Doarpskrantsjejuni2017web

Page 1

EASTEREIN, juny 2017

DOARPSKRANTSJE


Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640

Nr 6 2017

Kolofon

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw.

<ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ͗ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů͕ ĂƐ ďLJ ,ŝŶŬĞ <ƵŝƉĞƌ͕ ,ŽĨƐůĞĂŶĞ Ϯϭ <ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐǁĞďƐŝƚĞ͗ ŝŶĨŽΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů dǁŝƚƚĞƌ͗ ΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶͺĨƌůͬ&ĂĐĞŬ͗&ƌĂĂĐŚΘŽĂŶďŽĚΘƐĂ ĚǀĞƌƚŝŶƐũĞ͍ Ŷŝŵ ĚĂŶ ŬŽŶƚĂŬƚ ŽƉ ŵĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ZĞŬŬĞŶŶƸŵĞƌ͗ E>ϳϬZ KϬϯϰϵϱϬϭϳϮϲ Ƶ͘Ĩ͘Ĩ͘ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ WƌŝŶƚǁƵƌŬ͗ ƌƵŬŬĞƌŝũ sĂŶ ĚĞƌ ĞŵƐ &ŽƚŽ ĨŽĂƌŬĂŶƚ͗ WĞƉ ĚĞ ŽĞƌ <ŽƉLJĚĂƚƵŵ͗ ĚĞ ŬŽƉLJ ŵŽĂƚ ĨŽĂƌ ǁŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϴ ũƵŶLJ ďLJ ƷƐ ǁġnjĞ͘ /ƚ ĨŽůŐĞŶĚĞ ŬƌĂŶƚƐũĞ ŬŽŵƚ Ʒƚ ŽƉ ĨƌĞĞĚ ϳ ũƵůLJ͘ ͘


K ZW^ '/E

&ƌĞĞĚ Ϯ ũƵŶLJ &ĞĚĞƌĂĂƐũĞ ũĞƵŐĚ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ ^ŶĞŽŶ ϯ ũƵŶLJ KĨƐůƷƚŝŶŐ ƐĞŝnjŽĞŶ ǀǀ ^ ^

K ZW^ '/E D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

^ŶĞŝŶ ϰ ũƵŶLJ ϭĞ WŝŶŬƐƚĞƌĚĞŝ WĞĂƌŬĞŬĞĂƚƐĞŶ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

DŽĂŶĚĞŝ ϱ ũƵŶLJ ϮĞ WŝŶŬƐƚĞƌĚĞŝ ^ŶĞŽŶ ϭϬ ũƵŶLJ ůĚ ƉĂƉŝĞƌ <E< ŵĂŶůũƵ ϭƐƚĞ ŬůĂƐƐĞ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

DŽĂŶĚĞŝ ϭϮ ũƵŶLJ 'ƌŽĨ ŚƷƐŚąůĚĞůŝŬ ƀĨĨĂů Ύ tŽĂŶƐĚĞŝ ϭϰ ũƵŶLJ :ĞƵŐĚƉĂƌƚŝũ ;ůĞĚĞŶͿ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϭϱ ũƵŶLJ ůĞŬƚƌLJƐŬĞ ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ ΎΎ &ƌĞĞĚ ϭϲ ũƵŶLJ >ĞĚĞƉĂƌƚŝũ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

tŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϴ ũƵŶLJ <ŽƉŝũ LJŶůĞǀĞƌũĞ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ

ϭϲ͘ϬϬ ,ŝĞůĞ ĚĞŝ ϭϮ͘ϬϬ Ϭϵ͘ϬϬ ϭϬ͘ϬϬ Ϭϳ͘ϬϬ ϭϱ͘ϬϬ Ϭϳ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ ,ŝĞůĞ ĚĞŝ

^ŶĞŝŶ Ϯ ũƵůLJ ůĚĞƌͲďĞƌŶ ƉĂƌƚŝũ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ dĞĂƚƐĞŶ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

ϭϯ͘ϯϬ ϭϰ͘ϬϬ

;Ύ ŽĂŶŵĞůĚĞ ďLJ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ͬ ΎΎ ƷƚĞƌůŝŬ ƚǁĂ ĚĂŐĞŶ ĨĂŶ ƚĞ ĨŽĂƌĞŶ ŽĂŶŵĞůĚĞ ďLJ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞͿ

ŽƉƉĞƐƚĞĂŶĚĞ LJŶĨŽƌŵĂĂƐũĞ ŚĞůũĞ ǁLJ ĨĂŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ;ĂŐŝŶĚĂͿ ĞŶ ĨĂŶƷƚ ĚĞ mails dy’t wy krije fan ferienings. ,Ă ũŽ ĞŬ ŝŶ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ĨŽĂƌ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ͍ ^ƚũŽĞƌ ŝŶ ĞͲŵĂŝů ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů

De collecte van het Longfonds heeft dit jaar in Easterein €401,94 opgebracht. Een prachtig bedrag! Mocht u de collectant zijn misgelopen en wilt u alsnog doneren? Dan kunt u eenmalig LONG smsen naar 4333 (€1,50). Namens alle collectanten hartelijk dank voor uw gift. Antje van Schepen


Easterein Rocks 4 novimber 2017! Do makkest ús feest OPROP! Lit ús witte watfoar nûmer wy spylje moatte! It tema fan dit jier is; FEEST! Wat makket datsto los giest op de dûnsflier? Is it lekker swinge op de Dolly Dots, pogoën op Nirvana as hearlijk meiblêre op Guus Meeuwis. Us makket it net út; mar de seal moat op‘e kop op sneon 4 novimber. Wy wolle dit feestje graach tegearre mei jimme fiere. Lit ús dêrom witte wat dyn feest kompleet makket. Mar foaral ek wêrom. Is it in oantinken, in anekdoate, hast wat belibbe of soest eins sels graach in kear op it poadium stean wolle? Lit it ús witte! Mar doch dat wol sa gau as mooglik en yn elts gefal foar 1 july. OPROP - Nije muzikanten Al jierren stean wy mei itselde ploegje op it poadium. Mar we kinne ús sa foarstelle dat der noch mear ‘verborgen’ muzikale talinten yn it doarp binne. Wolsto ek graach meidwaan? Stjoer ús dan in mailtsje eastereinrocks@gmail.com. OPROP - Easterein Rocks Junior Twa kear hat der no in ER Junior plak fûn. Omdat it sa’n sukses wie, mar ek sa leuk om dit mei elkoar te dwaan, gean we hjir gewoan mei troch! We wolle graach alle bern yn Easterein dy’t it aardichheid oan muzyk meitsjen hawwe in kâns jaan. Dus kinsto sjonge, gitaar-, piano (keyboard mei ek) spylje, drumme as wat dan ek mar, en wolsto dit kear ek graach mei dwaan? Jou dy dan no op! Stjoer ús in e-mailtsje mei dyn namme, hoe âld asto bist en ast ek muzykles hast. En hast al earder mei dien, dan kinsto dy gewoan wer op jaan. Mar we binne ek op syk nei nije talinten! Dus aarzelje net en stjoer in berjocht nei eastereinrocks@gmail.com We meitsje der in Feestje fan!

