Doarpskrantsje Easterein jannewaris 2017

Page 1

EASTEREIN, jannewaris 2017

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Nr 1 2017

Kolofon

De redaksje winsket elkenien in allemachtich prachtich 2017!

<ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ͗ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů͕ ĂƐ ďLJ ,ŝŶŬĞ <ƵŝƉĞƌ͕ ,ŽĨƐůĞĂŶĞ Ϯϭ <ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐǁĞďƐŝƚĞ͗ ŝŶĨŽΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů dǁŝƚƚĞƌ͗ ΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶͺĨƌůͬ&ĂĐĞŬ͗&ƌĂĂĐŚΘŽĂŶďŽĚΘƐĂ ĚǀĞƌƚŝŶƐũĞ͍ Ŷŝŵ ĚĂŶ ŬŽŶƚĂŬƚ ŽƉ ŵĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ZĞŬŬĞŶŶƸŵĞƌ͗ E>ϳϬZ KϬϯϰϵϱϬϭϳϮϲ Ƶ͘Ĩ͘Ĩ͘ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ WƌŝŶƚǁƵƌŬ͗ ƌƵŬŬĞƌŝũ sĂŶ ĚĞƌ ĞŵƐ &ŽƚŽ ĨŽĂƌŬĂŶƚ͗ tŝůůLJ ^LJďĞƐŵĂ <ŽƉLJĚĂƚƵŵ͗ ĚĞ ŬŽƉLJ ŵŽĂƚ ĨŽĂƌ ǁŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϱ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ ďLJ ƷƐ ǁġnjĞ͘ /ƚ ŬƌĂŶƚƐũĞ ŬŽŵƚ Ʒƚ ŽƉ ĨƌĞĞĚ ϯ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ͘


K ZW^ '/E

^ŶĞŽŶ ϳ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ EŝũũŝĞƌƐƐŝƚ ^ ^ ƉƌĠͲƐŬŝ ƉĂƌƚLJ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

dŝƐƐĚĞŝ ϭϬ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ ϲϬн ŵŝĚĚĞŝ ŵĞŝ WŝĞƚ ,ĞƌƌĞŵĂ ĞŶ Ğƌƚ KƚƚĞŶ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϭϵ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ <ƌĞĂ <ĂĨĠ

dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ

^ŶĞŽŶ Ϯϭ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ ŽsŽƐ ^ϭ Ͳ s ^ŶĞĞŬ ^ ϰ ŽsŽƐ ,^ϭ Ͳ ZĞĨůĞdž ,^ ϯ

^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ

tŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϱ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ >ĞĚĞŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ KƌĂŶũĞĨĞƌŝĞŶŝŶŐ KƌĂŶũĞ ĞŶ ,ĞŝƚĞůąŶ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

^ŶĞŽŶ Ϯϴ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ EĂƐũŽŶĂůĞ ĨƸŐĞůƚĞůůŝŶŐ ^ ^ϭ Ͳ ůĚĞŚĂƐŬĞϭ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

^ŶĞŝŶ Ϯϵ ũĂŶŶĞǁĂƌŝƐ ůƵĞƐĐƌƵŝƐĞ ĂƐƚĞƌƐŶĞŝŶ ŵĞŝ ůƵĞƐďƵƐƚĞƌƐ

EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ Ϯ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ <ƌĞĂ <ĂĨĠ

dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ

^ŶĞŽŶ ϰ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ :ĞƵŐĚƚŽĂŶŝĞů &ƵŽƌƚ ŵĂƌ >ŽƐ ŵĞŝ “Heksen” ŽsŽƐ ^ϭ Ͳ s Ϭϱϴ ^ϭ ŽsŽƐ ,^ϭ Ͳ s ŽůƐǁĂƌĚ ,^ϭ

EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ

ϭϲ͘ϬϬ ϮϮ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϬ ϭϵ͘ϭϱ ϭϳ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ ϮϬ͘ϬϬ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

ϭϰ͘ϯϬ ϭϲ͘ϬϬ ϭϵ͘ϭϱ ϭϵ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ


K ZW^ '/E

ŽƉƉĞƐƚĞĂŶĚĞ LJŶĨŽƌŵĂĂƐũĞ ŚĞůũĞ ǁLJ ĨĂŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ;ĂŐŝŶĚĂͿ ĞŶ ĨĂŶƷƚ ĚĞ mails dy’t wy krije fan ferienings. ,Ă ũŽ ŶŽĐŚ ŝŶ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ĨŽĂƌ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ͍ ^ƚũŽĞƌ ŝŶ ĞͲŵĂŝů ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů

Doe ik fannemoarn it gerdyn iepen dy waarden we ferrast troch kalk op doar! We moasten efkes goed sjen wat der stoen. Ik tocht earst Flos (?) mar dat foenen we al wat in gekke boadskip foar 2017. Noch in kear goed sjen, der stiet fansels 2017 duuuhhh. Noch net hielendal wekker sille we mar sizze…


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


organisearret:

05-02-2017 Noflik Easterein

16:00 oere live

muzyk kwis!

Elkenien kin meidwaan. Opjaan yn groepkes fan minimaal 2 oant maksimaal 4 persoanen. Ynskriuwjild â‚Ź2,50 p.p. Opjaan fia eastereinrocks@gmail.com


Frijkaartsjes winne? Op sneon 4 febrewaris wurdt de musical 'Heksen' opfierd. Ienentweintich jongereinspilers Ăşt Itens en Easterein fertelle it ferhaal fan Lieke, har pake en in grutte groep hiele gemiene, aaklike heksen. De musical 'Heksen' is basearre op it ferneamde boek fan Roald Dahl. Do kinst in frijkaartsje winne foar de musical 'Heksen'. De heksen binne nammentlik trije echte heksebiezems ferlern en dy wolle se graach werom. Dizze heksebiezems steane earne yn Easterein. Dejinge dy't in heksebiezem fynt, kin de biezem ynleverje by: Ria Dijkstra, Koaifinne 1 Easterein yn ruil foar de biezem krigesto in frijkaartsje foar de musical 'Heksen'. Do moast wol hiel goed sjen en sykje, want de heksebiezems stean, lizze of hingje op de gekste plakken. It is net tastien om mei de biezems te fleanen. De musical 'Heksen' spile troch jongereintoaniel Fuort mar los, op sneon 4 febrewaris 2017 om 19:30 in Noflik Easterein Kaarten reservearje kin fia akke.veldman@ziggo.nl Fyn in heksebiezem en win in frijkaartsje foar de musical 'Heksen'!

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nlBibliotheeknieuws In het nieuwe jaar bent u weer van harte welkom in de bieb. Vrijdag 6 januari een jeugdactiviteit “Glow in the Dark, winterlichtje maken”. Eerst maak je een winterlichtje en daarna is er voorlezen en chocomelk drinken in het donker. Geschikt vanaf 4 jaar. Op maandag 16 januari is er weer Haak maar Aan van 14.00 tot 15.30 uur. Op donderdag 26 januari is er een workshop Poëzie met Pieteke. Hoe maak je een gedicht? Hoe kom je aan inspiratie? Best wel spannend om een gedicht te schrijven. Dus gaan we aan de hand van illustraties aan de slag. En als het niet wil lukken maak je een knipgedicht. Dus je komt altijd met een gedicht thuis. In het Frysk of Nederlands, wat maar het beste bij je past. Kosten bibliotheekleden €3,50 / niet-leden €5,00. Opgeven via de website of aan de balie van de bieb, maximaal 8 deelnemers. Vol = vol. De boekbespreking op donderdag 2 februari gaat over de roman ´Onder het dal´ van Arjaan van Nimwegen. Handig om nu al te weten want dan heb je nog tijd om het boek te lezen. Wensen wij iedereen hele prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling.

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


PuzzelHoe is it mei…. Christiaan Plantinga Mei meiwurking fan Bauke de Boer

De tijd gaat snel, alweer zo’n 18 maanden geleden ben ik verhuisd naar Vietnam. Na 20 jaar in Easterein geleefd te hebben was het tijd voor een nieuw avontuur. Recentelijk werd ik gevraagd door Bauke de Boer om eens een stukje te schrijven voor de Doarpskrante. Hoe is het leven in Vietnam en hoe gaat het met mij persoonlijk? Ik zal hier over verschillende onderwerpen wat vertellen met betrekking tot mijn eigen leven en Vietnam in het algemeen. De weg naar Vietnam Het begon allemaal rond mijn 20e, ik was bezig met mijn studie trainer/coach op het CIOS te Heerenveen toen ik depressief werd en al snel veel moeite had om naar school te gaan, angst om in de klas te zitten of zelfs maar naar de supermarkt te gaan hield mij tegen om mijn opleiding voort te zetten en had ik deze dan ook beëindigd, waarbij een periode van thuis zitten, psychiater bezoeken en naar het voetbalveld mijn enigste sociale uitjes het gevolg waren. Na een jaar van gesprekken en onzekerheid kwam naar voren dat ik een vorm van autisme had, wat voor mij betekende antwoorden op vragen die zo lang al rondspookten in mijn hoofd. Met hulp van enkele instanties kwam ik langzaamaan weer op de been en begon ik mijn leven weer op te pakken. Het was in 2013 dat ik mij realiseerde dat er voor mij, gezien het feit dat ik geen opleiding had, een onmogelijke opgave was om in Nederland wat te kunnen bereiken. Daarom besloot ik via internet en dating sites op zoek te gaan naar een vriendin in het buitenland om een reden te hebben Nederland te ontvluchten en hopen nieuwe deuren te openen. Ik kwam terecht bij een meisje uit Vietnam die ik na 9 maanden relatie opzocht in Vietnam voor een maand. Door wat geluk kwam ik terecht bij een bedrijf die interesse toonden om mij aan te nemen. Na terugkomst in Nederland om zaken af te handelen ben ik op 20 april 2014 voorgoed naar Vietnam verhuisd.


