Doarpskrantsje novimber 2016

Page 1

EASTEREIN, novimber 2016

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


ZĞĚĂŬƐũĞ ŶŶĞŬĞ ǀĂŶ ĞĞŵ zǀŽŶŶĞ ǀĂŶ ĞĞŵ ĂƵŬĞ ĚĞ ŽĞƌ ůŝƐĂďĞƚŚ ƌĞĞƵǁƐŵĂ ,ŝŶŬĞ <ƵŝƉĞƌ EĂƚŚĂůŝĞ KůŝǀĞŝƌŽ &ŽƚŽ ĨŽĂƌŬĂŶƚ tŝůůLJ ^LJďĞƐŵĂ <ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů

Kolofon nûmer

10

2016

ĂƐ ďLJ ,ŝŶŬĞ <ƵŝƉĞƌ͕ ,ŽĨƐůĞĂŶĞ Ϯϭ

<ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐǁĞďƐŝƚĞ ŝŶĨŽΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů dǁŝƚƚĞƌ ΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶͺĨƌů &ĂĐĞŬ &ƌĂĂĐŚΘŽĂŶďŽĚΘƐĂ ĚǀĞƌƚŝŶƐũĞ͍ Ŷŝŵ ĚĂŶ ŬŽŶƚĂŬƚ ŽƉ ŵĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ZĞŬŬĞŶŶƸŵĞƌ͗ E>ϳϬZ KϬϯϰϵϱϬϭϳϮϲ Ƶ͘Ĩ͘Ĩ͘ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ WƌŝŶƚǁƵƌŬ ƌƵŬŬĞƌŝũ sĂŶ ĚĞƌ ĞŵƐ

<ŽƉLJ

ĨŽĂƌ ŝƚ ĨŽůŐĞŶĚĞ ŬƌĂŶƚƐũĞ ŐƌĂĂĐŚ ŽĂŶůĞǀĞƌũĞ ĨŽĂƌ ƚŽŶŐĞƌƐĚĞŝ Ϯϰ ŶŽǀŝŵďĞƌ


K ZW^ '/E

^ŶĞŽŶ ϱ ŶŽǀŝŵďĞƌ KƉũĂĂŶ ^ƉƸŬĞŶƚŽĐŚƚ ŽsŽƐ ^ ϭ Ͳ ͘ ͘^͘ ^ ϭ ŽsŽƐ ,^ ϭ – s Ͳ ĞƵƐϮ< ,^ ϭ ŽŶĂƚĞƵƌƐŬŽŶƐĞƌƚ tŝůŚĞůŵŝŶĂ ϳΘϴ WĂƌƚLJ ;ĨŽĂƌ ŐƌŽĞƉ ϳ ĞŶ ϴͿ ĂŶĚũƸŶ ŵĞŝ :ĞůůĞ ͘ Θ DĞůƌŽƐĞ DŽĂŶĚĞŝ ϳ ŶŽǀŝŵďĞƌ ^ƚƵĚnjũĞĚĞŝ WĞƌƐŽŶŝĞů Ğ &ŽĂƌĞŬĞƌ 'ƌŽĨǀƵŝů ;ǁŽů ŽĂŶŵĞůĚĞͿ

ŝŶĨŽΛĚĞƚƐũĞƌŶĞ͘Ŷů ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ DĂƌƚŝŶŝƚƐũĞƌŬĞ Ğ dƐũĞƌŶĞ <ĂĨĞĞ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

tŽĂŶƐĚĞŝ ϵ ŶŽǀŝŵďĞƌ >ĞĚĞŶŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ ǀ͘ǀ͘ ^ ^

ĞƌŶ ďŝŶŶĞ Ĩƌŝũ dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ ĞƌŶ ďŝŶŶĞ Ĩƌŝũ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϭϬ ŶŽǀŝŵďĞƌ <ƌĞĂ <ĂĨĞĞ

dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ

^ŶĞŽŶ ϭϮ ŶŽǀŝŵďĞƌ ůĚ ƉĂƉŝĞƌ ^ ^ ϭ Ͳ EK< ϭ ^ƉƸŬĞŶƚŽĐŚƚ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ DĂƌƚŝŶŝ dƐũĞƌŬĞ

tŽĂŶƐĚĞŝ ϭϲ ŶŽǀŝŵďĞƌ EŝũũŝĞƌƐďLJŝĞŶŬŽŵƐƚ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ ^ŶĞŽŶ ϭϵ ŶŽǀŝŵďĞƌ zŶƚŽĐŚƚ ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ ŽsŽƐ ^ ϭ Ͳ >ĞĞǀŽĐ ^ ϭ ŽsŽƐ ,^ ϭ Ͳ >ĞĞǀŽĐ ,^ ϭ dƌŝďƵƚĞ ďĂŶĚ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ^ŬŝƉƉĞƌƐďƵŽƌƌĞŶ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ <ĂĨĠ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

dŝŝƐĚĞŝ ϴ ŶŽǀŝŵďĞƌ ^ƚƵĚnjũĞĚĞŝ WĞƌƐŽŶŝĞů Ğ &ŽĂƌĞŬĞƌ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

ϭϵ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ ϮϮ͘ϬϬ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

Ϭϳ͘ϬϬ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

ϮϬ͘ϬϬ ϭϵ͘ϬϬ Ϭϵ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϬ ϭϵ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϭϯ͘ϯϬ ϭϵ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϬ ϮϮ͘ϬϬ


K ZW^ '/E

DŽĂŶĚĞŝ Ϯϭ ŶŽǀŝŵďĞƌ ^ŶŽĞŝͲƀĨĨĂů ;ǁŽů ŽĂŶŵĞůĚĞͿ tŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϯ ŶŽǀŝŵďĞƌ <ŽƉŝũ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ ^/D Z Ğ WĂƐƐĂŐĞ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ Ϯϰ ŶŽǀŝŵďĞƌ /ŶůŽŽƉͲŚĂůĨͲƵƵƌƚũĞ ĚŽƌƉƐďĞůĂŶŐ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ Ϯϰ ŶŽǀŝŵďĞƌ <ƌĞĂ <ĂĨĞĞ ^ŶĞŽŶ Ϯϲ ŶŽǀŝŵďĞƌ ŽsŽƐ ^ ϭ Ͳ OPM H’veen DS 1 ŽsŽƐ ,^ ϭ Ͳ KWD ,ĞĞƌĞŶǀĞĞŶ ,^Ϯ ĂŶĚũƸŶ ŵĞŝ WĂƉĂ ŝ 'ƌĂnjnjŝ

dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ

^ŶĞŝŶ Ϯϳ ŶŽǀŝŵďĞƌ ůƵĞƐĐƌƵŝƐĞ ĂƐƚĞƌƐŶĞŝŶ '' Θ ƚŚĞ ƌƵŝƐĞƌƐ &ƌĞĞĚ Ϯ ĚĞƐŝŵďĞƌ ĞƌŶĞĚŝƐŬŽ ;ŐƌŽĞƉ ϭ Žͬŵ ϲͿ

<ĂĨĞĞ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

^ŶĞŽŶ ϯ ĚĞƐŝŵďĞƌ ^ ^ ϭ Ͳ ^sD DĂƌŬŶĞƐƐĞ ϭ ŽsŽƐ ^ ϭ Ͳ K^< ^ ϭ ŽsŽƐ ,^ ϭ Ͳ Ğ WůĂŬŬĞƌƐ ,^ ϭ

<ĂĨĞĞ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

Ğ dƐũĞƌŶĞ

,Ă ũŽ ŶŽĐŚ ŝŶ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ĨŽĂƌ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ͍ ^ƚũŽĞƌ ŝŶ ĞͲŵĂŝů ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů

Ϭϳ͘ϬϬ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

ϭϵ͘ϯϬ ϮϬ͘ϬϬ ϭϵ͘ϬϬ ϭϵ͘ϬϬ ϭϵ͘ϬϬ ϮϮ͘ϬϬ ϭϲ͘ϬϬ ϭϵ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϬ ϭϳ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϬ


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


ŝďůŝŽƚŚĞĞŬŶŝĞƵǁƐ ǀĂŶƵŝƚ tŽŵŵĞůƐ

Heeft u het boek gelezen ‘Jij zegt het’ van ŽŶŶŝĞ WĂůŵĞŶ͍ ĂŶ ďĞŶƚ Ƶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ ŽƉ ĚĞ ďŽĞŬďĞƐƉƌĞŬŝŶŐ ŽƉ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϬ ŶŽǀĞŵďĞƌ Žŵ ϮϬ͘ϬϬ ƵƵƌ͘ ǀĞŶ ĂĂŶŐĞǀĞŶ ĚĂƚ Ƶ ŵĞĞ ǁŝůƚ ƉƌĂƚĞŶ ŝƐ ƉƌĞƚƚŝŐ͘ ĞŶ ǁĞĞŬ ůĂƚĞƌ ŽƉ ϭϳ ŶŽǀĞŵďĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞ ĐƌĞĂƚŝĞǀĞůŝŶŐĞŶ ŽŶĚĞƌ Ƶ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŵĞƚ ǀŝůƚ͘ ^ĂŵĞŶ ŵĞƚ ^ũŽƵŬũĞ EĂƵƚĂ ĞĞŶ ďŽĞŬͲ ŽĨ ŝͲƉĂĚŽŵƐůĂŐ ŵĂŬĞŶ͘ sŽŽƌ ĞĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ ŽŵƐůĂŐ ƉĂƐƐĞŶĚ ďŝũ ũĞ ďŽĞŬͬĚĂŐďŽĞŬͬďŝũďĞůƚũĞ͘ KƉŐĞǀĞŶ ŝƐ ǀĞƌƉůŝĐŚƚ ǁĂŶƚ Ğƌ ŬƵŶŶĞŶ ŵĂdžŝŵĂĂů ϭϬ ƉĞƌƐŽŶĞŶ ŵĞĞĚŽĞŶ͘ Ğ ŬŽƐƚĞŶ njŝũŶ ǀŽŽƌ ůĞĚĞŶ €7,50 en nietͲleden €10,00. Eerst nog even lid worden op de avond zelf is ŵŽŐĞůŝũŬ͘ ĞnjĞ ĂǀŽŶĚ ďĞŐŝŶƚ Žŵ ϭϵ͘ϯϬ ĞŶ ŝƐ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ Žŵ ϮϮ͘ϬϬ ƵƵƌ͘ KƉŐĞǀĞŶ ŬĂŶ ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ ;ƚĞů͘ ϯϯϮϬϬϬͿ ŽĨ ĂĂŶ ĚĞ ďĂůŝĞ ƚŝũĚĞŶƐ ŽƉĞŶŝŶŐƐƵƌĞŶ͘ ĂƚĞƌĚĂŐ ϭϮ ŶŽǀĞŵďĞƌ ŝƐ ĚĞ ďŝĞď ĂĂŶǁĞnjŝŐ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ĂŐ ǀĂŶ ĚĞ DĂŶƚĞůnjŽƌŐ ϭϯ͘ϬϬ – ϭϲ͘ϬϬ ƵƵƌ ŝŶ /ƚ dƌŽĐŚƉĂĂĚ ŵĞƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ŽǀĞƌ Ž͘Ă͘ ŝďůŝŽƚŚĞĞŬ ĂĂŶ ,ƵŝƐ͘ DĂĂŶĚĂŐ Ϯϭ ŶŽǀĞŵďĞƌ ŝƐ Ğƌ ǁĞĞƌ ,ĂĂŬ ŵĂĂƌ ĂŶ ĞŶ ǀƌŝũĚĂŐ Ϯϱ ŶŽǀĞŵďĞƌ ŽĚĞƌĚŽũŽ ǀŽŽƌ ĚĞ ũĞƵŐĚ͘ WŽƉƉĞŶƚŚĞĂƚĞƌ /ŶŬŝƉŝŶŬŝ ŬŽŵƚ ŵĂĂŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐ Ϯϴ ŶŽǀĞŵďĞƌ Žŵ ϭϰ͘ϯϬ ƵƵƌ ŵĞƚ ĚĞ ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐ ;ϯͲ7 jaar). Kosten leden €2,00 en nietͲůĞĚĞŶ €4,00. KƉ ϭϰ ĚĞĐĞŵďĞƌ ĚĞĐĞŵďĞƌ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŶĞƚ ĂůƐ ǀŽƌŝŐ ũĂĂƌ ĞĞŶ ǁŝŶƚĞƌĨĂŝƌ͘ sŽŽƌ ĚĞnjĞ ĨĂŝƌ njŽĞŬĞŶ ǁĞ ŶŽŐ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ŚŽďďLJŝƐƚĞŶ ĚŝĞ ŽŽŬ ǁĞů ǁĂƚ ǁŝůůĞŶ ǀĞƌŬŽƉĞŶ ǀĂŶ ĚĞ njĂŬĞŶͬŬŶƵƚƐĞůƐ ĚŝĞ njĞ ŵĂŬĞŶ͘ /ŶĨŽ ĞŶͬŽĨ ŽƉŐĞǀĞŶ ŐƌĂĂŐ ďŝũ WŝĞƚĞŬĞ ŝŶ ĚĞ ďŝĞď ŽƉ ǁŽĞŶƐĚĂŐ ĞŶ ǀƌŝũĚĂŐ͘

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


De Pinne Even voorstellen Als nieuwe bewoners van Easterein willen we ons graag voorstellen. Kobus Nauta is geboren in Uitwellingerga, Oppenhuizen 1947 en ik, Emkje S. de Vries, in Idzega nabij Oudega (W) 1948. We zijn veehouder geworden in 1972 op een middelgroot bedrijf van mijn ouders. En hebben er met veel plezier gewoond en gewerkt. Tot 1992, toen we te horen kregen, dat de staat 10 Ha. grond van ons ging opeisen vanwege de otter die uitgezet ging worden. Een hele schrik. Maar door de Ruilverkaveling konden we verplaatst worden. In 1994 op naar Itens waar we een ligbox met woonhuis etc. hebben gebouwd. De vier kinderen gingen mee. En vonden naderhand hun plek elders. Onze jongste zoon heeft het bedrijf overgenomen. Maar ze komen nog vaak even bij ons in Easterein. In Mei 2015 zijn we verhuist. We vonden een plek op de Populiere leane 7. Door de buurt zijn we heel goed ontvangen, en daar zijn we erg blij mee. Onze hobby`s Kobus is graag op het water en daarom is er een bootje gekocht, wat mooi achter het huis kan liggen. Verder hebben we twee Friese Paarden, en natuurlijk het mennen. Maar dat gaat via menlessen in de Manege in Joure. Met in de zomer ĂŠĂŠn of twee buiten ritten. En op de fiets bij goed weer naar de boerderij, waar toch je levenswerk ligt. Nu samen met Sybren. Mijn Hobby`s, dat zijn er nogal wat. Zoals borduren en schilderen, dit 1 keer in de week op cursus in Sneek. En natuurlijk lezen, puzzelen, zingen. De Passage, waar ik al heel lang lid ben. Ook de gymclub kent mij al lang als lid. En dat maakt dat ik al heel wat dames in Easterein ken. Verder samen op de fiets door Friesland op mooie zomerdagen. We hopen nog lang in dit mooie huis te mogen wonen, om samen oud te worden. Met vriendelijke groet van de Familie Kobus en Emkje Nauta

landrover landrover en en 4 x4 specialist 4 x4 specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


tŽůŬŽŵ ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ

DƵnjLJŬ ŵƵnjLJŬ ƐĞŝƚ ƐŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ Ăƚ ĨLJŶƚ Ğƌ ŵŽĂŝ͕ Ăů ĚĂƚ ŐĞƌĂĂƐ

^ŽĞ ĚĞƌ Ăů ŽƉ ĚĞ ďŽĂƚ ǁġnjĞ͍ Ğ ŽĂŶŬŽŵƐƚ LJŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ ŬŝƐƚ Śũŝƌ ĂůĨġƐƚ ůġnjĞ͊

KƉ ŝŶ ƐŶĞŽŶ ŝƐ ŝƚ ŽƉ ĚĞ ŬĂĚĞ ŶĞƚ Ɛƚŝů ĂŶ ŝƐ ŝƚ ŬŽƌƉƐ Ěġƌ͕ ĚLJ ƐƉLJůũĞ Ɛŝů tLJ ŬŝŶŶĞ Ěġƌ ŐƌŝĨ ǁŽů ǁĂƚ ďLJ ƐũŽŶŐĞ ĂŶ Ɛŝů ǁLJ ƐũĞŶ Ăƚ ƐŝŶƚ ĞŶ ƐLJŶ ƉŝƚĞŶ ŬŽŵŵĞ͊ <Žŵ ĚĞƌ ďLJ͕ ŬŽŵ ĚĞƌ ďLJ ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ ƚĂ ƐũŽŶŐĞ LJŶ ŝŶ ůĂŶŐĞ ƌŝũ ϭϵ ŶŽǀŝŵďĞƌ ŝƐ ŝƚ ƐĂ ĨŝĞƌ ĂŶ ŬŽŵŵĞ ƐĞ ŽĂŶ Žŵ ϭϯ͘ϯϬ ŽĞƌĞ ŽƉ’e ^ŬŝƉƉĞƌƐďƵŽƌƌĞŶ͕ ĞĐŚƚ ǁŝĞƌ͊ DĞŝ ƷƐ ĂůůĞŶ ƐŝůůĞ ǁLJ ŝƚ ĚŽĂƌƉ ƚƌŽĐŚ ƌŝŶŶĞ Ŷ ŵĞŝƐƚ ĞŬ ŶŽĐŚ ŝŶ ĞŬƐƚƌĂ ƐŬŽĞĐŚ ŵĞŝ ŶŝŵŵĞ tĂŶƚ ƐŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ ŚĂƚ ƐĞŝŶ :ŝŵ ŵĞŝĞ ƐĞ ŽƉƐĞƚƚĞ LJŶ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͊


Dea aas fiskwedstriid fûgelwacht Easterein Snein 23 oktober organisearre de fûgelwacht Easterein harren dea aas fiskwedstriid foar leden, net leden, fiskers as net fisker. By it dea aas fiskjen mei der net mei in plug, chat as oar kuenstmateriaal fiske wurde allinnich mei in dea fiskje. In goeie 20 man yn 6 teams kamen hjir op ôf. Om 10.15 oere waard der lotte op hokker plak in team fiskje mocht. Dit koe fariearje fan de binnenstêd fan Snits, it wetter tusken Winsum en Easterlittens, Wommels-Easterein, Itens-Britswert, Boazum as Tirns. Nei’t elk team syn lotsje lutsen hie gong elk op paad om it moaie stekje op te sykjen. It waar wie goed, it wetter wie net te swier, de wille wie der mar om no te sizzen dat de snoeken der ek nocht oan hiene.

Om 11.15 oere krige elk in melding op de whatsapp. Gerard hie de earste fongen by de brêge fan Tirns mar op de ien of oare manier fertrouwe je dat by Gerard nea. It soe sa mar wêze kinne dat it in âlde foto oanbelanget. Hawar, Paul befêstige de bút dus de kop wie der ôf. Oant 15.10 oere krige elk de meast ûnsinnige appkes binnen dy’t in minske mar krije kin en doe kaam der in foto fan Johannes binnen. Dêr stie Gerard wer mei in snoekje fan 60 cm. Gerard hie no de grutste en de measte snoeken. Noch oardel oere dus


noch efkes ús bêst dwaan. Pipe-piep. Wer it team Van Asselt. Paul mei in snoekje fan 58. Hat team Van Asselt in fisktinte yn Tirns stean of sa? Om 16.20 oere noch in berjocht fan René. Marco mei in snoekje fan in goeie 58 cm.

Om 16.30 oere wie it tiid om nei de skuorre fan Johannes foar it neipetear, swetsferhalen, snert en spek op brea. Neidat ús foarsitter yn oplieding de prizen útrikt hie gong elk wer moai op tiid nei hús.

