Doarpskrantsje Easterein desimber 2015

Page 1

EASTEREIN, desimber 2015

SINTEKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon desimber 2015 Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Amarins de Haan Nathalie Oliveiro Foto foarkant hulppiet Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl as by Amarins: foarbuorren 7 Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter @easterein_frl Facebook Fraach&oanbod&sa

Desimber Sinteklaas en syn Pyten, die oeral pipernúten del smiten Berntsjes mei in blier gesicht, om in surprize, kadokes mei gedicht Inoar mei kryst in pakje jaan, as in ‘gulle’ jefte dwaan Alle doarpskrantsjes fan dit jier, ha wy makke mei in protte nocht en fertier De redaksje hopet dat jimme ek genoaten ha, fan alle ynterviews, nijs, foto’s, ensa Derom hâlde wy op ús hantsje, foar in frijwillige bydrage foar dit krantsje Yn jannewaris belje wy oan, in bedrach fan € 5,- past ús tige skoan.

Fijne feestdagen alfêst en foar alle krantsjes yn it nije jier dogge wy wer erch ús bêst!!

Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk Drukkerij Van der Eems

Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar moandei 28 desimber. Let op! Dit kear wat earder i.f.m. âld en nij.


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Nijs fan de bieb Boekverkoop Vanaf maandag 7 december starten we weer een boekverkoop in de bibliotheek. We hebben ze in alle soorten en maten. Voor jong en oud en bovendien ook nog oude tijdschriftnummers. Vanaf â‚Ź 0,50 tot â‚Ź 5,- voor een volle plastic tas. Winterfair in de bieb Woensdag 16 december vanaf 14.00 uur kunt u in de bibliotheek in Wommels van alles zien. Verschillende bedrijfjes uit de omgeving laten zien wat ze te bieden hebben rondom Kerst. Zo kunnen we natuurlijk proeven van Pieteke haar baksels, viltwerk van Jet Reidsma uit Easterein, kofie,thee/chocolademelk van de bieb en nog meer leuke spullen. Om 16.30 uur sluiten we de middag heel feestelijk af met het zangkoor Sjong! En natuurlijk hebben we de kerstboeken al klaar staan. Ook op zoek naar een mooi verhaal of gedicht om voor te lezen? Wij heten u van harte welkom in de bibliotheek van Wommels en wensen u hele prettige feestdagen en een gezond en goed 2016 .

Ettje, Pieteke en Tini

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


geke

GRIENE ENERZJY

kOĂ–PERAASJE eASTEREIN

Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cad vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


SKOALLESEIZE In 2015 is er veel gebeurd rondom de sportvelden van de Skoalleseize. Het B-veld is vergroot en gerenoveerd en de kleedboxen zien er prachtig uit met een nieuw dak en geweldig mooie gerenoveerde kleedboxen. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben! De actiecommissie heeft een enorme prestatie geleverd om de benodigde 30.000 euro op het kleed te krijgen. Met onder andere een super gezellige geslaagde veilingavond! Daarnaast was de wedstrijd sc Heerenveen-MVV ook een groot succes! Mooi weer en met veel publiek en ook een mooi financieel resultaat. Fantastisch om te zien hoe zoiets met zoveel vrijwilligers van verschillende verenigingen tot stand kan komen! Op naar het grote en laatste project in 2016: de aanleg van het kunstgrasveld! De eerste voorbereidingen zijn alweer los. Er worden reeds kunstgrasvelden in de omgeving bezocht en beoordeeld. De planning zal ergens voorjaar/zomer 2016 zijn. Binnen het bestuur is er per 1 januari 2016 een bestuurswissel: Eppie Heins gaat per 1 januari 2016 uit het bestuur. Jacob Kooistra neemt per 1 januari de planning van de vergaderruimtes over van Eppie. Sjoukje van der Eems haar functie wijzigt, ze wordt per 1 januari vrijwilligers coรถrdinator i.p.v. secretaris. Daarom zijn we per 1 januari 2015 op zoek naar een nieuwe secretaris. Zin en tijd om je nuttig te maken voor de leefbaarheid van ons platteland en vind je het leuk om contact met veel verenigingen te hebben? Mail naar sjoukje@vandereems.nl We wensen iedereen die dit leest een heel goed 2016! Hartelijke groet, bestuur Skoalleseize


kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


UITNODIGING “aan de kerst vooraf”

kunstcentrum Wynserdijk 35

‘ in de kerk’ Easterein

AL EEUWEN VERTELLEN KUNSTENAARS IN BEELDEN, IN WOORDEN EN IN LIEDEREN AAN ONS DE KERST VOORAF. IN STILTE KUNNEN WE KIJKEN EN LUISTEREN NAAR HUN MOOIE VERHALEN.

U BENT DAARBIJ VAN HARTE UITGENODIGD!! MEDEWERKIMNG VERLENEN:

Balt de Vries –orgel Alette Been –sopraan Jan Koster – harp Gepko Roggeveen –vleugel VRIJDAG 18 DECEMBER. DEUR OPEN 19.30. - AANVANG 20.00


In petear mei in Piet troch Yvonne van Beem

Yn dit krantsje kin fansels in petearke mei in Piet net útbrekke. Op in hjerstige jûn yn novimber sko ik oan tafel by Piet de Boer (80 jier). Dizze Piet wennet mei syn frou Gerrie oan it Vrijburg. Ik bin nijsgjirrich nei hoe as hy Sinteklaas belibbet en wat syn ûnderfiningen mei de âld man binne. Hoe fierden jim eartiids Sinteklaas? «Ik haw net in hiel soad herinneringen oan Sinteklaas. We fierden it thús net, we krigen wolris wat mar we krigen mear mei Kryst. Dan gongen we mei skoalle nei de tsjerke en der stie in grutte beam mei ljochtsjes en dan krigen je in boek. It wiene oare tiden. Ik wenne yn Nijlân en der wie ek neat en je gongen ek net nei de grutte stêd. Boppedat wie der hielendal gjin jild foar kadokes. Myn heit prottele al as ik myn klomp wer stikken hie mei it fuotbaljen..» «Wat ik my noch wol heuge is dat wannear wy skilen ophellen by de minsken en dy nei de boer brochten, we rûn Sinteklaas dan fan de boerinne wolris in lyts spultsje sa as in pakje kaarten as in sûkeladeletter krigen.» «Letter mei ús eigen húshâlding fierden we it wol. Dan gong ik efkes nei bûten en sette in sek by de doar. Prachtich fûn ik dat. No fiere we it mei ús bern, bernsbern en oerpake/beppesizzer yn Joure, der wennet Pieta, ús dochter mei har gesin. Elke moanne dogge we jild yn in famyljepot en der betelje we dan de Sinteklaaskadootsjes fan mar ek it itentsje mei Kryst. Foar Sinteklaas lûke we lotsjes en meitsje der in leuke dei/jûn fan».


Binne jo dan fan it dichtsjen as de surprizes? Gjin ien fan beide, nea dien. Neffens my soene jo hiel goed in gedichtsje meitsje kinne? Jo binne wol fan de taalgrapkes en dûbeldsinnichheden liket my. Piet gnysket wat.. miskien moat hy it dochs dit jier mar in kear probearre. Wat fine je eins fan de swarte piet diskusje? Swarte piet moat gewoan swarte pyt bliuwe. Dit binne al hiel âlde tradysjes en dat hoecht net te feroarjen. Wat wolle jo sels noch graach fan Sinteklaas haw? Ik haw alles al! Ik haw mar in aaienprikker frege, dy kin ik noch wol brûke. Haha. Nei it petearke dogge we noch efkes in fotosesje. It falt noch net ta om dizze kreaze man moai op de foto te krijen. Der binne ferskate oarsaken foar oan te wizen ....mar wylst ik in goeie foto probearje te meitsje prate we noch wat troch. Gerrie seit ynienen dat Piet eartiids sels ek wol wat op in swarte pyt like. Hy hie in grutte bosk swart hier en in swarte snor. Hjir wol ik mear fan witte. «Lit har ús troufoto mar ris sjen» (Piet), «eh nee ju»(Gerrie), «toe no mar»(Piet) en sa sjoch ik in pyp jonge Piet mei swart hier, netsje efteroer kjimt, ynklusyf swart snorke, en Gerrie op harren moaist op in bysûndere dei út harren libben. It moaie fûn ik de ferhalen die direkt loskamen by it sjen fan dizze foto. It ferhaal efter de foto. Ik rekke op dat stuit wer ynspirearre om der wat mei te dwaan. Dat fyn ik dan in ‘kadoke’, je haw in leuk petear oer Sinteklaas en krije sels ideeën foar wat nijs/oars wylst je der hielendal net mei dwaande binne. Soms hoege je net te wachtsjen oant Sinteklaas om in moai kadoke te krijen.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


De âlde doaze

Sinteklaas en Piet op skoalle. It mantsje op de foto is Bauke de Boer. De foto is fan ± 1965.

