Doarpskrantsje Easterein - desimber 2014

Page 1

EASTEREIN, desimber 2014

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon desimber 2014 Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Amarins de Haan Nathalie Oliveiro Foto foarkant: Yvonne van Beem Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl as by Amarins: foarbuorren 7 Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter

@easterein_frl Facebook

Fraach&oanbod&sa

Advertinsje Wolle jo advertearje nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl u.f.m. advertinsje.

Printwurk Drukkerij Van der Eems

Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar: tongersdei 1 jannewaris


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


De Pinne – in stikje troch ynwenners fan Easterein Dit kear yn ‘De Pinne’: Sjoerd Wijngaarden en Elske van der Meulen

Der is ús frege at wij in stikje skriuwe woenen foar yn it doarpskrantsje. Tsja, wat moatte je dan skriuwe? No litte we mar fanôf it begjin of begjinne. Hoe wy sa yn Easterein bedarren Wij wenje no al in pear jier yn Easterein, mar hoe binne we hjir eins bedarre as net Eastereiners..... We sieten al in skoftke te sykjen nei in hûs doe ús each op dit hús yn Easterein foel. In prachtich moai hûs, mar der moast noch wol in protte oan fertimmere wurde. We bin sa ûngefeer 2 jier oant ferbouwen west foar we der yn koene. Mar wie bin wij no eins? Sjoerd Wijngaarden is hikke en tein yn Tsjerkwert. Is timmerman fan berop en yn syn frije tiid is der ek noch wol ris oant sleuteljen. No is hy hast eltse tongersdei te jûn te finen yn Thialf. Fêst wat kilometers meitsje foardat der sterk iis komt. Ek is der noch wol gau ris oant draven of oant mountainbiken yn ‘t bosk. Elske v.d. Meulen is hikke en tein yn Blauhús. Wurket as doktersassistinte yn de húsartsenpratyk yn Wytmarsum. Yn har frije tiid drave om de kondysje wat op peil te hâlden. Ek sit Elske al in pear jier mei in soad nocht en wille yn it keatsbestjoer fan KF Easterein, der docht se de ledenadministraasje. Dit wie ek in moaie kans om dat minsken kinnen te learen. Grutske âlders fan Anniek Foarich jier desimber binne we grutske âlders wurden fan ús dochter Anniek, wêr we eltse dei fan geniete. Oer in moanne wurdt se al in jier, wat giet dat dochs hurd.... Wij ha ús plakje hjir wol fûn en wenje hjir mei in soad plesier.


Uitnodiging presentatie GEKE Eindelijk is het dan zover: donderdag 15 januari 2015 is de feestelijke presentatie van de: Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein (GEKE). Na bijna een jaar van voorbereidingen is alles zover dat we los kunnen. De bedoeling van de coöperatie is het gezamenlijk inkopen van stroom/gas met o.a. als doel gezamenlijk financieel voordeel voor Easterein en dat herinvesteren in het dorp. Kortom we hebben jullie nodig. "DOCH IT FOAR DYN DOARP". Ben je nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat kom dan op donderdag 15 januari a.s. omverbeter20.00 uur naar Skoalleseize. Daar zullen we verder uitleg enDeprocesmanagement geven en kunnen vragen worden beantwoord. Komt allen! Het bestuur van GEKE: doeltreffend

en pragmatisch www.fakwurk.nl

Jan Jetze Brouwer, Gerrit Bergsma, Grietje Bouma, Johannes Dijkstra, Jehannes Santema

Altijd al willen weten wat een hashtag is? -

praktische trainingen social media voor ZZP’ers en MKB’ers beginners en gevorderden laagdrempelig en betaalbaar

www.eerstehulpbijsocialmedia.nl


FAN DE REDAKSJE Bêste minsken, We binne no goed in heal jier dwaande mei it doarpskrantsje en we prebearre der eltse kear wer wat moais fan te meitsjen. Sa’n krantsje kostet fansels ek jild. Dit jild wurdt foar in part troch de advertearders betelle, mar dat dekt de kosten fan it meitsjen fan it krantsje noch net. Om eltse moanne in doarpskrante meitsje te kinnen, haw we ek jim stipe nedich. De fraach is dan ek: binne je wiis mei it krantsje en wolle jo dat we trochgean, dan soene we it op priis stelle as jo ús finansjeel stypje wolle. In richtbedrach is €5,- per húshâlding (€0,45 per boekje!). By it rûnbringen fan it jannewarisnûmer komme we de envelop persoanlik by jo opheljen. Mochten we jo net thús treffe dan kin je ek de envelop by ien fan de redaksjeleden bringe. As je leaver in bedrach oermeitsje wolle dan kin dat nei it rekkennûmer fan it doarpsbelang: NL70 RABO 0349 5017 26 u.f.f. doarpskrante. We rekkenje op jim stipe. Alfêst tige tank!


De reis fan harren libben!!!!!

Troch Anneke van Beem en Bauke en Ieda de Boer. Bauke de Boer hie in reis nei Tanzania boekt; in skoalle op bouwe. Dochter Ieda rekke sûnder wurk en tocht: Wat soe it moai wêze at ik mei ús heit mei koe. En it koe. Sa reizgje heit en dochter mei noch mear frijwilligers ôf nei Tanzania, om dêr in skoalle ôf te meitsjen. In reis om nea wer te ferjitten!!!!! Bauke, hoe bist sa op dit idee kommen? Ik hie hast myn hiele libben sa’n doel al yn ‘e holle. Yn 2013 haw ik de knoop troch hakt. Dan begjin je op google te sjen om frijwilligerswurk. Hjir bin ik hast in jier mei dwaande west. Yn juny hienen we in gearkomste mei de groep, en Ieda wie efkes mei as sjauffeur. Doe is se dêr oerhelle om mei te gean. Nei trije dagen wie se der út; ik gean mei!! Werom Tanzania? Earst bin ik dwaande west mei Ghana en Gambia. Mar om dêr frijwilligerswurk te dwaan yn groepsferbân wie net folle te finen. Dernei kaam Tanzania yn bield troch wat ynformaasje te freegjen by famylje Mulder (Skilpein). En sa kaam ik by de stifting KET-Holland (Kibo Education Trust). Troch de website te besjen waard ik wol entûsjast, it spruts my gelyks oan. Binne jim skrokken fan wat jim der oantroffen ha? De earste oeren wienen yn ’e nacht. We hawwe in rit fan ien oere makke oer paden mei grutte kûlen. We kamen yn it tsjuster oan by ús hostel. De earste dei by ljocht tinke je; bin ik no echt yn Tanzania? We libben dêr tusken de bananebeamen en sânpaden, minsken mei fan alles en noch wat op ’e holle. Je skrikke der fan, mar je matte wol efkes beseffe dat dit wurklikheid is. Wy binne yn de twadde wike op ‘hûs’ besitte west. Dit wie ûngefear fyftjin minuten rinnen fanôf ús hostel. Ieda is by in gesin west dat bestie út in beppe, dochter, twa soannen en trije bern. “It hutsje hie trije keamers mei ek mar trije bêden. Ek hienen se in hutsje wat de keuken wie. Dit gesin wie foar it libben dêr, best wol ryk. Nei de besite hawwe wy ek noch by in oar gesin west. Hjir bin ik hiel tige skrokken”. By dit oare gesin is Bauke in dei letter ek west en hy is hjir ek tige skrokken. “Dit gesin bestie út heit, mem en fjouwer bern (8, 4, 2 jier en 2 wiken âld) Sei hienen ien hutsje (3 by 2) mei ien bêd, en ek moasten se hjir harren iten yn siede, ek sieten der trije geiten yn dit hutsje. It berntsje fan 4 jier, koe


net rinne dus dy sit de hiele dei wat op it kleedsje. It berntsje fan 2 jier wie ûnderfuorre. Se hienen by beide gesinnen ek gjin stroom en wetter. No wy dit sjoen ha wat hiel ymposant wie, beseffe je echt hoe goed wy it yn Nederlân hawwe”.