Jeu de Boules vereniging “Deun Bij” Op dinsdag middag 11 april zijn we weer begonnen met onze wekelijkse wedstrijden Jeu de Boules. Vindt u het leuk om ook mee te doen dan bent u natuurlijk van harte welkom, als u niet op de middag kunt of u wilt uitproberen of Jeu de Boules iets voor u is dan bent u ook welkom op de donderdag avond om eens een wedstrijd mee te spelen, voor beginners zijn Jeu de Boules ballen aanwezig. Op dinsdag beginnen we om 14.00 uur en op donderdagavond om 19.00 uur, u bent van harte welkom Hopelijk tot ziens op de Jeu de Boules banen van de Skoalleseize. Het bestuur van de Jeu de Boules vereniging “Deun Bij”

Oargelkonserten Martinitsjerke Easterein Om alfêst yn jo aginda te setten! De oargelkonserten binne yn de Martinitsjerke yn Easterein (20.00 oere). -

13 july

Harry Hamer

-

20 july

Martin Mans

-

27 july

Jos Moeke

-

3 augustus Jaap Zwart

-

10 augustus Ab Weegenaar

Hertlike groet,Balt de Vries


Nijsgjirrich Easterein Op 1 july sille we in iepen tĂşn dei organisearje Ăťnder de namme Nijsgjirrich Easterein. Dit jout al oan dat it net allinnich om tunen giet. Wolst in garaazjeferkeap dwaan of dyn fersameling of hobby sjen litte as wat dan ek mar, dan kinst ek meidwaan. Foar belangstelling graach efkes in mailtsje nei epboer@ziggo.nl of skilje 06-23239101.

6

@defabriek058

verbeter- en procesmanagement

facebook.com/defabriek058

doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


Hoe is it mei …

Wêr bestiet dyn húshâlding út? Myn frou Trientsje en ik ha trije jonges (24, 21 en 15 jier).

Dizze kear ha wy in petear mei Anne Engelsma fan Camping “De Finne” út Reahûs.

Hoe is it sa kommen om in camping te begjinnen? It wie in dream fan ús beiden. Wat fansels wol in hiele gok wie om de stap te setten. Ik fûn it boerelibben (wat echt in moai berop is) wol wat in iensum berop en ik wie der wol achter kaam dat ik in minske-minske-mins wie en dat hat dat de trochslach jûn om troch te setten. Dat gefoel komt no ta syn rjocht mei al dy minsken dy’t hjir om ús hûs hinne binne. Der binne no folle mear kontakten mei Eastereinders as eartiids doe’t ik noch op Skrok wenne.

Troch Bauke de Boer

Hoe lang bestiet Camping “De Finne”? No alwer sa’n 10 jier en wy wenje hjirre 21 jier. De earste 8 jier hat Trientsje it foar 70% allinne dien. Yn it begjin wie it noch wat rêstich, dêrom wie ik ek noch wurksum by AB. De simmers ha wy no sa folle drokte, sadat wy hjir mei syn beiden it de gasten nei it sin meitsje. Yn de wintermoannen bin ik fia AB by Heeres yn Abbegea dwaande mei myn âlde berop. Wat is it oantal gasten wat jimme hjir ha kinne op de camping? Der wie yn earsten plak foar 50 caravans en as alles goed giet (mei fergunningen en sa), is der aanst plak foar 75 caravans. Yn de moannen april, maaie, juny ha wy in arrangement. Dêr meitsje de minsken goed gebrûk fan. De besetting is no, op dit stuit, sa ûngefear rûn de 30 caravans. Bist in âld Eastereinder, in boere soan fan Skrok, woedesto ek boer wurde? Ja seker, ik woe hiel graach boer wurde, bin de jongste fan de húshâlding. De tiid yn Easterein, oan’t myn 26ste jier dêr wenne, wie goed. Bin der nei skoalle west, by SDS fuotballe, gong nei de doarpsfeesten. Mar de measte tiid wie ik op de pleats oan it wurk. It wie eartiids in Skrokstermienskip. Nei myn 26ste jier bin ik doe mei myn freondinne (no myn frou) Trientsje nei Itens ferhuze. Fan dêrwei gie ik nei de pleats wêr’t ik mei myn broer Wybren in maatskip hie.

It is hiel geskikt foar gesinnen mei bern. It hat wol wat fan in ‘kinderboerderij’? Der is fan alles te dwaan. Sa binne der in protte bisten sa as 3 ezels, hinnen, geiten en in knuffelko. Mar ek skelters, trampoline, lytse trekkers, boatsjes, in sânbak en in boarterstún.

No wennest op de pleats yn Reahûs. Hast hjir ek buorke? Yn 1996 binne wy hjir kommen te wenjen. Earst ha ik wol selsstannich buorke mei wat jongfee op fok en dêrby wie ik wurksum by AB Fryslân.

Wêr komme jimme measte gasten wei? Us gasten komme oeral wei: fansels út ús eigen lân, mar ek út Switserlân, Dútslân, Ingelân, Denemarken, Frankryk, Eastenryk, Kanada en in protte út België. Fia google binne wy goed sichtber.

Yn it foarjier stean hjirre sa’n 32 caravans. Yn de simmer dogge wy de tariven foar de bern omleech, dan stiet it hjirre hielendal fol. Wy binne iepen oant healwei oktober. Dêrnei geane wy sels efkes op fakânsje (net nei in camping hear haha). Wy genietsje dan fan de sinne yn in waarm lân.


Bin der ek gasten dy’t in fêst plak ha? Wy ha sa’n 7 fêste gasten dy komme yn de maitiid. Mar se meie net in eigen túntsje ha mei kabouters, skuttingen en hekjes. Wy wolle sels baas bliuwe en noflik mei elkoar omgean. Wy binne 7 dagen yn’e wike iepen, mar net allinnich foar de camping gasten. As jo hjir op de fyts oft boat lâns komme, kinne jo in bakje kofje mei appelgebak, in buorreltsje as in iisko keapje. Wyltst wy hjir in petear ha yn de kantine/resepsje binne der 2 jonge minsken út Chili dy’t hjir as aupair in pear moannen binne. As it hiel drok is, springe sy by. Mar de foarkar giet út om it te dwaan mei syn beiden.

Doch it foar dyn doarp!

Sneons komt der in Grykse snackwein, jo kinne dan ite op it terras fan de camping oft it mei nei hûs nimme. De snackwein stiet der fanôf 18.00 oant 21.00 oere. En hy makket lekkere Gryske snacks, dat kin ik jo wol fertelle.

Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Ek is der in link mei Easterein. Wy stjoere hiel faak ús gasten op de fyts (lâns it binnenpaad) as mei it boartsje nei Noflik Easterein om dêr te iten en it doarp te besjen. Wy wolle graach gastfrij wêze, in iepen doar! Wolle jo mear fan ús witte? Sjoch dan mar ris op www.campingdefinne.nl as stjoer ús in mail: info@ campingdefinne.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Briesje van geluk

Troch Nathalie Oliveiro It leafst soe ik in brief skriuwe oan de simmer. Freegje om moai waar: in protte sinne, in bytsje rein en net al te hurde wyn. ‘’Reade wyn, wite wyn en in soad freonen om my hinne. Leave simmer, kinst dat asjebleaft foar my dwaan?’’ Op Facebook kinst eltse dei dyn herinneringen werom sjen fan in jier as meardere jierren werom. Inkelde barrens dy’t ik foarby kommen seach de ôfrûne tiid wie it skriuwen fan myn skripsje, it heljen fan myn balletdiploma fan it Royal Academy of Dance, dêr’t ik eksamen foar dwaan moast yn Antwerpen, en in minder heuchlik feit: it ferstjerren fan myn nicht fan 20 jier, sy hie in seldsume foarm fan kanker. Mominten om net te ferjitten. Wat Facebook my net fertelde wie it momint dat ik mei myn nichtsje fan njoggen yn de dunen oan it drave wie en sy sei: ‘’Tante, voel je dat briesje? Dat is een briesje van geluk’’. Wurden dy’t yn myn hert dûnsje as wiene it blide flinters. Foar O’g3ne wie it gean nei it Eurovisie Songfestival sa’n ‘briesje van geluk’ en hielendal doe’t harren mem nei Kiev kaam. Foar bepaalde fuotbalfans wie de winst fan Feyenoord sa’n momint, oaren soene dizze dei lichtwol gau ferjitte wollen... en dan wie in ôfstânsbetsjinning dy’t de tiid foarút spiele koe wol handich west. At it dan efkes net slagget mei it skriuwen fan in kollum, click en wer fierder! Dat is maklik! Mar, at we dat te faak dwaan soene, dan wie it libben mar leech. In sylboat sûnder wyn komt net foarút. ‘’Myn brief, bêste simmer, komt hast ten ein. Lit ús swiere, dûnsje, draaie yn it rûn, sweve as it siedzje fan in hynsteblom. Lit dat ‘briesje’, dat koeltsje fan gelok, ek at it ús wat swierder liket, bringe hieltyd heger. Fol goede moed. Nei de sinne en werom.’’