Bernehoekje - Kleurwedstriid troch Anneke van Beem

Ek dit jier in kleurplaat foar de bern yn it desimbernûmer. Kleur mar raak en win moaie prizen We ha ek no twa pryskes. Ien foar de bern fan 0-4 jier en ien foar 4 oant en mei 12 jier. De pryskes bin foar beide kategoryen in fry kaart foar Monkey Town yn Frentsjer. Dus seker de muoite wurch tochten wy! Ynleverje foar 25 desimber! Doch jimme best en leverje de kleurplaat yn foar freed 25 desimber by Anneke oan de Wynserdyk 11.


Namme:.......................................................... Leeftiid:.................


Krystfair op De Foareker

Wannear: Tongerdei 17 desimber Tiid: 17:30 ± 19:30 Foar wa: elkenien Wêr: KBS de Foareker Wat is er te dwaan: De bern fan De Foareker ha de lêste tiid drok oan it wurk west. Sy ha allegearre dingen makke dy’t jo keapje kinne. Ek is der iten en drinken te keap. De opbringst giet nei it goede doel: ‘Farm Friends’. Farm Friends hat projekten yn Ethiopië en Tanzania wêr’t sy lokale boeren stypje mei it opsetten fan har eigen bedriuw. Hoe dat yn syn wurk giet kinne jo lêze op de webside. www.Farm-Friends.nl Oant sjen op ús Krystfair!

Sinteklaas rydt op syn hynder troch de hege wite snie en hy harket oan ’e ruten at der ek ien ûndogensk wie dogeneaten, pas mar op want hy skriuwt jim nammen op yn syn grutte tsjokke boek en dan krij’ jim foar de broek!


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Snypsnaren

troch Jan Hiemstra Desimber Desimber wie en is in bysûndere moanne: koarte en kâlde dagen, en trije hichtepunten: sinteklaas, kryst en âld en nij. Desimber begûn al ein novimber. Dan foel de ‘Zakenkompas’, it blêd fan de Eastereiner middenstanners, op de doarmatte. Dêr stiene de advertinsjes om Sinterklaas oan it keapjen te setten. Sinteklaas Foar de sakelju wie Sinterklaas in aardich ynstruierke. De etalaazjes waarden moai optúgd om de minsken mar te ferlieden. Yn elke etalaazje siet in fout en troch alle fouten te finen koe der in priis wûn wurde. Wat jo yn de etalaazje seagen, moasten je foaral net tsjin de ‘konkurrint’ sizze! Ek de oankeapen foar sinteklaas leveren in boanus op. Foar elke bestege gûne waard der in letter yn in slúfke jûn. Mei dy letters koene je dan in slachsin foarmje, mei ek wer de kâns op in priis. Fanôf sa ‘n fjirtjin dagen foar sinteklaas wie der libben yn de brouwerij: klomjende minsken troch de buorren mei hjir en dêr de noas plat op it winkelrút. Dêrnei de winkel yn foar de sinteklazekadootsjes. De bern mochten it foaral net witte, want dêrom wie it yn dy sinterklazetiid alle jûnen keapjûn. Foar de winkellju wie te hoopjen dat se it guod kwytrekken. Mar de slimme middenstanners hiene al in ‘fersekering’ ynboud. Sinteklaasjûn briek noch ien kear de drokte los. Wat der oer bleaun wie waard sjoelend, sjittend, balgoaiend en mei help fan it ‘draaiend rad’ oan de man brocht. De winners krigen per ‘rit’ in ryksdaalder en mochten dy deselde jûns by de dielnimmende winkellju besteegje. Kryst Tusken sinteklaas en kryst siet in wike fan rêst. Krysttiid wie noch net sa ’n keapfeest as no, mar mei in knappe rollade of in krystbôle kaam der by guon wat ekstra ’s op tafel. Fan foar de kryst oant begjin jannewaris hiene de bern krystfakânsje. As it gjin winter wie sieten de memmen mei de bern oanklaud. Der


koe net bûten boarte wurde; yn de lytse húskes ferfeelden se har gau. Mar mei in bytsje gelok lei der iis. Dan begûn it riden op de lânsleatsjes of de ôfgroeven terpen. Sette de winter troch dan kamen Wynserfeart, Klaesterfeart, Opfeart en de Sebeare der by. En dan wie it oan de gruttere tochten ta. Mar sterk wie it iis net gau, want de molkboatsje gongen der sa lang as mooglik trochhinne. Earste krystdei (in echte snein) en twadde krystdei (in hjeldei) wiene de dagen der ’t it om gong. Earste krystdei waard Easterein wekker troch Wilhelmina dat yn ploechjes op ferskaten plakken krystferskes blaasde. Mei in fytslampke op de ‘pet’, in ‘witte kat batterij’ yn it bûske en kâlde fingers oan de fentilen, sloepen se troch it doarp. Der waard yn beide tsjerken twa kear preke. Op twadde krystdei barde soks allinne moarns. Foar de skoalbern wie de twadde krystdei ‘de’ dei. Dan gongen se by it tsjuster nei de ‘gruttsjerke’ foar it krystfeest; oan de foarkant de tsjerke yn en dan yn de foartsjerke wachtsje. Dêr wie it al spannend mei de kiste sinesapels, de bus sûkelademolke (kopke meinimme!) en allegearre oar snobbersguod. Dan mochten se de tsjerke yn nei de fêste plakken per klasse oan de noardkant foar de kreake. Foar dy kreake stie in ‘hûzenhege’ spar mei dêryn echte kearzen. Mei in wiete spûns op in stok rûn der de hiele tiid ien omhinne en ek dat wie spannend. Sa ’n krystfeest wie foar de grifformearde bern hielendal bysûnder. Se kamen yn in tsjerke dy ’t se allinne mar fan de bûtenkant koene. Boppedat wie it benammen yn grifformearde húshâldingen noch lang net altyd gebrûklik thús in krystbeam te hawwen. Under it krystfeest waard der songen, waarden der ferhalen ferteld troch de ‘meester’ út klasse 3 en 4 en de ‘juffer’ fan klasse 1 en 2. Mar ‘it’ krystferhaal kaam fan master Kornelis. Dy koe sa fertelle dat de hiele tsjerke oan syn lippen hong. Under dit alles troch traktaasjes en nei it Ere Zij God wie de krystfiering ôfrûn. Dan gong elkenien nei hûs en alle bern krigen in boek dat paste by de leeftiid. Optein, troch de neare nacht, gongen je dan nei hûs. Ald en nij As de kryst foarby wie en de dagen noch hieltyd like tsjuster wiene, libbe de âldere jeugd nei de âldjiersjûn ta. Der waard karbid by de smid oantúgd en der waarden âlde molkbussen organisearre. Letter kamen hjir ‘voetzoekers’ en ‘gillende keukenmeiden’ foar yn it plak. It ‘moment suprême’ kaam âldjiersjûn. Under de âldjiersjûnspreek wie it noch rêstich. Nei de preek waard der thús in ‘bakje’ dronken en ferstrûpte de âldere jeugd him. Thús waard begûn mei it útsitten fan it âlde jier. Foar minsken dy ‘t went wiene foar tsienen op bêd te lizzen wie soks in hiele sit. De jeugd strúnde de buorren troch. Alles


wat los (en soms ek fêst) siet waard meinommen en fertôge. Troch it gestrún en it geknal waard it hieltied ûnrêstiger. Mar gelokkich wie der in oarderhânhavener: de doarpsplysjeman. Yn it ‘oarlochsgeweld’ en mei de noadige takt besocht er elkenien yn de stokken te hâlden. Dat slagge lang net altyd, foaral net om tolve oere hinne as in grut part fan de Eastereiners nei it plein gongen om inoar it nijjier ôf te winnen. Troch de kjeld, de alkohol of ‘gewoan healwizens’ wiene guon totaal net mear by sinnen en waard de agresje rjochte op de man dy ’t dêr foar yn oanmerking kaam: de plysjeman. Nei tolven gongen de measte minsken nei hûs, mar dan kaam it grutte wurk foar de echte tôgers. Fan boerehiemen waard fan alles en noch wat helle en nijjiersmoarn wiene der yn it doarp molkamers, haaiweinen mei dong der op, swylmasinen en wat der dan ek mar oan boere-ark te finen wie útstald. De boeren dy ’t net goed opletten hiene moasten earst in rûntsje troch it doarp meitsje om melke te kinnen! As jo dan nijjiersmoarn troch Easterein kamen hiene je mei it ferlitten slachfjild te krijen. Folle lok en seine foar 2016!