Werken in Vietnam Ik heb sinds mijn aankomst in Vietnam 3 banen gehad. Mijn eerste baan was bij een import/export bedrijf. Toen ik begon was het niet geheel duidelijk wat mijn functie zou zijn, wat ik al snel leerde was dat vriendjespolitiek hier een grote rol speelt. Mijn werk was geheel onduidelijk, we begonnen rond 8 uur in de morgen, 90% van de tijd had ik niks te doen, wat al snel begint te vervelen. Ondanks dat ik vroeg om werk, kwam er weinig beweging in. Na enkele maanden werd ik naar een dorp enkele kilometers van Sai Gon gestuurd om daar 6 dagen per week door te brengen en te werken. Een dorp waar 99% geen Engels spreekt, waar ik hele dagen alleen zat en me behoorlijk eenzaam voelde. Na 3-4 maanden daar doorgebracht te hebben diende ik mijn ontslag in. Tijdens mijn eerste baan heb ik in een arme buurt bijles Engels gegeven aan de kinderen. Laag betaald, maar het was een geweldige ervaring. Leerlingen die bang voor me waren, alleen omdat ik blank was, en leerlingen die de andere leraar belden of ik wel kwam omdat ze me misten. In tegenstelling tot Nederland heeft de leraar in Vietnam totale macht en worden ze gerespecteerd. Een leraar word dan ook persoonlijk afgerekend op hoe zijn leerlingen presteren. Na mijn eerste baan kwam ik via vrienden terecht bij mijn 3e baan, wat tot nu toe nog mijn huidige baan is. Het bedrijf waar ik nu werk is een interior design and decoration company. Net als mijn vorige bedrijf, vriendjespolitiek speelt hier een grote rol. Broers en zussen, ooms en tantes, man en vrouw, het is hier allemaal aanwezig, val je niet in die groep dan ben je een buitenbeentje. Ik heb al meerdere functies in dit bedrijf gehad, van webdesigner, designer, administratie, communicatie, projectmanager, project developer etc. Er zijn 3 bazen en ieder gaat zijn eigen weg, communicatie is hier een groot probleem. Soms krijgen werknemers opdrachten van alle 3 de bazen en alles moet met spoed, waardoor veel fouten worden gemaakt. Er zijn geen afdelingsmanagers, ieder moet persoonlijk toestemming krijgen van de baas om iets te doen wat zorgt voor weinig creativiteit en bij afwezigheid van de baas voor veel vertraging. Gaat er iets mis zal de baas ook geen verantwoordelijkheid nemen, ondanks dat hij de opdrachtgever is. Het is mij soms geheel onduidelijk wat er zich hier Ăźberhaupt afspeelt. Ikzelf ben het grootste gedeelte van mijn tijd bezig met ons kantoor in Ghana, investeerders die met grote woorden werden binnengehaald maar tot nu toe totaal worden genegeerd in Vietnam, ondanks dat we al meer dan 10


projecten binnen hebben gehaald, is er in één jaar nog geen enkel project voltooid en haken klanten steeds meer af, wat zorgt voor een vijandige sfeer waar ik middenin zit. Mijn leefomgeving en kosten Ik woon momenteel met 2 Vietnamezen in een kamer nog kleiner dan mijn kamer in Nederland. Het is hier een veel voorkomend ding dat er meerdere personen op kleine kamers samenwonen. In een stad dat meer dan 10 miljoen mensen telt en waar veel van het platteland komen om te studeren, is dit een normaal beeld. Ik eet altijd buitenshuis, wat vrij normaal is in Vietnam. Voor 1 tot 1,50 euro heb je al een complete maaltijd, van 7 tot 8 euro per dag kun je hier prima leven. Elke dag neem ik de bus naar mijn werk, een kaartje kost 5 tot 6000 VND wat neerkomt op ongeveer 30 cent per kaartje. Het maakt niet uit of je de eerste halte of de laatste uitstapt, je betaald dezelfde prijs. Omdat ik samenwoon met 2 anderen is mijn huur ongeveer 30 tot 40 euro per maand. Ik kom vrijwel nooit in contact met andere buitenlanders, mijn vriendenkring bestaat vooral uit Vietnamezen en 1 Nigeriaan. Communiceren in Vietnam is niet gemakkelijk, gelukkig zijn ze bezig het niveau van de Engelse taal omhoog te krikken, maar voorheen werd er weinig gesproken, enkel geleerd te schrijven. Ik heb een lange tijd wekelijks voetbal gespeeld met vrienden. Vietnamezen zijn gek op voetbal, maar ik ben te druk om daar mee door te gaan. Vietnamezen volgen de Premier League hier op de voet en vooral Manchester United is populair. Mocht je hier beginnen over Nederlands voetbal, dan kom je vooral terecht bij het Ajax van ‘95 en spelers die in de Premier League hebben gespeeld, zoals van Persie. Feyenoord kennen ze een beetje, PSV hebben ze nog nooit van gehoord. Vietnam en Nederland Zoals hierboven aangegeven, voetbal is populair en het Nederlands team heeft toch ook wel zijn bekendheid. Verder denken veel Vietnamezen dat we alleen bestaan uit tulpenvelden en natuurlijk kennen ze Heineken, al weten ze niet dat het uit Nederland komt. Heineken produceren ze hier plaatselijk, slootwater in Vietnamees glas of blik en ze verkopen het vrijwel voor dezelfde prijs als in Nederland. Ze zien het als een status als je bier drinkt. Drink je Heineken dan ben je rijk. Om toch ook wat aan de wat minder verdienende bevolking te kunnen verkopen, hebben ze ook nog een ander soort bier op de markt, Tiger beer uit Singapore, gebrouwen door

Heineken Asia Pacific. Daarnaast hebben we hier ook nog onze Frieze trots, Dutch Lady Milk, gebrouwen door FrieslandCampina. En als laatste hebben


we nog Unilever, dat een groot aandeel heeft hier op de markt. Relatie Ik ben nu zo’n 6 à 7 maanden samen met mijn huidige vriendin en in september heb ik haar ouders mogen ontmoeten, wat een hele stap is in Vietnam. Mocht alles volgens plan verlopen zullen we volgend jaar in september trouwen. Een trouwerij in Vietnam bestaat uit 2 delen, traditioneel en een modern deel. In het traditionele gedeelte staat het weggeven van de bruid door de ouders centraal. Dit gedeelte gaat samen met veel cadeaus van familieleden die bestaan uit gouden sieraden en geld aan het bruidspaar. Het moderne gedeelte vieren ze met zoveel mogelijk mensen, met reden dat van iedere genodigde verwacht wordt dat ze geld geven aan het bruidspaar. Zo’n bruiloft kan al snel bestaan uit 500 mensen. Het bestaat uit eten en drinken en er is een ceremonie waarbij de ringen worden gegeven, champagne geschonken en taart gesneden. De champagne en taart heb ik echter nog nooit zien worden gedronken of opgegeten. Eten in Vietnam Van wat ik heb ervaren, is er niet echt een etenspatroon in Azië. Ontbijt, lunch of avondeten, je eet maar wat je wilt. Rijst, soep, brood, maakt niet uit wanneer. Vietnam staat vooral bekend om zijn soep, Pho, die in vele varianten kan worden gegeten. Ook vis, kip en fruit word veel gegeten. Kwaliteit van het voedsel kan zeer verschillend zijn, ik eet tegenwoordig geen rauwe groente meer uit angst voor voedselvergiftiging, wat ik al 9 keer heb opgelopen. Van wat ik weet is vooral het voedsel dat ze importeren vanuit China gevaarlijk. Enkele specialiteiten in Vietnam die je niet veel in Nederland ziet voorkomen zijn: Hond, kat, kikker, muis, slang, sprinkhanen en balut. Balut is een ei met een bijna volledig embryo, klinkt misschien vies maar is een heerlijk gerecht. Wanneer je met Vietnamezen uit eten gaat is het soms onmogelijk om te weten wat je überhaupt aan het eten bent. Mijn toekomst in Vietnam Zoals eerder aangegeven, hoop ik volgend jaar september te trouwen. Daarnaast hopen we snel een huis te kunnen kopen en een gezin te stichten. Recentelijk heb ik samen met mijn Afrikaanse vrienden een bedrijf geopend en hoop ik binnen een jaar hier fulltime op te kunnen concentreren. Ik hoop binnen enkele jaren het Vietnamese burgerschap te kunnen ontvangen om mijn toekomst hier veilig te stellen. Ook hoop ik binnen enkele jaren voor een maand of langer terug te keren naar Nederland.


