Doarpskrantsje april 2017

Page 1

EASTEREIN, april 2017

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Nr 4 2017

Kolofon

Easterein it doarp oan de Sebeare Easterein mei de band Sebeare It is it stee dêr’t ik fan hâld It is it stee ûnstien út sâlt Ja de mienskip en de minsken, dat sprekt my oan de buorren om de tsjerke sa gewoan … (út it ferske Easterein fan Sebeare, skreaun troch Klaas Kooistra)

<ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ͗ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů͕ ĂƐ ďLJ ,ŝŶŬĞ <ƵŝƉĞƌ͕ ,ŽĨƐůĞĂŶĞ Ϯϭ <ŽƉLJ ĚŽĂƌƉƐǁĞďƐŝƚĞ͗ ŝŶĨŽΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů dǁŝƚƚĞƌ͗ ΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶͺĨƌůͬ&ĂĐĞŬ͗&ƌĂĂĐŚΘŽĂŶďŽĚΘƐĂ ĚǀĞƌƚŝŶƐũĞ͍ Ŷŝŵ ĚĂŶ ŬŽŶƚĂŬƚ ŽƉ ŵĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ZĞŬŬĞŶŶƸŵĞƌ͗ E>ϳϬZ KϬϯϰϵϱϬϭϳϮϲ Ƶ͘Ĩ͘Ĩ͘ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ WƌŝŶƚǁƵƌŬ͗ ƌƵŬŬĞƌŝũ sĂŶ ĚĞƌ ĞŵƐ &ŽƚŽ ĨŽĂƌŬĂŶƚ͗ ĚĞ ƉĞĂƐŬĞŚĂnjnjĞ <ŽƉLJĚĂƚƵŵ͗ ĚĞ ŬŽƉLJ ŵŽĂƚ ĨŽĂƌ ǁŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϲ ĂƉƌŝů ďLJ ƷƐ ǁġnjĞ͘ /ƚ ĨŽůŐĞŶĚĞ ŬƌĂŶƚƐũĞ ŬŽŵƚ Ʒƚ ŽƉ ĨƌĞĞĚ ϱ ŵĂĂŝĞ͘


K ZW^ '/E

DŽĂŶĚĞŝ Ϯϳ ŵĂĂƌƚ ^ƸŬĞƌďƀůĞͲĂŬƐũĞ ĨĂŶ ŽsŽƐ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϯϬ ŵĂĂƌƚ ƌĞĂ ĂĨĠ͕ ŝŶůŽŽƉĂǀŽŶĚ

dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ

&ƌĞĞĚ ϯϭ ŵĂĂƌƚ :ŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ &ƸŐĞůǁĂĐŚƚ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

^ŶĞŽŶ ϭ ĂƉƌŝů ^ ^ϭ Ͳ tW ϭ ŽsŽƐ ^ϭ Ͳ Vovem ’90 DS1 ŽsŽƐ,^ϭ – DOS Koll’zwaag HS1 'ƌŽĞƉ ϳͬϴ ĂŶĚũƸŶ͗ &ƌĂŐŵĞŶƚ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ Ğ dƐũĞƌŶĞ ;ŽĂŶƚ ϮϮ͘ϬϬͿ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

DŽĂŶĚĞŝ ϯ ĂƉƌŝů :ŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ K /

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

tŽĂŶƐĚĞŝ ϱ ĂƉƌŝů :ŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ ĚŽĂƌƉƐďĞůĂŶŐ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϲ ĂƉƌŝů ůĞŬƚƌLJƐŬĞ ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ ;ΎͿ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

&ƌĞĞĚ ϳ ĂƉƌŝů <ŝŶĚĞƌĚŝƐĐŽ ;ŐƌŽĞƉ ϭ ƚŵ ϲͿ ^ŶĞŽŶ ϴ ĂƉƌŝů ůĚ ƉĂƉŝĞƌ

Ğ dƐũĞƌŶĞ ;ŽĂŶƚ ϮϬ͘ϯϬͿ dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϭϯ ĂƉƌŝů ŚĞŵLJƐŬ ƀĨĨĂů ;ΎͿ WĞĂƐŬĞďƌŽĐŚũĞ &ŽĂƌĞŬĞƌ ;ΎΎͿ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ Ğ &ŽĂƌĞŬĞƌ

ϭϴ͘ϬϬ ϭϵ͘ϭϱ ϮϬ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϬ ϭϵ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ ϮϮ͘ϬϬ ϭϳ͘ϯϬ ϮϬ͘ϬϬ Ϭϳ͘ϬϬ ϭϵ͘ϬϬ Ϭϵ͘ϭϱ Ϭϳ͘ϬϬ Ϭϴ͘ϭϱ


K ZW^ '/E

KĨƐůƷƚĞŶĚĞ ũƸŶ ƌĞĂ ĂĨĠ dŝŝƐĚĞŝ ϭϴ ĂƉƌŝů 'ƌŽĨ dƷŶƀĨĨĂů ;ΎͿ

dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ

ϭϵ͘ϭϱ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

Ϭϳ͘ϬϬ ϭϵ͘ϰϱ ϭϵ͘ϬϬ ϭϬ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ ϮϬ͘ϯϬ

tŽĂŶƐĚĞŝ ϭϵ ĂƉƌŝů WĂƐƐĂŐĞ͗ ŝŽͲĂŐƌĂƌŝģƌ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϮϬ ĂƉƌŝů Sútelaksje foar ‘Voedselbank’

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

^ŶĞŽŶ ϮϮ ĂƉƌŝů DƵŶĞĚĞŝ͗ ZŝƐƉĞŶƐŵƵŶĞ ŝĞƉĞŶ ŽsŽƐ ^ϭ Ͳ ĂƐ ƵƚŽǁĂƐͬs ^ϭ ŽsŽƐ,^ϭ Ͳ s͘ ͘ :ŽƵƌĞ,^ϭ <ƌŽĞĐŚŬǁŝƐ DŽĂŶĚĞŝ Ϯϰ ĂƉƌŝů <ĞĂƚƐŬĂŵƉ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ ;ΎΎΎͿ

ZũŽĐŚƚŝŶŐ dƌŝũĞŚƵnjĞŶ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ Ğ dƐũĞƌŶĞ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

dŝŝƐĚĞŝ Ϯϱ ĂƉƌŝů <ĞĂƚƐŬĂŵƉ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ ;ΎΎΎͿ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

tŽĂŶƐĚĞŝ Ϯϲ ĂƉƌŝů <ĞĂƚƐŬĂŵƉ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ ;ΎΎΎͿ

D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

<ŽƉŝũ ŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚƐũĞ LJŶůĞǀĞƌũĞ dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ Ϯϳ ĂƉƌŝů <ĞŶŝŶŐƐĚĞŝƉĂƌƚŝũ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

ϭϬ͘ϬϬ

^ŶĞŽŶ Ϯϵ ĂƉƌŝů ^ ^ϭ Ͳ tŽƌŬƵŵϭ KĨƐůƷƚŝŶŐ ďĂŶĚƐĞŝnjŽĞŶ͗ ĞĂĚůŝŶĞ

EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

ϭϰ͘ϯϬ ϮϮ͘ϬϬ


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


K ZW^ '/E

^ĐŚƵŝŵƉĂƌƚLJ 'ƌŽĞƉ ϳͬϴ ^ĐŚƵŝŵƉĂƌƚLJ ϭϯ – ϭϲ ũŝĞƌ ^ŶĞŝŶ ϯϬ ĂƉƌŝů ůƵĞƐĐƌƵŝƐĞ ĂƐƚĞƌƐŶĞŝŶ͗ : ,ĞŐĞŶ DŽĂŶĚĞŝ ϭ ŵĞŝ 'ƌŽĨ ŚƷƐŚąůĚĞůŝŬ ƀĨĨĂů ;ΎͿ

Ğ dƐũĞƌŶĞ ;ŽĂŶƚ ϭϴ͘ϬϬͿ Ğ dƐũĞƌŶĞ ;ŽĂŶƚ ϮϮ͘ϬϬͿ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ

ϭϱ͘ϯϬ ϭϵ͘ϯϬ ϭϲ͘ϬϬ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ

Ϭϳ͘ϬϬ Ϭϳ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϬ

dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϰ ŵĂĂŝĞ ůĞŬƚƌLJƐŬĞ ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ ;ΎͿ ĞĂĚĞďĞƚŝŶŬŝŶŐ

dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ <ĞƵŶƐƚƐŝŶƚƌƵŵ͕ tLJŶƐĞƌĚLJŬ

&ƌĞĞĚ ϱ ŵĂĂŝĞ ĞĨƌŝũĚŝŶŐƐĚĞŝ ϲϬн ƌĞŝƐŬĞ

KƉ ĚĞ ^ŝŵŵĞƌǁŝůůĞ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ

ϭϭ͘ϬϬ

;Ύ ŽĂŶŵĞůĚĞ ďLJ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞͿ ;ΎΎůĞŐĞƌĞ ƐŬŽĂůůĞďĞƌŶͿ ;ΎΎΎ ĨŽĂƌ ĚĞ ŬĂďŽƵƚĞƌƐ͕ ǁĞůƉĞŶ ĞŶ ƐŬŽĂůũĞƵŐĚͿ