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Sinterklaas Goedheiligman Door ds. Riemer Praamsma

Van de redactie kreeg ik de vraag of ik niet iets kon schrijven over Sinterklaas als kerkelijk figuur; “want de kerk heeft toch ook iets met hem”. Jazeker, de Sint heeft veel meer met de kerk dan menigéén denkt. Hoe het ooit allemaal begon We moeten daarvoor terug naar de eerste eeuwen van onze jaartelling waarin die kerk nog volop in opbouw was. Begonnen met het kleine groepje van de twaalf apostelen werd de kerk alsmaar groter en groter. Talloze mensen bekeerden zich tot het christelijk geloof en lieten zich dopen. Wat hen daartoe gebracht heeft is nooit helemaal duidelijk te krijgen. Argumenten speelden waarschijnlijk geen grote rol: die kwamen er pas later bij als de beslissing al genomen was. Van meer belang zullen de voorbeelden zijn geweest: betrouwbare of bewonderenswaardige mensen die ook de weg van Jezus wilden gaan. Die voorbeeldfiguren, waarvan sommigen tijdens de vervolgingen hun leven voor het geloof hadden gegeven, werden later ook wel ‘heiligen’ genoemd. In het Latijn zijn dat ‘sancti’ waar ons woord ‘sint’ dan weer vandaan komt. Van deze ‘heiligen’ werden keurige lijsten opgesteld en hun sterfdag werd als geboortedag voor het eeuwige leven gevierd. Eén van die officiële ‘heiligen’ was Sint Nicolaas In de rooms-katholieke traditie werden zij ook aangeroepen om voor de gelovigen voorspraak te doen bij de Heer, in onze protestantse traditie werd met dat gebruik gebroken. Maar ook voor ons is duidelijk: voor het geloof zijn getuigen van groot belang, of het nu historische figuren, ouders, grootouders, leerkrachten, partners of vrienden zijn. Eén van die officiële ‘heiligen’ nu was Sint Nicolaas. Hij leefde aan het begin van de vierde eeuw, was bisschop van Myra (in het huidige Turkije) en was in 325 deelnemer aan het beroemde Concilie van Nicea. Prachtige verhalen deden over hem de ronde, waar zijn attributen


nog aan herinneren. Heiligen zijn namelijk niet herkenbaar aan hun gezicht (daar kunnen we alleen naar gissen), maar aan de spullen waarmee ze worden afgebeeld. Bij de meesten is dat het voorwerp waarmee ze ooit om hun geloof ter dood zijn gebracht. Bij Sint Nicolaas zijn het voorwerpen die herinneren aan wonderen en goede daden die hij heeft gedaan. Herkomst van chocolade geld Zo wordt hij vaak afgebeeld met drie gouden ballen in zijn hand. Dit verwijst dan naar de goudklompjes die hij ooit bij een arme man naar binnen wierp. De man zat helemaal aan de grond en stond op het punt zijn dochters te verkopen. Maar door de gulle gift van de Sint had hij nu een bruidsschat waarmee hij hen kon laten trouwen. Die gouden ballen zijn later verward met sinaasappels, waardoor de gedachte ontstond dat Sinterklaas uit Spanje, het land van de sinaasappels, komt. Ook wijst het gebruik om elkaar chocoladegeld te geven naar dit oude verhaal. Herkomst van de stoomboot Een ander voorwerp waarmee hij vaak wordt afgebeeld is een schip. Op weg naar het beroemde concilie zou Nicolaas in een storm zijn beland, die hij op wonderbaarlijke wijze (net als ooit zijn Heer) tot rust wist te brengen. Vandaar dus dat de Sint nog jaarlijks per stoomboot bij ons arriveert. De eeuwen door is hij ook de beschermheilige van alle zeevarenden geweest. Sinterklaas als kindervriend Een derde attribuut is een ton met drie kinderen erin. Dit verwijst naar verhalen waarbij de Sint kinderen wist te redden: één keer uit een ketel kokend water en één keer uit een vat met zout. Hier heeft hij de naam van grote kindervriend aan overgehouden en wij het zakje zout in onze schoen als we stout zijn geweest.


Staf, mijter, baard en paard De bekende staf en mijter horen bij de gebruikelijke uitrusting van een bisschop en zijn op zich dus niet eens zo bijzonder. Het paard en de lange baard zijn waarschijnlijk een erfenis van de heidense god Wodan, die ook rond 5 december een feestdag had. Aan hem heeft hij waarschijnlijk ook zijn (zwarte) metgezel Piet te danken. Sinterklaas goed heilig man De dag van Sinterklaas is eigenlijk 6 december, de avond tevoren begint die al. In de loop der eeuwen zijn de pakjes van deze heilige steeds belangrijker geworden, zodat we ook in de kerk daar vooral aan denken als zijn naam wordt genoemd. Maar wie de man zelf recht wil doen, moet toch vooral letten op de Heer van wie hij wil getuigen. Het kruis op z’n mijter herinnert groot en klein eraan dat ons grootste geschenk drie weken na 5 december in een stal wordt geboren.

Bêste minsken, Nei 40 jier geane we wenjen wêr de ‘roots’ fan Evert lizze. Altyd sei er; “As ik mei pensioen bin, wol ik graach werom, nei it dún, it strân en wêr ik de see rûke kin”. We ha een húske kocht hast ûnder de Brandaris. Dus hy is hielendal bliid. Mei Janny is it sa: Je krije har wol út Easterein, mar Easterein net út har! Wy wolle jimme betankje, dat jimme der foar ús wiene en mei ús leaf en leed dielden en wy hope dat we dat ek mei jimme dien ha. Us nije adres is: Parnassiaweg 13. 8881 CE. West-Terschelling It giet jimme allegear goed!!! Groeten Evert en Janny

Graag willen wij op deze manier iedereen bedanken voor alle kaartjes, die wij hebben ontvangen na de geboorte van onze zoon Niels Jelte. Al die kaartjes waren overweldigend en super leuk. Groeten Michel, Romine en Niels


-----

Grietje Jantje van der Meulen- Adema

-----

Om loslitte te kinnen, is leafde nedich. "Soarchje goed foar elkoar" Unferwachts moasten wij ôfskie nimme fan myn leave frou, us soarchsume mem en beppe Griet. Har letste wurden sille wij nea ferjitte: "Soarchje goed foar elkoar." Hjirby wolle wij graach elkenien betankje foar de kaarten, telefoantsjes en besykjes, it waarme meilibjen. Dit hat ús tige goed dien. Sibe van der Meulen, bern en bernsbern Easterein, 27 novimber 2015 -----------------------------------------------------------------------------

Bêste minsken, 2015 wie foar ús in jier fan ûndersiken, operaasjes, sikehûs yn, sikehûs út, goede en minder goede útslaggen. Yn dy tiid en ek nei de heapoperaasje fan Teatske wiene der in hiele protte minsken dy’t oan ús tocht hawwe. Alle oandacht yn wat foar foarm dan ek hat ús tige goed dien. Fijn om te witten dat er safolle minsken mei ús meilibben. Wij wolle elkenien hjirfoar hertlik tank sizze. Groetnis Harmen, Teatske en bern.


NIEUWE CV-KETEL NODIG?

Er kan er maar één de beste zijn. Al 7 jaar! Een ATAG cv-ketel zorgt voor een warm huis en royaal warm water. Dankzij betrouwbare techniek en het hoogste rendement. Nu bij ons ook verkrijgbaar met de slimme WiFi thermostaat ATAG One!

ATAG One

A+ XXL

A

Er is al een ATAG cv-ketel vanaf:

€ 2050,-

×

incl. installatie!