/ƚĞ ĂƐ ŝŶ ĨƸŐĞůƚƐũĞ

dƌŽĐŚ EĂƚŚĂůŝĞ KůŝǀĞŝƌŽ DŽĂƌŶƐ ďĞƚŝŝĚ ĨLJƚƐ ŝŬ ŶĞŝ ŝƚ ǁƵƌŬ͘ zŶŝĞŶĞŶ ƐũŽĐŚ ŝŬ Ěġƌ LJŶ ŝƚ ƐŬĂĂĚ ĨĂŶ ŝƚ ŐƌŝĞŶŐƌĂƵǁĞ ŐĞƌƐ ŝŶ ŐƌƵƚƚĞ ƌĞĂŐĞƌ͘ ĨŬĞƐ ůĞƚƚĞƌ ĨůũŽĐŚƚ ĚĞƌ ŝŶ ŽĂƌĞ ĨƸŐĞů ĨŽĂƌďLJ͕ ǁLJƚ ĂƐ ƐŶŝĞ͘ tĂƵǁ͕ ƐĂ ƚŝĐŚƚďLJ ŚŝĞ ŝŬ ĚĞ ŬƌLJƐƚƌĞĂŐĞƌ ŶŽĐŚ ŶĞĂ ƐũŽĞŶ͘​͘​͘ tŝƚƚĞ ũŝŵŵĞ ƐĞ ŶŽĐŚ͍ DLJŶ ŐŽĞĚĞ ĨŽĂƌŶŝŵŵĞŶƐ ĨŽĂƌ ŝƚ ƀĨƌƸŶĞ ũŝĞƌ͍ /ƚ ƐŽĞ ŵLJ ŶĞĂƚ ĨĞƌǁƸŶĚĞƌũĞ Ăƚ ũŝŵŵĞ ƐĞ Ăů ůĂŶŐ ǁĞƌ ĨĞƌũŝƚƚĞŶ ďŝŶŶĞ͘ DĂƌ͕ ŚŽĞ Ɛŝƚ ĚĂƚ ĞŝŶƐ ŵĞŝ ĚLJ ĨĂŶ ũŝŶƐĞůƐ͍ 'ƵŽŶ ŚĂ ŐƌŝĨ ŵĞĂƌ ƐƉŽƌƚĞ ǁŽůůĞŶ͕ ƐƚŽƉũĞ ŵĞŝ ƐŵŽŬĞ͕ ƌġƐƚ LJŶďŽƵǁĞ ĂƐ ŝŶ ŵŽĂŝĞ ƌĞŝƐ ĨŝĞƌ ĨƵŽƌƚ ŵĞŝƚƐũĞ ǁŽůůĞŶ͘ /Ŭ ŚŝĞ ŵĞĂƌĚĞƌĞ ǁŝŶƐŬĞŶ͕ ŵĂƌ ĚĞ ǁŝĐŚƚŝĐŚƐƚĞ ŚĂƚ ĚŽĐŚƐ ǁĞƐƚ ĞůƚƐĞ ŵŽĂŶŶĞ ǁĂƚ ŶŝũƐ ďĞƐLJŬũĞ͘ EĞŝ ƐĂǁĂƚ ϯϲϱ ĚĂŐĞŶ ŵĞŝ ŝŬ ƸŶĚĞƌƐƚĞĂŶĚĞ ĚŝŶŐĞŶ ŽƉ ŵLJŶ ůŝƐƚũĞ ƐĞƚƚĞ͗ Ͳ &ŽĂƌ ĚĞ ĞĂƌƐƚĞ ŬĞĂƌ ŶĞŝ ĚĞ EŝũũŝĞƌƐƌĞƐĞƉƐũĞ ĨĂŶ ŐĞŵĞĞŶƚĞ >ŝƚƚĞŶƐĞƌĂĚŝĞů Ͳ ^ŬƌŝƵǁĞ ĨŽĂƌ ĚĞ ŬƌĂŶƚĞ ;/Ŷ ĚƌĞĂŵ ĚLJΖƚ ƷƚŬĂĂŵ ŝƐͿ Ͳ Ğ ůĞĂĨĚĞ ĨŝŶĞ Ͳ &ŽĂƌ ŝƚ ĞĂƌƐƚ ŶĞŝ ſƌĚŽďĂ Ͳ ,ƵƌĚ ŽƉ ŵLJŶ ƐŶƷƚ ŐĞĂŶ ;ůĞƚƚĞƌůŝŬ ĞŶ ĨŝŐƵĞƌůŝŬͿ Ͳ DĂƐƚĞƌƉŝĂŶŝƐƚ >ĂŶŐ >ĂŶŐ Ʒƚ ^ũŝŶĂ LJŶ ŝƚ ĞĐŚƚ ƐũĞŶ Ͳ EĞƚ ƐƚŽƉũĞ ŬŝŶŶĞ ŵĞŝ ůĂŝƚƐũĞ ƸŶĚĞƌ ŬŽĂƌƌĞƉĞƚLJƐũĞ Ͳ ZƵƐƐLJƐŬ ŝƚĞŶƐŝĞĚĞ ůĞĂƌĞ ĨĂŶ ŝŶ ƐũĞĨͲŬŽŬ Ͳ ƵƚŽƌŝĚĞ ;ǁĂƚ ŝƐ ĚĂƚ ůĞƵŬ͊Ϳ Ͳ <ƌLJƐƚ ĨŝĞƌĞ LJŶ 'ƌŝŶƐ ůŝŝĚ͘ ^ǁŝĞƌ͘ ŵŽƐũŽŶĞĞů͘ 'ƌŽĞŝ͘ DLJŶ ǁƵƌĚĞŶ ĨŽĂƌ ϮϬϭϲ͘ /ƚ ǁŝĞ ŶĞƚ ĂůƚŝƚĞŶ ŵĂŬůŝŬ Ěŝƚ ũŝĞƌ͕ ŵĂƌ ŝŬ ŚĂ ĂůůĞƐ ĚŝĞŶ ŵĞŝ ŚƸŶĚĞƌƚ ƉƌŽƐŝŶƚ͘ ^ƉLJƚ ŚĂ ŝŬ ŶĞƚ͕ ǁĞ ůŝďũĞ ŵĂƌ ŝĞŶ ŬĞĂƌ͘ ^ĂĨŽůůĞ ŵŽŽŐůŝŬ ĚǁĂĂŶ ĞŶ ũĂĂŶ ĚġƌΖƚ ŵLJŶ ŚĞƌƚ ůĞŝƚ͕ ŝƐ ŵLJŶ ƐƚƌŝďũĞŶ͘ zŶ ϮϬϭϳ ǁŽů ŝŬ ŐƌĂĂĐŚ ŝƚĞ ĂƐ ŝŶ ĨƸŐĞůƚƐũĞ͘ 'ŝĞƚ EĂƚŚĂůŝĞ ĚĂŶ ŵŝŶĚĞƌ ŝƚĞ͍ EĞĞ͕ ǁŝƐ ŶĞƚ͘ /Ŭ ďŝŶ ĨŝĞƌƐƚĞŶƚĞ ĚŽů ŽƉ Ăů ŝƚ ůĞŬŬĞƌƐ͘ DĂƌ͕ Ăƚ ŝŬ ƐũŽĐŚ ŶĞŝ ĚĞ ƌĞĂŐĞƌƐ LJŶ ŝƚ ůąŶ͕ ĚLJ ŐƌĂƵǁĞ ŵƸnjĞĨĂůŬ ŚĞĞĐŚ LJŶ ĚĞ ůŽĨƚ͕ ĚĞ ůLJƚƐĞ ĨƸŐĞůƚƐũĞƐ LJŶ ƷƐ ƚƷŶ͕ ĚĂŶ ǁŽů ŝŬ ĞŬ ƐĂ ǁġnjĞ͘ ^LJ ŚĂǁǁĞ ŐũŝŶ ƐŽĂƌŐĞŶ ŽĞƌ ǁĂƚ ƐĞ ŝƚĞ ƐŝůůĞ͘ ^ŽĞ ĚĞƌ ǁŽů ŐĞŶƀĐŚ ǁġnjĞ͍ ŝŶŶĞ ŵLJŶ ĨůĞƵŐĞůƐ ǁŽů ŵŽĂŝ͍ ŝŶ ŝŬ ŝƚ ǁƵƌĚŝĐŚ ŝŶ ďLJƐƸŶĚĞƌ ůŝďďĞŶ ƚĞ ŚĂǁǁĞŶ͍ KĞƌ Ăů ĨŽĂƌŐĞĂŶĚĞ ƐĂŬĞŶ ŚĂǁǁĞ ƐĞ ƐŝŵƉĞůǁĞŝ ŐũŝŶ ƚǁŝǀĞů͘ ^Ğ ĨĞƌƚƌŽƵǁĞ͕ ůŝƚƚĞ ůŽƐ ĞŶ ƐůĂĂŶ ŚĂƌƌĞŶ ǁũƵŬŬĞŶ Ʒƚ͘ Ŷ ƐĂ͕ ƐĂ ǁŽů ŝŬ ĞŬ ǁġnjĞ͕ ƐƸŶĚĞƌ ƐŽĂƌŐĞŶ ĚĞ ĚĞŝ ĨĂŶ ŚũŽĞĚ ďĞůŝďũĞ ĞŶ ĞůƚƐĞ ŬĞĂƌ ďĞƚŝŶŬĞ ŵĞŝĞ ĚġƌΖƚ ŝƚ ǁƵƌŬůŝŬ Žŵ ŐŝĞƚ͗ ŐĞŶŝĞƚƐũĞ ĨĂŶ ŝƚ ŶŽ ĞŶ ĚĞƌŶĞŝ ƷƚƐũĞŶ ŚŽĞΖƚ ĚĞ ĚĞŝ ĨĂŶ ŵŽĂƌŶ ŚĂƌƐĞůƐ ƌġĚĞ Ɛŝů͘