Wie it alle dagen hurd wurkjen of hienen jim ek tiid foar ûntspanning of oare dingen? Sa ja, wat ha jim sa al dien? Wij hawwe tsien dagen oan it bouwen/skilderjen west. De dagen wienen fan ûngefear 8 oant 16.30 oere. It wurkjen en de dagen wienen net hiel dreech. De earste wike oan it mitseljen en foegjen west. En in hiel soad stiennen troch de hannen hawn (ûngefear 15 kg it stik). Yn de twadde wike moasten de spanten makke wurde, we hienen gjin elektryske apparaten dus we moasten alles mei de hân seagje en fêst spikerje. Seis grutte spanten (ûngefear. 200 kg it stik) en fjouwer lytse spanten (ûng. 150 kg it stik) dizze moasten it gebou op. Mei 25 minsken ha we dizze omheech sjout, foaral de earste wie wol efkes hiel spannend as it goed gean soe. Mar se sitte der allegear op! Bauke hat it skoalgebou sauze, en twa opslachkontainers beskildere. Hjir binne de Fryske, Grinser, Tanzaniaanse en Nederlânske flach opkaam. Mar we hienen ek tiid om noch oare dingen te dwaan. Sa binne wy by in


Nederlâns stel west wat dêr wennet. Sy hawwe in kwekerij en hawwe 900 Tanzanianen oan it wurk. Wy ha hjir in rûnlieding hoan. Ek binne we nei in wetterfal west, dit wie in oere rinnen troch it ‘bushbush’. Ek hawwe we in tsjerketsjinst besocht, en binne nei in lokale merk west. Yn groepkes fan sân binne wy nei de basisskoalle west, en ha der knutsele en ferskes songen. Ek ha we in coffeetour dyn, hjir ha wy it hele proses self mei makke hoe kofje makke wurd. Fan kofjeplantsje oant kofje. We ha ek in fuotbalwedstriid hoan tsjin de Tanzanianen. It lêste wykein ha we twa dagen op safary west. Wy binne yn twa parken west; de Tarangire en Ngorongoro. Hjir ha we in protte bisten sjoen, sa as oaljefanten, sebra’s, herten, nylhoarsen, leauwen, apen en noch folle mear. De lêste dagen sieten wy yn in studintenhotel mei swimbad, waarme brûs en wifi. Hoe wie it iten en hoe makken se dat klear? En wat iet je dêr?

It iten wie erch standert mar wol lekker. We ha in hiel soad riis hoan, brune beanen, spinaazje, noedels, en ougabi (maisprutje). It iten wurd der klear makke op in pear stiennen mei wat hout dat wat brânde. Der wienen fjouwer froulju die dit eltse dei foar ús klear makken by ús hostel, mar wy krigen tusken de middei op de bou waarm iten. Dus de


froulju moasten eltse dei mei de grutte pannen op de holle in kertier rinne oer sânpaden en troch maaisfjilden om it iten by ús te bringen. Jimme hawwe in skoalle bout. Mar ha jim der mear dien foar de minsken, klean brocht oid? Doe wy op it húsbesite west binne hienen we in koffer fol spul mei. Hjir sieten klean, toiletartikels, stiften, skriften, belleblaas en knuffels yn. Dit ha wy oan de minsken jûn. Hiel erch moai om te sjen hoe bliid se hjir fan wurde. We koene ek sertifikaten keapje. Hienen jimme folle ferkocht en wat is der mei dat jild dien? It jild wat wy ophelle ha mei de sertifikaten kinne wy sizze dat it goed brûkt wurdt foar materialen wêrfan in soad kocht is. Dit is mei in kontainer nei Tanzania brocht, troch in kontainerboat (dizze is acht wiken ûnderweis). Ek wurdt it jild brûkt foar de weesbern. De stifting betellet ek skoaljild foar in hiel jier. Nei goed trije wiken wer thús. Hoe grut wie it ferskil wer? En wurdearje jimme no ek mear de foar ús gewoane dingen, sa as in waskmasine ed? Nei trije wiken gjin tv, radio, tillefoan en ynternet. (wat wy net mist ha) As je dan wer werom binne matte je wol wer efkes omskeakelje. De temperatuer moast wer tige wenne. Sa binne wy der fuort gien mei 40 graden, en komme je oan yn stoarm en rein. Foaral de waarme brûs wurdearje. Wij moasten dêr dûse ûnder stienkâld wetter. Brrrr. Oar jier wer? Oar jier gean ik (Ieda) sawisa der wer hinne (it leafst siet ik der juster alwer) en hoopje dan folle langer as trije wiken. Ik (Bauke) wol der wol wer hinne om it lân en de minsken, mar ha sa noch wol myn twivels ynferbân mei de hygiëne. Dit omdat ik in baktearje mei nommen ha, en dus in skoftke net fit west bin. We ha 3 prachtige, ûnferjitlike, yndrukwekkende wiken hoan yn Tanzania, mei in geweldige spontane en gesellige groep. Bauke en Ieda wolle graach eltsenien tank sizze: De foarsitter fan Stifting KET, Bert Boekholt en wy wolle graach eltsenien bedanke dy’t ús sponsere hawt! We hawwe rûn de € 2500,- ophelle en dêr binne we mar wat grutsk op. Nochris tige tank!


Nijs fan Passage Woensdag 17 december 2014 in de Skoalleseize te Easterein ‘s avonds om 19.45 uur. ADVENTSVIERING Samen als leden en een gelegenheidskoor verzorgen wij deze avond. LICHTPUNTJES Soms zijn ze groot Soms zijn ze klein Je hoeft ze niet te zoeken Je kunt ze OOK zijn Iedereen van harte welkom.

kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


“Bring de keatsers by it keatsen!”

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05


Doarpsaginda Sneon 13 desimber

Hardstyle party, De Tsjerne

Snein 14 desimber

Sneintejûnsjongen

Tiisdei 16 desimber

Blommenworkshop Teakje's Túnhûs

Tongersdei 18 desimber

19.00

Sneon 20 desimber Snein 21 desimber

Crea Café Teakje's Túnhûs Band: Deadline Noflik Easterein

16.00 16.00

Bluesecruise: Roadhouse, Noflik Easterein Krystkonsert Wilhelmina Martinitsjerke

1-1-2015

01.00

Fjoerwurk op de brêge

3-1-2015

13.30 16.00

Snertrin SDS Nijjiersresepsje SDS

6-1-2015 15-1-2015

60+ Jan Strikwerda lit foto's sjen Skoalleseize 20.00

Presentaasje Enerzjykoöperaasje GEKE, Skoalleseize

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei doarpskrante@easterein.nl

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


Winterwille: wêrom net? Beste minsken, Spitigernôch sil der yn 2014 gjin krystmerke wêze. De organisaasje hat hjir ta besletten, omdat it in protte tiid en enerzjy kostet en dat we it gefoel hawwe dat we oan ús max sitte. Der is in protte konkurrinsje yn de omkriten, dat it dreech is om genôch (mar foaral ek goeie) kreamkes te krijen. Is dit dan ek it ein fan de Krystmerke Winterwille? Dat witte we noch net. Miskien binne der misken mei fernijende ideeën, of minsken die yn de organisaasje wolle. Lit it ús witte op info@winterwille.nl Eltsenien bedankt! Mar foar no, wolle we eltsenien die yn wat foar foarm dan ek holpen hat bij de krystmerke tige tanke. Derneist ek de kreamhâlders fan de ôfrúne jierren tank. Sûnder jim wie de krystmerke net mooglik west. Groetnis , Jan Rinse, Elisabeth, Liesbeth, Tetje, Anna Joke.

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cade vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Bernehoekje

(Kleurplaat makke troch: Willemke Brouwer)

Dizze kear in kleurplaat dy’t jim ynleverje kinne oan de Wynserdyk 11 (by Anneke). We hawwe twa pryskes. Ien foar de álderlytsen en ien foar de wat âldere bern oan’t 13 jier. Dogge jim mei? Namme: _____________________ Leeftyd: _____________________


feefoer + keunstdonghannel Iepeningstiden loads:

Tiisdei: 7.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 Woansdeitemiddei: 13.00 - 17.00 Sneontemoarns: 8.15 - 12.00

ek foar al jo (lyts)fee… • hynders (Ynfo op ús webside) • skiep struiguod • geiten • (haksele) strie • kninen • spuonnen • hinnen • seachsel • hûnen • flaaks • katten Foer fan Vellinga:

‘Dát giet de goede kant út!’