ATAG E325EC + One

* Vraag naar de voorwaarden

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG

Fabrykswei 7 • 8734 HV Easterein Telefoon 0515 -331512 • Fax 0515 - 331716 E-mail info@dejonginstallatiebedrijf.nlOp besite by Sinteklaas

Troch Bouke de Boer en Amarins de Haan It is in donkere jûn. Bauke en ik strune troch Easterein. It is rûzich waar. De rein slacht ús om de earen, de tûken binne yn gefjocht mei de wyn en de moanne docht har bêst om troch de wolken hinne te skinen. Mar dat hawwe wy net iens troch. Want wy binne tige op’t ein; we binne nammentlik ûnderweis nei in geheime lokaasje. We hawwe in echt ynterview mei nimmen mear as Sinteklaas! As we by it hûs oankomme hoege we net iens oan te beljen. De doar giet al iepen. “Kom der mar gau yn, it is net waar om bûten te wêzen. Sinteklaas sit yn de keuken. Dêr is it lekker waarm.” (Omdat it hjir om in geheime lokaasje giet, kinne we net fertelle wa of de doar iepen docht). We komme de keuken yn en dêr sit der dan. We binne der efkes stil fan. Want dit is dochs wol Sinteklaas! “Wolkom Bauke en Amarins. Gean mar gau sitten. In bakje kofje en in lekker stikje spekulaas?” No, dat litte wy ús net twa kear freegje.“Binne de Pyten der net?” freget Bauke. “De pipernútbakmasjine is stikken. We sitte behoarlik yn de rats. Want oer in pear dagen is de yntocht yn Easterein. En wat is no in yntocht sûnder pipernuten!” Tja, dat is fansels wol wat. Mar goed, dêr komme wy net foar, wy kinne net wachtsje om Sinteklaas de mijter fan de holle te freegjen! Sinteklaas, wat hawwe jo eins oan yn bêd? De fraach fûnen we wat spannend, mar gelokkich moat Sinteklaas der wol om laitsje. “Myn nachtjapon, in moaie wite. En fansels in sliepmûtse, oars raket myn hier yn de war. En foar’t ik sliepen gean nim ik faaks ek noch in sliepmûtske”, knypeaget der. Hawwe jo ek in frou? Nee, dy haw ik net. Sinteklaas is in hillich man, dat neame je in biskop. En as in biskop hawwe jo gjin frou. Mar dan sliepe jo altyd allinnich. As hawwe jo in knuffel? Jasekers haw ik ek in knuffel. Mar ik fertel net wat. Dêr meie jimme sels wat by betinke. Gean jo ek yn bad as ûnder de dûs? Ja hear. En dat liket my ek wol hiel ferstannich ta. En ja, dat doch ik ek sûnder klean.


Binne de klean net te waarm foar Spanje? Ik draach allegearre laachjes as ik hjir bin en as ik yn Spanje bin lûk ik dizze wer út.

Duorret it ek lang foardat jo burd droech is?

Dat duorret hiel lang. Yn Spanje is dat wol makkelyk, dan lit ik myn burd efkes opdrûgje yn de sinne. Wat dogge jo de rest fan it jier yn Spanje? Utrêste fan de wurge perioade yn Nederlân en België. Dêrnei moatte wy ús ek wol gau wer tariede foar it feest fan it jier derop. Alle pakjes pakke we al yn Spanje yn en nimme we mei op de boat. En dat giet sa al iuwen troch. En dêrneist mei ik graach wat kaarte as nei it fuotbal sjen. Hâlde jo fan fuotbal? No en of. Ik wit der alles fan. En ik folgje SDS ek yn Spanje. Ik haw sels it stikkerboek fan SDS. Jo komme altyd mei de boat. Mar binne jo nea seesiik? Nee, ik bin nea seesiik. Sinteklaas is altyd hiel rêstich en ik meitsje mei net sa drok. Dêrby haw ik in seeweardich skip. Dus ik haw der net safolle lêst fan as it stoarmich waar is. Gean jo ek wer mei de boat nei hûs? Jawis gean ik wer mei de boat. Yn in fleantúch kom ik net. We gean altyd yn de nacht fan 5 desimber as we alle pakjes rûn brocht hawwe. Tiid om út te rêsten hawwe we net. We moatte gelyk troch nei België, omdat se hjir pakjesjûn op 6 desimber hawwe. Dan bin ik op myn jierdei ek noch drok yn it spier. En dêrnei sakje we stadich oan wer werom nei Spanje. Hoe komt it dat Sinteklaas eins safolle jild hat? Hahaha, no dat is wol makkelyk. Ik haw gjin frou! En gjin bern, dus ik kin de rest fan it jier goed sparje. Hoe komt it mei de kadokes as der gjin skoarstien is? As de bern goed nei it Sinteklazejoernaal sjoen hawwe, dan witte se dat Sinteklaas in magyske ring hat en alle Pyten in magyske stien krigen hawwe. Dat skeelt foar Sinteklaas, dan kinne de Pyten goed helpe. Want ik kin net oeral hinne. En Americo is der ek wol bliid om, want hy hoecht it dak net


hieltiten op. Oer Americo sprutsen, yn Easterein sjogge we Sinteklaas nea op it hynder. Nee, dat kloppet. Mar dat hat alles te krijen mei de feilichheid. Mei de yntochten fan de grutte stêden stiet elkenien efter stekken en hjir yn Easterein is dat net sa. Hjir wolle de bern Sinteklaas ek graach oanreitsje. It hynder is yn Easterein ek altyd wat ‘fan it hynder’. En dat komt my ek wol goed út. Ik haw in protte respekt foar hynders. En ik bin wat stiif op it stuit. Derom sil ik dit jier ek rinnende troch it doarp. Hawwe jo ek in lievelingspyt? Jawis haw ik dy. Dy lievelingspyt hawt in rôze pakje oan. It pakje stiet har sa moai! En har eagen komme der sa moai yn út. Dizze Pyt feroveret sels de gasten út Ingelân dy ek yn Easterein út fan hûs binne. Hoe fynt Sinteklaas it om wer yn Nederlân te wêzen? It fielt hiel goed. It is wol wat winerich en wiet. Mar gelokkich is it net sa kâld en dat is wol noflik as je wat stiif binne. Dat focht is net sa geunstich trouwens. En it is moai om te sjen hoe entûsjast it noch fiert wurdt. It fielt as thús kommen. En wat fine jo fan Easterein? Ik fyn it altyd wol wer moai om yn Easterein oan te kommen. En de âlders dogge ek altyd sa aardich mei oan it Sinteklaasfeest! Ik en de Pyten fiele ús altyd hiel wolkom. En ik wol ek noch wol efkes sizze dat de Sinteklazekommisje tige warber is. In grut komplimint foar harren. En it moaiste fine wy dochs wol dat we by alle minsken del gean om de skuon werom te bringen. Dat makket Sinteklaas nearne oars mei. Oerol wêr we komme, wurde we sa hertlik ûntfongen. Somtiden mei in slokje derby. Dat kin allinnich mar yn Easterein! We fine it in prachtige ôfsluter fan dit bysûndere besite oan Sinteklaas. We wolle eins noch graach ien ding witte. Wêr slipt Sinteklaas as der yn Easterein is? Mar dat wol Sinteklaas net fertelle. Wat in bysûndere moaie jûn hawwe wy hân. Bauke en ik sille wer op hûs oan, mar wol mei lege bûsen. Want de pipernútebakmasjine docht it noch hieltyd net…..


Nijs út Nij Stapert

De fusie tussen Zorggroep Tellens en Plantein is een feit! Dat betekent dat per 1 januari 2016 beide organisaties verder zullen gaan onder een nieuwe naam en die wil ik jullie uiteraard niet onthouden: Patyna. Patyna is een afgeleide van patina. Patyna is de omschrijving van de waas van ouderdom en de prachtig doorleefde uitstraling die ontstaat door de invloed van de tijd. Het gevoel dat we bij de nieuwe organisatie hebben, hebben we weten vast te leggen in een filmpje over de naam en het logo. Op de website van Zorggroep Tellens en Plantein is dit filmpje te zien. Deze is weer te vinden op de homepage van onze websites www.zorggroeptellens.nl en www.plantein.nl In het nieuwe logo zijn warme en rijke kleuren opgenomen waarbij het schild en het huis staan voor een veilige woonomgeving die warmte en bescherming biedt. Per 1 januari a.s. zal de Raad van Bestuur gevormd worden door Johan Krul en Anneke Aldenkamp. De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur Arend Schenkel, gaat met pensioen. Voor Nij Stapert verandert er niets, behalve dat ik naast Nij Dekama en Nij Stapert nog 2 mooie locaties van Patyna mag aansturen: Avondrust in Makkum en Aylva State in Witmarsum. Dit alles zoals we dat intern benoemen in ‘de regio Littenseradiel en omgeving’. Een hartelijke groet, Annagreet Krommendijk, locatiemanager


Wat te dwaan mei kadokes wer je net hiel bliid fan wurde Sinteklaas docht elke jier syn stjonkende best om it elkenien nei de sin te meitsjen troch de kadokes mei soarch út te sykjen, mar it kin foarkomme dat it dochs net hielendal slagge is. Krekt de ferkearde parfum, de oare kleur sokken as bygelyks in lipgloss yn plak fan in lippestift. It kin ferkeare. Je kinne dan in oantal dingen dwaan. We sette se foar jimme op in rychje: * Ferkeapje/fuort jaan/ruilje: - Facebook (‘Easterein fraach en oanbod’ as ‘Ruilen voor een boodschapje Littenseradiel’) - (Friese)Marktplaats - Friesland sneuper * Kado dwaan op in jierdei, trochjaan dus  * Neat * De grize kontainer kin altyd mar is wol de lêste opsje, neist de houtkachel, mar dat hinget wer fan it kado ôf. * Per ûngelok falle litte. * Werom bringe nei de winkel. Sûnder bon kin dat lestich wurde mar mei in goed ferhaal, dat Sinteklaas alwer nei Spanje is... ensfh komst fêst in hiel ein. * Opleukje mei ferve, wol, papier, ensf. sadatst it wol moai fynst. * Nei de kringloopwinkel bringe. * In sinteklaas-kado-ruilbeurs organisearre mei dyn freonen / buorlju/kollega›s. By alle punten jild wol datst Sinteklaas net «fertrietlik» meitsje moast, dat is it fansels net wurdich. Om dit soarte fan situaasjes te foarkommen folgjend jier dan mar in hiel dúdlike ferlanglist meitsje: dus donkerblau t-shirt by Atty›s Boetiek, by ynkomst direkt nei rjochts, twadde rek, maat L, priis €19,95. Yn plak fan: moai t-shirt (net sa’n ien as foarich jier) (bron û.o: ynternet, Hans Verstraaten).Wilhelminanijs

Unyk Krystkonsert

Kr. Fanfare Wilhelmina en it North Horn Ensemble Op snein 20 desimber middeis om 16.00 oere jout Wilhelmina in krystkonsert yn in sfearfolle fersierde Martinitsjerke te Easterein. Bysûndere gasten by dit konsert binne de tolve hoarnisten en slachwurker fan it North Horn Ensemble. Dit unike ensemble bestiet út profesjonele hoarnisten, konservatoarium studinten en tige betûfte amateurs. Nei’t fjouwer hoarnisten yn it neijier fan 2014 it Konzertstück fan Robert Schumann útfierd hiene, krigen se de smaak te pakken fan it mei-inoar spyljen. Fan dêrút is dizze entûsjaste groep yn jannewaris 2015 ûntstien. Sawol Wilhelmina as it North Horn Ensemble stean û.l.f. dirigint Pieter Bosma. Der wurde ûnder dit konsert prachtige krystfariaasjes spile en oare tapaslike muzyk foar dizze tiid fan it jier. Mar ek it mei-inoar sjongen fan bekende krystlieten sil net ûntbrekke. It konsert it fergees tagonklik. By de útgong is der kollekte foar de ûnkosten. Allegearre tige wolkom!


MotivaasjePyt troch Nathalie Oliveiro Ik wit it noch as de dei fan juster. Ik wie in jier as acht en Sinteklaas kaam nei Easterein. Alle bern mochten in stikje dwaan yn it kafé. Ferlegen as ik wie, die ik mei, op myn blokfluitsje. SeurPyt fûn it gjin sukses en lytse Nathalie doarde net mear nei it Sinteklazefeest... At we sa it nijs folgje, de oanslagen yn Paris, de situaasje mei flechtelingen yn ús lân, bombardementen op Syrië, terreurdrigings yn Brussel, kinne der in hiele protte minsken yn de sek mei nei Spanje. Wy soene de hoop yn de minsk, de lieders, yn de wrâld hast ferlieze. Om de goede moed der yn te hâlden, ha ik fan MotivaasjePyt in listje krigen: Drokke bern yn hús? As, sels tefolle energy? Doch Swarte Pitegym! Gjin idee wêr't it gedicht dit jier oer gean moat? Mei in fleugje fantasy komst in hiel ein! Hûnewaar? Beker waarme sûkelademolke mei marshmellows, kessens nei beneden en triuw dy film mar yn de dvd-spiler! Netflix mei

natuurlik ek. Filmtips: Het paard van Sinterklaas (2005), Bennie Stout (2011) en foar de grutten: Alles is liefde (2007). Sjagrijnich? Net yn de feeststimming? Doch ris gek en gean nei bûten! In rûntsje rinne om de holle leech te meitsjen, docht wûnderen. Pakjesstress? Hâld it simpel! En boppe alles: Geniet. Doe't Sint lêst wer yn Easterein wie, hat er alles goed makke. Ik mocht sels mei him op 'e foto. Wat bin ik bliid mei myn Sintselfie! En ik tink, dat ik nei al dy tiid, it folgjend jier wol wer doar om nei syn feest te gean, dizze kear sûnder blokfluit...


ZONDAGAVONDZANG IN EASTEREIN EASTEREIN - Zondagavond 13 decenber 2015 om 19.30 uur (gewijzigde aanvangstijd op veler verzoek) wordt er in de fraaie Martinikerk te Easterein weer een ‘Zondagavondzang’ gehouden. Ook dit keer is er weer een boeiend en afwisselend programma samengesteld. Zo is er samenzang van bekende en geliefde liederen met aan het orgel Balt de Vries . Het professionele Fontein Quartet uit Dokkum is tevens van de partij. Het FonteinQuartet is ontstaan in 2004 ter gelegenheid van de feestelijke afscheidsdienst van het kostersechtpaar van ‘De Fonteinkerk’ in Dokkum, en heeft sindsdien aan verschillende kerkdiensten meegewerkt. De reacties van het publiek waren dusdanig positief, dat werd besloten in deze samenstelling door te gaan. Het viertal heeft aan optredens geen gebrek. Vaak op uitnodiging, vinden de meeste optredens plaats in de Friese en Groninger regio. Ook elders in den lande hebben zij hun sporen nagelaten, zelfs in een radio optreden. Het FonteinQuartet bestaat uit: Klaas Woudstra (1e tenor) Joop de Jong (2e tenor) Dolf Wissmann (bariton) en Dirck van der Veen (bas). Het repertoire bestaat uit klassieke muziek in Latijn, Engels, Duits, Russisch, enz.


D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M f de Dan ben je bij ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. en ge fessionele en ze , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pro gitaar, drums, zang rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of uziekschoolfri m t@ ri er g / 8 7 5 1 06 184 2

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww


Fan de Foareker
• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Swarte Pyt sliept yn skoalle (fan Riemkje Pitstra) It is nacht. Stap, stap, giet it ynienen by skoalle. “Hjir moat ik wêze”, seit Swarte Pyt. Hy hat in sek mei pakjes op é rêch. “Dit is de skoalle fan Tomke. En fan juf Klaske”. Wêr sil er de pakjes foar de bern dellizze? Yn in hoekje fan it lokaal stiet in kast mei boeken. Wat stiet der in lekkere bank, tinkt Swarte Pyt . En wat lizze der sêfte kessens. “Wat bin ik slûch”, gappet er dan. Efkes letter falt swarte Pyt yn ‘e sliep. Kornelia bringt Tomke nei skoalle. Hjoed is it sinterklaasfeest. . Hjoed krije se pakjes. Tomke wol de skoalle ynstappe. En de oare bern ek. Mar wat is dat no? Juf Klaske stiet foar de doar. “Ssssssst, eefkes wachtsje “, seit se. Se docht de finger op ‘e mûle. “Wy ha in gast yn skoalle. Allegearre hiel stil op ‘e teantsjes it lokaal yn”. Hiel hiel stil slûpe se efter juf oan. By it lêshoekje bliuwt juf stean. En dan sjocht Tomke it. Op de bank

leit…..swarte Pyt!!!! grrrrr, hy sliept.

Grrrrrrr,

“Wa doart him wekker te meitsjen?”, flústeret juf. “Ikke wol”, seit Tomke. Hy makket in toeter fan syn hantsjes. En dan ropt er lûd yn Pyt syn ear: “Swarte Pyt, wekker wurde!“ Swarte Pyt springt in meter omheech. “Wêr, wêr bin ik?‘stammeret er. „By juf Klaske“, seit Tomke. “O, ik bin yn sliep fallen”, seit Pyt. “Ik moat daliks fuort. Der wachtsje noch folle mear berntsjes op my”. Hy jout gau de sek mei pakjes oan juf. En dan draaft er de doar út….. “Dach Swarte Pyt“, roppe de bern. Mar Pyt heart it al net mear…


Nijs fan toaniel ferieniging 'Fuort mar los'. It is noch mar begjin desimber mar de repetysjes fan toaniel ferieniging Fuort mar los binne alwer in skoftke oan 'e gong. De spilers binnen drok dwaande mei it learen fan de teksten sadat it stik gau foarm krije kin op it toaniel. It toanielstik wat spile wurdt is in klucht fan skriuwster Wilma Renes-Leertouwer en spilet him ôf yn in sikehûs. De titel fan it stik seit in protte oer hoe it der aanst mei de útfieringen oan ta giet op toaniel 'In gekkehûs yn it sikehûs'. Jimme kinne jimme hjir fêst wat by foarstelle.... De útfieringen sille plak fine op freed 18 maart en sneon 19 maart 2016. Yn de doarpskrante fan febrewaris sille we jimme noch wat mear fertelle oer hoe’ t de repetysjes ferrinne en hoe’t de toanieljûn der út komt te sjen. Ek de jongerein is al drok dwaande sa as jimme al lêze koene yn de foarige doarpskrante. Sy sil op sneon 13 febrewaris 2016 it stik 'Romke en Jeltsje' foar jimme opfiere. Lêze jimme dit stikje no en ha jimme ek sin en nocht om mei te helpen, twivelje dan net en lit it ús witte. Dat kin wêze yn de foarm fan meiwurkje oan de bou fan it dekôr, assistearje by it lûd en/as ljocht, meispylje yn it ûntfangstkomitee, lotsjes ferkeapje en neam mar op. Jimme kinne grif wat foar ús betsjutte. Stjoer dan in mailtsje nei: info@letterfretter.nl Yn jannewaris komme wy mei in sutelaksje by de doarren lâns en hoopje wy dat jimme 'Fuort Mar Los' stypje wolle. De opbringsten binne sawol foar de jongerein as it folwoeksen toaniel. Oant sa fier, Bestjoer toanielferiening 'Fuort mar los', Halbe, Eppie, Ype, Baukje en Antje


Wat wie it drok op de Skippersbuorren op 21 novimber! Safolle bern, heiten en memmen, omkes en tantes en pakes en beppes om Sinteklaas mei ‘bakker Klaas’ te ferwolkomjen! Mei muzikale begelieding fan Jan Bouke en it korps. Mar der wienen ek al 2 swarte piten op de fyts!? It wienen de technyk-pyt en de bak-pyt, dy wienen al foarút fytst! Want wat in tastân, de pipernúten-bak-masine wie kapot. It wie de bedoeling dat de piten dizze al makke hienen sadat alle bern pipernúten krije koenen. Mar dat slagge net…… Dus ha 2 swarte piten op woansdei 18 novimber al op skoalle west om de bern om help te freegjen en thús pipernúten te bakken. No, en dat hat Sinteklaas witten! Hyl Easterein, Hidaard, Itens, ensfh hat bakt en de pipernútemiks by de Jumbo wie samar útferkocht! Mar goed, op de Skippersbuorren dus gjin pipernúten en waarden der mandarinen útdield. Mar in Sinteklaasfeest sûnder pipernúten kin dôchs net?! Dêr moast wat oan dien wurde. Ûnderweis nei ‘Noflik’ binne de piten op syk gien nei ûnderdielen om de pipernúten-bak-masine reparearje te kinnen. En ja hjer, se ha by technyske man Theo de Jong in ûnderdiel helle en kamen tafallich ek by Joustra Branje lâns, dy’t noch in piip lizzen hie. Yn ‘Noflik’ stie de pipernúten-bak-masine op it poadium. De technyk-pyt en de bak-pyt gienen gau oan de slach om ‘m wer oan de praat te krijen mei help fan ‘bakker Klaas’. Ûndertusken waarden de sels-makke pipernúten preaun en goedkart troch de piten. Wat hawwe jimme jimme best dien! Dank je wol!


Mei it swit op’e holle krigen de piten de masine wer oan de gong. Nei wat opstartproblemen: reepkes krûdkoeke, losse pipernúten en pipernúten mei in sinasappelsmaakje, koe de produksje los. ‘Bakker Klaas’ goaide alle yngrediïnten yn de masine, ek de pûdsjes, en TADAA, dêr kamen de pipernúten yn in pûdsje sa út de masine fallen! En koenen der eindlik pipernúten útdield wurde!! Wat in feest! Tiid om te swingen en fansels mocht de polonaise en it limbo-dûnsjen mei de staf fan Sinteklaas net ûntbrekke! En doe wie it tiid om Sinteklaas en syn piten út te swaaien. Wat ha we in prachtich feest hân!! Dit mei stipe fan de ûndernimmers- en de oranjeferiening. Fansels wolle wy alle minsken, foaral de bern, nochris betankje foar harren help. Oant takom jier!

Foar de âlders: fan de opbringst fan de spekulaasbrokken-aksje sparje we foar in nij pak. En de kadootsjes dy’t oerbleaun binne wurde troch Sinteklaas oan minder-bedielde bern jûn. De Sinteklaaskommisje


Lekker nei- Sinteklaazje mei restjes snobbersguod Troch Amarins de Haan

Werkenne jo dat? Sinteklaas is alwer werom nei Spanje, mar yn de kastkes leit noch genôch snobbersguod. Pipernuten, spekulaas, sûkeladeletters en miskien sels taai-taai. En wat dogge jo dêr mei, moannen der yn om frette miskien? Faaks bliuwt it ferjitten lizzen. Ik kaam dit resept fan Herman den Blijker tsjin. In simpele taart om te meitsjen en wannear jo dizze minsten 48 oeren fan te foaren meitsje, dan wurdt de taart noch lekkerder. Wat hawwe jo nedich? 400 gram restjes snobbersguod (pipernuten, taai-taai-, spekulaas, skomkes) 50 gram sûkeladeletter poeiersûker en in brander (hawwe jo dy net, lit dan de poeiersûker fuort) 60 gram sûker 3 aaien 125 gram blom ¼ teeleppel sâlt 250 cl molke Oan de slach! Ferwaarmje de oven foar op 175 graden. Hak en snij de restjes snobbersguod en sûkelade. Doch dit yn in foarm en strui wat poeiersûker der oer hinne. Karameliseer de sûker mei de brander. As jo gjin brander hawwe, dan kinne jo dizze stap oerslaan. Klop de aaien, mei de sûker, oant it skommet. Doch dan it sâlt en de blom derby. As de blom goed opnommen is, doch dan de molke derby. Jit it beslach oer de folling. Set de taart 45 minuten yn de oven. Lit de taart 48 oeren stean en dan hawwe jo in hearlike taart! Litte jo ús witte as de taart slagge is en hoe of der smakket?


Doarpsaginda

Sneon 5 desimber

14.30

SDS 1 - Oeverzwaluwen 1

19.30

Âld papier Sealkeatsen Senioren Sneintejûnsjongen yn de Martinitsjerke mei Balt de Vries en Fontein Quartet

Sneon 19 desimber

22.00

Bandjûn Noflik, Deadline

Snein 20 desimber

16.00

Krystkonsert Wilhelmina, Martinitsjerke

16.00

Bluescruise Eastersnein bij Noflik Easterein mei Roadhouse

Sneon 12 desimber Snein 13 desimber

tongersdei 31 desimber

Âldjiersfuotbal, sporthal

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei doarpskrante@easterein.nl

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


HIP DE WINTER DOOR met de kledingtips van FASHIONPIET


Swarte Pyt soe te fytsen doe knapte syn bân. Doe moast er wol rinne, mei de fyts oan ’e hân. Hy kaam yn ’e buorren, en sei tsjin de smid: Ik leau dat der yn myn achterbân in spikergatsje sit. De smid moast wol laitsje mar plakte de bân. Doe koe Pyt wer fytse troch ’t hiele Fryske lân. Oer Akkrum, oer Jirnsum, by Boarn, oer it dak Brocht Pyt op syn fytske de pakjes te plak.