Kollekte Nationale MS Fonds Der is yn novimber kollektearre foar it Nationale MS Fonds. Dizze kollekte hat € 398.38 opbrocht. Allegearre dy›t hjir oan bydroegen ha en dat binne yn it earste plak alle kollektanten mar ek alle stipers tige tank. Der wurdt altyd in grut berop dien om jild byinoar te krijen foar wat foar goed doel ek. En elke kear wurde der wer moaie bedragen ophelle. Ut namme fan it Nationale MS Fonds noch ris betanke foar alle stipe. Anneke Elgersma, kollekte koördinator.

kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


Toanielselskip ‘Fuort Mar Los’ spilet:

dt

<ĂĂƌƚĞŶ ŬĞĂƉũĞ

Ğ ŬĂĂƌƚĞŶ ŬŝŶŶĞ ũŽ ŬĞĂƉũĞ ŽƉ ƐŶĞŽŶ Ϯϭ :ĂŶŶĞǁĂƌŝƐ ƚƵƐŬĞŶ ϭϯ͘ϬϬ ĞŶ ϭϲ͘ϬϬ ďLJ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͘ ; Ŭ Ăƚ ũŽ ĚŽŶĂƚĞƵƌ ďŝŶŶĞ ǁŽůůĞ ǁLJ ŐƌĂĂĐŚ ĚĂƚ ũŽ ŬĂĂƌƚĞŶ ŽƉŚĞůũĞͿ

&ƌĞĞĚ ϭϳ ŵĂĂƌƚ ϭϵ͘ϬϬ ŽĞƌĞ

^ŶĞŽŶ ϭϴ ŵĂĂƌƚ ϮϬ͘ϬϬ ŽĞƌĞ

^ŶĞŝŶ ϭϵ ŵĂĂƌƚ ŵĂƚŝŶĞĞ ϭϱ͘ϬϬ ŽĞƌĞ

&ŽĂƌ ŵĞĂƌ LJŶĨŽƌŵĂĂƐũĞ ŬŝŶŶĞ ũŽ ďLJ ŝŵŵĞŶ ĨĂŶ ŝƚ ŚĂĂĚďĞƐƚũŽĞƌ ƚĞƌũŽĐŚƚĞ ĂƐ ŝŶ ŵĂŝůƚƐũĞ ƐƚũŽĞƌĞ ŶĞŝ ŝŶĨŽΛůĞƚƚĞƌĨƌĞƚƚĞƌ͘Ŷů͘

ĂƵŬũĞ ^ƚĂǀŝŶŐĂ͕ zƉĞ dŝĞŵĞƌƐŵĂ͕ ƉƉŝĞ ,ĞŝŶƐ͕ ^ũŝĞƌŬũĞ WůĂŶƚŝŶŐĂ͕ ŶƚũĞ ^ƚĞŶĞŬĞƐ


De Pinne

Mei meiwurking fan Bauke de Boer Hallo, wij zijn Marco (42), Marjo (37), Steijn (13) en Tiemen (10) Groothof. We zijn op 17 september komen wonen op de wynserdyk 43 te Easterein. Hiervoor hebben we ongeveer 15 jaar in Drachten gewoond. Aangezien we in Drachten in een tussenwoning woonden ging onze voorkeur uit naar een vrijstaande woning in de buurt van Sneek dit i.v.m. Marco zijn werk. Wij zijn alle twee opgegroeid in een dorp zodat onze voorkeur uitging naar een dorp met voorzieningen voor de kinderen en hierbij kwam Easterein ter sprake. Marco werkt nu ongeveer 9 jaar bij Landustrie Sneek als Sales Engineer in zijn vrije tijd mag hij graag klussen in en rondom het huis. Marjo heeft voorheen gewerkt als gastouder en is vrijwilliger geweest als brandweervrouw bij Brandweer Drachten, nu is ze werkzaam als bezorger bij DHL, in haar vrije tijd is ze graag creatief bezig en houdt ze van gitaar spelen. Steijn gaat naar het RSG in sneek en is het schooljaar begonnen in de 2e klas van de HAVO. Tiemen gaat nu in Easterein naar de basisschool en zit in groep 7. Beide jongens hebben zich reeds aangesloten bij SDS waarbij ze gelijk met de start van het voetbalseizoen mee konden spelen als keeper van hun huidig team. Tevens zijn Marjo en Steijn beschikbaar als scheidsrechter en hierdoor zijn we dan ook vaak te vinden op het sportveld van Easterein. Het is voor ons allemaal even wennen geweest om ons vertrouwde plekje in Drachten op te geven en hier een nieuwe start te maken. Gelukkig begint iedereen ondertussen redelijk te wennen en wordt er veel georganiseerd in het dorp. We hopen hier dan ook nog vele gelukkige jaren te mogen doorbrengen. Met vriendelijke groet, Marco, Marjo, Steijn en Tiemen


Dat wie doe sa

Mei gearwurking fan Bauke de Boer en Hinke Kuiper Yn it ferline wie it drok yn Easterein. Der wiene in protte ûndernimmers aktief. De measte Eastereinders kin der noch wol oer fertelle. Mar de jeugd fan no wit dat net mear. Om it wat libbend te hâlden ha wy in âld fotoboek pakt en betocht dat wy dit mei jimme diele wolle. Wy kinne allinne mei materiaal komme, dy’t yn dit plakboek stean. Want doe’t de lêste winkel ticht gie, waard it stil op strjitte. Wy binne wol benijd hoe it no giet mei…..

Slachterij Bouma Hoelang hat jimme Slachterij hjir yn Easterein aktyf west? Oerpake Sjoerd hat de slachterij yn 1902/1903 foar syn soan Lolke bouwt en yn sa ûngefear 1947 hat Sjoerd, ús Heit, it oernaam en yn 1980 is de saak wer oernommen troch Lolke. Wy ha de saak draaiende hâlden oant 1 febrearis 2010.

Slagerij Bouma: Greet Bouma-de Jong en Lolke Bouma


Hoe kaam it dat de minsken fan heinde en ver foar droege woarst nei Slachterij Bouma kamen? Wat wie jimme geheim? De droege woarst hat net echt in geheim maar goed fakmanskap, echte turf en leafde foar it fak. De woarst gong de hiele wrâld oer.

Wannear ha jimme de winkel slúten? Wy ha de winkel op 1 febrewaris 2010 sletten. It klanten oantal rûn werom en ek Greet koe it net mear sa goed oan yn ferbân mei har sûnens. Wat ha jimme no by it ein? Lolke docht op dit momint in soad frijwillegerswurk bij SDS en de Skoalleseize, dêrneist is hy postbesoarger yn Easterein en Wommels. Greet is aktyf by it Stipepunt en jout kompjûter/tablet les en is ek frijwilliger by de Skoalleseize.


Snypsnaren

Troch Jan Hiemstra ’t Heechhiem 2 Wat no ‘t Heechhiem 2 is, wie foar 1972 in blok fan acht huzen. De wenten hiene oarspronklik gjin elektrysk ljocht, wetterlieding, gas, sintrale ferwaarming, dûs en neam mar op. De húskes (WC ‘s) stiene bûten; foar twa húshâldingen wie der ien mei in tontsje, dat ien kear yn de wike lege waard. Botte royaal wie it allegearre net. Yn Easterein stiene hiel wat fan dit soarte wenten. Der wiene ek oare huzen yn it doarp sa as de pastorij, it doktershûs, it skoalmastershûs it boargemastershûs en Zonnehoek. Tusken de utersten stie noch hiel wat fariaasje oan Skippersbuorren, Wommelserdyk en Hidaarderdyk. Mar ek yn dy lúkse(re) wenten moasten de minsken yn gefal fan need op in húske mei in tontsje en wie der oarspronklik gjin elektrisiteit, wetterlieding, in wetterkloset, sintrale ferwaarming en ‘waarm’ wetter.