ŽƉƉĞƐƚĞĂŶĚĞ LJŶĨŽƌŵĂĂƐũĞ ŚĞůũĞ ǁLJ ĨĂŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ;ĂŐŝŶĚĂͿ ĞŶ ĨĂŶƷƚ ĚĞ mails dy’t wy ŬƌŝũĞ ĨĂŶ ĨĞƌŝĞŶŝŶŐƐ͘ ,Ă ũŽ ĞŬ ŝŶ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ĨŽĂƌ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ͍ ^ƚũŽĞƌ ŝŶ ĞͲŵĂŝů ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


'ƌŽƚĞ ĂĐƚŝĞ ǀŽŽƌ ĚĞ ǀŽĞĚƐĞůďĂŶŬ ŽůƐǁĂƌĚ KƉ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϮϬ ĂƉƌŝů ŚŽƵĚƚ ĚĞ ĚŝĂĐŽŶŝĞ ĞĞŶ ŚƵŝƐͲĂĂŶͲŚƵŝƐ ŝŶnjĂŵĞůŝŶŐƐĂĐƚŝĞ͘ dƵƐƐĞŶ ϭϳ͘ϬϬ ĞŶ ϭϵ͘ϯϬ ŬƵŶƚ Ƶ ŽŶƐ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͘ tŝũ ŚŽƉĞŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ĚĂƚ Ƶ ǁĞĞƌ ŵĞĞĚŽĞƚ͘ ,ŝĞƌ ŽŶĚĞƌ ǀŝŶĚƚ Ƶ ĞĞŶ ůŝũƐƚũĞ ǀĂŶ ŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗ ƉĞƵůǀƌƵĐŚƚĞŶ͗ ďƌƵŝŶĞ ďŽŶĞŶ͕ ŬĂƉƵĐŝũŶĞƌƐ ƌŝũƐƚ͕ ƐƉĂŐŚĞƚƚŝ͕ ŵĂĐĂƌŽŶŝ ŬŽĨĨŝĞ͕ ƚŚĞĞ͕ ŽŶƚďŝũƚŬŽĞŬ ďůŝŬũĞ ƐŵĂĐŬ͕ ůĞǀĞƌƉĂƐƚĞŝ njŽŶŶĞďůŽĞŵŽůŝĞ ƚŽŝůĞƚƉĂƉŝĞƌ͕ njĞĞƉ͕ ĂĨǁĂƐŵŝĚĚĞů͕ ĂůůĞƐƌĞŝŶŝŐĞƌ ĞŶnj͘

ƚŽƚ njŝĞŶƐ ŽƉ ϮϬ ĂƉƌŝů


Ut de hûshâlding fan … Sjogge jimme wa it binne? Twa wenje noch yn Easterein. In tip … de achternamme begjint mei in W.

Passage Easterein

Woensdag 19 april om 19.45 uur in de Skoalleseize te Easterein Mevr. J. Ensing uit Sondel is bio-agrariër met man en gezin in Sondel. Ze vertelt ons waarom zij bio-boer zijn en hoe een bioagrariër boert. Ook neemt zij producten mee. Iedereen die hier meer van wil weten is van harte welkom.


tLJ ďŝŶŶĞ ŽƉ ƐLJŬ ŶĞŝ ƚƌŽƵĨŽƚŽƐ ĨĂŶ ĞĂƌƚŝŝĚƐ ĨŽĂƌ ĚĞ ƌƵďƌLJŬ Ğ ąůĚĞ ĚŽĂnjĞ͘ ŝnjnjĞ ǁŽůůĞ ǁĞ ŐƌĂĂĐŚ ďƌƸŬĞ ĨŽĂƌ ŝƚ ŵĂĂŝĞͲŶƸŵĞƌ͘ tŽůůĞ ũŽ ŵĞŝĚǁĂĂŶ͍ ^ƚũŽĞƌ ĚĞ ĨŽƚŽ ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛ ĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ĂƐ ďƌŝŶŐ ĚĞ ĨŽƚŽ ďLJ ,ŝŶŬĞ ;,ŽĨƐůĞĂŶĞ ϮϭͿ ĚĂŶ ƐĐĂŶŶĞ ǁLJ ĚĞ ĨŽƚŽ͘ &ĞƌŵĞůĚ ĚƷĚůŝŬ ũŝŵŵĞ ŶĂŵŵĞ ĞŶ ĚĞ ƚƌŽƵĚĂƚƵŵ͘ :ŝŵ ŬƌŝũĞ ĚĞ ĨŽƚŽ ǁĞƌ ǁĞƌŽŵ͘

KWZKW


Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Puzel

Dit is in Filippine puzel. En dizze wurket sa: Yn de grize kolom ferskynt fan boppen nei ûnderen de oplossing, dit is in sprekwurd, siswize, útdrukking as in sechje. Deselde sifers binne altyd deselde letters, dit kinne sawol klinkerts as bylûden (medeklinkerts) wêze, mar let op… net alle deselde letters binne nûmere.‘De Tsjerne, altyd gesellich’ \

It seizoen rint nei it ein, mar we pakke noch efkes út mei in ferskaat oan aktiviteiten! Op sneon 22 april ha we in ´kroech kwis´! En ta beslùt op sneon 29 april in ´skom feest´ foar de jongerein. Fansels binne we eltse freed iepen mei darten, biljerten en gewoan efkes noflik sitte! Graach oant sjen yn ´De Tsjerne´ Groetnis, It bestjoer

D! NIEUW IN FRIESLAN

en? t willen leren bespel en m ru st in n ee g aa ment of zou je gr s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz f de ee Dan ben je bij M ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. ge fessionele en ze s of zelfs licht- en Je krijgt les van pro r, drums, zang, ba aa git rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l Nu moaiol GkerritgHiintgast avoorr meer informesatlaien,d.nl Bel of ziekschoolfri u m t@ ri er g / 8 7 5 06 184 21

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w wwSnypsnaren

troch Jan Hiemstra Âldjiersjûn 2016 siet ik yn Easterein yn de preek en doe skeat my yn it sin dat eartiids wolris sein waard: ‘Komsto út dat fine Easterein’. Mei in 35 minsken yn noch mar ien tsjerke koe ik my dêr neat by foarstelle. Gjin merke, mar oranjefeest Easterein hie gjin merke, mar wol oranjefeest en dat ek noch net elk jier. It doarp wie dan fersierd en by de ynfalswegen stiene de fan juffers boude en mei dinnegrien en papieren roazen fersierde ‘poarten’. Moarns gong de optocht mei it korps der foar troch it doarp. Op it ‘Dobbelân’ wiene de spultsjes en waard der keatst. Der wie gjin draaimûne, gjin sweef, gjin … en neam mar op. Yn al dizze saken siet de duvel en dêr hiene se yn dit doarp it mier oan. Ein 19e ieu wie de tsjerklike macht yn de gruttsjerke fan de ‘frijsinnigen’ nei de ‘otterdoksen’ oergongen (grifformearden wiene der doe noch net) en sûnt dy tiid wie alles wat op de merke like Sodom en Gomorra. Ik ha âlde minsken noch fol fjoer fertellen heard, dat se it foarinoar krigen hiene ‘dy sweef’ út it doarp te krijen.

It sportterrein net op snein Nei de oarloch kaam it sportterrein der op tsjerkelân. De tsjerkfâden, de ferhierders, soene it brûken op snein nea tastean. De nij oprjochte fuotbalklup die mei yn de sneonskompetysje. Keatst waard der likemin op snein. Doe ’t it sneinskeatsen oan de oarder kaam besleaten de leden dat soks net út namme fan de feriening op snein mocht, mar in individuele keatser mocht it sels witte. Soks wie lykwols noch net sa maklik, want it kaam foar dat sa ’n individuele keatser de priis op snein wûn. Dy keatser doarst dan net mei de krâns om it doarp yn te kommen. De sfear yn it doarp De tsjerke hie hiel wat yn de molke te brokkeljen; sa besiet de herfoarme tsjerke de herberch, huzen, pleatsen mei lân en strjitten. Dy tsjerke stie foar de sneinsrêst en as der oer ien saak tusken de herfoarmen en grifformearden gjin ferskil fan miening wie, dan wie it wol it hanthavenjen dêrfan. It hantsjefol menisten, dat yn Itens nei tsjerke gong en de minsken dy ’t ‘neat’ wiene, moasten harren hjir mar yn skikke. De iepenbiere skoalle wie troch in tekoart oan learlingen al op 1 april 1934 opdoekt en dêrút die