Het jaar is al weer bijna om en we hebben dan ook al heel wat gymlessen achter de rug. De afgelopen weken is er onder leiding van juf Ellen door de jeugd hard geoefend voor de onderlinge wedstrijd die op 14 november j.l. in Weidum heeft plaatsgevonden. Het was een wedstrijd van de gymverenigingen uit Marssum, Scharnegoutum, Wommels, Welsrijp, Weidum, Wirdum en Oosterend. En als je dan voor het eerst mee doet, is dat best een beetje spannend. De meisjes mochten het spits afbijten in de ochtend en later die dag waren de jongens aan de beurt om hun talenten te tonen. Voor ODI hebben meegedaan: Marike Dijkstra, Eelkje de Jong, Tjitske Joustra, Alinda Koopman, Marin van Krimpen, Sophie Laferte, Sybrecht Overal, Mare van der Velde, Charlotte Zu en bij de jongens Fonger Ynema en Pieter Age van der Weide. Bij de meisjes werden de prijzen in de wacht gesleept door Tjitske Joustra (2e prijs) en Sophie Laferte (1e prijs). Van harte meiden, een prachtige prestatie ! De jongens gingen helaas zonder medailles naar huis maar hebben super goed laten zien hoe lenig ze zijn. Volgende keer beter. Iedereen ging naar huis met een vaantje als aandenken aan de wedstrijd. Zie op de foto de trotse prijswinnaars Tjitske en Sophie.

En onze jongens Pieter Age en Fonger:

Als jullie dit stukje lezen, is Sinterklaas al weer (bijna ?) vertrokken uit het land en hebben de kinderen als het goed is allemaal hun Pietendiploma ge-


haald. Er wordt dan een circuit afgewerkt waar ze oefeningen moeten doen, waarbij het op snelheid en precisie aankomt. Maar natuurlijk gaat het er vooral om dat het een gezellige middag is met zijn allen. Ben je nog geen lid van de gymvereniging maar lijkt het je wel leuk ? Kom eens vrijblijvend langs op maandagmiddag van 16.00 – 17.00 uur (groep 1 en 2) of van 17.00 tot 18.00 uur (vanaf groep 3). Naast 2 jeugdgroepen hebben we natuurlijk ook nog de damesgroep die iedere maandagmiddag fanatiek in beweging is van 15.00 tot 16.00 uur. Er zijn helaas enkele leden gestopt, dus ze zouden er graag weer nieuwe mensen bij willen. Dus: neem eens vrijblijvend deel aan de les en kijk of het wat voor u/je is. Iedereen van harte welkom. Wilt u gymvereniging ODI op een andere manier steunen, denk er dan eens over na om donateur te worden. Neem hiervoor even contact op met 1 van de bestuursleden. Groeten van het bestuur, Wybrich Ynema (voorzitter) 0515-332132 Geertje van der Weerdt (secretaris) 0515-332387 Annebeth de Jong (penningmeester) 0515-331343 Hannah van Krimpen (kleding, alg. zaken) 0515-333504 Aurelia Koopman (algemene zaken) 06-48777809 https://www.facebook.com/ODIEasterein


Ynstjoerd Beste Eastereinders, Het is bijna een jaar geleden dat onze mestvergistingsinstallatie afbrandde. Een heftige tijd, maar veel mensen stonden voor ons klaar. Dit zagen wij ook toen in februari veel mensen ons hielpen om de mestzak op z’n plaats te trekken. Bijzonder! Nu we bijna een jaar verder zijn, zijn de plannen voor de herbouw van de mestvergister ook rond. Wij hebben het Adviesbureau Pietersma en Spoelstra gevraagd een en ander aan de Eastereinders uit te leggen in een brief. Familie Kuiper Geachte inwoners van Easterein, Het is bijna een jaar geleden dat bij Maatschap Kuiper op de Sjaardaleane brand uitbrak in de mestvergistingsinstallatie. Maatschap Kuiper is u nog steeds dankbaar voor de vele warme en hartelijke reacties direct na de brand. Dit heeft hen erg goed gedaan. Na een jaar van overleggen en onderzoeken is het besluit genomen om de mestvergistingsinstallatie te herbouwen. Maatschap Kuiper van het melkveebedrijf aan de Sjaardaleane 19 en Van Eysingaleane 27 heeft het adviesbureau Pietersma en Spoelstra gevraagd hun te adviseren inzake de herbouw van de afgebrande mestvergistingsinstallatie. In dat kader is ons tevens gevraagd u te informeren over de aanstaande ontwikkelingen binnen het melkveebedrijf. Het leek Maatschap Kuiper namelijk wenselijk u vooraf van één en ander in kennis te stellen. Na een intensieve periode van overleg met de verzekeringsmaatschappij is het nu zover dat geïnvesteerd kan worden in het opnieuw in werking brengen van de mestvergistingsinstallatie. Dit niet meer op dezelfde wijze als voorheen. Gelet op de brandveiligheid, milieuvriendelijkheid en het voorkomen of beperken van eventuele overlast, is men voornemens het nu anders aan te pakken overeenkomstig de modernste ontwikkelingen.


In de eerste plaats zal het drogingsproces van de restfractie (dus na vergisting) niet meer plaatsvinden direct in de nabijheid van de regeltechnische installatie. Dit verkleint de kans op brand aanmerkelijk. Voor het drogingsproces zal een afzonderlijke ruimte worden gerealiseerd. In de tweede plaats zal een luchtwasser worden geplaatst in de ruimte van het beschreven drogingsproces. Deze luchtwasser heeft een veel grotere capaciteit en een veel betere werking dan de luchtwasser die voor de brand werd toegepast. Dit is een absolute verbetering en zal eventuele geuroverlast sterk beperken. In de derde plaats is Maatschap Kuiper voornemens om tussen beide bedrijfslocaties een ondergrondse pijpleiding aan te leggen, zodat enerzijds de dunne mestfractie die vrijkomt bij het vergistingsproces op de locatie Sjaardaleane via dit leiding tracĂŠ verpompt kan worden naar de mestopslag nabij het perceel aan de Van Eysingaleane 27 en anderzijds de opgeslagen mest bij de Van Eysingaleane verpompt kan worden naar de mestvergister aan de Sjaardaleane. Dit beperkt/voorkomt een veelheid aan vrachtwagen/tractorbewegingen door de dorpskom. Al met al zullen deze drie maatregelen er voor zorgen dat de situatie vele malen beter wordt ten opzichte van de situatie van voor de brand. Daarnaast blijft het vergisten van mest om daarmee elektriciteit op te wekken een duurzame en dus groene vorm van mestverwerking en energie-opwekking. Over deze plannen is overleg gepleegd met de gemeente Littenseradiel. Vergunningtechnisch is voor de vergistingsinstallatie destijds een milieuvergunning verleend die nog steeds in werking is. Voorzover de vergistingsinstallatie overeenkomstig deze vergunning weer wordt opgericht is geen nieuwe milieuvergunning nodig. Voor de wederopbouw van de (identieke) vergistingsloods zal wel een nieuwe omgevingsver-gunning (voorheen bouwvergunning) moeten worden verleend. Een aanvraag daartoe is reeds ingediend (fase 1). Voor de nieuwe droogloods zal binnenkort een milieuvergunningaanvraag/melding worden ingediend tezamen met een bouwvergunning (fase 2). Vervolgens zal voor het gehele bedrijf aan de Sjaardaleane een zogenaamde revisievergunning worden gevraagd (fase 3). Dit betekent dat alle losse deelvergunningen/ meldingen (milieu) worden