’t Heechhiem begjin fyftiger jierren De Skippersbuorren Likernôch 1870 wie de Skippersbuorren noch gjin buorren; it wie in wâl lâns de Eastereiner opfeart. Lâns dy wâl leine tal fan skipkes: fan turfskippers, fan boere-arbeiders en fan losrinnend folk mei wat hannel. Stel jimme jimme dêr gjin lúkse jachten by foar. Der koe yn wenne wurde mar dêr wie alles mei sein. ‘Âlde Ype’, Ype de Jong, stoarn yn 1969, wie oan de Skippersbuorren de lêste bewenner fan it skip.


It jier 1870 1870 wie in hiel bysûnder jier yn Easterein: der waard in nije kristlike skoalle boud (no Skilplein 25). Fan dat stuit ôf wie der in iepenbiere (no it Kniplokaeltsje oan it Skilplein) en in kristlike skoalle. Der spile lykwols ek noch in oare kwestje: der wie in grut tekoart oan wenten. Dit probleem waard troch de tsjerkfâden oanpakt. Huzen dy ’t nei de Twadde Wrâldoarloch noch yn grutte oantallen foarkamen waarden doe boud. It wiene ‘keamerwenten’ en se wiene de eigendom fan de herfoarme tsjerke. Tsjin in lyts pryske waarden se ferhierd oan minsken dy ’t harren skip foar in hûs op ‘e wâl ferruilje koene. It wie in foarm fan sosjale wenningbou mei de tsjerke as wenningstichting. Keamerwenten De earste wenten waarden boud oan wat no Stittenserleane 25 (Elba) is. Dit is no ien hûs, mar it wiene der fjouwer ûnder ien kap der ’t likernôch 1950 sa ‘n 22 minsken yn wennen. Fergelykbere huzen kamen der oan ’t Heechhiem: in blokje fan fjouwer (no ’t Heechhiem 3 en 7), in blokje fan acht (no ’t Heechhiem 2), in blokje fan fjouwer (no Skoallestrjitte 18 en 20) en noch in eintsje fierderop in blokje fan acht oan de Frijburch. Wy ha it no oer 24 wenromten dy ’t der allegearre ûngefear gelyk útseagen. Dêrneist wiene der noch tal fan gelyksoartige wenten yn it Steechje (de ferbining binnentroch tusken de Griene Leane en de Hidaarderdyk), neist it bûterfabryk en foarby it doktershûs oan de Wommelserdyk. Yndieling Wat ik no skriuw giet foaral oer de tsjerkewenten. Sa ‘n hûs wie net mear as in keamer mei in souder fan ûngefear 30 m2 flieroer-(=opper)flak. Troch de bûtendoar kamen je yn de gong fan sa ‘n 1,40 m breed en 4,40 m lang. Oan de ein fan de gong siet de keamerdoar. De ruten fan de wenkeamer sieten oan de foarkant neist de tagongsdoar en dêr tsjinoer stie de kachel yn de hurdstee. Kamen je yn de keamer dan hiene je it sicht op it bêdsket mei links en rjochts de bedsteesdoarren en yn it midden de kastdoar. Ûnder de bedsteden en de kast wie de kelder. De bedsteden fan sa ‘n 1,2 m x 1, 75 m waarden drok ‘bewenne’. Yn it iene bedstee sliepten de âldelju en yn it oare in pear bern. Meastal wiene der mear as in pear bern en dy krigen dan in plakje op ‘e souder. Libje Yn de keamer fan sa ‘n 18 m2 waard libbe, mar sadree it waar it taliet wiene de minken bûten. De tafel yn it midden mei in stel Dimter stuollen (houten


stuollen mei reiden matten) der omhinne. De hiele ferljochting bestie út ien lampe boppe de tafel. Der waard sliept yn de bedsteden, it iten waard der sean op de (itensied)kachel of op peteroaljestellen yn de skou. Mei itenstiid kamen stuollen om de tafel; de stuollen mei de leuningen wiene foar heit en mem. Winterdeis de kachel oan en yn guon húshâldingen de plaatstove op ‘e flier. Mei de lucht fan it itensieden en de bedsteden der dan noch by wie it dochs hiel smûk yn sa ’n keamer. De ruten fan inkel glês wiene beslein want dy moasten foaral net iepen, want soks siigde en koste yn de winter allinne mar waarmte. As de wask dan ek noch op in rakje om de kachel hong en in rokende heit en rokende soannen op de tafel sieten, mem en dochters rookten net, waard it yn it lytse keammerke wol tige benaud. De souder Oan de ein fan de gong wie in trep of ljedder nei de souder, mar troch de skeane kanten fan it dak en it fâlsgat wie it mar in souderke. Hjir húsmannen de gruttere bern en as der twa soarten wiene, waard de ‘privacy’ mei kleden ôfskerme. It wie normaal dat mei broer of suster yn ien bêd te sliepen. De dakken wiene fan hout; neffens my kamen der gjin panstrutsen dakken (houten latten der ’t de pannen opleine) foar. De bou De huzen hiene stiennen muorren, mar de binnenmuorren gongen net heger as oant de souder; it stik fan de souder nei de naald fan it dak wie in houten sket fan rûge planken dy ’t oer inoar spikere wiene. Jo kinne fan tinken wol ha dat it dan ek tige gehoarich wie. De Mededelingen voor landen tuinbouw koene de buorlju dy’t gjin radiodistribúsje hiene sawat wurdlik folgje! De sketten wiene net botte ticht. As de buorlju sipels ieten, ieten jo se ek. En as de buorlju ûnder de flieën sieten, moasten je alle war dwaan om dizze bistkes fan it liif te hâlden. Kommunikaasje mei de bern fan de buorlju troch de kieren fan it sket wie mooglik, en jûns in praatsje foar it sliepen normaal. Wat is der oer Tal fan Eastereiners binne tusken 1870 en 1970 yn keamerwenten opgroeid. Yn de oarspronklike steat binne se der net mear. Se binne ferboud ta ien hûs sa as op Elba, of ta twa ûnder ien kap sa as ’t Heechhiem 3 en 7, en Skoallestrjitte 18 en 20 of ta in winkel mei wenhûs sa as ’t Heechhiem 2 of ôfbrutsen sa as Frijburch. Gelokkich binne der fan ein fjirtiger jierren ôf bettere huzen boud en hoege der gjin grutte oantallen minsken mear yn sokke nearzige wentsjes te libjen, mar as der noch ien keamerwent yn de oarspronklike stean oerbleaun wie hie wol moai west.


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

“Als de sterren stralen…”

ůƐ ƐƚĞƌƌĞŶ ƐƚƌĂůĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ŵŝĚĚĞŶ ŝŶ ĚĞ ĚŽŶŬĞƌƐƚĞ ŶĂĐŚƚ ƚŽĐŚ ůŝĐŚƚ͘ Ăƚ ŽǀĞƌŬǁĂŵ ĚĞ ďĞnjŽĞŬĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ ŬĞƌƐƚŶĂĐŚƚĚŝĞŶƐƚ ϮϬϭϲ͘ ĠŶ ŐƌŽƚĞ ƐƚĞƌ ǀŝĞů ŵĞƚ ĞĞŶ ŐŝŐĂŶƚŝƐĐŚĞ ŬůĂƉ ŽƉ ĚĞ ŐƌŽŶĚ ĞŶ ƐƉĂƚƚĞ ŝŶ ĚƵŝnjĞŶĚ ƐƚƵŬũĞƐ ƵŝƚĠĠŶ͘ Ŷ ĠĠŶ ǀŽŽƌ ĠĠŶ njĞƚƚĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ĚŽŽƌ ĞǀĞŶ ƚĞ ƐƚƌĂůĞŶ ĚŝĞ ƐƚĞƌ ǁĞĞƌ ŝŶ ĞůŬĂĂƌ͘ ĞŶ ŵŽŽŝĞ ŵĂŶŝĞƌ Žŵ njŽ ŚĞƚ ŽƵĚĞ ũĂĂƌ Ƶŝƚ ĞŶ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ũĂĂƌ ŝŶ ƚĞ ŐĂĂŶ͘ Ğ ǁĞƌĞůĚ ŝƐ ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ŝŶ ďĞǁĞŐŝŶŐ ĞŶ ĚĂƚ ůŝũŬƚ ůĂŶŐ ŶŝĞƚ ĂůůĞŵĂĂů ůŝĐŚƚ ĞŶ ǀƌŽůŝũŬ͘ DĂĂƌ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ƐƚĞƌƌĞƚũĞ njŝũŶ͘ /Ŷ ĚĞ ŬĞƌŬ ǀĞƌƚĞůůĞŶ ǁĞ ĞůŬĂĂƌ ŬĞĞƌ ŽƉ ŬĞĞƌ ŚŽĞ 'ŽĚ njĞůĨ ĞĞŶ ůŝĐŚƚ ŝŶ ŽŶnjĞ ĚŽŶŬĞƌĞ ĚĂŐĞŶ ŝƐ͘ ,ŝũ ŝƐ ŽŶƐ ŶŝĞƚ ǀĞƌŐĞƚĞŶ͘ Ŷ ĂůƐ ŚĞƚ ŽŶƐ ŶŝĞƚ ůƵŬƚ ĂůƐ ƐƚĞƌ ƚĞ ƐƚƌĂůĞŶ͕ ŵŽŐĞŶ ǁĞ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ njŝũŶ ůŝĐŚƚ ǁĞĞƌŬĂĂƚƐĞŶ ŝŶ ĚĞ ŶĂĐŚƚ͘

“Kom, zie, hoor en proef!”

