Doarpskrantsjejeseptember2016web

Page 1

EASTEREIN, septimber 2016

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Hinke Kuiper Nathalie Oliveiro

nรปmer

8

2016

Foto foarkant Monique Vellinga Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl

as by Hinke Kuiper, Hofsleane 21

Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter @easterein_frl Facebook Fraach&oanbod&sa Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl Rekkennรปmer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk Drukkerij Van der Eems

de nije bibliotheek Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar tongersdei 29 septimber


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Doarpsaginda Moandei 5 o/m sneon 10 Septimber

TV Smash tennistoernoai

Freed

9 Septimber

18.00 KF Easterein MRW Accountantsjeugdpartij

Sneon

10 Septimber

Snein

11 Septimber

12.00 KF Easterein stiperspartij

Woansdei

14 Septimber

18.00 Fuort mar los sútelaksje

Woansdei

21 Septimber

20.00 Fuort mar los toniel presintaasjejûn

Sneon Sneon

24 Septimber 24 Septimber

14.00 TV Smash slot toernoai 19.30 Oktoberfest, De Tsjerne

Snein

25 Septimber

14.30 Fûgelwacht fiskwedstriid Skippersbuorren

Snein

25 Septimber

16.00 Bluescruis Noflik Eastersnein

Snein

2 Oktober

19.30 Martinitsjerke sjongtsjinst mei Edoza

Woansdei

5 Oktober

19.00 Skoalleseize iepening keunstgersfjild

9.00

Wilhelmina âld papier

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei doarpskrante@easterein.nl

Nij redaksjelid

We hawwe Hinke Kuiper ree fûn om de redaksje te fersterken. Sy sil de taken fan Amarins oernimme. Hjir binne we tige wiis mei.


Simmer praat

Troch Yvonne en Anneke

Hjirûnder fine je wat nijsgjirrichheden dy ôfrûne moannen bard binne.

Op www.easterein.nl fine je it lêste nijs oer saken dy yn Easterein spylje. Wisten jo dat: de sporthal in nije flier krigen hat. De kleur is no blau yn plak fan grien. Jan Schurer (Vrijburg) mei syn partoer de tredde priis wûn hat op de PC yn Frentsjer. SDS no keunstgers hat. De earste trainingen binne al west. Op woansdeitejûn 5 oktober sil it offisjeel iepene wurde. Dernei om 19:00 SDS 1 tsjin SC Hearenfean A1. (ûnder de 19) mis it net en kom allegear nei it fjild. op de Wynserdyk in nije brêge stiet!

der sûnt koart in echte biblioteek yn de buorren is en wol bij de Tsjerkebourren. Je kinne der boeken bringen as liene. It is in ynisjatyf fan Greet Bouma en waard op Easterein fraach en oanbod (facebook) entûsjast ûntfongen.


de man fan de „Snypsnaren“, Jan Hiemstra, drok dwaande west is mei it nije keatsmuseum yn Frentsjer en dat it sûnt 2 septimber wer iepen is. Tiisdei oan te mei sneons fan 13.00 oant 17.00 (adres Voorstraat 76)

it yn augustus 25 jier lien wie, dat Easterein de Freule wûn hat. Mei Robert Sijbesma, Gert-Jan Hiemstra en Robert Hoekstra. It wie de 89ste Freulepartij mei 44 partoeren op de list. Bernou van der Velde 7e wurden is mei har pony Michal op it Fries Kampioenskip yn Harich. der in grientewinkel yn Easterein is. As de túnkers fan bou griente oer haw dan komt dat op in wyt tafeltsje te lizzen. Je kinne de griente dan sa meinimme. In lytse fergoeding foar de feriening wurdt tige wurdearre. It oanbod ferskilt per dei. Je moatte gewoan ris efkes sjen. Farsker, lekkerder en goedkeaper kin it hast net. Dizze túnbeane waarden ferline wike oanbean. Lekker yn de wok mei wat spekjes, in sipeltsje en wat sambal. Kom gewoan ris del!


5 oktober feestelijke opening! Het einde van de renovatie van Sportcomplex de Skoalleseize is in zicht. Vorig jaar werden de kleedboxen en het B-veld al aangepakt, afgelopen zomer is het kunstgrasveld aangelegd. Ook kwam er verlichting langs het hoofdveld waardoor er in de wintermaanden nu volop door getraind kan worden. Momenteel worden de laatste puntjes nog op de i gezet, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan een feestelijke opening van het complex. Dit zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober. Onder andere komt SC Heerenveen A1 het opnemen tegen SDS1. Zet deze datum dus maar alvast in de agenda, want dit beloofd een sportieve kraker te worden.

In nij bestjoerslid

Ús besjoer kin wol wat fersterking brûke, derom binne wy op syk nei in nij entûsjast bestjoerslid dy’t goed organisearje kin en wit fan oanpakken. Bisto dejinge dy wy sykje? Foar ynljochtingen oer it bestjoer en oare saken skilje mei Lysbeth Huitema, 06-20011962


geke

GRIENE ENERZJY

kOÖPERAASJE eASTEREIN

Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cad vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