ek wol bliken dat de net tsjerklike macht dy ’t yn oare doarpen de merken en it keatsen organisearre, te lyts wurden wie! Neffens Geert Mak ferdwûn God út Jorwert; sûnt ein 19e ieu ferdwûn de frijsinnige libbenshâlding út Easterein. Miskien kaam dit wol om ‘t herfoarmen en grifformearden tsjin inoar opbokse moasten om te toanen dat se beide wol rjocht genôch yn de lear wiene. It doarpslibben De measte minsken libben neffens in fêst patroan. Troch de wike ‘gewoan’ oan it wurk en op de ‘dag des Heeren’ it besykjen fan de preek, it praatsje op it plein en it kuierke. It kafee wie al fan sneontejûns 22.00 ûre ôf ticht! Nei it jûnsiten op sneintejûn kaam der fan ús mem altyd in sucht fan ferlichting: no is de snein wol wer foarby en hoech ik my net mear te ferfelen en kin ik wol mei de tarieding fan de wask op moandei begjinne. Mar ek bûten de snein om namen de tsjerke, it leauwen en de gewoanten in belangryk plak yn it doarpsfermidden yn. De kristlike libbenshâlding It sicht hâlden op it ivich libben wie wol de libbenshâlding yn dit doarp. En dêr moast wat foar dien wurde! Soks barde net allinne yn de tsjerken en de húshâldingen, mar ek op skoalle en ferieningen. De measte stellen wiene tsjerklik troud. Ien fan de troubeloften wie de bern kristlik grut te bringen. Dat betsjutte dat de bern doopt waarden en der yn de húshâlding in kristlike sfear hearske. Mei it trouwen krige it jonge stel in Bibel. Heit lies dêr nei it waarme miel út foar, mar by guon barde soks faker. Foar elk miel waard bidden en dêrnei ‘dankt’. Foar’t de bern sliepen gongen learden se harren fertrouwen op de Hear te stellen. Ûnder lieding fan mem waard nei de leppel levertraan mei in puntsje sûker it ‘Ik ga slapen ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe, Heere houdt ook deze nacht over mij getrouw de wacht’ songen, om dêrnei nei in dei fan boartsjen de nachtrêst te finen. De Skoalle De ‘School met den Bijbel’ wie in kristlike skoalle, oansletten by de herfoarme feriening foar Christelijk Volksonderwijs. De bern waarden hjir yn deselde sfear as thús grutbrocht. De godstsjinst wie in belangryk ûnderdiel fan it lesprogramma. De skoaldei waard mei gebed begûn en einige. Yn it earste healoere waarden in psalm- of gesangfers songen, in ferhaal út de Bibel ferteld, psalmferskes, dy ’t út de holle leard wurde moasten, oerheard. As


de learlingen fan skoalle kamen krigen se in bibeltsje mei. De tsjerken Yn beide twa tsjerken waard sneins twa kear preke. De grifformearde tsjerke wie sawol moarns as middeis goed beset. De húshâldingen sieten byinoar yn ‘famyljebanken’. De besetting yn de herfoarme tsjerke wie moarns goed, mar middeis wie dat wat minder. Yn bysûndere tsjerketsjinsten waarden de bern doopt, diene nije lidmaten belidenis en waard it hillich nachtmiel (= avondmaal) fierd. Troch de bern te dopen makken se diel út fan fan de tsjerklike mienskip en troch as jong folwoeksene belidenis te dwaan joegen dy bern letter oan dat se by de tsjerke hearre woene. Mar foar’t it sa fier wie hiene de jongelju in tal fan jierren op kategisaasje, mei as úteinlik de belideniskategisaasje, sitten. Dêr waard oan de hân fan de kategismus útiensetten wat it leauwen ynhâldt en waard de kennis oer bibel en tsjerke ferdjippe. De ferieningen Yn tal fan ferieningen wie de ynfloed fan de tsjerke grut. De jongereinferieningen, skieden yn grifformeard en herfoarme, wiene leauwensfoarmjende en op de maatskippij tariedende ynstituten. In diel fan de jûn bestie út in bibelske ynlieding en in diel út maatskiplike foarming en ferdivedaasje. Foar jongelju dy ’t allinne mar leger ûnderwiis hiene, wie dit fan it grutste belang. Ek de frouljusferieningen (apart foar herfoarmen en grifformearden) en de grifformearde manljusferiening wiene fan belang foar de foarming fan de leden. By guon ferieningen, sa as it muzykkorps Wilhelmina en de sjongferiening Halleluja, stie it wurd ‘kristlik’ yn de grûnslach en de namme. By oare ferieningen wie dat net sa, mar der waard net tsjin de Eastereiner gewoanten yngongen. Foar âldere Eastereiners sil it boppesteande herkinber wêze; jonge en nije Eastereiners ha dit miskien mei ferwûndering lêzen. En as it doarp ‘in fyn’ doarp wie of is moat elk sels no mar ris betinke.Doarpsfeesten tongersdei 22 juny en freed 23 juny It thema fan ús doarpsfeest is “The Seventies”. De 70-jierren stiet bekind om de Atari 2600 spulkomjûter, de Sony walkman, de analoge synthesizer, de Philips video cassette, de 8 inch floppydisk, de alderearste bûsrekkenmasjine, de omslach yn de autoyndustry, grutte auto’s wiene op iens asosjaal. De oaljekrisis en dêrtroch de autofrije snein en it feminisme. Mar de 70/ties giet ek oer de superbands sa as Pink Floyd, Yes, Supertramp, Genesis, ELP Emerson, Lake and Palmer, Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, Uriah Heep, The Clash, de punkband The Ramones of The Talking Heads. Jim lêze it wol, dat binne allegearre bands dy’t noch steeds de boppeste plakken fan de Top 1000 Aller Tijden ynnimme. Dizze perioade hat in soad goeds brocht wer’t eltsenien fêst wol wat mei kin foar de optocht as it matinee. De sjury sei foarich jier oer ús optocht dat dizze kompakt wie, mar wol hiel moai en tige aktueel. We hoopje dit jier werris in pear ekstra buerten of freonenploegen te sjen mei in feestwein of rinnend nûmer. Goai it efkes yn in App groepke en hear wa mei docht yn de tariedings. Dat is altyd san gesellige tiid foardat de feesten begjinne. It meidwaan is wichtiger dan it winnen. Groetnis, Oranjeferiening Oranje & Heitelân Boudewijn, Abe Jan, Jelte, Ruurd, Klaas, Christian, Hieke, Vera en Tineke

O

ra

nje

e n H e it el

ân


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Okkema partij

Snein 28 maaie

KNKB Manlju 1e klasse Jeugdleden

ledenpartij

Freed 16 juny

Alder/bern partij

Teatsen

Snein 2 july

Snein 9 july

July

KNKB Jeugdleden KF Easterein

Pearkekeatsen

Snein 4 juny 1e pinksterdei Sneon 10 juny Woansdei 14 juny

Leden KF Easterein + TV Smash

Jeugdleden KF Easterein

Leden KF Easterein

Leden KF Easterein

Federaasje jeugd

Federaasje

Alle federaasjes

Leden KF Easterein

Freed 2 juny

Juny

Ledenpartij

Snein 21 maaie

Jeugdleden KF Easterein (iepen partij foar kabouters) KNKB

ledenpartij

KEATSKAMP 2017 24,25 en 26 april Maaie Woansdei 10 maaie

KNKB Froulju haadklasse KNKB Froulju 1e klasse

Leden KF Easterein en Oranjeferiening (fanôf de basisskoalle) Leden KF Easterein

Keningsdei partij

Snein 14 maaie

Soart

Partij

April Tongersdei 27 april

Datum

Wedstriidaginda Keatsferiening Easterein 2017

Kabouters/Welpen/Pupillen Skoaljeugd/Jonges/Famkes Manlju/Froulju 3 x t.i.l.

Welpen/Pupillen/Skoaljeugd/ Jonges/Famkes Manlju/Froulju top/A/B/C Manlju 1e klasse f.f. ûnbeperkt Kabouters/Welpen/Pupillen Skoaljeugd/Jonges/Famkes Manlju 3 x t.i.l. Froulju 3 x t.i.l.

Manlju t.i.l. Froulju t.i.l. sêfte bal Manlju A/B/C f.f. Froulju A f.f. Froulju B t.i.l.

Kabouters/Welpen/Pupillen Skoaljeugd/Jonges/Famkes Froulju haadklasse f.f. Froulju 1e klasse f.f. ûnbeperkt

Manlju A/B/C t.i.l. Froulju A/B t.i.l. Kabouters/Welpen/Skoaljeugd

Kategory

13:30 13:30 14:00

10:00 15:00 17:00 18:00 18:00

16:00 16:00 12:00

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

15:00 17:00 11:00 11:00

10:00 10:00

Oanfang


De Jong partij Slotwedstriid mei BBQ

Ledenpartij sealkeatsen

Snein 10 septimber

Snein 17 desimber

Leden KF Easterein

Leden KF Easterein

Manlju /Froulju Jonges/Famkes 3x t.i.l.(maks. 24 dielnimmers)

Manlju 3 x t.i.l. Froulju 3 x t.i.l. Kabouters/Welpen Pupillen/Skoaljeugd Jonges/Famkes Manlju t.i.l. Froulju t.i.l.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Jeugdleden KF Easterein

Leden KF Easterein

Stipers + HB + FSK

Famkes A Famkes B + herk. Manju/Froulju 3 x t.i.l. sêfte bal

Junioaren ôfdieling

Kabouters/Welpen Pupillen/Skoaljeugd Jonges/Famkes

13:00

21:00 21:00 18:00 ite 18:00 ite 18:00 ite 12:00 12:00

10:00 10:00 12:00

10:00

10:00 10:00 10:00

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl

Nachtkeatsen jeugd Slotjûn

Freed 8 septimber

Desimber

Nachtkeatsen senioaren

Sneon 2 septimber

Septimber

Stipersdei

Snein 27 augustus

KNKB

KNKB

KNKB Jong Feinte Partij

Famkes A + B

Jeugdleden KF Easterein

Jeugdleden

Sneon 19 augustus

Sneon 15 july 22-7 oant 3-9 skoallefakânsje 24-7 oant 28-7 spulwike Woansdei 26 july 7-8 oant 25-8 boufak Augustus


STJOERKRÊFT

It wurk fan Antje van Schepen

Troch Nathalie Oliveiro

Yn it foarige krantsje wie der in advertinsje te sjen fan Stjoerkrêft, it bedriuw fan Antje van Schepen. Yn dizze rubryk sil se ús hjir wat mear oer fertelle. Kinst dy yn it koart efkes foarstelle? Ik bin Antje van Schepen – Koopmans, troud mei Arnold en mem fan Rixt en Sytze. Wy wenje no alwer 12 jier op Stittenserleane 13. Ik ha 10 jier as juf yn it basisûnderwiis wurke en bin sûnt 2016 as zzp’er oan ‘e slach. Wat hâldt Stjoerkrêft krekt yn? By Stjoerkrêft fersoargje ik learbegelieding en ûntwikkelje ik lesmateriaal. Bern foarút helpe troch se te learen hoe’t se it sels dwaan kinne, dêr krij ik enerzjy fan! It model Talent Ontwikkeling fan Jan Kuipers hat my tidens myn oplieding ynspirearre om bern te learen hoe’t se leare kinne. Bern krije ynsjoch yn har eigen sterke kanten en leare te ferwurdzjen wat se noch ûntwikkelje moatte en nedich hawwe fan bygelyks de learkrêft. Fierders brûk ik it model fan de 6 G’s (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoelens, Gedrag, Gevolgen, Geloof in eigen kracht). Hoe giest mei in sitewaasje of leartaak om? Ik lit bern sjen dat in gedachte eat is dat se sels betinke en datst dy dus feroarje kinst. Hjirtroch feroarje besef, gefoel en selsfertrouwen as fansels mei. Fanwêr de namme "Stjoerkrêft"? De namme kaam my eins wat oanwaaien, doe’t ik dwaande wie mei de tariedings foar it bedriuw. Ast witst wêrst hinne wolst, slagget it faaks better. Ast wolst, kinst in hiele protte! Ynsicht yn hoe’st learst en fertrouwen yn dysels binne sleutelbegrippen. Selsfertrouwen en dy sterk fiele, begjint mei de goede rjochting yn te slaan. Wêr foar kinne minsken by dy telâne? Foar lesmateriaal op maat, mar ek foar begelieding en byles foar sawol basisûnderwiis as fuortset ûnderwiis. Sûnt 2016 bin ik ek oansluten as bylesdosint by ûnderwiisbureau Semko. Fyn om yn in netwurk yn de regio te operearjen en tagelyk kennis te dielen. Fierders kinne bern fanôf groep 7/8, mar ek bern yn it fuortset ûnderwiis by Stjoerkrêft telâne foar de Ik Leer Leren training (Tea Adema). Sa’t de namme


al seit, do krigest troch hoesto learst en watst by dysels ynsette kinst om mear resultaat te krijen. Sûnt desimber 2016 bin ik ek soarchoanbieder by de gemeente Littenseradiel en Súdwest Fryslân. Wa kinne by dy telâne? Sawol skoallen as âlders kinne my benaderje foar remedial teaching, byles of de Ik Leer Leren Training. Myn leeftiidsgroep is omtrint 8 o/m 14 jier. Hoe sjocht in wurkdei foar dy der út? It leuke en tagelyk spannende is dat gjin wike itselde is. Hoe’t myn wurkdei der út sjocht, hinget diels ôf fan de hulpfragen dy’t ik op dat momint haw. Is it begelieding of just skriuwwurk? Is de begelieding op skoalle of thús? Ik jou sawol op lokaasje as oan hús begelieding. Dêrneist bin ik parttime pedagogysk meiwurker op de bso yn Hylpen en wurkje ik ek noch as ynfal juf yn it basisûnderwiis. De ôfwikseling fyn ik super, mar it ferget wol fan my dat ik myn tiid goed yndiel, yn blokken wurkje sis mar. Want ja, thús is der ek noch, net ûnbelangryk! Wat binne de plannen foar de takomst? Utbouwe, bekendheid krije en sjen hokker rjochting iksels noch op wol. Gean ik de coachende kant út, of gean ik fierder yn gedrach en learproblematyk? Wat my hiel leuk liket foar it nije skoaljier is om ‘naschoolse activiteiten’ foar muzyk op te setten. Yn it ferline ha ik lieding jûn oan in skoalkoar, super leuk! Ik ha allegearre leuke ideeën, mar ik lit it noch even ‘briede’.. Wêr kinne minsken dy fine? Kinst my maile: info@ stjoerkreft.nl. Belje mei ek: 0611315375. Op ynternet bin ik te finen op Facebook en Twitter (Stjoerkrêft) en de webside is www.stjoerkreft.nl.


dŽĂŶŝĞů Fuort mar los …

tĂƚ ŚĂ ǁLJ ŝŶ ƐŬŝƚƚĞƌĞŶĚ ǁLJŬein hân mei de foarstelling “TWA”. Wat ha de ƐƉŝůĞƌƐ ŝŶ ƉƌĂĐŚƚ ƐƚŝŬ ĚĞůƐĞƚƚĞŶ ĞŶ ǁĂƚ ŚĂƚ ĞůƚƐĞ ŵĞŝǁƵƌŬĞƌ ƐLJŶ ďġƐƚ ĚŝĞŶ͘ DĂƌ ĨŽĂƌĂů ǁĂƚ ŚĂ ĚĞ ďĞƐLJŬĞƌƐ ŝŶ ƉƌŽƚƚĞ ŬŽŵƉůŝŵĞŶƚĞŶ ŽĂŶ ŚĂƌƌĞŶ ũŽĞŶ͘ ^ƉŝůĞƌƐ ďĞĚĂŶŬƚ ĞŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶĚĞƌƐ ĞŶ ĂůůĞ ŽĂƌĞŶ ƚŝŐĞ ƚĂŶŬ ĨŽĂƌ ũŝŵŵĞ ŬŽŵŵĞŶ͘

Foto’s: Yvonne van Beem


De foarstelling waard mooglik maake troch: Noflik Easterein, Drukkerij van der Eems, Punter Bouwservice, Mechanisatiebedriuw BOS, Handelsonderneming Altac, ROJO Steigerbouw B.V., Handelsonderneming H.Stoffelsma, Autobedrijf Witteveen & Brouwer, 't Kniplokaeltsje, Sporthal de Greidhoeke, Posthuma Skildersbedriuw, Tuincentrum Gaardenier, DA Fizel Drogisterij, Kapsalon de Freule, Paul de Bruin Fotografie, Joustra-Branje, Woonvaria Wommels, Installatiebedrijf De Jong, Elephant off Road EQ, Jumbo Supermarkten, Sandstra Mesthandel, Transport & Stalling, Bakkerij Posthuma, Murk'sSlagerij, It Reade Hynder, Wheagan Multicarservice, Leanbedriuw Okkema Warenhuis Van der Velde, Metzstyle Kapsalon en Visagie, Attie's Mode en Schoenen, V.d. Werf Bouwservice, De Vlinder Bloemsierkunst, Libertas Technical Solutions. En fansels ek oan alle frijwilligers dy’t holpen ha by wat foar putsje dan ek, tige tank! Foar de aginda Ledegearkomste woansdei 19 april 2017 om 20.00 oere by Noflik Easterein.