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Snypsnaren

(troch Jan Hiemstra)

Aldersielen, Alderheljen, Herfoarmingsdei Op tsjerkhôven by Roomske tsjerken is it op de 2de novimber faaks in blommesee fan wite krysanten. It is dan Aldersielen, de betinkingsdei fan de sielen fan de ferstoarnen. Dizze dei folget op Alderheljen, de feestdei ta eare fan de hilligen. Dizze feestdagen waarden yn Easterein sûnt 1580 net mear fierd. Wat wol betocht waard wie op 31 oktober Herfoarmingsdei, de betinking fan de Herfoarming yn 1517. Op dy dei, foarôfgeande oan de twa belangrike Roomske heechtiidsdagen spikere Maarten Luther syn 95-stellingen op de doar fan de slotkapel te Wittenberg. It wie it Face Book fan dy tiid. De dea Sûnt de Herfoarming waard minder omtinken jûn oan it betinken fan de sielen fan de ferstoarnen. Dochs foarme de ‘dea’ in belangryk ûnderdiel yn de doarpsmienskip. Yn it doarp waard der hiel ferskillend oer praat; yn guon húshâldingen hiel temûk, yn oare húshâldingen wat iepener. Mar ien kear yn it jier hiene de measte húshâlding der mei te krijen as de kontribúsje foar de begraffenisferiening ‘De laatste eer’ betelle wurde moast. Ut de kontribúsje waarden boade, kloklieders, dragers en de Ald Skoalle betelle. De boade By de begraffenisferiening spile de boade in belangrike rol. It wie de man dy ’t as der ien stoar alles regelje moast. Direkt nei it ferstjerren begûn syn wurk. Om 1950 hinne die Roel Wildschut ‘âlde Roel’ dit. Roel wie koster fan de grifformearde tsjerke; it boadewurk die er derby krekt as oare putsjes sa it byhâlde fan dokters tún. Roel wie in doarpstype. Hy hie op âldere leeftiid it fytsen leard. Dat koene je letter altyd noch sjen, want soksoarte manlju hiene oan de as fan it eftertsjil in izeren útsteksel. Dêr waar de iene foet opsetten wylst der mei de oare (krekt as by de autopet) ôfsetten waard om dêrnei de oare skonk oer it sadel te slingerjen. De wurksumheden Sadree ‘t dokter de dea fêststeld hie moasten hiel wat minsken op ‘e hichte brocht wurde. De earsten dy ’t komme moasten wiene de beklaaiers om it lyk te waskjen en oan te klaaien. De measte minsken hiene de (kreaze) begraffenisklean yn de kast lizzen. Soks moast binnen inkelde oeren barre want de lykstivens makke it omskot ûnbeweegber. Manlju waarden troch manlju, froulju troch froulju beklaaid. Roel moast ûndertusken mei it bewiis fan ferstjerren nei it gemeentehûs om oanjefte te dwaan.


Kloklieders en kistemakker De kloklieders moasten ek sa gau as mooglik berjocht ha, want de deade moast de moarns nei it ferstjerren belet wurde. (Yn de kommende Snypsaren sil ik it oer it kloklieden ha.) Ek de timmerman moast oan it wurk. It lyk waard opmetten en de kiste waard op maat makke. As jonkje ha ik ferskate kearen by timmerman Arend Leeman yn de timmerwinkel west, dy ’t dan dwaande wie mei sa ’n kiste. It waard in wythouten kiste mei in deksel mei in lûk der yn. Yn dat lûk kaam tydlik in stik glês. It gesicht fan de ferstoarne bleau dan salang as dy opbiere lei, sichtber. It wite hout waard swart ferve. It leedoansizzen Troch it lieden fan de klokken wisten de minsken yn it doarp dat der ien stoarn wie, mar wa wie faaks noch net bekend. Dêrom gong Roel yn fol ornaat: de hege swarte hoed op en fierders hielendal yn it swart útsein it wite boesgroentsje (=overhemd) lâns alle doarren yn it doarp. Dêr waard yn it Nederlânsk troch Roel oankundige: ‘De nagelaten betrekkingen laten met leedwezen bekend maken het overlijden van hunne geliefde (namme) in den ouderdom van (leeftiid) jaar. De begrafenis is vastgesteld op (dei) middag om half twee in de Oude School.’ De oankundiging bûtenút waard troch Hilbrand Brandsma dien. Hy gong der op de fyts op út, mar wol kreas yn it swart, soms mei de learzens oan. Hilbrand moast as grêfdoller ek noch yn it spier, want it grêf waard mei de hân groeven. Soms kaam der in advertinsje yn de krante en waarden der roubrieven yn sluven mei in swarte râne ferstjoerd. Gelokkich hiene wie Van der Eems en in postkantoar yn it doarp. Telefoan hie noch mar in inkeling. Foar minsken út ús digitale tiidrek is it net te begripen hoefolle muoite it koste nijs oan oaren witte te litten. Opbierjen It lyk moast oan ’t it momint fan de begraffenis in plakje ha. Meastal wie dit thús. Hiene de minsken in ekstra keamer dan koe soks, mar yn de measte Eastereiner húskes levere soks in probleem op. De kiste waard op skammels yn de keamer set en dat wie mei de gong faaks de iennige romte yn it hûs. De bedsteden yn de wenkeamer moasten ‘gewoan’ brûkt wurde en yn de gong waard libbe. As teken fan rou waard de spegel yn de keamer omkeard, waarden de oergerdinen sletten en droegen guon minsken swarte klean. De begraffenis Op de dei fan in begraffenis hearske der faaks in bysûndere sfear yn it doarp. By de begraffenis fanút de Ald Skoalle waarden de bern meastal wat earder yn skoalle helle om ‘t op itselde plein it lyk oankaam. De measte minsken


waarden fanút dit gebou begroeven. De grifformearden kamen byien yn harren eigen tsjerke, want de Ald Skoalle wie úteinlik it gebou fan de herfoarmen. Hiel selden kaam immen fanút de herberch te hôf. Yn de Ald Skoalle waard it lyk opbiere. De minsken dy ’t nei de begraffenis gongen rûnen efkes lâns de kiste en joegen de neibesteanden de hân. Offisjeel wie in begraffenis gjin tsjerklike oangelegenheid, mar de ôfskiedsbyienkomst stie meastal ûnder lieding fan dominy. Dominy spruts in stichtlik wurdsje en der waarden in tal fan tsjerklike lieten songen. Hjirnei koene de neisten noch ien kear yn de kiste sjen, waard it gleske fan de kiste helle en de iepening sluten. Nei it tsjerkhôf De kiste waard troch de seis dragers nei bûten brocht en op de bier setten. Dêrnei foarmen de minsken in rige efter de kiste. Earst de manlju, mei dominy oan it haad en dan de froulju, mei as earste dominy ’s mefrou. De manlju sa fier as mooglik yn it swarte pak en de hoed op, de froulju yn de swarte mantel, mei swarte hoazen oan en in hoed op mei in wale (in trochsichtige swarte sluier) foar it gesicht. Faaks koene je oan de klean en de lingte fan de stoet sjen hoe belangryk de ferstoarne west hie! As de stoet opsteld wie joech de boade in teken oan de kloklieders; de dragers tilden de bier op en de tocht nei it grêf begûn. Oer de kiste lei in swart kleed. By it grêf en dêrnei Nei in trijetal rûntsjes om it tsjerkhôf stelden de minsken harren op om it grêf hinne; de famylje foaroan. Dominy krige dan op ‘e nij it wurd. Yn it Nederlânsk waard dan útsprutsen: ‘Daar het de almachtige God behaagd heeft onze gestorven broeder/zuster tot Zich te nemen, zo bestellen wij zijn/haar lichaam ter aarde – aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof – ziende op Hem, Die gesproken heeft: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij/ zij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven (Johannes 11, 25-26). Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste en de levende en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk (Openbaringen 1, 17-18).’ Dêrnei waard it ‘Onze vader’ bidden en hellen de dragers de balken ûnder de kiste dy ’t boppe it grêf stie, wei en lieten de kiste sakje. Nei noch ien rûntsje om it tsjerkhôf gongen de oanwêzigen nei de Ald Skoalle foar in bakje kofje in broadsje. De plechtichheid wie foarby, de roupearioade koe begjinne en it libben gong syn gewoane gong wer.Kledingbank “ Een tweede leven” Heeft u oude kleding dan kunt u deze bij mij thuis op de Koaifinne 7 kwijt. Ik ben vrijwilliger bij de kledingbank “Een tweede leven” in Sneek. Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgen dat deze kleding terecht komt bij de mensen die ze echt nodig hebben. Op het Kaatsland nummer 11 in Sneek , in de oude huishoudschool, hebben we een “winkeltje” ingericht waar gedoneerde kleding hangt die de mensen dan kunnen uitzoeken. Deze kleding kunnen ze gratis meenemen. In de hal staat een grote tafel met gratis koffie en thee en wat lekkers erbij. Hier vinden de mensen een luisterend oor en soms een schouder om op uit te huilen. Vaak komen de mensen ook alleen voor een bakje en een praatje. Dus als u oude kleding heeft, dameskleding, herenkleding en kinderkleding, kunt u deze bij mij brengen op de Koaifinne 7. Dit geldt ook voor schoenen en eigenlijk alle textiel zoals beddengoed en dergelijke. Ik zorg er dan voor dat het terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Iedereen is welkom om eens rond te kijken of te snuffelen. Onze openingstijden zijn op woensdagmiddag van 2 tot 4, op donderdagochtend van 10 tot 12 en op vrijdagmiddag van 2 tot 4. Groetnis Anneke Zwerver Ps. Als er niemand thuis is kunt u het ook onder de carport zetten.


Wilhelminanijs Alderearst wolle wy jimme tige tank sizze foar it keapjen fan de pipermuntsjes. Sa ha wy wer wat jild yn’t laadsje. No op nei 5 novimber, dan ha wy in konsert yn’e Martinitsjerke yn Easterein om 19.30 oere mei as tema: Reis rûn de wrâld. It jeugdkorps sil hjir ek wer fan harren hearre litte. De tagong is frij, wol ha wy in kollekte bij de doar. Minsken graach oant 5 novimber. En dan op snein 18 desimber hawwe wy ús krystkonsert, middeis om 16.00 oere yn’e Martinitsjerke fan Easterein. Meiwurking dêr ek wer fan ús jeugdkorps de Wilhelminis en fan in saxefoankwartet, wer’t twa fan ús leden byspylje. Oan’t sjen, Korps Wilhelmina


De âlde doaze

Ut wat foar húshâlding komme dizze bern? Kinne jo se?