ůƐ ŝŬ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ŵĂĂŶĚ ŽǀĞƌnjŝĞ͕ ĚĂŶ ŝƐ Ğƌ ĠĠŶ ǁĂĂƌ ŝŬ Ƶ ŚĞĞů ŐƌĂĂŐ ǀŽŽƌ Ƶŝƚ njŽƵ ŶŽĚŝŐĞŶ͘ ŽŶĚĂŐ ϱ ĨĞďƌƵĂƌŝ ŝƐ ĂŐůĞĨŝĞůĚ ďŝũ ŽŶƐ ƚĞ ŐĂƐƚ͘ ĂŐůĞĨŝĞůĚ ŝƐ ĞĞŶ ŵƵnjŝĞŬĂĂů ĚƵŽ Ƶŝƚ tŽŵŵĞůƐ͕ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ Ƶŝƚ tŝůůĞŬĞ ĚĞ sƌŝĞƐ ĞŶ ŚĂĂƌ ďƌŽĞƌ dĞĂŬĞ 'ƌĞŝĚĂŶƵƐ͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚ njŝŶŐĞŶ njĞ ŽŶƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ƚĂĨĞů ǁĂĂƌ ǁĞ ŚĞƚ ĂǀŽŶĚŵĂĂů ǀŝĞƌĞŶ͘ Ŷ ŶĂ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚ ;ĞŶ ĞĞŶ ŬŽƉ ŬŽĨĨŝĞͿ ƚƌĂŬƚĞƌĞŶ njĞ ŽŶƐ ŶŽŐ ŽƉ ĞĞŶ ŚĞƵƐ ŬŽĨĨŝĞĐŽŶĐĞƌƚ ĂůƐ ƚŽĞŐŝĨƚ͘ Ğ ĚŝĞŶƐƚ ďĞŐŝŶƚ Žŵ ϵ͘ϯϬ ƵƵƌ ĞŶ ŚĞƚ ŬŽĨĨŝĞĐŽŶĐĞƌƚ ĞƌŐĞŶƐ ƌŽŶĚ ϭϭ͘ϬϬ ƵƵƌ͘ ŝũ ďĞŝĚĞ ďĞŶƚ Ƶ ǁĞůŬŽŵ͕ ŵĂĂƌ Ƶ ŬƵŶƚ ŽŽŬ ŐĞƌƵƐƚ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŬŽĨĨŝĞ ;ǀĂŶĂĨ ϭϬ͘ϰϬͿ ŝŶƐƚƌŽŵĞŶ͘ ĚƐ͘ ZŝĞŵĞƌ WƌĂĂŵƐŵĂ


KŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬĞ ĐůŝģŶƚͲŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŝŶ >ŝƚƚĞŶƐĞƌĂĚŝĞů ^ŝŶĚƐ ϭϱ ũƵŶŝ ϮϬϭϲ ďĞŶ ŝŬ ĂůƐ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ĐůŝģŶƚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞƌ ĂĐƚŝĞĨ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ ^ƷĚǁĞƐƚ &ƌLJƐůąŶ ĞŶ >ŝƚƚĞŶƐĞƌĂĚŝĞů͘ ,Ğƚ ďĞƚƌĞĨƚ ŝŶ ĞĞƌƐƚĞ ŝŶƐƚĂŶƚŝĞ ĞĞŶ ƉŝůŽƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ũĂĂƌ͘ tĂĂƌŽŵ ĞĞŶ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ĐůŝģŶƚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞƌ͍ Ğ ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ ŚĞďďĞŶ ĚĞ ƚĂĂŬ Žŵ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬĞ ĐůŝģŶƚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ďƵƌŐĞƌƐ͘ Ğ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ĐůŝģŶƚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞƌ ŝƐ Ğƌ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ŝŶǁŽŶĞƌƐ ǀĂŶ ďĞŝĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ ĚŝĞ͗ Ͳ EŝĞŵĂŶĚ ŝŶ ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ ŶĞƚǁĞƌŬ ŚĞďďĞŶ ĚŝĞ ŚĞŶ ďŝũ ŬĂŶ ƐƚĂĂŶ ďŝũ ŚĞƚ ŐĞƐƉƌĞŬ ŵĞƚ ĚĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚƐƚĞĂŵ Ͳ ;ŶŽŐͿ 'ĞĞŶ ŐĞďƌƵŝŬ ǁŝůůĞŶ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐĞďŝĞĚƐƚĞĂŵ͕ ŶŝĞƚ ŐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌĚ ǁŝůůĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝĞ ŚĞƚ ŐĞǀŽĞů ŚĞďďĞŶ ŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚƐƚĞĂŵ ŐĞŚŽŽƌĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ͳ /Ŷ ŐĞƐƉƌĞŬ ǁŝůůĞŶ ŐĂĂŶ ŽǀĞƌ ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ njŽƌŐnjĂŬĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ƉĞƌƐŽŽŶ͘ Ͳ KŶƚĞǀƌĞĚĞŶ njŝũŶ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ŐĞƐƉƌĞŬ ŵĞƚ ĚĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚƐƚĞĂŵ ŽĨ ŚĞƚ ĂĂŶďŽĚ͕ ŚŝĞƌŽǀĞƌ Ăů ĚĂŶ ŶŝĞƚ ĞĞŶ ŬůĂĐŚƚ ƵŝƚƚĞŶ ĞŶ ŚŝĞƌŽǀĞƌ ǁŝůůĞŶ ƉƌĂƚĞŶ͘ Ͳ KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ǁŝůůĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ŚĞƚ ŬĞƵŬĞŶƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ƉĞƌƐŽŽŶ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ŝŶ ĚŝĞŶƐƚ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŽĨ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ĞĞŶ ŐĞďŝĞĚƐƚĞĂŵ ŝƐ͘ Ͳ Ğ ƵŝƚŬŽŵƐƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ŬĞƵŬĞŶƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬ ǁŝůůĞŶ ŶĂďĞƐƉƌĞŬĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ƉĞƌƐŽŽŶ͘ Ͳ Ğ ǁĞƌŬǁŝũnjĞ njŽĂůƐ ĚŝĞ ŚĞĞĨƚ ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ ǁŝůůĞŶ ƚŽĞƚƐĞŶ͘ Ͳ sƌĂŐĞŶ ŵĞƚ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ƚŽƚ :ĞƵŐĚnjŽƌŐͬŽƉǀŽĞĚŝŶŐ͘ Ͳ sƌĂŐĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĨŝŶĂŶĐŝģůĞ ƚŽĞůĂŐĞƐ Ğ͘Ě͘ ƵƐ ĂůƐ Ƶ ďĞŚŽĞĨƚĞ ŚĞĞĨƚ ĂĂŶ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ǀŽŽƌͲ ƚŝũĚĞŶƐ ŽĨ ŶĂ ŚĞƚ ŬĞƵŬĞŶƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬ ŵĞƚ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚƐƚĞĂŵ ĚĂŶ ŬƵŶ Ƶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ŵŝũ ŽƉŶĞŵĞŶ͘ WĞƌ ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ ϬϲͲϭϳ ϴϬ ϲϬ ϱϵ WĞƌ ŵĂŝů͗ ŵĂŐƌŝĞƚŚĂƐƉŽĞůƐƚƌĂΛŵŝĞŶƐŬŝƉƐƐŽĂƌĐŚ͘Ŷů