Ut de húshâlding fan Allegearre op in riigje... mar wa binne dit?

Spuit Elf, Tomke en it wûnderaai, Vakantiebieb en verkoop Iedere week komen er nieuwe boeken binnen bij de bibliotheek. Om daar ruimte voor te houden moeten er ook boeken uit. Daarom de hele maand juni verkoop van afgeschreven materiaal tijdens openingsuren. Op maandag 12 juni om 14.30 uur komt de brandweer in de bieb. Een informatiemiddag over het werk van en bij de brandweer. Met echte brandweermannen en een kijkje in de brandweerauto. De brandweercommandant leest het verhaal “Spuit Elf’ voor en er is een brandweerkleurplaat. Om 16.30 vertrekken ze weer. Freedtemiddei 23 juny is der poppekast om 15.00 oere. Mei de foarstelling Tomke en it wûnderaai. Opjaan graach yn de bibleteek of fia de webside.

D! NIEUW IN FRIESLAN

en? t willen leren bespel en m ru st in n ee g aa ment of zou je gr s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz f de ee Dan ben je bij M ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. ge fessionele en ze s of zelfs licht- en Je krijgt les van pro r, drums, zang, ba aa git rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l Nu moaiol GkerritgHiintgast avoorr meer informesatlaien,d.nl Bel of ziekschoolfri u m t@ ri er g / 8 7 5 06 184 21

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de Bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen.


Beste Eastereinders, As alles goed ferrint, wenje wy op 30 juny oan de Greate Streek 16 yn Winsum. Hast myn hiele libben ha ik my thúsfield yn Easterein. Berne yn Ljouwert wie ik 7 jier doe’t heit Sikke de Jong kassier waard fan de Boereleenbank. Yn 1976 troude ik mei Hans Claus en wennen wy fjouwer jier lang yn Skettens, der’t Hans as ûnderwizer wurke. Dêr binne Sicco en Elbrecht berne. Yn 1980 hie âlde frou Rienstra it hûs op Skippersbuorren 13 te keap. Wy wiene der gau út. Halbe Piter waard yn 1981 berne. Al ús bern ha in prachtige frije bernetiid hân yn Easterein. Yn 2011 stoar Hans, in fertrietlike en drege tiid. Ut it hiele doarp krigen wy in soad meilibjen en stipe. Yn 2014 kaam ik Jan Laferte út Winsum tsjin, dy’t syn frou ek ferlern hat. Trije jier lang wiene wy ôfwikseljend yn it iene en yn it oare hûs. Doe’t de famylje Meesters-Dekker it hûs yn Easterein graach keapje woe, ha wy nei lang wifkjen de knoop trochhakke. It is moai om hûs en tún achter te litten by minsken dy’t der yn it foar al fan hâlde. Yn Winsum ha wy ek wer in fijn plakje, oan it wetter en mei frij útsicht. Wy fiele ús befoarrjochte minsken. Fansels hoopje wy noch faak yn Easterein te kommen. Heit wennet oan de Van Eysingaleane, en Winsum is de wrâld net út. By dizze wol ik ek betankje foar alle ferienigingen yn it doarp. Elkenien alle goeds foar de takomst tawinske! Groetnis, Marga Claus - de Jong en Jan Laferte

Wegens succesvolle kaartverkoop, vier extra voorstellingen Elk Sines De kaartverkoop is nog maar net gestart en nu al zijn alle acht voorstellingen uitverkocht! Door deze overweldigende vraag naar kaarten is besloten vier extra voorstellingen (28, 29, 30 september en 1 oktober) toe te voegen aan de speellijst. De voorstelling over de familie Huitema op de locatie van Hidaard speelt van 14 september tot en met 1 oktober. Het cafe in the middle of nowhere was jarenlang een begrip in Friesland dankzij Tjerkje Huitema, zij zwaaide de scepter van 1961 tot en met 1989. Actrice Klaasje Postma vertolkt de rol van Tjerkje Huitema. Kaarten zijn te bestellen via de website: http://theaterdeklieuw.nl/kaarten Over Elk Sines In Elk Sines wordt de theaterbezoeker meegenomen, terug in de tijd, naar het beroemde Café De Klieuw, waar Tjerkje Huitema de scepter zwaait. De streng katholieke opvoeding heeft haar gevormd tot wie zij is. Een eigenzinnige vrouw, die benadrukt dat een mens niet alleen rechten heeft, maar ook plichten. Het zijn vooral die plichten die haar doen besluiten in De Klieuw te blijven in plaats van haar geliefde te volgen naar Amerika. Haar zuster Anna, opgegroeid onder hetzelfde katholieke regime, volgt wel de liefde van haar leven. Zij neemt het recht in eigen hand en vertrekt om samen te wonen met een “verboden liefde”. De beide zusters verliezen elkaar uit het oog. Sterker nog; weigeren elkaar te zien. Maar als Anna gedesillusioneerd terugkeert naar De Klieuw, strijkt Tjerkje de hand over haar hart en laat haar weer deel uitmaken van de familie. Echter, er is teveel gebeurd om weer in pais en vree samen te werken. Keiharde confrontaties en messcherpe dialogen zijn het gevolg. Kijk voor meer informatie over de voorstelling op www.theaterdeklieuw.nl.


Wer troch de greiden farre Eastereinders, Sa’t jimme miskien al fernommen ha binne we drok dwaande om it lêste jild bij inoar te krijen foar in grutte hekkel/bagger aksje yn en om Easterein. Hoe is it ûntstien: Yn 2015 binne der hjir yn de greidhoeke in oantal brêgen ophege. U.o oer de feart fan Hidaard nei Boalsert. Mar sa’t de boatsjefarders ûnder ús wol witte is it noch hieltyd in drama om troch de fearten te farren. Se sitte fol mei planten of der stiet hast gjin wetter yn. Hjir wolle we wat oan dwaan. Wurkgroep Doarpsbelangen Easterein, Hartwert, Hidaard en Reahûs ha de koppen bij inoar stutsen en in wurkgroep oprjochte. Dizze wurkgroep is oan de slach gien en hat oant no ta sa’n € 60.000,- op helle oan subsydzjes en fûnsen. It hiele plan moat sa’n €70.000,- kostje. De lêste € 10.000,- moat út de doarpen komme. Wat sil der barre At it jild der komt, dan is it de bedoeling om it folgjende oan te pakken: Djip hekkelje fan: De Sebeare feart De Skippersbuorren feart De Hartwerter feart De Hidaarder feart De Kleaster feart Ek it doarp Easterein sil oan pakt wurde: U.o. de feart troch it doarp. Achter de Van Eijsingaleane en de feart achter de Singel. De Kleasterfeart (achter Koaifinne/Smidslân) En der komme nije steigers by de Sebeare, yn Hidaard en Hartwert.

No moat dat lêste jild der noch komme en dan kin we echt oan de slach! Dêr ha we jim help by nedich! Op de crowdfundingsite: www.voorjebuurt.nl/wertrochdegreidenfarre kin jo mear ynformaasje fine en kin je yntekenje op alderhande aardige aktiviteiten of gewoan in oantal meters feart adoptearje of steigerplanken keapje (symbolysk). Ha jo neat mei it ynternet mar wolle jo wol graach wat jaan of meidwaan op in aktiviteit, nim dan kontakt op mei ien fan ús. De nammen en tillefoannûmmers stean hjirûnder. Alfêst hertlik tank foar jim bydragen. Groetnis, Wurkgroep “Wer troch de greiden farre” Catharina Veenstra Gerben Kooistra Jan Jetze Brouwer Joseph Linnenbank Tjallie van Abbema

06-41004149 (Easterein) 06-52005130 (Easterein) 06-41630995 (Easterein) 06-28109088 (Hidaard) 06-25477283 (Hartwert)


Amerikaanse trucks yn Easterein

troch Regina en Lies Sanstra

Sinds drie jaar is Bauke zijn oog gevallen op een Amerikaanse truck, van het merk Kenworth. Door deze hobby hebben Bauke en Lies zich aangesloten bij de club U.S. Heavy Duty Owners Club van Nederland. Ieder jaar wordt er een seizoen openingsrit georganiseerd. Door het jaar heen zijn de trucks ook vaak te zien op evenementen, zoals Trekkertrek wedstrijden, races op de Nürburgring, Country and Western festivals, braderieën en jaarmarkten. Zoals de meeste Eastereiners niet ontgaan is kwamen de Amerikaanse trucks dit jaar naar het hoge noorden en waren ze het hele weekend bij Bauke en Lies op het erf te bewonderen. Vrijdag 28 mei om 17.00 uur reed de eerste truck het erf op, gevolgd door 29 andere trucks. De zaterdags werd er een route gereden door het noorden van Friesland. Met als eindbestemming Cars Cola and Coins in St-Jacobiparochie. De truckers konden een kijkje nemen bij de klassieke oude Amerikaanse auto’s en accessoires. Onder veel belangstelling van toeschouwers aan de weg kwamen de trucks weer terug op het Skrok, waar ze vervolgens weer bewonderd konden worden. Zoals elk jaar is de traditie om de laatste avond een lichtshow te geven met de trucks, dit kon dus ook dit jaar niet achterblijven. Rond 22.30 uur werden de trucks gestart en gingen de lichten aan. De zondags kregen de truckers nog een lekker ontbijt voordat ze al toeterend Easterein verlieten.


It wurk fan: Janny Strikwerda

der is en dat se begjinne kin. Faaks is dit tusken 11 en 12. Op in gewoane dei en der is net folle post binne se ûngefear 1 oere en 40 minuten dwaande. Op in pyk dei en der binne folders bij hawwe se 4 oeren de tiid.

De post wurd hjir yn Easterein faaks, hast altyd besoarge troch Lolke Bouma as Janny Strikwerda. Mar hoe komt dat dochs sa, dat Janny de post rûn bringt? Fan de pleats nei de buorren ferhúzje en dan postrinner wurde? Oft hat Janny ek noch in oare karriêre hân?

Janny mei dit wurk graach dwaan, hurde wyn, as glûpende kâld as tige waarm, it makket Janny net út, mar rein der hâld se beslist net fan, de fytstas moat dan hieltyd iepen en ticht om›t de stikken net wiet wurde moatte.

Troch Anneke van Beem

Hoelang ha jimme buorke op it Skrok? Sake en Janny ha rom 30 jier tegearre buorke op it Skrok wer ek hun 5 bern berne binne. 4 jonges en 1 famke. Janny komt út Súd Hollan en hie dêr de oplieding dien om foar de klasse te stean. Der hat se dan ek 6 jier foar de klasse stien, mar doe kaam se Sake tsjin en is se yn Easterein bedarre. Rillegau waard Simon Paul berne en wie Janny meast thús bij de bern. Op de pleats holp se ek gau ris mei, it wurk wie Janny net frjemd, want Janny is op in pleats grut wurden en holp der ek regelmjittich mei, mei alle wurksumheden. Kúlje, jarje, meane neat wie te gek. Letter waard it skoalwurk wer oppakt mar dan as ynfal wurk, Janny hat ek hjir wol oan skoalle stien. It wie in moaie tiid. Mar no mei alle moderne technieken en de digi buorden is it wol goed sa. Fan de kei nei de post Yn de simmer fan 2012 bin se nei de buorren ferhuze en hat harren soan it buorkjen oernaam. Yn de winter fan 2010 socht de TNT ekstra minsken om de post rûn te bringen ifm de krystdrokte. Dat like Janny wol wat te. Je binne dan hearlik bûten en it binne moaie oerkes. Sa barde it dat Janny winterdeis de post besoarge en nei 3 jier kaam der in plakje fry foar troch de wike. En koe se elke dei oan de slach. Janny besoarget allinnich yn Easterein, en dat foldocht poer best. De earste winter dat Janny de post besoargje, wie it ik echt winter, se krigen yzers foar ûnder de skuon en der gong se... Sietse Kooistra die de doar iepen en frege oft Janny ek in gleske poeiermolke woe.. Earst efkes dit rûntsje of meitsje en dan kom ik graach.. En sa barde it, dat Janny bij de fam Kooistra oan de poeiermolke siet… Moaie dinges sa seit se sels. Op dit stuit binne der in soad dingen feroare. Se wurkje no mei in app op harren tillefoan. At se begjint mei rinnen stelt se him yn en dan hat Janny in bepaalde tiid om de poststikken rûn te krijen. In gleske poeiermolke sit der dus net mear yn. Ek jout de app oan at der dy deis in brievebuspakketsje by sit. En dan kin je der al rekken mei hâlde. Hartstikke handich…Lolke en Janny dogge measten de post yn Easterein. De post wurd bij Lolke brocht en die bellet Janny dan, lit de telefoan 2 kear oer gean en dan wit Janny, dat de post

Janny wol graach alle stikken moai en skjin by de minsken bringe. Ik ha wol yn’e gaten, de post wurd hjir mei leafde rûnbrocht en dat fyn ik moai!!!!!


Snypsnaren

troch Jan Hiemstra It nijs ‘It hoecht net op ‘e bel, it komt fansels de buorren del’ jilde foar in hiel soad doarpsnijs. De froulju op wei nei de winkel, de manlju op it wurk en it plein, brochten inoar op ‘e hichte fan alle nijtsjes. Facebook en Apps wiene der mar bichjes by. Wie der wat dat elkenien noadich witte moast, dan wie Sijtze Lucas der dy ’t mei de bel troch it doarp gong om mei in skerpe trochkringende stim te roppen dat it korps jûns in útfiering hie, der fleis yn de needslachting yn Wommels wie of dat by slachter Ten Dam sneontemoarns it sop klear stie. De krante Der wie mear as it doarpsnijs; dat kaam yn de krante en foar de radio. Telefyzje wie der noch net en oer internet foel noch net iens te dreamen. Der waarden trije kranten yn it doarp lêzen: it regionale Bolswards Nieuwsblad op tiisdeis en freeds, en de provinsjale Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad, dy ’t alle dagen troch de doar kamen. It BN hie yn de doarpen om Boalsert hinne in korrespondint dy ’t de nijtsjes per brief nei de krante stjoerde. Dy nijtsjes gongen oer ‘De walsen naderen ons dorp’ (de Hidaarderdyk waard fan púndyk asfaltdyk en dêrby waard in tal swiere walsen dy ’t mei grutte briketten stookt waarden ynset) oant de earste einepiken op de ‘Himert’. Ferslaggen fan gemeenteriedsfergaderingen, fuotbal- en keatswedstriden en de preekbeurten hearden ek ta it nijs dat der ta die. Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad De Ljouwerter Krante en it Deiblêd ferskilden nochal wat. Beide brochten se it nijs út de provinsje, it lân en de wrâld, en in bytsje pleatslik nijs. De LC waard foaral yn net tsjerklike en herfoarme en it Deiblêd yn grifformearde húshâldingen lêzen. De LC bestie al sûnt 1753, mar doe ’t de grifformearden harren hieltyd mear jilde lieten begûnen se yn 1903 mei in eigen krante: it Friesch Dagblad. De LC berjochte oer alles en noch wat en waard ek folle mear lêzen as it FD. Foar sakelju en rouadvertinsjes wie de Ljouwerter dan ek it medium. It Deiblêd moast it foaral ha fan de ‘eigen’ minsken. Yn it FD waard net oer sport op ‘de dag des Heeren’ skreaun. Spesifyk grifformearde saken kamen wiidweidich oan de oarder. It nijs waard mei Anti-Revolutionaire en synodaal grifformearde eagen besjoen. Foar net grifformearden wie it in lyts nearzich krantsje. Dochs wiene der ek netgriffemearden dy ’t it Deiblêd liezen. Dat wiene de minsken dy ‘t it de LC net ferjoegen dat dy yn de oarloch swicht wie foar de Dútske sensuer, wylst it Deiblêd der net oan tajoech en tydlik ophold te bestean.

