Doarpskrantsjejuli2017

Page 1

EASTEREIN, july 2017

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Nr 7 2017

Kolofon

Op de foarkant in foto fan it

“moestuinprojekt” fan groep3/4 mei Juf

Ineke. Halbe Overal hat in stikje bou klear

makke en helpt by it únderhâld. De bern ha sels ierappels der yn setten en sille hjir beantsjes plante.

<ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ͗ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů͕ ĂƐ ďLJ ,ŝŶŬĞ <ƵŝƉĞƌ͕ ,ŽĨƐůĞĂŶĞ Ϯϭ <ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐǁĞďƐŝƚĞ͗ ŝŶĨŽΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů dǁŝƚƚĞƌ͗ ΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶͺĨƌůͬ&ĂĐĞŬ͗&ƌĂĂĐŚΘŽĂŶďŽĚΘƐĂ ĚǀĞƌƚŝŶƐũĞ͍ Ŷŝŵ ĚĂŶ ŬŽŶƚĂŬƚ ŽƉ ŵĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ZĞŬŬĞŶŶƸŵĞƌ͗ E>ϳϬZ KϬϯϰϵϱϬϭϳϮϲ Ƶ͘Ĩ͘Ĩ͘ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ WƌŝŶƚǁƵƌŬ͗ ƌƵŬŬĞƌŝũ sĂŶ ĚĞƌ ĞŵƐ &ŽƚŽ ĨŽĂƌŬĂŶƚ͗ zǀŽŶŶĞ ǀĂŵ ĞĞŵ <ŽƉLJĚĂƚƵŵ͗ ĚĞ ŬŽƉLJ ŵŽĂƚ ĨŽĂƌ ǁŽĂŶƐĚĞŝ ϯϬ ĂƵŐƵƐƚƵƐ ďLJ ƷƐ ǁġnjĞ͘ /ƚ ĨŽůŐĞŶĚĞ ŬƌĂŶƚƐũĞ ŬŽŵƚ Ʒƚ ŽƉ ĨƌĞĞĚ ϴ ƐĞƉƚŝŵďĞƌ͘ ƵŐƵƐƚƵƐ ƐůĂĂŶ ǁĞ ŽĞƌ ŝŶ ĨĞƌďąŶ ŵĞŝ ĚĞ ƐŝŵŵĞƌĨĂŬĂŶƐũĞ͘ ͘


HOERA, SLAGGE!! De folgende learlingen dy’t examen oan it VMBO/HAVO/VWO dien hawwe binne slagge: Sydrik Kooistra Jeljer Overal Rimmer Kamstra Karina Bonnema Jelmer Bleeker Jildou Couperus Magriet Jellema Anna Orsel Sara Orsel Rients de Boer Robin Reijenga Jeroen Reijenga Mirjam Punter

VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VWO VMBO VMBO VMBO HAVO VMBO VMBO VMBO

Allegearre tige lokwinske mei jimme diploma. Ek alle learlingen dy’t slagge binne foar in oare oplieding, hulde. (bron: easterein.nl)

TE HIER Oan de Wynserdyk Isoleare Garage Boxen - Hobbyromte fan 48 m² Foar ynljochtingen 0653360461


K ZW^ '/E

tŽĂŶƐĚĞŝ ϱ ũƵůLJ ůĞŬƚƌLJƐŬĞ ĂƉĂƌĂƚĞŶ ΎΎͿ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

^ŶĞŽŶ ϴ ũƵůLJ ůĚ ƉĂƉŝĞƌ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

DŽĂŶĚĞŝ ϭϬ ũƵůLJ ƐƚĞ ϯϮ ^ŵĂƐŚƚŽĞƌŶŽĂŝ dŝŝƐĚĞŝ ϭϭ ũƵůLJ ƐƚĞ ϯϮ ^ŵĂƐŚƚŽĞƌŶŽĂŝ tŽĂŶƐĚĞŝ ϭϮ ũƵůLJ ƐƚĞ ϯϮ ^ŵĂƐŚƚŽĞƌŶŽĂŝ dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϭϯ ũƵůLJ ƐƚĞ ϯϮ ^ŵĂƐŚƚŽĞƌŶŽĂŝ ŚĞŵLJƐŬ ƀĨĨĂů ΎΎͿ KĂƌŐĞůŬŽŶƐĞƌƚ ŵĞŝ ,͘ ,ĂŵĞƌ &ƌĞĞĚ ϭϰ ũƵůLJ ƐƚĞ ϯϮ ^ŵĂƐŚƚŽĞƌŶŽĂŝ ^ŶĞŽŶ ϭϱ ũƵůLJ ƐƚĞ ϯϮ ^ŵĂƐŚƚŽĞƌŶŽĂŝ :ĞƵŐĚůĞĚĞŶƉĂƌƚŝũ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ dŽŶŐĞƌƐĞŝ ϮϬ ũƵůLJ KĂƌŐĞůŬŽŶƐĞƌƚ ŵĞŝ D͘ DĂŶƐ tŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϲ ũƵůLJ :ŽŶŐĨĞŝŶƚĞƉĂƌƚŝũ dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ Ϯϳ ũƵůLJ KĂƌŐĞůŬŽŶƐĞƌƚ ŵĞŝ :͘ DŽĞŬĞ

dĞŶŶŝƐďĂŶĞŶ

Ϭϳ͘ϬϬ Ϭϵ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ

dĞŶŶŝƐďĂŶĞŶ

ϭϴ͘ϬϬ

dĞŶŶŝƐďĂŶĞŶ

ϭϴ͘ϬϬ

dĞŶŶŝƐďĂŶĞŶ dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ DĂƌƚŝŶŝƚƐũĞƌŬĞ

ϭϴ͘ϬϬ Ϭϳ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ

dĞŶŶŝƐďĂŶĞŶ

ϭϴ͘ϬϬ

dĞŶŶŝƐďĂŶĞŶ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

ϭϴ͘ϬϬ ϭϬ͘ϬϬ

DĂƌƚŝŶŝƚƐũĞƌŬĞ

ϮϬ͘ϬϬ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

ϭϬ͘ϬϬ

DĂƌƚŝŶŝƚƐũĞƌŬĞ

ϮϬ͘ϬϬ

;Ύ ŽĂŶŵĞůĚĞ ďLJ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ͬ ΎΎ ƷƚĞƌůŝŬ ƚǁĂ ĚĂŐĞŶ ĨĂŶ ƚĞ ĨŽĂƌĞŶ ŽĂŶŵĞůĚĞ ďLJ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞͿ

Boppesteande ynformaasje helje wy fan Easterein.nl (aginda) en fanút de mails dy’t ǁLJ ŬƌŝũĞ ĨĂŶ ĨĞƌŝĞŶŝŶŐƐ͘ ,Ă ũŽ ĞŬ ŝŶ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ĨŽĂƌ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ͍ ^ƚũŽĞƌ ŝŶ ĞͲŵĂŝů ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů


FABELTJESKRANT BOR DE WOLF GAAT UIT ZIJN DAK HET GROTE DIERENBOS - van één van onze verslaggevers Bor de Wolf, bekend van café ‘Het Praathuis, in het Grote Dierenbos is vorige week donderdag volledig uit zijn dak gegaan. Omstanders wisten dit merkwaardige voorval te herleiden tot de ‘Eastereinder feesten’, een evenement waar de meeste dieren hier ter plaatse nog niet eerder van hadden gehoord. Maar gelijk de wolf in zijn algemeenheid een gevoeligheid heeft voor aan anderen verborgen verschijnselen, zoals die der maan, zo moest ook Bor er afgelopen donderdag aan geloven. “Hahúúúúh!” zo luidde zijn commentaar.

Over de oorsprong van deze ‘Eastereinder feesten’ is niet veel bekend. Wat er op deze feesten wordt gevierd, daarnaar kan men slechts raden. Wel is bekend dat er bij deze gelegenheid veel wordt gedronken. Er wordt ook in beperkte mate aan sport gedaan. En tevoren wordt veel creativiteit geïnvesteerd in de zogenaamde ‘optocht’. Jawel: alle mensenkinderen uit het Friese dorpje scharen zich dan aanéén om in een lange stoet allerhande dagelijkse en minder dagelijkse taferelen ten tonele te voeren. De feesten worden afgesloten met een godsdienstige plechtigheid in de Grote Tent, maar dit vormt niet de oorsprong, noch de kern van deze feesten. Volgens ingewijden gaat het hier wel steeds meer op lijken. Waren twee jaar geleden de bekende kater Tom en diens aartsrivaal Jerry (een muis) te gast in deze

viering, dit jaar bleek een niet minder bekende uil zijn opwachting te maken als voorganger. Stond dit edele dier eeuwen gelden bij de Grieken al symbool voor de wijsheid, mogelijk zal hij in de komende eeuwen ook voor de vroomheid nog symbool gaan staan. Er opent zich een grootse toekomst… Maar uw verslaggever zal objectief blijven: de kern van dit bericht is de plotselinge opwelling van emotie bij onze gewaardeerde plaatselijke kastelein. Zijn etablissement is nu tijdelijk gesloten. Wanneer de deuren weer opengaan is tot op heden nog niet bekend. In de volgende editie van ons orgaan zult u daar mogelijk meer over kunnen lezen.

____________________________

JUFFROUW OOIEVAAR VERHEFT ZICH TEGEN VERVAL DER ZEDEN

HET GROTE DIERENBOS - van één van onze verslaggevers -

Het is alweer enige jaren gelden dat wij u mochten berichten over het ethisch reveil, gestart door de hoogbenige hoofdbewoonster van ons Grote Dierenbos. Was eertijds vooral het opkomend liederlijk taalgebruik doelwit van de scherpe tong onzer edele vrouwe, heden ten dage richt zij zich meer op het geestelijk verval. Er doen namelijk geruchten de ronde dat een groep ons wel bekende dieren zich meester heeft gemaakt van het geestelijk erfgoed van een onder mensenkinderen bekend godsdienstig genootschap. Nu zij daar de euvele moed hebben gehad hun statige, uit de Middeleeuwen stammende, hoofdkwartier voor één zondag te verruilen voor een schamele tent, zagen zij hun kans schoon in deze vredige gemeenschap te infiltreren om er hun stem te doen horen. ‘Waar


T

k

s

r

an

l.

g

n

n

ar

gaat dit heen?’ vraagt onze witgevederde vrouwe zich nu af. ‘Kan hier iets goeds uit voorkomen?’ ‘Is het niet de taak der mensen hun dieren te leiden? Is hier sprake van een ‘Umwerting aller Werte?’ Het zijn vragen waarvan de beantwoording de capaciteiten van uw verslaggever verre te boven gaan. Hij legt ze slechts zwijgend voor u neer in de hoop uw reactie in de rubriek ‘Ingezonden’ te mogen vernemen.

goede herder laat zijn 99 schapen juist niet in de steek om die ene te zoeken. Dat is veel te gevaarlijk. Dat ene schaap is ‘bedrijfsrisico’. Deze Herder gaat evenwel naar dat ene verloren schaap op zoek en blijkt daarmee vooral zijn hart te laten spreken.

____________________________

MENEER DE UIL DEBUTEERT OP DE KANSEL

HET GROTE DIERENBOS - van één van onze verslaggevers -

Een bekende nieuwslezer van de Nederlandse Omroep Stichting, meneer De Uil, heeft onlangs zijn debuut gemaakt in een geheel andere hoedanigheid dan hij gewoon is. Niet gezeten op zijn tak, maar staande achter een lessenaar, geflankeerd door een stemmige ‘Paaskaars’ hield hij zijn eerste preek. Naar eigen zeggen had hij zich hier grondig op voorbereid: het dikke boek waar doorgaans uit gepreekt wordt had hij ijverig door geplozen op zoek naar de hem bekende dieren uit het Grote Dierenbos. En jawel: hij vond er meer dan hij in zijn stoutste dromen had verwacht. Te beginnen bij de slang in het paradijs, via meneer De Raaf en Gerrit de Postduif die in het bekende verhaal van Noach een hoofdrol bleken te spelen en natuurlijk ook de ezel van Bileam die met zijn gepraat zo uit deze krant weg lijkt te lopen, kwam hij ten slotte uit bij de gelijkenis van het Verloren Schaap. Even tevoren was deze episode voorgelezen door een aangedane Bor de Wolf. “Hahúúúúh!” zo luidde zijn commentaar. Jawel. Maar ter zake: meneer De Uil nam zijn gehoor mee een eindweegs dieper in de geest dezer historie. Hij wees er fijntjes op dat zowel mens als dier zich wel eens ‘anti-typisch’ gedraagt. Sprekend voorbeeld hierbij is onze eigen Bor, die van buiten een verslindend roofdier, van binnen echter een gevoelige ziel is. Zo gaat dat ook met de Herder uit dit verhaal, aldus de debuterende dominee: een gewone

Zo is dus jullie God, hield de wijze uil zijn gehoor voor: ook Hij gedraagt zich ‘antitypisch’. Hij is wel de hoog verheven Almachtige, maar Hij gedraagt zich als een aangedane goede Herder. “Hahúúúúh!” was opnieuwe het commentaar van lector De Wolf. (Na afloop van de plechtigheid begaf uw verslaggever zich nog naar de Martinikerk om de mening te vragen van Flap Vleermuis. “Deze Meneer De Uil heeft geen preekconsent”, zo luidde zijn reactie, waarop hij zonder nader commentaar de toren invloog.)

____________________________ (advertentie)

Elke Zondag om 9.30 uur in de Martinitsjerke:

Geen Fabeltjes Wel een Knipoog! Komt allen!


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Wij as redaksje lokwinskje in elk dy by de 11-stĂŞden del west hat, yn hokker foarm dan ek!!


Snypsnaren troch Jan Hiemstra It postkantoar Yn it nei-oarlochske Easterein wie der al fan ‘alles’ sa as in húsdokter, in Rabobank, in molkfabryk, in fruitkwekerij en …… in postkantoar. Dat postkantoar wie der al hiel lang en dat hold wer ferbân mei de bedriuwichheid yn it doarp. Alde aansichtkaarten mei it poststimpel Oosterend binne gjin seldsumens. De plakken Doe ’t ik lyts wie, wie Hendrik van der Eems de postkantoarhâlder. It kantoar wie in stikje fan de winkel mei de tagongsdoar nêst de beukerskoalle (Tsjerkebuorren 27). Ik sjoch ‘âlde’ Hendrik van der Eems noch mei syn markante snor, efter de ‘toanbank’ sitten. In prachtige foto fan Van der Eems, mei njonken him de postrinners Balt de Vries en Rinze Zijlstra, stiet yn ‘Easterein’ op side 83. Hendrik stoar yn 1948 ûnferwachts en soan Cornelis dy ’t in stinselbedriuw hie, woe it postkantoar net oanhâlde. It kantoar ferhuze nei de Hidaarderdyk (Wynserdyk 10) yn de hoekkeamer. Anna, in dochter fan ‘grutte’ Rients Rienstra, waard de kantoarhâldster. Dit duorre net sa lang, want yn 1951 ferfear de hiele húshâlding Rienstra nei Kanada. It postkantoar bleau noch oant 1954 op itselde plak mei Geertje van der Heide (Tadema) efter it loket. Nei har trouwen gong se nei de Wynserdyk 43 en dêr bleau it yn it lytse keammerke links oant 1957 ta. Doe ferhuze it wer mear nei it midden fan it doarp. Jouke Houtsma hie de timmerskuorre oan de Griene Leane 1 kocht en dêryn wie net allinne romte foar syn bedriuw mar ek foar in postkantoar. Syn frou Margje de Boer (Houtsma) hat hjir mar leafst 35-jier lang (oant 1992) de toukes yn hannen hân. Ek fan har stiet in foto yn ‘Easterein’ op side 212. It postferkear Yn dy nei-oarlochske jierren wie it kantoar faak iepen en foar hiel wat minsken wie it de ferbining mei de bûtenwrâld. De postsegels (twa sinten op in aansichtkaart en in dûbeltsje op in brief) moasten dêr kocht wurde. De measte minsken hiene mei wa dan ek dy ’t fierder as Easterein wenne, kontakt per brief of brievekaart en mei de jierdagen en âld en nij waard der in aansichtkaart stjoerd. Nei famylje en kunde dy ’t emigrearre wiene gongen de flintertinne luchtpostfeltsjes. Ek foar ‘flugge’ berjochten wie de post fan belang. Fia de teleks waarden dy ferstjoerd en kamen dan op in strypke dat dan sa gau as mooglik by de


‘geadresseerde’ as telegram brocht wurde moast. Soks wie djoer en foaral foar needgefallen ….. en by in trouwerij as ‘gelokstelegram’. Opbelje hie handiger west, mar der wie yn dy nei-oarlochske jierren sawat gjinien dy ’t telefoan hie. De inkeling dy ’t wol telefoan hie, koe oarspronklik allinne mar belje fia in trochskeakeling yn it postkantoar. Yn it postkantoar wie ek in telefoan foar ‘publykgebrûk’. Woene je belje dan draaide de kantoarhâldster it nûmer en koene je efkes apart stean en nei it petear de ‘tikken’ ôfrekkenje. Jildsaken It postkantoar wie in filiaal fan de Rijkspostspaarbank. Stoarte en opnimme fan jild koe hjir. Mar ek it ‘gewoane’ jildferkear rûn oer it postkantoar. Woene je immen ‘fierderop’ betelje dan koe dit mei in postwiksel: der waard in formulier op it postkantoar ynfolle, it jild waard stoarten, in part fan dit formulier kaam in pear dagen letter by dejinge der ’t it bedrach foar wie en dy koe it dan op it postkantoar fan syn wenplak ophelje. Oerskriuwingen oer de bank wiene foar partikulieren totaal ûnbekend. Doe ’t yn 1947 de Noodwet Drees en dernei yn 1957 de AOW ynfierd waard, waard it kompleet drok op it postkantoar, want de útkearingen waard dêr útbetelle. It postkantoar waard hieltyd mear it moetingsplak foar de doarpsgenoaten en dy sille de kantoarhâldster as ‘onbezoldigd’ maatskiplik wurkster grif wolris it ien en oar tabetroud ha. It postbestellen Foar’t it kantoar foar it ‘publyk’ iepen wie, wie it der al allegearre drokte. Moarns ier kaam de postauto út Snits om ôf te leverjen wat de postrinners dêrnei ‘bestelle’ moasten. Foar’t it oan it rûnbringen ta wie, moast de post earst foar it doarp en de omkriten sortearre wurde. Fia in ‘wand’ mei fakjes yn it kantoar kaam it yn folchoarder yn post- en fytstas. Dêrnei stutsen de posten der mei rein, wyn en sinneskyn op út. Winterdeis yn in grouwe swarte waarme unifoarm en simmerdeis yn in kakykleurige, mar yn beide gefallen mei in platte pet derby. Reinde it dat wie der de cape der ’t de post droech ûnder bleau. Hiel wat doarpsminsken sieten op de post te wachtsjen sa as in brief fan de bern, de kaart fan de buorfrou of it luchtpostfeltsje út Kanada. Mar ek de NCRV-gids, de Spiegel of de Panorama waarden troch de post besoarge. Guon bedriuwen woene dit ‘bestellen’ net ôfwachtsje en hellen de post út harren postbus op it kantoar. Middeis folge der in twadde rûntsje postrinnen. Mei de bus fan fjouwer oere kaam de middeispost en de posten makken dêrnei noch in koart rûntsje.


Brievekaarten dy ‘t bûtenút besoarge wurde moasten bleaune wolris oant de oare moarn lizzen as dat lije koe! De postrinners De ‘posten’ moasten altyd paraat wêze en as der dan ris ien in frije dei hie of mei fakânsje wie, dan kaam de ‘hulpbesteller’ yn aksje. Krekt as de postkantoarhâldster sille de posten ûnderweis in protte heard ha, mar ek sy mochten dêr net oer prate. Postrinner wie in berop dat der ta die: fêst wurk, in fertrouwensposysje en op tiid in nije fyts. Bûtenút wie de post ek noch winkelman, want de gongbere saken sa as postsegels hie er te keap. Ek de brieven dy ’t ferstjoerd wurde moasten naam er mei. It wie frij en ferantwurdlik berop.

FUORT MAR LOS SIKET NIJE SPILERS! It wurdt in jubileumjier foar Fuort Mar Los! Dat betsjut feest en in jubileumstik! Fansels wolle wy wat bysûnders sjen litte en it soe moai wêze om ek wat nije spilers wolkom hjitte te kinnen. Foaral fan manlju ha wy ferlet, mar froulju binne uteraard ek wolkom. It is geweldich om mei in ploech minsken wat moais op’e planken del te setten. Dus minsken, jou jim op, wy binne der bliid mei! Bestjoer Fuort Mar Los Sjierkje Plantinga, Antje Stenekes, Baukje Stavinga, Eppie Heins.

Geslaagd: Miriam Stoffelsma is aan het Utrechts Conservatorium cum laude afgestudeerd als Master of Music, uitvoerend musicus Klassiek Saxofoon.


Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Easterein Rocks 4 novimber 2017! Do makkest ús feest OPROP - Lit ús witte watfoar nûmer wy spylje moatte!

Yn it foarige doarpskrantsje lieten wy jimme al witte dat wy sykje nei fersyknûmers fan út it doarp. In oantal doarpsgenoaten hawwe ús al mailt, mar der kin noch mear by! Skytskuorje net en mail ús! OPROP - Nije muzikanten Ek sykje we noch nije muzikanten. Der binne al in pear minsken út it doarp dy’t nei oanlieding fan ús oprop yn it foarige doarpskrantsje harren opjûn hawwe. Wolsto ek graach meidwaan, mar hasto ús noch gjin mailtsje stjoerd? Opjaan kin noch! Stjoer ús in mailtsje eastereinrocks@gmail.com. OPROP - Easterein Rocks Junior YES! Ek de bern binne wer entûsjast en ek foar dy jild: wolsto graach meidwaan oan Easterein Rocks Junior, mar hasto dy noch net opjûn? Stjoer ús in e-mailtsje mei dyn namme, hoe âld asto bist en ast ek muzykles hast. Dit kin nei eastereinrocks@gmail.com We winskje elkenien in fantastyske simmer ta!

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nlBankprate

(Troch Nathalie Oliveiro)

It is sneon. Moai waar. Tiid foar de BBQ! Komt der in lyts famke nei my. ‘’Nathalie, Nathalie, wolsto mei my prate?’’. Ja mar natuerlik wol ik dat, oan de babbel mei dat leave prinseske. En sa kaam it, gesellich kletse mei inoar. Efkes genietsje. Sa simpel is it libben soms...

De drok fan de maatskippij makket it dat ik my somtiden fiele kin as in spinner, rûndraaiend yn de fingers fan in gruttere macht sûnder echt in kar te hawwen wat ik sels doch. Wurdt myn wurk goed dien, is myn baas wol tefreden? Komt myn oanbod wol oerien mei wat der om my hinne frege wurdt? Hoe soargje ik der foar dat it allegear op tiid dien wurdt en op it goede plak telâne komt? Ik ha gjin idee oft dizze fragen ek wolris yn jimme holle rûnspoekje, ik kin der yn elts gefal goed draaierich fan wurde. Op dy mominten soe ik wol efkes myn sportbril opsette wolle, fytsklean oan en hup de dyk op. Net letterlik, in figuerlike fermomming sis mar, om efkes te ûntkommen oan de drok fan bûtenôf. It sit nammentlik sa. At ik op it fytske sit, herkenne in protte minsken my net. Ik groetsje freonlik en krij dan faaks in frjemde blik werom. ‘’Wa is dy persoan?’’, hear ik se tinke, wylst se my kinne. Fermommings kinne goed útkomme. Neam no it Matinee. Wat is it Matinee sûnder goede fermomming? Wat is it Matinee sûnder klean dy’t eins neat fertelle oer wa’t we wier fan binnen binne (ok, miskien jildt dit foar guon al). Mar, in fermomming oanlûke yn it deistich libben, dy’t ús oars lykje lit dan we binne, is net oan te rieden. Ussels oars foardwaan dan we binne, is dreech. Sizze dat we fan bepaalde dingen hâlde dy’t we eins mar neat fine, sizze dat we wol mei wolle nei it kafé, in ‘familie-uitje’, de tsjerke as bygelyks jeu de boule wylst we eins gewoan leaver thús bliuwe. It is net foar neat dat minsken hieltyd faker in karriêreswitch meitsje. Se hawwe te lang dien wat net by harren paste, te lang dien wat ferwacht waard, te lang harren sels net west om’t se bang wiene foar ôfwizing... En dat hâlde we simpelwei net lang fol. Kieze om dysels sjen te litten is dapper. Litte we wêze as dat famke en


bankprate: sizze wat der yn ús libbet, ús hert iepenje foar ússels en de oar romte jaan wol as net part fan dyn libben út te meitsjen.

D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M de f Dan ben je bij ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. en ge fessionele en ze , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pro gitaar, drums, zang rd, oa yb ke , no Pia graag wilt leren.

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of muziekschoolfri t@ ri er g / 8 7 5 1 2 06 184

olfriesland.nl www.muziekscho


Flyer_J

Voor de 32-ste keer organiseert Tennisvereniging Smash uit Easterein het Smashtoernooi. Van 10 tot en met 15 juli aanstaande. Het is één van de hoogtepunten van de club, waarmee de tennissport extra onder de aandacht wordt gebracht in de wijde regio. De insteek van Smash is al jaren om het toernooi tot “het meest gezellige tennistoernooi van Friesland en omstreken” te maken. Die reputatie valt intussen op veel plekken te horen. Het toernooi combineert het wedstrijdelement met sportiviteit, ontmoeting en gezelligheid. De inschrijving staat open via www.toernooi.nl. Schrijf je nu nog in! Vóór de schoolvakanties losgaan is het natuurlijk fantastisch om zelf nog even goed los te gaan. Een betere voorbereiding op de vakantieperiode kun je eigenlijk niet bedenken.

henkbootsmafotografie.nl

Het 32ste Smashtoernooi van 10 t/m 15 juli

Ook niet spelende tennisliefhebbers zijn van harte welkom om een kijkje te nemen, te supporten of voor de gezelligheid. Het terras kan heel wat drukte aan. Gravel blijft nog altijd de mooiste baansoort om op te spelen, en de wedstrijdbanen zijn in uitstekende conditie. Kortom; we doen ons best om er weer een prachtige week van te maken.

Statiegeldflessenactie ODI In de maand juli is de opbrengst van de bus bij de flessenautomaat in Jumbo Wommels voor ons! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

10.

Gymnastiekvereniging ODI

Wiks

www.gymeasterein.wordpress.com

1e p en t Krân

gymeasterein@gmail.com

2e p Juw oan

3e p oan


henkbootsmafotografie.nl

Flyer_JFP 2017_Opmaak 1 30-06-17 12:25 Pagina 1

Springkessen

Live mtutzinygk! & ferlo

10.00 oere

Totale

prizenpot rom

€ 3.000,-

|yntree: € 3,-|www.kfeasterein.nl

Wikselpriis: ‘De Sulveren Leest’ oanbean troch Jan Hiemstra, Frjentsjer 1e priis: trije sulveren keatsballen oanbean troch It Dielshûs, Wommels en trije jildprizen, oanbean troch Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Snits Krânsen oanbean troch Gebroeders Faber Grafmonumenten, Dronryp 2e priis: trije sulveren keatsballen oanbean troch Juwelier Kramer, Frjentsjer en trije jildprizen, oanbean troch de Stipergroep 3e priis: trije sulveren keatsballen en trije jildprizen, oanbean troch de Stipergroep

Fergees yntree foar r! oan fan dizze flye 2 persoanen op fert rd) aa Hid (foar de ynwenners

fan Easterein en


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Hier een berichtje van Uitvaartverzorger de Laatste Eer. In het dorpskrantje van december 2016 heeft dhr. Hiemstra een stukje geschreven over o.a. de gebruiken in vroeger tijden bij het klokluiden bij overlijden. Op de ledenvergadering van De Laatste Eer van 20 april jongstleden hebben we besproken dat het misschien handig is, om nog even duidelijk te stellen wat de gebruiken heden ten dage zijn. Het klokluiden duurt een half uur, van 9.00 tot 9.30 uur. Wanneer het om een man gaat,  wordt er eerst met de grote klok geluid, 10 minuten. Wanneer er iemand na 10.00 uur komt te overlijden, wordt er de daaropvolgende dag geluid. Wanneer er iemand van buiten Easterein is overleden, dan wordt deze persoon van 15.00 uur tot 15.30 uur beluidt. Komt er iemand van buiten Easterein na 15.00 uur te overlijden, dan wordt deze persoon de daaropvolgende dag om 15.00 uur beleden. Uitvaartverzorger De Laatste Eer is ten allen tijde de bepalende factor in het geheel. Wij hopen dat het zo voor een ieder duidelijk is. Met een groet van het bestuur, Uitvaartverzorger De Laatste Eer Andries Veenstra, voorzitter Theunis Hofstee, penningmeester Hitsje de Boer-Sieperda, ledenadministratie Siep Stoffelsma, algemeen lid Geertje van der Weerdt-Schaafsma, secretaresse�

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 50


&ĞƌƐůĂĐŚ ĚŽĂƌƉƐĨĞĞƐƚĞŶ ϮϬϭϳ EĞŝ ŝŶ ũŝĞƌ ĨĂŶ ƚĂƌŝĞĚŝŶŐƐ ŚĂ ǁĞ ĚĂŶ ǁĞƌ ƷƐ ĚŽĂƌƉƐĨĞĞƐƚĞŶ͘ /ƚ ƚĞŵĂ ŝƐ dŚĞ ^ĞǀĞŶƚŝĞƐ͘ Ğƌ ŬŝŶ ĞůŬ ǁĂƚ ŵĞŝ ĚǁĂĂŶ͕ ĨŽĂƌ LJŶ ĚĞ ŽƉƚŽĐŚƚ ŽĨ LJŶ ĚĞ ĨĞƌŬůĞŝĞƌƐŬůĞĂŶ foar it matinee… dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϮϮ ũƵŶLJ dŽŶŐĞƌƐĚĞŝƚĞŵŽĂƌŶ ŐŝĞ ŝƚ ĨĞĞƐƚ Žŵ ŐŽĞĚ ĂĐŚƚ ŽĞƌĞ ůŽƐ ŵĞŝ ĚĞ ŽƉƚŽĐŚƚ͘ Ğƌ ĚŝĞŶĞŶ ϲ ƌŝŶŶĞŶĚĞ ŶƸŵĞƌƐ ĞŶ ϴ ŐƌƵƚƚĞ ǁĞŝŶĞŶ ŽĂŶ ŵĞŝ͘ /ƚ ǁŝĞ ŝŶ ƉƌĂĐŚƚŝŐĞ ŽƉƚŽĐŚƚ͕ ĚĞ ƐũƵƌLJ ǁŝĞ ĚĂŶ ĞŬ ƚŝŐĞ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ ŽĞƌ ĚĞ ŬƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚ͘ Ğ ĚĞŝ ŐŝĞ ĨŝĞƌĚĞƌ ŵĞŝ ĂůůĞ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ ƐĂŶ ϭϬϬ ŬĞĂƚƐĞƌƐ LJŶ ĨĞƌƐŬĂƚĞ ŬůĂƐƐĞŶ͘ ŝƚ ŬĞĂƌ Ϯϰ ƚĞĂŵƐ ĨŽĂƌ ŝƚ ĨŽůůLJďĂůůĞŶ͕ ĚĞƌ ǁŝĞŶĞ ŵŽĂŝĞ ǁĞĚƐƚƌŝĚĞŶ͘ LJ ŝƚ ŬůĂǀĞƌũĂƐƐĞŶ ŚŝĞŶĞ ǁĞ ϰ ƚĂĨĞůƐ͘ &ŽĂƌ ĚĞ ďĞƌŶĞĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ŚŝĞŶĞ ǁĞ ĐůŽǁŶ ^ĂŶĚĞƌ LJŶ ĚĞ ĨĞĞƐƚƚŝŶƚĞ͘ Ğ ďĞƌŶ ŵŽĐŚƚĞŶ ĞŬ ƐĞůƐ ĚĞ ƐŝƌŬƵƐƚƌƵĐŬƐ ŽĞĨĞŶũĞ͘ /ƚ ǁŝĞ ƚŝŐĞ ǁĂĂƌŵ LJŶ ĚĞ ƚŝŶƚĞ͕ ŵĂƌ ĚĂƚ ŬŽĞ ĚĞ ƉƌĞƚ ŶĞƚ ĚƌƵŬŬĞ͘ /ƚ dĂŬĞƐ dǁŽ ƐŽĂƌŐĞ ďƸƚĞŶ ĨŽĂƌ ŵƵnjLJŬ͕ ǁĂƚ ƐĞĂĐŚ ŝƚ ĚĞƌ ŐĞƐĞůůŝĐŚ Ʒƚ ŵĞŝ Ăů ĚLJ ŵŝŶƐŬĞŶ ƸŶĚĞƌ ĚĞ ƉĂƌƚLJƚŝŶƚĞŶ͘ >ĞƚƚĞƌ ĞŬ ŶŽĐŚ ĞĞĨŬĞƐ LJŶ ‘Ğ ƚŝŶƚĞ ŽŵĚĂƚ ĚĞƌ ŝŶ ĚŝŬŬĞ ƸŶǁĂĂƌƐďƵŝ ĨŽĂƌďLJ ŬĂĂŵ͘ KĂŶ ŝƚ ĞŝŶ ĨĂŶ ĚĞ ŵŝĚĚĞŝ ǁŝĞ ĚĞ ƉƌŝŝƐƷƚƌŝŬŬŝŶŐ͘ &ŝĞƌĚĞƌŽƉ ƐƚŝĞƚ ǁĂ ŵĞŝ ŝŶ ƉƌŝŝƐ ƚŚƷƐŬŽŵŵĞŶ ŝƐ͘ :ƸŶƐ ǁŝĞ ĚĞƌ ŵƵnjLJŬ ĨĂŶ ŽƵůĞǀĂƌĚ͘ EĞĨĨĞŶƐ ƷƐ ŝƐ ŝƚ ŝŶ ƚŝŐĞ ƐůĂŐŐĞ ũƸŶ ǁƵƌĚĞŶ͘ &ƌĞĞĚ Ϯϯ ũƵŶLJ DĞŝ ŝŶ ǁĞŝŶ ŵĞŝ Ěŝƚ ŬĞĂƌ ŝŶ ƐƚŝŬ ŽĨ ϭϬ ďĞƌŶ ƐĞƚƚĞ ĚĞ ůĂǁĂĂŝŽƉƚŽĐŚƚ ƷƚĞŝŶ͘ Ŭ Ěŝƚ ŬĞĂƌ ǁĞƌ ŽƉ ĚĞ ǁĞŝŶ ĨĂŶ Ğ &ŽĂƌĞŬĞƌ͘ ůůĞ ĚŽĂƌƉƐďĞǁĞŶŶĞƌƐ ŵĂŬŬĞŶ ǁĞ ǁĞŬŬĞƌ ƐĂĚĂƚ ĞůƚƐĞŶŝĞŶ ŽƉ ƚŝŝĚ ďLJ ŝƚ ŵĂƚŝŶĞĞ ŝƐ͘ ŝƚ ũŝĞƌ ŚŝĞŶŶĞŶ ǁĞ ,Ğƚ ĂŬŬĞƌĂĨ ĂƐ ŵĂƚŝŶĞĞďĂŶĚ͕ ǁĂƚ ǁŝĞ ŝƚ ǁĞƌ ŐĞƐĞůůŝĐŚ͊​͊ tĞ ŚĂ Ěŝƚ ũŝĞƌ ƀĨƐŬŝĞ ŶŽŵŵĞŶ ĨĂŶ ŽƵĚĞǁŝũŶ͘ ,LJ ĨĞƌůŝƚ ŶĞŝ ϲ ĨĞĞƐƚĞŶ ĂůǁĞƌ ĚĞ ĨĞƌŝĞŶŝŶŐ͘ tĞƌ ĨĞƌŬůĞŝĚ ŵĞŝ LJŶ ĚĞ ŽƉƚŽĐŚƚ ĞŶ ŝŶ ĨĞƌƐŬĞ ƚĂƐŽŶŐĞ ĚĂƚ ŝƐ ŝƚ ĨġƐƚĞ ƌĞƐĞƉƚ͘ hƐ ĨŽĂƌƐŝƚƚĞƌ ǁĂƚ ŚŝĞ ŚLJ ŝƚ ĂůƚLJĚ ŐŽĞĚ ŽƉ ŽĂƌĚĞƌ͘ EĞŝ ŝƚ ŵĂƚŝŶĞĞ ŐŽĂŝĚĞŶ ĚĞ ũĞƵ ĚĞ ďŽƵůĞƌƐ ǁĞƌ ŝŶ ďĂůƚƐũĞ͕ ĚĂƚ ǁŝĞ ƚŝŐĞ ƐƉĂŶŶĞŶĚ͕ ĚĞƌ ŵŽĞƐƚ ƐĞůƐ ŝŶ ƐŚŽŽƚ ŽƵƚ ŽĂŶ ƚĞ ƉĂƐ ŬŽŵŵĞ͕ ĨŝĞƌĚĞƌŽƉ ŬŝŶŶĞ ũŝŵ ůġnjĞ ǁĂ ĚĂƚ ĚĞƌ ǁƸŶ ŚĂƚ͘ &ŽĂƌ ĚĞ ŽĂƌĞŶ ǁŝĞ ĚĞƌ Ěŝƚ ŬĞĂƌ ŶĞŝ ŝƚ ŵĂƚŝŶĞĞ ŝƚ ŬƵƉŬĞƐƚĞŬŬĞŶ͘ tĂƚ ŝŶ ǁŝůůĞ͕ ZƵƵƌĚ ĚLJ ŝƚ ƐƉƵůƚƐũĞ ďĞŐĞůŝĞĚĞ ǁĂĂƌĚ ůLJŬĞ ǁŝĞƚ ĂƐ ĚĞ ĚŝĞůŶŝŵŵĞƌƐ͘ :ƸŶƐ ǁŝĞ ŝƚ ĚĞ ďĞƵƌƚ ŽĂŶ ŶŶĞŬĞ ŽƵŵĂ ĞŶ ŚĂƌ ĐŽŵďŽŐƌŽĞƉ͘ tĂƚ ŝŶ ƉƌĂĐŚƚ ũƸŶ͘ Ğƌ ǁĂĂƌĚ ĚƸŶƐĞ ĞŶ ŽƉ ‘ƚ ůġƐƚ ŶŽĐŚ ŝŶ ƉŽůŽŶĂŝƐĞ ŽƉ ŝƚ ĨĞƌƐŬĞ ĨĂŶ ĚĞ ďŽŶŬĞĨĞĂƌƚ͊ Ğ ƚŝŶƚĞ ǁŝĞ ŚĂƐƚ ƚĞ ůLJƚƐ͕ ƐĂŶ ůĂŶŐĞ ƉŽůŽŶĂŝƐĞ ǁŝĞ ŝƚ͘ ŽƵĚĞǁŝũŶ ĞŶ sĞƌĂ ďĞĚĂŶŬĞ ŶŶĞŬĞ ŽƵŵĂ ĞŶ ĐŽŵďŽ ŵĞŝ ŝŶ ƌŽŽƐ ĞŶ ŝŶ ŚŽƵƚĞŶ ƐŶŝũƉůĂŶŬũĞ ŵĞŝ ƷƐ KƌĂŶũĞ ĞŶ ,ĞŝƚĞůąŶ ůŽŐŽ ĚĞƌŽƉ͘ ŶŶĞŬĞ ŽƵŵĂ ƐĞŝ ƐĞůƐ ĚĂƚ ŝƚ ‘ŝŶ ǁŽĞƐƚĞ ŵŽĂŝ

O

ra

nje

e n H e it el

ân


ũƸŶ ǁŝĞ͘​͘’͘ ŶŽ ĚĂƚ ƐĞŝƚ ŐĞŶƀĐŚ ŶĞĨĨĞŶƐ ƷƐ͘ ĞƌŶĞŝ ŬĂĂŵ ĚĞ ďĂŶĚ Ğ <ŽĨĨĞƌďĂŶĚ͘ Ğ ƀĨƐůƷƚĞƌ ĨĂŶ ǁĞƌ ŝŶ ƚŝŐĞ ƐůĂŐŐĞ ĚŽĂƌƉƐĨĞĞƐƚ͘ ^ŶĞŝŶ Ϯϱ ũƵŶLJ Ŭ ǁŝĞ ĚĞƌ ǁĞƌ ŝŶ ƚŝŶƚĞƚƐũŝŶƐƚ͘ Ğ ƚƐũĞƌŬĞ ŚŝĞ ŝƚ ĞŬ LJŶ ŝƚ ƚĞŵĂ ĨĂŶ dŚĞ ^ĞǀĞŶƚŝĞƐ ĚŝĞŶ͘ ^Ğ ǁŝĞŶĞ ĨĞƌŬůĞŝĚ ĂƐ ĂůůĞ ďŝƐƚĞŶ ĨĂŶ ĚĞ &ĂďĞůƚũĞƐŬƌĂŶƚ͘ /ƚ ǁŝĞ ŝŶ ĚƌŽŬ ďĞƐŽĐŚƚĞ ƚŝŶƚĞƚƐũŝŶƐƚ͘ EĞŝ ĚĞ ŬŽĨũĞ ƐůƷƚĞ ŝƚ ŬŽƌƉƐ tŝůŚĞůŵŝŶĂ ƀĨ ŵĞŝ ŚĂƌ dƌLJ KƵƚ ŬŽŶƐĞƌƚ ĨŽĂƌ ŝƚ tĞƌĞůĚ DƵnjŝĞŬ ŽŶĐŽƵƌƐ ;tD Ϳ͘ /ƚ tD ǁƵƌĚƚ ŝĞŶ ŬĞĂƌ LJŶ ĚĞ ĨũŽƵǁĞƌ ũŝĞƌ ŚŽůĚĞŶ͘ ^Ğ ƐƉLJůĞŶ ŝŶ LJŶƐƉLJůǁƵƌŬ͕ ŝƚ ĨĞƌƉůŝĐŚƚĞ ǁƵƌŬ ĞŶ ŝŶ ƐĞůƐ ŬĞĂnjĞŶ ŵƵnjLJŬǁƵƌŬ͘ /ƚ ŬůŽŶŬ Ăů ŐŽĞĚ ĞŶ ĚĞ ůġƐƚĞ ƚƌŝũĞ ǁŝŬĞŶ ƐŝůůĞ ƐLJ ĚĞƌ ĨġƐƚ ĨŽĂƌ ƐŽĂƌŐĞ ĚĂƚ ŝƚ ƚŽƉ ǁƵƌĚƚ͘ KƉ ƐŶĞŽŶ ϭϱ ũƵůLJ ŵŽĂƚ ŝƚ ŐĞďĞƵƌĞ foar de Wilhelmina’s. Ŭ ŝŶ ǁƵƌĚ ĨĂŶ ƚĂŶŬ ŽĂŶ ĂůůĞ ĨƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͕ ũŝŵ ŚĂ ƷƐ ǁĞƌ ƐƵƉĞƌ ŚŽůƉĞŶ LJŶ ĚĞ ƚĂƌŝĞĚŝŶŐƐ͕ ƚŝĚĞŶƐ ŝƚ ĨĞĞƐƚ ĞŶ ŵĞŝ ŝƚ ŽƉƌŽŵũĞŶ ĨĂŶ ĚĞ ƚŝŶƚĞ ŶĞŝ ĚĞ ĨĞĞƐƚĞŶ͘ hƚ ŶĂŵŵĞ ĨĂŶ ĚĞ ŽƌĂŶũĞĨĞƌŝĞŶŝŶŐ KƌĂŶũĞ Θ ,ĞŝƚĞůąŶ͕ ŽĂŶƚ ĨŽůŐũĞŶĚ ũŝĞƌ͘ ďĞͲ:ĂŶ͕ ŽƵĚĞǁŝũŶ͕ <ůĂĂƐ͕ ŚƌŝƐƚŝĂŶ͕ :ĞůƚĞ͕ ZƵƵƌĚ͕ dŝŶĞŬĞ͕ sĞƌĂ ĞŶ ,ŝĞŬĞ͘ ůůĞ ƷƚƐůĂŐŐĞŶ ŶĞĂŵĞ ǁĞ ŶŽ ŽƉ͗ <ĞĂƚƐĞŶ͖ :ŽŶŐĞƌĞŝŶ ŽĂŶƚ ϭϲ ũŝĞƌ ϭĞ ƉƌŝŝƐ :ĞůŵĞƌ ƌŽƵǁĞƌ ĞŶ ZŝŵŵĞƌ <ĂŵƐƚƌĂ ϮĞ ƉƌŝŝƐ ĂƵŬĞ ZĞŝũŶŚŽƵĚƚ ĞŶ ZĞĚŵĞƌ ^ƚĞŐĞŶŐĂ DĂŶůũƵ ͲŬůĂƐƐĞ ϭĞ ƉƌŝŝƐ ŝƌŬ zĚĞ ^ũĂĂƌĚĂ͕ ǁŽƵƚ ĚĞ ŽĞƌ͕ ĂƵŬĞ ŝũŬƐƚƌĂ ϮĞ ƉƌŝŝƐ ĂŶŶLJ ZŽŽƐ͕ ^ƚĞĨĂŶ ǀĂŶ ĚĞƌ tĞŐ͕ DĂƌƚĞŶ &ĂďĞƌ &ƌŽƵůũƵ ͲŬůĂƐƐĞ ϭĞ ƉƌŝŝƐ ^ĂŶŶĞ :ŽƌƌŝƚƐŵĂ͕ :ƵĚLJ ĞƌŐƐŵĂ͕ :ĂŶŝĞŬĞ ŝũŬƐƚƌĂ ϮĞ ƉƌŝŝƐ dŝŶĞŬĞ ŝũŬƐƚƌĂ͕ 'ĂďƌŝĞůůĞ ŽƵŵĂ͕ :ĞƐŬĂ dĞƌƉƐƚƌĂ DĂŶůũƵ ͲŬůĂƐƐĞ tŝŶŶĞƌ ϭĞ ƉƌŝŝƐ tLJƚnjĞ ,ŽĨƐƚĞĞ͕ WĞƚĞƌ ^ŝũďĞƐŵĂ͕ >ƵŝƚnjĞŶ ^ĐŚĂĂĨƐŵĂ ϮĞ ƉƌŝŝƐ ^ƚĞĨĂŶ ǀĂŶ <ƌŝŵƉĞŶ͕ ĂƵŬĞ :ĂŶ WůĂŶƚŝŶŐĂ͕ :ĂĐŽď tŝĞƌƐŵĂ

O

ra

nje

e n H e it el

ân


&ĞƌůŝĞnjĞƌƐ ϭĞ ƉƌŝŝƐ 'Ğƌƚ :ĂŶ ,ŝĞŵƐƚƌĂ͕ :Žƌƌŝƚ sĞůĚŵĂŶ͕ DĂƌƚŝŶ KǀĞƌĂů ϮĞ ƉƌŝŝƐ ƌǁŝŶ ĚĞ ŽĞƌ͕ ^ũŽƌƐ tŝƚƚĞǀĞĞŶ͕ dũĞƌŬ KŬŬĞŵĂ &ƌŽƵůũƵ ͲŬůĂƐƐĞ tŝŶŶĞƌ ϭĞ ƉƌŝŝƐ WĞƚƌĂ :ĞůůĞŵĂ͕ ĞĨũĞ ,ŝĞŵƐƚƌĂ͕ dĂůŝƚŚĂ ŝũŬƐƚƌĂ ϮĞ ƉƌŝŝƐ >LJƐďĞƚŚ ^ĐŚŝůƐƚƌĂ ĞŶ DŝŶŬĞ dǁŝũŶƐƚƌĂ DĂŶůũƵ ͲŬůĂƐƐĞ ϭĞ ƉƌŝŝƐ ZŽďďĞƌƚ 'ŽƌƚĞƌ͕ ŽƵǁĞ ^ĐŚĂĂĨƐŵĂ͕ ,ĂŶ <ŽŽŝƐƚƌĂ ϮĞ ƉƌŝŝƐ /ĚƐ ŽĞƌƐŵĂ͕ dŚĞƵŶŝƐ ,ŽĨƐƚĞĞ͕ 'ĞĞƌƚ ŝũŬƐƚƌĂ &ŽůůLJďĂů WŽƵůĞ tŝŶŶĂĂƌ͖ EĞƚ ƚĞ DŽĞŝůŝŬ WŽƵůĞ tŝŶŶĂĂƌ͖ ĂŶĂŶĂƌĂŵĂŶĂ WŽƵůĞ tŝŶŶĂĂƌ͖ Ğ ŽůůŝĞƐ :ĞƵ ĚĞ ŽƵůĞƐ ϭĞ Dǁ '͘ ĚĞ ŽĞƌ нϯϬ ƉƵŶƚĞŶ ϮĞ Śƌ h͘ ŽƵŵĂ нϯϬ ƉƵŶƚĞŶ ϯĞ Dǁ d͘ <ŽŽŝƐƚƌĂ нϭϰ ƉƵŶƚĞŶ ϰĞ Dǁ z͘ sĞŶŝŶŐĂ нϭϮ ƉƵŶƚĞŶ ϱĞ Śƌ :͘ ĚĞ ŽĞƌ нϭϭ ƉƵŶƚĞŶ <ůĂǀĞƌũĂƐƐĞŶ ϭĞ 'ĞƌĂƌĚ ǀ͘Ě͘ 'ŽŽƚ ϱϲϰϮ ϮĞ DĂƌĐŽ ,ŽĞŬƐƚƌĂ ϱϰϳϭ ϯĞ :ĂĐŽď <ŽŽŝƐƚƌĂ ϱϮϮϲ WŽĞĚĞůƉƌŝŝƐ͖ ZĞŝŶ ^ƚƌŝŬǁĞƌĚĂ O

ra

nje

e n H e it el

ân


hƚƐůĂĐŚ ŽƉƚŽĐŚƚ WƵďůLJŬƐƉƌŝŝƐ ZŝŶŶĞŶĚ ŶƸŵĞƌ͖ Ğ &ĂďĞůƚũĞƐŬƌĂŶƚ ĨĂŶ ĚĞ WƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ dƐũĞƌŬĞ 'ƌƵƚƚĞ ǁĞŝŶ͖ WŝƉƉŝ >ĂŶŐŬŽƵƐ ĨĂŶ ĚĞ ,ŽĨŬĞƐũŽŶŐĞƌƐ ZŝŶŶĞŶĚĞ ŶƸŵĞƌƐ ϭĂ ůŝŶĚĂ <ŽŽƉŵĂŶƐ͕ ,ĞŶĚƌŝŬĂ ǀĚ ĞŵƐ ĞŶ Zŝdžƚ ǀĂŶ ^ĐŚĞƉĞŶ Ğ ƉƵŶŬĞƌƐ :ŝŵŵĞ ǁŝĞŶĞ ŐĞǁŽĂŶ ĞĐŚƚ ƉƵŶŬ͊ ϭď dũŝƚƐŬĞ͕ 'ĞĞƌƚũĞ͕ ^ĂŶŶĞ &ƌŽƵŬ͕ ĂƵŬĞ :ĂŶ͕ &ŝĂŶŶĞ ĞŶ WŝĞƚĞƌ ŐĞ͗ 'ƌĞĂƐĞ͘ >ĞĂĨ͕ ĨůĞƵƌŝĐŚ ĞŶ ĚƸŶƐũĞ͘ ϮĂ DĂƌĞ͕ DŝƌƚŚĞ ĞŶ ^LJďƌĞĐŚƚ ŽŽ ũĂƌĞŶ ϳϬ͕ ,ĞƌŬĞŶƚ Ƶ njĞ ŶŽŐ ,ĞƌŬĞŶďĂĂƌ͘ Ϯď Ğ WƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ dƐũĞƌŬĞ͗ &ĂďĞůƚũĞƐŬƌĂŶƚ ^Ğ ŚŝĞŶĞ ŝŶ ƐŽĂĚ ǁŝůůĞ ĞŶ ǁĞ ŬŽĞŶĞ ƐĞ ĂůůĞŐĞĂƌ͘ ϯĂ :ĂƌŶŽ ĞŶ >ĂƌƐ͗ hƐ ĞĂƌƐƚĞ ƐĞůƐďŽƵĚĞ ŽƉƚŽĐŚƚǁĞŝŶ tŝĞ ƉƌĂĐŚƚŝĐŚ ŵĂŬŬĞ͘ ϯď ůƵď ĚĞ <ĞĞƚůĞůůĞƌƐ͗ sƌŽĞŐĞƌ ǁĂƐ ĂůůĞƐ ďĞƚĞƌ͘ EƵ ŬƵŶŶĞŶ njĞ ŚĞƚ ǀŽŽƌ ŐĞĞŶ ŵĞƚĞƌ DŽĂŝ ƉŽƚƐũĞ ĨƵŽƚďĂů͘ 'ƌƵƚƚĞ ǁĞŝŶĞŶ ϭĂ sĂŶ ŝũƐŝŶŐĂůĞĂŶĞ͗ KƉ ůŽƐƐĞ ŐƌŽĞǀĞŶ͘ ŚŝĞů ŵĂŬŬĞ ƐĞ ŐƌƵƚ͕ ĚŝnjnjĞ ĂƌƚLJƐƚĞŶ ďŝŶŶĞŶ ŶŽĐŚ ŶĞƚ ŵĞŝ ĚĞ ĨƵƚ͘ <ŽŵƉůĞĞƚ͕ ŚĞƌŬĞŶďĂĂƌ ĞŶ ŝŶ ŬŽƉŝĞ ĨĂŶ ĚĞ ds ^ŚŽǁ͘ ϭď Ğ ŽůůĞ DŝŶĂDzƐ͗ Ğ ĨƌŽƵ ŵŽĂƚ ŚĂƌƌĞŶ ŐƌŝŶnjĞŶ ĨĞƌůŝnjnjĞ͕ ĚĂƚ ǁŽůůĞ ĚĞ ŽůůĞ DŝŶĂDzƐ ĨĂŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ Śũŝƌ ŵĞŝ ƐŝnjnjĞ͘ 'ŽĞŝĞ ŝŶƚĞƌĂŬƐũĞ ŵĞŝ ŝƚ ƉƵďůLJŬ Ƹ͘Ž͘ ŵĞŝ ƉŝůůĞŶ ĞŶ ĨŽůĚĞƌƐ͘ ϮĂ Ğ ,ŽĨŬĞƐũŽŶŐĞƌƐ͗ WŝƉƉŝ >ĂŶŐŬŽƵƐ͘ tĞŶŶĞ WŝƉƉŝ ŵĂƌ LJŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͕ ĚĂŶ ǁŝĞŶĞ ƷƐ LJŶďƌĞŬŬĞƌƐ ŐĂƵ ĨĞƌƐůĞŝŶ͘ DŽĂŝĞ ǁĞŝŶ͕ Ϯ ĚĞůŝŐ ŵĞŝ ƉĂƉĂ ŽƉ ĚĞ ŝĞŶĞ ŬĂŶƚ ĞŶ ƉŝƉƉŝDzƐ ŚƷƐ ŽĂŶ ĚĞ ŽĂƌĞ ŬĂŶƚ͘ Ϯď DĂƚŝͲũĂ͗ KůŝĞĐƌŝƐŝƐ ƐŽĂƌŐĞ ĨŽĂƌ ĂƵƚŽůĞĂnjĞ ƐŶĞŝŶ KƌŝŐŝŶĞĞů͘ ϮĐ /ĞƚƐ ąůĚĞƌĞ ũĞƵŐĚ ĨĂŶ ƚƐũŝŶƚǁƵƌĚŝĐŚ͗ Ğ ũĂƌĞŶ ϳϬ ǁŝĞŶĞ ƚƐŝĞŶ ďĞƐƚĞ ũĂƌĞŶ >ĞƵŬ ŽĂŶŬůĞŝĚ͕ ŽƌŝŐŝŶĞĞů ƚĞŵĂ͘ ϯĂ Ğ &ŽĂƌĞŬĞƌ ,Ğƚ ^ŵƵƌĨĞŶůŝĞĚ >ĞƵŬ ĞŶ ůĞĂĨ͊​͊

O

ra

nje

e n H e it el

ân


ϯď ^ŝĞďŽ ĞŶ :ĂŶŶĞŬĞ Ğ ^ŶŝĞƐƚŽĂƌŵ Ʒƚ ϭϵϳϵ >ĞƵŬĞ ĚĞƚĂŝůƐ͘ ϯĐ /ƚ ƚƌŝũĞ ŚŽĞŬũĞ dŚĞ ^ǁŝƚĐŚ ^ŽĂĚ ƉůĞƐŝĞƌ ŽƉ ĚĞ ǁĞŝŶ͘ ^ƉƵůƚƐũĞƐ ŽƉ ĨƌĞĞĚƚĞŵŝĚĚĞŝ ŶĞŝ ŝƚ ŵĂƚŝŶĞĞ ϭĞ ƉƌŝŝƐ͗ ,ĞŶĚƌŝŬ ĚĞ :ŽŶŐ ϮĞ ƉƌŝŝƐ͗ ,Ăƌŵ sŝŶŬWy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus.

Hier had uw advertentie kunnen staan informeer naar de mogelijkheden bij de redactie

De middei mei de jeugd De jeugd! Wat hawwe wy ús der mei op de plaat setten! De hele middei takken en hout slepe en nei ôfrin in ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!! De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oantsjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein11 Skilplein 8734GW GWEasterein Easterein 8734 (0515)33 3323 2320 20 TT(0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBEDR

Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur

www.dejonginstallatiebedrijf.nl nfo@dejonginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


n

i e r e st

Ea Slachtemarathon 2018

31 augustus en 1 september 2018!

Eens in de vier jaar wordt er een marathon georganiseerd over de Slachtedijk. Wandelaars en hardlopers genieten onderweg van kunst, cultuur en het landschap. Ook in 2018 is er een Slachtemarathon. Een extra en extra bijzondere editie, omdat de Slachtemarathon dan onderdeel is van het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Andere route: door Easterein! De wandelaars lopen nog steeds van Raerd naar Oosterbierum, maar in plaats van over de Slachtedijk te lopen, gaat de route nu door alle dorpen die aan de Slechte liggen. Ook door Easterein heen dus.

Overnachten in Easterein De nieuwe route betekent een verdubbeling van het aantal kilometers. Daarom overnachten de deelnemers onderweg en duurt de Slachtemarathon twee dagen. Easterein is een van de dorpen aan het einde van de eerste wandeldag en wordt daardoor een slaapdorp/festivaldorp. Een plek met allerlei activiteiten, maar ook een plek om te overnachten. Superleuk natuurlijk!

Slaapplekken gezocht Het thema van de Slachtemarathon 2018 is Thús (Thuis). Daarom zou het fantastisch zijn als we zoveel mogelijk wandelaars bij ons in het dorp en bij ons als inwoners thuis kunnen overnachten. Dat kunnen wij als Eastereiners, toch? Ook een stal of tuinhuisje kan een slaapplek zijn.

Meld je aan! Voordat de verkoop van de kaarten in september 2017 van start gaat moeten we als dorp een inschatting kunnen geven hoeveel mensen we kunnen laten overnachten. Lijkt het je wat om je huis open te stellen aan een aantal wandelaars meld je aan via de mail: yvonne@slachtemarathon.nl of meldt je bij één van de commissieleden.

We gaan er wat moois van maken zodat iedereen zich thuis voelt in Easterein. Doen jullie mee? Dit wil je toch niet missen?

Slachtecommissie Easterein:

Tallitha Dijkstra, Annemieke Dinkla, Baukje de Jong, Marcel Janssen, Hindrik de Jong, Yvonne van Beem.

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


Het is gewoon vernuftig wat deze beetjes allemaal kunnen (troch Yvonne van Beem)

De lêste wiken bin ik yn de ban fan de bij en no kom ik se ynienen ek oeral tsjin. Dan bedoel ik foaral yn tydskriften, kranten as op tillefyzje. Krekt as wannear je earm yn it ferban ha dan sjoch yn ien kear mear minsken dy dat ek ha, as in nij fest wat hartstikke hip blykt te wêzen want in hiel soad minsken ha it ek mar dat falt pas op as je it sels ha. Bijen dus. Bijen binne tige wichtich bistjes foar de bestowing fan blommen en planten en foar it meitsjen fan huning. Foaral de bestowing is fan planten en beammen is tige fan belang. As dat net mear bart dan komme der gjin fruchten mear (appels, ierdbeien bygelyks). Mar de bijen ha it dreech. Der binne steeds minder blommen te finen yn it lân mar ek yn de doarpen en stêden. Ek it gebrûk fan lanbougif spilet in rol en de ynteelt dy plak fynt om in sachtaardich bijefolk te kweken soarget der foar dat sykten makliker taslaan kinne. Allegearre mei as gefolch dat der minder bistjes binne. Om myn kennis oer de bijen wat te fergrutsjen sykje ik kontakt mei Paul Borghaerts fan Skrok. Hy is imker. Ik freegje hoe it sa kommen is? Paul: ”Ik ben tot imker gebombardeerd. Een vriend van mij kwam het erf op rijden met een volk en zei ik vind jou echt in imker en het eerste volk krijg bij je deze. Ik zat op dat moment zwaar in de verbouwing van de boerderij en had in het begin een paar volken en dat was goed te doen. Vervolgens ben ik een imkeropleiding gaan doen. Je leert hoe je volkeren moet vermeerderen, honing moet slingeren, ziektes kan herkennen. Gaandeweg komt de kennis. Praktijkervaring is heel belangrijk.” Wat fynst der sa moai oan? Paul:” Ik vind het gewoon prachtig om met mooi weer tussen mijn kasten zitten, het zoemt en zoemt en daar kan ik echt van genieten. Zolang je rustig blijft kun je heel goed tussen de bijen zitten. Het is gewoon vernuftig wat deze beestjes allemaal kunnen. Is it in protte wurk? Paul: “Dat valt mee, als je het juiste materiaal hebt. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld nieuwe redcedar kasten gemaakt die kunnen wel even mee. Het meeste werk heb ik in het voorjaar. Om er voor te zorgen dat ik niet al


mijn volken kwijtraak moet ik de kasten goed in de gaten houden of er nieuwe koninginnen worden gemaakt. Het is namelijk zo dat na negen dagen de koningin uitkomt. De huidige koningin vliegt dan weg met de beste helft van het volk. De kans dat zij overleven in de natuur is zeer gering. Het is een bekend fenomeen dat een imker zegt in het najaar houd ik er mee op en in het voorjaar fanatiek weer verder omdat dat de mooiste periode is.”

Ik freegje hoe as it sit mei it stekken. Ik ha leart dat se stekke út need mar is dat ek sa? Paul: “Nee hoor, dat is een fabel het heeft met de omstandigheden te maken. Als het mooi weer is en het zonnetje schijnt dan zijn de bijen heel rustig en kun je zelfs een raat (=deel van de bijenkast) tegen je wang houden maar zit er onweer in de lucht of het waait hard dan kunnen ze heel agressief zijn. Of wanneer er een bij dood gaat ruiken de anderen dat en zij worden daar weer agressief van. Ik heb weleens 40 steken in mijn enkel gehad en kon ik nachten niet slapen maar dat gebeurt zelden. Kinst de bijen der ek op selektearje? Sis mar in sachtaardich ras dy net samar humeurich is? Paul: “Ja dat kan, ik had eerst de Primorsky bij, deze geeft waanzinnige


goede honing maar is een secreet. Nu met de groepsaccommodatie ben ik overgegaan op de Schiercarinca, dit is een zuivere bij op Schiermonnikoog gekweekt maar ook zuiver bevrucht op het eiland. Op dit eiland komt alleen deze bij voor en zij zijn een zachtaardig volk. Op dit stuit hat Paul noch seis bijefolken, dat binne der wol fyftjen west mar doe foelen de bijen dea fan de raat. Warskynlik te min iten. De lêste jierren hat der ek net huning mar dat fynt der net slim. De kasten wol der safolle mooglik ticht litte om de bijen gewurde te litten en mocht der al genôch huning wêze dan jout hy it fuort. Fryslân zoemt Yn Itens is Marten de Boer dwaande mei bijen- en flinterlinten yn it ramt fan it projekt “Fryslân Zoemt”. As je oer it binnenpaad nei Itens rinne/fytse komme je der lâns. Se wolle wer wat mear planten en blommen werom yn it lânskip om de biodiversiteit wat werom te bringen en dermei de bijen en flinters mear kâns te jaan. Paul understeunt it initiatief mar jout wol oan dat dit foaral foar de wylde bijen fan betsjutting is. Syn folken (6 x 40.000 bijen) ha net sa folle oan in pear kante meter flinterlint. Mar in doarp as Easterein mei alle tunen byelkoar wol. Troch yn de tún wat planten ta te foegen wer bijen wat oan ha kinne we in bydrage leverje oan it behâldt fan dit fernuftige bistke. Tink oan: korenbloem, sint janskruid, lavendel, klaproos, sinneblom, klaver, salie, stokroas. Nijsgjirrich om te witten: • • • • • • •

dat der wol 40.000 bijen yn in kast kinne bijen mar 6 oant 8 wiken libje mar de keninginne wol 4 jier! de bijen dea gean omdat de fleugelskarnieren ferslyten binne, se komme net mear yn de kast. de keninginne is grutter as de oare bijen en leit 1000 oant 2000 aaikes per dei!?!? se twa soarten aaien leit: befruchte aaien der komme werksters as nije keninginnen út as ûnbefruchte aaien der komme darren (manlike bijen) út. de darren harren iennichste taak is om te pearen mei in keninginne fan in oar folk. Dernei gean se dea (hoe wreed). de ferskillende types werksters binne: u.o ferkenner, sy sykje it iten, pas-op-keningin-werkster, fetbijen, dy wurde yn oktober oanmakke


• • • •

en kinne mei syn allen oant april yn de kast yn libben bliuwe. Sa oerwintert it folk. dat de keningin de hiele dei fuorre wurdt troch werksters mei keninginnegelei. huning gewoan bijenkots is. mear dan de helft fan de 350 bijesoorten (!?) yn Nederlân wurdt mei útstjêrren bedrige. Ensafuorthinne ensafuorthinne

As Paul in boek skriuwe moast oer wat bijen allegearre wol net kinne dan hie hy oan tûzend siden noch net genôch. Dit is dan noch mar in hiel lyts bytsje ynformaasje oer de bij. Op ynternet kinne je der fansels folle mear oer fine wat dit bistje allegearre wol net kin en hoe harren kultuer wurket. Ik fyn it fassinearjend. Lêste fraach kin ik ek ymker wurde? Paul:” Ja hoor dat kan prima in een dorp. Het beste is om dan eerst mee te lopen met een ervaren imker en je moet de basisopleiding doen. Ik ha noch gjin ambysje mar wa wit.


Jaap van der Velde – Frysk kampioen Op snein 11 juny is Jaap van der Velde Frysk kampioen autocross fac 16oo wurden. In prachtich moai resultaat. Spesjale tank foar Jacob Fopma, de monteur fan de auto (en de auto is fan him) foar al syn ynset. It doel dit jier is om klubkampioen te wurden, en wolle jo sjen at dat slagget? Kom dan op 26 augustus yn Hallum en snein 3 septimber yn Blauhús. Of sjoch ek ris op de website www.fac-autocross.nl. Mear “Jaap” op www.easterein.nl


88

fietsknooppunt

De Flearen

informatiepaneel

Skrok Ca. 15 km vaarweg opschonen door:

vogelkijkhut / uitkijktoren

Baaium

kken

Tolsum

Meamert

Lionser-

café / theeschenkerij

Rewert

Tritsum

Barsum

Nieuwe steigers in: Penjum p jij mee om de vaarwegen bevaarbaar te maken in Easterein bij Sibadawei, Hidaard nabij dorpshuis, Hartwerd Pingjum Lollum Hidaard, Hartwert en Easterein 06

restaurant / café-restaurant

11

94

Jorwert

Baard

91

Lopens

camping

Easterlittens

Bonkwert

Kûbaard

25

Wieuwens

zwembad/zwemplek

De Kampen

Waaksens

vissteiger voor gehandicapten

Skrok

Toarnwert

Rypein

rondvaartbedrijf

elen vanaf één kant van de volgende vaarten:

57

Littenserbuorren

atelier

Easthim Harkesyl

brocante

Easterein

= 1 km

07

Sotterum

Burchwert Burgwerd

Longerhou Longerhouw

02

De Dille

Raerd

18

Lytsewierrum

25

Boazum

50

Hidaard

Hoarnster-

14

buorren

Dearsum Greate Wierrum

Reahûs

89

17

50

69

14

Hartwert Hartwerd

14

Poppenwier

drive

De Kliuw

voorjebuurt.nl/wertrochdegreidenfarre voor meer informatie en schrijf in op één van de acties Eksmoarre Slyp

Annabuorren

06

Wer troch de greiden farre Sylsterbuorren

Knossens Fjouwerhûs Beabuorren

Tsjerkwert Tjerkwerd Jonkershuzen

Dedzjum Dedgum Ysgum

Snits Sneek

Westhim Westhem

Atsebuorren

Sumarrehe

Warten

Iniaheide

Sigerswâld

l aa an tk rie rg Jinshuzen Ma es ns Pri

TSJERKE EN UNIASTATE BEARS Tsjerkepaad 3, BEARS 058 2519263 RONDVAARTBEDRIJF MIDDELSEE Ritsumazijl 13-15, DEINUM 058 2541456 Suorein BOOTVERHUUR IN DE GREIDHOEKE Van Eysingaleane 7, EASTEREIN 06 41004149 MARTINIKERK EASTEREIN Tsjerkebuorren 2, EASTEREIN 0515 333134 YN’E STEEG BROCANTE EN WONEN Doarpsstrjitte 25, EASTERWIERRUM 06 51206032 Aldskou BOTENVERHUUR NAUTA’S Oude weg 5, HITZUM 0517 452530 ATELIER MANTGUMER HÚSKE Hegedyk 4, MANTGUM 058 2519852

Utein

Meskenwier

Middag varen via camping De Finne (Reahûs)

Beklim de toren van Easterein

Wide Ie

Sitebuorster

ATELIER GREET LEUVEN De Bieren 2, WAAKSENS 0517 469433

De Koai De Geasten

0517 4525 EETCAFÉ

Ie

18

Modderwier

Sytebuorren

Headammen

25

De Burd

Wide Ie

VERHUUR WEIDUM Wielsterdijk 33, WEIDUM 06-25571618 Goatum MET KERK VAN WIUWERT MUMMIEKELDER De Terp 1, WIUWERT 058 2501778 TWEEWIELERS DE JONG Allingawier (FIETSVERHUUR) De Iisbaan 2, WOMMELS 0515 332565 ZWEMBAD DE KLOMP Walperterwei 27-A, WOMMELS 0515 331225 Burstum ZUIVELMUSEUM IT TSIISPAKHÛS Ald Hiem 2, WOMMELS 0515 331408 WETTERWILLE FRIESLAND ATTRACTIEVERHUUR Bokkum Iisbaan 1b, WOMMELS 06 55890689

06 300574 THEETUIN

Trijehûs

Grou SLOEPENSTALLING EN

058 25195 Smell

De Feanhoop De Veenhoop

Smalle

D D Botmar Pean

Goaijingahuzen Goïngahuizen

TSJERKE BEARS

De Flearbosk

Stine

17

058 25192 RONDVAA MIDDELSE Warniahuzen

Soarremoarre

Nij Bee

058 25414 BOOTVER IN DE GRE

Poppenhuzen

Nes

Jinswâlde

Aldeboarn

Akkrum

rn Boa

24-03-17 13:12

Terherne

Terkaplester

Offenwier Offingawier

It

Puollen

Easthim Oosthem

Abbega

0517 3429 KOFFIE- E THEESCH

Earnewâld

Alde Feanen Grutte Krite

Engebuorren

BELEVEN

Snitser Mar Sneekermeer

u ea G

0517 3410 HERBERG HET WAP

66

06 410041 MARTINIK

Easterboarn Ulesprong

Lekkerterp

De el

62 We hâlde jim op de hichte oer de fjirdere untwikkelingen! 56 De Kat

Sponsor een aantal steigerplanken

Foutebuorren

Loaijingea Loënga

Abbegea

Greonterp

Abbengawier

19

Easterbuorren

Abbegeasterketting

De Kie

Hieslum

De Wieren

Gau Gauw

0515 3322 CAMPING PASSANT IT KRÚSW

Garyp

Nardebuorren

Rige

Blauhús Blauwhuis

Sinsmar

56

Goaiïngea Goënga

Kilewier

26

Fiifhûs

kaart Greidhoeke 2017.indd 2

Sibrandabuorren

15

62

16

FolsgeareAdopteer 75 meter vaart 43 Folsgare Ysbrechtum

Tocht met Friese paarden

Jouswert

Monebuorren

Skearnegoutum Scharnegoutum

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN

25

RECREATIEKAART DE GREIDHOEKE

Arkum

telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

44

Wolsumerketting

Wolsum

Praamvaren voor 16 personen

0515 3312 A&M LIFE Meagere Weide

Tige tank oan alle minsken die it hekkelproject 'Wer troch de greiden farre' sa royaal steunt ha! Foar de minsken die in activiteit 'kocht' ha: jim krije ynkoarten berjocht fia de mail oer hoe as wat. Fr je nt sj e Fe rter ar t

Jousterp

Eangterp

89

Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat

Syltsjestatum

Tsjalhuzum Tjalhuizum

Remswert

Jitsum

Parregea Parrega

Tirns

69

24

Laerd

Rytseterp

overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed.

Turns DANK VOOR UW HULP! Nijlân Nijland

Saerd

Ymswâlde

14

p truck

Jirnsum

Tersoal

We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en

lingawier

asterein

Fr je nts je Fe rter ar t

ndear

Exmorra

Twiksel

Tsienzerbuorren

12

Meilahuzen

36 Trijehuzen

36

Boalsert Bolsward

05

66

13

Yndyk

Makkum

Hidaardersyl Keppens

01

Reduzum

Easterwierrum

Rien

Marwert

smoarstersyl

Tsjerkebuorren

Wiuwert

sje nt t je ar Fr Fe

57

Brúndyk

r te er Hichtum als rt Bo Fea

Britswert

Suwâld

It is slagge!!! We ha de 100% helle mei de12crowd13 fundaksje op www.voorjebuurt.nl ! Tige tank!

attractieverhuur

Bittens

92

Kromwâl

83

10

De Himert

e Skippersbuorren tot Franekervaart, Kleastervaart, Hartwertervaart en de Skettens SchettensEasterein, Hartwert rten Skraard in de dorpen en Hidaard Schraard Filens

r Skrins rte e sj nt t e r j a Fr Ferter Itens

Wommels

De Bieren

(kinder)boerderij

Gerns

Mantgum

Skillaerd

Skrins

Hinnaard

71

fietsverhuur

veerpontje

Jeth

a Bo art Fe

Frjollum

Iesterbuorren

vissteiger

BOAZUME

0515 5212 NOFLIK E

Aldemiede

ETEN EN DRINKEN

CAFÉ BAARD HERBERGH HET WAPEN VAN BAARDERADEEL Dekemawei 9, BAARD Sluytermanwei 27, JORWERT 0517 234692 058 2519223 BOAZUMER MJITTE Tsjaard CAFÉ BONNEMA Waltawei 22, BOAZUM De Wâl 1, MANTGUM 0515 521274 058 2897578 NOFLIK EASTEREIN Eagum CAMPING DE FINNE Domwier Sibadawei 2, EASTEREIN Sanleansterdyk 6, REAHUS 0515 331290 A&M LIFESTYLE / THEECAFÉ 0515 331219 RESTAURANT Wynserdyk 37, EASTEREIN WEIDUMERHOUT 0515 332279 Dekemawei 9, WEIDUM CAMPING EN PASSANTENHAVEN 058 2519888 B & B EN THEETUIN IT KRÚSWETTER DE GAUWE KRAKELING Skrinserdyk 10, EASTERLITTENS 0517 341040 Idaerd Lytse Streek 6, WINSUM 0517 342730 HERBERGH HET WAPEN VAN FRIESLAND BAKKERIJ POSTHUMA Keatsebaen 2, WOMMELS It Plein 2, EASTERLITTENS 0517 342996 0515 331406 KOFFIE- EN CAFÉ-RESTAURANT-ZALEN IT READE HYNDER THEESCHENKERIJ WOLKOM Doarpsstrjitte 6, It Noard 6, WOMMELS Hôflân 0515 331224 EASTERWIERRUM PARTYCENTRUM IT DIELSHÛS 06 30057451 Wilaard THEETUIN HITZUM ‘t Bosk 41, WOMMELS Pikmar Boskkrite 0515 331566 Oudeweg 5, HITZUM CAFETARIA ‘T NOARD 0517 452530 Het Noard 21, WOMMELS EETCAFÉ JONKER SIKKE Friens Hegedyk 22, JELLUM 0515 331296 058 2519569

Wer troch de greiden farre Tsjeintgum

Wammert

Iens er rt lse

Grauwe Kat

e met als doel:Ca. 15 km vaarweg Wytmarsum opschonen door:

97

De Him

83

Swarte Beien

trailerhelling

56

Harns

Hisaard

Marwert camperplaats

passantenhaven / aanlegsteiger

87

Weidum

Weakens

hotel / pension / B&B vakantiewoning

De Hoarnen

Lytsepenjum

Bears

polder

Skyldum

Teatlum

picknicktafel

eetcafé

92

Jellum

Fûns

It Wiel

De Sebeare, De Skippersbuorren tot Franekervaart, Dorp Easterein, De Wyn38 serfeart achter Koaifinne/Smidslân, Vaart achter Van Eysingaleane + achter De Singel, Hidaardervaart, Kleastervaart, Hartwertervaart

kerk

De Nes

Witmarsum

70

Leons

Rillaard

Baarderbuorren

Rige

Harstawei 8, DEARSUM 06 23818638 Suderbuorren BED AND BREAKFAST 0515 521922 KLAVERTJE 5 RETRAITE EN BIJZONDER Tearns OVERNACHTEN HET KLEINE Berkwerterleane 6, KUBAARD Himpens Teerns PARADIJS 06 41289093 Hempens Goutum B & B LYTS KANAÄN Meilahuzen 9, EASTEREIN 0515 331136 Seerp van Galemawei 17, ELFSTEDENSTATE MANTGUM B & B / ERFGOED LOGIES 058 7370034 Van Eysingaleane 7, EASTEREIN CAMPING DE FINNE 06 41004149 Sanleansterdyk 6, REAHUS De Hoek B & B MARGRYT 0515 331219 V. Eysingalaan 9, EASTEREIN HOTEL WEIDUMERHOUT Techum 0515 331639 Dekemawei 9, WEIDUM CAMPING EN 058 2519888 PASSANTENHAVEN B & B EN THEETUIN IT KRÚSWETTER DE GAUWE KRAKELING Warstiens Skrinserdyk 10, EASTERLITTENS Lytse Streek 6, WINSUM 0517 341040 0517 342730 PRONKKEAMER SKRINS MINICAMPING DE SLYPSTIEN Himrikein Skrins 2, EASTERLITTENS Westerein 31, WJELSRYP Angwier 06 44609711 0517 392654 IEVERS IN FRYSLÂN BOERDERIJ DE STAPERT Jornahûs Fugelsangleane 9, Swichum Hofkamp 72, WOMMELS EASTERWIERRUM 06 22681856 0518 482950 B & B WETTERWILLE Wurdum Wergea B & B LUTJE LOLLUM It stalt 14 WOMMELS Lutjelollum 1, FRANEKER 06 55890689 Wirdum 0517 391184

Hesens

Skrins

Fâtum

Op diepte hekkelen vanaf één kant van de volgende vaarten: Spannum

Baaium

klokkenstoel

Penjumer

Húns Winsum

r troch de greiden farre Koum

Luerd

stinspoort

museum

71

Arum

72

Hilaard

Mûntsjebaaium

35

Amerikaanse windmotor

Hoptille

Barrum

Leakwert

windmolen

Leeuwarden

Rewert

74

Westerein

Langdeel

Jabikspaad

Sitlum

Kimswert Kimswerd

23

Wjelsryp 03

72

Fersepaad

De

Slachtedyk

Achlum

Grafische vormgeving: RUDI. vormgeving en kunst, Marsum. Fotografie: Piet Douma, Catharina Veenstra en Henk Bootsma. Druk: Van der Eems Easterein. Deze kaart is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Iepen Mienskip Fûns van de Provincie Fryslân en Gemeente Littenseradiel.

Gelterp

natuurterrein

Ludum

De Swette

meer, plas

ter er Tsjom Tzum als o B t ar Fe

Hitsum Hitzum

bebouwde kom

Kluerd

De Swet te

Ropens

0515 3331 YN’E STE WONEN

15

Tinga

De Kliuw

Idzerdabuorren

Aldegeaster Brekken

Mûntsebuorren

De Ryp

Swarte Brekken

Pikesyl

Nijesyl

Drylts IJlst

44

Toppenhuzen Oppenhuizen

Dúnterpen

leaster

Lytshuzen

26 43

Overnachten op een vlot Hegemer Mar De Burd Heegermeer

De Fluezen

wertrochdegreidenfarre@gmail.com Fluessen

h de greiden farre

Nijbrêge Nieuwebrug

Boarnsweach

Terbant Terband

Nije Feart

De Wyngaerden

Koufurderrige

De Kûfurd

Wâldsein Woudsend

Yndyk Indijk

Diken Dijken

Langwar Langweer

Snitser Mar Sneekermeer Nijehaske

De Jouwer

Boarnsweach Boornzwaag

u ea G

Joure

Westermar

Haskerhoarne Haskerhorne

Ypekolsgea Ypecolsga

Waterloo

Teroele

‘t Mar

It Hearrenfean Heerenveen

Ousterhaule Ouwsterhaule

Sleattemer Mar Slotermeer

De Rylst

Jiskenhuzen Idskenhuizen

Ousternijegea Ouwster-Nijega

Rotsterhaule

Swarte Brekken Tsjerkgaast Spannenburch

Nijskoat Nieuweschoot

Wollegaast

Balk Sleat Sloten

De Bels

Dunegea Doniaga

Grutte

De Bargebek

Frisbuorren

Lytse Gaast

Mildaam Mildam

Aldskoat Oudeschoot

Tjeukemeer

S

Fjouwerhûs

Ie

Wikel Wijckel

Rotstergaast

De Hoek

Follegea Follega

Brekken

Gaasterlân Dellebuorren

Hooltwoolde Oldeholtwolde

Westergaast

Der Izzerd Ter Idzard

Sondeler Leien Riis Rijs

Sondel

De Skou

Jistergea

Eesterga Aldhôf

imer Wide W

Aldemardum Oudemirdum Grôtbuorren

Ku un de r

Giterskebrêge Wissebuorren

Ryster Bosk Nijemardum Nijemirdum

Heaburgen

Ni'jhooltwoolde Nijeholtwolde

er ng jo Ts

Nij Amerika

Elfbergen

Ke

Tsjûkemar

Westerein

Rûgehuzen Ruigahuizen

Ketlik Katlijk

Reahel Rohel

kanaal

Tjerkgaast

Bontebok

Oranjewâld

t

Lorbuorren

Sint Jansgea Sintjohannesga

Aldeouwer Oldeouwer

Harich Tsjerkebuorren

Puollen

Rottum

Unlân

Heide

Sint Nyk Sint Nicolaasga

Finkebuorren

Oranjewâld Oranjewoud

fear elen Eng

iet s Margr Prinse

Aldegea Oudega

De Knipe

Terkaplester

Aldehaske Oudehaske

Legemar Legemeer

De Holken

Langsweagen Langezwaag

De Sechtjinroeden

Nannewiid

Skarsterbrêge Scharsterbrug

Tropherne

Kolderwâlde Kolderwolde

058 25198

De Hoek

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN

It Swin

Ealahuzen Elahuizen

Spitsendyk

oer de Wielen

l aa an tk ieLúkswâld r g Tsjalbert ar Luxwoude Tjalleberd sM Lúnbert Luinjeberd se n i Pr Gersleat Gersloot