GEBR. VELLINGA B.V. Tel. 0515-33 15 65 Sibadawei 26A, Easterein www.gebrvellinga.nl e-mail: gebr.vellinga@hetnet.nl


Efkes byprate: mei Douwe Durk en Willem (SDS) troch Bauke de Boer en Yvonne van Beem

Op in reinige tongersdeitejûn stean Bauke en ik te wachtsjen by de klaaiboxen by it sportfjild op Douwe Durk Reitsma en Willem Wijnia. Op it fjild krije in oantal bern keepertraining. It reint en it is wetterkâld. Wat is dôchs dat it fuotbaljen sa leuk makket? Yn waar en wyn traine, hurde ballen, fysike ûngemakken.... ik begryp op dit momint hiel goed werom as ik eartiids op follybal siet. Mar lokkich foar SDS binne der in hiel soad minsken die it wol leuk fine om te dwaan. “Der binne op it stuit hast 400 leden en der komme noch hieltyd nije leden by. De groei sit bynamme by de jeugd en de froulju/ famkes,” oan it wurd Douwe Durk, 8 jier foarsitter west fan SDS west en sûnt novimber hat er it stokje oerdroegen oan Willem. Troch ferlet nei in ekstra fjild De groei fan de klup jout ek direkt oan dat der ferlet is fan in ekstra fjild as in fjild wer altyd op spile wurde kin sadat alle teams in goed plak krije om te trainen en wedstriden te spyljen. No wurde alle trainingen efter de sporthal as foar it haadfjild joen, dat is in hiele belesting. Mei de komst fan it keunstgersfjild kin ek it haadfjild brûkt wurde foar de trainingen en kin der langer troch fuotbald wurde. Allinne as der snie leit kin in keunstgersfjild net bespile wurde. Keunstgers, in wiere missy Dat keunstgers hat foar Douwe Durk in wiere missy west. Dat soe der komme om SDS in takomst te jaan. Douwe Durk: “Doe ik begûn spile dat noch net, doe hienen we te krijen mei in ferâldere kantine en klaaiboksen die ferbout wurden moasten. “ Hiest ek ambysjes? “As foarsitter haw ik my altyd ynset dat wy der as klup fersoarge en unifoarm byrinne. In kluptenu fyn ik belangryk. De lêste jierren kaam it keunstfjild hieltyd mear yn byld. Ik tink dat it de klup in bûst jaan kin.” Mar hoe tinkt de nije foarsitter der eins oer? Wat binne syn ambysjes? Willem: “Ik haw gjin persoanlike ambysjes. Foar de klup der foar soargje dat der in moai keunstgersfjild komt is al in útdaging. Dêrneist wol ik graach


dat SDS in bloeiende feriening is wêr ‘t de wille foarop stiet. Dan komme de prestaasjes fansels” Betelle klups lykas Heerenveen wize in keunstgersfjild ôf, mar SDS wol it wol? “De belesting fan fjilden fan betelle fuotbalklups is minimaal, net te fergelykjen mei alle wedstriden dy by SDS spile wurde op in sneon. Djip yn ús hert fuotbalje wy ek it leafst op echt gers mar dan soe der in ekstra fjild komme moatte en dat is op dit stuit net in mooglikheid. Keunstgers is dan de beste opsje,” aldus Willem. Hiesto altyd al foarsitter wurde wollen? “Haw der nea fan as oer dreamt, it is sa kommen. Hie der wolris oer nei tocht dat se my miskien wolris freegje soene omdat ik al in soad doch en wit fan de klup”. Is it te kombinearen mei dyn webmasterskip, Trefferredaksje, spiler fan SDS en trainerskip? Willem: “De website doch ik al 12 jier en 14 jier haw ik sit yn de Trefferredaksje. Ik wit net better, dat heart der by. Ik sjoch wol hoe it giet, boppedat bin ik no blessearre wat wer mear tiid jout foar oare saken.” Willem wurdt foartearst foarsitter foar in perioade fan minimaal 4 jier. Hoe giet it no fierder? De gemeenteried is akkoard oer de komst fan it oanlizzen fan in keunstgersfjild mar dat betsjut net dat it no al it jild der is en dat it klear is. Der sil noch in protte frijwilligerswurk dien wurde moatte. Boppedat is der in kommisje oprjochte wer Douwe Durk ek sit yn hat om de €60.000 byinoar te krijen dy ‘t SDS opbringe moat. Der binne al wat ideeën oer mar dy krije wy hjir no net te hearen. Neist it keunstgersfjild sil ek it B-fjild grutter en langer makke wurde en wurde de klaaiboksen renovearre. It doel is dat it fjild der yn de simmer fan 2016 komt. Foar mear ynformaasje oer SDS en oare nijsgjirrichheden op it gebied fan fuotbal kinne jo sjen op harren website : www.vv-sds.nl Dat sit wol snor! De snor fan Willem is yn it kader fan Movember. In aksje om oandacht te freegjen foar kanker by mannen. Troch yn de moanne novimber de snor groeie te litten wurdt der ‘wereldwijd’ oandacht frege. (www.movember. com)


Yntocht Sinteklaas

Ynstjoerd troch de Sinteklaaskommisje Wat wie it drok op de Skippersbuorren op 22 novimber! Safolle bern, heiten en memmen, omkes en tantes en pakes en beppes om Sinteklaas te ferwolkomjen! Gelokkich wie Klaas, de ‘boargemaster’ fan Easterein, der ek. En hienen jimme dy snelle boat ek sjoen? In boef! Mei in kado foar Sinteklaas yn de boat? Wat soe hy dêr mei moatte? Mar hy wie sa snel, de polysje moast mar belle wurde…. Undertusken gie de optocht troch it doarp, it korps foarop en Sinteklaas yn de ponykarre mei Jelmer Couperus der efteroan. Underweis waarden der ek kado’s foar Sinteklaas fûn yn beammen, daksgoaten, efter strúken, ensfh. Gelokkich wisten de bern de kado’s te finen en wienen der 2 piten yn de golfkarre wêr’t de kado’s moai yn koenen. It feest gie yn de seal fan Noflik fjirder. En koe Sinteklaas mei help fan de


bern de kado’s útpakke. Wat hawwe jimme jim best dien foar it kado foar Sinteklaas!! Der wienen alve skilderijen prachtich ynkleure. Mei elkoar foarmen se ien grut skilderij. De piten moasten al efkes puzzelje, want tja, der miste ien skilderij! Fansels, de boef op de Skippersbuorren hie ommers ek in kado yn syn boat. Gelokkich hie de polysje him fûn en waard hy de seal yn brocht. Hy moast sorry sizze en belove dat hy it net wer dwaan soe. Sa, no wie it kado foar Sinteklaas kompleet. In prachtich grut skilderij! Om it goed te meitsje hie de boef der foar soarge dat der in super-leuke disko wie nei dat we Sinteklaas en syn piten útswaait hienen. En dan is it feest fan Sinteklaas wer foarby. Hooplik hawwe jimme in leuke pakjesjûn hân en ha we takom jier wer sa’n moai feest. Mei stipe fan de ûndernimmers- en de oranjeferiening is it in tige slagge sinteklaasfeest west. Fansels wolle wy alle minsken dy’t mei holpen hawwe nochris betankje foar harren ynset. It grutte skilderij ha we útlient oan it Nij Stapert, sy fiere ek Sinteklaas en stiet it dêr moai te pronk. Pssstt: fan de opbringst fan de spekulaasbrokken-aksje koenen der 2 nije pitepakken kocht wurde. Oant takom jier. De Sinteklaaskommisje PS: der is yn de seal noch in wyt T-shirt mei lange mouwen lizzen bleaun, maat 152. Dizze kin by Karin weihelle wurde.

Sjoch ek ris op WWW.EASTEREIN.NL


Akke Veldman spile mei yn suksesfol Sinteklazemearke (troch Akke Veldman en Yvonne van Beem)

Fan 25 novimber oant te mei 30 novimber waard yn Winsum it Sinteklazemearke ‘Lego’ opfiert. Yn acht foarstellings binne ûngefear 1750 minsken west. In wie in grut sukses. Lego is in mearke oer de jongeman Wybrand dy’t per ûngelok yn in wrâld fan Lego-popkes telâne komt. Hoewol’t alles en elkenien der oars útsjocht as by ús, dochs liket dy Legowrâld hiel bot op uzes. Wybrand makket yn in koart skoftke fan alles mei: Domheid, Apartheid, ûntfiering en in dilemma dat wol wat liket op ús Swarte-pitediskusje. Akke spile de rol fan Jikke it fiskwiif en Domme Deurmat út LegoAfrika. It ferhaal Graaf Duplo Dokus woe sa graach mei Gaby trouwe mar om’t se eltse kear “nee! tsjin him sei, hie de Graaf in flok útsprutsen oer Legolân... Alle Legolanners soenen ‘dom’ wêze, oant Gaby ris in kear ‘ja’ tsjin him sizze soe. Jikke it fiskwiif rôp bygelyks dat se ‘Farske Hearing, in Lekkerbekje as krekt fongen Kibbeling’ te keap hie, wylst se in grut bosk legoblommen yn ‘e hannen hie. As dat se ‘Farske fisk, krekt út it friesfak’ fongen hie. Om’t Gaby ek in bytsje fereale waard op Wybrand, en tusken him en Graaf Duplo Dokus kieze moast, woe se nei LegoAfrika om dêr nei te tinken oer har keuze. De Legopopkes bouden in fleantúch fan Lego foar har sadat se reizgje koe. Yn LegoAfrika wienen de Donkere Durken wêrûnder Domme Deurmat, net hiel bliid mei de komst fan de blanke Legolanners. Eintsje beslút kaam it hege wurd derút... de Donkere Durken soenen hiel graach wer mei harren Sinterbart nei Legolân komme om yn Legolân pakjes te bringen, se fielden harren rekke oant it dûnkerste fan harren hert, dat der hjirfoar no Reinbôge Durken ynsetten waarden. Wat moasten sy no yn de dûnkere dagen foar Kryst... Gelokkich koe Wybrand mei syn mobyl de heit fan Gaby berike, dizze ferteld dat de Dûnkere Durken wolkom wienen yn Legolân, en sels de pakjeshelikopter brûke mochten om mei Gaby en Wybrand werom te reizgjen nei Legolân. Gelokkich kaam alles oan ‘e ein dochs wer goed...


Akke is fia in oprop yn Op ‘e Skille yn 2011 yn de kunde kommen mei it mearke “Se sochten foar it Sinteklazemearke yn Winsum spilers, hjirfoar koesto dy opjaan. Dat ha ik doe dien, en sadwaande stie ik dat selde jier as Greesy, in âlde wize kat, yn De Jiskebakky’s op it poadium. Yn 2013 folge troch Pinokse, weryn’t ik de goede blauwe fee en plysje Anders spile. Lego is it tredde Sinteklazemearke yn dizze rige.” Al dizze Mearkes binne skreaun en regissearre troch Tjerk Kooistra, in hiel kreatyf man as it om soks giet. Humor, betinksels en hjoeddeistige saken wurde ferwurke yn de wurdgrappen en rinne as in reade tried troch it stik hinne. In hiel bysûnder spektakel Wat in mearke sa bysûnder makket, is dat der neist it spyljen ek in soad ferskes songen wurde, begelieden troch wiere muzikanten. As dat der troch fideo en animaasje wat projektearre wurd op it dekor, bygelyks in sjoernaal as filmke dat de scene ûndersteuning jout. Dan ha we it noch net iens oer de bysûndere kostúms, it kleurige Lego dekor en de smink hawn, wat ek alle kearen wer geweldich is. Der komt hiel wat by te sjen om yn krapoan sawn wiken tiid, soks moais op ‘e planken te krijen... Mar it is in fantastyske erfaring om fan sa’n team fan meiwurkers, hokker mêd ek, diel út te meitsjen. Net allinnich leuk foar bern, mar ek foar folwoeksen Fan de basiskoalle de Foareker binne de groepen 5 oant te mei 8 nei Winsum west en wa tinkt dat it Sinteklazemearke allinne foar bern is hat it mis ek foar folwoeksenen wie it in hiele leuke foarstelling mei in soad wurdgrappen. As minsken nijsgjirrich wurden binne, en noch nea nei in Mearke west ha te sjen, dan kinne se op www.mearke.nl de sfear efkes priuwe. En foar folgjend jier, soe ik sizze net stinne, der hinne...It is wier de muoite wurdich.


Stichting de Skoalleseize te Easterein Stichting de Skoalleseize???? Wie of wat is dat? Heeft dat met de skoalle, de school te maken? Nee, helemaal niks! Maar wat is de Stichting de Skoalleseize dan wel? En wat doet die stichting dan in Easterein? Het blijkt dat dit bij veel mensen niet helemaal duidelijk is. Tijd voor wat uitleg! De naam Stichting de Skoalleseize komt van het stuk land waarop sinds jaar en dag de sportvelden liggen; dit stuk land stond in het dorp bekend onder de naam ‘Skoalseize’. De stichting is opgericht in 1987 en regelt vele zaken m.b.t. de kantine/verenigingsgebouw en de sportvelden. De stichting heeft drie doelstellingen: 1. Exploitatie en bestuur sportaccommodatie:  Bijvoorbeeld: onderhoud velden en overige terreinen, overleg gemeente, hekkelen, ruiten repareren, snoeien, financiën, verzekeringen, overleg bank, etc. 2. Realiseren, in standhouden en exploiteren van multifunctioneel gebouw:  Bijvoorbeeld: kantine inkopen, inbraakalarm, onderhoud, gas, water, licht, planning gebouw, schoonmaak door vrijwilligers, etc. 3. Geen winstoogmerk:  Bijvoorbeeld: investeren in nieuwe moderne faciliteiten voor de verenigingen, extra aflossen, speciale gebeurtenissen, etc. Gebruikers van de kantine en de velden zijn: V.V. S.D.S, K.F. Easterein, Jeu de boules vereniging ‘Deun By’, Oranjevereniging ‘Oranje en Heitelân’, Peuterspeelzaal De Poaskepôle, Korps ‘Wilhelmina’, Damclub ‘DOS’, Doarpsbelang ‘Hâld Faesje’, Vrouwenvereniging ‘De Passage’, Soos, 60+, Stipepunt Welzijn en Zorg Easterein, Fûgelwacht Easterein, PKN gemeente Easterein. De komende jaren gaat er bij de Stichting de Skoalleseize veel gebeuren. De kleedboxen worden vernieuwd, het B-veld wordt gerenoveerd en verlengd en de bedoeling is dat er een kunstgrasveld komt. De gemeente heeft al een groot bedrag toegezegd, maar we zullen zelf ook nog een groot bedrag moeten zien te verzamelen om de totale financiering rond te krijgen. Maar daarover een volgende keer meer! Momenteel zitten in het bestuur: Marrie Eringa Fedde Wiersma Sjoukje van der Eems Jacob Kooistra Wilco Overal Eppie Heins Hille Meyer

Voorzitter Penningmeester Secretaris Vrijwilligers+kantine Velden Planning en gebouw Gebouwen en techn. installaties

marriedokter@gmail.com wiersmafedde@gmail.com sjoukje@vandereems.nl j.g.kooistra@home.nl wwoveral@ziggo.nl eppie.heins@ziggo.nl hillemeyer@ziggo.nl

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nlLútzen en Jente winne de Foardrachtskriich Littenseradiel

Op freed 21 novimber yn De Jister te Easterlittens wie it safier. De gemeentelike Foa ma. Groep 7/8 waard fertsjinwurdige troch Marrit Hiemstra en Jente Dijkstra. Wat w troch! Lútzen en Jente fan herte lokwinske!! Hjir noch efkes de gedichten fan de her Lútzen Rijpma: Kabouters As ik nachts net sliepe kin Dan komme de kabouters Ien foar ien myn keamer yn Op sulveren spinreachtouters Se sitte dan hiel noflik op myn tekken En as ik net goed harkje wol Dan lûke se oan myn lekken De lytse mûtskes read en brún Stean fleurich op de kopkes De âldste hat In pûde fol mei fjouwerkante dropkes Giest mei giest mei freegje se dan Do hoechst noch net te sliepen Krûp no mar gau ta't finster út De wrâld leit foar dy iepen De moanne leit har gouden ljocht No oer de stille tún In fûgel dy't ek noch net sliept Hipt troch de beammekrún Derbûten is it mearkelân Der wenje de kabouters En yn myn dreamen gean ik mei Op sulveren spinreachtouters Út Flintertútsjes Fan Baukje Wytsma


ardrachtskriich. Dit jier waard groep 5/6 fertsjinwurdige Mette Stap en Lútzen Rijpwie it spannend. En wa hie dat no ferwachte: Easterein gie der mei de prizen fan ren: Jente Dijkstra: 't Is wat apart, mar 'k wit net better, ik fyn 't suver al gewoan fan ús Willem, altyd, oeral falt dy jonge út 'e toan. 'k Wit noch hiel goed wat ik fielde, doe't ús mem it lûdop sei: 'Willem, dy is oars as oaren, wier, dat bern, dêr is wat mei.' 't Is mei him, sa docht no bliken, lang net sa't it wêze moat, 'k wit hoe't oaren oer him tinke: 'Willem, dy is wat apart.' Hjir op ús gewoane skoalle kinne se sa'n bern net ha, dat no giet er mei in buske hielendal nei Drachten ta. Der stiet in spesjale skoalle en it is dêr sûnder mis in fertroud en feilich plakje foar sa'n bern dêr't wat mei is. Thús is er net altyd maklik, eigentlik is it hiel slim, dat it mei him yn 'e war is, mar wat bin ik wiis mei him! Sa't er is, wol ik him nimme en dat slagget meastal skoan, mar soms tink ik stikem wolris: Willem, wiesto mar gewoan...


Winterwille nocht… Het is weer de tijd voor de gezellige dingen. Ook de bibliotheek in Wommels springt hier graag op in. Ja, er wordt zeker meer gelezen in de winter. Niet alleen boeken voor volwassenen en jeugd , maar ook tijdschriften. Een leuke DVD lenen of een luisterboek horen. Daarnaast is de bibliotheek een ontmoetingsplek voor mensen. En zeker in deze donkere dagen is dat voor verschillende mensen even een kleine verademing. Zo komt om de veertien dagen een busje met mensen vanuit Nij Stapert naar de bibliotheek om boeken te halen, maar ook om met elkaar er even uit te zijn. Om het verblijf in de bibliotheek nog aangenamer te maken, hebben we een aantal spelletjes neergezet. Iedereen mag die gratis gebruiken. Een spelletje dammen? Een spelletje scrabble, ook dat kan in de bibliotheek. En natuurlijk hebben we de kerstboeken al klaar staan. Ook op zoek naar een mooi verhaal of gedicht om voor te lezen? En anders kunt u uw inspiratie halen uit de vitrinekast die is gevuld met kerststalmaterialen op antroposofische basis van mevrouw Saskia van Baarda uit Wommels. Wij heten u van harte welkom in de bibliotheek van Wommels en wensen u hele prettige feestdagen en een gezond en goed 2015

Ettje, Pieteke en Tini

Bêste minsken, Ek nei de berte fan ús twadde pake en beppesizzer, Merte Meryam, leaf lyts wyfke fan Rutger en Janneke, hawwe wy wer in hiel soad hertferwaarmjende reaksjes krigen. Bedankt !!!! Folkert en Geartsje Vellinga-Posthuma. Wy winskje eltsenien goede feestdagen en in sûn en lokkich 2015 ta.


Aginda 20 des. 1 jan. 10 jan.

Krystgala Fanôf 19.30 Âld & Nij Fanôf 00.30 Nijjiers Party Fan 20:30 – 01.00

Groep 7&8 Eltsenien fanôf 1e klas middelbare skoalle

Krystgala Sneon 20 Desimber organisearret de Tsjerne ‘n Krystgala foar groep 7 & 8 út Easterein en omkriten. Kom allegear in jimme moaiste feestklean, want jim stean dizze jûn in ‘e spotlights! Fanôf 19.30 leit de reade loper foar jim út en wurde jim ûntfangen mei (alkoholfrije) sjampanje. Tidens de jûn is der de mooglikheid om mei jimme prachtige outfit op leuke wize op ‘e foto te kommen. De yntree is EUR 2,50 – Oant dan! Groetnis fan it bestjoer, Gerrit, Marten, Jorine, Jelmer, Ieda, Sjouke, Jan Bouke en Jetske


Nijs fan Wilhemina Snein 21 desimber, middeis om 16.00 oere Krystkonsert yn de Martinitsjerke te Easterein. Nei in tige slagge donateurskonsert yn oktober en it ynheljen fan Sinteklaas yn novimber, stiet der foar desimber in moai krystkonsert op it programma. Der sille û.o. prachtige fariaasjes op krystlieten spile wurde mei hjir en dêr solistyske meiwurking fan ús eigen leden. Mei mienskiplik sjongen, gedichten en oare sfearfolle muzyk kin it in moai krystkonsert wurde. Allegear fan herte wolkom. Der is gjin yntree, by de útgong kollekte foar de ûnkosten. Dirigint, bestjoer en leden Fanfare Wilhelmina


Noflik Easterein

Ynstjoerd troch Hindrik en Kim Beste Eastereiners, Velen van jullie hebben wij al mogen ontmoeten, aan diegenen die ons nog niet kennen willen wij ons graag voorstellen. Wij zijn Hindrik de Jong en Kim Mulder en mogen ons sinds 1 mei 2014 trotse eigenaren van Restaurant Partycentrum Noflik Easterein noemen. Eerder hebben wij ons ook al mogen voorstellen in het dorpskrantje, en waarschijnlijk hebben jullie met enige regelmaat eens een advertentie van ons voorbij zien komen. Waarschijnlijk hebben jullie zo ook vernomen dat wij eens in de maand een top 40 band op zaterdagavond hebben. Hierover willen wij dan ook het een en ander aan jullie uitleggen. Zo heeft er afgelopen zaterdag ook een band gestaan: top 40 band ‘Big Apple’. Nu hebben wij naderhand vernomen dat er het een en ander niet goed verlopen is na deze avond. Op Facebook hebben wij berichten voorbij zien komen over wat er naderhand is gebeurd. Dit betreuren wij ten zeerste, en hiervoor willen wij dan ook onze oprechte excuses aanbieden. Namens dit bericht willen wij dan ook het een en ander uitleggen wat voor voorbereidingen wij met de bandavonden treffen. Met de bandavonden werken wij samen met ‘Romanov security’. Dit bedrijf stuurt (afhankelijk van het aantal gasten) beveiligers die deze avond samen met ons in goede banen moet gaan leiden. Tot dusver zijn er dankzij deze mannen geen opstoten gebeurd. Ze zorgen er niet alleen voor dat alles binnen goed verloopt, maar ook buiten hebben wij beveiligers staan die ervoor zorgen dat de gasten zich rustig houden. Vervolgens gaat Hindrik elke avond en volgende ochtend vroeg na deze avond naar buiten om in het dorp de achtergelaten bekers en rommel op te ruimen. Toch mocht dit afgelopen zaterdag niet baten, en zijn er buiten ons zicht dingen vernield. Het is voor ons moeilijk om buiten ons zicht om ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet gebeuren. Toch willen wij er alles aan doen dat dit zich niet weer voor doet. Wij hebben met de politie Bolsward contact gehad, en met Romanov security om te kijken wat we hieraan kunnen doen. Zo gaat er in het vervolg een beveiliger in een auto het dorp in om te checken of iedereen netjes naar huis toe gaat en er geen vernielingen meer gaan plaatsvinden. Hiermee willen wij ervoor


zorgen dat de beveiliging buiten nog meer op scherp staat. Tot op heden zijn wij er helaas nog niet achtergekomen wie er deze avond de vernielingen heeft/hebben toegebracht. Graag zouden wij de feestgangers willen vragen om na de tijd rustig hun weg naar huis te vervolgen, zonder stampij te maken. Namens dit bericht willen wij graag laten weten dat wij er alles aan doen en willen gaan doen. Wij willen dit bericht afsluiten met iedereen alvast een vriendelijke kerstgroet wensen en een fijne jaarwisseling namens het team van ‘Noflik Easterein’

Spoeketocht 2014, grut sukses!

Troch Elisabeth Breeuwsma en Akke Veldman Heksen, spoeken, kettingseagen, meagere Hein, klowns, knetterjende gitaren, dea gravers……. Alles wie te ferwachtsjen, die tsjustere sneon te jûn, 15 Novimber…… Foar de twadde kear organisearre de Tsjerne in spoeketocht yn en troch de landerijen fan Easterein. Sa’n 25 frijwilligers ha yn it spier west om de rom 80 (!) dielnimmers op ferskate manieren de stûpen op it liif te jaaien. Trochdat it Tsjerne bestjoer elts groepke ‘spoeken’ de frije hân yn harren dwaan en litten liet, wie der ek neat it selde te ferwachtsjen. En wat kin je as spoek dan in wille ha fan te foaren, net wittend hoe immen reagearje sil. De reaksjes wienen dan ek hiel wikseljend, soms koest fan te foaren oan it gegil fjirder op wol heare at de wer in groepke yn oantocht wie, machtig!! De spanning wie der by de dielnimmers sawol by de spoeken! In klown yn it tsjuster tsjin komme, as drave foar it libben omdat der immen mei in kettingseage út ’e berm komt? En wa ferwacht no ien út it wetter omheech kommen as je mei in boatsje nei de oare kant brocht wurde? Leuk as net leuk, foar sa’n reaksje ha je wol in jûntsje yn it wetter lizzen oer (hy hat it mei syn “drysuit” wierskynlik it waarmst hân fan alle spoeken….) It is te folle om allegear te omskriuwen, mar dat it wer in grut sukses wie, is


wol dúdlik. Akke hat em mar leafst twa kear rûn, (en is har eltse kear wer lam skrokken…;-) ), hjir ûnder kinne jimme lêze wat har belibben fan de spoeketocht wie. Op sneontejûn 15 novimber 2014 waarden we mei drinken en marshmellows ûntfongen foar de start fan de Spoketocht. Mei in groepke fan sawn (Sydrik, Jelbrich, Rianne, Machtelt, Aniek, Jitske en Akke) gienen wy op paad en waarden wy begelieden nei it Likehofke. Hjir fleagen de spoeken ús om de earen en kaam der sels in spoek út in kiste... De grize rûn ús oer de grouwe. Hjirnei waard de rûte troch fakkels, buordsjes mei pylken en ljochtsjes oanjûn. Dwers troch de landerijen rinnend, waarden we opskrikt troch in grizelich persoan mei rammeljende kettingen. De skrik siet der goed yn, en de bern setten it op in draven... goed foar de kondysje fan sa’n grizel en foar ússels!! In skriemende faam en iislik laitsjende heksen Lâns in paad mei ljochtsjes kamen we lâns in buorkerij, en waarden we roppend en skriemend ferwolkomme troch in faam dy’t eangstich skriemend “memmie” rôp. Fierder rinnend kamen we iislik laitsjende heksen en net al te bliere clowns tsjin. We waarden mei heksebiezems troch spinnewebben hinne jage om de rûte fierder folgje te kinnen. Grizels mei kettingseagen Nei in skoftke rinnen, wêr’t de stimbannen efkes ta rêst komme koenen, moasten we yn in boatsje nei de oare kant fan de feart. Hjir stie in heks klear dy’t wy folgje moasten nei in feekarre. It wie de bedoeling om hjir troch hinne te klauterjen, mei de holle yn ‘e spinnewebben wienen we bliid dat we der wer út koenen... De opluchting duorre net lang...


Want om ‘e hoeke skrokken we ferskrikkelik fan grizels mei in kettingseage as soks wat. Yn it tsjuster troch it Komelkershúske In ritsje yn in blyndearre bus brocht ús wer nei de buorren werom. Dernei stienen de pylken rjochting Komelkershúske. Dit is op sich sels al in iislik húske yn it tsjuster, mar asto dêr ek noch troch hinne moast... Efkes djip sykhelje en op alfabetyske folchoarder it der dochs mar op weachje... Fansels koenen wy net ûntkomme oan noch mear spoeken mei skraabjende skeppen of oare eange lûden. We hienen it hert yn ‘e kiel doe’t in tsjuster figuer alderheislikst kabaal makke mei in knetterjende gitaar sadra’t we troch de doar nei binnen stapten. En doe noch yn in boatsje oer it wetter.... We ha ferskriklik lake doe’t guon bern al pratend tsjin in spoek oprûnen, hy en syn spoekemaat lieden ús nei in boat. Deryn moasten we plak nimme, om ferfolgens in eintsje te farren mei twa tsjustere figueren yn in karich ferljochte feart... Fleanende spoeken oer de feart, wiete lapen troch it hier, en sels in driuwend spoek wat út de feart omheech spatte, brochten ús oan it ein fan dizze alderferskuorrend spannende, mar geweldige spoeketocht.

Hulde!! Hulde oan alle minsken dy’t by it organisearjen fan dizze spoeketocht belutsen wienen om dizze jûn mooglik te meitsjen foar de jongerein.


Knuffelkryst Troch Nathalie Oliveiro Of ik troud bin? 'Nee', sei ik tsjin Anke. 'Wat dan?' Se wist wol in leuke man foar my. In nijsgjirrige fraach foar in famke fan acht. Ik moast der wis om laitsje en it die my tinken oan in ferske fan Mariah Carey. All I want for Christmas... wat binne der dan in soad dingen dy't my te binnen sjitte. Wat tochten je bygelyks fan 'Slaaf voor een dag' wêze? Foar ien dei dwaan wat in oar fan dy freget. In aksje om minskenhannel tsjin te gean. Sa kinst slaaf 'wurde' of ientsje 'keapje'. Oftewol, kinst dyn tsjinsten oanbiede, wêr ast goed yn bist of graach dwaan wolst, en in oar kin dêr dan op biede. Op harren website ha se it oer 'moderne' slavenhannel. Bestiet soks? Wat kin slavenhannel oait modern meitsje? Yn myn eagen bliuwt it altiten beestachtich midsieusk. Om earlik te wêzen, wol ik hielendal gjin slaaf foar in dei wêze. Ek net at se dêr foar betelje en it jild nei in goed doel giet. Niks oan te merken op de aksje, ik fyn dit wier in super inisjatyf. Mar, net foar my. Ik hâld it foar no leaver wat simpeler, sûnder jild, sûnder ynternet, sûnder organisaasjes. Gjin Vieze Vaatdoekjes Campagne foar my. It draait net allegear om de ekonomy fan ús lân, mar om de ekonomy fan ús hert. Jou dêrom ris wat faker in knuffel oan elkoar, dat docht in minske goed (ek al doare wy dat miskien net ta te jaan). Wês inoar Secret Santa's en doch ris stikem wat foar ien dy't wol in fleuchje bliidskip brûke kin. Of dy leuke man wêr Anke it oer hie mei de feestdagen komt, wit ik net, mar All I want for Christmas is in Knuffelkryst.

De kollekte foar it Nationale MS Fonds is hâlden yn e ‘ wike fan 17 oant 22 novimber. En hawt € 425.74 opbrocht. Alle kollektanten en elkenien dy’t hjir oan bijdroegen hawt wolle ik hjirfoar bedanke. Namens it Nationale MS Fonds Anneke Elgersma


Paspuzzel (troch Greet Bouma)

M E S 5

8

7 6

10

4

2 9

1

3

1

3 letters: DOP EER KOP MES OEI RIO SEC 4 letters AUTO ENIG

2

3

NEET TENT 5 letters ASPUT NEMER OPAAL POTIG SINAI SPLIT STAAF TRACE

4

5

6

7

6 letters ANANAS DAAROP MISSIE STEPIN TOPPEN UPDATE 7 letters EBSTAND EGOTRIP ENTWIJZE

8

9

10

ESCORTE PESTERIJ SPINOLA 8 letters AFSMEKEN ETSPLAAT GIFKLIER OPWASSEN


NU UW CV-KETEL VERVANGEN IS

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014. Vraag naar de voorwaarden

GRATIS 10 JAAR COMFORTGARANTIE*

Ook toe aan een nieuwe cv-ketel? Wij adviseren u graag! Uw ATAG SelectDealer:

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


D! NIEUW IN FRIESLAN

en? t willen leren bespel en m ru st in n ee g aa ment of zou je gr s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee lt vanaf de Dan ben je bij M zikanten en spee . ervaren mu en geluidstechniek fessionele en zeer bas of zelfs licht, ng za , ms Je krijgt les van pro dru r, no, keyboard, gitaa graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l Nu moaiol GkerritgHiintgast avoorr meer informesatlaien,d.nl lfri Bel of errit@muziekschoo g / 8 7 5 1 2 4 8 1 6 0

riesland.nl lf o o h c s k e zi u .m www


Sa at we yn it foarige krantsje al skreaunen is de toanielploech al wer drok dwaande mei de repetysjes foar it nije stik: ‘Famylje Bruinsma yn de bocht / Groetnis fan de Veluwe’. It stik giet oer de famylje Swaanswyk, in famylje fan goeie komôf. De by harren ynwenjende beppe hat de 1e priis wûn mei in kryptegram. De priis is in wike fakânsje yn in stacaravan op de Veluwe. Kampearje is foar dizze minsken dy’t in lúks libben hawwe in hiele nije erfaring en se hawwe dan ek de grutste muoite om harren oan te pasjen. Dat jildt net foar de famylje Bruinsma, dy hawwe dit wol faker by it ein hân. Mei sokke tsjinstellings kin gehakketak tusken beide famyljes dan ek net útbliuwe. Fuort mar los is noch op syk nei in oantal figuranten, te witten -2 badpak famkes -2 à 3 nijsgjirrige kampinggasten -2 nordic walkers It sille sa’n 9 repetysjes wêze ûnder lieding fan regisseur Sybe van der Ploeg út Frjentsjer. De útfierings binne op 6 en 7 maart 2015. Hawwe jimme hjir sin oan lit it dan efkes witte oan Karin Sjaarda, 332094. Bestjoer toanielferiening Fuort mar los, Eppie, Halbe, Karin, Ype en Yvonne


rein

Tsjerkenijs

Protestantse gemeente te Easterein Beste mensen, Op 4 november heeft de diaconie een inzamelingsactie voor de voedselbank in Bolsward

ie een inzamelingsactie de voedselbank in gehouden. Samenvoor met een aantal vrijwilligers zijn t een aantal vrijwilligers zijn we bij alle deuren in Easterein langs geweest om weecht bij alle deuren in Easterein langssuper geweest ltaat was overweldigend. Gewoon dat om onze dorpsgenoten zo gul eel veel voedsel menseningeholpen hebben die deze hulp zo hard nodig hebben. te zamelen. Het resultaat was echt overweldigend. Gewoon

super datvan onze dorpsgenoten zo gul hebben gegeven en daarmee heel veel ens de diaconie Easterein. mensen geholpen hebben die deze hulp zo hard nodig hebben. Allemaal heel erg bedankt namens de diaconie van Easterein.

met z’n allen hebben ingezameld, in de stellingen en dozen hebben gedaan asd over de geweldige hoeveelheid. Een prestatie van formaat. Wij willen jullie Beste Folkje en Jelle, n alle anderen die hebben meegewerkt, dan ook nogmaals hartelijk bedanken dank aan de inwoners van Easterein. Nu wij de producten, die spullen.

jullie met z’n allen hebben ingezameld, in de stellingen en dozen hebben gedaan hebben wij ons nog eens verbaasd over de geweldige hoeveelheid. Een prestatie van formaat. Wij willen jullie als diaconie met de jeugdclub en alle anderen die hebben meegewerkt, dan ook nogmaals hartelijk bedanken h is de diaconie van de Martinikerk, al geruime tijd bezig met de voorbereiding voor jullie inzet. Uiteraard ook rp. Deze viering is op vrijdag 19 december in de Skoalleseize. Aanvang aan de inwoners van Easterein. soonlijkedank uitnodiging met opgaveformulier/emailadres. Wij hopen u te zien op Op de foto een overzicht van de spullen. kwerda Hartelijke groet, Lolke en Diny Dijkstra


Kerstviering Het lijkt nog ver weg, maar toch is de diaconie van de Martinikerk, al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de kerstviering voor ons dorp. Deze viering is op vrijdag 19 december in de Skoalleseize. Aanvang 16.00 uur. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging met opgaveformulier/ emailadres. Wij hopen u te zien op 19 december! Namens de diaconie, Janny Strikwerda


Wat wie jo hichtepunt fan 2014?

Bauk e de B

ke Zw Anne

kilo r – 80

oer –

Myn

reis n e

i Tan

zania

len ôffal

erve

Lisa O – Da liveiro t klein mijn zo Jesch on urun Orse ln leeft og na de strijd tegen kank er

Romine en Michel – Tegearre weinje

? De leukste erk t e H | o ik Oliveir Martin Sefanja nsten van de pdie uitslaa


n aaie my

nm rken – Y e k s e m n Wer sjoen jnja va Ilke Wi tsien jier wer ei neven n

Marijke Poelsm a en Hyke – In tredde bernts je op komst!!!

Gjelt Kempe – Dat ik fuotballer fan SDS E4 bin

Frou De B 80 wur oer – Dat ik den bin

De All Stars – In soad dûnsplezier!


Lolke Bouma, Theo Jelsma, Geert Dijkstra, Sytse Kooistra, Harm Bergsma Troch dizze mannen it hiele jier in skjinne Skoalleseize

ijlstra Ymkje Z Folkert en beppe w Geartsje – Tw a kear p urden ake

fd – Ferloo

&

Ype Tiemersma - Famkes kampioen by de NK Pupillen

Greidelûd – Sjongen docht in minske goed, it jout ek dy wer libbensmoed


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Hoe is it no mei….. Koen en Tina Groen Troch Bauke de Boer

Na een paar jaar op Vlieland te hebben gewoond kwamen we in 1975 in Easterein aan ’t Kleaster te wonen. Ik kende dit dorp al omdat ik elk jaar met een nichtje van mij bij mijn 20 jaar oudere zus en zwager Ab en Wiebren van der Meulen kwam logeren. We hebben een fijne tijd in Easterein gehad. Onze kinderen zijn er geboren, Harm in 1979 en Roelien in 1984. It ferhaal fan Tina Groen Voordat we kinderen kregen, heb ik een poosje bij bakker van der Brug gewerkt in de winkel, totdat ik zwanger werd. Met Jetske Santema heb ik een paar jaar een jeugdclub geleid. Ook heb ik met het zangclubje van dominee van der Hoeven meegezongen. En met veel plezier enkele jaren meegespeeld met de toneelvereniging Foart Mar Los. Ook gingen we graag naar de gespreksgroep van Marten de Boer, die we jaarlijks afsloten door een avond ergens heen te gaan, o.a. naar Allingawier, naar de R.K. kerk in Bolsward, en een van deze avonden zaten we bij Balt de Vries bij het orgel in de kerk waar hij ons zijn plezier van het orgelspelen uitlegde, daarna sloten we de avond af bij Marten en Greet met een hapje en een drankje. Een fijne tijd was dat. We wonen nu alweer 29 jaar in Drenthe, waarvan ik al 28 jaar pedicure ben. En dit is it ferhaal fan Koen Dit was het verhaal van Tina. Ik heb in die 10 jaar Easterein bij de rijkspolitie gewerkt. Wij woonden er nog maar net toen het Tsjernebestuur bij mij op de stoep stond. Ik heb 10 jaar in het Tsjernebestuur gezeten, waarin o.a. de Tsjerne van centrale verwarming werd voorzien en de keuken en de toiletten werden verbouwd. Zo is in die tijd ook het eerste Friese liedjesfestival georganiseerd met o.a. Doede Veeman, Bouke en Greetje de Groot en de gebroeders Geertsema uit Wommels. Ook de ‘Acht van Easterein’, een toertocht op het ijs werd georganiseerd. Vele avonden voor de jeugd en dansavonden voor onze leeftijdsgenoten organiseerden wij in de Tsjerne. Fan Fryslân nei Drinte In 1985 solliciteerde ik naar Gasselte in Drenthe. Ik was van plan om daar een paar jaar heen te gaan en dan weer terug te keren in Friesland, maar wij zijn in Drenthe blijven wonen. In 1990 hebben wij een huis laten bouwen in Gieten aan de rand van het dorp met nog steeds uitzicht op een glooiende