De haadredakteuren Yn de nei-oarlochske tiid wiene de opynjefoarmende stikken fan de haadredakteur fan grut belang om de identiteit fan de krante oan te jaan. Beide haadredakteuren wiene as skoalmaster begûn en hiene yn de oarloch yn it ferset sitten. Nei de oarloch seagen se folslein ferskillend tsjin de wrâld oan. Haadredakteur Jan Piebenga fan de LC beseach de wrâld fan út it ‘doorbraak’ stânpunt. Dat wie it stânpunt dat de âlde politike partijen fan foar de oarloch op basis fan it ‘geloof’ foarby wiene en der wat nijs komme moast sa as de PvdA: in sosjaaldemokratyske partij mei dêryn de ‘âlde readen’, herfoarmen, grifformearden, roomsken, liberalen en al dy minsken dy ’t net tebek, mar foarút sjen woene. Hendrik Algera, de haadredakteur fan it FD, hie in folslein oar stânpunt. Hy wie fan betinken dat de ‘grifformearde’ wize fan tinken en libjen it bêste yn de eigen groep ta syn rjocht kaam. Dêrom rjochte hy him spesifyk op de synodaal grifformearden en de ortodoks herfoarmen. De besoarger Dy kranten moasten op tiid by de lêzers komme. Meastal waarden de Ljouwerter en it Deiblêd troch deselde man besoarge. Willem Bijlsma die soks jierrenlang. Sa ’n man koe noait in dei fuort! De kranten kamen mei de bus fan twa oere út Snits en waarden by de halte tsjin bakker Van der Brug oer, yn pakjes út de bus kipere. It toutsje en it pakpapier der ôf, telle, yn de fytstas en dan troch it doarp. Lang net yn alle huzen waard in krante troch de doar smiten, want hiel wat minsken liezen dy mei twa of trije buorlju. Sok krantlêzen levere yn alle gefallen praat, en minder ôffal op, mar ek minder húskepapier, want âlde kranten waarden faaks yn stikjes skuord om foar in heger doel brûkt te wurden. De radio Ek de ‘moderne’ tiid, de radio, begjint foar it nijs in rol te spyljen. Yn lang net alle húshâldingen is dy der. Guon minsken hiene de radio-sintrale. De sintrale radio gong oer de tried nei de huzen. Yn it doarp hiene je twa soarte houten peallen. De lange foar de ferljochting en de elektrisiteit en de koarte foar de triedden fan de telefoan en de radio-sintrale. Dy sintrale radio wie net oars as in lûdsprekker, dy ’t fan de PTT hierd waard, mei dêrop de kar út Hilversum 1 en Hilversum 2. Krigen je it wat better dan woene je in eigen tastel dat de radiogolven út de loft plukt. Us earste tastel kaam der yn 1951; dat wit ik noch sa goed om ’t ik doe foar it earst nei in ferslach fan in fuotbalwedstriid harke. Op de dei fan de wedstriid kaam it tastel, mar der moast earst wol in antenne oanlein wurde, want oars ferstiene je neat. Sa ’n antenne wie in tried oan de bûtenkant fan it kezyn en waard pleatst troch leveransier Thomas Houtsma. It wûnder barde; de antenne siet der op tiid en ik koe út earste hân hearre hoe ’t Nederlân mei 4 – 4 gelyk spile tsjin Finlân.


De wrâld waard uzes Yn ien kear kaam de ‘hiele’ wrâld yn ‘e hûs. De lanlike omrop op de middengolf mei Hilversum 1 op 402 m en Hilversum 2 op 298 m, de Wereldomroep mei it nijs foar Nederlanners oer de hiele wrâld, op de lange golf en op de koarte golf it Fryske healoerke mei Akke Radsma har praatsje Oer de hage fan út de studio fan de regionale omrop yn Grins. Wat minder of mear kreakjend kaam it lûd yn de wenkeamer. Om te witten wat der útstjoerd waard wie der de radiogids. De measte tsjerkske minsken hiene de NCRV-gids (Nederlandse Christelijke Radiovereniging), de ‘readen’ de VARA-gids (Verenigde Arbeiders Radio Aangelegenheden), de wat liberaal tinkende minsken de algemiene AVRObode (Algemene Vereniging Radio Omroep) en de inkelde frijsinnige de VPROgids (Vrijzinnig Protestantse Radio Omproep). Dan koe ik opsocht wurde wat en troch hokker groepearring der útstjoerd waard. Per dei fersoargen de omroppen de útstjoering en as it ‘ús dei’ net wie dan waard der troch guon minsken allinne mar nei de nijsberjochten en de ‘mededelingen voor land- en tuinbouw’ harke. Sa wie it dan ek nochris yn de hieltyd ‘modernere’ tiid.

Laat er geen gras over groeien...

De pastorie nominearre foar it moaiste fan Fryslân De pastorie fan Easterein is nominearre foar it moaiste fan Fryslân.Op 10 april lansearren de Ljouwerter Krante, it Friesch Deiblêd en Omrop Fryslân in grutte publyksferkiezing ûnder de namme ‘It Moaiste fan Fryslân’. Ofrûne wike hat in saakkundige sjuery út de trijehûndert publyksynstjoeringen en de fyftich sjuerynominaasjes in Top 100 gearstald. It Fryske publyk kin no út de Top 100 de tsien moaiste objekten kieze. Dy stride fan septimber ôf yn in finale om de heechste eare. Stimmen op de pastorie kinne jim op www. itmoaistefan.frl by de kategorie “Wonen” (bron: www.easterein.nl)

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie.

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl 149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

01-04-14 13:46


Wy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus.

Hier had uw advertentie kunnen staan informeer naar de mogelijkheden bij de redactie

De middei mei de jeugd De jeugd! Wat hawwe wy ús der mei op de plaat setten! De hele middei takken en hout slepe en nei ôfrin in ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!! De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oantsjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein11 Skilplein 8734GW GWEasterein Easterein 8734 (0515)33 3323 2320 20 TT(0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant

Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

KƉĞŶůƵĐŚƚĚŝĞŶƐƚ ŽƉ <ƌŽŵǁąů

KƉ njŽŶĚĂŐ ϭϭ ũƵŶŝ ŝƐ Ğƌ ĞĞŶ ŽĞĐƵŵĞŶŝƐĐŚĞ ĚŝĞŶƐƚ ŽƉ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ƉůĞŬ͗ <ƌŽŵǁąů ;ǀůĂŬďŝũ ƌŝƚƐǁĞƌĚͿ͘ sŽŽƌĂů ǀŽŽƌ ŽŽƉƐŐĞnjŝŶĚĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ĞĞŶ ƉůĞŬ ǀŽů ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ ŽĂůƐ Ƶ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ǁĞů ǁĞĞƚ ďĞŐŽŶ ĚĞ ĚŽƉĞƌƐĞ ďĞǁĞŐŝŶŐ ĂĂŶ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ ǀĂŶ ĚĞ njĞƐƚŝĞŶĚĞ ĞĞƵǁ͘ DĞŶŶŽ ^ŝŵŽŶƐ͕ ǁĞƌŬnjĂĂŵ ŝŶ WŝŶŐũƵŵ ĞŶ tŝƚŵĂƌƐƵŵ͕ ǁĂƐ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ďĞǁĞŐŝŶŐ͘ /Ŷ ŽŶnjĞ ƐƚƌĞĞŬ ǁĂƐ <ƌŽŵǁąů ĚĞ ƉůĞŬ ǀĂŶ ƐĂŵĞŶŬŽŵƐƚ͕ ŝŶ ĞĞŶ ǁŽŽŶŚƵŝƐ͘ dŽƚ ϭϱϴϬ ŬǁĂŵĞŶ njĞ ĚĂĂƌ ŝŶ ŚĞƚ ŐĞŚĞŝŵ ďŝũ ĞůŬĂĂƌ͘ KŽŬ ŶĂĚĂƚ ŝŶ ĚĂƚ ũĂĂƌ ĚŽƉĞƌƐĞ ‘schuilkerken’ werden toegestaan ďůĞĞĨ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ Ğƌ ƐĂŵĞŶŬŽŵĞŶ͕ ĞĞƌƐƚ ŝŶ ĞĞŶ ŚƵŝƐ͕ ůĂƚĞƌ ŝŶ ĞĞŶ ƐĐŚƵƵƌ͘ /Ŷ ϭϴϲϰ ǁĞƌĚ ĚĞ ŶŝĞƵǁ ŐĞďŽƵǁĚĞ ŬĞƌŬ ŝŶ /ƚĞŶƐ ŝŶ ŐĞďƌƵŝŬ ŐĞŶŽŵĞŶ ĞŶ ƌĂĂŬƚĞ <ƌŽŵǁąů ĂůƐ ƉůĞŬ ǀĂŶ ƐĂŵĞŶŬŽŵƐƚ ŝŶ ŽŶďƌƵŝŬ͘ DĂĂƌ ŶŝĞƚ ǀŽŽƌŐŽĞĚ͗ ŝŶ ĚĞ ǀŽƌŝŐĞ ĞĞƵǁ ďĞŐŽŶ ĚĞ ŽŽƉƐŐĞnjŝŶĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ Ăů ŵĞƚ njŽŵĞƌƐĞ ŽƉĞŶůƵĐŚƚĚŝĞŶƐƚĞŶ ŽƉ ĚĞnjĞ ƉůĂĂƚƐ ĞŶ ĚƌŝĞ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ĚĞĚĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚ ŵĞƚ ŽŽƉƐŐĞnjŝŶĚĞŶ͕ ZŽŽŵƐͲŬĂƚŚŽůŝĞŬĞŶ ĞŶ WƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞŶ ƐĂŵĞŶ͘ dŽĞŶ ǁĂƐ ŚĞƚ ĞĞŶ ĨĞĞƐƚ ĞŶ ŚĞƚ ǁĞƌĚ ĚĞ ŚŽŽŐƐƚĞ ƚŝũĚ Žŵ ĚĂƚ ŶŽŐ ĞĞŶƐ ƐĂŵĞŶ ƚĞ ĚŽĞŶ͊ ĞŶƚƌĂĂů ƐƚĂĂƚ Ěŝƚ ũĂĂƌ WƐĂůŵ ϭϬϯ͕ ĞĞŶ ƉƌĂĐŚƚŝŐ ůŝĞĚ Žŵ ƚĞ ůĞnjĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŽƉĞŶ ǀĞůĚ͘ sĂŶƵŝƚ ĚĞ ŽŽƉƐŐĞnjŝŶĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŐĂĂƚ ĚƐ͘ &ůŽƌĂ sŝƐƐĞƌ – ǀĂŶ ŶŬŚƵŝnjĞŶ ǀŽŽƌ͕ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ZŽŽŵƐͲŬĂƚŚŽůŝĞŬĞ ƉĂƌŽĐŚŝĞ ƉĂƐƚŽƌ >ƵĐĂƐ &ŽĞŬĞŵĂ ĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ŽŶnjĞ ĞŝŐĞŶ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŐĂ ŝŬ njĞůĨ ǀŽŽƌ͘ DƵnjŝŬĂĂů ǁŽƌĚĞŶ ǁĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚ ĚŽŽƌ njĂŶŐŬŽŽƌ ^ŝŶƚ ĂĞĐŝůŝĂ Ƶŝƚ ZĞĂŚƸƐ ĞŶ ĞĞŶ ďůĂnjĞƌƐĞŶƐĞŵďůĞ ǁĂƚ ŝƐ ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚ ĚŽŽƌ 'ĞƌĂ ĚĞ ,ĂĂŶ͘ Ğ ĚŝĞŶƐƚ ďĞŐŝŶƚ Žŵ ϭϬ͘ϬϬ ƵƵƌ͘ KŵĚĂƚ Ğƌ ŶŝĞƚ njŽǀĞĞů ƉĂƌŬĞĞƌƌƵŝŵƚĞ ŝƐ ǀƌĂŐĞŶ ǁĞ Ƶ njŽǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ǀŽĞƚ͕ ŽƉ ĚĞ ĨŝĞƚƐ ŽĨ ŵĞƚ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ŵĞŶƐĞŶ ŝŶ ĠĠŶ ĂƵƚŽ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͘ ŽŽƌ ĞĞŶ ĞŶŬĞůĞ ƐƉĂƚ ƌĞŐĞŶ ůĂƚĞŶ ǁĞ ŽŶƐ ŶŝĞƚ ǀĞƌũĂŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĂůƐ ŚĞƚ ǁĞĞƌ ĞĐŚƚ ƚĞŐĞŶǀĂůƚ ŚŽƵĚĞŶ ǁĞ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚ ŝŶ ĚĞ DĂƌƚŝŶŝƚƐũĞƌŬĞ ƚĞ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͘ tĞ ŚŽƉĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ ĚŝĞŶƐƚ͕ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĚƌŝĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞƐ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŵĞƚ ĚĞ ĚŽƌƉƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ Žŵ ŽŶƐ ŚĞĞŶ͊

ĚƐ͘ ZŝĞŵĞƌ WƌĂĂŵƐŵĂ


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF

KrisKras Puzzel

De kriskras puzzel is in feite een gewone kruiswoordpuzzel, maar dan zonder horizontaal en verticaal, de nummering wijst de oplosrichting. Hier helpt de eindoplossing bij het oplossen van alle woorden.

wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBEDRIJF

meer wooncomfort elder tot dak

DE JONG

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur ykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort 15 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

otaal installateur

ejonginstallatiebedrijf.nl onginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Richtlijnen intekenlijst Dorpsfeesten Oranjevereniging Oranje en Heitelân

Ook dit jaar organiseren wij op donderdag 22 en vrijdag 23 juni weer dorpsfeesten. Wat wij vragen is een vrijwillige bijdrage, rekening houdend met onderstaande activiteiten. Inwonende jeugd vanaf 18 jaar met een eigen inkomen kan zelf op de lijst intekenen, zodat Easterein zijn feest-programma grotendeels hiermee kan bekostigen. De volgende zaken worden geregeld c.q. zijn nagenoeg gratis, te weten: · Huur tent, vergunningen ed. · Twee muziekavonden in de tent. Bij niet intekenen op de lijst: € 10,p.p/avond. · Matinee met muziek · Prijzen voor de activiteiten (kaatsen, volleybal, jeu de boules, spelletjes) · Spelletjes voor de basisschool-jeugd · Draaimolen, consumptiebonnen en prijzen/attenties kinderspelen. · Startgeld optocht: bij het meedoen aan de optocht krijg je zogenaamd startgeld. De categorie (lopende nummers, kleine wagens en grote wagens) bepaalt de hoogte van het bedrag. Het bedrag wordt opgeteld bij de prijs die je ontvangt door de beoordeling van de jury. Vaak is het vooral voor nieuwe inwoners moeilijk te bepalen wat nu een redelijk bedrag is. Dat is vaak afhankelijk hoe iedereen het feest beleeft en/ of uit hoeveel leden een gezin bestaat. Het behoort ook tot de charme van dit “lijstlopen”; ieder geeft wat hij/zij er voor over heeft. Bovenstaand staat wat je er dit jaar allemaal voor ‘krijgt’. Oranje en Heitelân Boudewijn, Abe-Jan, Christian, Jelte, Klaas, Ruurd, Hieke, Tineke en Vera

NB

Er mag geen alcohol geschonken worden aan jongeren onder de 18 jaar. Dus ook geen alcoholvrij bier zoals Radler 0.0%. Dit betekent dat wij met het lijstlopen voor twee avonden verschillende kleuren polsbandjes aan de jongeren tot 20 jaar uit delen. Alle jongeren tot 20 jaar moeten daarom

bandjes dragen. Het is voor het barpersoneel dan in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet alcohol mag kopen. Wij hoeven dan niet als een ‘politieagent’ op te treden. Zo heeft iedereen leuke feesten !!!