Dodenherdenking 4 mei 2017 te Easterein De jaarlijkse dodenherdenking voor de schoolkinderen uit Easterein is dit jaar op donderdag 4 mei. Vanzelfsprekend zijn andere belangstellenden meer dan welkom! De herdenking begint dit jaar om 19.30 uur in het Kunstcentrum “in de Kerk” dit is de “voormalige gereformeerde kerk” aan de Wynserdyk te Easterein. Het centrum is al eerder open (vanaf 19.15 uur) en kunt u genieten van toepasselijk orgelspel. De commissie “herdenking 4 mei”


Stik: TWA fan Jim Cartwright

Noflik Easterein, spile troch Fuort Mar Los Sjoen: 17 maart 2017 Yn de njoggentiger jierren is TWA de langstrinnende produksje fan Tryater west en dat wol al wat sizze. It betsjut dat in protte minsken it sjoen ha en dat it in grutte yndruk makke hat. Dat regisseur Sybe van der Ploeg dit stik útsocht foar Fuort Mar Los wie yn it begjin wol even wennen, úteinlik wie it de gewoante om hast alle jierren in komeedzje te spyljen en dit wie dochs wol even wat oars. De kar om dit yn de Túnseal fan Noflik te spyljen wie in treffer. As publyk binne jo eins dielgenoat fan alles wat him yn de kroech ôfspilet en dêr gebeurt it allegearre. It kastleinsechtpear, twa prachtige rollen fan Geert Couperus en Baukje de Jong, bliuwt nei de dea fan harren bern mei net ferwurke emoasjes sitten. Dy emoasjes bringe de nedige spanning mei, sadat it ta konfrontearjende situaasjes komt. It ferhaal spilet him allegearre achter en foar de bar ôf. De ferskate gasten dy’t it kafee besykje nimme de nedige humor mei harren mei lykas de dikke twilling Gerke en Tryn, in stel dêr’t de man mear oandacht foar de froulju yn’e seal hat, dan foar syn eigen freondin. Ferskate prachtige types, dy’t allegearre harren eigen ferhaal ha en harren eigen eftergrûn. Fansels makket de iene mear los as de oare. Nim bygelyks de motorrider mei syn swangere freondin: as er ferskriklik tsjin har tekear giet, heart men yn de seal reaksjes dat it in ‘ferrekte kloatsek’ is. Sa fiele jo as publyk allegearre emoasjes lykas humor, lilkens, fertriet en begrutsjen. As reade tried rint de ferskuorde relaasje fan Klaas en Jantsje, it kastleinsechtpear troch it ferhaal hinne. By de slotsêne wie it mûsstil yn’e seal doe’t de emoasjes de frije hân krigen. Yn it publyk hienen sommigen ferlet fan de bûsdoek en hâlden it net droech. Net allinne de spilers fertsjinje hjirmei in komplimint, ek de mannen fan lûd en ljocht hienen de boel prima foar inoar. Al mei al hat Fuort Mar Los knap toaniel sjen litten en dat mei wol even sein wurde. In toaniel leafhawwer


CHUVSTVITEL’NYY Troch Nathalie Oliveiro

Ik bin besmet mei it taalvirus. Of’t it no om it Frysk, Hollânsk as it Spaansk giet, taaldinkjes fyn ik gewoan tige nijsgjirrich. No is it Russysk oan de beurt en jim’ witte wat se sizze, de leafde makket alles makliker. Sa fyn ik it bygelyks net sa dreech om de hearlike gebakjes fan bakgroep Easterein op te iten wylst ik wat mear muoite ha mei hutspot. Nathalie en smotste ierappels, wy gean net sa goed tegearre. Yn in wrâld dêr’t yndividualisme sintraal stiet, lykje wy ússels te ferjitten. In miening hawwe is wichtich, mei nammen oft der safolle op ús ôfkomt en wy, lykas mei de ferkiezingen, in kar meitsje moatte. As ja, meie, stimme wie net ferplicht, mar wol in rjocht dy’t we as foarrjocht sjen meie en eins brûke moatte neffens my. Enfin, it liket as fine wy it gewoan om mei ús miening te smiten. Oeral fine we wol wat fan. De kranten steane der fol fan en dy binne, liuw ik noch mar in lytse wjerspegeling fan hoe’t it yn it deistich libben der sa no en dan by ús oan ta giet. Us mûle liket gjin rekken te hâlden mei it ferhaal fan de oar. Wy kinne wolris tige ûngefoelich wêze foar ús neisten. Seit der ien wat? Hoppa! Drekst mei ús wurden der boppe op. Lichtwol soe it in idee wêze om ús earst ris fragen te betinken as ‘wêrom seit dizze persoan dit eins, wat binne syn/har motiven dit te sizzen?’ ‘wêr komt hy/sy wei?’, ‘Hat er/sy miskien wol bepaalde dingen meimakke dat er/ sy sa no en dan miskien foar ús frjemd út de bocht komme kin?’. Wat ik sizze wol: krûp earst ris yn de hûd fan de oar en besykje de oar te begripen. Wat hat ús soms hurde miening oer de oar no mei ússels ferjitte te meitsjen? Uteinlik binne wy allegear minsk en wat wy sizze en fine oer de oar, seit foaral wat oer ússels. En miskien ek wol hoe gefoelleas we foar ús eigen persoantsje wêze kinne. Betink dy ris: wat docht my wier wat? En, miskien in stapke fierder: Wat is myn leafdestaal, wat docht my wier goed? Bemoedigjende wurden miskien? As, djipgeande gesprekken mei oaren? In dikke krûp fan in dierbere? Leuke kadokes krije? Oft we dêr efter komme, hawwe wy lichtwol kâns om ris om ús hinne te sjen en te tinken: Wat soe no de leafdestaal fan him/har wêze? En, dan soe it aldermoaiste wêze oft we dat ek wier hannen en fuotten jaan soene. Russysk dus.


BERNEHOEKJE‌ Kleurwedstriid Troch Anneke van Beem

We ha dizze kear in peaske kleurplaat Ăştsocht. Der binne 2 kaartsjes fan Monkey Town yn Frentsjer beskikber stelt. Dus bern doch allegearre mei en leverje de kleurplaat yn foar 30 april by Anneke oan de Wynserdyk 11.


Wy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus.

Hier had uw advertentie kunnen staan informeer naar de mogelijkheden bij de redactie

De middei mei de jeugd De jeugd! Wat hawwe wy ús der mei op de plaat setten! De hele middei takken en hout slepe en nei ôfrin in ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!! De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oantsjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein11 Skilplein 8734GW GWEasterein Easterein 8734 (0515)33 3323 2320 20 TT(0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


It is al wer folop maitiid by Santema op de pleats. Wat in feest!


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBE

meer wooncomfort elder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur ykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort 15 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

otaal installateur

ejonginstallatiebedrijf.nl onginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


De Pinne Dag allemaal, Wij zijn Paul David (ook wel afgekort tot PD) Meesters en Maaike Dekker, allebei rond de 60 jaar oud. We wonen al meer dan 30 jaar in Amsterdam. Friesland vonden we altijd al een heerlijke provincie, we kwamen er vooral voor het zeilen. In februari 2016 is PD overgestapt naar zijn nieuwe werkgever, GGZ Friesland. Dat betekende ook woonruimte zoeken in deze buurt. Een nieuwe collega vertelde dat de Greidhoeke een fijne streek was om te wonen. Al snel ontdekten we dat de Streek 20 (bijgenaamd de Petteflet) tijdelijk te huur was. Het was heerlijk om gelijk een eigen plek te hebben

Aan het prachtige dorp Easterein raakten we snel verknocht en we wilden er eigenlijk niet meer weg. Toen de Petteflet herfst 2016 verkocht werd moesten we op zoek naar andere woonruimte, en weer hadden we geluk . We verhuisden naar het Skilplein 33, waar we nu comfortabel wonen in het mooi opgeknapte oude schoolgebouw. We zien dit nog als tussenwoning, een grotere woning waar onze volwassen zonen met hun vriendinnen ook graag komen voor de weekenden en vakanties is wat we uiteindelijk hopen te vinden. Maaike blijft in Utrecht werken en mede daarom houden we ook onze woning in Amsterdam aan.


Jullie kunnen PD regelmatig zien hardlopen. Daarnaast is hij lid geworden van de roeivereniging in Sneek en heeft hij nu een nieuwe hobby, hobo-les. Na twee AFUK cursussen kan hij het Fries nu redelijk verstaan, al kan dat beslist nog beter. Maaike volgt een cursus patchwork en quilten in Oppenhuizen. We vinden het bijzonder om te ervaren dat Easterein een heel actief dorp is, met bij voorbeeld speciale activiteiten rond Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw. Dan is er ook de prachtige Martinikerk die een groot deel van het jaar op zaterdag te bezichtigen is (we hebben er al veel vrienden mee naar toegenomen). En met Noflik heeft het dorp een gezellig restaurant, waar je prima kunt eten. Het is altijd heerlijk om weer hier in Easterein aan te komen. De rust, ruimte, natuur en vooral de vele vriendelijke mensen brengen ons in een hele andere gemoedstoestand. Daarnaast houden we ook nog van de stad, de combinatie van Easterein en Amsterdam past voorlopig goed in deze fase van ons leven.

Ut de húshâlding fan… Oplossing Ut de hûshâlding fan … It binne de bern fan famylje Kees en Afke Wiersma (Foarbuorren). Links op de foto sit Ellie, achteroan stiet Greetje, rjochts stiet Jacob en foaroan dat is Eelke.


Hoe is it mei … Rintsje en Henny Zijlstra - De Groot Yn gearwurking mei Bauke de Boer

Op het verzoek van Bauke de Boer, om een stukje over onszelf te schrijven voor plaatsing in de doarpskrante fan Easterein, hebben we met enige aarzeling ‘ja’ op gezegd. Maar nu we ons ertoe hebben gezet valt het niet mee om iets ‘sinnichs’ op papier te krijgen. En dan ook nog ‘it leafst yn it frysk’ sa as Bauke it skreu. We prate thús noch wol Frysk mar skriuwe is al in hiele tiid lyn. Mar hawar we sille útein sette. Wy binne Rintsje en Henny Zijlstra en hawwe 28 ier in Easterein wenne. Rintsje fan ôf syn berte en Henny (doe noch mei de efternamme De Groot) is op fiifjierrige leeftiid yn Easteren kommen te wenjen yn it hûs oan de Wommelserdyk dat stjit neist wêr›t eartiids Garage Hennie Faber fêstige wie. De famylje Zijlstra wenne earst oan de Wynserdyk, yn ien fan de reade húskes oer it brechje (fjouwer-ûnder-ien-kap) en binne letter ferhuze nei de Griene Leane nûmer 7. Twa jier foar ús trouwen hawwe wy dit húske oernommen fan ús heit en mem, Hindrik en Ytsje Zijlstra, en hawwe dêr acht jier mei folle wille wenne. Yn 1985 binne wy ferhuze nei Dwingeloo. Wat witte wy ús noch fan die tiid yn Easterein? In protte! Natuerlik dat ús beide âldste bern, Hendrik en Pietsje, der berne binne. Mar ek fan noch earder: de Reade Krús films by kafee Bergsma, ien fan de earste swart-wyt televysjes yn Easterein by de famylje Van Asselt, ús skoaltiid by master Van der Zee, master Strikwerda en master Cornelis, Krystjûn yn de grutte Tsjerke mei lêsboekje en in grutte sinesappel, by sterk iis oer it fjouwer sleatsje, ús earste tútsje op it wite brechje. En dat Henny by Bakker Van der Brug yn de winkel arbeide hat. Dat Rintsje by drukkerij Van der Eems wurke hat, earst noch yn de âlde kleuterskoalle oan it Skilplein as drukker oan in stinselmasjine. En net te ferjitten it aaisykjen, keatsen en foaral SDS! Earst as spiler, letter as trainer/begelieder, grinsrjochter fan it earste en foarsitter jeugdbestjoer. Us jeugdjierren yn ‘De Tsjerne’, de jeugdferiening, dûnsjûnen mei live musyk. Fierljeppe op Peaskemandei oer de Griene Leane mei in oanloop fan ôf us paadsje. Och der binne sa ’n protte tinzen út die tiid dy ‹t ús troch de holle geane. Nei ús ferhuzing nei Drinthe binne wy noch faak yn Easterein werom west. Us beide âlden, Tsjebbe en Pietsje de Groot en Hindrik en Ytsje Zijlstra wennen dêr noch. De famylje De Groot earst op de hoeke fan de Skoallestjitte en Vrijburg en letter op ‘it Eeskwert’ yn in âldereinhúske. De famylje Zijlstra


is, nei dat wy ‘De Griene Leane’ oerkocht hawwe, ferhuze nei ‘ It Kleaster›. Beide âlden binne dêr stoarn en hawwe harren lêste rêstplak op it tsjerkhôf yn Easterein. Tsjinwurdich komme wy noch geregeld by Sjoerd en Jellie (Skilplein) en binne in pear kear werom west om de ’wereldberoemde’ doarpsfeesten yn Easterein mei te fieren. Oft we werom binne meie wy graach noch efkes ‘De Polle’ omkuierje en troch it doarp slinterje. It docht ús dan pine yn it hert om te sjen hoe ’t ús húske oan de Griene Leane stjit te ferpiterjen. Sa as earder skreaun binne wy yn 1985 ferhuze nei Dwingeloo. Rintsje krige syn wurk yn Hoogeveen by in reklamebedriuw. Letter hawwe wy dat bedriuw oernommen en wiene wy ‘eigen baas’. Yn 1996 hawwe wy dat bedriuw ferkocht en binne as in soarte fan zzp’er fierder ús eigen gong gien mei yn 2006 de iepening fan in nij kantoar en wenning yn Dieverbrug, in streekdoarpke oan de Drintse haadfeart, tusken Diever en Dwingeloo. Yn Dwingeloo binne ús beide jongste bern berne, dermei kaam it totaal op fjouwer. Us bern, Hendrik, Pietsje, Tjebbe en Siska binne allegearre it hûs út en wenje rûnom Dwingeloo. Ûnderwilens binne wy de grutske Pake en Beppe fan fjouwer pake- en beppesizzers. Us grutste hobby is Kemperjen! Yn 2007 kochten wy ús earste kemper en dêr mei wiene wy sa folle as mooglik op paad. Wy binne hast yn elk lân fan Europa west. Prachtich fyne wy dat. Sa sil jimme ús kemper wol ris in kearke by de sporthal stean sjen wannear wy by Sjoerd en Jellie op besite binne. Sjoch jimme de kemper stean en wy binne thús, klopje gerêst oan. Wy hawwe de kofje klear!

Groetnis fan Rintsje Zijlstra

Henny

en


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Krijgt Wommels een tabletcafé? Het Senioren Platform Littenseradiel (SPL) gaat in samenwerking met Seniorweb Zuidwest Friesland, Bibliotheek Wommels en in overleg met de gemeente Littenseradiel een tabletcafé aanbieden. Eens in de twee weken op de maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur zal dit tabletcafé in de bibliotheek open zijn. In een tabletcafé kunnen bezoekers kennis, tips en trucs met elkaar uitwisselen over het gebruik van hun tablet of smartphone. Er wordt geen cursus gegeven, maar het is de bedoeling om ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld over de werking van de tablet of de smartphone, het installeren van apps, een e-book binnenhalen, foto’s, handige programma’s, etc. Of op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Deelname is gratis. Om dit plan te realiseren, is SPL op zoek naar vrijwilligers. Mensen uit Wommels en omgeving die hun digitale kennis willen delen met anderen. Is het misschien iets voor u? Dan komt SPL graag met u in contact. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Pieter van der Veen, bestuurslid SPL, 058 - 250 1363 of per mail: info@seniorenlittenseradiel.nl Het plan is om na de zomer van 2017 van start te gaan. Denk niet te gauw: dat ligt me niet, de meeste mensen kunnen en weten meer dan ze denken! Bovendien biedt Seniorweb Zuidwest Friesland in de opstartfase ondersteuning. Wij horen graag van u! Senioren Platfom Littenseradiel, ook namens Seniorweb Zuidwest Friesland en Bibliotheek Wommels


De moaiste moandei fan it jier!

Troch Yvonne van Beem en Pieter de Boer Tradisjegetrou is Peaskemoandei de dei dat it yn Nylân bart: Aaipop. It festival foar de Fryske muzyk wurdt dit jier foar de 30ste kear hâlden. Yn Easterein is der ek in man drok mei en dat is Pieter de Boer, sûnt 2013 ferbûn oan de moaiste moandei fan it jier om bier te drinken! Do bist de Muzykman lês ik op de site. Wat hâldt dat krekt yn? Ik, as Muzykman mei de bands útsykje en boeke! Ik lis dit fansels ek bij de oare bestjoersleden del, mar meastal komme de bands wol dy’t ik dan al betocht hie.

Pieter (links) mei Willem Wâldpyk Bist der in soad tiid oan kwyt? Wat is in soad tiid?! Ik hie yn des/jan de line-up foar 2017 al klear, no bin ik al wer oant betinken hokker bands der yn 2018 komme moatte. Eins binne je der dus altyd wol in bytsje mei dwaande. Wat fynst it leukst om te dwaan? It leukste om te dwaan is eins op de dei sels as de bands tefreden fan it poadium ôfstappe en mei alle oare bands backstage in bierke drinke dan is myn dei slagge! Binne der noch genôch Fryske bands te finen om de line-up foar it festival rûn te krijen? Ik ha no al in pear jier efter inoar nije bands foen dus de oanwaaks foar ús as Aaipop giet altyd noch moai troch! Dit jier stean der sân nije acts op it poadium, alles mei elkoar ha we dit jier 16 acts. Hast tiidens it festival wol tiid om nei de muzyk te sjen en te lústerjen?


Op sich wol, we ha alles dan al rinnen! De dei sels moatte jo net mear te folle te regeljen ha. Oan it begjin fan de dei is it efkes de bands opwachtsje en begeliede mar der is altyd wol efkes tiid om in pear bands te sjen. We rinne allegearre mei portofoan om, dus we binne sa wer te plak! Yn febrewaris wie der yn Noflik Easterein “Aaipop der op út”. In soarte fan foarrûne foar it grutte Aaipop. Fryske bands en artysten kinne harren heare litte mei as haadpriis de iepening fan it festival op twadde Peaskedei. Wie der wat dielname? Bygelyks fan de jeugd want ik freegje my ôf as it Frysk wol hip genôch is? Hoe erfaren jim dat? Der wie dit jier wer aardich opkomst. Meastal sitte we tusken de 3-6 bands. Dit jier hiene we der 4, wêr fan twa jeugdige muzikanten. Dit is moai om te sjen dat der by de jeugd ek noch hieltyd Fryske muzyk makke en belústere wurdt. Nijsgjirrich om te fermelden is dat de Eastereiner band Sebeare dit jier ek wer fan de partij is. Nei in pear jier radiostilte sille se yn harren 25 jierrich bestean wer delstrike yn Nylân. Poeskes, Lit ús gean, Te folle foar dy, Easterein, wa kin dizze nûmers no net meisjonge? Wat foar nûmer hopesto dat se yn elk gefal spylje? Ja moai dat we Sebeare nei 5 jier wer op it poadium krije! Hjir bin ik as Eastereinder fansels wol in bytsje grutsk op! Ik hoopje dat se in moai oersjoch spylje fan 25 jier Sebeare en dat alle fjouwer de albums oan bod komme. Sels soe ik graach “It lêste skot”, en “Nuchter yn in dronkene wrâld” hearre wolle! As útsmiter: werom moatte we nei Aaipop op 17 april? Werom je nei Aaipop moatte, fansels omdat we dit jier jierdei binne en we der in moai feest fan meitsjen gean! Dit jier gean we ek noch wat mear rjochting festival sfear, hjir binne we elk jier hieltyd mear mei dwaande, en dat bouwe we no út op ús 30e jierdei! Dus net stinne mar der hinne. Kaarten kinne jo keapje fia www.aaipop.frl of bij de Herberch fan Nylân, de Mande en Primera Bolsward. In protte sukses mei alle tariedingen en dat it mar in machtich moaie Peaskemoandei wurde mei. Bronnen: www.easterein.nl/www.aaipop.nl, foto Piet Douma.


Bibliotheeknieuws Iedere woensdagmiddag is het Digi-Taalhuis van 14.00 – 16.30 uur open. Het Digi-Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. De eerste weken is er al goed gebruik van gemaakt. Ken je iemand die moeite heeft met taal? Geef door dat het Digi-Taalhuis er is. Ook in onze andere bibliotheken zijn DigiTaalhuizen. We haken nog steeds aan de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld. En doen dat in april weer op maandag de 10de van 14.00 – 15.30 uur. Op Goede Vrijdag 14 april is de bibliotheek open tot 18.00 uur. Tweede Paasdag zijn we zoals gewoonlijk gesloten. Volg een gratis cursus. Als lid van de Bibliotheek kun je gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of een vreemde taal te leren. Om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling of wegwijs te worden in een computerprogramma. Als extra bonus krijg je elke maand een korte cursus cadeau. Kijk maar eens op www.bibliotheek.nl/cursussen. html

Het was flink schrikken in september vorig jaar. Zo ben je gezond en zo raak je je voet kwijt door een tumor. Gelukkig is het nu allemaal weer achter de rug. Ben momenteel nog aan het revalideren en mijn prothese moet zo nu en dan weer een beetje aangepast worden. Het gaat met mij heel goed, lopen gaat steeds beter. We fietsen, badmintonnen en ben zo nu en dan alweer wat uurtjes aan het knippen. Ik wil bij deze iedereen hartelijk bedanken voor de mooie kaarten, bloemen, bezoekjes, oppas voor de kinderen enz. Het was gewoon SUPER, met geen pen te beschrijven. Talitha Dijkstra en familie


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

Martini op z’n Paasbest

ZŽŶĚ WĂƐĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ǁĞĞŬ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ;ĚƵƐ ǀĂŶ ϵͲϭϲ ĂƉƌŝůͿ ŬůŽƉƚ ŚĞƚ ŚĂƌƚ ǀĂŶ ĚĞ <ĞƌŬ͘ tĞ ŶŽĚŝŐĞŶ Ƶ ĚĂŶ ŽŽŬ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ Ƶŝƚ Žŵ ĚĂƚ ƐƚƵŬũĞ ĞĞŶƐ ŵĞƚ ŽŶƐ ŵĞĞ ƚĞ ůŽƉĞŶ͕ Ăů ŝƐ ŚĞƚ ŵĂĂƌ Žŵ ƚĞ ǁĞƚĞŶ ǁĂƚ ŚĞƚ ŝƐ͘

tĞ ďĞŐŝŶŶĞŶ ŽƉ njŽŶĚĂŐ ϵ ĂƉƌŝů ŵĞƚ WĂůŵƉĂƐĞŶ͘ tĞ ǀĞƌnjĂŵĞůĞŶ ŽŶƐ ĚĂŶ Žŵ ϵ͘ϯϬ ƵƵƌ ďŝũ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ͘ sŽŽƌ ĂůůĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŝƐ Ğƌ ĞĞŶ WĂůŵƉĂĂƐƐƚŽŬ͘ ĂĂƌŵĞĞ ŐĂĂŶ ǁĞ ŵĞƚ ĚĞ ŚĞůĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŝŶ ŽƉƚŽĐŚƚ ŶĂĂƌ ĚĞ ŬĞƌŬ͕ ǁĂĂƌ ǁĞ ŚĞƚ ĨĞĞƐƚ van Jezus’ intocht in Jeruzalem vieren. Ğ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌŶĞǀĞŶĚŝĞŶƐƚ njŝũŶ Ăů ǁĞŬĞŶ ďĞnjŝŐ ŵĞƚ ŚĞƚ ǀĞƌƐŝĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚŽŬŬĞŶ͕ ĚĞ ďůĂnjĞƌƐŬůĂƐ ŽĞĨĞŶƚ o.l.v. Andries Kramer en de Wilhelmini’s o.l.v. Joke Krist en Almer Zijlstra. Met Ăůƚ ĚĞ sƌŝĞƐ ĂĐŚƚĞƌ ŚĞƚ ŽƌŐĞů ĞŶ ^ũŽƵŬũĞ ,ĞŝŶƐ – ^ĐŚĞůƚĞŵĂ ŵĞƚ ĂĐĐŽƌĚĞŽŶ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌĂů ĞĞŶ ŵƵnjŝŬĂůĞ ĚŝĞŶƐƚ͘

Ğ ĚĂŐĞŶ ĚĂĂƌŶĂ ƐůĂĂŶ ǁĞ ŵĞƚ ŬŽƌƚĞ ǀĞƐƉĞƌƐ ĞĞŶ ďƌƵŐ ƚƵƐƐĞŶ ŚĞƚ ǀĞƌŚĂĂů ǀĂŶ WĂůŵƉĂƐĞŶ ĞŶ ĚĂƚ ǀĂŶ tŝƚƚĞ ŽŶĚĞƌĚĂŐ͘ ŝĞ ǀĞƐƉĞƌƐ ďĞŐŝŶŶĞŶ ƐƚĞĞĚƐ Žŵ 19.30 uur. Op Witte Donderdag kunt u natuurlijk naar ‘The Passion’ in >ĞĞƵǁĂƌĚĞŶ ŐĂĂŶ͘ ĞŶ ĂĂŶƌĂĚĞƌ͊ ŝĐŚƚĞƌ ďŝũ ŚƵŝƐ ďĞůĞǀĞŶ ǁĞ ŚĞƚ ůĂĂƚƐƚĞ ŵĂĂů ǀĂŶ :ĞnjƵƐ ŵĞƚ njŝũŶ ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕ Žŵ ϭϵ͘ϯϬ ƵƵƌ ŝŶ ĚĞ DĂƌƚŝŶŝƚƐũĞƌŬĞ͘ 'ŽĞĚĞ sƌŝũĚĂŐ ǀĞƌůŽŽƉƚ ĂůƐ ǀĂŶnjĞůĨ ŚĞĞů ƐŽďĞƌ ĞŶ ŝŶŐĞƚŽŐĞŶ͘ KŽŬ ĚŝĞ ĚŝĞŶƐƚ ďĞŐŝŶƚ Žŵ ϭϵ͘ϯϬ ƵƵƌ͘ /Ŷ ĚĞ WĂĂƐŶĂĐŚƚ ;njĂƚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚͿ ŬŽŵĞŶ ǁĞ ƉĂƐ Žŵ ϮϮ͘ϬϬ ƵƵƌ ďŝũ ĞůŬĂĂƌ͘ ĂŶ ĚƌĂŐĞŶ ǁĞ ŚĞƚ ůŝĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ KƉƐƚĂŶĚŝŶŐ ďŝŶŶĞŶ͊

WĂĂƐŵŽƌŐĞŶ ĚŽĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ĂůůĞƐ ŶŽŐ ĞĞŶƐ ĚƵŶŶĞƚũĞƐ ŽǀĞƌ ŵĞƚ ĞĞŶ WĂĂƐǁĂŶĚĞůǁĂŬĞ ;ϲ͘ϭϱ ƵƵƌ ǀĂŶĂĨ ĚĞ ^ũĂĂƌĚĂůĞĂŶĞͿ͕ ĞĞŶ WĂĂƐŽŶƚďŝũƚ Žŵ ϴ͘ϬϬ ƵƵƌ ŝŶ ĚĞ <ĞƌŬ ĞŶ ĞĞŶ ĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞ ĚŝĞŶƐƚ ŵĞƚ ŽŶƐ ĞŝŐĞŶ ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƐŬŽŽƌ Ž͘ů͘ǀ͘ ^ũŽƵŬũĞ ,ĞŝŶƐ Žŵ ϵ͘ϯϬ ƵƵƌ͘