Hondsrug, boomwallen en oude boerderijtjes. Se fermeitsje harren hjir poerbĂŞst Tot 2005 ben ik steeds in uniform op straat blijven werken waarvan de laatste 10 jaar als wijkagent. In 2005 ben ik overgestapt naar het Regionaal Milieu Team in Assen als werkvoorbereider/rechercheur. In 2011 werd ik 60 jaar en ben ik met pensioen gegaan. Ik vermaak mij prima met mijn volkstuin, mijn sporten (hardlopen, atb-en en schaatsen op de kunstijsbaan met Roelien). Tina werkt nog een paar dagen in de week, ik zorg dan voor het natje en droogje en pas sinds kort een paar dagdelen op onze jongste kleinzoon. Onlangs ben ik toe gestreden tot de WMO raad van onze gemeente, waar ik ook genoeg mee te doen heb en ik ben lid van twee zangkoren. Wij hebben inmiddels drie kleinkinderen, waarvan wij erg genieten. Ze zijn alle drie van Harm, die samen met zijn vrouw in Gieten woont. In de jaren 90 zijn wij scriba van onze kerk geweest en tot voor een jaar was ik kerkrentmeester en Tina deed de preekvoorziening. Mei de kemper der op Ăşt Sinds enkele jaren hebben wij een camper waarmee wij veel op vakantie zijn en reizen door Nederland en Europa maken. Regelmatig zijn wij in Friesland en staan dan o.a. ook bij de jachthaven in Wommels en treffen dan in de Jumbo inwoners uit Easterein waar wij dan een praatje mee maken. Het heeft inmiddels geleid tot uitnodigingen van een kopje koffie komen drinken. Wat we komende tijd beslist zullen doen. Zo hebben wij ook al eens een nachtje gestaan op de parkeerplaats van Greidhoeke in Easterein. In maart 2015 zijn wij van plan om weer 4 weken naar Spanje te gaan en dan langs de Middellandse Zee kust naar Gibraltar te trekken. Jimme binne fan herte wolkom yn Gieten! Sinds kort woonde Ab nog in Easterein waar wij haar bezochten. Ook hebben wij nog contact met Halbe en Tineke Overal, zodat wij nog wel op de hoogte blijven van het wel en wee bij jullie. Mochten jullie eens in Gieten of omgeving komen dan zijn jullie van harte welkom. Ons adres is: De Veldkamp 23, 9461 PA Gieten, telefoon 0592-262084. Ons e- mailadres is: koengroen148@gmail.com of tina.groen@hotmail.com.


- MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK HOEPMAN Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende. Sinds enige tijd is het mogelijk patiëntgegevens elektronisch beschikbaar te maken voor uw zorgverleners. Daarvoor hebben wij wel uw toestemming nodig. Leest u alstublieft onderstaande tekst door en maak een keuze of u wel of niet met elektronische gegevensuitwisseling akkoord gaat. TOESTEMMING VOOR GEGEVENSUITWISSELING Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is van groot belang om fouten in de behandeling te voorkomen. In spoedeisende situaties kan het zelfs van levensbelang zijn dat het ziekenhuis of de huisartsenpost beschikt over de juiste informatie. Om dit mogelijk te maken zijn wij gekoppeld met het zorgnetwerk van Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Alleen zorgverleners waarmee u een behandelrelatie hebt mogen via dit netwerk uw gegevens opvragen als dat nodig is voor de behandeling. Op www.vzvz.nl kunt u meer lezen over welke zorgverleners in de regio gekoppeld zijn en toegang hebben tot welke informatie. Uw toestemming is van belang Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat -als gevolg van nieuwe regelgevingvoortaan uw uitdrukkelijke toestemming vooraf nodig is om uw gegevens elektronisch beschikbaar te mogen maken. Ook in geval van noodsituaties. Wij adviseren u - als u dat nog niet heeft gedaan - uw toestemming tijdig aan ons door te geven. Zo loopt u straks geen onnodig risico op een fout in uw behandeling. Uw toestemming hoeft u in principe maar éénmalig te verstrekken en kunt u ook altijd weer intrekken. Ook kunt u altijd inzien wie er toegang heeft tot uw dossier. Als u geen keuze doorgeeft of bewust geen toestemming verleent zijn uw gegevens niet opvraagbaar. U bent u er dan zelf verantwoordelijk voor dat andere zorgverleners over de juiste informatie beschikken. Hoe kan ik mijn toestemming geven? U kunt uw keuze om wel of niet uw gegevens te delen doorgeven op één van de volgende manieren: 1. Door de praktijk uw keuze te laten weten, dit kan aan de balie, via telefoon of email. 2. Via de website www.ikgeeftoestemming.nl . Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op of raadpleeg voor meer informatie www.vzvz.nl.

Wij willen uw keuze graag zo spoedig mogelijk weten zodat wij dit kunnen registreren in ons systeem.


Huisartsenpraktijk Hoepman is wegens vakantie gesloten van 25 december tot en met 2 januari. De praktijk wordt tijdens onze afwezigheid waargenomen door: Huisartsenpraktijk J.W. Meerdink Van Sminialeane 45, 8731 BD Wommels. Telefoon: 0515-331331 (keuze 1: spoed, keuze 2 assistente, keuze 3: receptenlijn) Fax: 0515-332978 www.meerdink.praktijkinfo.nl Als u medicijnen bij ons besteld heeft en u heeft deze tijdens onze afwezigheid nodig, dan moet u deze medicijnen opnieuw bestellen bij dokter Meerdink (0515-331331, keuze 3) en de bestelling bij ons afmelden via de email (apotheek@huisartseasterein.nl) of afmelden op ons antwoordapparaat (0515-331488, keuze 2), dit ter voorkoming van dubbele bestellingen! Bestellingen van medicijnen die kunnen wachten tot na onze afwezigheid kunt u gewoon via onze website, www.huisartseasterein.nl , of ons antwoordapparaat (0515-331488, keuze 2) bestellen. Deze bestelling kunt u dan dinsdag 6 januari vanaf 15.30 uur afhalen bij onze apotheek. Met vriendelijke groet, J.T. Hoepman-Brouwer Huisartsenpraktijk Hoepman, www.huisartseasterein.nl Van Eijsingaleane 10, 8734 GC Easterein. Tel. 0515-331488 Fax. 0515-333421


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Als MRW Accountants van de partij is…

…staat u er nooit alleen voor! GORREDIJK T 0513 - 46 91 30 SNEEK T 0515 - 42 98 00 WOLVEGA T 0561 - 61 67 15

www.mrw.nl -

info@mrw.nl


jubilaris kaarten boeken

geboortekaartjes printen

kopiĂŤren

offset drukken vouwen

trouwkaarten digitaal drukken

offset drukken

vergaren

HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW familieDRUKWERK Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

www.vandereems.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.