It wurk fan Ymkje Veenstra (troch Anneke van Beem)

Ymkje Veenstra is 34 jier en hat 2 bern mei Johan Veenstra. Se is altyd ferkeapster west yn de detailhannel, wat har goed foldie. Mar troch in samenloop fan omstannichheden, is se der út rekke en doe moast der wat barre. Net fan it stilsitten Ymkje is foaral net fan it stilsitten en dus moast der wat aksje komme. Om›t se altyd wol mei har hier dwaande is, en wol faak in oar kapsel besiket, tochten guon minsken, dat se kapster wie. Der hat se ris oer nei tocht en hat besletten om de oplieding ta kapster te folgjen oan de Face Facts Akademy yn Lunjebert. Dit is in partikuliere oplieding en der hast ferskate rjochtingen welke ast dwaan kiste, sa as visagie, kapster, einliks fan alles wat mei uterlike fersoarging te meitsjen hat. Bliid mei dizze kar It hat in goeie kar west, Ymkje koe it goed en fûn it hartstikkene leuk, elke wike in model mei en sa wie de oplieding yn in jier beslikke. En dan bin je klear en haarstyliste. De kar om foar har sels te begjinnen wie net sa dreech, je binne dan eigen baas, it kin op tiden dat de bern op skoalle binne as op bêd lizze. Dus hop, nei de keamer fan keaphannel en se hat har der ynskreaun. Der moast ek in namme komme, dat is COUPE 82 wurden. Har boujier, sa seit Ymkje. Altyd berikber Coupe 82 is altyd iepen, je kin altyd belje foar in ôfspraak. Ymkje is noch net hiel lang dwaande, mar se begjint al in klantenkring te krijen. Ut Easterein wei, Wommels, sels betiden yn Harns en Wytmarsum. Ymkje komt by jo thús. Fervje kin al, mar permaninten wurd al wat dreech yn ferbân mei de droegkap ensfh.


Wat mij ek fernuveret is dat se har eigen hier knipt, ik ha sels ek de oplieding dien en soe net witte hoe ik dat ha moat. It is wol dúdlik, it sit har yn de fingers. Dochs mist Ymkje it wurk yn de detailhannel en sil se wis probearje om der njonken earne wer in plakje te krijen. Mar COUPE 82 bliuwt bestean!!!

PASSAGE Ned. Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging

woensdag 23 nov. a.s. om 19.45 in de Skoalleseize te Easterein Hinke de Jager-Strikwerda, onze dorpsgenoot, komt vanavond over haar werk vertellen. Zij is verpleegkundige bij de thuiszorg. In het bijzonder vertelt zij over de palliatieve zorg en over het Hospice in Sneek. Iedereen die hier meer van wil weten is van harte welkom. Het Bestuur

Kollekte Fonds verstandelijk gehandicapten Ein septimber is der mei de kollektebus rûn foar it Fonds verstandelijk gehandicapten. De opbringst yn Easterein wie dit jier € 497,03. Minsken dy’t wat oer hiene foar dit goede doel en kollekterinners tige tank! Rika Okkema


Nijs fan toanielferiening ‘Fuort Mar Los’ Wy binne der tige wiis mei dat we jo bekend meitsje kinne dat der genôch spilers binne om it kommende toanielseizoen útein te setten mei it stik ‘TWA’. It is in prachtstik wêr’t wy jo letter yn it seizoen mear oer fertelle sille. Krekt like wiis binne wy mei de oanmelding fan ús nije ynstekster, Ilke van Wermeskerken. Ilke is dit jier ‘steun en toeverlaat’ fan de spilers en de rjochterhân fan regisseur, Sybe van der Ploeg. Sybe is al foar it tredde jier yn aksje foar ‘Fuort Mar Los’. Dan wurdt it dochs tiid om mear te witten oer de man dy’t elk jier wer in prachtstik del wit te setten foar de Eastereiners… Yn de kunde komme mei Sybe van der Ploeg It bestjoer fan “Fuort mar Los” frege my – as regisseur foar it tredde winterskoft alwer – in stikje oer mysels te skriuwen. De bedoeling is om jo mei my yn de kunde komme te litten. Oan de fraach wie tafoege: “hoeen wêrom binne jo regisseur wurden? Hoe is it om foar de tredde kear yn Easterein te regissearjen?” Toe mar! Net sa maklik: in stikje oer jo sels skriuwe. Mar ik sil it besykje! - Earst mar ris de statistiken: De namme is Sybe van der Ploeg. Lokkich troud mei Renske. Wy wenje yn Frjentsjer. Trije dochters mei oanhang. Fjouwer pakesizzers (wêrfan, op it stuit fan skriuwen, ien ‘op kommende wei’!). - Hoe wurde jo regisseur!? Wol, ik ha hiel wat jierren dwaande west as spiler yn nijjiersrevu’s (Frjentsjer), iepenloftspullen (Dronryp, Minnertsgea) en doarpstoaniel. In jier of tsien lyn bin ik der ‘stikem wei’ ynrûgele doe’t in feriening my frege oft ik it oandoarst om harren te regissearjen. Dat slagge. En dat smakke nei mear! En sa bin ik nei wat ‘omswervingen’ yn noardwest Fryslân (nei in stik of njoggen produksjes), yn it winterskoft 2014 – 2015 yn Easterein telâne kommen. - En wêrom wurde jo regisseur De iene útdaging yn it regissearjen is, dat jo fan in ‘droege’ tekst út in boekje, in libbene útfiering meitsje moatte: yn plaatsjes, perspektyf en koreografy tinke. En (net te ferjitten!) dêryn gear te wurkjen mei spilers en alle meiwurkers efter de skermen, om in moaie produksje del te setten.


De oare útdaging foarmet it wurkjen mei de spilers. Men kin as spiler meastentiids folle mear as men fan him-/harsels tinkt. At jo dan dy djipten nei boppen krije, jout dat grutte foldwaning. Foar regisseur èn foar de spilers. - Foar de tredde kear yn Easterein. Ik ferlykje de taak fan in regisseur wolris mei in fuotbal-coach: jó sette de linen út, mar “wý” moatte it wol mei elkoar dwaan. Der moat ‘gemy’ wêze tusken coach, spilers en alle oare oanbelangjende persoanen. Dy ‘gemy’ ûnderfyn ik nei twa winterskoften noch altiten by “Fuort mar los”. Dêrfandinne reizgje ik ek wêr it kommende winterskoft mei nocht en wille nei Easterein. Oh ja! Ik soe it hast ferjitte bêste lêzer: mids maart 2017 spylje wy it prachtige stik “Twa”! Sybe van der Ploeg

EĞŝ ϰϭ ũŝĞƌ ũƵĨ ǁĞƐƚ ƚĞ ŚĂǁǁĞŶ ŽƉ ĚĞ &ŽĂƌĞŬĞƌ ŚĂƚ ũƵĨ ŶƚƐũĞ >ŽůŬĞŵĂ ŽƉ ǁŽĂŶƐĚĞŝ ϱ ŽŬƚŽďĞƌ ôfskied nommen fan de bern en har kollega’s. /ƚ ŝƐ ŶŽ ƚŝŝĚ ĨŽĂƌ ŽĂƌĞ ĚŝŶŐĞŶ͘ :ƵĨ ŶƚƐũĞ ďĞĚĂŶŬƚ͊​͊


Nieuws van Jeu de Boules vereniging “Deun Bij” Op woensdag 19 oktober j.l. hield de Jeu de Boules vereniging “Deun Bij” hun slotmiddag in het verenigingsgebouw “de Skoalleseize”. Na het welkomstwoordje van onze voorzitter begonnen we om twee uur aan het 1e potje van ons onderlinge toernooi. Toen deze was uitgespeeld kregen we koffie met een stukje cake en werden de prijzen van de 2e helft van de competitie uitgereikt. De 1e prijs was voor Mevrouw Griet Rijpma met +71 punten De 2e prijs was voor De Heer Lolke Bouma met +56 punten De 3e prijs was voor Mevrouw Roelie Reijnhoudt met +54 punten

Daarna gingen we het mooie weer in voor het 2e potje van ons onderlinge toernooi. Daarna onder het genot van een hapje en een drankje het uitreiken van de prijzen van dit onderlinge toernooi, de prijzen gingen naar: 1e prijs voor De Heer Rein Hofstee met +17 punten 2e prijs voor Mevrouw Tea Kooistra met +11 punten 3e prijs voor De Heer Enno Bruinsma met +11 punten 4e prijs voor Mevrouw Geertje Punter met +11 punten


Voor het bepalen wie de 2e, 3e of 4e prijs zou krijgen (alle drie hetzelfde aantal punten) moest er onderling nog een bal worden gegooid. Ook was er een prijsje voor diegenen met de meeste minpunten en die waren voor Mevrouw Aagje Schaafsma (-19) en De Heer Tjebbe Rijpma (-18) Daarna kwam nog de uitslag van de prijzen van de gehele competitie en die waren voor: 1e prijs Mevrouw Roelie Reijnhoudt met 125 punten (kampioensbeker) 2e prijs De Heer Geert Dijkstra 122 punten 3e prijs De Heer Lolke Bouma 108 punten 4e prijs Mevrouw Griet Rijpma 78 punten 5e prijs De Heer Jan Rispens 76 punten Alle winnaars gingen nog samen op de foto. De voorzitter wenste ons allemaal wel thuis en graag tot ziens in April 2017. Het Bestuur Jeu de Boules vereniging “Deun Bij�


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

^ĂŵĞŶ ĚĞ 'ƌĞŝĚĞŶ ĚŽŽƌ

/Ŷ ƉƌĂĐŚƚŝŐĞ ŐƌƵƚƚĞ ŐƌŽĞƉ ŵŝŶƐŬĞŶ͕ ƐĂǭŶ Ϯϱ͕ ƐĞƚƚĞŶ ƐŶĞŽŶƚĞŵŽĂƌŶ ϴ ŽŬƚŽďĞƌ Žŵ ŐŽĞĚ ϭϭ ŽĞƌĞ ƀĨ ĨŽĂƌ ĚĞ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ǭ^ĂŵĞŶ ĚĞ 'ƌĞŝĚĞŶ ĚŽŽƌǭ͘ /ƚ ŐŽŶŐ LJŶDzĞ ƌũŽĐŚƚŝŶŐ ĨĂŶ 'ĂĂƐƚĞƌůąŶ ŵĞŝ ƐLJŶ ďŽƐŬ ĞŶ ŬůŝĨĨĞŶ͘ ,ũŝƌ ǁŽĞŶĞ ǁLJ ĚŝnjnjĞ ĚĞŝ ƚƌŽĐŚ ŚŝŶŶĞ ŬƵŝĞƌũĞ ĞŶ ŐĞŶŝĞƚƐũĞ ĨĂŶ ĚĞ ŶĂƚƵĞƌ͘ tLJ ƐƚĂƌƚĞŶ ĨĂŶ Ʒƚ ZŝŝƐ ĞŶ ĨŽĂƌ ƐĂǁŽů ĚĞ ƌŝŶŶĞƌƐ ĂƐ ĚĞ ĨLJƚƐůĞĂĨŚĂǁǁĞƌƐ ǁŝĞ ŝŶ ŵŽĂŝĞ ƌƸƚĞ ƷƚƐĞƚƚĞŶ͘ ǁĞƌƐ ƚƌŽĐŚ ŝƚ ďŽƐŬ ƸŶĚĞƌǁŝůĞŶƐ ŐĞŶŝĞƚƐũĞŶĚ ĨĂŶ ĚĞ ŽŵũŽƵǁŝŶŐ ƌƸŶĞŶ ǁLJ ŶĞŝ ĂŬŚƵnjĞŶ͘ ġƌ ŚŝĞŶĞ ǁLJ ŽƉDzĞ ŬĂŵƉŝŶŐ ǭ Ğ ǁŝƚĞ ƵƌĐŚǭ ĚĞ ĞĂƌƐƚĞ ƐƚŽƉ͘ LJ ĚĞ ŬĂƌĂǀĂŶ ĨĂŶ ƵƌŬũĞ ǀ͘Ě͘ ĞŵƐ ǁŝĞ ĚĞ ĨLJƚƐƉůŽĞŐ Ăů ŽĂŶŬŽŵŵĞŶ ĞŶ ĚĞ ƐƚƵŽůůĞŶ Ăů ŬůĞĂƌ ƐĞƚƚĞŶ͘ >ĞŬŬĞƌ LJŶ DzĞ ƐŝŶŶĞ ŬŽĞŶĞ ǁLJ ƷƐ ďƌŽĂĚƐũĞ ŽƉŝƚĞ ĞŶ ĞĨŬĞƐ ďLJŬŽŵŵĞ͘ Ğ ƚǁĂĚĚĞ ƐƚŽƉ ǁŝĞ ďLJ ŝƚ ZƵƐƐLJƐŬ KƌƚŽĚŽŬƐ <ůĞĂƐƚĞƌ ĨĂŶ ĚĞ ,ŝůůŝŐĞ EŝŬŽůĂĂƐ LJŶ ,ŝŵŵĞůƵŵ͘ ġƌ ŵĂŬŬĞŶ ǁLJ ŬĞŶŶŝƐ ŵĞŝ ƉƌŝĞƐƚĞƌŵŽŶŶŝŬ :ĞǁƐĞǁLJ͘ ,LJ ŝƐ ĚĞ ŝĞŶŶŝŐĞ ĨġƐƚĞ ďĞǁĞŶŶĞƌ ĨĂŶ ŝƚ ŬůĞĂƐƚĞƌ ĞŶ ƐĂ ĨĞƌƚĞůĚĞ ŚLJ ƷƐ ĚŽĐŚƚ ŚLJ ĞŬ ĂůůĞ ĨŽĂƌŬŽŵŵĞŶĚĞ ǁƵƌŬƐƵŵŚĞĚĞŶ ĂůůŝŶŶŝĐŚ͘ /Ŷ ŝŶŬ’ůĞ ŬĞĂƌ ďŝŶŶĞ ĚĞƌ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůĞŶĚĞŶ ďLJ ĚĞ ƚƐũŝŶƐƚĞŶ͘ sĂĚĞƌ :ĞǁƐĞǁLJ ĨĞƌƚĞůĚĞ ƷƐ ĞŬ ĂůůĞƐ ŽĞƌ ĚĞ ƌĞůŝŬǁLJĞŶ ĚLJ Dzƚ ǁLJ Ěġƌ ƐĞĂŐĞŶ ĞŶ ĚĞ ĨĞƌƐŬŝůůĞŶĚĞ ŐĞďƌƸŬĞŶ͘ /ƚ ǁŝĞ ŝŶ ŵŽĂŝ ŵŽŵŝŶƚ ŽƉ ĚŝnjnjĞ ĚĞŝ͘ tĞƌŽŵ LJŶ ZŝŝƐ ŚĂǁǁĞ ǁLJ ĚŝnjnjĞ ĚĞŝ ƀĨƐůƵƚĞŶ ƚƌŽĐŚ ŵĞŝͲŝŶŽĂƌ ŶŽĐŚ ŝŶ ƉĂŶŬŽĞŬ ƚĞ ŝƚĞŶ LJŶ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ ǭDŽŽŝ 'ĂĂƐƚĞƌůĂŶĚǭ͘ /Ŷ ƚŝŐĞ ƐůĂŐŐĞ ĚĞŝ͘ ŶŶĞŬĞ ůŐĞƌƐŵĂ Ͳ ŝũůƐƚƌĂ


'Z/ WWZ/< ϮϬϭϲ ŝŶŶĞŶŬŽƌƚ ŝƐ Ğƌ ǁĞĞƌ ĚĞ ũĂĂƌůŝũŬƐĞ ŐƌŝĞƉǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞ ǀŽŽƌ ĂůůĞ , ZdͲ͕ >KE'Ͳ͕ ^h/< ZͲ ĞŶ E/ ZͲ ƉĂƚŝģŶƚĞŶ ĞŶ ĂůůĞ ϲϬнͲĞƌƐ͘ KŽŬ ƉĂƚŝģŶƚĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞ ǁĞĞƌƐƚĂŶĚ ƚ͘Ő͘ǀ͘ ďĞƐƚƌĂůŝŶŐ ĞŶͬŽĨ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉŝĞ ĞŶ ƐŽŵŵŝŐĞ ŵŝĚĚĞůĞŶ ƚĞŐĞŶ ƌĞƵŵĂ ŬŽŵĞŶ ŝŶ ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ ǀŽŽƌ ĚĞ ŐƌŝĞƉƉƌŝŬ͘ KƉ ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ ĚĂƚĂ ŬƵŶƚ h ƚĞƌĞĐŚƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ŐƌŝĞƉƉƌŝŬ͗ WĂƚŝģŶƚĞŶ ǀĂŶ ƌ͘ DĞĞƌĚŝŶŬ KƉ DĂĂŶĚĂŐ ϭϰ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ǀĂŶ ϭϳƵͲϭϵƵ ŽƉ ǀĂŶ ^ŵŝŶŝĂůĞĂŶĞ ϰϱ ƚĞ tŽŵŵĞůƐ WĂƚŝģŶƚĞŶ ǀĂŶ ƌ͘ ,ŽĞƉŵĂŶ KƉ tŽĞŶƐĚĂŐ ϭϲ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ǀĂŶ ϭϳƵͲϭϴƵ ǀĂŶ LJƐŝŶŐĂůĞĂŶĞ ϭϬ ƚĞ KŽƐƚĞƌĞŶĚ DĞŶƐĞŶ ŝŶ ELJ ^ƚĂƉĞƌƚ ĞŶ ĚĞ ĂĂŶůĞƵŶǁŽŶŝŶŐĞŶ KƉ DĂĂŶĚĂŐ Ϯϭ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ Žŵ ϭϬ͗ϯϬ ƵƵƌ ŝŶ ĚĞ DƵůƚŝͲ&ƵŶĐƚŝŽŶĞůĞ ZƵŝŵƚĞ ǀĂŶ ELJ ^ƚĂƉĞƌƚ


Hoe is it mei …

Oud inwoners Anneke Velzen en Dries Sijszeling Nadat mijn ouders in Easterein gingen wonen, ben ik hen na een halfjaar gevolgd. Er was een vacature bij de dorpssmid en daar ben ik gaan werken. Ik kreeg verkering met een meisje uit Reahûs en ben na twee jaar met haar getrouwd. We trouwden in Wommels en kerkelijk in Easterein. In de vier jaar dat wij in Easterein woonden, heb ik nogal wat verschillende werkgevers gehad. Ook had ik een melkvervoer, per boot, vanuit Wommels. In 1967 is onze zoon Simon geboren en woonden wij in het kleine huisje van de kerk aan de Skippersbuorren nr. 3. Op nr. 1 woonde ‘Willemke’. Nadat onze zoon 9 maanden was, zijn wij verhuisd naar Amsterdam, waar ik vele jaren bij de Gemeentetram heb gewerkt. We komen nog regelmatig in Easterein, omdat er nog steeds een aantal familieleden wonen. Het is nog steeds een plezier om in Easterein terug te komen, wat we dan ook vaak doen.

kleinkinderen, waarvan er al één getrouwd is. Zo, dat was ons verhaaltje voor het dorpsblad. Groetend, Dries en Anneke Sijszeling

We wonen nu alweer jaren in Hoorn en genieten van ons pensioen. We reizen veel en hebben dan ook al veel van de wereld gezien. Onze gezondheid is ook nog goed en we hopen het nog lang goed te houden. We hebben twee gezonde kinderen en vier


Oplossing: Achteroan stiet Grietje, foaroan Tetje en Marijke Strikwerda

Oplossing âlde doaze:

Er kan er maar één de beste zijn. Al 7 jaar! Een ATAG cv-ketel zorgt voor een warm huis en royaal warm water. Dankzij betrouwbare techniek en het hoogste rendement. Nu bij ons ook verkrijgbaar met de slimme WiFi thermostaat GENIETEN VAN ATAG One! ÉN BESPAREN MET DE ZON A

ATAG One

+

Een ATAG zonlichtsysteem voor:

XXL

GRATIS WARM WATER LAGE ENERGIEREKENING

A

& ENERGIE BESPAREN EN! NTVANG IDIE O Er is al SU eenBS ATAG cv-ketel vanaf:

€ 2050,-

HOGER RENDEMENT DAN SPAARREKENING MILIEUVRIENDELIJK WAARDESTIJGING WONING Uw ATAG zonspecialist: ATAG E325EC + One

/5

OILER ECONORM 200

VOORBEELD: ZONNEB

SUBSIDIE × ACTIE “GELD TERUG”

€ 890,€ 250,-

incl. installatie! € 1.140,UW VOORDE*EL Vraag naar de voorwaarden WWW.ATAGZON.NL

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG

Fabrykswei 7 • 8734 HV Easterein Telefoon 0515 -331512 • Fax 0515 - 331716 E-mail info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


It Stipepunt

(troch Elisabeth Breeuwsma) Se nimme harren sels de blineterm fan it doarpsbelang en de smaroalje fan it doarp…… It is in gesellich wolkom as ik by Cary Mulder de keuken binnen kom. De oare froulju binne noch drok yn petear oer it ien en it oar. De froulju fan It Stipepunt, jimme kinne se fêst wol fan hearen en sizzen as fan Facebook. It binne Cary Mulder, Johanna Stout, Greet Bouma en Folkje Visser. Mar it Stipepunt, wat is dat no eins en hoe is dat ûntstien? Yn 2003 waarden doarpsbelangen oan skreaun fan út de gemeente om te hifkjen oer gearwurking yn it doarp foar minsken fan alle leeftiden die help nedich hiene yn wat fan foarm dan ek. Johanna siet yn die tiid yn it doarpsbelang en hat dat op har nommen. Wierskynlik hat de polityk doe al yn de gaten hân dat de soarch aanst net mear te beteljen is foar sommige minsken en dat dat op in oare manier ynfolle wurde moat, nammentlik troch frijwilligers. Dit wie in lang trajekt foar allegearre lytse doarpen, gearkomsten om mei syn allen te betinken dat wannear der minsken yn in doarp binne dy›t wat nedich ha, wêr kinne se dan terjochte, hoe pakke wy dat op. Sawol foar âld as jong. Cary is op in gegeven momint mei Johanna nei alle gearkomsten

v.l.n.r.: Greet Bouma, Folkje Visser, Cary Mulder, Johanna Stout


gien en yn 2004 ha se harren ynskreaun foar in projekt «De Lijmpot». Dat wie in projekt mei it idee om ferskate groepen en ferienings yn it doarp byinoar te bringen. Dit wie it begjin fan wat moais wat no noch rint. De Namme De namme It Stipepunt Easterein is ûntstien troch middel fan it meitinken fan de minsken yn it doarp en is betocht troch Frou Tsjerkje Kooistra. En tagelyk mei de iepening fan de Skoalleseize (wêr de minsken terjochte kinne by harren), binne sy ek los gien. Elk jier krije se in subsydzje bedrach, de earste kear is der fuort ynferstearre yn in kompjûter. Sa is Greet der ek by kommen, it like har aardich om dêr les yn te jaan, oant de dei fan no helpt se de minsken dêr noch mei, al is it no faaks op in Ipad as tablet. De rest fan de subsydzje wurd brûkt foar inktcardridges en oare lytse dingen, dêrmei dogge se sa sunich mooglik sadat der genôch jild oer bliuwt om giften oan ferienings yn ús doarp te jaan. It is ommers allegearre frijwilligerswurk wat der dien wurd! Folkje is der as lêste der by kommen, sy is foar de praktyske dingen en “een luisterend oor in het dorp” seit Cary, ek in hiele wichtige rol. WMO De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is op in bepaald momint om de hoeke kommen. Fia it WMO koene minsken ek help oanfreegje en dat wie dan yn gearwurking mei It Stipepunt. Soms wie der help nedich wêr It Stipepunt net de frijwilligers foar hat, omdat der wat fierder socht wurde moast, bygelyks persoanlike soarch as it ynfollen fan de juste formulieren. Mar ek dêryn witte de froulju it goeie paad te finen. Tsjinwurdich moat alles wat mei mear soarch út te stean hat fia it Gebiedsteam fan de gemeente regele wurde. Dêr is it foar de froulju net makliker op wurden omdat de tinkwize net altyd it selde is. Dochs gean de froulju lang troch om it sa goed mooglik ferrinne te litten foar dyjinge wer it om giet. Sa liket it my soms best lestich om «gefallen» oer te dragen oan it Gebiedsteam en it dêrmei ek los te litten. Dêr binne de froulju hiel stellig yn, dat moat gewoan, dan is der wer in oar dy der foar soarchje moat dat alles goed komt. De help It Stipepunt hat in oantal fêste minsken wêr as se by oanklopje kinne foar in hântaast, mar soms ek net. Dan bied in needoprop op Facebook de oplossing. Fan’t simmer noch, doe wie der in taksyrider nedich foar in pear


wiken, we hiene samar in skema yninoar seit Greet. Dat is dochs prachtich. Mar hoe witte minsken no wêr, as by wa se wêze moatte? De froulju kinne harren net foarstelle dat der ien is die dat net wit. En oars wit in oar dat wol te fertellen! Minsken meie de froulju persoanlik oansjitte, belje mar ek maile. En frijwilligers kinne je nea genôch ha! De froulju fan It Stipepunt nimme alle oanfragen mei soarch ûnder de loep, sawol de persoanlike oanfragen as de oanfragen fia de gemeente. It Stipepunt kin help biede, it Gebiedsteam en yn sommige gefallen de húsdokter. Dizze froulju binne net foar ien gat te fangen en sa as Johanna seit; “we laten geen loopje met ons nemen”. Se binne eins ûnbewust allegearre “ervaringsdeskundigen”. Mantelsoargers Wer de froulju fan It Stipepunt harren ek in hiel soad foar ynsette, is de mantelsoarger. Wy ha allinnich yn Easterein al 20-22 minsken (miskien wol mear) dy’t foar harren famyljelid, freon as kennis yn ús doarp soarget. Persoanlike soarch, húshâldlike help as elke wike mei te boadskipjen, it nimt in protte leafde en it nimt tiid. 10 novimber is de dei fan de mantelsoarger yn Easterein, dizze dei wurde se ferwent mei in hearlike fertsjinne sûkerboffert. 12 novimber hat de gemeente de dei fan de mantelsoarger. Dizze dei kin de mantelsoarger nei It Trochpaad (de Skoalle) yn Wommels, fan 13.00 oant 16.00 oere foar in hapke en snapke, muzyk en ynformaasje. Hulde foar Johanna, Cary, Greet, Folkje en alle frijwilligers!! Mail: wenz.easterein@live.nlKeatsferiening Easterein - Oprjochte yn 1904 Utnoeging neijiersgearkomste KF Easterein op woansdei 16 novimber 2016

Bêste minsken, Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de neijiersgearkomste fan Keatsferiening Easterein. Op dizze jûn wolle wy graach mei jimme werom sjen op it ôfrûne jier en ús plannen foar it kommende keatsseizoen beprate. Alders fan ús jongereinleden binne ek fan herte wolkom. De gearkomste sil plakfine op woansdei 16 novimber 2016 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”. Wurklist: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Iepening Meidielings en ynkommen stikken Oantekens foarjiersgearkomste fan 23 maart 2016 Ferslach regioleden-beried KNKB Meidielings neijiersgearkomste Federaasje Snits fan 31 oktober 2016 Hichtepunten 2016 Skoft Bestjoersferkiezing: - foardracht fakatuere algemien bestjoerslid: Wiepkje Hiemstra Punten fan út it bestjoer, ûnder oare: Ͳ ûntwikkelings sportkompleks “De Skoalleseize” Ͳ fakatueres: stân fan saken Jildsaken: begrutting en kontribúsje 2017 fêststelle Utrikking prizen kompetysjekeatsen senioaren Keats(t)er fan it jier Omfreegjen Sluting

Graach oant sjen op 16 novimber. KF Easterein


Fan de Gemeente Littenseradiel - Mantelsoargers ‘Skouderklopke’ Mantelsoargers binne minsken dy’t lang soargje foar in groanysk sike of in oar persoan dy’t harren neist stiet en him sels allinnich net rêde kin. Net om’t se in helpferlienend berop hawwe, mar om’t se in sosjale relaasjes mei dizze persoan hawwe. Dit kin in partner, âlder as bern wêze, mar ek in oar famyljelid, freon, kunde of buorman. Net betelle Mantelsoargers wurde net betelle foar harren wurk, mar fertsjinje wol grutte wurdearring. As lytse blyk fan dizze wurdearring dielt de gemeente Littenseradiel ‘skouderklopkes’ út: in weardebon fan 50 euro. Oanmelde Immen dy’t mantelsoarch kriget, kin syn/har mantelsoarger foar it ‘skouderklopke’ oanmelde as de soarch al trije moanne (of mear) jûn wurdt, foar op syn minst acht oeren yn ’e wike. Opjaan kin mei in formulier dat op de webside fan de gemeente del te laden is. It formulier is ek te krijen op it gemeentehûs. In soarchûntfanger mei net mear as ien mantelsoarger trochjaan.

Hier had uw advertentie kunnen staan informeer naar de mogelijkheden bij de redactie


/ƚ ŐĞŚĞŝŵ ĨĂŶ ^ŝŶƚĞŬůĂĂƐ

dƌŽĐŚ EĂƚŚĂůŝĞ KůŝǀĞŝƌŽ /ƚ ĚƸŶƐũĞŶ ŝƐ LJŶƚƵƐŬĞŶ ǁĞƌ ďĞŐƸŶ ĞŶ ĚĂŶ ĨĂŶŐ ŝŬ ǁŽůƌŝƐ ǁĂƚ ďĞƌŶĞƉƌĂĂƚ ŽƉ͘ /ƚ ŐŽŶŐ ǁŝƐ ŽĞƌ ĚĞ ŚŝůůŝĐŚŵĂŶ ĚLJΖƚ ŚĂƐƚ ǁĞƌ ŽĞƌ ƷƐ ŵŽĂŝĞ ,ŽůůąŶƐŬĞ ĚĂŬŬĞŶ ƌŝŶŶĞ Ɛŝů ŵĞŝ ƐLJŶ ĨĞŝŶƚĞŶ͘ ΖtŝƚƐƚŽ ǁĂƚ ŝƚ ŐĞŚĞŝŵ ŝƐ ĨĂŶ ^ŝŶƚĞŬůĂĂƐ͍Ζ͕ ƐĞŝƚ ŝƚ ŝĞŶĞ ďĞƌŶ ƚƐũŝŶ ŝƚ ŽĂƌĞ͘ KĂŶĚĂĐŚƚŝĐŚ ƐŝĞƚ ŝŬ ƚĞ ůƷƐƚĞƌũĞŶ ŶĞŝ ŚĂƌƌĞŶ ĞŶ ŵŽĂƐƚ ŝŬ ůĂŝƚƐũĞ ŽĞƌ ŚŽĞΖƚ ĚLJ ďĞƌŶ ĨĂƐƐŝŶĞĂƌƌĞ ďŝŶŶĞ ƚƌŽĐŚ ĚĂƚ ŐĞŚĞŝŵ͘ 'ƌƵƚƚĞ ŵŝŶƐŬĞŶ ůLJŬũĞ ďŽƚ ŽƉ ďĞƌŶ͘ ^ĂΖƚ ^ŝŶƚĞŬůĂĂƐ ĨŽĂƌ ĚĞ ůLJƚƐŬĞƐ ŝŶ ŐƌƵƚ ŵLJƐƚĞĂƌũĞ ŝƐ͕ ďŝŶŶĞ ĚĞ ŚŽƌƌŽƌĐůŽǁŶƐ ĚĂƚ ĨŽĂƌ ƷƐ ĞŶ ďŝŶŶĞ ǁLJ ůŝŬĞ ƉƌŽƚƚĞ ĂƐ ŵĞĂƌ ƚƌŽĐŚ ŚĂƌƌĞŶ ĨĂƐƐŝŶĞĂƌƌĞ͘ zŶ ŵĞĂƌĚĞƌĞ ƵƌŽƉĞĞƐŬĞ ůĂŶŶĞŶ ďŝŶŶĞ ƐĞ ĂƐ ƉŽĚĚĞƐƚƵŽůůĞŶ Ʒƚ ĚĞ ŐƌƸŶ ƐũŝƚƚĞŶ͕ ŵĞŝ ƐLJŶ ƌĞĂĚĞ ŚŝĞƌ͕ ǁŝƚĞ ƐŵŝŶŬ ĞŶ ŵĞŝ ŶĂŵŵĞŶ ŝƚ ĂĂŬůŝŬĞ ĨŽĂƌŬŽŵŵĞŶ͘ zŶ ƷƚƐůąŶ͕ ^ƉĂŶũĞ͕ ĞůŐŝģ͕ ^ǁĞĚĞŶ ĞŶ ĞŬ LJŶ EĞĚĞƌůąŶ ďŝŶŶĞ ƐĞ ƐŝŶũĂůĞĂƌƌĞ͘ tġƌ ŬŽŵŵĞ ƐĞ ǁĞŝ͍ Ŷ ĚĞ ŐƌƵƚƚĞ ĨƌĂĂĐŚ͗ ǁĂƚ ĚŽŐŐĞ ƐĞ Śũŝƌ ĞŝŶƐ͍ 'ƵŽŶ ǁŽůůĞ ^ǁĂƌƚĞ WLJƚ ĨĞƌďĂŶŶĞ ŽŵΖƚ ŝƚ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶĂĂƐũĞ ǁġnjĞ ƐŽĞ͕ ǁĂƚ ƚŽĐŚƚĞŶ ũŽ ĨĂŶ ŝŶ ĐůŽǁŶ ĚLJΖƚ ĚLJŶ ďĞƌŶ ŬǁĞĂĚŽĐŚƚ ĂƐ ƐĞ ƐĂ ƐŬƌŝŬŬĞ ůŝƚ ĚĂƚ ƐĞ ŝƚ ŶĞĂ ǁĞƌ ĨĞƌũŝƚƚĞ͘ zŶ &ƌLJƐůąŶ ƐŝůůĞ ǁLJ ĚĞƌ ǁŝĞƌƐŬLJŶůŝŬ ŶĞƚ ŵĞŝ ƚĞ ŵĞŝƚƐũĞŶ ŬƌŝũĞ͕ ŵĂƌ ŝŬ ƐŽĞ ĚĞƌ ŶĞƚ ŽĂŶ ƚŝŶŬĞ ǁŽůůĞ ĚĂƚ ŵLJŶ ďĞƌŶ ƐĂΖŶ ĨĞƌƐŬƌŝŬŬŝŶŐ ƚƐũŝŶ ŝƚ ůŝŝĨ ƌŝŶƚ͘ /Ŭ ŚŽŽƉũĞ ĚĂƚ ŚŽĞ ŐĂƵ ŽĨƚ Ěŝƚ ĨĞŶŽŵĞĞŶ ŬĂĂŵ ŝƐ͕ ĞŬ ǁĞƌ ĨƵŽƌƚ ŐĞĂŶ Ɛŝů͘ tĂƚ ŝƚ ŐĞŚĞŝŵ ĨĂŶ ĚĞ ŚŽƌƌŽƌĐůŽǁŶ ŝƐ͕ ǁŝƚ ŝŬ ŶĞƚ͕ ǁĂƚ ĨŽĂƌ ŵLJ ĚĞ ĞĐŚƚĞ ŚŽƌƌŽƌĐůŽǁŶ LJŶ ƷƐ ůąŶ ŝƐ͕ ŝƐ ĚĞ ƐĂŶĞĂŵĚĞ ĚĞŵŽŬƌĂƐLJ͘ Ŷ ĚĂŶ ďĞĚŽĞů ŝŬ ŶĞƚ ĚĂƚ ŝŬ ŶĞƚ ƚŝŐĞ ďůŝŝĚ ďŝŶ ŵĞŝ ĚĞ ĨƌŝũŚĞŝĚ ĚLJΖƚ ǁLJ Śũŝƌ ŐĞŶŝĞƚƐũĞ͘ tĂƚ ŝŬ ŚũŝƌŵĞŝ Ăů ƐŝnjnjĞ ǁŽů͕ ŝƐ ĚĂƚ ƌĞŐĞůƐ ĚĞƌ ďŝŶŶĞ Žŵ ƷƐ ƚĞ ƚƐũŝŶŶĞŶ͕ ŶĞƚ ŽĂƌƐŽŵ͘ ZĞŐĞůƐ LJŶ ŚƷƐ͕ ŽƉ ƐŬŽĂůůĞ͕ ŵĞŝ ŝƚ ǁƵƌŬ͕ LJŶ ĚĞ ƐŽĂƌĐŚ ďŝŶŶĞ ĚĞƌ Žŵ ƷƐ ƚĞ ŚĞůƉĞŶ ĞŶ ƌũŽĐŚƚŝŶŐ ƚĞ ũĂĂŶ ŚŽĞΖƚ ǁLJ ĚŝŶŐĞŶ ĚǁĂĂŶ ŬŝŶŶĞ ĞŶ ƐŽŵƚŝĚĞŶ ŵŽĂƚƚĞ͕ ŶĞƚ Žŵ ƷƐ ƐƚŝŬŬĞŶ ƚĞ ŵĞŝƚƐũĞŶ͘ KĨƚ ĚĞ ƌĞŐĞůƐ ĚLJΖƚ ĚĞƌ ďŝŶŶĞ͕ ǁġƌ ĞŬ͕ ĚĞƌ ĨŽĂƌ ƐŽĂƌŐũĞ ĚĂƚ ǁLJ ŐũŝŶ ŬĂŶƚ ŽƉ ŬŝŶŶĞ ĞŶ ǁLJ LJŶ ŝŶ ƐŽĂƌƚĞ ĨĂŶ ĨŝŶnjĞŶŝƐ ŬŽŵŵĞ͕ ĚĂŶ ŝƐ ĚĞƌ ǁĂƚ ŵŝƐ͘ ^ƉŝƚŝĐŚ ŐĞŶƀĐŚ ŝƐ Ěŝƚ ůġƐƚĞ ĚŽĐŚƐ ŶŽĐŚ ƚĞ ĨĂĂŬ ŝƚ ŐĞĨĂů͘ Ğ ůLJƚƐĞ ĚƸŶƐĞƌƐ ďŝŶŶĞ ŶŽĐŚ ŚŝĞůƚLJĚ ŽĂŶ ŝƚ ƉƌĂƚĞŶ͘ /ƚ ŐĞŚĞŝŵ ĨĂŶ ^ŝŶƚĞŬůĂĂƐ͕ Ěġƌ ǁŝĞŶĞ ƐĞ ĞĨƚĞƌ ŬĂĂŵ͗ ĚĂƚ ďŝŶŶĞ ŚĞŝƚ ĞŶ ŵĞŵ͊ /Ŭ ƐŽĞ ƐŝnjnjĞ͕ ůŝƚ ƷƐ ďĞƌŶ ŵĂƌ ůĞŬŬĞƌ ŵĞŝ ƷƐ ŚŝůůŝĐŚŵĂŶ ĚǁĂĂŶĚĞ ǁġnjĞ͕ ĨĂƐƐŝŶĞĂƌƌĞ ƚƌŽĐŚ ƐLJŶ ŐĞŚĞŝŵ ĞŶ ǁĂΖƚ Ğƌ ŶŽ ǁƵƌŬůŝŬ ŝƐ͘ Ŷ ůŝƚ ƷƐ ŵĂƌ ĨĂƐƐŝŶĞĂƌƌĞ ǁƵƌĚĞ͕ ŶĞƚ ƚƌŽĐŚ ĂĂŬůŝŬĞ ĐůŽǁŶƐ͕ ŵĂƌ ƚƌŽĐŚ ĞĐŚƚ ǁŝĐŚƚŝŐĞ ĚŝŶŐĞŶ͗ ĚĞ ƐŽĂƌĐŚ ĨŽĂƌ ŝŶŽĂƌ͘