KƉ ǁŽĞŶƐĚĂŐ ϭ ĨĞďƌƵĂƌŝ ďĞŶ ŝŬ ǀĂŶ ϭϱ͘ϬϬ ƚŽƚ ϭϲ͘ϬϬ ƵƵƌ ĂĂŶǁĞnjŝŐ ŝŶ ĚĞ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ Žŵ ǁĂƚ ŵĞĞƌ ƚĞ ǀĞƌƚĞůůĞŶ ŽǀĞƌ ŵŝũŶ ĨƵŶĐƚŝĞ ĞŶ ǀƌĂŐĞŶ ǀĂŶ Ƶǁ ŬĂŶƚ ƚĞ ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘ DĂŐƌŝĞƚŚĂ ^ƉŽĞůƐƚƌĂ͕ KŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ĐůŝģŶƚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞƌ h/dEK /'/E' /Ŷ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ tDK ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ ŚĞƚ ^ƚŝƉĞƉƵŶƚ ĂƐƚĞƌĞŝŶ ĞĞŶ ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ ŽƉ ϭ ĨĞďƌƵĂƌŝ ϮϬϭϳ Žŵ ϭϱ͘ϬϬ ŝŶ ĚĞ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ͘ Ğ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ƚŝũĚ ŝƐ ŐĞďůĞŬĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ ŽŵƚƌĞŶƚ ĚĞ tDK ŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚ ŝƐ ĞŶ ǀŽŽƌ ǀĞĞů ǀƌĂŐĞŶ ĞŶ ŽŶnjĞŬĞƌŚĞŝĚ njŽƌŐƚ͘ DĂŐƌŝĞƚŚĂ ^ƉŽĞůƐƚƌĂ ŝƐ ŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ĐůŝģŶƚŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞƌ ĞŶ ǁŝů ŐƌĂĂŐ ĚŽŽƌ ŵŝĚĚĞů ǀĂŶ ĞĞŶ ŬŽƌƚĞ ǀŽŽƌĚƌĂĐŚƚ ƵŝƚůĞŐ ŐĞǀĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ tĞƚ DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ;tDKͿ͘ dĞǀĞŶƐ ŝƐ Ğƌ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ ǀĂŶ Ƶǁ ǀƌĂŐĞŶ ŵ͘ď͘ƚ͘ het “keukentafelgesprek” of andere onderwerpen binnen de WMO. KƉ ĚĞnjĞ ŵĂŶŝĞƌ ŚŽƉĞŶ ǁŝũ Ƶ ŐŽĞĚ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ ĞŶ ĚĞ ǀĞůĞ ǀƌĂŐĞŶ ĞŶ njŽƌŐĞŶ ĚŝĞ Ğƌ ŽƉ Ěŝƚ ŐĞďŝĞĚ ůĞǀĞŶ ǁĞŐ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŶĞŵĞŶ͘ tŝũ ŚŽƉĞŶ ŽƉ Ƶǁ ŬŽŵƐƚ ĞŶ ĚĞ ŬŽĨĨŝĞ ƐƚĂĂƚ ŬůĂĂƌ͊ DĞƚ ǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞ ŐƌŽĞƚ͕ ^ƚŝƉĞƉƵŶƚ ĂƐƚĞƌĞŝŶ


Hier had uw advertentie kunnen staan informeer naar de mogelijkheden bij de redactie


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Kursus libbensferhalen skriuwe – elk libben is in ferhaal wurdich Troch Yvonne van Beem

Marga Claus jout kursussen oan minsken dy har libbensferhaal op papier sette wolle. Yn groepkes fan minimaal 6 en maksimaal 8 persoanen wurkje minsken oan har eigen ferhaal. Hoe bist begûn mei it jaan fan in kursus libbensferhalen skriuwen? “Ik doch it al hiel lang, sûnt 1995 tink ik, autobiografysk skriuwen, earst fia it Friesland College mar troch subsydzjeferoaringen waard de kursus stopsetten. Nei it ferstjerren fan myn man Hans (yn 2011), besefte ik dat ik dochs wol graach hjir mei fierder woe. Ik miste de kursus. Bin doe foar mysels begûn en wurkje no by Tresoar op freelance basis. Yn prinsipe yn Ljouwert mar as der genôch minsken yn in oare krite binne dan kin it ek op lokaasje.” Wa folgje dyn kursussen? “Meastentiids froulju wolle har ferhaal fêstlizze: foar de bernsbern sadat dy witte hoe’t beppe eartiids libbe. Mar der binne ek minsken dy it ferhaal foar in oar skriuwe, sis mar yn opdracht. Ik ha in boer fan yn de 80 op kursus hân en dy blykte echt in toptalint te wêzen. Prachtich dochs?” Kin elkenien syn libbensferhaal skriuwe? “As it net yn dy sit om te skriuwen, sil it net sa gau yn dy opkomme, mar as je dit graach wolle, moatte je it gewoan besykje ek al ha je noch nea earder skreaun. Elk libben is in ferhaal wurdich. It is hiel weardefol om mei goede eagen nei dyn eigen skiednis te sjen. Watsto gewoan fynst, kin foar in oar bysûnder wêze. Dêr is de groep dan wer foar om dy in spegel foar te hâlden en om te helpen by it skriuwen. Skriuwen is echt in fak. Ik bin der om derby te helpen, wêrtroch it ferhaal


faaks wat boeiender op papier komt. Ik wit wat foar proses de kursisten trochmeitsje. Bin trochkrûpt yn it skriuwproses dus kin harren mei wat tips en trúks op wei helpe.“ De kursus wurdt yn in groep jûn, wat is doel dêrfan? It is ommers best hiel persoanlik. “Dat kloppet, mar wat ik sjoch is dat de minsken komme as yndividu en as freonen út elkoar geane. Sommige groepen treffe mekoar noch elke moanne om elkoar ferhalen foar te lêzen. It groepsproses soarget der foar dat it in kompleter en better skreaun ferhaal wurdt.” Wat is dyn manier fan wurkjen? “Ik jou de ûnderwerpen op en begelied it proses. Elk wurket op syn eigen manier it ûnderwerp út. Tidens de kursus lêst dyn ferhaal foar oan de oaren. Dit is gjin ferplichting mar it docht bliken dat it faaks wol gebeurt. Der ûntstiet in hiel soad herkenning en dêr komme wer petearen oer. Troch de ferhalen fan oaren kinst sels ek wer herinnere wurde oan in foarfal út dyn jeugd, watst efkes kwyt wiest. Ek bist faaks blyn foar dyn eigen ferhaal, mar in oar heart better wat der «oan mankeart» en kin dy feedback jaan. Troch acht lessen yn de groep wist soms trije kear mear oer dyn eigen libben, dat kinst yn in ien-op-ien sitewaasje noait berikke. Ik fyn it in prachtich proses en it jout my in soad enerzjy.” Kinne minsken dy ek freegje om harren libbensferhaal fêst te lizzen? “Dizze fraach krij ik no en dan, mar ik gean der net faak op yn. Minsken ha faaks sels al in fêst idee, mar ik ha frijheid nedich om it op myn manier te dwaan, oars slagget it my net. Ik kin pas skriuwe oer in ûnderwerp as it hieltyd wer op myn paad komt, dan tink ik: hjir moat ik wat mei. Ik moat in belutsenheid en in passy foar it ûnderwerp fiele want ik bin wol trije jier dwaande mei in boek.“ De boeken dy Marga skreaun hat binne hast allegearre libbensferhalen. ”Oxzana ”oer in Afgaanske flechtling, ”De heit fan Serafyn” oer it libben fan in pater yn Nieuw Guinnea, ”Lytse do” oer de berte fan har earste bernsbern en de lêste twa boeken oer it siikwêzen en it ferstjêrren fan har man Hans. ”Fia Afganistan en Nieuw Guinee bin ik hieltyd tichter by mysels kommen. Ik skriuw allinne noch mar libbensferhalen”.


Marga is wer mei in nij projekt starten, mar dêr mei ik noch neat fan witte. Noch efkes ôfwachtsje dus. Neist it sels skriuwen en it jaan fan de kursus libbensferhalen jout Marga ek taalondersteuning op it mbo Friesland College yn Ljouwert , oan learlingen út oare kultueren. Sjoch foar mear ynformaasje oer de kursus en boeken op har website www. margaclaus.nl. Jo kinne har ek maile: margaclaus@gmail.com of skilje op 332517 of 06 410 320 12.

Passage Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging Woensdag 18 januari 2017 om 19.45 uur in de Skoalleseize te Easterein. De heer B. van Geel uit Dronrijp komt deze avond met een lezing “De Natuur naast de voordeur”. Hij is vanaf z’n twintigste jaar reeds geïnteresseerd in vlinders en later kwamen de insecten erbij. Ontdek, beleef en bewonder! Iedereen is van Harte welkom.

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 15

Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Wilhelmina-nijs Wat hat ús korps de lêste moannen fan 2016 faak yn aksje west. KonsertOp 9 novimber koene jim mei ús in reis oer de wrâld meitsje. Gewoan sittend fanút in tsjerkebank as -stoel. Dat is it moaie fan muzyk, mei de eagen ticht en earen iepen kinst yn dyn fantasij fan alles belibje.

Sinteklaas Twa wiken letter kaam Sinteklaas mei syn Piten nei Easterein. Us dirigint Pieter, wie der net by en wy kinne net sûnder in stokjeswaaier dat die wol bliken. It hearde nearne nei. Koest net iens hearre welk Sinteklaze ferske wy oan’t spyljen wienen. Gelokkich wie Klaas de Jager ek yn de seal. Hy hat in soad talinten en koe Wilhelmina troch de noaten hinne stjoere en kaam it dus noch allegear wer goed. Jeugdkorps – Krystfeest 60 plussers Us jeugdkorps de Wilhelmini’s ha op 16 desimber spile by it Krystfeest foar de 60+ sers yn de Skoalleseize. Wat binne wy bliid dat wy wer in jeugdkorps ha mei in tige entûsjaste diriginte Joke Krist. Se diene it dy middeis geweldich. Fan inkele bern wiene der in pake en of beppe yn de seal. En dy glommen fansels it measte. Krystkonsert Op 18 desimber wie ús jierliks krystkonsert. Moaie sfearfolle muzyk dy’t paste by it krystferhaal wat troch Amarins de Haan foarlêzen waard. It saksofoankwartet Quatre Forte wie in feest om nei te lústerjen. Gjin wûnder dat de saksofoan sa populêr is by ús jeugdleden. De Wilhelmini’s spilen ek mei op 18 desimber. We hienen in pear stikken mei alle muzikanten. Wat ha wy dan in moai grut korps. Mei de krystdagen sels wurdt it korps faak opsplitst yn lytse groepkes. We ha meiwurke oan de krystnachttsjinst, binne moarns troch de buorren west om de minsken wekker te blazen en der binne ek in oantal blazers nei Nij Stapert west. Wat stiet der noch mear op de aginda En dan ha we no al wer in nij jier foar ús. Op sneon 11 febrewaris is der in konsert yn “Noflik” tegearre mei de brassband “Greide Brass”. Hjiroer komt wol mear nijs yn it folgjende doarpskrantsje.