O

ra

nje

e n H e it el

ân

De Foareker wint skoallefuotbal Littenseradiel Woansdei 17 maaie wie de dei fan it skoalfuotbaltoernoai Littenseradiel op de sportfjilden fan de Skoalleseize. Fuotbalferiening SDS organisearret dit toernoai en it soe sa mar de léste kear wéze kinne i.f.m. de opheffing fan de gemeente op 1 jannewaris 2018. De Foareker fan Easterein wie by de jonges de grutte winner fan 2016 en moast de titel ferdigenje. Mei 3 teams binne se nei de Skoalleseize ta setten. In jongesteam. In famkesteam en in mix-team. At it no it trainen yn de nije pannekoai op it skoalplein is as dat de Foarekerbern better oer de waarmte kinne, kinne we no noch net sizze mar sawol de jonges als de famkes binne KAMPIOEN fan Littenseradiel en die titel kin nimmen hun wér ôfpakke. (bronnen: www. easterein.nl en www.foareker.nl


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl

Kleurplaat - foar luie minsken


Freddie Scheltema: in oar giet fiskjen as motorriden en ik mei graach muzyk opnimme troch Yvonne van Beem

moandeis- en tongersdeitemiddei muzyk meitsje mei de gefangenen. Dan stean ik mei in Senegalees, in Zwitser, in Noor en Rus de earste ferzjes fan myn ferskes te oefenjen. Se ha gjin idee wer it oer giet mar dat makket neat út. De boeven en ik ek, fine it machtich moai om te dwaan.

Freddie hat in ceedeetjse makke, sa as er it sels neamt, dus net in CD mar in ceedeetsje. Hy wol it net te grut meitsje. Njoggen nûmers fêstlein op in skyfke yn de studio fan Sytze Verbeek oan de Fabrykswei. Want der giet it Freddie om, fêstlizze wat je makke ha. As it no giet om in ferhaal as muzyk. As hy der efkes oer nei tinkt dan is dat dochs foar him it wichtichst, wat neilitte foar as je der sels net mear binne.

Bliid mei resultaat Ik bin tefreden mei it resultaat mar wit heus wol dat de CD net ‹wereldschokkend› is. Der binne dingen dy noch wol better koene, sa as de sang en miskien wat mear koarkes mar de tiid wie op. Sytze is in drok beset man en it hie al mear tiid kostet dan we fan de foaren betocht hiene. Op in bepaald stuit moat it klear wêze. Grutsk bin ik dat we it mei allinne

Yn dizze tiid is in cedeetsjes net mear genôch, de muzyk moat fansels ek op it ynternet. Spotify is san digitale muzykservice wer je dan telâne kinne. Hoe kom je eins op Spotify? Hoe wurket soks? Ik ha gjin flau idee. We ha in bedriuw fûn dat ús wol helpe woe om de ferskes op Spotify te krijen. Sy ha de CD krigen en regelje fierders alles en dat dogge se fergees en foar neat. Fergees en foar neat bestiet net. Sij krije der fêst jild foar as dyn nûmers draait wurde? Ik ha earlik sein gjin idee, mar dat is foar my ek net belangryk. Ik hoech der neat oan te fertsjinjen, dat de muzyk festlein is dat fyn ik moai. Der giet it my om. Ik wol graach ergens notearre stean, it jild fyn ik net ynteressant. Eltse kear as je nûmer draait wurdt krije je sinten mar hoefolle en hoe en wat dat wit ik net. Hoe ûntstien de nûmers? Meastal begjint it mei de tekst. Ik mei graach wat gedichtsjes skriuwe. Yn de keamer ha ik in gitaar stean en dan pebear ik ferskillende akkoarden. Sa is it no ek gien. Ik hie de nûmers al in skoftke ôf mar twivele wat ik der mei dwaan moast. Wat moat ik mei dy kloate ferskes tocht ik? Werom nimst it net gewoan op sei Atty en ik tocht ja werom ek net. Sa ha ik Gerrit Hingst (gitaar) frege om my dêr by te helpen. En binne we begûn om de nûmers fierders út te wurkjen. Letter binne Simon Paul Strikwerda (drums) en Sytze Verbeek (bas en keyboards) der by kaam. Op it wurk, yn de finzenis Norgerhaven yn Veenhuizen is in muzykhok wer ik

Eastereiners ynspiele ha. We ha mei ús allen de muzyk ôfmakke, dus elts hat ynbring yn de nûmers. Ik bin in pleaser en wol dat elts happy is mei syn rol. Ek yn de bajes binne se der bliid mei, it cedeetsje leit yn de biblioteek en is steads útlient. As ik de númers belústerje sprekt der in soad ferlangen út. Krekt ast bist op syk nei iets wat der no net is mar werfan asto hopest dat it komt. Ik krij myn ynspiraasje op alderhande plakken, as ik oan it lêzen bin as oan it rinnen. Ik ha dan ek altyd in boekje by my. Wat ik pebearre is om de teksten net te plat te meitsjen, it moat al ergens oer gean. En ferlangen is in universeel Rock ‹n Roll tema en komt by my faaks wer werom.


Ik fyn ek dat it rymje moat en dat der in kadâns yn sit mar it Frysk is in muoilike taal om mei te rymjen dus dat falt noch net altyd ta. Komt der ek in toernee? Haha no nee, earst net. We wienen frege foar Aaipop mar dat koenen we Sebeare fansels net oandwaan! Haha. Nee, it moaiste fyn ik it betinken, it kompleet meitsjen fan de nûmers en it opnimmen mar op in poadium dat is foar my net wat beslist moat. It festlizzen fyn ik gewoan geweldich. Mar op in poadium stean is in oar ferhaal, der kin ik hiel erch tsjinoan hikke om te dwaan. Ien kear op it poadium giet it wol better mar ik doch leaver in boekpresentaasje. Hat Jacob Haagsma (muzykredakteur fan de Ljouwerter Krante) der al wat fan fûn? Ik wit noch goed dat de cd Sounds like bagger (1999) troch him ek sa beoardielt waard. We moasten de cd “mijden als een donker steegje” wie syn advys. Eeh nee. Ik wie fan dy beoardieling fan Jacob al wat fan slach wylst Kees Rentenaar (gitarist Common Brain) dêr de humor wol fan yn seach. Hy fûn it in rake typering›. Letter koe ik der wol om laitsje en ha we sels dwaande west om ‹Donker Steegje Records› op te rjochtsjen. Dus ik twifelje dan ek as ik “myn kindje” opstjoere sil nei de Ljouwerter krante want ik sit net te wachten op in ferwoestende resinsje fan Jacob… Foar de ferkeap hoechst it net te dwaan dus ik soe it mar net op stjoere, foeget neat ta. Do hast it hielendal by it rjochte ein. Bist alwer dwaande mei in folgend project? Ja, ik ha al wer wat nûmers klear lizzen. Dizze wol ik ek wer opnimme. Ik ha no it idee om dan earst mei syn allen te spyljen by de Muzykboerderij yn Boalsert en fanút dy sessies de opnamen te dwaan mar safier is it noch net. Earst moat myn nije boek klear. Kommende de oare cd’s dy’tasto makke hast no ek op Spotify? Dat is in goeie, der ha ik noch net oer nei tocht. Soe ik wol leuk fyne. Kin ik werris Heaven Alright lústerje! * Foto: Paul de Bruin