De Broek Broek

Langwarder Wielen

Lippenwâlde

We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en

Fiskersbuorren

Brânburren

Sniksweach Snikzwaag

overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Smelbrêge Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat Jeltesleat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Smallebrugge Sângaast Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

voor meer informatie en schrijf in op één van de acties

It Heidenskip

Haskerdiken Haskerdijken

Vegelinsoard Vegelinsoord

drive

De Bratte

De Hel

0517 4525 ATELIER M

Akmarijp

Ballingbuer

De Hommerts Varen met de Abt van Hartwert (7 pers.)Hommerts Heech Heeg

www.voorjebuurt.nl/wertrochdegreidenfarre Gaastmeer

Twellingea Uitwellingerga Súdein

Osingahuzen

3 overnachtingen in pipowagen De Gaastmar

Aldhôf

Jutryp Jutrijp

erts Wide Wim

Idzegea Idzegeaster Idzega Poel

06 512060 NAUTA’S

Eagmaryp

Paardencoaching met Shiatsu

Lytse Gaastmar

paarden

Wolle jo ús noch stypje dan kin dat19 fia: NL02Rabo0349500525 tav doarpsbelang Hidaard.

Aldegea

Overnachting Peal Wente Oudega

25 Sânmar

De Delen

Goaiïngaryp Goingarijp

16

Overnachting Elfstedenstate + boottocht Nijhuzum Nijhuizum

De Tynje Tijnje

Twahûs

Terkaple

Draeisterhuzen

Sânfurd Ringwiel Sandfirden

Sythuzen

Ychten Echten

Eastersee Oosterzee

Hooltpae Oldeholtpade

Ni'jlaemer Nijelamer

Dolsterhuzen Delfstrahuizen Ychtenbrêge Echtenerbrug

Ooldelaemer Oldelamer

Sânbuert

Kommisjepôle

Wolvege Sunnege Sonnega

Hoitebuorren

Wolvega

Ooldetriene Oldetrijne

Gaastbuorren

Lende

De Otterwei

ts

De Lemmer Lemmer

Munnikeburen Munnekeburen

Bantegea Bantega

Vallei

De Langelille Langelille

Pep Pep Ni'jtriene Nijetrijne De Grachte

De Blesse E

E

Scharpenzeel Scherpenzeel R

Blesdieke Blesdijke

Langwarder Wielen Schoterziel

Rutten

Sliekenborg Slijkenburg

Jeltesleat

Oldemarkt

Spange Spanga

Willems

Ossenzijl Paaslo

De Kûfurd


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 15

Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


60 jier hƚŶƸŐŝŶŐ 60 jier ,ąůĚ &ĂĞƐũĞ /ƚ ďĞƐƚũŽĞƌ ĨĂŶ ŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐ ,ąůĚ &ĂĂƐũĞ ŶŽĞŐĞƚ ĂůůĞ LJŶǁĞŶŶĞƌƐ ĨĂŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ Ʒƚ ĨŽĂƌ ŝŶ ůĞŬŬĞƌĞ :h /> hDͲ ZhE , ŽƉ ƐŶĞŝŶ ϯ ƐĞƉƚŝŵďĞƌ͘

^d Z /E

&ĂŶ ϭϭ͘ϬϬ ŽĂŶƚ ϭϰ͘ϬϬ ŽĞƌĞ͕ LJŶ ĞŶ ďLJ ĚĞ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ͘ 'ƌĂĂŐ ƐũŽŐŐĞ ǁLJ ũŝŵ ĂůůĞŐĞĂƌ (fan jongste oan’t âldste ynwenner) ŽĂŶ ƚĂĨĞů ŽĂŶƐŬŽǁĞŶ Žŵ ĂƐ ĂƐƚĞƌĞŝŶĚĞƌƐ ŵĞŝĞůŬŽĂƌ ƚĞ ĨŝĞƌĞŶ ĚĂƚ ĂƐƚĞƌĞŝŶ ŝŶ ƉƌĂĐŚƚ ĚŽĂƌƉ ŝƐ Žŵ LJŶ ƚĞ ǁĞŶũĞŶ͕ ŽƉ ƚĞ ŐƌŽĞŝĞŶ ĞŶ ƚĞ ůŝďũĞŶ͘ ġƌ ŚĂ ǁĞ ĂƐ ŵŝĞŶƐŬŝƉ ŵĞŝĞůŬŽĂƌ ĨŽĂƌ ƐŽĂƌŐĞ͘ Ŷ ĚĂƚ ƐŝůůĞ ǁĞ ĞŬ LJŶ ĚĞ ƚĂŬŽŵƐƚ ĚǁĂĂŶ ďůŝƵǁĞ ŵŽĂƚƚĞ͘ Ŭ ĚŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐ ŵĂŬŬĞƚ ŚĂƌ ƐƚĞƌŬ ĨŽĂƌ ŝŶ ĨŝƚĂĂů ĂƐƚĞƌĞŝŶ͘ /Ŷ ĚŽĂƌƉ wer’t minsken it nei it sin ha͘ LJ ϲϬ ũŝĞƌ ĨŝŶĞ ǁLJ ŝŶ ŐŽĞĚ ŵŽŵĞŶƚ Žŵ ĨĞĞƐƚůŝŬ ďLJ Ɛƚŝů ƚĞ ƐƚĞĂŶ͘ ƵƐ ũŽǁ ũŝŵ ŽƉ͕ ƷƚĞƌůŝŬ ĨŽĂƌ ϭ ĂƵŐƵƐƚƵƐ ĞŶ Ŷŝŵ ŽƉ ϯ ƐĞƉƚŝŵďĞƌ ŝŶ ŐŽĞĚ ƐŝŶ ŵĞŝ͕ ĚĂŶ ƐŽĂƌŐũĞ ǁLJ ĨŽĂƌ ŐĞŶŽĐŚ ŝƚĞŶ ĞŶ ĚƌŝŶŬĞŶ͘ KĂŶŵĞůĚĞ ŬŝŶ ǀŝĂ ĚĞ ŵĂŝů͗ ĚŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ dƌŽĐŚ Ěŝƚ ƐƚƌŽŽŬũĞ LJŶ ƚĞ ůĞǀĞƌũĞŶ ďLJ ŝĞŶ ĨĂŶ ĚĞ ĞƐƚũŽĞƌƐůĞĚĞŶ :Ă͕ ŝŬͬǁLJ ŬŽŵŵĞ ŽƉ ϯ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ŶĞŝ ĚĞ :ƵďŝůĞƵŵ ďƌƵŶĐŚ ĨĂŶ ŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐ ,ąůĚ &ĂĞƐũĞ Namme: …………………………………. Tal persoanen …………


De schilderkunst van Hannah Sijbesma (door Nathalie Oliveiro)

Op een regenachtige middag ben ik op bezoek bij Hannah Sijbesma (16) om te praten over haar passie: schilderen. Hannah is eerstejaars studente gespecialiseerd pedagogisch medewerker aan het Friese Poort te Leeuwarden, ze twijfelt of ze hierna de kunstacademie wil gaan doen. Het liefst zou ze van haar passie haar werk willen maken. Oom Martin Sijbesma Het schilderen heeft Hannah niet van een vreemde.Het begon allemaal bij oom Martin Sijbesma. Als ze daar op bezoek waren, tekende ze weleens en kreeg ze tekenopdrachtjes van haar oom. Als gauw zag hij dat ze talent had en vroeg of ze bij hem op les wilde. Hannah zat toen in groep acht. Elke dinsdagochtend is ze in Kubaard te vinden. Hannah schildert altijd bij haar oom. ‘’Ik heb thuis wel een schildersezel, maar al het materiaal bij hem. En als ik hulp nodig heb, zeg ik altijd: ‘’Hé oom!’’ en dan staat hij achter me om te helpen’’. Daarnaast maken ze uitstapjes, zo zijn ze onlangs bij schilder Henk Helmantel in Groningen geweest. Hannah leert meer dan schilderen alleen. ‘’Hij heeft me echt de liefde voor kunst laten zien’’. Ze is haar oom ontzettend dankbaar: ‘’Door hem heb ik deze kans gekregen, anders had ik dit nooit allemaal kunnen doen’’. Grenzen verleggen Van jongs af aan heeft Hannah liefde voor Afrika, met name Kenia. Ze is gefascineerd door de mensen, de kleuren die ze daar gebruiken, hoe ze zijn. ‘’Ik vind het bijzonder hoe de mensen daar heel minimalistisch kunnen leven en toch heel gelukkig zijn’’. Het lijkt bijna geen toeval dat de persoon die ze recent schilderde uit Kenia komt. Hannah had sinds klas twee van de middelbare school niet meer geschilderd tot ze eind vorig jaar een foto op internet tegenkwam. Een mysterieuze Afrikaanse vrouw, dacht ze. Ze werd er door gegrepen en maakte er een portret van. ‘’Ik kon de persoon niet helemaal los laten en ben op internet gaan zoeken’’. Hannah ontdekte dat het een Keniaanse man was, een herder die in de bergen woonde. ‘’Toen heb ik de fotograaf een foto opgestuurd van het schilderij’’. Na een lange tijd niks gehoord te hebben, heeft hij kortgeleden een reactie teruggeplaatst. ‘’Hij vond het schilderij erg mooi’’. Om te schilderen wordt Hannah het meest geïnspireerd door het mysterieuze Afrikaanse. Maar, op dit moment heeft ze daar even geen tijd voor. Ze heeft


namelijk haar eerste betaalde opdrachten binnengehaald. Eén daarvan, een portret, is inmiddels klaar. Portretten vind ze moeilijk, maar tegelijkertijd ook erg leuk. ‘’Het geeft een uitdaging en daar hou ik van’’. Hannah wil niet dat het simpel is, ze wil haar grenzen steeds blijven verleggen. ‘’Ik wil wel blijven groeien in mijn kunst’’. Ik-mag-alles-boekje Om niet te vergeten waar het schilderen allemaal om gaat, heeft Hannah haar Ik-mag-alles-boekje. ‘’Ik ben gewend dat het perse mooi moet zijn, maar zo is dat nu eenmaal niet en verlies ik het doel: plezier’’. In het boekje mag ze alles doen wat ze wil. ‘’Ik kan gewoon lekker mijn gang gaan’’. Schilder tot op het bot Spontaan, open, gepassioneerd. Hannah’s persoonlijkheid weerspiegelt in het heldere en prachtige kleurgebruik van deze getalenteerde jongedame. De belangrijkste les die ze van haar oom heeft geleerd? De liefde en de passie voor de kunst. Dat is ook het allerbelangrijkste voor hem, vertelt Hannah, hij zegt: ‘’Al zou ik er geen droog brood mee verdienen, ik schilder door tot het bittere eind’’.


PuzelWoonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Kleurplaat


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169Vuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.