Jeu de Boules vereniging Deun Bij Op 23 augustus organiseerde de Jeu de Boules vereniging Deun Bij voor de 18e maal het dorpen toernooi met 45 deelnemers uit Easterein, Mantgum, Bozum, Nijland en Witmarsum. Na een gezellige middag Jeu de Boules spelen, met een paar spannende partijen, was het tijd voor de Prijs uitreiking de eerste prijs ging naar de heer Klaas Haitsma uit Witmarsum De tweede en derde prijs bleven in Easterein namelijk de tweede voor mevrouw Coba Stremler en de derde voor de heer Geert Dijkstra. De vierde prijs ging eveneens naar Witmarsum, naar de heer Piet Feenstra. De vijfde en zesde prijs bleven weer in Easterein, de vijfde voor mevrouw Aly van der Heide en de zesde voor mevrouw Djoke Dijkstra De poedel prijzen waren voor de heer Thomas de Jong uit Witmarsum en mevrouw Aagje Schaafsma uit Easterein. Het was een heel gezellige en geslaagd Dorpen Toernooi en we hopen het volgend jaar weer te organiseren. Zou u het leuk vinden om ook eens kennis te maken met het Jeu de Boules? Dan bent u welkom op dinsdag middag vanaf 14.00 uur en op donderdag avond vanaf 19.00 uur. Het bestuur van de Jeu de Boules Vereniging “Deun Bij”

Daar het voor ons onmogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de vele blijken van medeleven het laatste halfjaar en na het overlijden van onze sprankelende en lieve zoon, broer, zwager en oom

JAN WILLEM LOOR Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost door de vele warme, persoonlijke brieven en condoleances die wij van U mochten ontvangen. Familie Loor


De Alde Doaze

Witte jo wa’t hjirre sa moai oan ‘t lêzen is?

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


‘De Tsjerne, altyd gesellich’

It nije ‘Tsjerne’ seizoen stiet wêr foar de doar. Fia de doarpskrite fansels it lêste nijs! Om te begjinnen wolle wy graach al ús donateurs tige tank sizze foar harren finansjele bydrage, sûnder jimme stipe wurdt it dreech de boel draaiende te hâlden. Hulde oan eltsenien! Yn it nije seizoen sille wy fansels útpakke mei ús wol bekinde musyk jûnen. We sille ús dit jier rjochtsje op nije, jonge, begjinnende bands mei talint. De Tsjerne is it plak om je talinten oan in breed publiek te presintearjen. Letter mear hjiroer. Op freed te jûn tradisjoneel it darten en biljerten. De bar is dan ek iepen. Eltsenien is wolkom! It is gesellich en mooglik wurdt der ek in kaartsje lein. De offisjele iepening sil plak fyne op sneon 24 septimber. Yn gearwurking mei de âldjierploech wurdt der yn septimber in wier oktoberfest organisearre. Dit bjusterbaarlik barren mei jo echt net misse. Oant de 24ste! Bestjoer ‘De Tsjerne’

PASSAGE EASTEREIN.

Woensdagavond 14 september 2016 in de Skoalleseize te Easterein om 19.45. De Hr.H. Louwsma uit Stiens komt ons vertellen over het weer, de atmosfeer, de satalieten, en de weersvoorspelling. Tot slot een kwis over de lezing van de avond. Iedereen is van harte welkom


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Snypsnaren

Troch Jan Hiemstra Easterein hat hjoed-de-dei twa fuotbalfjilden, wêrfan der ien simmerdeis it keatsfjild is, in grut trainingsfjild, in lyts trainingsfjild, in tennisbaan en in sporthal. Om it sa fier te krijen hat sûnder mis de oprjochting fan SDS yn 1947 bydroegen. Mar dy klup hie gjin fjild. Der waard spile op in stikje greide by de Van der Valk-pleats oan de Itenserdyk en op it Dobbelân, it stikje lân oan de reed nei De Skoalseize. Yn de greide sieten greppels en it Dobbelân wie te lyts. De Skoalseize In fuotbalklup sûnder fjild kin net. Der is yn dy tiid mar ien ynstânsje om soks te feroarjen: de tsjerkfâden fan de herfoarme tsjerke, de behearders fan huzen, pleatsen en landerijen. Soks docht ek bliken út de oantekens fan de tsjerkfâdijgearkomste fan 1947: ‘Verschillende dorpsvereenigingen vragen voor sportterrein af te staan het stuk land in huur bij H.F. Kuiper (it pleatske oan de Skippersbuorren) ter grootte van 6 pdm opgenomen in het uitbreidingsplan der gemeente en in de tweede plaats bij toestemming dit terrein voor rekening van de kerkvoogden in orde te brengen. Huurder Kuiper zou zeer gedupeerd zijn. Wanneer de gemeente te eenigertijd het land opeischt, valt er niets tegen te doen, maar het gaat thans om een besluit der kerkvoogden tot deze daad t.o. een klein landgebr. Algemeen afgewezen.’ Sportvereniging Oosterend en omstreken Om sterker te stean, wurdt yn 1948 de Sportvereniging Oosterend en omkriten oprjochte. Dit is in koepelorganisaasje fan gymnastykferiening ODI, ruterklup De Donia ‘s, fuotbalferiening VVO (letter SDS!) en keatsferiening Easterein. It ûnferwachte barde! Der kaam tastimming fan de tsjerkfâden. Boer Kuiper soe der gjin skea fan ha moatte, want de seis pûnsmiet wie sawat de helte fan syn bedriuwsgrûn. It stik dêr ’t no de sporthal stiet en ek sa ’n seis pûnsmiet grut is, koe Kuiper no fan de tsjerke pachtsje. Om dit ‘nije’ perseel te berikken moast Kuiper lykwols oer in reed dy ‘t troch de seize rûn. Al rillegau is der dan in paad om it sportfjild oanlein. De seize bleau eigendom fan de tsjerke mar koe no pachte wurde troch de Sportvereniging Oosterend en omkriten. Fan greide nei sportterrein De seize wie in bysûnder stikje lân. De opbringsten wiene oarspronklik


bestimd foar de koster fan de gruttsjerke dy ’t tagelyk skoalmaster wie. Dêrom hat it sportpark letter de namme De Skoalseize krigen. Foar de oarloch wie der al in hoekje grûn fan de seize ôfsnobbe dat grientetún foar meester Froentjes waard (it stikje dat no tusken de dyk en de klaairomte leit) en yn de oarloch barde dit noch in kear. De Dútskers fûnen gymnastyk en bûten boartsje tige wichtich en dêrom wie der yn it uterste hoekje fan it lân tsjin de feart oan, sa ’n bytsje efter it hûs fan bakkerij Dantuma (no Durkje van der Eems), in betegele pleintsje mei in sânbak oanlein.