ů ŵĞƚ Ăů ŝƐ ŚĞƚ ĞĞŶ ŚĞĞů ŝŶƚĞŶƐĞ ǁĞĞŬ͕ ǀŽů ŚŽŽŐƚĞͲ ĞŶ ĚŝĞƉƚĞƉƵŶƚĞŶ͘ :Ğ njŝĞƚ daarin je eigen leven met z’n hoogteͲ ĞŶ ĚŝĞƉƚĞƉƵŶƚĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůĚ͘ tŝĞ ŚĞƚ ŝŶƚĞŶƐ ďĞůĞĞĨƚ ŝƐ ŶĂ ĂĨůŽŽƉ ďĞŬĂĨ͘ DĂĂƌ Ğƌ ŝƐ ŽŽŬ ŝĞƚƐ ǀĂŶ ũĞ ĂĨ ŐĞǀĂůůĞŶ͘ /Ŭ ǁĞŶƐ Ƶ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ^ƚŝůůĞ tĞĞŬ ĞŶ ĞĞŶ ǀƌŽůŝũŬ WĂƐĞŶ͊

ĚƐ͘ ZŝĞŵĞƌ WƌĂĂŵƐŵĂ


Dat wie doe sa … Jan en Geeske de Jong Yn gearwurking mei Bauke de Boer Yn it ferline wie it drok yn Easterein. Der wiene in protte ûndernimmers aktyf. De measte Eastereinders kin der noch wol oer fertelle. Mar de jeugd fan no wit dat net. Om it wat libjend te hâlden ha wy in âld fotoboek pakt en betocht dat wy dit mei jimme diele wolle. Wy kinne allinne mei materiaal komme, dy’t yn dit boek stean. Want doe’t de lêste winkel ticht gie, waard it stil op strjitte. Wy binne wol benijd hoe it no giet mei….. Jan en Geeske (Spar/Casper) de Jong.

Hoe lang hat jimme winkel aktyf west yn Easterein? Yn 1949 binne de âlders fan Jan de Spar hjir yn Easterein begûn. Se kamen beide út in ûndernimmers-famylje út Ny Beets. Se ha doe destiids de winkel oernommen fan de famylje Kamstra. De winkel hat ferskate nammen kinnen… Yn 1988 ha wy, Jan en Geeske, de Spar wer fan harren oernaam. Doe wie it noch Spar, letter waard it Casper. Wannear ha jimme de winkel slúten? Wy binne desimber 2003 stoppe mei de winkel. Jan hat mei-inoar 33 jier yn de winkel wurke. Geeske hat tegearre mei Jan, 16 jier yn de winkel stien.


Wat ha jimme no by it ein? Jan is by bakkerij Posthuma yn Wommels belâne. Geeske hat in oplieding fersoargjende IG dien en wurket yn fersoargingstehÝs Avondrust yn Makkum.


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Bern en Bisteboel! Yn petear mei Nyka en Benthe Ottens Troch Nathalie Oliveiro

Op in tiisdeitemiddei bin ik op besite by twa fleurige famkes: Nyka (10) en Benthe (12). Se sille my fertelle oer de âlde en de nije pôle, oer Tessa, Stippeltje, Pluisje en Meneer Pluisje Konijn.

Nijsgjirrigens It begûn allegear mei sjen. De boer, en dan hawwe de bern it wis oer ús boer Bonnema, hie skiep. Beide famkes gongen te sjen hoe’t er yn syn skuorre dwaande wie mei de bisten. Se mochten meihelpe, lytse dinkjes dwaan. Benthe en Nyka fûnen it sa leuk dat se hieltyd faker kamen. Al sûnt 2,5 jier helpe se de boer. ‘’Hy seit dan ek wolris, at wy foar de doar stean: Aah, dêr binne myn medewerkers’’, fertelt Nyka grutsk. Ek samar gean se wolris efkes by de boer del, om him wat te jaan, eigen bakte koekjes bygelyks. ‘’We komme meastal ek op Bonnema syn jierdei.’’ Hynders binne leaf Jimme hawwe it wol yn de gaten, dizze froulju hâlde fan bisten, mei nammen hynders. ‘’It binne gewoan hiele leave bisten’’. Tessa, it hynder fan de boer is harren soarchhynder. De famkes geane der eltse dei 5 oeren hinne. ‘’Wy hâlde dus in hiele protte fan hynders en eins hiene we earst ek noch geiten, mar dy hie de boer dus ynruile foar it hynder.’’ Benthe & Nyka: ‘’Soms at we niks te dwaan hawwe, gean we nei Tessa en dan boarstelje wy har, drave we in bytsje en jouwe we har snoepkes.’’ At se klear binne mei Tessa, jouwe se de hinnen, de dowen en de 3 kninen, twa mantsjes en ien froutsje, ek te iten. It lytse knyn hiet Meneer Pluisje Konijn. De oare twa hite Stippeltje en Pluisje.


Lytse boerkes op de âlde en nije pôle It plak dêr’t de bisten fan boer Bonnema earst stiene, hiet de âlde pôle. It plak dêr’t de bisten no binne, wurdt nije pôle neamd. Benthe: ‘’Earst wiene we ergens oars (de âlde pôle) en doe binne wy ferhuze nei in oar plak en dêr stean no alle bisten (nije pôle). Dat is tsjinoer syn hús. Dat fynt de boer wol folle makliker, at der dan wat oan de hân is mei ús en mei de pony, dan kin er dêr gau hinne komme. De boer neamt it de ‘pôle’, dat is gewoan in stikje lân.’’ Nyka: ‘’Wy neame it Bonnema, dan sizze we: wy gean nei Bonnema ta. Doe’t we noch nei de âlde pôle gongen, wiene we de kninen wolris oan it boarstelje en doe siet it plús yn ús mûle en op ús overal. Dat wie best wol grappich.’’

Bisteboel Alle leden fan de famylje Ottens binne belutsen by de bisteboel fan Benthe en Nyka. Doe’t boer Bonnema foarige winter siik wie, hawwe sy twa wiken de soarch foar de bisten oernommen. Heit gong dan moarns hiel betiid derhinne. En, hoewol’t sus Tessa yn de twadde klas fan de hegere skoalle sit, ek sy giet somtiden mei nei de bisten. Is it hynder fan Bonnema nei har ferneamd? Nee, dat wie suver tafal, fertelle de famkes. Ien fan de geitsjes wie wol ferneamd: nei Nyka! Letter at ik grut bin... Nyka: ‘’Ik wol graach sels in buorkerij hawwe, mei hynders en geiten, in hûn en bargen.’’ Benthe: ‘’Ik wol bistedokter wurde, mei lytse bisten.’


It 1ste aaike fan de fûgelwacht Easterein Hy hie einliks gjin tiid om in loopke te dwaan mar it gefoel joech oan dat hy by de nestkes lâns moast om te sjen oft der ek in aaike yn leit. We hawwe it hjir oer Rene Rijpma. Hy set syn auto op tongersdeitemoarn 16 maart om 08.30 oere by it stikje mais oan de Hartwerderkleaster by syn neef Rijpma del. Syn giele learzens oan it wiete maislân yn. By it earste, twadde en tredde nestke gjin sukses mar ferdulleme…. dêr leit in aaike yn it fjirde nestke. Wat kin in minske dan bliid wêze. De adrenaline oan de strôt ta en springend as in Masai yn Kenia. Soe it sa wêze kinne dat dit it earste aaike fan de fûgelwacht Easterein is? Stoatersk freegjend op de whats-app yn de rare fûgelapp mei in foto fan it moaie aaike yn in prachtich strie-nêst oft dit it is wêr elkenien nei op syk is. Je hearre de betûfte aaisikers fan de fûgelwacht (op ien nei, want die sit thús mei syn seare knibbel) al goeie rare wurden sizze omdat sy it earste aaike net fûn hawwe. Dochs kinne se de moed fine om Rene te felisitearjen. In bestjoerslid fan de fûgelwacht is nei it Hartwerderkleaster riden en hat de fynst goedkart. Rene heart no, nettsjinsteande hy noch mar 2 jier aaisiket, by de Keizerlijke gilde fan de betûfte aaisikers fan de fûgelwacht Easterein en komt syn namme op de wall of fame yn de Skoalleseize. Ek de jeugd hat goed harren bêst dien. De fûgelwacht hie it stikje mais fan boer Bonnema op de Pôlle omdoopt ta jeugdkrite neidat it earste aaike fan de gemeente fûn wie. Dit om de jeugd fan de legere skoalle in kâns te jaan op it fine fan in aaike. Wy wisten wol dat dêr aaien leine, mar koe de jeugd se ek fine? Om sneontemiddei 18 maart om 16.00 oere, twa dagen nei it earste aaike fan de fûgelwacht, krige Gerard in berjochtsje fan Ruben Orsel dat hy mei syn aaisikersmaat Redmer Wiersma in twake fûn hie yn de jeugdkrite. Fansels moast dat befêstige wurde . Gerard koe dêr net hinne mei die ferrekte knibbel, dus de foarsitter der hinne. Ek hy koe de fynst goedkarre en sa komt de namme Ruben Orsel, 11 jier, op de hân-skriuwende wall of fame yn de gong fan de Foareker.Vuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.