ingeleverd en zal in de plaats daarvan één actuele milieuvergunning voor het totaal worden verleend. Dit ten behoeve van de overzichtelijkheid. Geconcludeerd moet worden dat de toegepaste technieken en installaties zullen toenemen, maar dat dit louter ten goede komt en aan het milieu, de duurzaamheid en het voorkomen en/of beperken van overlast. Deze maatregelen zijn dus absoluut niet bedoeld voor een vergroting van de vergistingscapaciteit. Op een later moment is Maatschap Kuiper nog voornemens een nieuwe ligboxstal te realiseren. Dit aan de zuid-oost zijde van het bedrijf. De huidige stal voldoet niet meer aan de huidige eisen van deze tijd en is bovendien te klein. Maatschap Kuiper heeft nu reeds zijn vee deels al in stallen in de omgeving gestald, maar wil graag één en ander concentreren op het eigen erf. De huidige ligboxstal zal worden aangewend voor het stallen van jongvee en de nieuwe ligboxstal zal dienen als melkveestal. De maximale capaciteit van de melkveestal zal 400 stuks melkvee bedragen. Voor de bouw van deze nieuwe stal zal het bouwvlak moeten worden uitgebreid. Het huidige bouwvlak biedt daarvoor te weinig ruimte. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is door de gemeenteraad een wijzigingsbevoegdheid aan het college toegekend om het bouwvlak te vergroten tot maximaal 2,5 ha. Deze oppervlaktemaat wordt niet overschreden, zodat het bestemmingsplan de nodige ruimte in principe biedt. Gelet hierop is reeds aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van deze nieuwe stal. Daartoe is de zgn. methodiek ‘Nije Pleats’ toegepast. Dit betekent dat de nieuwe stal, de situering en de landschappelijke inpassing daarvan is beoordeeld door Welstandszorg Hûs en Hiem, een landschapsdeskundige, de gemeente en initiatiefnemer gezamenlijk. Onder voorwaarde van het aanbrengen van voldoende groensingels acht de Nije Pleats een goede landschappelijke inpassing van het gehele bedrijf (dus niet uitsluitend de nieuwe stal) gewaarborgd (zie bijgaande schets). Vanuit het dorp Easterein zal het bedrijf door de groensingels aan het zicht worden onttrokken.


Voor de realisatie van de nieuwe ligboxstal zal t.z.t. een wijzigingsplan met een omgevingsvergunning in procedure worden gebracht. Dit op een gecoördineerde wijze; bestemmingsplanwijziging, bouwvergunning en milieuvergunning zullen in één aanvraag worden vervat. Daarop volgt dan ook één besluit in plaats van drie deelbesluiten. De te nemen maatregelen ten aanzien van de mestvergistingsinstallatie (ondergrondse pijpleiding) en de uitbreiding met een nieuwe ligboxstal betekent voor wat betreft het aantal vrachtwagen-/tractorbewegingen dat deze eerder zullen afnemen dan toenemen. De definitieve aanvragen zullen hierover detailinformatie prijsgeven. Daarnaast is het zo dat de externe transporten (RMO, voer etc.) zoveel mogelijk worden afgewikkeld via de A7 (afslag Nijland). Dit ten gevolge van de route-aanwijziging van TomTom als vanwege instructies van Maatschap Kuiper aan de vervoer-ders. Dit om het dorp zoveel mogelijk te ontlasten. Tenslotte hecht Maatschap Kuiper eraan dat zijn agrarische activiteiten en ontwikkelingen niet uitsluitend zijn gericht op uitbreiding. Van de te


bewerken 215 ha. aan grasland is 30 ha. natuurgrond en op 45 ha. is de regeling ten behoeve van het legselbeheer van toepassing. Dit betekent dat 75 ha. wordt onderhouden primair met het oog op natuur- en landschapsbeheer. Er wordt dus niet alleen maar genomen; er wordt ook teruggegeven. Mts. Kuiper hecht waarde aan een goede omgang met haar buren en omgeving en hoopt ook daarom u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Witte jo dat…. Calorieën Een handvol kruidnoten bevat 48 kilocalorieën, drie keer zo veel als een taaitaaipoppetje (16 kcal) en ruim anderhalf keer zo veel als een handvol ouderwetse taaie pepernoten (30 kcal). Maar er zijn ook Sinterklaaslekkernijen met (veel) meer kilocalorieën dan kruidnoten. Een speculaasje telt 58 kilocalorieën per koekje, marsepein 108 kilocalorieën per stukje van 25 gram en gevuld speculaas 144 calorieën per blokje (30 gram). Een kleine melkchocoladeletter (50 gram) spant de kroon: 276 kilocalorieën. Sunderklaas en Sint Pieter …. Op 12 desimber fiere se op Texel Sunderklaas en yn Grou komt Sinterklaas hielendal net del. Hjir fiere se Sint Piter (yn febrewaris). Amerigo brún, griis as swart wie by syn berte. It wyt wurden fan in skimmelhynder kin wol in oantal jierren duorje. We dit jier gjin Sintekleazemearke haw yn Easterein..... en foarich jier ek net. Dat der in echte pepernûtewinkel yn Ljouwert is..


‘De Tsjerne’ yn aksje! Spooktocht Op 14 november werd onze traditionele spooktocht gehouden. En dat hebben we geweten. Maar liefst 155 kinderen uit de wijde omgeving hadden zich aangemeld voor deze spannende tocht rondom Easterein. Ondanks het regenachtige weer kijken we terug op een zeer geslaagde ‘tsjerne’ avond. Bij aanvang van de tocht werden mobiele telefoons ingenomen. In ruil

hiervoor kreeg men een sleutel in bewaring gesteld. Na afloop en bij inlevering van de sleutel kregen de deelnemers hun persoonlijke bezittingen weer retour. Na een korte maar heftige intro in het Tsjerne werd de spookachtige weg gevolgd richting de sportvelden. Hier werden de kinderen gekidnapt met een busje en vervolgens gedropt op Meilahuzen. Onderweg kregen de kinderen een munt om de overtocht per boot bij de Pôlle mogelijk te maken. Kettingzagen, oude auto’s, geheimzinnige geluiden, enge films, een kerkhof en diverse spoken en griezels maakten het een tocht om van


te gillen, te lachen en soms zelfs met een traan. Maar na een kop warme chocolademelk was men dit ook weer snel vergeten en keek een ieder terug op een fantastische belevenis die zeker voor herhaling vatbaar is.

Hierbij willen wij alle fanatieke vrijwilligers bedanken. Dankzij jullie creatieve en geheel eigen inbreng hebben jullie deze spooktocht tot een waar spektakel gemaakt. Ook hulde aan het bestuur van de Igge voor het lenen van diverse spookspullen.

Banketstavenactie

In week 47 hebben we zoals gebruikelijk weer de banketstavenactie georganiseerd in de gemeente Littenseradiel. In totaal werden er maar liefst 1750 staven verkocht! De actie liep als een trein. Een enkele avond viel in het water door de regen, maar de vrijwilligers gaven geen krimp en verkochten staven aan de lopende band. Voor de Tsjerne is dit een zeer welkome aanvulling op de clubkas. Iedereen bedankt voor de goede afname, er werd massaal ingekocht. De ondernemers van Easterein e.o. mogen ook zeker niet onvermeld blijven, zij kochten veelal grote aantallen voor in de kantine. Tot slot natuurlijk een groot compliment en een woord van dank aan de ‘sutelers’. Zij maakten de actie tot een daverend succes!


Agenda: 4 december 19 december

Kinderdisco van groep 1 t/m 6 Kerstgala, groep 7 en 8

18.30-20.30 uur 19.30-22.00 uur

Oud & Nieuw

Na het vuurwerk

Vanaf 1.30 uur

8 januari 9 januari 16 januari

Kinderdisco, groep 1 t/m 6 7&8 party, groep 7 en 8 Gezellige avond voor jong en oud

op de brug

18.30-20.30 uur 19.30-22.00 uur Vanaf 20.30 uur

30 januari

BUTTERFLY

Vanaf 20.30 uur

5 februari 6 februari

Kinderdisco, groep 1 t/m 6 7&8 party, groep 7 en 8

18.30-20.30 uur 19.30-22.00 uur

Beste minsken, Om eltse moanne in doarpskrante foar jim meitsje te kinnen, haw we ek jim stipe nedich. We soenen it sear op priis stelle as jo ús finansjeel stypje wolle. In rjochtbedrach is €5,- per húshâlding wat del komt op €0,45 per boekje! By it rûnbringen fan it jannewarisnûmer komme we de envelop persoanlik by jo opheljen. Mochten we net ien thús treffe dan kin je ek de envelop by ien fan de redaksjeleden bringe. As je leaver in bedrach oermeitsje wolle kin dat nei it rekkennûmer fan it doarpsbelang: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante. We rekkenje op jim stipe. Alfêst tige tank!


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46jubilaris kaarten boeken

geboortekaartjes printen

kopiĂŤren

offset drukken vouwen

trouwkaarten digitaal drukken

offset drukken

vergaren

HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW familieDRUKWERK Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

www.vandereems.nl