Op dit stik greide ha wy no De Skoalseize. De feart leit noch op itselde plak. Dit is in byld fan foar de Twadde Wrâldoarloch. De maneezje Op de greide moasten in maneezje en in fuotbalfjild komme. De maneezje koe moai op it hoekje tusken Elba en de sânbak, mar de klaai moast earst wol ferfongen wurde troch sân. Wikenlang lizze der sânskippen fan it formaat skûtsjes oan de Skippersbuorrenfeart om dêr sân te lossen. Leden fan De Donia ’s ferfiere dit nei de maneezje. De bûtenste kant der ’t de hynders oer drave, wurdt ferstevige mei in sintelpaad mei sintels út it fabryk oan de Itenserdyk. De berch modder komt moai te pas. It fuotbalfjild Mei de grûn út de maneezje, knipklaai, (= oude blauwe zeeklei) wurde de


greppels ticht- en it it fjild flak makke. As dat dien is moatte de puntsjes op de i setten wurde. Dêrfoar is de wals fan de gemeente Hinnaarderadiel in probaat middel. Mei walsmasinist Pieter Yemes Hiemstra oan it stjoer giet dy der oerhinne. Dêrnei is it lân sa glêd as in spegel en kin der fuotballe wurde! Mar der is dan wol ien grut nij probleem: troch de kombinaasje knipklaai en it gewicht fan de wals waard de boppelaach wetterticht. Drainaazje It fjild wie no wol flak, mar min brûkber. Ek dit koe oplost wurde. Omstreeks 1949 wiene der hiel wat wurkleazen. Yn it ramt fan in wurkleazenprojekt waarden se oan it wurk setten en it sportterrein drainearre wurde. De wurkleazen wiene dit wurk faaks net wend. Se kamen mei de strik foar en de skuon oan op it wurk en ferstrûpten harren by Bauke de Jong yn it bûthús. Yn sluven fan sa ‘n 90 sm djip en 20 sm breed kamen de oranje drainearbuiskes te lizzen; wat turfstruisel, as in soarte spûns, deromhinne, wat takken der boppe-op om it wetter goed troch te litten en dêrnei deselde klaai dy ’t út de sluven groeven wie om it gehiel flak te meitsjen. Oanstampe mocht net al te folle, want oars soe der gjin wetter mear trochhinne wolle. It gefolch waard dat de earste jierren nei de drainaazje de gleuven hyltyd wer opfuld wurde moasten; de foarried maneezjemodder wie grut genôch. Mar it twadde gefolch fan de hiele operaasje wie dat it hast neat jûn hie. De laach boppe de buiskes liet it wetter like min troch en troch it egalisearjen waard dizze laach hyltyd tsjokker. De beamwâl Tagelyk mei it drainearjen is der troch de pleatselike fruitkweker R.R. van der Valk in beamwâl om it fjild plante. De beammen dy ’t no oan de lingtekanten fan it fjild steane, binne noch foar in part út dy tiid. It fjild is klearkommen. Yn 1950 waard it troch boargemaster Van Hout iepene en wie der as attraksje hazzewynhûnedraven efter in kuensthazze. Ik wie derby en fûn it geweldich. Letter hat it fjild ferskate kearen op ‘e nij oer de kop west en nei it oanbringen fan lagen sân en in bettere drainaazje waard it fan it fjild dêr ’t yn hjerst en winter sawat nea op spile wurde goed, ta in moai fuotbalfjild. Mar tiden hawwe tiden. SDS is hyltyd grutter wurden, de fraach nei mear kapasiteit en trainingsromte wie allinne mar op te fangen troch it fjild op ‘e nij goed ûnderhannen te nimmen. En no ’t jimme dit stikje lêze, leit der yn plak fan de poerbêste knipklaai in tige modern kuenststoffjild op ús Eastereiner grûn.


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169Pokémon Go — in nije hype ûnder jongeren Wat merke we der fan yn Easterein?

troch Yvonne van Beem

Je sjogge betiden jongeren fytsen as rinnen die mear op harren mobyl sjogge as op de dyk, de kâns is grut dat se op jacht binne. Op jacht nei Pokémon. Sûnt begjin july is it spultsje Pokémon Go beskikber yn Nederlân. Troch in app (programma op je mobile tillefoan red.) is it de bedoeling om 150 ferskillende Pokémon te fangen. Dit wie de koarte útlis. Mar hoe wurket it no krekt? Mei behelp fan in Pokéball kinne je in Pokémon fange. Dat fange slagget allinne as je yn de buert fan in Pokémon binne, de tillefoan jout dit oan troch te triljen. Je tikke earst op de Pokémon en dernei sleep je de Pokéball derhinne. Dat is it. Op it kaartsje watsto op dyn skerm sjochst, kinst sjen wêr noch mear Pokémon binne. Dan binne der ek Pokéstops. Dit binne bysûndere lokaasjes. Hjir kinne je spullen krije dy’t nedich binne yn it spul, sa as Pokéballs, as medisinen om dyn Pokémon sterker te meitsjen. Ast nammentlik wat langer spilest, kinst dyn Pokémon ek traine as fjochtsje mei oare spilers. En ek yn Easterein? It spul wurdt oer de hiele wrâld spile wêrby it betiden hielendal út de hân rint. Minsken binne hielendal yn de ban fan dy iene Pokémon en sjogge nergens mear nei. Yn stêden wurde tochten organisearre sadat minsken mei syn allen op jacht kinne. Spitich genôch is de earste deade ek al te betreuren, in man spile it spultsje yn de auto en lette net mear goed op. Yn Easterein sit der yn elts gefal in Pokémon by Van der Eems op de oprit en is de tsjerke in Pokéstop. Efter de pleats by Attema wie ek ien, alteast in pear wike lyn. It skynt dat se soms ek mar efkes op in bepaald plak binne en as je krekt die Pokémon noch haw moatte dan wolle sels de jongeren noch wol in blokje om. Mar om se alle 150 te fangen sille de jongeren dochs