ůƐ ũƵůůŝĞ Ěŝƚ ƐƚƵŬũĞ ůĞnjĞŶ͕ ŝƐ ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ Ăů ǁĞĞƌ ŽŶĚĞƌǁĞŐ ŶĂĂƌ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŐLJŵůĞƐƐĞŶ njŝũŶ njĞ ĚƌƵŬ ĂĂŶ ŚĞƚ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶ ŽƉ ĚĞ ůĞƐ ǀĂŶ ϱ ĚĞĐĞŵďĞƌ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĂůůĞŵĂĂů ŚƵŶ WŝĞƚĞŶĚŝƉůŽŵĂ ŬƵŶŶĞŶ ŚĂůĞŶ͘ ƌ ǁŽƌĚƚ ĚĂŶ ĞĞŶ ĐŝƌĐƵŝƚ ĂĨŐĞǁĞƌŬƚ ǁĂĂƌ njĞ ŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĚŽĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ŽƉ ƐŶĞůŚĞŝĚ ĞŶ ƉƌĞĐŝƐŝĞ ĂĂŶŬŽŵƚ͘ DĂĂƌ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŐĂĂƚ ŚĞƚ Ğƌ ǀŽŽƌĂů Žŵ ĚĂƚ ŚĞƚ ĞĞŶ ŐĞnjĞůůŝŐĞ ŵŝĚĚĂŐ ŝƐ ŵĞƚ njŝũŶ ĂůůĞŶ͘ tĞ njŝũŶ ďůŝũ ŵĞƚ ĚĞ ŬŽŵƐƚ ǀĂŶ ĞŶŬĞůĞ ũŽŶŐĞŶƐ ďŝũ ĚĞ ũĞƵŐĚ ͊ DĂĂƌ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŬƵŶŶĞŶ Ğƌ ĂůƚŝũĚ ŵĞĞƌ ďŝũ͘ ĞŶ ũĞ ŶŽŐ ŐĞĞŶ ůŝĚ ǀĂŶ ĚĞ ŐLJŵǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ ŵĂĂƌ ůŝũŬƚ ŚĞƚ ũĞ ǁĞů ůĞƵŬ ͍ <Žŵ ĞĞŶƐ ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ ůĂŶŐƐ ŽƉ ŵĂĂŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐ ǀĂŶ ϭϲ͘ϬϬ – ϭϳ͘ϬϬ ƵƵƌ ;ŐƌŽĞƉ ϭ ĞŶ ϮͿ ŽĨ ǀĂŶ ϭϳ͘ϬϬ ƚŽƚ ϭϴ͘ϬϬ ƵƵƌ ;ǀĂŶĂĨ ŐƌŽĞƉ ϯͿ͘ EĂĂƐƚ Ϯ ũĞƵŐĚŐƌŽĞƉĞŶ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŽŽŬ ŶŽŐ ĚĞ ĚĂŵĞƐŐƌŽĞƉ ĚŝĞ ŝĞĚĞƌĞ ŵĂĂŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐ ĨĂŶĂƚŝĞŬ ŝŶ ďĞǁĞŐŝŶŐ ŝƐ ǀĂŶ ϭϱ͘ϬϬ ƚŽƚ ϭϲ͘ϬϬ ƵƵƌ͘ KŽŬ ŚŝĞƌ njŝũŶ ŶŝĞƵǁĞ ůĞĚĞŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ͘ ƵƐ͗ ŶĞĞŵ ĞĞŶƐ ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ ĚĞĞů ĂĂŶ ĚĞ ůĞƐ ĞŶ ŬŝũŬ ŽĨ ŚĞƚ ǁĂƚ ǀŽŽƌ ƵͬũĞ ŝƐ͘ Ŷ ǀĂƐƚ ŶŽƚĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ĂŐĞŶĚĂ͗ ĚĞ ũĂĂƌůŝũŬƐĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ŽƉ njĂƚĞƌĚĂŐ ϭϴͲϬϯͲϭϳ͘ /ĞĚĞƌĞĞŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ͘ tŝůƚ Ƶ ŐLJŵǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ K / ŽƉ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŵĂŶŝĞƌ ƐƚĞƵŶĞŶ͕ ĚĞŶŬ Ğƌ ĚĂŶ ĞĞŶƐ ŽǀĞƌ ŶĂ Žŵ ĚŽŶĂƚĞƵƌ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͘ EĞĞŵ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ĞǀĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉ ŵĞƚ ϭ ǀĂŶ ĚĞ ďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ͘ 'ƌŽĞƚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞƐƚƵƵƌ͕ ,ĂŶŶĂŚ ǀĂŶ <ƌŝŵƉĞŶ ;ǀŽŽƌnjŝƚƚĞƌͿ ϬϱϭϱͲϯϯϯϱϬϰ 'ĞĞƌƚũĞ ǀĂŶ ĚĞƌ tĞĞƌĚƚ ;ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐͿ ϬϱϭϱͲϯϯϮϯϴϳ ŶŶĂďĞƚŚ ĚĞ :ŽŶŐ ;ƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌͿ ϬϱϭϱͲϯϯϭϯϰϯ ƵƌĞůŝĂ <ŽŽƉŵĂŶ ;ĂůŐĞŵĞŶĞ njĂŬĞŶͿ ϬϲͲϰϴϳϳϳϴϬϵ ^ƵƐĂŶ yƵdžŝĂ ;ĂůŐĞŵĞŶĞ njĂŬĞŶͿ ϬϲͲϱϱϲϴϯϱϴϭ 'LJŵĞĂƐƚĞƌĞŝŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ŚƚƚƉƐ͗ͬ​ͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬK / ĂƐƚĞƌĞŝŶ


Oplossing puzzel


EŝĞƵǁƐ ǀĂŶƵŝƚ ŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

WƵŶƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ĂŐĞŶĚĂ͗ /ŶůŽŽƉ ŚĂůĨ ƵƵƌƚũĞ ďŝũ ŚĞƚ ĚŽƌƉƐďĞůĂŶŐ͗ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ Ϯϰ ŶŽǀĞŵďĞƌ ǀĂŶ ϮϬ͘ϬϬ ƚŽƚ ϮϬ͘ϯϬ ŝŶ ĚĞ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ DĞĚĞĚĞůŝŶŐ ŶĂŵĞŶƐ ŚĞƚ ŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐ͗ ĞŶƚ Ƶ ůŝĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐ͍ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞ ǁŽƌĚƚ ǁĞĞƌ ŐĞŢŶĚ͊​͊

ĞŶƚ Ƶ ŶŽŐ ŐĞĞŶ ůŝĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚŽƌƉƐďĞůĂŶŐ ŵĂĂƌ ǁŝůƚ Ƶ ĚĂƚ ǁĞů ŐƌĂĂŐ ŶĞĞŵƚ Ƶ ĚĂŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉ ŵĞƚ 'Ğƌƌŝƚ ĞƌŐƐŵĂ ;ŐďĞƌŐƐŵĂϮΛŚŽŵĞ͘ŶůͿ

KRISKRAS PUZZEL Een KRISKRAS PUZZEL is in feite een gewone kruiswoordpuzzel, maar dan zonder horizontaal en verticaal, de nummering wijst de oplosrichting. Hier helpt de eindoplossing bij het oplossen van alle woorden.D! NIEUW IN FRIESLAN

en leren bespelen? ill w t en m ru st in n g ee ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M de f j Dan ben je bi ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. licht- en ge fessionele en ze zang, bas of zelfs Je krijgt les van pro rd, gitaar, drums, oa yb ke , no Pia . graag wilt leren

! n i e r e t s a E n i s e l r a Nu moaiol GkerritgHiintgast voor meer informesatlaien,d.nl Bel of muziekschoolfri t@ ri er g / 8 7 5 1 2 06 184

olfriesland.nl o h c s k e zi u .m w w w


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Tige slagge iepen dei fan de mestfergister

Rom 100 ´buorlju´ brochten mei lanlike ‘burendag’ op sneon 24 septimber in besyk oan de iepen dei fan de mestfergister fan Maatskip Kuiper. Sy krigen in rûnlieding oer it bedriuw en koene al harren fragen stelle. Duorsume bydrage Us biogasynstallaasje is ûntwikkele foar it produsearjen fan biogas út mei namme mest. Dat nim je fergisten. Troch it ferbrânen fan dit gas produsearje we duorsume stroom en waarmte. Hjirmei drage wy by oan de doelstelling dy›t de oerheid hat; dat yn 2020 14% fan alle enerzjy dy’t wy yn Nederlân brûke út duorsume boarnen komt, sa as in biogasynstallaasje. Mei dizze stroom foarsjogge we sa’n 1650 húshaldings fan stroom. De waarmte brûke wy foar it ferwaarmjen fan de fergisters en it hûs. Geuroerlêst foarkomme Neist gewoan ynteresse waarden der ek krityske fragen stelt, mei namme oer de geur. Wy binne ús der bewust fan dat de ynstallaasje soms foar geuroerlêst yn it doarp soarget. Wy besykje dit safolle mooglik te foarkommen en ha plannen om de nijste techniken yn te setten wêrmei de geuroerlêst fermindere wurdt. Om geurhinder op dit stuit maksimaal te foarkommen, sûge wy alle


plakken wêr’t geur frij komt ôf mei in biobed. Dit is in bêd dat bestiet út natuerlike produkten sa as beambast en houtsnippers. Op koarte termyn wolle wy graach in gemyske luchtwasser bouwe. Dit is in nije technyk en dizze luchtwasser moat it biobêd ôfsûge. De luchtwasser sûget ek de lucht ôf fan de noch te bouwen droechynstallaasje. In droechynstallaasje droeget de digestaat. Digestaat is it produkt dat út de fergister komt en skieden wurdt yn in tsjokke en tinne fraksje. De tinne fraksje giet oer it lân en de tsjokke fraksje fiere wy ôf. Troch de tsjokke fraksje te droegjen, kin der mear ’tsjokke digestaat’ yn in frachtwein, wat duorsumer is en wêrtroch der minder ferkear fan de fergister troch it doarp komt. Neiprate koe yn’e tún ûnder it genot fan in hapke en drankje, wêr’t foar de bêrn in springkessen stie. En net allinne de buorlju wiene op besite, mar ek de boargemaster en in oantal riedsleden kamen lâns. Neist in rûnlieding en it stellen fan fragen, ha sy ek yn petear west mei it doarpsbelang. Al mei al fûnen wy it in tige slagge iepen dei. Mochten je de iepen dei mist ha en binne jo dochs ynteressearre? Jo binne fan herte wolkom om in kear lâns te kommen.


Iepening fernijde Sportkompleks De Skoalleseize Troch Bauke de Boer

Woansdei 5 oktober is it fernijde sportkompleks (fernijde klaaiboksen, in fernijd B-fjild en it nije haadfjild fan keunstgers) iepene. Rûn 6 oere jûns kamen de earste minsken al nei de kantine, sa as sponsors, riedsleden, frijwilligers en fansels ek boargemaster Liemburg. Eltsenien krige kofje mei oranjekoeke. Sa’n trije kertier letter die de foarsitter fan de Skoalleseize, Marie Eringa, in wolkomswurd. Dêrnei kamen de foarsitter fan SDS, Willem Wijnia en boargemaster Liemburg oan it wurd. Om sân oere jûns stie de wedstriid v.v. SDS 1 – S.C. Heerenveen JO 19-1


op it programma. Nei it sjongen fan it Frysk Folksliet die Boargemaster Liemburg de ôftraap op it nije keunstgers. De wedstriid stie ûnder lieding fan skiedsrjochter Hessel Steegstra en assistint skiedsrjochters wiene Arjan Overwijk en Chris Marijt. It manmachtich publyk (rom 300!!) seagen de spilers fan Heerenveen JO 19-1 nei 45 minuten mei 0-4 de klaaikeamer yn gean. Yn de twadde helte makken de mannen fan Heerenveen JO 19-1 noch 4 goals en SDS 1. Jelmer Posthuma makke út in pingel in goal. De einstân kaam dêrmei op 1-8. Nei de wedstriid koe elkenien noch wat drinke. It bestjoer fan De Skoalleseize kin werom sjen op in bjusterbaarlike iepening. It wie in skitterjend oansicht sa mei de ferljochting oan, it fuotbaljen op it keunstgers en dan al dy minsken om it fjild hinne, prachtich. Al mei al in tige slagge jûn.
drive

We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN / BOLSWARD