^ŬŝůƉůĞŝŶŬŽŶƐĞƌƚ ŽƉ ŵŽĂŶĚĞŝ Ϯϲ ũƵŶLJ Žŵ ϭϵ͘ϬϬ No’t yn in soad doarpen wer iepenloftspullen opfierd wurde, kinne jim op ús ĞŝŐĞŶ ^ŬŝůƉůĞŝŶ ŐĞŶŝĞƚƐũĞ ĨĂŶ ŝŶ

iepenloftkonsert fan de Wilhelmini’s. ^Ğ ŚĂ ĚĞ ůġƐƚĞ ǁŝŬĞŶ Ƹ͘ů͘Ĩ͘ :ŽŬĞ <ƌŝƐƚ ĚƌŽŬ ĚǁĂĂŶĚĞ ǁĞƐƚ ŵĞŝ ŝƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘ /ƚ ŬŽŶƐĞƌƚ ǁƵƌĚƚ ŵĞŝ ŝŶ ƐƉĞƐũĂůĞ ĂĐƚ ƀĨƐůĞƚƚĞŶ͘ Ăƚ ďůŝƵǁƚ ŶŽĐŚ ŝŶ ĨĞƌƌĂƐƐŝŶŐ͘ /ƚ ũĞƵŐĚŬŽƌƉƐ ŐƌŽĞŝƚ ŶŽĐŚ ŚLJůƚLJĚ͘ Ğƌ ďŝŶŶĞ ŶŽ ϭϱ ůĞĚĞŶ͘ Ăƚ ůŝŬĞƚ ŵĂƌ ŐŽĞĚ͘ Wa binne de Wilhelmini’s? :ĞŶƚĞͲ^ũŽĞƌĚ ^ĞĨĨŝŶŐĂ͕ ^LJĚƌŝŬ <ŽŽŝƐƚƌĂ͕ ,ĞĚǁŝĐŚ <ŽŽŝƐƚƌĂ͕ ŝŽŶĂ ĚĞ :ĂŐĞƌ͕ DŝƌƚŚĞ KǀĞƌĂů͕ :ĞƐƐĞ ǀĂŶ <ƌŝŵƉĞŶ͕ ,ĞƐƐĞů ĞŶ ĞƌĞŶĚ ^ĂŶƚĞŵĂ͕ dũŝƚƐŬĞ :ŽƵƐƚƌĂ͕ :ƵƌƌĞ͕ DĞƚƚĞ ĞŶ &ĂŵŬĞ ǀĂŶ ĚĞƌ ĞŵƐ͕ DĂƌĐ ĞŶ dŚŝũƐ :ĂŶƐƐĞŶ͕ :ĞƐƉĞƌ WĂƵǁ͘ ůƚƐĞŶŝĞŶ ŝƐ ĨĂŶ ŚĞƌƚĞ ǁŽůŬŽŵ͘ ƌŽĞƌŬĞƐ ĞŶ ƐƵƐŬĞƐ ŬŝŶŶĞ ĞŬ ǁŽů ŵĞŝ͕ ǁĂŶƚ ŝƚ ŝƐ ĨŽĂƌ ϮϬ͘ϬϬ ǁŽů ƀĨƌƸŶ͘ <Žŵ Žŵ ϭϵ͘ϬϬ ŶĞŝ ŝƚ ^ŬŝůƉůĞŝŶ͕ ƐĞůƐ ĞǀĞŶ ŝŶ ƐƚƵŽůƐƚũĞ ŵĞŝ ŶŝŵŵĞ Žŵ ŽƉ ƚĞ ƐŝƚƚĞŶ͘


Hallo dorpsgenoten! Ook wij zullen ons even voorstellen: Iris en ik wonen nu sinds 2 jaar op de Streek 10 in het mooie Easterein, via via zijn we hier terecht gekomen en we wonen hier heerlijk!

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N

Easterein was voor mij geen onbekend dorp, ik ging vroeger vaak en af en toe nog steeds naar de sporthal omdat Iris haar vader daar volleybalt, ook zijn we vaak naar de feesten in het café geweest. Daardoor ook wat mensen leren kennen dus echt ‘ nieuw’ hoefden we ons daarom ook niet te voelen. Ook mijn zusje Ingrid, haar man Gerrit Evert en dochter Lyan wonen hier, dus ook daar zijn we regelmatig te vinden! Iris is net van de peuterspeelzaal naar de basisschool gegaan, weer een nieuwe stap maar ze vindt het na wat opstartprobleempjes (heel erg wennen) heel leuk op school! Ze vindt het ontzettend leuk om met alle kindjes van haar klas te spelen. Ook gaat ze af en toe naar de gastouder (Vera) om ook daar fijn te spelen, haar nichtje Lyan zit daar ook en die vermaken zich prima samen! Zelf ben ik op dit moment merchandiser in de bloemen, dit houdt in dat we alle Poiesz filialen voorzien van bloemen en planten, ik breng dit zelf op een kleine vrachtwagen rond bij de filialen. Vroeg opstaan en lange dagen , of dit nu echt wat voor mij is ;). Maar ik kijk rustig verder! Voorheen heb ik samen met mijn ouders 10 jaar lang een eigen bloemenwinkel gehad, maar helaas kregen wij ook last van de crisis en zijn we daar noodgedwongen mee gestopt. Na jaren in Leeuwarden te hebben gewoond zijn we uiteindelijk via Bols-


ward en Burgwerd in Easterein uitgekomen, en ik hoop dat we hier nog lang zullen wonen! We vermaken ons hier prima met ons mooie huis en heerlijke tuin en aardige buren! Voor de rest gaan Iris en ik er graag op uit, vaak gaan we gezellig een dagje weg. Iris is dol op tekenen, kleuren fietsen en voetballen! Ik zelf vind het heerlijk om een goed boek te lezen en te bloemschikken! Ook samen in de tuin aan de slag is iets wat we heel leuk vinden!

Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Over een paar weekjes gaan we even lekker op vakantie naar Italië en daar hebben we beide veel zin in! Heel erg leuk dat ook wij een stukje mochten schrijven voor de dorpskrant! Groetjes Iris & Karin. Jehannes Huitema en Gerard van Asselt foenen op de Jeneverpôle in bysûnder nestke mei fjouwer reitmosk (rietgors) pykjes.

Noflik Langwar

Oplossing: “Ut de húshâlding fan”: fan achter nei foar Siep, Siemmy, Bauke, Catrinus en Germ Sandstra.

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


9 JULY 2017 2017 EASTEREINER MOTORTOERTOCHT! We binne dit jier wat letter, mar fansels wurd der ek dit jier wer in motortoertocht foar jimme útset! Mei nei de tiid in hapke en in snapke! Sjoche wy jimme 9 July om 12.00 op Skrok 2A?? Opjaan foar moandei 3 july @ Martin-elisabeth@home.nl as 06-21 25 62 43 (Elisabeth)

Chinees

*

€ 10,- p.p.

bern € 5,- p.p

Konsumpsje

*

€ 1,- (bier-wyn)

€ 0,50 (fris)

Mei dwaan is op eigen risiko en neffens de wetlike ferkearsregels.

Last but not least ; we sette ôf mei in folle tank!!

Groetnis, Lies Sandstra

Elisabeth Breeuwsma

Hille Meijer

Boudewijn Kramer


Vuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.