fierder moatte as in blokje om. Ik woe dat ik it betocht hie. Fassinearjend fyn ik it dat dit spul sa’n sukses wurdt, wêrom dit wol en alle oare tûzenen spultsjes net? Wat makket it ferskil? Werom slacht dit oan? It sil in kombinaasje fan faktoaren wêze: de firtuele beestjes dy’t pleatst wurde yn de echte wrâld en je moatte der op út om se te fangen, wat je dan wer mei mear minsken dwaan kinne. Net gek betocht.

As je straks yn de buorren in Pokémonjager tsjin komme, freegje dan gewoan mar efkes as hy/sy hjoed al in Pokémon fongen hat as hoe it mei Pikachu giet. En as je it oandoare, gewoan de gratis app downloade en op jacht! It kin ek samar sa wêze dat der ien neist jo op de bank sit.


It Follybal sirkus is wer los. De follybal teams fan CoVoS binne sûnt 29-08 hurd oan it trenen foar it nije seizoen. CoVoS froulju 1 is promoveare nei de 3e divyzje en sille der alles oandwaan moatte om harren foar it earst op divyzje nivo hânhavenje te kinnen. De follybal kompetysje begjint wer. De 1e thúswedstriden fan de CoVoS teams die op freed te jûn spylje starte op 23-09. Foar de CoVoS teams die sneons spylje binne de 1e thúswedstriden op sneon 1-10 ek yn sporthal de Greidhoeke te Easterein. De hal is yn de fakansje perioade fersjoen fan in gloednije flier, dêre kin it dus net oan lizze. It hiele wedstriid skema en fierdere ynformaasje oer CoVoS fan sawol de kompetysje- en jeugdteams mar ek rekreatyf follybal(stiet ûnder CoVoS 7) steane op de website www.covos.nl. De 1e thuswedstriid fan CoVoS froulju 1 is sneon 1-10 om 17.00 oere.

--Uitnodiging zaterdag 24 september-Open dag mestvergister van Mts. Kuiper voor Eastereiners Wij nodigen alle Eastereiners van harte uit om op zaterdag 24 september a.s. van 13.00 tot 16.00 uur een kijkje te nemen bij onze mestvergister op de Sjaardaleane. In het kader van burendag laten wij graag aan onze ‘buren’ zien hoe de nieuwe installatie eruitziet en vertellen wij graag hoe de installatie werkt, wat de toekomst plannen zijn en hoe wij werken aan een groener milieu. Tot ziens op zaterdag 24 september! Familie Kuiper


Nieuws uit de bieb Haak maar aan Natuurlijk is er deze zomer ewoon doorgehaakt, maar vanaf nu is er elke derde maandag van de maan weer een haakcafe in de bieb. We zijn nog druk bezig met de lapjes en er zijn al verschillende dekens af voor het project “haak maar aan”. De grootste deken ter wereld gemaakt waarmee Fryslan in het guinessbook of records hoopt te komen. We kunnen nog steeds restjes garen gebruiken! Wees dus welkom op maandag 19 september vanaf twee uur tot half vier. De koffie en thee is gratis. Voeldoos de mol Wie kent niet het boek “Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat”. Daar hebben we een voeldoos bij gemaakt en natuurlijk wordt er voor de kleintjes eerst het boek voorgelezen. Dat zal leuke reacties opleveren! Kom dus op vrijdagmiddag 23 september om 15.00 uur naar de bibliotheek voor dit klassieke verhaal. Voor alle kleintjes tot en met 5 jaar. Gratis!

Coderdojo Ook Coderdojo gaat weer van start op de laatste vrijdag van de maand om 16.00 uur. Deze keer gaan we aan het werk met de 3D printer. Neem je laptopmee(of leen er eentje) en een print van je (gratis) ticket. Heb je geen laptop, neem dan contact met osn op. Wij regelen dan een laptop/computer voor je. We plaatsen na afloop een of meerdere foto’s op onze facebookpagina. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan horen we dat graag vooraf. Ga voor alle informatie naar www.coderdojo-wommels.nl en geef je op. Afscheid Dit was mijn laatste stukje van de bieb voor de Doarspkrante. Ik ga werken in Workum en Bolsward. Pieteke gaat de activiteiten van mij overnemen voor Wommels. Natuurlijk is Pieteke te bereiken in de bieb van Wommels tel.332000. Tini kleiker, senior medewerker Bibliotheken Mar en Fean


Oplossing âlde doaze: Gerlof Dijkstra

Er kan er maar één de beste zijn. Al 7 jaar! Een ATAG cv-ketel zorgt voor een warm huis en royaal warm water. Dankzij betrouwbare techniek en het hoogste rendement.

GENIETEN VAN ATAG One! ÉN BESPAREN A MET DE ZON

Nu bij ons ook verkrijgbaar met de slimme WiFi thermostaat ATAG One

+

XXL Een ATAG zonlichtsysteem voor: GRATIS WARM WATER LAGE ENERGIEREKENING

A

& ENERGIE BESPAREN EN! Er is al SU eenBS ATAG vanaf: ONTVANG IDIE cv-ketel

€ 2050,-

HOGER RENDEMENT DAN SPAARREKENING MILIEUVRIENDELIJK WAARDESTIJGING WONING Uw ATAG zonspecialist: ATAG E325EC + One

/5

OILER ECONORM 200

VOORBEELD: ZONNEB

SUBSIDIE × ACTIE “GELD TERUG”

€ 890,€ 250,-

incl. installatie!

€ 1.140,Vraag naar de voorwaarden UW VOORDE*EL

WWW.ATAGZON.NL

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG

Fabrykswei 7 • 8734 HV Easterein Telefoon 0515 -331512 • Fax 0515 - 331716 E-mail info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Kleurplaat


Hoe ist no mei – Nico Kooistra Troch Bauke de Boer

1977 Neffens my wie it rûn Kryst “77 dat we, fanút Zaandam, mei it hiele gesin Kooistra, ferhuze binne nei Easterein. Besteande út heit en mem, broers Jacob en Hans en suske Gida. En ik, Nico fansels. Ik kaam yn klasse 4 terjochte mei “mar” 4 oare jonges: Yme Hiemstra, Tjeerd Hingst, Christiaan Bergstra en Marco Bos. Fuotbal Natuerlik luts ik ek it swart-wyt tenú oan fan SDS. Spitich genôch moast ik, troch myn wurk, ôfskie nimme fan it fuotbal. Ik wenje no deunby it fuotbalfjild fan Stiens en as ik hja no jûchje hear en it farsk meane gers rûk, dan mis ik it noch hieltyd (ek de tredde helte). Skoalle Nei de legere skoalle ha ik 4 jier MAVO dien yn Wommels en dêrnei waard it de MTS yn Snits. Nei myn militêre tsjinstplicht besleat ik in bontsje yn te folje út de Veronicagids foar de plysje. Ik kaam ek noch troch de keuring en krige myn oplieding op’e plysjeskoalle yn Harns. Flikken Maastricht Tegearre mei myn frou (kinne leard op’e plysjeskoalle) ha we besletten om yn ien fan de moaiste stêden fan Nederlân wurkje te gean, nammentlik Maastricht. Spitich genôch wie de wenningneed ek dêr heech. It slagge ús noch wol om in appartemint te hieren yn België. Dus moasten we offisjeel emigrearje. We hawwe ús ek echt bij de Belgische frjemdlingetsjinst melde moatten. Nei in pear jier ha we toch mar in hús yn Geleen kocht. Leave minsken hear, dy Belgen, mar toch, it binne gjin Friezen. Werom nei Fyslân En doe wie it earste bern op komst. We krigen de mooglikheid om nei 7 jier wer werom te kommen nei it Heitelân. We kamen oan it wurk op de plysjeburo’s yn Stiens en Sint Anne. It like ús wol noflik om dan ek yn ien fan dizze doarpen te wenjen. Dat is dus Stiens wurden. Hjir wenje we dan ek alwer 16 jier. No wurkje ik fanút it buro fan Harns.


Famylje Kooistra Hoe sjocht it gesin Kooistra der no út: Neist mysels, myn frou Klazina Kooistra-De Vries, dy fan oarsprong fan it Hearrenfean komt, hawwe we in dochter, Fenna, 16 jier âld (HELP…). Mei ús soan Finn is it gesin folslein. Hy is no 12 jier.

Easterein Om’t de hiele famylje noch yn Easterein wennet (útsein Gida, sy wennet yn Wommels), komme wy hjir natuerlik noch regelmjittich. Asto dan fanút Wommels it doarp ynride komst, fiel ik my dêrom ek, nei al dy jierren, noch hieltyd thús. Dit jier mei Finn mei Stiens C1 ek tsjin SDS C1 fuotbalje. It is altyd aardich om wer werom te kommen yn ’e kantine fan SDS. Fierders folgje ik Easterein net fia sosjaal media. It nijs krij ik wol te hearren as we efkes in bakje kofje helje bij pake en beppe (en dy witte alles…).


It wurdt net aaklik...it wurdt net aaklik …it wurdt net aaklik....it wurdt net aaklik....it wurdt net aaklik…

Dus… wa doart? Meld dy oan foar de earste repetysje fan Jongereintoaniel Fuort mar los op 7 septimber 18.30 – 20.00 yn Noflik Easterein. We spylje de musical Heksen nei it boek fan Roald Dahl! Jou dy op by Akke Veldman fia: akke.veldman@ziggo.nl


De Pinne

Troch Bauke de Boer Wa binne wij? Wij zijn Wybren en Anna-Marie, afgelopen februari zijn wij op De Singel 9 in Easterein komen wonen. Wybren Wybren is opgegroeid in Spannum, hier hadden zijn ouders een boerderij. Toen Wybren zes jaar oud was, is hij met zijn ouders en zijn twee zusjes naar Denemarken verhuisd. Hier hebben zij acht jaar gewoond en hebben zij een groot boerenbedrijf opgericht. Maar uiteindelijk hebben ze toch besloten om weer terug naar Nederland te komen, eerst in Drente en vervolgens nu acht jaar in Poppenwier. Wybren is havenmeester in Grou, in de zomer is het hier erg druk en is Wybren van ‘s ochtends tot ‘s avonds in de haven van Grou te vinden. Auto’s zijn Wybren zijn grote hobby, zijn VW Passat CC staat dan ook niet vaak smerig op de oprit. Anna-Marie Ik heb tot mijn dertiende in Tzummarum gewoond en ben hierna verhuisd naar Franeker. Al van kleins af aan waren paarden mijn grote hobby. Ik ben dan nu ook vaak te vinden in Winsum, waar mijn pony bij mijn oom en tante op de boerderij staat. Voordat Wybren en ik gingen samenwonen, heb ik drie jaar op kamers gewoond in Leeuwarden. Hier volg ik de opleiding verpleegkunde aan het NHL. Momenteel werk ik bij Saxenoord in Franeker en bij het Jelgerhuis in Leeuwarden. Wij waren er al snel over uit dat we naar Easterein toe wouden, we zochten een gezellig dorp in de buurt van ons werk, onze familie en mijn pony. Dit hebben wij hier zeker gevonden!


“ Als afscheid nemen dichterbij komt” Binnen Nij Stapert (Patyna-Wommels) bespreken we thema’s. “ Als afscheid nemen dichterbij komt” is zo’n thema. Jetty Gerlofsma heeft dit thema beschreven als afstudeer project voor haar verzorgende –IG diploma. Met dit thema is Jetty succesvol afgestudeerd. Graag wil ik u meenemen in dit thema. Soms schuiven we het nadenken en praten hierover voor ons uit, “dat zien we straks wel”, ”als het eenmaal zo ver is”. Maar het is zo belangrijk om hier tijdig over na te denken en bespreekbaar te maken met u kinderen, mantelzorgers of u partner. Wanneer het dan eenmaal zover is weten uw mantelzorgers precies wat uw wensen zijn en kunnen dit overdragen aan de zorgverleners. Als afscheid nemen dichterbij komt , staat u meestal voor een onzekere tijd. Om u in deze periode zo goed mogelijk bij te kunnen staan, heeft Jetty een folder ontwikkelt waarin u kunt lezen, wat u als cliënt van Nij Stapert kunt verwachten en andersom! Twee termen die u vast wel eens hoort: Wat is palliatieve zorg? Het woord palliatief of palliatie is afkomstig van het Latijnse woord pallium, dit betekent ‘mantel’. Sint Martinus sneed zijn mantel in tweeën om het te delen met een behoeftige aan de kant van de weg. De mantel is het symbool geworden van het zorgen voor de ander, zonder zichzelf te kort te doen. Sint Martinus hield immers zelf de helft van zijn mantel. De definitie van palliatieve zorg geformuleerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): Palliatieve zorg is de continue, actieve en integrale zorg voor patiënten die niet meer reageren op curatieve behandelingen. Palliatieve zorg is gericht op controle van pijn en andere lichamelijke symptomen en psychologische, sociale en spirituele problemen. Het doel is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als voor zijn naasten. Palliatieve zorg: zorg aan zorgvragers die niet meer beter worden. De zorg is gericht op palliatie (‘verlichting’) waarbij de kwaliteit van leven centraal


staat. Palliatieve zorg is soms zeer complex omdat de zorgverlener moet inspelen op lichamelijke, psychische, spirituele en culturele behoeften. Doel van de palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor de zorgvrager. Wat is terminale zorg? Wat is terminale zorg, dit is de zorg die wij kunnen bieden wanneer uw dierbare binnen heel korte tijd zal overlijden. In de terminale zorg staan een optimale bestrijding van symptomen en ondersteuning van uw dierbare en zijn/haar familie centraal. De terminale zorg heeft tot doel de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer de tijd komt om in Nij Stapert te gaan wonen krijgt u deze folder met allerlei gerelateerde onderwerpen om eens van gedachten te wisselen en te bespreken en (wellicht) vast te leggen. Dit geeft dan duidelijkheid in wensen en mogelijkheden. Wat besproken en vastgelegd is daar hoeft u niet meer over na te denken, en kunt u loslaten. Er is binnen Nij Stapert een werkgroep actief “palliatieve zorg” actief mocht u meer informatie willen, zou u via de receptie van Nij Stapert contact kunnen zoeken met deze werkgroep. Woonzorgcentrum Nij Stapert Wommels (Patyna) Jetty Gerlofsma/Conny Reijntjes

De opbrengst van de statiegeldflessenactie bij Jumbo Wommels is € 175,80 !!! Hartelijk dank voor uw bijdrage, Gymnastiekvereniging ODI


Fiskwedstriid Fûgelwacht Easterein Op snein 25 septimber organiseart de fûgelwacht Easterein harren jierlikse fiskwedstriid. Fanôf 14.30 is eltsenien, jong en âld, lid as gjin lid, wolkom op de Skippersbourren om oant 16.00 oere te striiden foar de grutste en measte fisk. Fansels is it ek hiel leuk at der publyk by is, dus kom allegear! Tiidens en nei de wedstriid is der foar elts in hapke en in snapke en miskien giet de rikkerstûne ek wol oan. Der binne wol wat regeltsjes wer’t jimme om tinke moatte: ·

der wurdt mei 1 angel fiske;

·

der is apart stikje wer’t op snoek as snoekbears fiske wurde mei;

·

bern sûnder swimdiploma A/B meie allinich meidwaan ûnder begelieding fan in folwûksene;

·

der binne maitsen, bôlle en wjirmen om mei te fiskjen.

Oant de 25 ste Bestjoer Fûgelwacht Easterein (Jan Rinse, Gerard, Klaas, Gep, Hans en Doede)

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


Op sneon 17 septimber wurdt alwer foar de sechsde kear it swimbadterrein yn Wommels omboud tot festivalterrein. De yntree fan it Greidhoek’ Festival is wer oan de kant fan de jachthaven. It is ek mooglik om by it Tsiispakhûs nei it festival te gean. Fan dêr gean we mei syn allen op boatsjes nei it festivalterrein. De rûte ‘oer see’, yn it ramt fan ús tema ‘Ien Happy Family’. Kaarten binne fanôf ein augustus te krijen by Jumbo-Kooistra yn Wommels. De tagongspriis yn de foarferkeap is €10,-. Oan de kassa koste de kaarten €12,-. Lju fan 13 -17 en 65+ers meie foar de helte fan de priis nei binnen. Bêrn oan ‘t en mei 12 jier en fansels eltsenien dy ‘t Bob hjit mei fergees nei binnen. It festival begjint om 17.00.

De collecte van het Longfonds heeft dit jaar in Easterein €402,76 opgebracht. Een prachtig bedrag! Mocht u de collectant zijn misgelopen en wilt u alsnog doneren? Dan kunt u eenmalig LONG sms-en naar 4333 (€1,50). Namens alle collectanten hartelijk dank voor uw gift. Antje van Schepen

landrover landrover en en 4 x4 specialist 4 x4 specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M f de Dan ben je bij ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. en ge fessionele en ze , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pro gitaar, drums, zang rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of uziekschoolfri m t@ ri er g / 8 7 5 1 06 184 2

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

Nieuw Seizoen

In september begint ook voor het kerkenwerk een nieuw seizoen. Als het goed is krijgt u eind deze maand een boekje in de bus met daarin alle activiteiten die op stapel staan. Het boekje komt in heel het dorp, dus niet alleen bij onze eigen leden. Er staat ook genoeg in dat voor leden zowel als niet-leden interessant kan zijn. Het aanbod varieert van gespreksgroep tot viltgroep en van zingen in een koor tot het beklimmen van de toren. We nodigen u hartelijk uit om het eens rustig door te bladeren. Als er iets bij zit wat u aanspreekt bent u van harte welkom!

Startzondag

De Startzondag wordt dit jaar door onze diakenen verzorgd. We volgen daarbij het landelijk thema: “Deel je leven�. We werken dit uit met een kort programma dat begint met het delen van koffie en eindigt met het delen van soep en brood. En daar tussendoor delen we ons gebed, een activiteit en een enkele mooie gedachte: letterlijk warmlopen voor het nieuwe seizoen. De opzet in het kort: zondag 25 september in de Martinitsjerke - 10.00 uur: koffie met iets lekkers - 10.30 uur: morgengebed - 11.15 uur: activiteit (naar keuze: wandeling of spel) - 12.00 uur: eenvoudige lunch Aanmelden is niet nodig. ds. Riemer Praamsma


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Wilhelminanijs De fekânsjes binne wer om, alles start sa stadichoan wer op sa ek wij. Moandei 29 augustus binne we begongen mei in geselliche BBQ bij ien fan ús leden thús yn’e tún it wie prachtich waar dus dat troffen we. Moandei 5 septimber starte we dan wer mei muzyk meitsjen yn de Skoalleseize. Der stiet dit jier in soad te gebeuren, ú. o. donateurskonsert, konsert mei Greidebrass en yn july 2017 meidwaan oan it WMC yn Kerkrade, wij hâlde jim op’e hichte wanneer wat weze sil. We komme yn’e wike fan 19 septimber bij de doarren lans foar ús jierlikse Pipermuntsje-aksje. Oan’t sjen, Korps Wilhelmina

Nijs fan Fuort Mar Los: Woansdei 21 septimber om 20.00 oere is de presintaasjejûn fan Fuort Mar Los yn Noflik Easterein. Elk dy’t nocht hat oan toanielspyljen kin hjirby oanwêzich wêze. Regisseur Sybe van der Ploeg jout útlis oer it stik en besjocht hoefolle minsken der beskikber binne foar in rol. Yn in letter stadium wurde de rollen offisjeel bekend makke. Liket it dy leuk om ek ris te spyljen? Dan bist uteraard fan herte wolkom op 21 septimber! In nije útdaging is altyd nijsgjirrich en it is leuk om mei in groep minsken in moaie foarstelling del te setten. Nije spilers binne dus fan herte wolkom! Wa’t dizze jûn net kin mar dochs meidwaan wol, kin him/har opjaan by ús skriuwster Baukje Stavinga: 0613105470 / info@letterfretter.nl Bestjoer Fuort Mar Los


BERN EN SPORT

Troch Anneke van Beem It keatsseizoen is hast foarbij. Ik stelde Marije en Nienke Zijlstra wat fragen. Hoefolle jier sitte jimme al op keatsen? Marije: ik zit vier jaar op kaatsen, ik ben kabouter en nu pupil. Nienke: ik zit drie jaar op kaatsen en ik ben nu een welp. Wat fine jimme der sa leuk oan? Marije: Ik vind kaatskamp heel erg leuk en wedstrijd- en nachtkaatsen. Dat is de laatste wedstrijd. Kaatstrainen op donderdag is ook erg leuk. Nienke: Nachtkaatsen en spelletjes, kaatskamp en wedstrijden. Hoe is dit seizoen gongen? Marije: Ik heb twee kransen gewonnen. Nienke: Ik heb dit jaar één prijs gewonnen. Een tweede prijs. Wat is jimme funksje yn it fjild? Marije: Opslaan vind ik het leukst, maar ik moet ook wel eens in het perk. Nienke: Perk vind ik het leukst. Gean jimme ek wol ris fuort te keatsen? Marije: Ik bin twa kear fuort west te keatsen. Nienke: Ik bin ien kear fuort west te keatsen. Dogge jimme ek noch oan oare sporten? Marije: Volleybal. Nienke: Volleybal. Ik heb eerst 1,5 jaar op voetbal gezeten, dat vond ik wel leuk, maar ik was enige meisje, dat was jammer. Ponyride wol ik ek wol graach. Wolle jimme self noch wat fertelle? Marije: We binne fjouwer wiken op fakânsje west mei heit en noch mei mem. De lêste wiken ha we net mear keatst. No geane we wer fierder mei volleybal. Sil no noch probearje om mei it nachtkeatsen in krâns te winnen. Nienke: En ik ek! Dames bedankt!!


NIEUW!!! Maandelijks inloop half uurtje bij het dorpsbelang Hald Faesje Heeft u een onderwerp, dingetje of vraag voor het dorpsbelang? Of is er een dringende zaak die u wilt bespreken? Kom dan 22 september om 20.00 naar de Skoalleseize. Daar zitten dorpsbelang Hald Faesje en deze keer ook Stipepunt Easterein klaar om met u in gesprek te gaan. Verder: Na een aantal jaren van stilte op de Open Monumentendag in de gemeente Littenseradiel zal dit jaar de vlag van de St. Open Monumentendag op 10 sept. as. wapperen bij diverse monumenten, kerken, karakteristieke gebouwen en objecten met een historische betekenis in de gemeente Littenseradiel. Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje; tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het je om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro voor het project! Kern met Pit opent deuren Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Ben je binnen? Dan opent dat deuren bij gemeenten en andere organisaties. Verder staan wij het hele jaar voor je klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk. Daarnaast kun je meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten!


Gratis advies van Arcadis Nog een voordeel om mee te doen: als je bijvoorbeeld een (bouw)technische vraag hebt, dan krijg je gratis advies van ingenieursbureau Arcadis.

Informatieavond VluchtelingWerk: vrijwilligers in Easterein e.o. gezocht! Woensdag 21 september is er een informatie avond van vluchtelingenwerk over de statushouders die onlangs in ons dorp zijn komen wonen. Het is in de Skoalleseize en begint om 19.30. Op deze avond komt Anna Riemersma, teamleider VluchtelingenWerk in Sneek vertellen over de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die in de gemeente Littenseradiel komen wonen. Zij zal vertellen over de moeilijkheden die zij tegenkomen, maar ook over de successen die geboekt worden. Dit wordt verteld aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de eigen ervaring als maatschappelijk begeleider. Vluchtelingen hebben vaak geen eigen netwerk. Alles is nieuw: woonomgeving, maatschappij, buren, taal, regelgeving en een eindeloze reeks in te vullen formulieren. Er zijn weinig landgenoten bij wie men de kunst kan afkijken. Daarbij komt, na de eerste vreugde om de verleende verblijfsvergunning, de zorg om familieleden en vrienden die achterbleven. Ondertussen moet men ‘inburgeren’; een nieuwe taal leren en de weg vinden in de Nederlandse maatschappij. Hierbij biedt VluchtelingenWerk hulp in de vorm van maatschappelijke begeleiding. Deze maatschappelijke begeleiding begint met praktisch advies bij de inrichting van het huis, het regelen van noodzakelijke voorzieningen als energie, ziekenfonds, kinderopvang, huisarts, enz. Een belangrijk deel van de begeleiding is, naast praktische adviezen en het op orde brengen/houden van het huishoudboekje, ook het regelmatig bezoeken van de mensen en de tijd daarvoor nemen. Contact maken, zodat er een vertrouwensrelatie ontstaat en men van elkaar kan leren hoe de zaken in verschillende culturen geregeld worden. Heeft u interesse in of vragen over het doen van de maatschappelijke begeleiding, dan bent u van harte welkom op deze avond.


Dit is dyn jier!

Troch Nathalie Oliveiro Wat wie it in leuke simmer! Fan gesellichheid mei freonen en famylje oant in fantastysk moaie brulloft yn it suden fan Spanje. En sa, oan it ein fan de fakânsje, wie ik noch efkes oan it skeelerjen mei myn neefke en nichtsje. Reahús op en del en dêr heart wis in wedstrydsje by. It gong lekker, Noé fan fiif lei natuerlik foar. En doe ynienen gong it samar mis. Foar’t ik it wist leine wy beide op de grûn. Au. Somtiden lit it libben ús stroffelje en lizze we dêr, ûnderút. Drekst opstean slagget net altiten, bliuwe dêr’t je binne, kin dan wolris it ferstannichste wêze. No wie ik net fan doel dit jier te begjinnen mei deprimearjende praat, mar de realiteit is dat we allegear tsjinslach krije, betiid as let. Hoe’t wy dêr mei omgean, dát bepaald no krekt wa’t wy as persoan binne as wurde. It moaie is dat we as minsk de mooglikheid hawwe te groeien en dat we eltse dei de kâns krije opnij te begjinnen. Om hjirby te helpen, en om it libben te fieren, hawwe ik in oantal tips (út myn nije Mr. Wonderful aginda)! 1. Akseptearje dyn flaters (sûnder al te folle drama) en fier al dyn oerwinningen 2. Laitsje it libben ta en it libben sil wer werom laitsje 3. Sliep tenminsten acht oere op in dei. Sil dy goed dwaan! 4. Skylje dyn freonen en organisearje in feest 5. Stjoer in kaart nei in fiere freon 6. Strui smoarns wat kakaopoeder oer dyn kofje 7. Jou in dikke krûp oan in persoan yn de buert 8. Efterfolgje dyn dreamen. Atst se net wiermakkest, hast yn elts gefal oan sport dien 9. Sjong op dyn lûdst mei dyn favorite ferske mei 10. Wês altiten tankber De simmer is west, in nije perioade kaam. Groei en stean net stil. Foarútgong is foarútgong, lyts as grut. En dit? Dit is dyn jier! Meitsje der it alderbêste fan!drive

We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN / BOLSWARD


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.