26 Maart sille we meidwaan oan it sneintejûn-sjongen. Dizze data kinne wol alfêst yn de nije aginda. Mei in hertlike groet fan Folkje Visser

Er kan er maar één de beste zijn. Al 7 jaar! Een ATAG cv-ketel zorgt voor een warm huis en royaal warm water. Dankzij betrouwbare techniek en het hoogste rendement.

GENIETEN VAN Nu bij ons ook verkrijgbaar met de slimme WiFi thermostaat ATAG One! ÉN BESPAREN MET DE ZON A A+

Een ATAG zonlichtsysteem voor: XXL GRATIS WARM WATER LAGE ENERGIEREKENING

A

& ENERGIE BESPAREN EN! SUBSIDIE ONTVANG Er is al een ATAG cv-ketel vanaf: M 200/5 NOR ELD: ZONNEBOILER ECO VOORBE

€ 2050,-

HOGER RENDEMENT DAN SPAARREKENING MILIEUVRIENDELIJK WAARDESTIJGING WONING Uw ATAG zonspecialist:

ATAG One

SUBSIDIE × ACTIE “GELD TERUG” EL UW VOORDEincl.

ATAG E325EC + One

€ 890,€ 250,-

€ 1.140,-

installatie!

* Vraag naar de voorwaarden

WWW.ATAGZON.NL

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG

Fabrykswei 7 • 8734 HV Easterein Telefoon 0515 -331512 • Fax 0515 - 331716 E-mail info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai Troch Klaas Pompstra

Freed 25 novimber 2016 waard alwer de 7e edysje spile fan it Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai. Takom jier kinne we yn elk gefal noch ien kear ûnder dizze evenemintennamme fierder want op 1-1-2018 giet gemeente Littenseradiel oer nei de oare gemeenten om ús hinne. Op dizze edysje alwer 18 teams yn it spier op in sportive en gesellige jûn op de nije sportflier fan sporthal de Greidhoeke yn Easterein. It toernoai waard mei mooglik makke troch Gemeente Littenseradiel en Rabobank SneekZuidwest Friesland. Yn de haadklasse wûn de Rabobank de priis en wûnen de moaie kadopakketten, oanbean troch Jumbo Supermarkten – Wommels. Op it 2e plak KF Easterein dy’t nei in spannende striid krekt ferlear fan de Rabobank mei 6 punten ferskil. Yn dizze klasse twa nije dielnimmers oan it toernoai, tennisferiening Smash en Berneopfang & Feestfertier. De oanmoedigingspriis gie nei Berneopfang & Feestfertier. Se hiene 0 punten, mar kamen prachtich oanklaaid yn it fjild! De priis yn de middenklasse gie nei Gebroeders Vellinga dy’t net aardich lingte hiene, mar ek follybaljend talinten yn it team hiene. Hja krigen de itensbonnen, oanbean troch it Reade Hynder, Wommels. De striid om it 1e plak wie noch tige spannend. Yn de ûnderlinge wedstriid waard konkurrint Couperus Hydrauliek mar krekt ferslein mei 2 punten ferskil. Yn de rekreaasjeklasse hiene we 2 ôfsizzingen en moasten we tige hastich sykje nei ferfangers. Rekreaasje Easterein kaam mei in moai team del (mei 2 heiten en 2 dochters) en BerJeuA wie in miks fan Bergstra’s mei talinten fan de famkes A. En lit de striid om de priis no krekt tusken dizze beide teams gean! Rekreaasje Easterein ferlear de ûnderlinge striid mei 24-12 en hie tocht dat BerJeuA de lêste wedstriid wol winne soe. Mar Jumbo 2 liet har sjen en winne mei 24-19. Uteinlik hier BerJeuA 8 punten en +55 setpunten en mei út iten nei Noflik Easterein. Rekreaasje Easterein, 8 punten en +47. It entûsjaste team fan Boubedriuw Bootsma Turns 2 hie 0 punten en de measte tsjinpunten, mar de wille wie der net minder om! De priisútrikking waard fersoarge troch foarsitter en grutte animator fan it


toernoai, Meinte Bergstra en Berend Bosgra. De prizen (mar net de grutte wikselbekers) waarden útrikke en mei de olympyske gedachte ‘meidwaan is wichtiger as winne’ waard der noch gesellich neipetearje en koe men har tegoed dwaan oan de hapkes, oanbean troch Titus Bergsma fan Kantine sporthal de Greidhoeke! Oant 2017! We hoopje dan mear teams út oare plakken fan de Gemeente ek wolkom te hjitten op dit bjusterbaarlik sportyf barren.

Utslach puzel Doarpskrante december 2016 Troch Hinke Kuiper

Wat in leuke reaksjes fan de Eastereinders dy’t mei dien ha. Fan ‘goud van oud’ oant ‘dit was geweldig’. Wy binne bliid mei dizze opmerkings en jimme moatte witte, wy ha it mei in protte nocht foar jimme makke. Fansels is der út de ynstjoerings ek in winner út kaam. De winner is: Tiede Vellinga fan de Wynserdyk 41. Lokwinske en in protte wille mei de kadobon (dy’t ûnderweis is). Hjirûnder de nammen fan de adferteerders dy’t by de plaatsjes hearden. 1

Couperus Hydrauliek

Muziekschool Friesland

2

Fizel

Kapsalon Wilma

3

De Fabriek

Bos Mechanisatie

4

Elephant

Noflik Easterein

5

Fakwurk

Installatiebedrijf De Jong

6

Drukkerij van der Eems

MetzStyle

7

A&M Livestyle

Leanbedriuw Okkema

8

Posthuma Skildersbedriuw

Sandstra Mesthandel en Transport

9

Gebr. Vellinga Transportbedrijf

Van der Werf Bouwservice

10

Autobedrijf Witteveen & Brouwer

MRW Accountants & Adviseurs

11

Geke

Kniplokaeltsje

12

Autoschade Van Krimpen

Redaksje Doarpskrante


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Ald 2016 op nei Nij 2017 Troch Hinke Kuiper

Grutsk. Dat bin ik op Easterein Wat in pracht stunt dochs noch, nei de plannen A, B oant F net trochgien wiene. De skriuwer fan it stik Elk Sines (fan Tjerkje fan De Klieuw) sit hjir o sa trots op de grutte stoel.

Myn komplimenten hoe jimme it dit jier oppakt ha mei de jeugd, skitterend. Wat ha se allegearre genietsje kinnen. Top!

En doe de ôfslúter mei in pracht fjoerwurk op de Sjaardaleane. Kâld, mar wat prachtich om te sjen dat Easterein op dizze wize sjen lit dat wy meielkoar der in moai feesie fan meitsje kinne.


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 50

Bedankt Aldjiersploech en Easterein! In sรปn en lokkich 2017 tawinske.


Nijs fan Doarpsbelang Hâld Faesje Sa as yn it foarige krantsje al oankundige hjir ûnder it stikje fan ús buertagint Trinus Hoekstra oer wat jo dwaan kinne om stellerij foar te kommen en wat te dwaan mei fertochte situaasjes.

Signaleren verdacht gedrag

Klopt dat wel? U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren. Hoe herkent u een inbreker? Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het


kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het beste letten op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en gefietst worden. Plekken waar het logisch is om stil te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie op 112. Wat is verdacht gedrag? Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen en verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit te voeren? Wat kunt u zelf doen? Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de deur, papiertjes tussen de deur of een foldertje dat dagenlang uit de bus bljift steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand al dan niet thuis is. Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt. Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan dan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren. Twijfel dus niet maar bel de politie. Wat wil de politie weten? De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag: · Lengte (groter of kleiner dan uzelf) · Postuur (dik of dun) · Leeftijd (schatting) · Haarkleur · Kapsel · Kleding (kleur en soort)


· Tas of rugzak (kleur en soort) · Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken · Welk vervoermiddel? (merk, model, kleur en kenteken) De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig! 112 bellen, waarom niet? Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht aan komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten te sturen. Bellen met de politie Spoed en melden verdacht gedrag 112 Voor doven en slechthorenden 0900-8112 Geen spoed 0900-8844 Voor doven en slechthorenden 0900-1844 Hulp en informatie via internet www.politie.nl www.politiekeurmerk.nl www.meldmisdaadanoniem.nl www.slachtofferhulp.nl Trinus Hoekstra, wijkagent Littenseradiel e-mail: trinus.hoekstra@politie.nlVuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN