan de slach. Foar wannear moast it binnen ha? ‘Foar woansdei 24 augustus at it kin’. Fandêr dat ik no yn it sintsje op in kemping yn Limburch sit mei de laptop op tafel, in pilske yn de lofterhân en de mûs yn’e rjochter. Want ja, it is al tiisdei 23 augustus… Mar it komt goed Klaas! By dizze!

Mei de legendaryske wurden ‘It giet oan!’ fan Henk Kroes as foarbyld iepent de hjoeddeistige foarsitter fan de PC, Ids Hellinga, de keatsdei mei de wurden: ‘De dei is úzes!’ Elts jier op de 5de woansdei fan july komt foar it bestjoer fan de PC alles byelkoar. Jûnen lang fergaderje, wiken lange fergunningtrajekten, moannen fan tarieding en withoefolle parsemominten. En dan is it einliks wer safier op woansdei 3 augustus, 2022. Nei in oantal núvere jierren troch ien of oar Mexicaans biermerk kin de PCdei no einliks wer yn al syn gloarje losbarste! Hjir dogge se it mei syn allen foar as organisaasje. It keatspublyk, it horekapublyk en ek de keatsers binne der mear as klear foar. Dit is de moaiste dei fan it jier!

It is omdat ik it sels skreaun ha oars hie ik boppesteande wurden sels net leaut. Yn elts gefal net oant ôfrûne jier. 8 kear ha ik as keatser de arena op it Sjûkelân betrede mochten en yn de earste 7 jier bin ik nea fierder kaam as de earste omloop. It lot foar my en myn maten waard dêrbij faaks al bezegele yn de Koornbeurs yn Frjentsjer op de moandeitejûn foar de PC wêrop de lotting altyd plak fynt. Fan de 7 kear moasten wij yn de earste omloop 5 kear útkomme tsjin de úteinlike winner. De oare 2 kear kamen wij út tsjin de pertoeren dy úteinlik ek de finale hellen mar krekt in treetsje leger op it poadium stiene. Wij kinne dus wol stelle dat wij in protte keatsers oan in priis holpen ha op de PC, spitigernôch gie dat altyd ten koste fan ússels. Der stean dus ek mear fuotstappen fan my op it horekaplein op de Foarstreek dan dat der op it Sjûkelân stean. Al mocht ik dêr ek graach wêze.

Mar dit jier soe it allegear oars gean. Wêr ik it lûken fan it lotsje oars altyd útbestede oan ien fan myn maten woe ik it dit jier sels wolris besykje. Ik hie

PC
2022 Troch

úteinlik neat te ferliezen en efternei tink ik, hie ik dat mar 8 jier earder dien. Ik luts it geloksnûmerke 13 en wij kamen úteinlik ûnderoan yn ’e list yn in blokje mei 4 lykweardiche pertoeren. Kânsen dus! Al sille dy oare 3 pertoeren yn dat blokje dy tinzen ek hân ha, der moat dus noch wol efkes foar keatst wurde. Mar ik stapte mei in hiel oar gefoel it fjild op dan yn de foargeande jierren. Soe dit dan myn kâns op in priis wêze?

Tegearre mei myn maten Remmelt Bouma en Evert Pieter Tolsma mochten wy it yn de earste omloop opnimme tsjin Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. It wie noch efkes de fraach at ús opslager Remmelt Bouma wol meidwaan koe op de PC yn ferbân mei in blessuere mar hij wie krekt optiid fit. Oant dy tiid ha wy gelokkich in berop dwaan kinnen op Jelte-Pieter Dijkstra, dy ek sûnder muoite noch mei dwaan koe op dit nivo. Mar Remmelt wie fit en hy wie goed. Neidat wy it earste buordsje efter kamen rûnen wy dêrnei frij maklik troch de earste omloop hinne. Sawol oan de opslach as yn it perk wiene wy de bettere partij en op in stân fan 5-1 en 6-4 waard de partij yn ús foardiel beslikke. Wy hiene de earste hindernis hân en hoe de dei fierder ek ferrinne soe, foar my wie dit no al de meast súksesfolle PC oant no ta.

Nei de earste omloop kamen de earste appkes en tillefoantsjes al binnen fanôf de foarstreek. ‘Wêr bist?’ en ‘Dyn bierke wurdt kâld!’ Freonen wiene yn ’e war want dit jier wie alles oars. Se nommen noch snel in pear slokken en ik wie bliid

dat ik ek yn ’e twadde omloop wer op harren stipe rekkenje koe. It pertoer fan ús geadopteerde Eastereiner Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga stie op ús te wachtsjen. It wie waarm en krekt foar de partij krige Auke wat lêst fan in soarte fan migraine oanfal. Spitich natuerlik foar Auke en syn pertoer mar foar ús absolút gjin reden om ús yn te hâlden. Fanôf it begjin stiene wy sawol op as út wer goed te keatsen en kamen wy samar mei 5-1 foar. Auke herstelde geandewei de partij wer in bytsje en sy giene better keatsen. Nei harren Houdini act yn de earste omloop kamen sy ek no wer werom yn de partij. Mar dit wie ús jier en ús kâns, dus wy kamen noch ien kear byelkoar en sprutsen ôf de skouders derûnder te setten. Dizze partij moast sa snel as mooglik út wêze, en dat slagge. Mei in bûtenslach op 5-3 6-4 wie de partij dien. Wy wiene dus al wis fan de tredde omloop en dêrmei ek fan de tredde priis. Ús dei koe al net mear stikken.

Ûndertusken wie de dei al moai fier hinne. Omropper Johannes van der Ploeg wie de stim al kwyt, it korps hie de trompet al fol mei swit, it earste publyk yn de tribune wie oan beide kanten gear en by de earste feestgongers koene jo de klinkers al net mear fan de medeklinkers ûnderskiede. Mar wy wiene der noch altyd oan. Wy mochten it harnas noch in kear oanlûke om yn de tredde omloop te striiden tsjin ien fan de te kloppen pertoeren: Tjisse Steenstra, Rinze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Op papier wie dat pertoer de favoryt en sy kamen ek mar mei ien doel, it winnen fan de earste priis. Wy woene natuerlik graach stunte troch fan dit pertoer te winnen mar dit slagge spitigernôch net. Sawol oan de opslach as yn it perk hiene wy eins neat yn te bringen en wy kamen al frij snel ta de konklúsje dat dit der net yn siet. Op sa’n momint moatte jo ek realistysk wêze. Op 1-5 en 2-6 waarden wy tank sein foar ús ynset en koene wy rjochting klaaikeamer. Mar wol mei de tredde priis yn ’e bûse, dy soene sy ús net mear ôfpakke.

Úteinlik soe it pertoer fan kening Tjisse Steenstra de PC, nei in tige spannende finale, ek winne. It pertoer fan Marten Bergsma waard 2de en tegearre mei it pertoer fan Gert-Anne van der Bos mochten wy rûn 19:30 rjochting it koepeltsje om de 3de priis yn ûntfangst te nimmen. 27 jier lang, elts simmerwykein fuort te keatsen om hjir in kear foar de koepel te stean. Geweldich! En dat bier dat om 11:00 al foar ús klear stie, dat stie der om 20:30 gelokkich ek noch.

Tige tank foar al jim stipe foar de tiid en jim felisitaasjes dêrnei.

De dei wie úzes! Einlik in kear!

Fan de Foareker

Ofskie groep 8

Sa as elts jier gong groep 8 mei karre en wein troch it doarp.

Op de lêste woansdei fan it skoaljier stie moarns de trekker klear en waard groep 8 útswaaid troch de oare bern.

De bern dy’t dit jier fan skoalle gongen, binne: Jouwert Bouma, Judith Bruining, Bauke Jan en Sanne Frouk Dijkstra, Hanneke v.d Ende, Renate de Groot, Thymen Santema, Sytze van Schepen, Ruben Sijbesma en Bonita Wup.

Nei de rit troch it doarp diene se free-running, in survival bij Veronique Akkermans en as ôfsluting mei inoar ite: knakwoarst en marshmallows op de BBQ. Wat hiene se in prachtige dei, dy’t organisearre wie troch Grietje Bouma en Petra Zijlstra.

Skilderles op skoalle

Tjeerd Landman, de man fan juf Rennie, hat foar de fakânsje op skoalle west om de bern fan groep 5 en 6 skilderles te jaan. Se krige earst útlis en dêrnei gongen se oan de slach. De waarden moaie skilderwurkjes makke.

Swimme yn swimbad Mounewetter yn Wytmarsum

Groep 7 en 8 binne yn de lêste wike fan it skoaljier mei it moaie waar te swimmen west nei Wytmarsum. Wat hiene se in wille!

Lêste skoaldei

De lêste dei fan it skoaljier wurdt op feestlike wize ôfsluten. De bern mochten ferklaaid op skoalle komme. Se diene allegearre spultsjes yn en om de skoalle. It skoaljier waard ôfsluten mei pankoek iten mei inoar. Tank oan de âlders, pakes en beppes dy’t bakt ha, foar de hearlike pankoeken.

In nij follybalseizoen!

Op it momint fan skriuwen hat

Dames 1 fan Covos de earste trainingen der alwer op sitten. De simmer is wer sa goed as foarby en we wurkje wer ta nei de earste wedstriden.

Moandei 29 augustus begjinne ek de oare teams te trainen. We ha it kommende seizoen mar leafst 10 froulju & 4 manlju teams ynklusyf de rekreanten. Dizze teams spylje thúswedstriden op freeds en sneons. Nij dit seizoen is dat elts team sawiesa 4 sets spilet en in mooglike 5e set om de winnaar te bepalen. Langere wedstriden en noch mear follybal wille dus!

De jeugd is ek wer goed fertsjinwurdige. De ‘âlde’ A1 is no DJ1 wurden en se spylje yn in aparte klasse mei allegear famkes o/m 21 jier op in nivo fergelykbar mei 1e klasse. Dan is der noch in A-team, twa B-teams, twa C-teams én 6 CMV teams, ús allerjongsten.

It bestjoer en de TC’s ha net stilsitten fanôf maaie. It wie wer in knappe puzzel om te lizzen. Alle teams foarmje, trainers fine en de seal foar trainingen en wedstriden sa passend mooglik yndiele. We binne der aardich yn slagge, mar misse noch wol wat man/frou kracht.

Hjirby dus ek fuort in oprop

Liket it dy leuk om wat foar ús follybalferiening te betsjutten yn de foarm fan in rol yn it bestjoer, TC as oare frywilliger? Nim dan efkes kontakt op mei Anke Marije Pompstra fia secretariaat@covos.nl of fia mobyl nr. 06-14944419. We komme graach yn kontakt.

De earste thúswedstriden binne op freed 16 septimber. Graach oant dan!

Startsnein 25 september 2022

Eind september wordt het nieuwe activiteiten seizoen van de kerkelijke gemeente begonnen met een startsnein. Dit is meestal een ontspannen viering waar meer interactie is en waar voor ontmoeting voor en na die tijd ruim de gelegenheid is. Met een klein groepje mensen bereiden we deze dag voor en we nodigen graag alle inwoners van Easterein uit om die zondag aan te schuiven. Dit jaar NIET in de Martinikerk maar op het erf bij de Hendrik, Annabeth, Eelkje en Tryntsje de Jong, van Eijsingaleane 16.

Bij goed weer kunnen we heerlijk buiten zitten en als het weer wat tegen zit is er altijd nog een schuur waar we terecht kunnen.

Programma

9.30 uur Koffie, thee en drinken voor de kinderen en wat lekkers 10.00 uur Viering voor jong en oud ± 11.00 uur Koffie, thee, drinken voor de kinderen met wat lekkers 12.00 uur Boerenlunch ± 13.00 uur Afsluiting / opruimen

Aan tafel!

Het is zo’n roep die door het huis klinkt als het tijd is om te eten. In veel huizen schuiven gezinsleden aan tafel om met elkaar te eten. Tijdens het eten wisselen we vaak uit waar we mee bezig zijn, wat we nog gaan doen. Het zijn mooie momenten op een dag. Aan tafel met vrienden is ook altijd erg gezellig. Je pakt de draad zo weer op en een avond vliegt voorbij aan de gezellig gedekte tafel.

Het jaarthema dat de Protestantse Kerk in Nederland voor dit winterseizoen aandraagt is ‘Aan tafel’. En als plaatselijke gemeente sluiten wij hier graag bij aan.

Wist je dat het in de bijbel ook heel vaak gaat om eten en voedsel? Niet? Bij deze! Samen eten is een terugkerende bezigheid in de bijbelverhalen. Sla het evangelie van Lucas er maar op na en er ontstaat een beeld van Jezus

die van de ene naar de andere maaltijd gaat. Samen eten verbindt en schept een band. Het zorgt misschien wel voor de ideale setting om goede gesprekken te voeren. Daarom willen we ook deze dag met elkaar eten. En het zou mooi zijn wanneer we daar allemaal een bijdrage aan leveren.

Soep wordt geregeld, maar een lekkere (zelfgemaakte) salade gaat er altijd in, stokbrood met (kruiden)boter, een gevuld eitje of andere hapjes, fruitsalade en wat je verder zoal lekker vindt. Voor drinken wordt ook gezorgd.

We maken hier een feestelijk buffet van en kunnen zo met elkaar eten. Rond een uur of één hopen we af te sluiten. Even de handen uit de mouwen om op te ruimen en dan kunnen we naar huis.

Als je iets wilt klaarmaken voor de lunch mag je dit via de app of mail doorgeven aan André Vink, (06- 25497928 of famvink@ziggo.nl). Voor de mensen die in de kerk komen; vanaf 4 september liggen er intekenlijsten in de kerk. Daarop kan je invullen wat je klaar maakt.

Alles even kort op een rijtje

Wanneer: Zondag 25 september Hoe laat: Vanaf 9.30 uur Waar: Van Eijsingaleane 16, Easterein

Dringend verzoek: Neem je eigen stoel mee!

Zien we jou ook de 25e? Tot dan!

De starsneincommissie

SUCCESSVOL AFVALLEN DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren.

Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Gedragsverandering Gewichtsbehoud

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald?

Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie!

Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten?

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding.

www.balansie.nl | 06 15 90 61 19

Nijs fan de bieb

Mixed Media workshop

Altered Books, onder deze titel exposeerde Boukje

Oosterhof-Houtsma deze zomer een deel van haar getransformeerde boeken en Mixed Media kunstwerken.

Op woensdag 21 september maak je onder haar leiding een mixed media werk. Werken op papier of canvas met acrylverf en collage. Je maakt je eigen compositie af met stensels en stempeltechnieken. Duur van de workshop is 2-2,5 uur. We starten om 10 uur. Geef je op aan de balie of via de website bmf.nl bij agenda. Kosten zijn € 15,00 contant.

Openingstijden

Op maandag 5 september zijn we dicht i.v.m. een personeelsuitje.

Uitfestival, Taalkuier en Lego challenge jeugd

Zaterdag 10 september is de bieb open van 13.30 - 17.00 uur.

Om 14.00 uur starten we met een Taalkuier. Ga je mee? Een wandeling voor anderstaligen en Nederlandstalige inwoners van Wommels en omstreken. Al wandelend oefen je het spreken van de Nederlandse taal. Je bent lekker in beweging en je leert de omgeving kennen! Misschien een kijkje nemen bij de andere deelnemers van het Uitfestival. Met een rondje om de Terp. De start is in de bibliotheek. Na afloop drinken we een kopje koffie/thee tijdens Wommels Connect. Maak kennis met elkaar en geniet van lekkers gebakken door Roshin Said en Pieteke de Boer. Je kunt ook van 15.00-16.00 uur komen en meedoen met een spel.

Voor de jeugd is er tussen 14.00 - 16.00 uur een lego challenge met het thema Samen. Wij hebben de bakken lego. Kom jij een kunstwerk bouwen? Straalt jouw bouwwerk het thema Samen het beste uit dan win je ook nog eens een prijs. Meedoen is gratis en opgave niet nodig. Maar vol = vol.

Sibadawei 1,8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.:0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl landrover en 4x 4 specialist landrover en 4x 4 specialist

Verenigd

Troch Karin Everhardus

Zoals in vele andere Friese dorpen, zorgden de verenigingen in Easterein voor een saamhorigheidsgevoel binnen het dorp. Het verenigingsleven bood ontspanning en geborgenheid, was een visvijver voor de leden die op zoek waren naar een echtgenote of -genoot.

In Easterein ontstonden de meeste verenigingen vanuit de Hervormde en de Gereformeerde kerk. Bijna elke dorpsbewoner was wel bij een van de twee aangesloten. Beide kerken beheerden een heel netwerk, waarmee de dorpeling zijn of haar hele leven verzekerd was van een geschikte club met leeftijdgenoten en dezelfde interesses.

De hervormde ‘knapen’ vereniging tijdens een reisje, ca. 1936.

Begonnen werd vaak met een knapen- of meisjesclub, om als 16-jarige door te stromen naar bijv. een ‘jongelingen’vereniging. En eenmaal getrouwd, kwam de aansluiting bij een mannen- of vrouwenvereniging als vanzelf. Voor de dorpeling op leeftijd was er ook keus; uit een (hervormde) vereniging voor oudere dames, een soos en een ‘65-plus groep’.

Mosterd

Hoe ouderwets - maar ook veelzeggend - waren namen als ‘Knapenvereeniging Dient Elkander’, ‘Meisjesvereeniging Van knop tot bloem’ en wat te denken van meisjesclub ‘Het Mosterdzaadje’.

De naam was een verwijzing naar de inhoud van een bijbelboek, waarin God zijn leerlingen een geloof toewenste als een mosterdzaadje, zo levend en krachtig. Niets zou dan onmogelijk zijn en bergen zouden verplaatst kunnen worden, hoe klein dat zaadje ook was. Desondanks heeft deze vereniging maar enkele jaren bestaan, van 1948 tot 1952.

Prediker

Een opvallende, gedetailleerde naam was die van de hervormde “Jongelingsvereeniging Prediker 12:13b”. Deze had als belangrijkste doel: het bespreken van een gedeelte uit de bijbel. Verder was er aandacht voor vaderlandse- en kerkgeschiedenis, waar uitvoerig op ingegaan werd.

Hierdoor was het niet zo vreemd, dat sommige ‘jongelingen’ niet elke week zin hadden om maar braaf te komen opdraven. Ze spraken dan liever af met een meisje. Zoals een van de spijbelaars - op leeftijd gekomen - hierover vertelde: “De lieder frege dan de oare wike wêr’t ik west hie. Ik sei dan dat ik ûnferwachts fuort moast. Ik koe my neat skele wat hy dêr fan fûn.”

Toch was er ook ruimte voor het houden van vrije voordrachten en voor toneelspel, dit alles wel in het kader van culturele vorming.

Als tegenhanger was er de ‘zuster’vereniging - Dorcas - waarmee af en toe avondjes, pleziertochtjes, jaarfeesten e.d. gehouden werden. En tijdens vergaderingen vonden de jongens het soms nodig om in ‘samenspraak’ met de meisjes te gaan. Wat zal er veel gelonkt en geflirt zijn, tijdens zo’n samenkomst!

Vanaf februari 1950 gingen de ‘broeders’ en ‘zusters’ samen verder. De reden van het waarom, was terug te lezen in notulen: “Ja, we ha tsjintwurdich de froulju der mar by nommen (sy woene dat graach?). Mar it is noch mear mei it each op it toanielstikje en net te ferjitten de mannichte fan beide ferienings.”

Zanglust

De kerkelijke grenzen vervaagden, wanneer de Eastereiners gingen zingen of musiceren. Een dergelijke bezigheid in clubverband was voor zowel mannen als vrouwen: Muziekvereniging Wilhelmina, het koor Hallelujah. Alhoewel het opviel - tijdens de jaren ‘20 van de vorige eeuw - dat het manvolk in Easterein niet erg zanglustig was.. Er werd zelfs een voorstel gedaan, om aan de penningmeesteresse te vragen “een premie uit te looven voor het aanbrengen van een flinke bas of tenor”.

Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? Dan ben je bij Muziekschool Friesland aan het juiste adres! NIEUW IN FRIESLAND! Je krijgt les van professionele en zeer ervaren muzikanten en speelt vanaf de eerste les op het instrument dat je graag wilt leren. Piano, keyboard, gitaar, drums, zang, bas of zelfs licht- en geluidstechniek. www.muziekschoolfriesland.nl Nu ook gitaarles in Easterein! Bel of mail Gerrit Hingst voor meer informatie, 06 184 21 578 / gerrit@muziekschoolfriesland.nl MSF Adv A6_oblong.indd 1 02-12-13 21:29

Verder was ook de kaatsvereniging ‘Easterein’ - ongeacht geloof of sekse - voor een ieder bestemd. Maar ze hielden eraan vast, dat er op de zondag niet gespeeld mocht worden. Het was jarenlang de enige sportclub in het dorp, totdat in 1938 gymnastiekvereniging ODI (Ontspanning door Inspanning) opgericht werd.

Houd stand!

Naast de verenigingen die er ter lering of vermaak van de dorpsbewoners waren, bestonden er ook meer praktisch gerichte clubs.

In februari 1918 werd er een vereniging voor Dorpsbelang opgericht en na de 2e WO kwam er een overkoepelend orgaan: ‘Nut en Nocht’ (Nut en Plezier). Deze had contact met elke vereniging in het dorp, regelde en organiseerde van allerlei. Zoals bijv. reciteerwedstrijden, boekbesprekingen en een cursus ‘Spreken in het openbaar’. De twee smolten in 1957 tesamen tot een nieuwenog steeds bestaande - vereniging: ‘Hâld Faesje’. De betekenis van deze Friese uitdrukking: Hou je goed!

Hoe toepasselijk en hartverwarmend dit motto, niet alleen voor de betreffende maar ook voor de overige verenigingen, welke Easterein tegenwoordig telt.

koksmûtse:

bake

Jong

250 gr bastognekoeken

80 gr roomboter

300 gr roomkaas

200 ml slagroom

125 gr zure room

80 gr suiker

1 zakje klopfix

1 tl vanille extract

250 gr vruchten

& blauwe bessen)

poedersuiker

munt

Extra nodig:

Springvorm

Mixer

Bakpapier

Zo maak je het: Bekleed de bodem van je springvorm met bakpapier. Vet de randen in met een beetje boter. Verkruimel de koekjes. Gebruik een keukenmachine of doe de koekjes in een boterhamzakje en sla ze fijn met een deegroller.

Smelt de boter en haal de pan van het vuur. Roer de koekkruimels erdoor, verdeel het over de bodem van de springvorm en duw goed aan, zet even in de koelkast.

Mix de roomkaas, zure room en suiker door elkaar. Voeg al mixend de slagroom en het zakje klopfix toe. Mix het tot een luchtige massa. Giet de vulling op de koekbodem en laat de taart een paar uren opstijven in de koelkast. Haal de kroontjes van de aardbeien en was het fruit. Voeg één eetlepel suiker en één theelepel vanille extract toe aan je vruchten en meng door elkaar. Laat het intrekken. Versier de taart met het fruit en maak af met een beetje poedersuiker en wat gesneden munt.

Tip: van de bramen uit eigen tuin heb ik een gelei gemaakt voor op de taart! Of gebruik een blikje vlaaifruit i.p.v. verse vruchten.

Bron: tijdschrift Meiden

De
No
cheesecake Troch Annebeth de
Ingrediënten: •
(aardbeien

Moppentrommel!

Bernehoekje Troch Froukje Dijkstra

“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.